Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 14

-1 1 -

ί Το κ λ ε ι σ μ έ ν ο

Ε12,

π ω λ ε ίο υ ).

άμάξι

( = 'Η π ρ ο θ ή κ η

του

Χφ., μ ελ ά ν ι, στό R° ένό ς φύλλου.

λ α γ έ ς , μ ολ ύ β ι, στούς σ τίχ ο υ ς 1 κα ί 4 - 5 .

*

F13, φ1~2

Κ απνο­

Σ τό θ έ α τ ρ ο .

Παραλ­

V0 λευκό.

Χφ. , μ ελ ά ν ι, άρθμ. 213. Παραλλαγές,

μ ο λ ύ β ι, κα ί άνω ά ρισ τερά , μ ελ ά ν ι, τό ά ρ χ ικ ό : Σ. V0 λ ευ κ ό . [Βλ. ’ Α ν έ κ δ ο τ α , *

F13, φ3

Σ τ α ίς

σ κ ά λ α ις .

σ σ . 2 3 8 -3 9 ].

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στην πρώτη σ ελ ίδα

τετρ α σ έλ ιδ ο υ , άρθμ. 211. "Unknown", μ ο λ ύ β ι.

Μιά παραλλαγή κ α ί ή λέξη

Οί σ ε λ ίδ ε ς 2 ,3 κ α ί 4 λ ε υ κ έ ς.

[Βλ. ’ Α ν έ κ δ ο τ α , σ. 2 38]. *

Ε13, φ4

'0

Γ εννά ρ η ς τοϋ

1 9 0 4 . Χφ., μ ε λ ά ν ι, άρθμ. 209.

Μέ μ ο λ ύ β ι, τά ά ρ χικ ά : A.M. τα , *

013, φ5

V° λευκό. [Βλ.

’ Α νέκδο­

σ. 23 8 ].

*0 Δ ε κ έ μ β ρ η ς τ ο ύ

1903.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, άρθμ. 208.

Μιά παραλλαγή κα ί τά άρχικά Α.Μ., μέ μ ο λ υ β ί. λ ευ κ ό . *

F13,

φ6

'0

[Βλ. ’ Α ν έ κ δ ο τ α ,

σ.

Σ επ τέμ β ρ η ς το υ 1 9 0 3 .

2 3 8 ], Χφ., μ ε λ ά ν ι, άρθμ. 207.

Παραλλαγές κ αί τά άρχικά Α.Μ., μέ μ ο λ ύ β ι. [Βλ. *

F13, φ7-8

V0

ν ° λευκό.

’ Α ν έ κ δ ο τ α , σ. 2 37],

Ν ο μ ίσ μ α τ α . σ έλ ιδ ο υ . 4 , λ ε υ κ έ ς.

Χφ. , μ ελ ά ν ι, στην πρώτη σ ελ ίδ α τε τρ α ­

Παραλλαγές μέ μ ο λύβι.

Οί σ ε λ ίδ ε ς 2, 3 κα ί

Παρένθετα, ένα φύλλο κ ι ένα κομμάτι χ α ρ τ ί.

Στό φύλλο, σχεδίασμα των στίχω ν 5 -1 0 , κ α ί στό χ α ρ τ ί παραλλαγές. Χφ., μ ο λύβι. [Βλ. *

F13, φ9—12

Σ υμεώ ν.

Χφ., μ ελ ά ν ι, στην πρώτη κ α ί δεύτερ η σ ελ ίδα

τετρ α σ έλ ιδ ο υ . λ ύ β ι.

’ Α ν έ κ δ ο τ α , σ. 2 4 8 ].

Στη δεύτερη σ ελ ίδ α , παραλλαγές μέ μο­

'Η τ ρ ίτ η σ ελ ίδ α , λευκή.

Στή τέτα ρ τη σ ε λ ίδ α ,

μέ μ ο λ ύ β ι, ό τ ίτ λ ο ς : ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΝΕΙΟΝ.

Π αρένθετο, ένα

κομμάτι χ α ρ τί μέ παραλλαγές. [Βλ. ’ Α ν έ κ δ ο τ α , *

F13, φ13—14

Μ εγάλη ί ο ρ τ ή

σ τ ο υ Σ ω σ ι β ίο υ .

σ. 2 4 6 ],

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στήν

πρώτη σ ελίδα τετρ α σ έλ ιδο υ . Στή δ εύ τε ρ η , παραλλαγές μέ μ ο λ ύ β ι. Τρίτη κ α ί τέτα ρ τη , λ ε υ κ έ ς. [Βλ. ’ Α ν έ κ δ ο τ α , σ. 2 4 6 ].