Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 123

—118—

F137, φ16-19

'Η δ ό ξ α

τω ν Π τ ο λ ε μ α ίο ν . Παραθέματα στά γαλλικά που

π ερ ιέ χ ο υ ν τη λέξη"ΡαΓ Γ αϋ" καθώς κα ί παραθέματα που π ε ­ ρ ιέχ ο υ ν τόν σ υ γκ ρ ιτικ ό κα ί ύ περθετικό τύπο του έπ ιθ ετο υ " τ έ λ ε ιο ς " . λ ε μ α ίω ν .

Σ χ ε τίζο ν τ α ι με τό ποίημα Χφ., μ ο λ ύ β ι, στό R°

'Η δ ό ξ α τω ν Πτ<

κ α ί στό V° δύο μικρών

χα ρ τιώ ν. F137, φ20—21

"R ents o f H ouses". Σημειώσεις σ χ ε τικ ό ς με έ ν ο ίκ ε ια σ π ιτ ιω ν .

Χφ. μ ο λ ύ β ι, στά ά γγλικ ά , σε τ ρ ία μικρά χ α ρ τ ιά .

Χρονολογημένες: F137, φ22-27

"H ouses".

Sepmt. *08.

Σημειώ σεις σ χ ε τ ικ έ ς μέ έ ν ο ίκ ε ια διαφόρων

σ π ιτ ιω ν , άπό τόν Δεκέμβριο 1908 έως τόν ’ Ιο ύ λ ιο 1916. Χφ., μ ελάνι κ α ί μ ο λύβι, στά ά γγλικ ά , σ ’ ένα μικρό αύτοσχέδιο σημειω ματάριο. F137, φ28

F137, φ28

Πρόχειρη σημείωση κα ί παραπομπή σέ σ ε λ ίδ ε ς άδήλωτου β ιβ λ ίο υ .

Χφ., μ ελάνι κα ί μ ο λύβι, στό R°

χαρτιού..

V0

λευκό.

Πρόχειρη σημείωση (δ ιε ύ θ υ ν σ η ;). ά γγ λ ικ ά , στό R°

F137, φ29

μικρού

μισού φύλλου.

Χφ., μ ο λ ύ β ι, στά V0

λ ευ κ ό .

Σημείωση της 4 . 2. 1908 (σ χετικ ή μέ κάποιο χρηματικό π ο σ ό ).

Χφ., μ ο λ ύ β ι, στό R°

μικρού χ α ρ τ ιο ύ .

λευκό

F137, φ30

Παραθέματα πού π ερ ιέχο υ ν τή λέξη π λ έ ο ν . στό R° φύλλου. V° λευκό.

F137, φ31—32

Σημείωση σ χετικ ή μέ τήν άγγλική κ α ί τή γαλλική γλωσσά. Χφ., μ ο λ ύ β ι, στό R°

F137, φ33-34

μ ικρού χ α ρ τιο ύ .

Σημείωμα στά γαλλικά του A .K iria c o p o u lo u , δ ιευ θ υ ν τή του Τ η λ έ γ ρ α φ ο υ , R°

Χ.φ. Φ Α'

κα ί στό V°

πρός Καβάφη.

Χφ., μ ελ ά νι στό

κ α ί στο V0 έπισ κ επ τη ρ ίο υ του Κυριακοπούλου.

’ Εν δήμφ τ η ς Μ ικ ρα ς

’ Α σ ία ς .

Σ ημ ειώ σ εις στά

άγγλικά σ χ ε τ ικ έ ς μέ μτφρ. του π ο ιή μ α το ς. στό R° F138, φ1-8

Χφ., μ ο λ ύ β ι,

φύλλου.

Χφ., μ ο λ ύ β ι,

λευκό.

Μ ετρ ικ ά /σ τιχο υ ρ γικά παραθέματα στίχω ν άπό τήν

’ Αργό