Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 49

-4 5 -

F68, ιρί—21

’ Επιστολές Πολύ (Παύλου Καβάφη) του Φεβρουάριου 1919, της 1 0 .2 .1 9 1 9 ,2 5 .1 1 .1 9 1 1 1 , 2 8 .4 .1 9 1 3 , 1 9 .4 .1 9 1 3 ,1 9 .6 . 1913, 2 .8 .1 9 1 2 , 2 0 .5 .1 9 1 5 , 1 6 .7 .1 9 1 3 , 8 .8 .1 9 1 3 , 2 1.12. 1913. 1 9 .9 .1 9 1 2 , 1 9 .6 .1 9 0 8 , 4 .8 .1 9 0 8 , 7 .7 .1 9 0 8 .

LMK

F68, φ23-24

ζ

ζ

~

Σημείωμα π ερ ί μ α γ ε ιρ ικ ή ς .

ζ

ζ

ζ

Χφ·, μολυβί και μ ε λ ά ν ι,

στην πρώτη καί δεύτερη σ ελ ίδ α μ ικρού αύτοσχέδιου τετρ α σ έλ ιδο υ .

Οΐ σ ε λ ίδ ε ς 3 κ α ί 4 ,

Σημείωμα π ε ρ ί μ α γ ε ιρ ικ ή ς .

F68, φ25

χ α ρ τιο ύ .

ν°

λ ε υ κ έ ς.

Χφ. , μ ο λ υ β ί, στο 8°

μικρού

λευκό.

Παράθεμα σ χετικ ό μέ τη λέξη "Τόγα", άπό τό έντυπο

F68, φ26

" Ά θ ή ν α ι" , 8/23 ’ Ιο υ λ ίο υ 1909. ένός φύλλου. Σημείωμα π ε ρ ί

F68, φ27

λου.

V0

V0

Χφ., μ ο λ υ β ί, στό 8°

λευκό.

’ Ιω ν η .

Χφ., μολύβι στό 8° ένος φύλ­

λευκό. [ Σημείωση γ ιά τό ποίημα

Π α λ α ιό θ ε ν

*Ε λλην ί ς ; ] F68,

Σημείωμα στα άγγλικά σ χ ε τικ ό μέ την άμοιβη του άπό

φ28

τη δημοσίευση ποιημάτων του στά άγγλικά π ε ρ ιο δ ικ ά "The N a tio n ", " C r ite r io n " κ α ί "The Chapbook". Χφ., μολύβι, στο 8 ένος φυλλου. V0 λευκό. F68, φ29

Σημείωμα στά άγγλικά σ χ ε τ ικ ό μέ έπ ισ κ ευ ε ς στό σ π ίτ ι. Μέ τό χρονολογικό δ ε ίκ τ η , 1908-1914. στην πρώτη σ ελίδα τε τρ α σ έλ ιδ ο υ .

Χφ., μ ο λύβι,

Οι λ ο ιπ έ ς σ ε λ ίδ ε ς ,

λ εύ κ ες. F69, φ1-2

’ Επιστολή Μ.Ν.Βατιμπέλλα τη ς 2 4 .1 2 .1 9 3 2 .

F69, φ3-4

’ Επιστολή Ν.Λαπαθιωτη τη ς 1 4 .8 .1 9 2 2 .

F69, φ5

’ Επιστολή Π.Παπούλια της 3 1 .1 2 .1 9 2 8 .

F69, φ6

J

F69, ιρ7—10

j

y

"Μ

’ Επιστολή Rdnald (Hows;) τη ς 1 8 .3 .1 9 2 5 . ’ Επιστολή Θεοδόση Π ιερ ίδη χω ρίς ήμερομηνία.

J