Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 118

-1 1 3 -

ε ) ’Έ ντυπη έπιστολή του πατριάρχη ’ Α λεξάνδρειάς Νικάνωρ της 15 Αύγουστου 1869. σ τ) ’Απόκομμα άπό τό

’ Ε λ ε ύ θ ε ρ ο Βήμα

πού π ε ρ ιέ χ ε ι συνέντευξη του Λαπαθιωτη.

της 9 .7 .1 9 2 3 , Μέ κόκκινο μολύ

β ι σ ημ ειώ νεται ή παράγραφος πού άναφέρεται στόν Καβάφη. ζ ) ’ Απόκομμα άπό τη

Δ η μ ο κ ρ α τ ία

της 1 .1 .1 9 3 3 μέ

σημείωμα του Γιώργου Κοτζιούλα σ χετικ ό μέ τό άφιέρωμα του Κ ύκλου

στόν Καβάφη.

F132, φ1

Le F i g a r o ,

P a r is , 7 .2 .1 9 1 3 .

F132, φ2

Ν έον

F132, φ 3 -4

La R e f o r m e ,

F132, φ5

Τ α χυδρόμ ος,

’ Α λεξάνδρεια, 1 5 /2 7 . 12. 1894.

F132, φ6

Τ η λέγρα φ ος,

’Α λεξάνδρεια, 9/21 ’Α πριλίου 1893.

"Α στυ,

’ Αθήνα, 9 .1 1 .1 9 0 3 . ’ Α λεξάνδρεια, 8 .7 .1 9 1 0 , 1 2 .1 1 .1 8 9 6 .

Σημαδεμένο μέ σταυρό (κόκκινο μ ο λ ύ β ι), τό άρθρο τού Καβάφη "Το Κυπριακό Ζητημα". F132, φ7

Τ η λέγρα φ ος,

2 /1 4 . 1. 1893.

Σημαδεμένο μέ σταυρό

(κ όκ κ ινο μ ο λ υ β ί), τό άρθρο του Καβάφη

" Ή π ο ίη σ ις του

κ . Στρατηγη". F132, φ8

Τηλέγραφος, 2 4 .1 0 /5 .1 1 . 1892.

Σημαδεμένο μέ σταυρό

κ α ί ήμ ικ ύκ λιο (κόκκινο κα ί μπλέ μ ο λ ύ β ι), τό άρθρο του Καβάφη

Λ άμια»

F132, φ9

Τ η λέγρα φ ος,

2 1 .9 ./ 3 . 10. 1889.

F132, φ10

Κατάλογος έκθεσης ζωγραφικής τού 1904.

'Υπογραμ­

μ ισ μ ένος ό π ίν α κ α ς "La mere du mousse" του F132, φ11—12

Ράλλη.

Πρόγραμμα Ή ουσ ικ ο-φ ιλολογικης βραδυάς" της 1 3 /2 7 . 9 . 1918 πού " δ ίδ ε τ α ι άπό τά Γ ρ ά μ μ α τ α " . λαμβάνει άπαγγελία του ποιήμ α τος

Σ υμπερι­

Φ ω ν ές.

F132, φ13

’ Απόκομμα άπό τό

Νέο ” Α σ τυ , τη ς 5. 4 . 1904.

F132, φ13

’Απόκομμα άπό έντυπο πού π ε ρ ιέ χ ε ι τό ποίημα του μαθητη