Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ ’ Α λέξανδρος

F1, φ1

9

ί

άρθμ. 88.

F1, φ3

8.

Χφ·, μ ε λ ά ν ι, άρθμ. 66.

(Του J u le s T e l l i e r ; ) .

’Αντίγραφο τυπο­

'Ω ρ α ία λ ο υ λ ο ύ δ ια

Βραχυγραφημένο Α ντί­

κ α ί ά σ π ρ α ως τ α ί ρ ι α ζ α ν π ο λ ύ .

Τ ρώ ες.

Χφ·, μ ε λ ά ν ι, άρθμ. 12.

Π ε ρ ιμ έ ν ο ν τ α ς

r

/ï*

V° λευκό.

’Αντίγραφο τυπογραφ είου.

V° λευκό.

το ύ ς β ά ρβα ρους.

Τά π α ρ ά θ υ ρ α . σ τ. 5.

Π , φ9

Χφ·,

Μέ μολύβι ό τ ίτ λ ο ς του π ο ιή μ α το ς, διορθώ σ εις στό κ ε ί ­

και δεύτερη σ ελίδα τετρ α σ έλ ιδ ο υ . F1, φ8

V° λευκό.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό R° μισοϋ φύλλου. V0 λευκό

Παραλλαγή στον σ τ. 16. F1, φ6-7

ζ

λευκό.

μενο κ α ί παραλλαγές στούς σ τίχ ο υ ς 11-13 κ α ί 24. F1, φ5

ζ

Παραλλαγές στον τ ίτ λ ο

Παραλλαγές στους σ τ. 11, 12, 22 κα ί 32.

Le B a n q u e t .

μ ε λ ά ν ι.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, ζ

Αντίγραφο τυπογραφ είου.

γραφο τοϋ σ ονέτου. Π , φ4

’ Α λεξάνδρα. ζ

"Ας φ ρ ό ν τ ι ζ α ν . γρ α φ είου .

και

Λ

κ α ί στον σ τ . F1, φ2

’ Ια ν ν α ιο ς

Χφ., μ ελ ά ν ι, στην πρώτη Οί σ ε λ ίδ ε ς 3 καί 4 λ ευ κ ές.

Κόπια χφ. του π ο ιή μ α το ς.

Παραλλαγή στό

V0 λευκό.

"Ε νας γ έ ρ ο ς .

Χφ·, μ ε λ ά ν ι, στην πρώτη σ ελίδα τετρ α σ έλ ιδ ο υ .

Οί σ ε λ ίδ ε ς 2, 3 κ αί 4 λ ευ κ ές.

J

Ft, f 10,13.^13 L F h ^ ll Π , φ14 F1, φ15

0ύ 7ας ’É U f ï r o i

Τ ε ίχ η .

Χφ., μ ε λ ά ν ι.

Κατα τ έ ς

σ υντα γές

μ ε λ ά ν ι, άρθμ. 67. σ τ. 8. F1, φ16

'0

V° λευκό. Α ρ χα ίω ν

’Αντίγραφο τυπογρα φ είου.

Χφ. ,

Παραλλαγή στόν

V0 λευκό.

κ α θ ρ έ π τ η ς σ τη ν ε ίσ ο δ ο .

’Αντίγραφο τυπογραφ είου. F1, φ17-19

' Ε λληνοσύρω ν μ ά γ ω ν .

Κ ε ρ ιά .

Χφ. , μ ε λ ά ν ι, άρθμ. 64.

V0 λευκό.

Κόπια χφ. του ποιήμ α τος ένθετη σέ τετρ α σ έλ ιδ ο .

Στην

πρώτη σ ελ ίδ α του τετρ α σ έλιδο υ ό τ ίτ λ ο ς τοϋ ποιήματος μέ μελά­ ν ι.

Στη δεύτερη σ ελ ίδ α , μέ μ ο λ ύ β ι, σ τ ίχ ο ι του ποιήμ α τος κ α ί

μ ιά παραλλαγή στόν σ τ. 7. Π , φ20

Σ το ν

ίδ ιο

χώ ρο.

Οί σ ε λ ίδ ε ς 3 κ α ί 4 λ ευ κ ές.

Χφ., μ ε λ ά ν ι.

V0 λευκό.