Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 117

-11%CC

Γ124, φ8—15

Σημειώ σεις σ χ ε τικ ές με την κ ρ ιτ ικ ή τη ς "Grammare Grecque Moderne" του P e rn o t.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, σε χα ρ τιά

διαφόρων τύπων. Π 24, φ16

Γλωσσική σημείωση (με άναφορά στους Μ.Φιλήντα κ αί Γιώργο Κ. Ροντάκη). V0

F124, φ17-35

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό R°

ένός φύλλου.

λευκό.

Γλωσσικές σ ημ ειώ σ εις.

Πρόχειρα γρ α μ μ ένες, μ ελάνι καί

μ ολ ύ β ι, ΐ’6"έ χαρτιά π ο ικ ίλ ω ν διαστάσεων κ α ί πο ιο τή τω ν. Ά να φ έρονται ό P e rn o t, τά άρθρα του Καβάφη π ε ρ ί Πολί­ τη κ α ί Μ ιχαηλίδη, τό "Ξενηλασία ή ισ ο τ έ λ ε ια " του ό ί Βηλαράς, Σακελλαρίου, Βλαστός, Φ ιλήντα, Ροντάκης,

Ducange, Dawkins καί λ ο ιπ ο ί. F125-F130

’Άλμπουν Παύλου Καβάφη.

Π ε ρ ιέ χ ε ι προσκλήσ εις (έ ν τ υ ­

π ες κα ί χ φ .) , προσκλητήρια, έ π ισ κ ε π τ ή ρ ια , άποκομματα άπό έφ ημ ερίδες κ τ λ ., ολα άναφορικά μέ τήν κοινω νική ζωή του Παύλου. F131, φ1-3

Μουσική του G .P o n irid y γ ιά τά π οιήμ α τα ζ ιο ύ ,

F131, φ4-19

καί

Του μ α γ α ­

’ Η δο νή .

Φάκελλος πού π ε ρ ιέ χ ε ι τα άκολουθα έν τυ π α : a)

La R e f o rm e ,

Α λεξάνδρειά, 3 0 .5 .1 8 9 6 .

β)

Le P h a r e d ’ A l e x a n d r i e ,

τη ς

23,

24,

25

Μαΐου 1896. γ ) Σπάραγμα άπό το

’ Ε π ι ν ο μ ι ς , σσ. 17 -3 2 , μέ δυσα­

νάγνωστη σημείωση. δ)

Τ η λέγρα φ ος,

5/7 ’ Οκτωβρίου 1889.