Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 124

- I I >-

του "Ερμονα.

Με σ τιχ ο υ ρ γ ικ έ ς π α ρ α τη ρ ή σ εις.

Χφ., μ ολύβι,

στό R° καί στό V° τεσσάρων μισών φύλλων σελιδαριθμημένων άπο 1 έως 7. F 138, φ9-15

Μ ετρ ικ ές/σ τιχ ο υ ρ γ ικ ές σ ημ ειώ σ εις και παρατηρήσεις με παρά­ θεση στίχων των Πορφύρα, Ζερβού, Στεφάνου, δημοτικού της Τραπεζουντος, Β ιζυηνου, Σημηριωτη, Πολεμη, Γρυπάρη, Μαλακάση, Παπαντωνίου, Γ ια ν ν ίδ η , Σ ικ ε λ ια ν ο υ , Σουρη, Σκιπη, Ά σ τέρ η , δημοτικού.

Χφ., μ ο λ υ β ί, σε τ ρ ία φύλλα άναφορας

και στό V° φύλλου που π ε ρ ιέ χ ε ι στό R° έντυπη έπιστολη του Προξένου της Γαλλίας καί σημείωμα του Παύλου.

Οί παραπομ­

π ές γ ίν ο ν ^ τα ι στούς τόμους ’ Α νθολογίας (άπό τόν A έως τόν Η '), με κόκκινο μ ελ ά ν ι. F J3 &

Χ·φ·,

φ

α

F US

χ ·φ ·,

φ

ε

'- δ '

Γλωσσικές σ η μ ειώ σ εις. D éloyauté .

Χφ., μ ελ ά νι κ α ί μ ο λύβι, σε τρ ία φύλλα

Παραθεμα άπο την Π ο λ ιτεία του Πλατωνα πού

π ε ρ ιε χ ε ι την έπιγραφη του ’ Α π ι σ τ ί α . στο R μισού φύλλου. V0 λευκό. f

133

Χ·Φ·, Φ ΣΤ'

Γ139, φ1-34 Γ140, φ1-26

Διεύθυνση

Ε ντευκτηρίου.

Δφο, στά γαλλικά,

Χφ., μ ο λ ύ β ι, σ ’ ένα μικρό χα ρ τί,

’ Επιστολές Καβάφη πρός Ά λεκο Σεγκόπουλο της 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 27 κ α ί 29 ’ Οκτωβρίου* της 2, 6 , ’

Γ141, φ1-34

8, 10, 14, 15, 18, 20, 22, 24

κ α ί 27 Νοεμβρίου* της 4 , 5,

Γ142, φ1—18

9, 12, 14, 15, 17, 23, 25, 27 κ α ί 30 Δεκεμβρίου 1918.

Της

1, 2, 3, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30 καί 31 Ία νου α ρ ίου * της 1, 3, 4 , 5, 6, 8 , 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 (δύο έ π ισ τ ο λ ε ς ), 23, 25 και 27 Φεβρουάριου’ της 1, 2, 4, 6, 9 κα ί 11 Μαρτίου 1919. Γ 143, φ1— 31

Τετράδιο Σεγκοπούλου. [ Βλ. Κ.Π.Καβάφη, Α ύ τό γ ρ α φ α π ο ιή μ α τ α (1 8 9 6 - 1 9 1 0 ) ,

Το τετρ ά δ ιο Σεγκοπουλου σε πανομοιότυπη έκ ­

δοση παρουσιασμένη άπο τον Γ .Π .Σ αββιδη, Τεχνογραφικη, ’Αθή­ να 1972] Γ143, φ32

Αφιέρωση του Καβαφη στον Ά λεκο Σεγκοπουλο της συλλογής 1910-18.

F 143, φ 33

Ε υ ρ υ ω νο ς τ ά φ ο ς . V λευκό.

F 144, φ1-3

Σχόλια στο β ιβ λ ίο T h e_ E n g lish _ P o ets τού James R u sse l. Χφ.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό R° φύλλου, άρθμ. 21.

μ ε λ ά ν ι, σ τ ’ ά γγλικ α , σ ’ ένα μ ικρό τε τρ α σ έ λ ιδ ο .