Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 38

-3 4 -

F41, φ34

Σχόλιό στον Moore, μέ άναφορά στον Χριστοπουλο. Χφ., μ ε λ ά ν ι, στά ά γγλ ικ ά , στό R° μ ικρού χ α ρ τιο ύ . V0

F42, φ1-2

λευκό.

'Η π ό λ ι ς .

Σχεδιάσματα κ α ί παραλλαγές (στους σ τ.

3, 4 κ αί 6 ) .

Χφ., μ ο λ υ β ί, στό R°

κ α ί στό V0

μ ι­

κρού χ α ρ τιο ύ . F42, φ3-4

Τ ίτλ ο ι άρθρων άπό τό Η μ ερ ο λ ό γιο Σκοκου. μ ελ ά ν ι, στό R°

F42, φ5

μισού φύλλου.

’ Αντίγραφο σημειώματος Κ. Μ ιστριωτη της 12/25 Νοεμ. 1909.

Χφ., μ ο λ ύ β ι, στό R° μ ικρού φύλλου.

φημενο.

Ζ

F42, φό-7

κ α ί στό V0

Χφ.,

ζ

.

Ζ

Γ

Σχεδιάσματα και παραλλαγές (στους στ.

10, 1 3 -1 4 ). χ α ρ τιο ύ .

λευκό. Ζ

'Η π ό λ ι ς .

Βραχυγρα-

Χφ., μ ο λ ύ β ι, στό R°

κ α ί στό V°

μικρού

Με μ ελάνι ή σημείωση, " S e t [ t l e d ] as in d [ ic a

te d ] by PNC", κ α ί με μολύβι ή διαγραμμένη σημείωση, [ [ Σ τ [ ίχ ο ι] γρ [α μ μ ένο ι] £

F42, φ8

π ρ ίν την δ η μ [ο σ ί

,] ] .

Σημείωμα γ ιά τό ύφος (π ε ρ ί χρησεως " o b s o le te w o rd s"). Χφ., μ ολ ύ β ι, στά ά γγ λ ικ ά , στό R® μισού φυλλου. V° λευκό. 4 ζ

F42, φ9—10

Δ ια κ ο π ή .

ζ

ζ

ζ

ζ

Σημειώ σεις γ ια το π ο ίη μ α .

Χφ., μ ολυβί,

βραχυγραφημενο, στα ά γγ λ ικ ά , γαλλικά κ α ί έλληνικά , σε τ ρ ία μικρά χ α ρ τιά . F42, φ11-15

Ουκ έ γ ν ω ς .

Σημειώ σεις γ ιά τό π ο ίη μ α .

Χφ., μ ολύβι,

στά ά γγλικ ά , γαλλικά και έ λ λ η ν ικ ά , σε τέσσερα φύλλα.

F42, φ16

’ Από ύ α λ ί χ ρ ω μ α τ ι σ τ ό .

Σ ημ ειώ σ εις γ ιά τό ποίημα.

Χφ., μ ολύβι, βραχυγραφημενο, στό R° ένό ς φύλλου.

λευκό. F42, φ17—18

Σημείωμα π ε ρ ί "Καταστροφής". μικρού χ α ρ τιο ύ .

Χφ., μ ο λ ύ β ι, στο R°

Στό V°, σ η μ ειώ σ εις κ α ί ά ρ ιθ μ η τικ ές

π ρ ά ξ ε ις δια γρ α μ μ ένες.