Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη

Page 102

-9 8 -

F112, φ30

’Έ ντυπη διαφημηστικη κάρτα του "Maison Unique A lin e" (=οικου άνοχης στην Μασσαλία).

Ε113, φ1-37

" C a le n d rie r pour 1914".

'Ημερολόγιο μ ικρού σχή­

Ε114, φ1—23

ματος της έ τ α ιρ ε ία ς S ta m e lis Douras C ig a r e t te Company. Π ερ ιέχει π ο ικ ίλ ε ς προσωπικές σ η μ ειώ σ εις, λογαριασμούς, κ τλ .

Χφ., μολύβι κα ί μ ε λ ά ν ι, στά έλλη νικ ά και στά ά γ-

γ λ ικ ά (ά ρκ ετές βραχυγραφημένες).

Κ υμαίνονται άπό τό

1916 έως τό 1931. Χ.φ.

Σ ημειώ σεις της Ρίκας Σεγκοπούλου σέ τέσσερα φύλλα σελιδαριθμημένα 3 έως 6.

Ε114, φ24

Χφ., μ ο λ ύ β ι.

Δ ιαμονητήριο γ ιά την Ε λλάδα του Παύλου Καβάφη, έκ δοθέντος ύπό του Ε λ λ η νικ ο ύ Π ροξενείου στην Ά λ ε ξά ν τρ εια τ η ν 1. 3. 1904.

Ε114, φ25

'Ε λληνικό δια β α τή ρ ιο του Καβάφη έκ δο θέντο ς ύπό του Ε λ λ η νικ ο ύ Προξενείου ’ Α λεξάνδρειάς σ τ ίς 1 7 /3 0 . 5. 1901

Ε114, φ26-28

" C o n tra c t f o r Engagement o f Temporary O f f i c i a l s " . Συμβό λ α ιο του Καβάφη γ ιά συνέχιση έργασιας ως έκτακτου ύπαλλήλου στην Α ιγυπτιακή Κυβέρνηση.

Της 8 . 5. 1913.

Συνο

δ εύ ετα ι άπό ά ντίτυ πα παραρτήματος του συμβολαίου. Ε114, φ29-32

’ Επιστολές John της 2 .1 .1 9 0 6 καί της 1 2 .7 .1 9 0 8 .

Ε114, φ33-36

’ Ε πιστολές Χ αρίκλειας Βαλιέρη της 2 1 .1 1 .1 9 1 9 , 2 2 .1 1 . 1919, 5 .1 2 .1 9 1 9 , 7 .1 2 .1 9 1 9 , 2 9 .1 .1 9 2 0 , 1 .2 .1 9 2 0 , κ α ί 3 .2 .1 9 2 0 .

F115, φ1-13, Φ Α '- Βζ ’ Επιστολές Πολύ (=Παύλου Καβάφη) πρός Χ αρίκλεια Καβάφη τη ς 4 .7 .1 8 9 8 , F115, φ14-15

7 .7 .1 8 9 8 , κα ί 2 3 .8 .1 8 9 8 .

’ Επιστολή ’Αλέξανδρου Καβάφη πρός Χ αρίκλεια Καβάφη τη ς 4 .6 .1 8 8 3 .

Ε115, φ16-17

’ Επιστολή Εύβουλίας τ η ς 1 4 .1 0 .1 8 8 7 .

F115, φ18-19

Ε π ισ τ ο λ ή John της 3 .1 0 .1 9 1 9 .


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.