Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 74

-7 0 -

Ε84, φ20-21

Σ ο φ ισ τ ή ς π ο ίη μ α .

άπερχόμ ενος

έκ Σ υ ρ ί α ς .

Σχόλιο στό

Χφ·, μ ολυβί, στην πρώτη κ α ί δεύτερη σ ελίδα

μ ικρού αύτοσχεδιου τετρ α σ έλ ιδο υ . σ ε λ ίδ α , λ εύ κ ες.

Τρίτη κ α ί τέταρτη

'Η πρώτη σ ελ ίδ α , άρθμ. 4.

Λ*? Σχεδίασμα σ χετικ ό με /« Δ ημ άρ ατο » ή με τό

Ε84, φ22

0 θάνα­

τ ο ς τ ο υ α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς Τ α κ ί τ ο υ » . Χφ., μ ο λ ύ β ι, στό V0 έπιστολόχαρτου της "ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑΣ1925". Ε84, φ23

4

Σ84, φ24

4 ίν»

I

Προσωπική έρωτικη σημείωση.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, βραχυγρα-

φημενο, στά ά γγλικ ά , στό Ρ°

ένός φύλλου.

Δυο σ η μ ειώ σ εις.

V

λευκό.

'Η μ ια π ρ α κ τική ς φύσεως στά έλ λ η νικ ά ,

διαγραμ μ ένη, κα ί ή άλλη έκ δ ο τικ η ς φύσεως ( γ ιά τό τεύ χο ς / 1905-1915) στά ά γγλικά . ^ 4 “^ » Ε84, φ25

χ α ρ το ν ενιο υ τετρ α σ έλ ιδο υ . Σημείωση γ ιά σ π ίτ ια . χ α ρ τιο ύ .

Ε84, φ26-27

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στην πρώτη σ ελ ίδα

ν°

Οί λ ο ιπ έ ς σ ε λ ίδ ε ς , λ ε ύ κ ε ς.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό 8°

μικρού

λευκό.

Σημείωμα σ χετικ ό με μεταφράσεις ποιημάτω ν του στά ά γγ λ ικ ά . Χφ., μ ο λύβι, βραχυγραφημενο^στά ά γγ λ ικ ά . Σε δύο μικρά χ α ρ τιά .

Ε84, φ28

Σημείωμα. φύλλου.

Ε84, φ29-31

Το \Ι°

τού έ ν ό ς, λευκό.

Χφ., μ ολυβί, βραχυγραφημενο, στό 8° ν°

ένός

λευκό.

Τ ίτλ ο ι πολύ πρωίμων ποιημάτω ν.

Χφ·, μολύβι (ένας

τ ίτ λ ο ς μ ε λ ά ν ι), στην πρώτη, δεύτερη κ α ί τ ρ ίτ η σ ελ ίδα τετρ α σ έλ ιδ ο υ .

ι

Ε84, φ32

Ε84, φ33

Σημείωμα γ ιά "καλό και κακό άνθρωπο".

Χφ., μ ε λ ά ν ι,

στά ά γγλ ικ ά , στό 8°

λ ευ κ ό .

’ Ονόματα Σελευκιδω ν. V0

Ε84, φ34

'Η τέταρτη σ ελ ίδ α , λευκή.

ένός φύλλου.

ν°

Χφ., μ ο λ ύ β ι, στό Ρ°

ένό ς φύλλου.

λευκό.

Σημειώ σεις άπό ισ το ρ ικ ό β ιβ λ ίο . πρώτη σ ελ ίδα τετρ α σ έλ ιδο υ .

Χφ., μ ο λ ύ β ι, στην

Στην τέτα ρ τη σ ε λ ίδ α , π ε ρ ι ­

κοπή άπό ίσ το ρ ικ ό β ιβ λ ίο , σ χετικ ή μέ τό Κ α ισ α ρ ιω ν . Δεύτερη κ α ί τρ ίτ η σ ελ ίδα , λ ευ κ ές.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.