Page 1

Ρροϊςτορία Θ Εποχι του λίκου


ΕΙΣΑΓΩΓΘ

Προϊςτορία Εποχή του λίθου Παλαιο λιθική

3/5/2012

Γραφή

Ιςτορία

Εποχή του χαλκοφ

Νεολιθική

Θ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

2


Ο άνκρωποσ τροφοςυλλζκτθσ

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΉ ΕΠΟΧΉ

3/5/2012

Θ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

3


Ρριν από πολλά εκατομμφρια χρόνια θ γθ ιταν ςκεπαςμζνθ με νερό. Μια απζραντθ Θάλαςςα…

Με το πζραςμα των χρόνων εμφανίςτθκε θ ςτεριά με τα βουνά και τα δάςθ όπου ηοφςαν και πολλά ηϊα. Ππωσ οι δεινόςαυροι που όμωσ αργότερα εξαφανίςτθκαν και εμφανίςτθκαν άλλα μικρότερα ηϊα. 3/5/2012

Θ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

4


• Θ ηωι για τον πρωτόγονο άνκρωπο ιταν δφςκολθ.

• Τριγυρνοφςε παντοφ ψάχνοντασ για ςτο χϊμα για βολβοφσ και ρίηεσ Και μάηευε καρποφσ από τα δζντρα.

Γι’ αυτό και ονομάςτθκε τροφοςυλλζκτησ 3/5/2012

Θ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

5


Τα πρϊτα εργαλεία που χρθςιμοποίθςε ιταν οι πέτρες.

Μ’ αυτζσ ζςκαβαν το χϊμα και χτυποφςαν τα άγρια ηϊα που ορμοφςαν εναντίον τουσ.

Σιγά ςιγά ζμακαν να χτυποφν τισ πζτρεσ μεταξφ τουσ και να τουσ δίνουν το ςχιμα που ικελαν.

3/5/2012

Θ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

6


Ο άνκρωποσ κυνθγόσ Κάποτε θ κερμοκραςία άρχιςε να πζφτει, χιόνια και πάγοι κάλυψαν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ γθσ.

Πμωσ οι άνκρωποι κατάφεραν να ηιςουν με τθ δφναμθ του μυαλοφ τουσ. Το κρφο ιταν τόςο πολφ, ποφ πολλά ηϊα δεν άντεξαν και πζκαναν

Μετακινικθκαν ςε πιο ηεςτά μζρθ, 3/5/2012

Θ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

7


Κατοίκθςαν ςε ςπθλιζσ και ανακάλυψαν τρόπο ν’ ανάβουν φωτιά χτυπϊντασ τισ πζτρεσ

Γφρω από τθ φωτιά άρχιςαν να μαηεφονται και να λεν τισ πρϊτεσ λζξεισ. Ζτςι ςιγά- ςιγά ζμακαν να μιλοφν. 3/5/2012

Θ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

8


Θ φωτιά τουσ ηζςταινε, τουσ φϊτιηε, τουσ χάριηε τθ καλπωρι τουσ. Αυτι τουσ τάιηε, αυτι ςκλιραινε τα όπλα τουσ, αυτι ζκανε αδιάβροχεσ τισ γοφνεσ που τουσ ζντυναν. Αυτι ζδιωχνε τα κθρία τισ χειμωνιάτικεσ νφχτεσ. Θ φυλι δεν μποροφςε να ηιςει χωρίσ αυτι.

3/5/2012

Θ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

9


Με το πζραςμα του χρόνου ζφτιαξαν και άλλα εργαλεία από πζτρα, από ξφλο ι κόκκαλα ηϊων και ζγιναν

κυνηγοί.

Από τα ηϊα ζπαιρναν δζρματα για να ντφνονται και κρζασ για να τρϊνε. Ζφτιαξαν αγκίςτρια για να ψαρεφουν και…

πολλοί ηωγράφιηαν ςτουσ τοίχουσ τθσ ςπθλιάσ τουσ τα ηϊα που ικελαν να κυνθγιςουν

3/5/2012

Θ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

10


Θ εποχι που οι άνκρωποι ιταν τροφοςυλλζκτεσ και κυνθγοί λζγεται

παλαιολιθική. Εργαλεία και κόκαλα των ανθρώπων αυτήσ τησ εποχήσ ζχουν βρει οι αρχαιολόγοι και ςτην Ελλάδα όπωσ ςτο ςπήλαιο των Πετραλώνων ςτη Χαλκιδική

3/5/2012

Θ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

11


Το ςπιλαιο των Ρετραλϊνων

3/5/2012

Θ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

12


3/5/2012

Θ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

13


3/5/2012

Θ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

14


Αριςτερά εκμαγείο του κρανίου του Αρχανκρϊπου των Ρετραλϊνων και δεξιά αναπαράςταςθ του προςϊπου του

3/5/2012

Θ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

15


Νεολικικι εποχι Πταν ο άνκρωποσ ζγινε γεωργόσ και κτθνοτρόφοσ


Αργότερα ζπεςαν πολφ δυνατζσ βροχζσ

και οι πάγοι ζλιωςαν

θ γθ ηεςτάκθκε

3/5/2012

και γζμιςε φυτά

Νεολικικι εποχι

17


Οι άνθρωποι παρατηρώντασ τη φφςη ζμαθαν πότε φφτρωναν τα φυτά και πότε ζκαναν τουσ καρποφσ τουσ.

Άρχιςαν να καλλιεργοφν ςιτάρι, δθμθτριακά και όςπρια κοντά ςε μζρθ που υπιρχε νερό, κι ζγιναν γ ε ω ρ γ ο ί .

Εξθμζρωςαν και μερικά ηϊα όπωσ το ςκφλο, που τουσ βοθκοφςε ςτο κυνιγι, το πρόβατο, τθν κατςίκα και το βόδι, που τουσ ζδιναν το γάλα, το μαλλί, το κρζασ και το δζρμα τουσ. Ζτςι ζγιναν κ τ η ν ο τ ρ ό φ ο ι

3/5/2012

Νεολικικι εποχι

18


Κοντά ςτα χωράφια τουσ ζφτιαξαν τα ςπίτια τουσ με δζρματα ηϊων και κλαδιά ςτθν αρχι κι αργότερα με κορμοφσ μικρών δζντρων.

Ζφτιαξαν τα ςπίτια τουσ κοντά το ζνα ςτο άλλο, ζχτιςαν γφρω- γφρω τείχθ και τον πιο γενναίο τον ζκαναν αρχθγό. Ζτςι ςχθματίςτθκαν τα πρϊτα χωριά , οι πρϊτοι οικιςμοί και άρχιςε μια καινοφρια εποχι που ονομάηεται 3/5/2012

νεολιθική.

Νεολικικι εποχι

19


Αυτι τθν εποχι οι άνκρωποι καλυτζρευςαν τθ ηωι τουσ.

Ζφτιαξαν πιο τζλεια εργαλεία και όπλα Ζμακαν να πλάκουν τον πθλό με τα χζρια τουσ… και να φτιάχνουν αγγεία για ν’ αποκθκεφουν τα προϊόντα τουσ , να τρϊνε και να πίνουν. 3/5/2012

Νεολικικι εποχι

20


Ζμακαν να γνζκουν το μαλλί, να το κάνουν νιμα, να το υφαίνουν και να φτιάχνουν ροφχα. Ζτςι ςιγά- ςιγά ζγιναν τ ε χ ν ί τ ε σ

3/5/2012

Νεολικικι εποχι

21


Ρροόδευςαν και ςτισ τζχνεσ. Ζφτιαχναν κοςμιματα με χρωματιςτζσ πζτρεσ και κοχφλια,

Τα αγγεία τουσ ικελαν να είναι όμορφα γι’ αυτό τουσ ζδιναν ωραία ςχιματα και τα ηωγράφιηαν με διάφορα ςχζδια . 3/5/2012

Νεολικικι εποχι

22


Ζφτιαχναν και μικρά αγαλματάκια από πθλό και πζτρα, τα ε ι δ ϊ λ ι α .

Αυτά παριςτάνουν μια γυναίκα που εγκυμονεί.

Είναι θ πρϊτθ κεότθτα που λάτρεψαν, η θεά τησ γονιμότητασ.

3/5/2012

Νεολικικι εποχι

23


Ο άνκρωποσ αλλάηει και προοδεφει Ραλαιολικικι εποχι

Νεολικικι εποχι

τροφοςυλλζκτθσ

γεωργόσ

κυνθγόσ

κτθνοτρόφοσ

τεχνίτθσ 3/5/2012

Νεολικικι εποχι

24


Θ ΕΡΟΧΘ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

25


ΕΙΣΑΓΩΓΘ • Οι άνκρωποι από τα παλιά χρόνια μζχρι ςιμερα εργάηονται και δθμιουργοφν.

• Πλα αυτά τα δθμιουργιματα, που κάνουν τθ ηωι των ανκρϊπων καλφτερθ και ομορφότερθ, λζγονται πολιτιςμόσ. 26


• Ρριν από 5.000 χρόνια λοιπόν, οι άνκρωποι ανακάλυψαν το χαλκό κι άρχιςαν να φτιάχνουν χάλκινα εργαλεία. Ξεκίνθςε τότε μια νζα εποχι, που ονομάςτθκε εποχή του χαλκοφ.

27


Την εποχή αυτή στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν τρεις μεγάλοι πολιτισμοί:

• Ο Κυκλαδικόσ πολιτιςμόσ ςτισ Κυκλάδεσ. Οι Κυκλάδεσ είναι τα νθςιά που ςχθματίηουν κφκλο γφρω από το ιερό νθςί τθσ Διλου.

28


• Ο Μινωικόσ πολιτιςμόσ ςτθν Κριτθ, που βαςίλευε ο βαςιλιάσ Μίνωασ.

29


• Ο Μυκθναϊκόσ πολιτιςμόσ ςτισ Μυκινεσ και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ Ρελοποννιςου και τθσ υπόλοιπθσ Ελλάδασ.

30


• Οι αρχαιολόγοι με τισ αναςκαφζσ που ζκαναν, ανακάλυψαν ευριματα που δείχνουν όςο ςπουδαίοι ιταν οι πολιτιςμοί αυτοί.

31


ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1. Θ ΗΩΘ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΙΤΩΝ

3/5/2012


Πριν από 5.000 χρόνια, ϋνασ ςπουδαύοσ πολιτιςμόσ αναπτύχθηκε ςτα νηςιϊ του Κεντρικού Αιγαύου που λϋγονται Κυκλάδεσ. 3/5/2012


Οι κϊτοικοι των νηςιών αυτών όταν δεμϋνοι με τη θϊλαςςα, γι’ αυτό ϋγιναν ςπουδαύοι ναυτικοί, έμποροι και ψαράδεσ. Με τα μικρϊ τουσ πλούα ταξύδευαν ςτο Αιγαύο, αντϊλλαςςαν τα προώόντα τουσ και γνώριζαν κι ϊλλουσ πολιτιςμούσ.

3/5/2012


Ήταν όμωσ και κτηνοτρόφοι, κυνηγού και γεωργού. Καλλιεργούςαν ςιτϊρι, ελιϋσ και αμπϋλια που τουσ ϋδιναν πολύ λϊδι και κραςύ.

3/5/2012


Κατοικούςαν ςε μικρϋσ πόλεισ κοντϊ ςτη θϊλαςςα ό ςτισ πλαγιϋσ μικρών λόφων. Πολλϋσ φορϋσ ϋκτιζαν γύρω από τισ πόλεισ τουσ τεύχη, γιατύ φοβούνταν τουσ πειρατϋσ. 3/5/2012


Τα ςπύτια τουσ, φτιαγμϋνα από πϋτρεσ και λϊςπη, βρύςκονταν πολύ κοντϊ το ϋνα ςτο ϊλλο. Εύχαν ϋνα ό δύο δωμϊτια και το πϊτωμα το ϋςτρωναν με χώμα ό μικρϋσ πλϊκεσ. 3/5/2012


Έτρωγαν πολλϊ ψϊρια και θαλαςςινϊ, όςπρια, λαχανικϊ και κρϋασ κι ϋπιναν γϊλα και κραςύ. Ήταν ϊνθρωποι χαρούμενοι και ειρηνικού. Διαςκϋδαζαν τραγουδώντασ, παύζοντασ μουςικό και κϊνοντασ αθλόματα. 3/5/2012


Πυξύδα από το νεκροταφεύο τησ Χαλανδριανόσ Σύρου. (β΄μιςό 3ησ χιλιετύασ π.Χ.). Ύψοσ: 0,07 μ.

Μαρμϊρινο ειδώλιο γυναικεύασ μορφόσ από το νεκροταφεύο τησ Χαλανδριανόσ Σύρου (β΄ μιςό 3ησ χιλιετύασ π.Χ.). Υψοσ: 0,35 μ. Το Ππωηοκςκλαδικό Νεκποηαθείο ζηοςρ «Τζικνιάδερ» Νάξος

Όταν κϊποιοσ πϋθαινε, τον ϋθαβαν ϋξω από την πόλη και τοποθετούςαν κοντϊ του διϊφορα αντικεύμενα, που πύςτευαν ότι θα του χρειϊζονταν ςτην ϊλλη ζωό. Τα αντικεύμενα αυτϊ οι αρχαιολόγοι τα ονόμαςαν κτερίςματα. 3/5/2012


αμφορεύσ

πύθοσ με παρϊςταςη δελφινιών Δεν όξεραν να γρϊφουν. Για τη ζωό τουσ μαθαύνουμε από τα αγγεύα, τα όπλα, τα εργαλεύα και τα μικρϊ αγϊλματα, που βρύςκουν οι αρχαιολόγοι ςτισ αναςκαφϋσ που κϊνουν ςε ςπύτια και κυρύωσ ςε τϊφουσ. 3/5/2012


χϊλκινεσ αιχμϋσ δορϊτων

3/5/2012

Λεπύδεσ oψιαvoύ από τov Πρωτoκυκλαδικό II oικιςμό τoυ Σκϊρκoυ.


Γoυδύ και ύπερoσ από τov Πρωτoκυκλαδικό II oικιςμό τoυ Σκϊρκoυ, μεγ. διαμ. 0,39μ

Μαρμϊρινο κύπελο. (3.000 - 2.800 π.Χ.)

κοςμόματα λύθινα 3/5/2012


Μαρμϊρινο γυναικεύο κεφϊλι (2800 - 2200 π.Χ.) Mαρμϊρινο ειδώλιο αρπιςτό (2.500 π.Χ.) 3/5/2012

Μαρμϊρινο ειδώλιο γυναικεύασ μορφόσ (2.400 π.Χ.)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΜΥΚΗΝΕΣ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you