Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 7

-5 Ε4, φ12—19

Σχεδίασμα άρθρου γεά τό

Χ ρ ο ν ικ ό

του^ορέω ς.

μ ε λ ά ν ι, σε δυο λυτά φύλλα και ένα τ ε τ ρ α σ έ λ ιδ ο .

Χφ., Με δ ια γρ α ­

φ ές, διορ θώ σ εις και προσθήκες στά μ εσ οδιασ τήμ ατα.

’Από

την τ ρ ίτ η σελίδα καί έξης σημειώ νεται σ ελιδα ρίθμ ησ η άπό 3 έως 8 ά ν τισ το ιχ α . Ε4, φ20

* Ο ράματα.

Χφ. (σ χ ε δ ιά σ μ α το ς;), μ ο λ υ β ί, στην πρώτη σ ε λ ί­

δα τετρ α σ έλ ιδ ο υ . Ε5, φ1-18

Οί σ ελ ίδ ε ς 2, 3 κ α ί 4 λ ευ κ ό ς.

Χ ρ ο ν ο λ ο γ ικ ό ς Π ίν α κ α ς

1 8 9 1 -1 9 1 2 .

Χφ., μ ο λ υ β ί, μ ελ ά ν ι,σ ε

13 κομμάτια χαρτιού ποικίλω ν διαστάσεων κ α ί π ο ιο τή τω ν. Τρία χα ρ τιά π ερ ιέχο υ ν τόν πίνακα στό 8° κ αί στό V0 , π έ ν τε έχουν το ν ° λευκό, και π εν τε ( φ4, φ6, φ8, φ13, φ15) π ερ ιέ χ ο υ ν κάτι άλλο (β λ . παρακάτω). Γ5, φ4

Βραχυγραφημένο άπόσπασμα οικο νο μ ικ ο ύ σημειώ ματος. μ ε λ ά ν ι, στό V0 '

μικρού χ α ρ τιο ύ .

Χ ρ ο ν ο λ ο γ ικ ο ύ Π ίν α κ α Ε5, φ6

’Α ριθμητική πράξη.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στο V0 μ ικρού χ α ρ τ ιο ύ . Στό Π ίν α κ α

1 8 9 1 -1 9 1 2 .

Σημείωμα ’Α ριστείδη πρός Καβάφη τού 1894.

Χφ·, μ ε λ ά ν ι,

στό V0 μικρού χ α ρ τιο ύ .

Χ ρ ο ν ο λ ο γ ικ ο ύ

Π ίν α κ α Ε5, φ13

Στό 8 ° , τμήμα του

1 8 9 1 -1 9 1 2 .

8° τμήμα τού Χ ρ ο ν ο λ ο γ ικ ο ύ Ε5, φ8

Χφ.,

"Ε νας

Στό 8 °, τμήμα τού

1 8 9 1 -1 9 1 2 . "Ε ρω ς.

’Απόσπασμα 9 στίχω ν π α λ α ιό τερ η ς ( ; ) μορφής.

Οι 6 τ ε λ ε υ τ α ίο ι σ τ ίχ ο ι δεν ύπαρχουν στη δημοσιευμένη μορφή. Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό V0 μικρού χ α ρ τιο ύ . Στό 8 ° , τμήμα τού Χρο­ ν ο λ ο γ ικ ο ύ ί 5 , φ15

Σ ’ ένα β ιβ λ ίο σματος ( ; ) . τμήμα του

ί 5 , φ19-22 Ε 6 , φ1-22 Ε7, φ1-31 Ε8, φ1—19

Π ίν α κ α 1 8 9 1 - 1 9 1 2 . π α λ η ο -.

’ Απόσπασμα π α λ α ιό τερ ο υ σ χ ε δ ιά ­

Χφ·, μ ο λύβι, στό ν° μ ικρού χ α ρ τ ιο ύ . Χ ρ ο ν ο λ ο γ ικ ο ύ Π ίν α κ α

1 8 9 1 —1 9 1 2 .

[Α ύ τ ό γ ρ α φ ο ι κ α τ ά λ ο γ ο ι δ ι α ν ο μ ή ς

τευχώ ν

κ α ί συλλογώ ν]

Χφ., μ ο λ ύ β ι, μ ελ ά ν ι, πάνω σέ κομμάτια χ α ρ τιο ύ π ο ικ ίλ ω ν διαστά σεων κ α ί ποιοτήτω ν.

[Βλ.

Σαββίδης,

2 8 3 ].

Ε9, φ1-15

Ε9, φ16

Στό 8 °,

Φ ω ν ές.

Χφ., μ ελ ά ν ι.

V0 λευκό.

’ Ε κ δ ό σ ε ι ς , σσ. 215