__MAIN_TEXT__

Page 34

-3 0 -

τω ν φ ω ν η έ ν τ ω ν έ ν τ η π ρ ο σ ω δ ίη " , παρουσίαση κ α ί σ χόλια Γιώργου Κ εχαγιόγλου, " 'Ε λ λ η ν ικ ά " ,το μ . 30, Θεσ­ σαλονίκη 1977-78, 353-384 (κ α ί ά ν ά τυ π ο )]. *

F33, φ14-30

*Η σ υ ν ά ν τ η σ ι ς

τω ν φ ω ν η έ ν τω ν έ ν τη π ρ ο σ ω δ ιη .

Χφ., μ ε λ ά ν ι, σέ 16 φύλλα. τ η σ ις

τω ν φ ω ν η έ ν τ ω ν

Βλ. Κ.Π.Καβάφη,

"'Η σ υ ν ά ν -

έ ν τη π ρ ο σ ω δ ίφ " παρουσίαση

κ α ί σ χόλια Γιώργος Κ εχαγιόγλου, " 'Ε λ λ η ν ικ ά " , τό μ . 30, Θεσσαλονίκη 1977-78, σσ. 353-384 (κ α ί ά ν ά τυ π ο )]. F34, φ1

Κ ρ ι τ ι κ ή πάνω σ τη ν το υ

H ub.

P e rn o t.

" G ra m m a ire du G re c M o d e rn e " Τ ίτλ ο ς, χ φ ., μ ε λ ά ν ι, ό χ ι άπό τό

χ έ ρ ι του π ο ιη τ η , στην πρώτη σ ελίδα φακέλλου που π ε ρ ιέ χ ε ι άντιγραφ ο έπισ το λη ς Καβάφη πρός P e rn o t, καθώς κ α ί την κ ρ ιτ ικ ή του Καβάφη γ ιά την F34,

φ2

G ra m m a ire du G re c M o d e r n e .

’ Αντίγραφο έπισ το λη ς Καβάφη πρός P e rn o t, τη ς 1 8 .8 .1 9 2 1 .

F34, φ3-34

H u b e rt P e r n o t,

Γ35, φ1-32

L ib ra in e

Γ36, φ1—23

Γραμματικής του φύλλα. [ Βλ.

" G ra m m a ire du G re c M o d e r n e ,

G a rn ie r

F reres,

P e rn o t.

P a ris " .

1917,

Κ ριτική της

Χφ., μ ελ ά ν ι, σέ 86 άριθμημένα

Διαγραφές, δ ιο ρ θ ώ σ ε ις, μέ μ ελάνι κ α ί μ ο λ υ β ί. Π ε ζ ά , σσ. 1 9 5 -2 3 4 ].

F36, φ24-33

Πρώτη μορφή Κ ριτικής P e rn o t.

Γ37, φ1-33

σέ πολλά κομμάτια χ α ρ τί πο ικ ίλω ν διαστάσεων και π ο ιο τή τω ν.

Γ38, φ1-35

Μέ πολλές δ ια γρ α φ ές, διο ρ θώ σ εις καί προσθήκες, μέ μ ελάνι

F39, φ1—20

κ α ί μ ο λ υ β ί.

F 3 9 ,, φ22

"Δακτυλόγραφο π ε ρ ί Παλαμά".

Χφ., μ ε λ ά ν ι, σέ φύλλα κ α ί

Δφο σημείωμα π ε ρ ί Παλαμα.

Προσθήκη μ ια ς λέξης μέ μ ε λ ά ν ι. ωση μέ μ ο λ ύ β ι.

Στό πάνω μ έρ ο ς, σ η μ ε ί­

λευκό.

Γ39, φ23-24

’ Επιστολή ’Άγρα πρός Ρίκα Σεγκοπούλου, τη ς 1 0 .9 .1 9 3 0 .

Γ39, φ25-26

Σημείωμα γ ια το

’ Ε λ ε ύ θ ε ρ ο Π νεύμ α

(= Γιώργου Θ εοτοκά). ένό ς φύλλου.

τού Ό ρέσ τη Δ ιγενη

Χφ., μ ο λύβι, στό R°

Μέ δ ια γρ α φ ές.

Στό V°, μέ μ ο λ ύ β ι, τό όνομα

Ά π . Κ ω νσ ταντινίδης. [Γιώργος Θεοτοκάς, Π νεύμα,

και στό V°

’ Ε λεύθερο

έ π ιμ έ λ ε ια Κ.Θ.Δημαράς, 'Ε ρμης, ’ Αθήνα 1973,

σ . λα , σημ. 3 ] .

F 3 9 , φ 2^

’Ε π ισ τ ο λ ή [ π ρ ό ς MIRAMBELjJ τ ή ς 26 ’Ι ο υ ν ί ο υ π ε ρ ί "POPULISME".

Χ .φ ., Φ A

1930

£ β λ . Ε ε ζ ά , σ. 1 5 ô J .

Aννα _ Κ θ β νη νή . Σ χ ό λ ιο στό π ο ίη μ α . R° φ ύ λ λ ο υ . V0 λ ε υ κ ό .

Χ φ ., μ ο λ υ β ί, στό

Profile for Onassis Stegi

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...