Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 120

-115 F132, φ23-24

Πρόγραμμα διαλέξεω ν της Mue B a rth e , τη ς 1 0 .2 .1 9 2 7 .

F132, φ25

Θ ά ρ ρ ο ς . Π ειρ α ιά ς, 3 0 .6 .1 9 ^ 2 . Μ ο ν ο τ ο ν ία .

F132, φ26-27

Π ε ρ ιέ χ ε ι τό ποίημα

Φέρει σημείωση: "Πρός τόν κ . Κ. Π. Καβάφη".

’ Απόκομμα άπό τόν

Κ όσμο.

(Χωρίς ήμ ερομ ηνία.

έ ν δ ε ιξ η : 11Έ ν Λευκωσίφ Κόπρου"). Γ .Δ .Π ετρ ίδ ο υ , F132, φ28-29

Π ε ρ ιέ χ ε ι τό άρθρο του

Φ ο ίν ιξ .

’Απόκομμα άπό άγνωστο έντυπο που π ε ρ ιέ χ ε ι τό ποίημα '0

F132, φ30-31

'0

Π ο ιη τ ή ς κ α ί ή Μ ούσα.

’ Απόκομμα άπο τό S aturday Review, 2 0 .2 .1 8 9 7 , πού π ε ρ ι­ έ χ ε ι άρθρο του J.C h u rto n C o llin s μέ τ ί τ λ ο , s h ip

F133, φ1-4

Τοπική

The A u th o r·

o f R u le B r i t a n n i a .

Π ε ρ ιμ έ ν ο ν τ α ς

τούς β α ρβά ρους.

πα λ α ιό τερ η ς μορφής του π ο ιή μ α το ς.

’Έ ντυπο φυλλάδιο Παραλλαγές κ α ί προσ­

θ ή κ ε ς, χφ. μ ελάνι κ α ί μ ελ ά ν ι. F133, φ5-15

The W a r d a n i C a s e .

Φάκελλος πού π ε ρ ιέ χ ε ι ά ντίτυ π α

της άλεξα νδρινης γαλλόφωνης έφ ημερίδας της

1 9 .4 .1 9 1 0 ,

2 0 .4 .1 9 1 0 ,

La R e f o r m e ,

2 1 .4 .1 9 1 0 ,

1 9 .5 .1 9 1 0 ,

2 2 .4 .1 9 1 0 ,

1 2 .5 .1 9 1 0 ,

1 4 .5 .1 9 1 0 ,

2 8 .6 .1 9 1 0

καί

2 9 .6 .1 9 1 0 .

Περιέχουν άρθρα κ α ί ε ό δ ή σ ε ις σ χ ε τικ ά μέ

την ύπόθεση W ardani. Συνοδεύονται άπό μικρό χ α ρ τ ί όπου ό π ο ιη τη ς έ χ ε ι σημειώ σει, χφ. μ ε λ ά ν ι: "The W ardani Case" F133, φ16-28

L e s N o c e s B l a n c h e s . Φάκελλος πού π ε ρ ιέ χ ε ι ά ντίτυ π α των πα ρ ισ ιά νικ ω ν έφημερίδων Le J o u r n a l τη ς 21 έως 29 Μαρτίου 1904, κα ί

Le M a tin

της 21 έως 27 Μαρτίου 1904

Π εριέχουν ε ίδ ή σ ε ις και σχόλια γ ιά σκάνδαλο σ χ ε τικ ό μέ ο ρ γ ιά καλλιτεχνώ ν στο M ontparnasse. Σ υνοδεύονται άπό μικρό χ α ρ τί όπου ό π ο ιη τη ς έ χ ε ι σ η μ ειώ σ ει, χ φ ., μ ελ ά ν ι: "Les Noces B lan ch es". F134, φ1—7

"C a ta lo g u e , S e c tio n I I I , P e r io d ic a ls (Lower p a r t o f 3rd b o o k c a se )" . του π ο ιη τ η .

Κατάλογος π ερ ιο δ ικ ώ ν τη ς β ιβ λ ιο θή κ η ς

Χφ·, μελάνι κ α ί μ ο λ ύ β ι, σέ 3 φύλλα το πο -

τημένα σέ τετρ α σ έλ ιδ ο .

Φέρει τόν άριθμό 52 κ α ί τή

σημείωση: "Χωρίς τά άδετα".