__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 10

>

Π Π . φ27 m?7 F10,

“ Γμπγ

Κόπια χφ.

Γρ π π γ .

V0 λευκό. έ ’- υ ' ί ν ό ν ) ) ,

F10, φ28

'Η έ π έ μ β α σ ις ’ Α νέκδοτα,

, Χφ., μ ε λ ά ν ι.

τω ν Θεών

ζ Vo λευκό.

Δ ιά φ ο ρ α π ο ι ή μ α τ α . άγνω στοι).

Λ

1 I

σ. 2 3 1 ]. ΐί-χίΑ

F l | , φ 1-8

_ \

[ Βλ.

; ρ ] w ft« »

«λ

γηΊ**

λ

Κατάλογος τίτλ ω ν ποιημάτων (μ ε ρ ικ ο ί

Χφ., μ ε λ ά ν ι, μ ο λ ύ β ι, σε δύο χοντρά φύλλα μεγά­

λων διαστάσεων και σ ’ ένα χοντρο τετρ α σ έλ ιδ ο άπο χ α ρ τό ν ι. Διαγραφές, δ ιο ρ θώ σ εις καί άλλα σημάδια, μέ μ ελ ά ν ι, μολύβι

F II F11, φ9-1ϋ

καί χρωματιστό μ ο λ ύ β ι. Π ο σ ειδ ω νιΤ Γ τα ι .

Χφ. , μ ε λ ά ν ι, στό R° ένό ς φύλλου.

σ ε ις καί παραλλαγές μέ μ ο λ ύ β ι. f ô n p e iü é v

Διορθώ­

Στό V°, έπ ίσ η ς μέ μ ολύβι, πα­

ραλλαγές. Συνοδεύεται άπό ενα κομμάτι χ α ρ τ ί, πού π ε ρ ιέ χ ε ι, δφ» , τη jpàffrj: "Not fo r p u b lic a tio n , b u t may rem ain h e re ." [Βλ.

’ Α ν έ κ δ ο τ α , σ. 2 3 9 ].

F11, φ11—12 Π ρ ο σ θ ε σ ις .

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό R ένό ς φύλλου, άρθμ. 53.

Διαγραφές και δ ιο ρ θ ώ σ ε ις, μ ε λ ά ν ι, παραλλαγές

μέ μολύβι.

Συνοδεύεται άπό ένα κομμάτι χ α ρ τ ί, πού π ε ρ ιέ χ ε ι, χφ. μ ελ ά ν ι, τη ι^ράσψ "Not f o r p u b lic a tio n . But may rem ain h e re ." Στό V τό ποίημα F11, φ13—14 ’ Α π ο υ σ ία ,

’ Α π ο υ σ ία .

(πρώτη μορφή του

[Β λ . Ε ίγ ε

στο V° ένός φύλλου, άρθμ. 54.

’ Α νέκδοτα, ’ Ε τελ ευ τα ).

σσ. 228-29] Χφ., μ ελ ά ν ι,

Διαγραφές κ α ί δ ιο ρ θώ σ εις, μ ελ ά ν ι,

παραλλαγές, μ ο λ ύ β ι. Ποίημα κ α ί παραλλαγές, διαγραμμένα μέ μο­ λ ύ β ι. Στό R° τό ποίημα Π ρ ό σ θ ε σ ις . F11, φ15 (H p elb Jii/i

'0

Χφ., μ ε λ ά ν ι, άρθμ. 4 8 . y Συνοδεύεται άπό ένα

Ο ίδ ιπ ο υ ς .

κομμάτι χ α ρ τί πού π ε ρ ιέ χ ε ι, δφη, τη but may remain h e r e ." Λ Στό R° ένός φύλλου.

"Not fo r p u b lic a tio n ,

Στο V°, τό ποίημ α

Α ίω ν ιό τ η ς .

Στό κάτω μ έρ ο ς, σημείωση σ χετικ ή με την

ξ^πρωτη δημοσίευση του πο ιή μ α το ς. F11, φ16

Α ίω ν ιό τ η ς .

Χφ·, μ ε λ ά ν ι, άρθμ. 49.

μένο μέ μ ελ ά ν ι. , F11, φ 17

κδοτα,

σ.

Στό Σ π ί τ ι

Στο R°, τό ποίημα

Στό V° ένός φύλλου, δια γρ α μ ­ '0

Ο ίδ ιπ ο υ ς .

’ Α νέ-

2 2 5 ]. της

Ψ υ χή ς.

Χφ., μ ε λ ά ν ι, στό R° ένός φύλλου.

Διορθώ σεις, μ ελάνι καί παραλλαγές, μ ο λ ύ β ι. ένα κομμάτι χ α ρ τί -n w π έρ ΐέχεί^ f o r p u b lic a tio n . κδοτα,

[Βλ.

σ. 2 2 3 ].

Συνοδεύεται άπό

μ ε λ ά ν ι, τή

But may rem ain h e r e ."

V° λευκό.

"Not [Βλ.

’ Α νέ­

.

Profile for Onassis Stegi

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...

Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη  

Ο Ιστορικός Κατάλογος Γ. Π. Σαββίδη αποτελεί οργανικό μέρος του αρχείου Καβάφη. Ο δακτυλόγραφος κατάλογος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέ...