Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 121

-1 1 6 -

F134, φ8-10

Κατάλογος β ιβ λ ίω ν .

Χφ., μ ο λυβί, (άπό τό χ έ ρ ι του

Σεγκόπουλου ) , σ ’ ένα τε τρ α σ έλ ιδ ο . F134, φ11—13

’ Α π ο δ είξεις παραλαβής β ιβ λ ίω ν της 2 9 .1 0 . κα ί 31. 10. 1943 της

F134, φ14-15

G a le r ie s N a tio n a le s άπό τόν Σεγκόπουλο.

Λογαριασμοί με β ά σ εις τ ιμ έ ς β ιβ λ ίω ν .

Χφ. , μολύβι

(άπο τό χ έ ρ ι του Σεγκόπουλου ) σε δύο φύλλα. F134, φ16-28

Κατάλογος β ιβλίω ν τού Καβάφη.

Χφ., μελάνι κ α ί μολύβι

σε τρ ία τετρ α σ έλ ιδα κ ι ένα φύλλο. Νο 1664". F135, φ1—12

Τ ιτλ ο φ ο ρ ε ίτα ι: "Lot

(Ά π ό τό χ έ ρ ι του Σεγκόπουλου ) .

Κατάλογος β ιβ λ ίω ν της β ιβ λ ιο θή κ η ς του Καβάφη. σέ 12 φύλλα.

Δύο άντίγρα φ α.

Δφο

Στό δεύ τερ ο , σημειώ σεις

μέ μ ολύβι. F135, φ13-29

"Π ερίδης έπ η ρ ε".

Κατάλογος β ιβ λίω ν κ αί άλλων χαρτιώ ν

του ’ Αρχείου πού έδωσε ό Σεγκόπουλος στόν Π ερίδη. Χφ. , Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ \ f f ! μ ολ υ β ί, σε 12 χα ρ τια δίφορων τυπων^, c(V0 ?<? 7ου ? (rfi« ο π είρ ο υ. F135, φ30—31

Κατάλογος 13 άποκηρυγμένων ποιημάτων του Καβάφη μέ παραπομπή σέ έντυπα πού δημοσιεύτηκαν. στό R°

F136, φ1-5

δύο φύλλων (δ χ ι άπό

Χφ., μ ο λ ύ β ι,

τό χ έ ρ ι του π ο ιη τ η ).

7>κ9 , , , , Κατάλογος β ιβ λ ίω ν /β ιβ λ ιο θ η κ η ς Καβάφη πού έδόθησαν κάπου.

Χφ., μ ο λ ύ β ι,(ά π ό τό χ έ ρ ι του Σεγκόπουλου )

στά 5 τε λ ε υ τα ία φύλλα τε τρ α δ ίο υ . λα λευκά.

Τά ύπόλοιπα φύλ­

Μ ερικές έγγραφές σ υνοδεύονται άπο το

γράμμα Ε κ α ί μ ε ρ ικ έ ς άπό τη λ έ ξ η " ’ Επεστράφη". F136, φ6

Β ιβ λ ιογρ α φ ικ ές παραπομπές γ ιά τά ποιήματα έ λ ε γ ε ία

τω ν ό δ ω ν ,

Το π ρ ώ το σ κ α λ ί .

’ δδη κ α ί

Τ ιμ ό λ α ο ς ό Σ υ ρ α κ ο ύ σ ιο ς

κα ί

Χφ., μολύβι (άπό τό χ έ ρ ι του Σεγκό­

πουλου; ) . F136, φ7-18

Γλωσσικές σ η μ ειώ σ εις. τρ ία τε τρ α σ έλ ιδ α .

Χφ., μ ελάνι κ α ί μ ο λύβι, σέ

Μέ άναφορές στούς Φ ιλήντα, Βηλαρα,

Έ ρω φίλη, Τ ριανταφ υλλίδη, Π ολίτη, Ψυχάρη, Ροϋδη, Ροντάκη κ α ί Βλαστό.