Issuu on Google+

Ogólnopolski protest przeciwko pedofilosemickiej demoralizacji

SO

W

Written by sowa (») yesterday at 22:21 in category Fascynacja obùêdem, read: 11×

A

12 paêdziernika 2013 o 11.45 Rêce precz od naszych dzieci! Stefan Kosiewski FO235

M ag

az i

n

Protest odbêdzie siê pod Biurem Peùnomocnika Rz¹du do Spraw Równego Traktowania (Al. Ujazdowskie1/3) we Warszawie oraz przed kuratoriami w caùej Polsce.

es

Wzywamy do organizowania protestów w swoich miejscowoœciach pod kuratoriami ich delegaturami - podsyùajcie gdzie zorganizujecie pikietê ! oraz mail-owani i dzwonienia do kuratoriów z wyra¿eniem swojej opinii NIE seksualizacji dzieci i mùodzie¿y - Rêce precz od naszych dzieci.

Stefan Kosiewski weêmie udziaù. QR code for this recording:

Eu

ro

pä is

ch

Album:Rêce precz od naszych dzieci !!! – Ogólnopolski prot... NAJNOWSZE POSTY

Pedofilosemickie kampanie osùabiaj¹ naturaln¹ odpornoœã moraln¹ dzieciêcych ofiar i s¹ przygotowaniem do uznania wprowadzenia na masow¹ skalê (jako nowej normy moralnej) uwa¿anego we wszystkich kulturach na œwiecie grzechu uprawianego przez prymitywne ludy Bliskiego Wschodu - vide: córki Lota opijaj¹ce rzekomo winem swojego ojca, ¿eby go wykorzystywaã seksualnie. A jak to byùo na prawdê z tym ¿ydem i jego biednymi córeczkami, którym przecie¿ musiaù rozrywaã krocza obrzezanym penisem - to ju¿ jest m¹droœci¹ nauki, któr¹ Polak i Katolik winien wynieœã z czytania Prawdy przemycanej miêdzy linijkami przez autorów ¿ydowskich tekstów biblijnych.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A

n

SO

W

Za propagowanie w przeszùoœci pedofilii straciùa w ostatnich dniach du¿o gùosów partia Die Grüne/ Zieloni, której gùówny aktywista, obecnie Czùonek Parlamentu Europejskiego Daniel Kohn-Bendit, pochodz¹cy z normalnej ¿ydowskiej rodziny w £odzi, w 1968 r. syjonistyczny bojowiec w Pary¿u (miejscowy Michnik), autor ksi¹¿ki, w której uznaù za pozytywne, czyli propagowaù dokonywane osobiœcie przez siebie ocieractwo seksualne dùoni¹ o narz¹dy rodne dzieci, czyli propagowaù publicznie pedofiliê, za co du¿o straciù w moich oczach od czasu, kiedy tylko przeczytaùem o tym w prasie i dlatego nie podszedùem nawet do niego na Leipziger Str., kiedy przypadkowo spotkaùem go w dzielnicy Frankfurtu nad Menem Bockenheim, ¿eby nie byã podejrzany o sympatie, czy antypatie do pedofilosemitów.

M ag

az i

B¹dêmy zwyczajni, normalni jak Bóg przykazaù, który nie toleruje, nie dopuszcza do stosunków seksualnych koni z krowami i ¿ydom zabroniù wyraênie w Piœmie œw. uprawiania grzechu sodomii. Nie pozwólmy kryptosyjonistom (ukrytym ¿ydom) na posuwanie siê do zamiany polskich dzieci w bydùo, które miaùoby byã ustawowo skazane na zagùadê fizyczn¹ i moraln¹.

pä is

ch

es

Mamy w Polsce rabina we Warszawie, a dlaczego nie zrobiã protestu przeciwko pedofilosemickim wybrykom przed jego posesj¹? Jakie jest oficjalne stanowisko w tej sprawie Lo¿y przeciwko Zniesùawianiu, której otwarcie przywitaù uroczyœcie listem robi¹cy za prezydenta RP Lech Kaczyñski? Co na to wszystko Jarosùaw Kaczyñski, który podobno z kobiet¹ ¿adn¹ jeszcze siê nie zni¿yù i jest prawiczek jak trzewiczek Najœwiêtszej Marii Panny?

Eu

ro

Stefan Kosiewski 209 osób ma Ciê w krêgach

Udostêpniony publicznie - 22:31 fullbeautyproject.com/files/gimgs/1_01fbwm.jpg fullbeautyproject.com Dodaj komentarz... Za dobrze im siê powodzi i dlatego gùupiej¹ i chcieliby mieã caùy œwiat na swoje podobieñstwo, a to jest wszak przeb¿ydùe, ob¿ydliwie b¿ydkie, popatrzcie Polacy, Narodowcy i nie dajcie siê podejœã, bo bój to jest ich ostatni. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://www.spreaker.com/user/sowa1/pedofilosemicka_demoralizacja_fo235 Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


o

W

Zobacz wiêcej Publiczne · Przez: NIE seksualizacji dzieci i mùodzie¿y Rêce precz od naszych dzieci. 12 paêdziernika 2013 12:00 – 12:30 (UTC+02)

SO

o

A

52 minut(y) temu

M ag

Kontynuujemy protest z 31maja 2013r !!!!!!

az i

n

w swoich miejscowoœciach pod kuratoriami ich delegaturami 11.45

es

22 kwietnia br. odbyùa siê konferencja w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, razem z PAN i dwoma ministerstwami organizowaùa j¹ agenda ONZ ds. Rozwoju oraz polskie biuro Úwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) i poœwiêcona prezentacji „standardów edukacji seksualnej w Europie"

pä is

ch

z konferencji wynika ¿e Edukacji seksualnej powinny byã poddane ju¿ maùe dzieci „rozwój seksualnoœci rozpoczyna siê w momencie urodzenia", wiêc edukacjê nale¿y rozpocz¹ã przed czwartym rokiem ¿ycia. w dziedzinie seksu powinny umieã dzieci w kolejnych przedziaùach wiekowych.

Eu

ro

miêdzy 9. a 12. rokiem ¿ycia dziecko powinno nauczyã siê ju¿ „skutecznie stosowaã prezerwatywy i œrodki antykoncepcyjne w przyszùoœci". Powinno te¿ umieã „braã odpowiedzialnoœã za bezpieczne i przyjemne doœwiadczenia seksualne". miedzy 12. a 15. rokiem ¿ycia potrafiùo samo zaopatrywaã siê w antykoncepcjê. powy¿ej 15. roku ¿ycia mo¿na dodatkowo wpoiã „krytyczne podejœcie do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ci¹¿y, rodzicielstwa itp.". Dolnoœl¹skie Kuratorium Oœwiaty 50-951 Wrocùaw, Pl. Powstañców Warszawy 1 tel. 0-71/ 340 63 48, fax 0-71/ 340 61 08 e-mail: poczta@kuratorium.wroclaw.pl Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oœwiaty 85-066 Bydgoszcz, ul. S. Konarskiego 1-3 tel. 0-52/ 349 76 05 , fax 0-52/ 349 76 45 e-mail: kurator@uwoj.bydgoszcz.pl Lubelskie Kuratorium Oœwiaty 20-950 Lublin, ul. 3-go Maja 6 tel. 0-81/ 538 52 00, fax 0-81/ 538 52 65 Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A

e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl

SO

M ag

Maùopolskie Kuratorium Oœwiaty 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. 0-12/ 616 02 83 e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl

az i

n

£ódzkie Kuratorium Oœwiaty 90-446 £ódê, Al. Koœciuszki 120 a tel. 0-42/ 637 70 55, 636 34 71 e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl

W

Lubuskie Kuratorium Oœwiaty 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagielloñczyka 10 tel. 0-95/ 720 84 12-15, fax 0-95/ 722 37 26 e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl

es

Opolskie Kuratorium Oœwiaty 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 tel. 0-77/ 452 45 68, fax 0-77/ 452 4 9 21 e-mail: kontakt@kuratorium.opole.pl

pä is

ch

Podkarpackie Kuratorium Oœwiaty 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 tel. 0-17/ 867 11 42, fax 0-17/ 867 19 54 e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl

ro

Podlaskie Kuratorium Oœwiaty 15-950 Biaùystok, Rynek Koœciuszki 9 tel. 0-85/ 748 48 48, fax 0-85/ 748 48 49 e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Eu

Pomorskie Kuratorium Oœwiaty 80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27 tel. 0-58/ 307 73 89, fax 0-58/ 301 80 23 e-mail: kuratorium@kuratorium.gda.pl Úl¹skie Kuratorium Oœwiaty 40-032 Katowice, ul. Jagielloñska 25 tel. 0-32/ 207 74 38, fax 0-32/ 255 58 25 e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl Úwiêtokrzyskie Kuratorium Oœwiaty 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41/ 342 16 34, fax 0-41/ 344 88 83 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl Warmiñsko-Mazurskie Kuratorium Oœwiaty 10-950 Olsztyn, Al. J. Piùsudskiego 7/9 tel. 0-89/ 523 26 00, 527 22 50, fax 0-89/ 527 27 21, 527 68 22 e-mail: ko@ko.olsztyn.pl

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


W

A

Wielkopolskie Kuratorium Oœwiaty 60-967 Poznañ, ul. Koœciuszki 93 tel. 0-61/ 852 21 62, fax 0-61/ 852 31 69 e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl

SO

Zachodniopomorskie Kuratorium Oœwiaty 71-615 Szczecin, ul. Matejki 6 B tel. 0-91/ 442 75 00, fax 0-91/ 442 75 08 e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

M ag

az i

n

PS. Lekcje seksu dla czterolatka http://www.rp.pl/artykul/1002779-Lekcje-seksu-dla-czterolatka.html Edukacji seksualnej powinny byã poddane ju¿ maùe dzieci – wynika z konferencji wspóùorganizowanej przez MEN. https://www.facebook.com/events/458612624237108/permalink/46520281357808 9/

ch

es

Protest odbêdzie siê pod Biurem Peùnomocnika Rz¹du do Spraw Równego Traktowania (Al. Ujazdowskie1/3) w Warszawie oraz przed kuratoriami w caùej Polsce. Wzywamy do organizowania protestów w swoich miejscowoœciach pod kuratoriami ich delegaturami - podsyùajcie gdzie zorganizujecie pikietê ! oraz mail-owani i dzwonienia do kuratoriów z wyra¿eniem swojej opinii

pä is

https://shoudio.com/user/sowa/status/8950 Sep 28

Eu

ro

Ogólnopolski protest przeciwko pedofilosemickiej demoralizacji 12 paêdziernika 2013 o 11.45 Rêce precz od naszych dzieci! Stefan Kosiewski FO235

http://sowa.quicksnake.net/Fascynacjaobdem/Ogolnopolski-protest-przeciwkopedofilosemickiej-demoralizacji-12-padziernika-2013-o-11-45-Rce-precz-od-naszychdzieci-Stefan-Kosiewski-FO235

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


Ogolnopolski protest przeciwko pedofilosemickiej demoralizacji 12 października 2013 o 11 45 ręce pre