Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 56

-52-

F73, φ40-41

Σημείωμα σ χετικ ό με Καβάφη κ α ί Παλαμα (απόψ εις Ξενόπουλου κ α ί Καζαντζάκη; ) .

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό Ρ° έν ό ς φα-

κέλλου κα ί μολύβι στό V0 του ίδ ιο υ φακέλλου. Ζ

’Ό χ ι άπό

Ζ

το χ έ ρ ι του π ο ιη τη /

a Z l / t é P f lL C lfS » )

Χ.φ.

'Κατάλογος όνομάτων.

Χφ., μ ο λ ύ β ι, άπό το χ έ ρ ι τη ς Ρίκας

7

Σεγκοπούλου, σ ’ ένα μικρό χ α ρ τ ί. F74, φΐ —2

’ Αντίγραφο έπ ισ το λη ς Καβάφη προς Ρίκα Σεγκοπούλου της 2 0 .5 .1 9 3 0 .

F74, φ3

Κατάλογος διευθύνσεω ν προσώπων, έκδοτικω ν οί'κων κ α ί β ι ­ βλιοπωλείων τη ς ’Αθήνας. στό Ρ°

Χφ., μελάνι^

ένός φύλλου.

V0

άπό τό χ έ ρ ι 7>?$ χ « λευκό.

F74, φ4

’ Επιστολή Ψυχάρη πρός Ρίκα Σεγκοπούλου της 2 0 .5 .1 9 2 8 .

F74, φ5

Φάκελλος με τήν έ ν δ ε ιξ η "ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΣ". δ χ ι άπό τό χ έ ρ ι του π ο ιη τ η .

Χφ., μ ε λ ά ν ι,

Π ερ ιέχει τ ί ς έπ ισ το λ ε ς

Π ετροκόκκινου πρός Καβαφη. F74, φό-7

’ Επιστολή Πετροκόκκινου τη ς 8 .2 .1 9 3 2 .

F74, φ8-9

’ Επιστολή Samuel Baud-Bovy, της 2 0 .1 2 .1 9 3 1 .

F74, φ10

’ Επιστολή Πετροκόκκινου της 2 8 .1 2 .1 9 3 1 .

F74, φ11

’ Επιστολή Πετροκόκκινου της 6 .1 .1 9 3 2 .

F74, φ12

Περικοπή άπό μελέτη του John M avrogordato σ χ ε τικ ή μέ τόν Καβάφη.

F74, φ13

J

Χφ., μ ε λ ά ν ι, άπό το χ έ ρ ι του Π ετροκοκκινου.

Σημείωμα Ρίκας Σεγκοπούλου γ ιά Καβάφη.

Χφ., μ ε λ ά ν ι,

σ ’ ένα μικρό χ α ρ τ ί. Διαγραφές και διο ρ θώ σ εις μέ μ ο λ ύ β ι, F74, φ14

Δύο άποκόμματα άπό έφ ημ ερίδες σ χετικ ά μέ τόν Samuel Baud-Bavy.

F74, φ15

Το ένα στά έλληνικά και τό άλλο στά γα λλικά.

Φάκελλος πού π ε ρ ιέ χ ε ι τήν έ ν δ ε ιξ η "Μ εταφράσεις, ’ Αλ­ ληλογραφία μέ τόν οίκ ο ν The H ogarth P r e s s " . Χφ., μ ολύβι, δ χ ι άπό τό χ έ ρ ι του π ο ιη τ η .

7