Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 50

-4 6 -

F69,

*

φ11 —12

’ Επιστολή ( ; )

της 2 3 .7 .1 9 2 9 ( ; ) .

/ ——-----

Ε69, φ13-14

’ Επιστολή Τ.Καλμου)(ου της 1 0 .1 0 .1 9 2 9 .

F69, φ14

’ Επιστολή ’Ά γγελον Σ ικελια νου της 2 6 .1 .1 9 2 5 . [Βλ. Σ ικ ε λ ια ν ό ς ,

33+3 Κ ε ίμ ε ν α ,

σ. 2 8 ].

J

F69, φ15

’ Επιστολή

F69, φ16

’ Επιστολή Ξενόπουλου της 2 6 .1 .1 9 0 6 .

4

F69, φ17—18

’ Επιστολή Ξενόπουλου της 2 1 .2 .1 9 0 6 .

7

Ε69, φ19

’ Επιστολή Ξενόπουλου της 1 4 .1 2 .1 9 0 7 (;) .

F69, φ20—21

’ Επιστολή Β ρισιμ ιτζακη της 1 4 .1 .1 9 3 3 .

F69, φ22—23

’ Επιστολή Ά ν τ . ’ Αγκαστινιωτη της 5 .1 .1 9 3 3 .

F69, φ24

’ Επιστολή Β. Παπαδάκη της 5 .1 .1 9 3 3 .

Ε69, φ25-26

’ Ε πιστολικό δελ τά ρ ιο Κ.Σκοκου της 2 7 .4 /1 0 .5 . 1906.

F69, φ27

’ Επιστολή Κουρη Κουρακου της 1 8 .5 .1 9 2 9 .

F69, φ28

’ Επιστολή Σκούζε της 1 1 .2 .1 9 3 3 .

F69, φ29-30

’ Επιστολή Λαπαθιωτη της 5 .6 .1 9 2 9 .

F69, φ31

’ Επιστολή Θεοδόση Πιερυδη της 7 .1 .1 9 2 9 .

F69, φ32

’ Επιστολή Ά λ . Ά . Μάτσα τής 2 0 .2 .1 9 3 2 .

F69, φ33-34

’ Επιστολή Χρ. Νομικού της 2 6 .2 .1 9 3 2 .

F69, φ35

’ Ε πιστολικό σημείωμα Γιορδάνη Τ.Βαμβακίδη, χω ρ ίς

John Β. Edwards της 2 9 .3 .1 9 3 0 .

j

7

>/

J

/

J

«/

'

J

ήμερομηνία. Ε69, φ35-36

J

’ Ε πιστολικό δελτά ρ ιο Timothee Gluckmann της 1 4 .1 0 .1 9 3 1 .