Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 107

—103— Π 1 9 , φ36-37

’ Ε πιστολές του Μάριου Βαϊάυου της 1 6 .5 .1 9 2 4 , της

Π 2 0 , φ1 —7

2 0 .3 .1 9 2 5 , της 8 .4 .1 9 2 6 , τής 1 4 .9 .1 9 3 0 . -

Π 2 0 , φ8-9

’ Επιστολή Γ.Βαφοπουλου της 2 0 .4 .1 9 2 4 .

Π 2 0 , φ10

’ Επιστολή Δ. Παπαρρηγοπούλου (σ χ ε τικ ή μέ Σωτηρη

Σκέ­

πη) της 4 . 1. 1905. Π 2 0 , φ11—12

’ Επιστολή Μανώλη Σμυρλη.

Χωρίς χ ρ ο ν ο λ ο γία .

Ε120, φ13

’ Επιστολή του π ερ ιο δ ικ ο ύ

Νέα Τέχνη

τη ς 2 6 .4 .1 9 2 4 .

ϊή ν ύπογράφουν: Μάριος Β αϊάνος, Θερης Κεραυνός κ α ί

Νικολα’ί δ η ς . Ε120, φ14-15

X X χ . χ Τ ίτλ ο ι ποιημάτων στα ά γγλικ ά .

ζ ζ Χφ., μ ε λ ά ν ι, σ τ ις

έσ ω τερικες σ ελ ίδ ε ς έξωφυλλου τε τρ α δ ίο υ πού π ε ρ ιέ χ ε ι

Ε120, φ16

μεταφ ράσεις

ποιημάτων του.

Έ νας

Μτφρ. του πο ιή μ α το ς στά ά γγ λ ικ ά . Χφ.,

γέρος.

μ ε λ ά ν ι, βραχυγραφημένο, στήν πρώτη σ ελ ίδ α τετρ α σ έλ ιδ ο υ . Ά ρ θ μ ., μ ο λύβι, 3. Φ ω νές, Π 2 0 , φ17

Στό ’ί δ ιο τ ε τρ α σ έ λ ιδ ο , μτφρ. των

Οί ψ υ χ έ ς τω ν γ ε ρ ό ν τ ω ν ,

Κ ε ρ ιά .

Κ ε ρ ιά ,

Δ έ η σ ις .

Μτφρ. του ποιήματος στά ά γ γ λ ικ ά .

Χφ·, μ ε λ ά ν ι,

βραχυγραφημένο, στη δεύτερη σ ελ ίδα τε τρ α σ έλ ιδ ο υ . μ ο λ ύ β ι, 2. γέρος, Π 2 0 , φ18

Στό ίδ ιο τετρ α σ έλ ιδ ο , μτφ ρ. των

Φ ω νές,

ά γγ λ ικ ά .

“ Ε νας

Οί ψ υ χ έ ς τω ν γ ε ρ ό ν τ ω ν ,

. X X Οι ψ υ χ έ ς τω ν γ ε ρ ό ν τ ω ν .

Ά ρθμ.

Δ έ η σ ις .

X X Μτφρ. του πο ιή μ α το ς στα

Χφ., μ ε λ ά ν ι, βραχυγραφημένο, στήν τ ρ ίτ η

σ ελ ίδ α τετρ α σ έλ ιδο υ .

Ά ρ θ μ ., μ ο λ ύ β ι, 5.

τε τρ α σ έλ ιδ ο , μτφρ. των Φ ω ν έ ς ,

"Ε νας

Στό ίδ ιο

γέρος,

Κ ε ρ ιά ,

Δ έ η σ ις . Ε120,

φ18

Φ ω νές.

Μτφρ. του ποιήματος στά ά γ γ λ ικ ά .

Χφ., μ ε λ ά ν ι,

βραχυγραφημένο, στήν τρ ίτ η σ ελ ίδα τε τρ α σ έ λ ιδ ο υ . μ ο λ ύ β ι, 1.

Στό ίδ ιο τετρ α σ έλ ιδ ο , μ τφ ρ. των Οί ψ υ χ έ ς

τω ν γ ε ρ ό ν τ ω ν , Μ 20,

φ19

Δ έ η σ ις .

Ά ρ θ μ .,

"Ε νας γ έ ρ ο ς ,

Κ ε ρ ιά ,

και

Μτφρ. του ποιήματος στά ά γ γ λ ικ ά .

Δ έ η σ ις . Χφ., μ ελ ά ν ι,