Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 116

-1 1 2 * F124, φ4

’ Ε λεύθερη ά π ό δ ο σ ις .

’Απόδοση π ο ιή μ α το ς τού H enri de Rég­

n i e r , άπο τόν Λαπαθιωτη.

Χφ·, μ ε λ ά ν ι, άπό το χ έ ρ ι του Λαπα-

θ ιω τη , στό R° φύλλου.

V° λευκό.

[ Βλ. ’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

Τ έχνη,

τ ε ΰ χ . 5, χρονιά A ( ’ Α πρίλιος 1 9 2 7 ), σ. 1 0 ]. * F124, φ5- 6

Κείμενο του Μαλακάση γ ιά τ ι ς Δελφικές Γ ιο ρ τ έ ς . ύπογραμμένο άπό τόν Μαλακαση. [Βλ.

Χφ. , μ ελ ά ν ι,

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

Τ έχνη,

τ ε ϋ χ . 7, χρονιά Ι\' ( Ι ο ύ ν ι ο ς 1927), σ. 2 5 ].

Χ.φ.

Π ερί V°

*

Χ.φ.

’ Η θ ικ ή ς .

Κείμενο τού Ε.Παπανούτσου.

Χφ., μ ελ ά ν ι, στό

8 άριθμημενων έντυπων της "'Ε λ λ η ν ικ ή ς Διδασκαλικής "Ενωσις".

Τά χ ά δ ι α .

Ποίημα του Γιάννη Μηταράκη. [Βλ. ’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

Τ έ χ ν η , τε ϋ χ . 2, χρον. A ( Ί α ν . 1 9 2 7 ), σ. 5 ] .

*

Χ.φ.

’ Από τ ο υ ς π ρ ώ τ ο υ ς , V a u c lu s e .

Λ αουρα,

Ποιήματα του Γ. Β ρ ισ ιμ ιτζά κ η . [Βλ.

Τ έ χ ν η , τευ χ. 1, χρον. A

Χ.φ.

'0

ψ αράς,

νη . [Βλ.

'Η Λ α ο υ ρ ε ς κ α ι ή Β ε α τ ρ ι κ ε ς ,

Τ ρ ο χ ιέ ς

(Δεκ. 19 2 6 ), σσ. 3-4 ] .

έ π ιθ υ μ ία ς .

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

Τ έχνη,

Ποιήματα τού Γ.Α .Σ αρεγιάντ ε ύ χ . 5, χρο ν. Α '( ’Απρ. 1927),

σ. 1 5 ]. Χ.φ.

’ Ο π τ α σ ία ,

Κ ά π ο ιε ς ό ρ μ έ ς .

[Βλ. ’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή ΤΗ ρ θες ά ρ γ ά ,

Τ έχνη,

Τού ή λ ι ο υ

Σεγκοπούλου. [Βλ.

Ποιήματα τής Ρίκας Σεγκοπούλου.

τ ε υ χ . 1, χρον. A (Δεκ. 1926), σ. 5 ] . τά φ ι λ ι ά .

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή

Ποιήματα τής Ρίκας

Τ έ χ ν η , τ ε υ χ . 2, χρον. A

( Ί α ν . 1927), σ. 4 ] . *

Χ.φ.

Π ρ ο σ μ ο ν ή . Ποίημα της Ρίκας Σεγκοπούλου. [Βλ. Τ έ χ ν η , τευ χ. 5, χρον. A

(Ά π ρ . 19 2 7 ), σ. 1 0 ].

’ Α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.