Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 52

-4 8 -

F70, φ25-27

’ Επιστολή Νικηυ Ζελίτα της 1 0 .1 .1 9 1 8 .

Σ υνοδεύεται

άπό έπιστολη του R .Furness προς Ζ ελιτα και ίχρβρο του F u rn ess γ ιά του Rubert Brooke.

*

J

F70, φ28

Έ π ισ το λ η Νίκου Ζελίτα της 2 9 .3 .1 9 1 2 .

F70, φ28-29

Έ π ισ το λ η Γ.Κασιμάτη της 9 .3 .1 9 1 2 .

F70, φ30-31

Ε π ισ τ ο λ ικ ό δελτάριο Γ.Τσοκόπουλου της 2 7 .7 .1 8 9 6 . Γ 61. Χ τ ώ ί ο τ ο ς %* .

.

F70, φ32

Έ π ισ το λ η Μητσου Παπαυικολάου της 4 /1 7 .9 .1 9 2 2 .

F70, φ33

Έ π ισ το λ η Εύγευείας Ζωγράφου τη ς 6 .1 2 .1 9 2 2 .

F70, φ34-35

Έ π ισ το λ η Χ ρ.Σ.Χ ριστοδουλίδη τη ς 1 5 .2 .1 9 2 3 .

F70, φ36

Έ π ισ το λ η Χρ. Νομικού της 1 0 .2 .1 9 2 3 .

Ί

7

F71, φ1 —2 F71,φ3

Σημείωμα με δυσανάγνωστη υπογραφή.

Χφ·, μ ο λ υ β ί.

F71, φ4

Έ π ισ το λ η Εύγενίας Ζωγράφου της 9 .6 .1 9 3 0 .

F71, φ5-6 V

Έ π ισ το λ η ΕΓαηςοΐ5 δαυίοη της 9 .5 .1 9 2 9 .

\Ι Συνοδεύ­

ε τ α ι άπό 7 δφες σ ελ ίδ ες πού π ε ρ ιέ χ ο υ ν ένα ποίημα κ αί ένα άρθρο του δαυΐοη. F71, φ7

Έ π ισ το λ η Χαλδαίου (=Νικου Ί .

Κατραμαδάκη) της

/

1 4 .8 .1 9 1 5 . F71, φ8—9

Έ π ισ το λ η ’Αγγελικής Χριστοπούλου τη ς 2 0 .1 0 .1 9 2 1 .

F71, φ9

Έ π ισ το λ η Δ.Χαριτάτου της 1 3 .7 .1 9 2 9 .

F71, φ10

Έ π ισ το λ η Ν.Χάγερ Μπουφίδη τη ς 1 0 .5 .1 9 1 9 .

F71, φ11

Έ π ισ το λ η Έ λευης Γ. Β ασιλειάδη τη ς 1 6 .9 .1 9 2 9 .

F71, φ12

Έ π ισ το λ η Γιάννη Μούγκρου τη ς 2 4 .4 .1 9 2 4 .

γ

Μ