__MAIN_TEXT__

Page 113

—109—

F122, φ11

’ Ο μ ν ύ ε ι. Λ

Μτφρ. του ποιήμ α τος ατά γα λ λ ικ ά .

X Ο

λ α ν ι, στο R

»w

χ

χ

μισού φύλλου.

Γ κ ρ ίζ α .

φύλλου.

’ Α ρ ισ τ ό β ο υ λ ο ς .

Χφ., μολύ­

Φερει τη σημείωση: " T ra d u c tio n de

A i. K y ria c o p o u lo ". V°

Δφο.

Καί με μολύβι τη λ έ ­

Μτφρ. του πο ιή μ α το ς στά γα λ λ ικ ά .

β ι , στό R°

F122, φ13-14

Χφ., μ ε-

χ

Φερει τη σημείωση: "T ra­

d u c tio n de A lexandre E m b irico s". ξη , " in s in u a ti o n s " . V° λευκό. F122, φ12

χ

λευκό.

Μτφρ. του ποιήματος στά γα λ λ ικ ά .

Φ ερει, χ φ ., μ ο λ ύ β ι, τή σημείωση: " T ra d u it p a r

G .A .P a p o u tsa k is " . F122, φ15-20

"Κατάλογος γαλλικών μεταφράσεων AÎ. Κ υριακοπούλου". Τ ίτλ ο ι ποιημάτων μτφρ. ριακοπούλου.

στά γαλλικά άπό. τήν A t. Κυ-

Χφ., μ ο λ ύ β ι, στό R°

κ α ί στό V0

τριώ ν

φύλλων, άπό το χ έ ρ ι του π ο ιη τ η . F122, φ21

Π ο λ υ έ λ α ιο ς . Μτφρ. του ποιήματος στά γα λ λ ικ ά . Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό R° ένό ς φύλλου πού π ε ρ ιέ χ ε ι μτφρ. των Μ έρες τ ο υ

1903,

Θ άλασσα τ ο υ π ρ ω ϊο ϋ

κ α ί Μ ακρυά.

Ά πο τό χ έ ρ ι του Jo h n ; F122, φ21

Μ ερες τ ο υ 1 9 0 3 . Μτφρ. του ποιήμ α τος στά γα λ λ ικ ά . Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό R° ένό ς φύλλου πού π ε ρ ιέ χ ε ι έπ ισ η ς μτφρ. των Π ο λ υ έ λ α ι ο ς , Μ ακρυά.

F122, φ22

Μτφρ. του ποιήμ α τος στά γαλ­

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό V°

μτφρ. των Π ο λ υ έ λ α ι ο ς , Ά πό τό χ έ ρ ι του F122, φ22

καί

Ά πό τό χ έ ρ ι τοϋ John;

θάλασσα το υ π ρ ω ί ο υ . λ ικ ά .

Θ άλασσα τ ο υ π ρ ω ϊο ϋ

φυλλου πού π ε ρ ιέ χ ε ι έπ ίσ η ς

Μ έρες τ ο ϋ

1903

καί

John;

Μ ακρυά.

Μτφρ. του π ο ιή μ α το ς στά γα λ λ ικ ά .

στό V0

φύλλου πού π ε ρ ιέ χ ε ι έπίσ η ς μτφρ. των

Μ έρες τ ο υ

1903,

Μ ακρυά.

καί

Χφ·, μ ε λ ά ν ι, Π ο λ υ έ λ α ιο ς ,

Θ άλασσα τ ο υ π ρ ω ϊο ϋ . Ά πό τό

χ έ ρ ι τοϋ John; *

F122, φ23-29

"Υ μ νο ς τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ

Ν οστου.

Του "Αγγέλου Σ ικ ε λ ια -

νου. Χφ., μ ε λ ά ν ι, άπο τό χ έ ρ ι του Σ ικ ελ ια νο ϋ , στό R° 7 φύλλων.

Στο τ έ λ ο ς , ή ύπογραφή του Σ ικ ελ ια νο ϋ κ α ί ή

Profile for Onassis Stegi

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...