Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 65

-6 1 -

χ φ ·, μολυβί.

Με μολυβί έ π ισ η ς , παραλλαγές

των

στίχω ν 1 , 2 , 3 , 4 , κ α ί 5. Ε78, φ12-13

"Ο τα ν δ ι ε γ ε ί ρ ο ν τ α ι .

"Εντυπο μονόφυλλο του π ο ιή ­

ματος με μ ία παραλλαγή, μ ο λ ύ β ι, στον σ τίχ ο 1. V0 , έπισης με μ ο λ ύ β ι, μ ία παραλλαγή

ί7 8 , φ14

Μ ακρυά.

Στό

στον σ τίχ ο 4.

Χφ· , μ ε λ ά ν ι, στην πρώτη σ ελ ίδα τετρ α σ έλ ιδο υ .

Παραλλαγές, μ ο λ ύ β ι, στον τ ίτ λ ο κ α ί στούς σ τίχ ο υ ς 1 καί 4. Ε78, φ15-17

Οί λ ο ιπ ές σ ε λ ίδ ε ς , λ ε υ κ έ ς.

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ό ν . ’ Εν έ σ π έ ρ α ,

Χφ., μ ε λ ά ν ι, πα λ α ιό τερ η ς μορφής του

στήν πρώτη σ ελ ίδα τετρ α σ έλ ιδ ο υ .

φ ές, διορθώ σεις κ α ί παραλλαγές μέ μ ο λ ύ β ι.

Διαγρα­

Στή δεύτερη

σ ελίδα σχεδίασμα μέ μολύβι κ α ί στήν τ ρ ίτ η παραλλαγές μέ μ ολύβι.

'Η τέταρτη σ ε λ ίδ α , λευ κ ή .

Συνοδεύεται

άπό μικρό χ α ρ τί πού π ε ρ ιέ χ ε ι παραλλαγές μέ μ ο λ ύ β ι. Ε78, φ18-27

Μ έρες το υ 1 9 0 0 . ρης μορφής τού V0

λευκά.

Δύο ά ν τίγρ α φ α , χ φ ., μ ε λ ά ν ι, π α λ α ιό τε­

Μ έρες τ ο υ

1901.

Στό 8°

δύο φύλλων.

Σ υ ν ο δ ε ύ ο ν τα ι άπό τ ρ ία φύλλα, τρ ία μικρά

χα ρ τιά κ ι ένα μικρό χ α ρ το ν ά κ ι, πού π ερ ιέχο υ ν σ χ ε δ ιά ­ σματα, παραλλαγές,

σ η μ ειώ σ εις κ α ί σχόλια στό π ο ί­

ημα, καθώς κα ί δύο σ τ ίχ ο υ ς άπό άγνωστο ποίημ α . Ε78, φ20

Δύο σ τ ίχ ο ι άπο άγνωστο π ο ίη μ α . 8°

Ε78, φ28

ένός φύλλου.

’ Ιο υ σ ε φ

V0

Χ ο υ σ ε ΐν

Χφ., μ ολύβι, στό 8° δοτα , Ε78, φ29

Χφ., μ ο λ ύ β ι, στό

λ ευ κ ό .

Σ ε λ ίμ

(= 27

ένό ς φύλλου.

’ Ιο υ ν ίο υ ν°

1906,

2 μ .μ .)

λευκό. [Βλ. ’ Α ν έ κ ­

σ σ .2 4 0 -4 1 ].

Γ κ ρ ίζ α .

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στην πρώτη σ ελίδα τετρ α σ έλ ιδ ο υ .

Παραλλαγές, μ ο λ ύ β ι, στούς σ τ ίχ ο υ ς 2 κ αί 8.

Οί λ ο ιπ ές

σ ε λ ίδ ε ς , λ ευ κ ές. Ε78, φ30

Ν ο η σ ις .

ζ μ ελ ά ν ι, Χ φ./Ζίΐαλαιοτερης μορφής στήν πρώτη σ ελίδα

τετρ α σ έλ ιδο υ . λ ευ κ ές.

Παραλλαγές μέ μ ο λ ύ β ι.

0ί λ ο ιπ έ ς σ ε λ ίδ ε ς ,