Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 81

-7 7 -

Σημείωση γ ιά Ούαρδάνη.

F89, φ21

φύλλου. F89, φ22-28

ν'

λευ κ ό .

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό R°

ένός

Χρονολογημένο, ’ Ιο ύ λ ιο ς 1910.

Efy- IkpTwij. r<r. ζ

ζ

ζ

ζ

Κείμενο σ χετικ ό με τον

Γ·»

B row ning.

ζ

/

ζ

Χφ., μελάνι (διορθώ ­

σ ε ις , μ ελάνι και μ ο λ ύ β ι), σε τ ρ ία φύλλα κα ί σε ένα μισό φύλλο. F90, φ 1-6, 16-21

Σχέδια έπιστολων πρός Jo h n . Χωρίς χ ρ ο ν ο λ ο γίες.

F90, φ7-8

Σ χέδιο έπισ το λη ς πρός Άλέκο" κ α ί Πόλη ( = Ά λέξανδρο καί Παύλο Καβάφη) της 2 4 .1 2 .1 9 0 0 .

F90, φ9-12

Σχέδιο έπισ το λη ς πρός άδηλωτο πρόσωπο (πού β ρ ίσ κετα ι στην Χ ίο).

Χωρίς χρ ο νο λ ο γία .

F90, φ13

Σχέδιο έπισ το λη ς πρός Ρ α ο ίο .

Χωρίς χρονολογία.

F90, φ14-15

Σχέδιο έπισ τολης πρός θ ε ιο /α το υ .

Χωρίς χρονολογία.

'Υπογραφή: " '0 ά γ[απητός] σας άνεψ ιός Κ ω ν[σ τα ντινος]" . Χωρίς χρονολογία.

Λ

F90, φ22—27

Σ χέδιο έπισ το λη ς πρός Μαριγω της 2 4 .2 .1 9 0 2 .

F90, φ28-29

’Αντίγραφο έπ ισ το λη ς πρός Λαπαθιωτη της 2 0 .9 /3 .1 0 . 1922 [Β λ ., Σαββίδης,

F91, φ1

’ Ε κ δ ό σ ε ις ,

σσ. 6 2 -6 3 ].

’ Αντίγραφο έπ ισ το λη ς πρός ’ Ι.Μ .Παναγιωτόπουλο της 4 /1 7 . 7. 1922.

F91, φ2

'

F91, φ3-5

Σ χέδιο έπισ τολης πρός ’Ά γρα της 3 .9 .1 9 1 6 .

F91, φ6

Σ χέδιο έπισ το λη ς πρός Δραγούμη της 1 2 .1 0 .’ 10.

F91 , φ7-8

’Αντίγραφο έπ ισ το λη ς πρός Βατάλα της 1 8 .9 ./ 1 . 10. 1909.

F91, φ9-10 *

Σχέδιο έπισ το λη ς ( πρός J o h n ;) της 2 1 . 1 . ’ 20.

F91, φ11—14

V V

Σ χέδιο έπισ το λη ς πρός Μαριγω.

Χωρίς χρονολογία.

Σχέδιο έπισ το λη ς πρός P e r i (=Περικλη ’Α ναστασιάδη). [Βλ.

Π ε ρ ί δ η ς , σσ. 3 1 1 -1 2 ].