Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 104

-1 0 0 -

Works προς Καβάφη, της 2 .3 .1 9 2 3 . F116, φ27

’Έ ντυ π ες προσκλήσεις πρός Παύλο κ α ί Χ αρίκλεια Κα­ βάφη και έντυπα έπισκεπτηρια του Παύλου.

Χ.φ.

Σημειώ σεις Ρίκας Σεγκοπουλου στην πρώτη σ ελ ίδα τε τρ α ­ σ έλ ιδ ο υ .

Χφ·, μ ολύβι.

F116, φ28-31

’ Επιστολή Σταματιάδη πρός Παύλο Καβάφη τη ς 2 9 /1 0 . 2. 1886

F116, φ32-33

’ Επιστολή Κιμωνα Περικλή της 6 .3 .1 8 8 7 .

F116, φ34-35

’ Επιστολή Ά . Πάππου (=νουνά του π ο ιη τ ή ) τη ς 2 2 .1 1 .1 8 8 3 .

F117, φ1-5

’ Επιστολή Σταμ. Καρτούλη της 1 2 .5 .1 8 8 7 .

F117, φ6

’ Επιστολή του Γενικού Διευθυντή τη ς " A le x a n d ria Muni­ c ip a lity "

F117, φ7-15

πρός Παύλο Καβάφη τη ς 2 8 .5 .1 9 0 2 .

’ Ε πιστολές Μαριγως πρός Παύλο της 1 6 .5 .1 9 0 3 , της 2 4 .5 .1 9 0 3 , της 5.6.1903 κ αί της 2 6 .6 .1 9 0 3 .

F117, φ16

Προσκλητήριο γάμου άπό τήν Ο ικ ο γένεια B a rk e r. ’Έ ντυπο.

F117, φ17-20

"Λίστα των έπισκέψεων μου". Χ αρίκλειας Καβάφη.

Κατάλογος έπισκεπτω ν της

Χφ. , μ ε λ ά ν ι, σ ’ έαν τε τρ ά δ ιο άπό

τό όποιο έχουν άφ αιρεθει τά τ ε λ ε υ τ α ία 8 φύλλα. F117, φ21-25

’ Επιστολή S e v a s tie πρός Παύλο τη ς 2 5 .1 1 . ( ; ) .

Συνο­

δ εύ ετ α ι άπό μικρό χα ρ τί πού π ε ρ ι έ χ ε ι , χφ . μολύβι τή χρονολογία 1883 και τή λέξη: " p ro b a b le m e n t" . F117, φ26

Λογαριασμοί έξόδων του τ α ξ ιδ ιο ύ του John κ α ί Κωνστα­ ν τ ίν ο υ στό Παρίσι καί Λονδίνο άνάμεσα 1 Μαΐου κ α ί 29 ’ Ιο υ ν ίο υ 1897. R°

F117, φ27

Χφ., μ ελ ά ν ι, άπό τό χ έ ρ ι του John στό

ένός φύλλου.

V0

λευκό.

'Υπεύθυνη δήλωση του Παύλου σ χ ε τικ ή μέ περουσιακά σ τ ο ι~ ~ , \ , χ ε ια του σ π ιτ ιο ύ της όδου Ρωσεττη, άρθμ. 17}άνηκουτα στόν Καβάφη.

Χφ., μ ελ ά ν ι, στό R°

έν ό ς φύλλου, άπό

τό χ έ ρ ι του πο ιητη και ύπογραμμένη άπό τόν Παύλο. ρομ ηνία : 3 Μαρτίου 1903.

'Ημε­


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.