Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 58

-5 4 -

F74, φ29-30, Φ A

Σημείωμα σ χετικ ό με τό συμβόλαιο του Καβάφη με "H ogarth P ress".

Χφ., μ ο λυβί, στά ά γγλικ ά , στό R°

ένός φυλλου και στο R°

F74, φ31

κ α ί στό V0

μικρού φυλλου.

’ Επιστολή Leonard Woolf (τού "The H ogarth P r e s s " ) τής 2 9 .9 .1 9 2 5 .

F74, φ32—33

Σ χέδιο κ α ί άυτίγραφο έπιστολής Καβάφη πρός Leonard Woolf τής 1 8 .9 .1 9 2 5 .

Συνοδεύεται άπό φάκελλο πού π ε ρ ιέ χ ε ι τό

όνομα κ α ί τη διεύθυνση του W oolf.

F74, φ34

’ Επιστολή του "The H ogarth P re ss" τη ς 2 2 .1 2 .1 9 2 5 .

Συ­

ν ο δ εύ ετα ι άπο το φακελλο άποστολης τ η ς .

F74, φ35

’ Επιστολή Leonard Woolf της 1 .9 .1 9 2 5 .

Σ υνοδεύεται άπο

τό φάκελλο άποστολης τη ς.

F75, φ1-4

Δύο άντίγραφ α έπισ τολής πρός "The H ogarth P re ss" της 1 0 .1 2 .1 9 2 5 .

F75, φ5

’ Επιστολή "H ogarth P ress" της 1 6 .1 ^ .1 9 2 5 .

F75, φ6

’ Αντίγραφο άπόδειξης της 5 .1 2 .1 9 2 3 σ χ ε τικ ή με τά ά γγλικα π ε ρ ιο δ ικ ά "The N ation" και "The Athenaeum". Χφ., μολύβι και κοκκινο μ ελ ά ν ι.

Συνοδεύεται άπο

φάκελλο που π ε ρ ιε χ ε ι τη διεύθυνση των δυο π ερ ιο δ ικ ώ ν .

F75, φ7

’ Αντίγραφο έπ ιτα γ ή ς τής 16.11.1923 άπο τα "N atio n and A thenaeum ".

F75, φ8

Σ χέδιο ά πόδειξης σ χετικ ή ς με τα "The N atio n and Athenaeum".

F75, φ9

Σημείωση άριθμοϋ κα ί ήμερομηνιων σε φάκελλο πού φ έρ ει τήν ήμερομηνία: 16 Νον. 1923.

F75, φ10

,/

Χφ., μ ο λυβί, σ ’ ένα φύλλο. ,

Χφ., μ ο λ υ β ί.

’ Ε πισ τολικός φάκελλος μέ τή διεύθυνσ η τού π ο ιη τή σταλμένος άπο ’Αγγλία σ τ ις 3 .1 0 .1 9 2 8 .

’ Ε πίσ ης, ση­

μειώματα σ χετικ ά με συνεργασία στο " C r i t e r i o n " .του 1928.

Χφ., μ ολύβι.