Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 72

-6 8 -Λι

S'? F82, φ23-24

Σ χέδιο γ ια συλλογή.

Χφ., μ ο λ υ β ί, σ τ ις σ ε λ ίδ ε ς 38 κα ί

39 συλλογής τοϋ 1910. Χ.φ. Φ Α'

’ Αναγραφή του τ ίτ λ ο υ

'Η Σ υ ν ο δ ε ί α

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό 8°

του

ένό ς φύλλου άρθμ. 11.

στερά τρύπα άπό μ εταλλικό συνδετήρα. F82, φ25-26

Δ ιο ν ύ σ ο υ .

V0

"Ανω ά ρ ιλευκό.

Σημείωση σ χετικ ή με ή λ ικ ίε ς . Χφ., μολύβι στό 8° μικρού χ α ρ τιο ύ .

Στό ν ° , έπ ίσ η ς με μ ο λ υ β ί, σημείωση σ χε τικ ή

με ένα ραντεβού κ α ί μ ιά άρ ιθμ η τικ η πράξη. F82, φ27-28

Τυπογραφικό σ χέδ ιο συλλογής 1905-1915. στό 8°

F82, φ29

κ α ί στό ν°

Χφ., μ ο λ ύ β ι,

ένός φύλλου.

Σημείωμα άπό την έφημερίδα "Π ατρίς" σ χετικ ό με άρθρο του Ρ ενέ.

Χφ., μ ο λ ύ β ι, στό V°

έντυπου της έ τ α ιρ ε ία ς

" G a ro u fa lia s & C o ." . Τυπογραφικό σ χέδ ιο τη ς συλλογής 1907-1915. στο 8°

F82, φ32

και στό V.°

’ Α π ισ τ ία .

ένός φύλλου.

’ Αναγραφή της έπιγραφης του π ο ιή μ α το ς.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό 8° F82, φ33-34

8 F83, φ1-13

μικρού χ α ρ τιο ύ .

Σημειώ σεις ν ο ικ ο κ υ ρ ιο ύ . Ο

ζ

χ

Χφ., μ ο λ ύ β ι,

Ο

και στο V

·

ζ

λευκό.

Χφ., μολύβι κ α ί μ ε λ ά ν ι, στό

ζ

ενός φυλλου.

Απόσπασμα κ είμ ενο υ π ε ρ ί Σοφιστών. Χφ., μ ε λ ά ν ι, στο 8° κ α ί στό V0 6 φύλλων. Ά ριθμ ημ ένα μόνο τά 8 ° , με μ ο λ ύ β ι, άπό 5 έως 15.

F83, φ14-19

’ Απόσπασμα κ είμ ενο υ π ε ρ ί των

Ε ί δωλων

Χφ., μ ε λ ά ν ι, σε δύο τε τρ α σ έλ ιδ α .

του Ρ ο ιδ η .

'Η τ ρ ίτ η κ α ί ή

τέτα ρ τη σ ελ ίδα του δευτέρου τετρ α σ έλ ιδ ο υ , λ ευ κ ές. 'Υπογραφή: Κ.Φ.Κ. [ Βλ. Κ.Π.Καβαφη, "Δύο άνέκδοτα πεζά ποιήματα (και ένα κ είμ ενο γ ια "Τά Είδωλα" του Ρ ο ΐδ η )", παρουσιασμένα κ α ί σβολιασμένα άπο τόν Γ.Π .Σαββίδη, *Η_λεξη, 23, Μ άρτης-’ Απρίλης 1983, άφιέρωμα στόν Καβαφη, σσ. 177-184]. F83, φ20-29 Προσχέδιο σημειώσεων π ε ρ ί R usk in . Χφ., μ ελάνι (δ ιο ρ F84, φ1-2

θ έ σ ε ις μ ε 'μ ο λ ύ β ι) , στό 8°

κ α ί στό V0 έφτά φύλλων.