__MAIN_TEXT__

Page 35

F40, φ1 —13

C o n s ta n tin o p o lia d

an E p i c .

καί τ α ξ ιδ ιο ύ πρός Πόλη.

Σημειωματάριο Πόλης

Σ η μ ειώ σ εις, χ φ ·, μολύβι κα ί

μελάνι στά άγγλικά (μ ία στά έ λ λ η ν ικ ά ), σ ’ ένα μικρό σημειω ματάριο. Λ F40, φ14-15

Μερικά φύλλα άγραφα.

Είσηγηση γ ιά τόν Βαλαωρίτη.

Μερικά έχουν άποΗ.07Γίί.

Χφ., μολύβι κα ί μ ελ ά ν ι,

στην πρώτη κ α ί δεύτερη σ ελ ίδα τετρ α σ έλ ιδ ο υ .

Τρίτη

καί τέτα ρ τη σ ελ ίδ α , λ ευ κ ές. [ Βλ. , Κ.Π.Καβάφη, " ’Ανέκδο­ τη είσηγηση γ ιά τόν Βαλαωρίτη", άνακοίνωση Γ.Π .Σαββίδη, "Νέα 'Ε σ τ ία " , 1259, άφιέρωμα στό Βαλαωρίτη (Χριστού­ γεννα 1979), σσ.ΐ/5*Ζί],

F40, φ19

Παράθεμα άπό τόν πρόλογο του Παλαμα στά

"Α π α ντα

τού Σολωαού (έκδοση Μαρασλη, ’ Αθήνα 1901^6»·. μ ελ ά ν ι, βραχυγραφημένο, στό R°

ένός φύλλου.

λευκό. F40, φ20

Παράθεμα άπό τ ό /«Newman » του W illiam B arry (Hodder and S te p h te n 1904).

Δφο, μέ χφ. σ η μ ειώ σ εις, μ ελ ά ν ι.

F40, φ21

Σημείωμα τ η ς 29 Ν ο εμ β ρ ίου 1903· Χ φ·, μ ε λ ά ν ι, στά ά γ γ λ ικ ά . Β ρ α χυ γρ α φ η μ ένο . V0 λ ε υ κ ό . Με μ ν ε ία στό π ο ίη μ α " ' η Σ α τ ρ α π ε ία " , £ β λ. Σ ΐ]|ΐειω [±ατα, σ σ .5 9 κ α ί 8 2 ^ .

F40, φ22

Κατάλογος όνομάτων. V°

F40, φ23

Χφ·, μολύβι στό R°

μικρού χ α ρ τιο ύ .

λευκό.

Μ έρες τ ο ύ

1 909 ,

’ 10 , κ α ί

’ 11 .

Σχόλιο στό ποίημ α .

Χφ., μ ο λ ύ β ι, στην πρώτη σ ελ ίδ α τετρ α σ έλ ιδ ο υ .

Οί ύ π ό λ ο ι-

π ες σ ε λ ίδ ε ς , λ ευ κ ές. F40, φ24

Σημείωση π ε ρ ί λου.

’ Α σ ά ν.

Χφ·, μ ο λ ύ β ι, στό R0 ένός φύλ­

Στο ί,'διο φύλλο (στό Β°

κ α ί στό V0 ) διάφορες

σ η μ ειώ σ εις, έπ ίσ η ς μέ μ ο λ ύ β ι. F40, φ25-26 καί φ33-34

Σημείωμα γ ιά Κορδάτο κ α ί γ ιά τό τ ιν ο υ π ό λ ε ω ς . φύλλων.

Θ ρήνο τ η ς Κ ω ν σ τα ν ­

Χφ., μ ο λ ύ β ι, στό Β°

Μέ διαγραφ ές κ α ί δ ιο ρ θ ώ σ ε ις.

κ α ί στό V0

δύο

Profile for Onassis Stegi

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...