Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 127

-1 2 2 -

II.

(*■ ο

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ 1.

’ Α π ο υ σ ία .

Μεταφραστικό σχόλιο στό π ο ίη μ α .

καί στό V° φύλλου. 2.

’ Α π ο υ σ ία .

[ Βλ.

Χφ., μ ελ ά ν ι, στό R°

Π ε ζ ά , σσ. 245-46]

’Αγγλική μετάφραση του π ο ιή μ α το ς άπό τόν John.

μ ολύβι, στό R° φύλλου.

V0 λευκό.

[Βλ.

Χφ.,

Π ε ζ ά , σ. 241 ]

3.

’Έ κ θ ε σ ι ς έ π ι τ η ς Μ ετα φ ρά σ εω ς τ ο υ π ο ι ή μ α τ ο ς “ ’ Α πο υ σ ία " . Χφ., μ ελ ά ν ι, στό R° τριώ ν φύλλων. V° λευκό. [Βλ. Π ε ζ ά , σσ. 241-244] Σχόλιό σε μετάφραση του π ο ιή μ α το ς. 4 . Ε ίς το σ π ί τ ι τ η ς ψ υ χ ή ς . Χφ. , μ ε λ ά ν ι, στην πρώτη και δεύτερη σ ελίδα τετρ α σ έλ ιδ ο υ . 5. Π ρ ό σ θ ε σ ις .

Οί λ ο ιπ έ ς σ ε λ ίδ ε ς , λ ε υ κ έ ς.

Μεταφραστικό σχόλιο στό π ο ίη μ α .

στό V0 φύλλου. 6. Στο σ π ί τ ι [Βλ.

[Βλ.

τη ς

ψ υχή ς.

Π εζά ,

σ. 249]

7. Τά π α ρ ά θ υ ρ α . φύλλου. 8. 'Η π ο ί η σ ι ς

του

9. Μια Νύξ ε ί ς

κ.

το

Π ε ζ ά , σσ. 247-248]

Χφ., μ ελ ά ν ι, στό R° καί

Π ε ζ ά , σσ. 239-240] ’Αγγλικά μετάφραση του ποιήματος άπό τόν John.

Μεταφραστικές σ η μ ειώ σ εις.

V° λευκό.

[Βλ.

[Βλ.

Χφ., μ ελ ά ν ι, στό R° μισού

Π ε ζ ά , σ. 237]

Σ τ ρ α τ η γ η . ’Έ ντυπ ο .

[Βλ.

Π εζά ,

Κ α λ ι ν τ έ ρ ι . Χφ., μ ε λ ά ν ι, σέ 7 φύλλα.

σσ. 66-80] [Βλ.

Π εζά ,

σσ. 186-191] 10.

'0

Σ ακεσπηρος π ε ρ ί στό V0 φύλλου. Καβάφη.

[Βλ.

τη ς

’Έ ντυπο έπικολλημένο στό Β° καί

Π ερ ιέχει β ιβ λ ιο γρ α φ ικ ή σημείωση άπό τό χ έ ρ ι του Π ε ζ ά , σσ. 30-35]

11. Οί Β υ ζ α ν τ ι ν ο ί π ο ι η τ α ί . 12. Π ρ ο σ θ η κ α ι.

ζω ή ς.

’Έ ντυπ ο . [Βλ. Π ε ζ ά , σσ. 43-50]

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό

κα ί στό ν ° μικρού φύλλου. [Βλ.

Π ε ζ ά , σσ. 3-5] 13. Τό Ν ιχ ω ρ ι.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό R° καί στό φύλλου, σελιδαριθμ ημ ένου

46 κα ί 47.

Συνοδεύεται άπό μικρό χ α ρ τ ί πού π ε ρ ιέ χ ε ι τη σημείωση:

"Not f o r p u b lic a tio n ; bu t may rem ain h e re - a s a u to b io g r a p h ic a l" . [Βλ.

Π εζά ,

14. To β ο υ ν ό . [Β λ.

σ. 141]

Χφ., μ ε λ ά ν ι, σέ 4 φύλλα, τοποθετημένα σ ’ ένα τετρ α σ έλ ιδ ο .

Π εζά ,

σσ. 180-185]