__MAIN_TEXT__

Page 1

Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

Wychowanie dla przyszłości PDO477 o działaniu w strukturach MS i MSWiA zorganizowanych grup ZR von Stefan Kosiewski FO Studia Slavica et Khazarica Napisał sowa (») Wczoraj o 10:42 w kategorii Marek Głogoczowski, czytaj: 67× Radio: https://gloria.tv/audio/WqApoooXMmgF3BAm6YsHBnpuA Stefa Kosie ski Do Mi hała Bo iego o działa iu st uktu a h MS i MSWiA zo ga izo a y h g up p zestęp ó o żydo ski h az iska h https://www.pinterest.de/pin/452752568780227659/ Czy Andrzej Duda dostanie Nagrodę No la jak Al Gore i O a a? Category Archives: politics of globalism So 21.05, 11:47 http://www.dailymotion.com/video/xpnszy_bandy-zydoskie-w-strukturach-policji-terroryzuja-polakowkatowice-2012-wstrzasajaca-relacja-ofiary-p_news radio: Na palec PDO214 Moralia Multiverse Theater I.7 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski CANTO DCXIV by sowa (...) Jak pisałe e ześ iejszy h op a o a ia h, o io y h języku f a uski , zap ojekto a y a iek XXI No y Po ządek Ś iata a yć zo o a y a ust oju teok aty z y jaki pa o ał a ty z y Iz aelu, p zed jego lik ida ją p zez Rzy ia . Nie jest to żad a teo ia spisko a, jak to się t ie dzi iej spost zega zy h, popula ie ok eśla y h jako ć ie ći telige kie, k ęgach opiniotwórczych. Po prostu wszystkie a ody, któ e dały się otu a ić iez ykle popula ą sta ożyt ą książką, z a ą jako Pis o Ś ięte, sposó spo ta i z y uszą za ząć i ito ać zo e kultu o e p o ie iują e z tego Pis a od oga, jak Bi lię azy ają o bardziej fundamentalistyczne sekty p otesta kie, któ y h sz zegól ie dużo ist ieje do i ują y h o e ie kultu o o k aja h a glosaski h, a z łasz za USA. Sz zegóło y i ada ia i st uktu y społe z ej a ty z ego Iz aela zaj uje się Pols e p ofeso Iza ela Ja uzelska, o e ie p a ują a a U i e syte ie Wa sza ski . Z jej op a o ań y ika, iż ty ały , sta ożyt y k aju, położo y a p zes yku iędzy Azją i Af yką, p zez iele iekó ządziła teok aty z a klika supe bogaczy, podobna do tej, która rządziła ó zes ą fe i ką Ka tagi ą. Sze okie zaś asy Iz aela ś ód któ y h pod pły e kultu y helleńskiej za zęło się sze zyć h ześ ijańst o żyły ędzy, zęstok oć sposó sztu z y pędzo e ie ol i t o za długi, jak pisze Jaruzelska w tytule jednej ze swych i te esują y h p a . Z tekstu he ajskiej Bi lii y ika, iż asy te yły ut zy y a e s y poddańst ie p zez odpo ied io yszkolo y h kapła ó , ezusta ie po ta zają y h opo ieś i o Wsze h ogą y Bogu Iz aela, o ad hodzą ej Ze ś ie i h esjasza, oraz o przygotowywanym p zezeń koń u ś iata. I łaś ie ta sta ożyt a he ajska kultu a o zeki a ia a y hły ko ie ś iata i z iąza e z ty koń e ie o stąpie ie ciele (rapture out tysię y Wy a y h stała się głó ą t eś ią spół zes ej a e ykańskiej lu pe kultu y eligij ej, p o ie iują ej dzisiaj a ały ś iat, a sz zegól oś i a Polskę.

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

Stefan Kosiewski POLEN 2 dni za rakło go pod zas ostat iego pożeg a ia Magdy. Na pogrze Magdale y Żuk przy yło wiele osó , ale ie Markus.. https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/YCpK7WAJ5VH Iz ael Sha i książ e Pardes Raj podaje p zykłady, jak postępo ał sta ożyt y Iz ael elu du ho ego zg ie e ia ludó za ieszkują y h zaj o a e p zezeń terytoria, gdzie nisz zo o p zede szystki ś iąty ie, ś ięte gaje o az i e ele e ty up zed iej kultu y. Według iego podo a sytua ja zaist iała o e ie i to skali ś iata gdzie poddańst o o e No ego Iz aela jest o az a dziej ido z e, ytuję: „w praktycznym, pozbawionym twarzy stylu w architekturze, sztuce ko eptualisty z ej, so jologii Szkoły Fra kfur kiej, hi agowskiej eko o iki „ o eta ystó ” Milto a Friedmana), wiedeńskiej psy hologii (Zygmunta Freuda), polityki neokonserwatystów o e ie ządzą ej USA kliki), teologii holokaustu oraz Syjonizmu. N . Ideę Woj y Total ej z p zez a zo y do zg ie e ia ś iate isla u p opaguje się USA sposó ajzupeł iej ot a ty, za po o ą płat y h ogłoszeń ielko akłado y h dzie ika h .” Zasada eduka yj a, jaką ealizują o e i apostoło ie glo aliza ji jest ko ty ua ją za a tej No y Testa e ie, Liś ie do Rzy ia yśli ś . Pa ła, głoszą ego; „A Zako ( zyli p a o ojżeszo e, utożsa ia e poto z ie z Dekalogie ) wkro zył, a y się upadki roz ożyły; gdzie grze h się roz ożył, ta łaska ardziej o fitowała Rz. , .” Pat zą a to zda ie z pe ego dysta su, ależy je t akto ać jako s oistą i st uk ję jak ają postępo ać szela y efo ato zy doty h zaso y h syste ó społe z y h. Wi i o i za zy ać s ą działal ość od tak z a ej deko st uk ji zasta y h p zez i h fo kultu o y h, zgod ie z zasadą ajpie ależy sz zepić ho o y, y ty god iej yglądał i h Uzd o i iel. I to jest łaś ie post ode isty z y pla oży, ealizo a y p zez o e ie do i ują ą, także i Pols e, y iliza ję a glosaską, a te at któ ej a gielski eligioz a a Cliffo d Lo gley apisał ieda o książkę pod z a ie y tytułe Chosen People (Naród Wybrany). Natu al y ogie ap o o a ego p zez ś . Pa ła, he ajskiego kultu P a a, p o adzą ego do grzechu, sta o ią ego ko ie z y stęp do dzieła Odkupie ia, yła kultu a sta ożyt y h G ekó . Dla i h aj iększy g ze he zyli złe , al o ho o ą yła po p ostu ludzka głupota. Zgod ie zate z yto a y po yżej zale e ie No ego Testa e tu, postulują y y p a ę ad uzd o ie ie społe zeńst a za zy ać od po zy ań p a y h ają y h a elu oz aża ia g ze hu, o ożyt e i pe ia a glosaskie A glia a po iej USA i Iz ael za zęły oz ażać, sposó etody z y, z ykłą ludzką głupotę. P zy zy ele , al o inaczej teleologią, tego paulińskiego kultu głupoty stało się stła sze ia u ludzi jaki hkol iek od u hó u tu, ze st o y glo alizo a y h as, p ze i ządo Ś iato ej Oliga hii złożo ej z zaled ie kilkuset y a y h odzi . https://www.pinterest.de/pin/452752568780220471/

Poz olę so ie p zyto zyć kilka aj o szy h p zykładó tego, a dzo y aź ie a zu a ego p zez a glosaskie agentury, y ho a ia dla głupoty. 1. Na konferencji pt. Dialog cywilizacji: syjonizm jako aj iększe zag oże ie dla o o zes ej y iliza ji, któ ej u zest i zyłe , az z I. Sha i e , a p estiżo y po a ań zo y u i e syte ie MAUP Kijo ie, ze u , ystąpił histo yk a e ykański Da id Duke po hodzą y z No ego O lea u, któ y ok esie oj y Wiet a ie ył zat ud io y Laosie jako i st ukto Depa ta e tu Sta u USA. W ate iała h ko fe e yj y h ot zy ałe p zetłu a zo ą a osyjski książkę tegoż Duke`a pt. K estia żydo ska o zy a A e yka i a. W ty p og a o o a tyse i ki dziełku

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

te p a o ik Depa ta e tu Sta u, a po zątku ozdziału Ko u iz , Żydzi i P a a Czło ieka u ieś ił astępują e zda ie; „Fakty yły ieodwra al e, zarów o ko u iz Mojżesza Hessa.”

jak i syjo iz

arodziły się w głowie jed ego złowieka,

Tego typu zape ie ie jest ilust a ją, że pozio au za ia histo ii a u zel ia h USA jest iej iż ele e ta y: ja już szkole podsta o ej stali o skiej podó zas Pols e u zyłe się, że ko u iz posta i spól ot pie ot y h ist iał szędzie a ś ie ie p zed poja ie ie się spisa y h p a łas oś i. Jeśli hodzi o syjo iz , to każdy zytel ik Bi lii ógł zau ażyć, że po ysł Wielkiego Iz aela, od Nilu aż po Euf at, ist iał już o e ie ko pleto a ia tej spe yfi z ej księgi , tysią a lat te u! . By ogły zostać społe z ie zaak epto a e takie zdu y, jakie głosi o e ie Rosji i a Uk ai ie, sp o adzo y ty elu z USA i st ukto a tyse ityz u, ędą y ześ iej p o i e t y działa ze KuKlux-Kla u, ko ie z y stało się o iże ie pozio u szkol i t a zagospoda o y a y h p zez Pakt Atla ty ki k aja h. W Pols e i te esy tego Paktu Naj ogatszy h ep eze tuje Fu da ja Bato ego, zu ają a sz zegól oś i ad p a idło y iedo oz oje polskiej auki o az ad Mi iste st e Eduka ji Post Na odo ej. Nie zdzi iłe się zate , gdy Głosie Nau zy ielski z . . , i e i iste A a Radzi iłł auto ytaty ie st ie dziła: „Nie oże tak yć, że yś y w iąż u zyli za dużo i for a ji, a za ało ądroś i (?), usi y się zde ydować a ię ia z zakresu ateriału rze zowego.” https://www.pinterest.de/pin/452752568780232002/ Otóż ludzi, któ zy skutek s y h akó ykształ e iu ie dyspo ują ze zo ą iedzą, azy a się ig o a ta i i to już głę okiej sta ożyt oś i Sok ates ut zy y ał, że szelkie zło a ś ie ie odzi się po p ostu z ig o a ji zyli dokład ie z takiego p og a u eduka ji a odo ej jaki sta a się a zu ić Pols e i iste A a Radzi iłł, skądi ąd p o i e t y zło ek Fundacji Batorego. . Z koń e ze a Zakopa e yłe ś iadkie ielkiej i p ezy Wa ka Fest a Ró i K upo ej e t u tego iasta żyją ego obecnie li tylko z turystów. Był to festi al ajz yklejszego ozpija ia łodzieży pi e Wa ka, p zy asyś ie supe głoś ej o kiest y i ełkotli y h ko ku só a te at jakie jest ajlepsze pi o. Tego typu pa ady iłoś i iłoś i do pi a, do kieł asek a go ą o i do u ożu h ej to i z ie uzyki stały się stały ele e te kultu y Za hodu, jako że o ga izuje się je ie tylko Zakopa e ale i Be li ie, Kijo ie o az Ge e ie, gdzie kilka lat te u yłe ś iadkie podo ego, i teg ują ego łody h Eu opej zykó supe p y ity ego festi alu pi a, kieł asek a go ą o o az uzy z ego ło otu. Jaki jest jed ak el ad zęd y zyli uk yty fi aliz ty h wszystkich post- ode isty z y h ysiłkó , ają y h a elu y ho a ie dla głupoty? Jede z głó y h ideologó dzisiejszej glo aliza ji, po hodzą y z Wiednia profesor London School of Economics, F.A. von Hayek, a tykule P a dzi y i fałszy y li e aliz z oku, apisał: „My h e y ustalić reguły, które ają yć jak drogowskazy, przy for ułowa iu pla ów, waż y h przez długie okresy. … Te stałe eguły powszechne w (prawdziwie indywidualistycznym) społe zeństwie, ade wszystko pozwalają złowiekowi rozróż ić po iędzy ty , o oje a ty o twoje, i a podstawie który h o i towarzysze ogą stwierdzić o ależy do i h włas ej sfery odpowiedzial oś i.” Dzięki takiej spe yfi z ej eduka ji dla p zyszłoś i ie óż ią ej się zasadzie i zy od t esu y psa p zyu za ego do pil o a ia łas oś i jego pa a każda so jalizo a a p zez społe zeńst o li e al e oso a staje się, sposó sztu z y, ięź ie bardzo ąskiego y i ka ze zy istoś i. Doty zy to ie tylko

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

posiada zy iększej lu iejszej łas oś i p y at ej, ale i yspe jalizo a y h ekspe tó szelkiego typu, spe jalistó od filozofii to łą zają . Dzięki takie u ol oś io e u y ho a iu, ogól y el ży ia społe zeńst za zy a się y ykać z zasięgu z oku a et aj iększy h auto ytetó : sp a a h p zek a zają y h i h o az ęższe ko pete je skaza i są o i o ie a ezk yty z ą ia ę zasad ość opinii innych autorytetów. W rezultacie tego pra a li e ałó jed ostko y Rozu p zez duże R po p ostu z ika. Co z esztą, aj y aź iej poz a io y tegoż Rozu u o Hayek, u aża za podsta o e y iliza yj e osiąg ię ie. Gdy jed ak kto od aży się pat zeć sze zej, sposó glo al y, a uk yty za tą sztu z ie y uszo ą, ąską spe jaliza ją el społe zeńst a ol oś io ego, to ez t udu odk yje, że ele ty stała się BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA TRWALE KASTOWEGO, któ ą to ze z o Hayek t akto ał jako ad zęd y el s ej auko ej działal oś i. W ze zo y a tykule pisze o p zykład: „Z pu ktu widze ia i dywidualiz u ie wydaje się y iały uzasad ie ie pró y doprowadze ia do rów ego startu wszystki h jed ostek, poprzez u ie ożliwie ie i zerpa ia korzyś i z tego, a o w żade sposó ie zapra owały a przykład z tego, że i h rodzi e są ardziej iż prze ięt ie i telige t i zytaj za oż i czy sumienni s y se iliz ie o e ładzy pie iądza .” Jak ó iliś y ześ iej, te sztu z y, a tyko u isty z y pla oży państ a kasto ego, opa tego a ó ie sztucznym, prze ajś iętszy p a ie łas oś i p y at ej, tk i już od , tysią a lat p og a a h oz oju pisa y h Bi lię judeo- h ześ ijańską. By lepiej u ido z ić, do zego z ie za udo a y o e ie No y Ś iato y Po ządek NWO New World Order) warto jeszcze raz zacyto ać f ag e t aj o szej książki I. Shamira Pardes, czyli Raj, gdzie autor przytacza znamienne, proto-globalistyczne proroctwo Zachariasza, spisa e p zed , tysią e lat: „PAN ędzie króle ałej zie i, wtedy PAN ędzie jede i jed o ędzie jego i ię. Cała zie ia zosta ie za ie io a w rów i ę, ale Jeruzale pozosta ie po ad ią i ędzie żyć ezpie z ie. Boga two wszystki h arodów zosta ie ze ra e w i w wielkiej iloś i, złoto i sre ro w wielkiej iloś i.” ... https://wiernipolsce.wordpress.com/2017/05/19/i-ty-mozesz-zostac-laokoonem-czyli/ Stefan Kosiewski udostęp ił film w Twoim obszarze Oś zasu. 6 godz. · ...P oku ato P oku atu y Ok ęgo ej Poz a iu, A a Poz ańska, atka yso e i telige t ego o de y ko iet, Kajeta a Poz ańskiego a ażo a została a po iże ie z iązku z o ie ie p zez tz . ze zoz a ó z jej sy a a iata i k y ie za to P oku atu ze Ok ęgo ej Poz a iu sp a y za o do a ia Igo a Sta ho iaka p zez poli ja tó k yty h e W o ła iu i Leg i y p zez, dla do a afii działają ej z udziałe "d ugiego", "t ze iego" i " z a tego" państ ie, o zy głoś o a óż y h fo a h, ie tylko i te e ie. Radio: https://gloria.tv/audio/wGoWYyCSnZcn3VXhR9JzoKGhZ Pomocny tu a tykuł a po talu i fo .pl dodaje: "Co ię ej, a t. § k.k. p ze iduje, że o e sp a y p zestępst a po ó ie ia za ó o typu podsta o ego, jak i k alifiko a ego , sąd oże o ze ajątko y ś odek ka y posta i a iązki a ze z pok zy dzo ego, Polskiego Cze o ego K zyża lu a i y skaza y p zez pok zy dzo ego el społe z y od ed.: p. Nau za ie języka polskiego poza G a i a i K aju . I y ś odkie ka y , któ y oże ieć zastoso a ie jest .i . poda ie y oku do pu li z ej iado oś i a t. 215 k.k.)". Sza o i Państ o, D odzy Pola y i Katoli y, Oliga hio Rosji, Ko u iś i Chi a h, któ y h ad esó internetowych w rozdzielniku magazynu europejskiego SOWA pod dostatkiem ale i nowe przyjmiemy, jako zapo iedź z y ięst a de ok a ji ezpoś ed iej Na odu Polskiego ad Mafią Ka zyńskiego ep eze to a ego Magdale e pe p o u a p zez ele e t sła szy gatu ko o odzi ie, uzależ io y, uży a y a posyłki, " ysta ia y" p zez Ja osła a K., jak ok eśla Le h Wałęsa, któ y iał to iesz zęś ie yć pomówiony przez użyde z y h idiotó aty h iast po p zeję iu ładzy p zez PiS, któ y a yć zakaza y Pols e jako o ga iza ja p zestęp za aze z poli ją opa o a ą p zez ielegal e st uktu y afij e oso ikó o żydoski h az iska h z Oleś i y, Sy o a, To aszowa Maz. itd.

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

P zypisuję i iejszy postulat P a dzi ie Do ej Z ia y Pols e pa ię i Ja ka T., utopio ego iepot ze ie a ie tak da o z io iku od y koło Na ysło a, al o ie o y ie z o ił iesz zęs y hłopak jede , zy drugi, albo dziewczyna) ży iu s oi , zyż ależało syste o o, total ie szystki h o y ateli tz . Polski po Magdale e kusić za az a po zątku d ogi ży ia dia elski sposó ? Ota zać łode oso y złud ą opieką Fi y, cyrografem Mefistofelesa? Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem zytał Stefa Kosie ski http://so a. log. ui ks ake.pl/…/Ja osla Kaczynski-k y i a… Jaroslaw Kaczynski kryminalne powiazania PDO476 NIEBEZPIECZNE ZWIAZKI Trump Tower FO HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica http://sowa.blog.quicksnake.pl/…/To asz-Lisjako-zywo-PDO …

1 122 815 yś ietleń Gabriele Carullo dodał a o y film. 23 maja o 02:28 · ....... BOLDRINI ........ Giorgio Napolitano i spółka PD ....... PATRZCIE I UCZCIE SIĘ jak się korzysta z bidetu w roku 2017 To się azy a ewolucja... "Zasoby https://www.facebook.com/groups/Magdalenka/permalink/1555679537799560/ ~ups

: Ka ał Bałtyk-Adria-Morze Martwe? 1 minuta temu

Vče a jse yla s Ha ičkou a její přítelky í e S ato ítské katedrále, která je údaj ě od ěků á od í h á e . Měly js e eze o a á ísta h ed předu i s ojí pří uz ou, MUD . Žád íko ou – terezínským dítěte a její přítelky í z Iz aele. Pojedou s á i i do Te ezí a. Seděla jse ta yděše á, ka ás to IL a asáda poz ala sla it oků sjed o e ého Je uzalé a. Dusila jse se tí spi itis e , p otože se tu ko u ikuje s t ý i lid i příto ostí počet ý h odel. Tak asi ypadal Šalo ou ů h á , ež Hospodi do olil Ba ylóňa ů ho z ičit. Čekala jse , že aspoň ěkdo z lu čí h za křesťa y se Židů o lu í za oků křesťa ského a tise itis u, kte ý y holil h oz ou šoa – holo auste . Nikdo, ač do a gličti y ode áto a překládal sá ředitel ICEJ. Jak je á poká í izí, ačkoli á sla é zaslí e í Pa : , kte é ys ětluje, p oč je Hospodi aší ze i ilosti ý. Dosud se dál a dál šíří kají í ohosluž y za oků křesťa ského a tise itis u a já pe ě ěří , že zasáh ou še ka ěsta u ede á a je uzalé ské hř ito ě o í zapsa ý h a o elis í h a úze í aší epu liky a té apě E opy.

issuu.com/kulturzentrum

Nanebevstoupení Pána Ježíše


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

P otože jse eděli zjistila, že už a i edou í křesťa é e í ají ejsla ější událost ži otě milovaného Spasitele, Jeho na nebe vstoupení ke korunovaci a intronizaci – posílá s ý přátelů te to dopis jako připo í ku, že zít a – ve čt tek . k ět a – je to d í od Veliko o a d í před Let i e i, kdy yl seslá Du h s atý. V he ejšti ě je ua h fe i i u a smíme Jej opravdu í at jako tu plod ou o Boží T oji e. To O zplodil p ostřed i t í s atý h Boží h lidí s até Boží Pís o, lů u Mi ia Božího a lidského Sy a a už ez ála oků plodí o é a o é sy y a d e y Boží do Boží odi y, a uduje tak Cí ke – Ne ěstu Beránkovu. A ten den 40. od Velikonoc . před sestoupe í Božího Du ha ke z oze í Cí k e se Sy átil k oslavní doma u Otce. V křesťa ský h ze í h je to s átek Na e e stoupe í u ede ý kale dáři. Za ého dětst í js e te s átek sla ili a hoře Kle o e , kde žila jed a aše odi a a jed o sta ší zpě íku jse ašla pís í, osla ují í h tuto úžas ou událost – á at ítěz ého Sy a k Ot i, kde Jej čekala ko u o a e a usaze í a t ů še lád ého K ále še h k álů, jak to řekl učed íků a ozlouče ou Mt : – 20. U Marka je ozlouče í z í ě o : – , u Lukáše : – 52, u Jana 16:18 a ve Sk 1: 6 – 12 je uvedeno jméno Olivetské hory, která je blízko Betánie, ale nikoli v Galileji. P otože při Jeho iditel é á atu sta ou Jeho ohy a Oli etské hoře Za h : a a dělé učed íků z ěsto ali, že se stej ě átí a zde je také u ede á Oli etská ho a, je to s ej ětší p a děpodo ostí o a ho a, kde z izel ze zo ého pole učed íkú a stoupil do té ji é di e ze ás o klopují ího du ho ího s ěta Žid 12:22 – 24). Tak zít a! Přeji Vá i so ě požeh a é setká í s osla e ý ítěz ý K ále , aší ilo a ý Pá e Ježíše . Tady ta jed a z osla ý h pís í, pokud epůjdete do ěkte ého čt teč ího sh o áždě í Božího lidu: Před Ježíše se kořte již, e K ále šeho je a z yšujte Jej ad še ýš! Ó klaňte se Mu, klaňte se a dejte čest! Ko u u ložte a hla u Mu s atí a dělé a Je u pějte osla u! Ó pějte Mu, ó pějte K áli esele! Vy svatí Jeho e esí h, jež O ko u o al, též kořte se Mu s d í h s ý h, Jej korunujte, Krále slavte plesem chval. ´ hříš í i, jež ykoupil S ou s tí přehořkou, ó ele te Jej ze še h sil! Jej provolejte Králem se ctí královskou! Před t ů e Jeho, Ze ě, slyš, s é sk osty o ětuj, před K ále s ý se pokoř již. O K ál je slá y, K ál je Ze ě, Ježíš t ůj. Ó holdujte Mu, K ál áš je, Pá Ježíš K ál áš jest. o koř e se Mu upří ě. O klaň e se Mu, klaň e se a zdej e čest! S láskou

a ička Lud ila

hallerova@volny.cz https://groups.google.com/forum/#!topic/sowamagazyn/jKfKpgsdj74 Czy Andrzej Duda dostanie Nag odę No la jak Al Gore i Obama? Stefan Kosiewski udostęp ił link. 8 min Ka ał Bałtyk-Adria-Morze Martwe? 1 minuta temu http:// iado os i.o et.pl/…/, , , , zytaj.ht l

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

To jest ta ealizo a e o e ie, y odzą a się z za ie z hłej sta ożyt oś i, idea zjed o ze ia ś iata pod duchowo-fi a so y p zy ództ e ąskiej oliga hii, żyją ej pod opieką jej sztu z ego oga, p zez Ka ola Ma ksa az a ego pie iądze . I do tego patologi z ego sta u płaskiej jak stół zie i i płaskiej, ie pofałdo a ej ko y ózgo ej... http://so a. log. ui ks ake.pl/Ma…/Wy ho a ie-dla-przyszosci Prezydent Duda o Inicjatywie Trójmorza Zde ydo ałe się u zy ić I i jaty ę T ój o za jed y z p io ytetó mojej prezydentury – po iedział p ezyde t A d zej Duda B atysła ie a fo u GLOBSEC. Podk eślił, że jej ha akte jest ie tyle polity z y, o i f ast uktu al y i… iado os i.onet.pl https://www.facebook.com/groups/Prawdziwi.Narodowcy/permalink/1670306819676681/ http://kulturalny.blox.pl/2017/05/Czy-Andrzej-Duda-dostanie-Nagrode-Nobla-jak-Al.html

To jest ta ealizo a e o e ie, y odzą a się z za ie z hłej sta ożyt oś i, idea zjed o ze ia ś iata pod du ho ofinansowym przywództwem ąskiej oliga hii, żyją ej pod opieką jej sztu z ego boga, przez Karola Marksa nazwanego pie iądze . I do tego patologi z ego sta u płaskiej jak stół zie i i płaskiej, ie pofałdo a ej ko y ózgo ej ie ątpli ie dojdzie y, jeśli ie za z ie y a esz ie dost zegać atu al y h PRAW BIOLOGII. Te zapomniane obecnie prawa przyrody po odują, że i, któ zy zo e judeoh ześ ijański h kapła ó o az fi a sistó , żyją ezusta y do o y ie, ie są sta ie peł i oz i ąć skoja ze io y h ożli oś i s ej ko y ózgo ej, jako iż ie dyspo ują iez ęd ą do tego iloś ią po udzeń se so-motorycznych. Wskutek działa ia tego P a a Natu y, przypomnianego w wieku XX przez psy hologię oz ojo ą Jea a Piageta, y ho a e iągły do o y ie jed ostki do osły ży iu po p ostu o ią się złośli ie tępe, za zy ają się za ho y ać jak osobniki nieco podobne do osób chorych na schorzenie genetyczne zwane syndromem Do a. Gdyż takie łaś ie, a yte genetycznie schorzenie poznawcze dzisiejszy h elit Za hodu, y skazać tutaj na funkcjonariuszy Fundacji BatoregoSo osa, jest aj iększy zag oże ie dla zdrowia naszej Planety, branej jako o ga i z a Całość. MG

https://wiernipolsce.wordpress.com/2017/05/19/i-ty-mozesz-zostac-laokoonem-czyli/ https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski A ioły śpie ają: Pa ie Sza atu, głodu i g ze hu

kłosie ży y...

Stefan Kosiewski POLEN 8 s Madamme Analia: U z io ie Jego p ze hodzą poś ód pól, któ e yły p a ie udzą łas oś ią, za zęli z y ać kłosy i jeść. Fa yzeusze rzekli Mu a to: k aść am nie wolno! Jest p zykaza ie Boże: Nie k ad ij! O zaś oz o ę p ze iósł a lektu ę Pis a i odpo iedział pyta ie : Nie zytaliś ie, o u zy ił Da id, kiedy ył głod y, o i jego to a zysze? Jak szedł do do u Bożego i jadł hle y pokład e, któ y h ie ol o yło ać, gdyż yły da e kapła o a łas ość? A jaki to dzisiaj dzień a y? Czyż ie sza at, iększe do o? Gdy yś ie z ozu ieli, o z a zy: Ch ę a zej iłosie dzia iż ofia y, ie potępiali yś ie ie i y h. Al o ie Sy Czło ie zy jest Panem szabatu. Pa ie Sza atu, głodu i grze hu w kłosie żywy... Serafin: Tyś jest Bóg p a dzi y,

ś iętej hostyji...

Madamme Analia 20130208 HERODY/ Herodenspiel von Stefan ... przecieki.blox.pl brak plus jedynek https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/62NBZGQmZvt Na palec PDO214 Moralia Multiverse Theater I.7 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski CANTO DCXIV by sowa http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/05/do-ministra-michaa-boniego-o-akcji.html

Tomasz Lis jako zywo PDO477 Police shoot & kill a fan in Polish 4th tier game between Concordia Knurow v Ruch Radzionkow Napisał sowa (») 25. 5. w kategorii Boguslaw Homicki, czytaj: 94× radio: https://gloria.tv/audio/WqApoooXMmgF3BAm6YsHBnpuA Do Ministra Mi hała Bo iego o ak ji P oku atu a Rejo o ego To aszo ie Maz. PDO77 NA ODURZONYCH von Stefan Kosiewski fraszka 20110525 Stefan Kosiewski 2383 To asz Lis jako żywo Nie zdzie żyłe

issuu.com/kulturzentrum

du ego tekstu i dlatego załą za

ój


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

komentarz B.H. vor 3 Minuten Bogusła Ho i ki u . . . . Wa sza ie, od dzie ińst a ieszka ie a sza skiej P agi. Jako tz . „dzie ko uli y” stał się y ho a kie Kazi ie za Lisi kiego „Dziadka” założy iela og isk To a zyst a P zyja iół Dzie i Uli y. A sol e t ie zo o y h studió a Wydziale P a a U i e sytetu Wa sza skiego i podyplo o ego Studiu Ha dlu Zag a i z ego a SGPiS. Posiada też k alifika je pedagogi z e. Auto książki „Opo ieść o Na zel y Dzie ku Uli y i jego fe aj ie” o az ielu pu lika ji p aso y h p asie k ajo ej i polo ij ej a te aty społe z e. I i jato i spółzałoży iel „P zy ó ić Dzie ińst o” To . P zyj. Dzie i Uli y i . K. Lisie kiego „Dziadka”, astęp ie długoletni prezes a obecnie prezes honorowy tej organizacji. W latach 2009i ep ezes To a zyst a P zyja iół P agi. Za działal ość społe z ą dla Wa sza y odz a zo y B ązo y K zyże Zasługi i edale Stefa a Sta zyńskiego. Książka zawiera: - osobiste wyznania autora - obrazki z powojennej Warszawy - Socrealizm – Polityka a o dzień Agenci, szpiedzy i zdrajcy - Wymowne wnioski oparte na faktach - W iągają y styl ga ędy. https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/ZgcXCbTRKua

666 Aufrufe GESTAPO ie stoso ało taki h

etod;

taki sposó żydoko u a za iła a a

Rosji

Bandy zydoskie w strukturach Policji... von mysowa To asz Lis jako żywo P zypadkie t afił i do ąk u e Ne s eek’a Nr 22/17 z 22.05.17 i już pie szy felieton, podpisany przez naczelnego edakto a po uszył ie do tego stop ia, że aty h iast usiadłe do kla iatu y i piszę po iższe sło a.

tu przyta zać.

Na stępie zaz a za , że ie jeste żad y fa atykie o e ego układu ządzą ego i ie ide tyfikuję się ślepo z PiS. Pot afię jed ak logi z ie yśleć, o se o ać, o e ić i do e ić to o o e a ładza zy i dla polskiej gospoda ki, polskiego i te esu a odo ego i dla społe zeńst a. O iekty e fakty i da e statysty z e ó ią sa e za sie ie ię ie a se su i h

Felieto To asza Lisa „Ch ystus u y a ę e” ja i się jak y auto p ze y ał o e ie kos osie lu p zy aj iej ze t zydzieś i lat p ze y ał odoso ie iu i ie idzi faktó i p o le ó o e ie ękają y h ś iat. Jego felieto to goto ie adają y się do a aliz stude tó dzie ika st a, to klasy z y p zykład ie zetel oś i dzie ika skiej i zakła a ia. Felieto iał doty zyć p o le u eloka ji u hodź ó , jed akże % jego t eś i to ie al ałoś i da ka jadu i po iża ia k aju, z któ ego ęki Auto je hle . Już pie szy zda iu Lis oś iad za, że „Polska… de o st uje ś iatu s ój egoiz i ałość”. I a et ześ iej, histo y z ie pat zą , polskie z y y a odo e, to z zego Pola y są du i, dla Lisa to ył tylko us działa ia dla za ho a ia t a zy i ho o u ho iaż ez żad y h sza s a suk es. Tak o e io y jest opó Polakó ka pa ii ześ io ej, po sta ie a sza skie i a tyko u isty z e po sta ie lata h - . Żoł ie ze yklę i są „d odzy se u dzisiejszy h ład ó ”. Tu od azu sta ia pyta ie: dla zego są d odzy se u tylko o e ej ładzy? Dla zego Auto ie spo i a eszty Polakó . Nie a tu a yśli poto kó ty h któ y zaak epto ali ut atę % s hod i h te yto ió Polski po ześ ia i a zu o ą, so ie ką ładzę Pols e „ut alali” i ze z ozu iały h zględó ie ędą to i h ohate o ie? Stefan Kosiewski 1 tyg. Ka zy ski h iał yć do Przodu w kampanii Tru pa i pokazał się w zepku a odwrót założo y a głowę, w stosu ku do żydów i pedałów a erykański h z lewej sy Tyr a da a zał. fot e , którzy to fetysz homoseksualnego czerwonego kapturka oszą ta daszkie do tyłu, dla o hro y

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

karku przed spadaniem z zoła iejas y h o iet i przedwy or zy h po a gielsku, za iast opła al ego sloga iu: Warto yć Polakie w USA https://goo.gl/images/pBHTn8 To, o jest o zy istą po i oś ią o y atelską każdego a odu felieto ie Lisa podszyte jest złośli oś ią i i o ią. Pat ioty z e posta y Polakó Lis p zedsta ia .i . tak „Moż a p zeg ać ale ie ol o się podda ać. Moż a po osić klęski ale ie ol o ulegać. Moż a st a ić ol ość ale ie ol o st a ić t a zy” i tak dalej. Czy a pe o te a toś i są także e e dla p.Lisa, zy tylko so ie kpi z ty h a toś i? Bo p ze ież te a toś i to łaś ie ył za ó o opó p ze i ko a zu o e u Pols e ust ojo i a o e ie to jest opór przeciwko niszczeniu polskiej tożsa oś i. Te łaś ie opó Lis azy a tak: „Dziś Polska pokazuje t a z zydką […] Polska ka leje”. Oto i e epitety ty ku le po yj yle a y h a o e y ząd: „… ihiliz egzyste jal y, ak elu, se su i z a ze ia”. A jeśli już jakiś el Lis z ajduje to taki a y „posz zuć, apuś ić, ast aszyć, skazać oga”. Z lek ji histo ii także ależy się To ko i L. d ójka. Pisze o , że „Zaolzie yło dla Polski zase hań y”. Skąd felieto ie o p o le ie z u hodź a i aku at Zaolzie? OK. Może Auto h iał łys ąć sze hst o ą iedzą ię i to zda ie sta ił. Ale iestety st zelił kulą płot, ie do zytał. Bo po T akta ie We salski , gdy po lata h ży ia pod t ze a za o a i Polska odzyskała iepodległość to Zaolzie, podo ie jak połud io o-za hod ia zęść o e ej Uk ai y, z a z a zęść o e ej Biało usi i Lit y, eszło o ę yz a zo y h g a i terytorium Polski. Gdy w latach 1918-20 Polska al zyła z a ałą olsze i ką o o ie s hod i h g a i , asi połud io i sąsiedzi, ko zystają z haosu i braku dostatecznej obrony – podstęp ie zajęli te te e y, p zyłą zają je do ó zes ej Cze hosło a ji. Czy ze zy iś ie sło o „hań a” jest łaś i e dla p zy ó e ia oku sta u p a ego g a i polski h zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego? Tomasz Lis objawia się też jako pat iota i katolik o u ole a, że dziś „zapo i a y a ię i Lis i o Bogu i o ho o ze”. Cieka e od kiedy te o łud ik zali za się do ty h, któ zy pa iętali i pa iętają o ty h aj yższy h a toś ia h? Po i o, że felieto iał doty zyć p o le u u hodź ó to Auto po usza te p o le dopie o ostat i akapi ie. Podej ze a z dużą dozą pe oś i, że ył to za ieg elo y a y za akło iejs a a opisa ie doś iad zeń z kolo o y i u hodź a i k ajó , któ e są dla i h „ot a te” i „goś i e” już od po ad t zydziestu lat. Polskie sta o isko a te at iep zyj o a ia u hodź ó Auto k ituje jed y ok eśle ie – „pil o a ie łas y h i te esó ”. Nie a dzo ozu ie o jest aga ego pil o a iu pie szej kolej oś i łas y h i te esó ? Czy Nie y i F a ja głó i ozg y ają y UE ie pil ują pie szy zędzie łas y h i te esó ? To yły pyta ia eto y z e. Ale zaj ij y się esz ie p o le e uzuł ański h u hodź ó . Gdy y p. Lis apisał te s ój felieto lat te u to, ie z ają p zyszły h zja isk z ty z iąza y h, oż a y yło uz ać te felieto za a jo al y. Wtedy e patia, polska goś i ość, iłosie dzie i ty podo e sło a iały y s ój a jo al y se s. Jed akże o e ie, gdy „goś i e” i „ot a te” k aje p zedsta iają ś iatu s oje kilkudziesię iolet ie doś iad ze ia jak a p zykład: - w jednym ze szwajcarskich kantonów (ta historia yła opisy a a p zyjęto lata h . kilka aś ie odzi uzuł ański h. Po kilku astu lata h, a a h „łą ze ia odzi ” itp. p a społe z ość uzuł ańska p zek o zyła li z o o popula je odo ity h ieszkań ó ka to u, za akło

issuu.com/kulturzentrum

-40


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

dalszy h ś odkó fi a so y h a ut zy y a ie i ig a tó i ka to z a k uto ał a dalsze koszty ut zy a ia p zejęło państ o - F a ja, Da ia, Sz e ja i i e k aje ska dy a skie s oi h lud oś io y h st uktu a h ają już od -40% a iektó y h skupiska h a et % lud oś i kolo o ej. W ty h k aja h, jesz ze z az y „eu opejski h” są skupiska uzuł ańskie, gdzie ie hodzą p zedsta i iele ładzy ojsko, poli ja , - eligia uzuł ańska opa o uje ześ iej katoli kie a astęp ie „ eut al e ś iatopoglądo o” k aje eu opejskie. Tz . pop a ość zakazuje pu li z ego ekspo o a ia ize u ku h ześ ijańskiego sy olu – k zyża. W ielu iasta h e ładza h p ze ażają p zy ysze z Azji i Af yki. p. Lo dy ie u ist ze został uzuł a i -

i te e ie pu liko a e są ystąpie ia uzuł ański h p zy ód ó h ześ ijańskiego ś iata. Według i h Eu opej zy y t a ą zdol ość oz zasie zaleją iologi z ie Eu opę.

iesz zą y h liski ko ie aża ia się i to Muzuł a ie

k ótki

- szystkie k aje ają e po yższe doś iad ze ia z i ig a ta i ska żą się, że i ig a i ie h ą podej o ać p a y, olą żyć z zasiłkó , któ e, sz zegól ie a dzie i, są a dzo ysokie. Opła a się ię ieć dużo dzie i i te sposó „goś i e” k aje sa e iążą so ie pętlę a szyję. Po yższe p zykłady podaję z pa ię i, ogą ię sz zegóła h się óż ić ale y o a ty h faktó jest po ażają a. A ię pyta się zy pa To asz Lis jest tak głupi, że tego ie idzi i ie słyszy, zy też ple ie t zy po t zy a y tylko „do alić” z ie a idzo y ządzą y ?

i oz iązać szystki h p o le ó

Tak z a ą ezg a i z ą, „ślepą iłość” oże okazy ać tylko atka ieko ie z ie ąd a , któ a y a zy ajgo sze zy y łas e u dzie ku. Jed ak ządy ie ogą sze o ać sło e „ iłość”, okazy ać e patii i ot a toś i o e i y h ezk yty z ie i ezg a i z ie. Tutaj iłość usi yć okazywana rozumem a nie bardzo mglistym i iejed oz a z y „se e ”. Polska, po i o że a jesz ze iele długó do spła e ia o e łas y h odakó , eaguje e patią a p o le y k ajó , gdzie są oj y, głód zy za ieszki. Rząd Polski uz ał, że oż a też po agać k ajo oz iązy a iu i h problemów na miejscu. I to robi. A i tak nikt nie jest sta ie u ato ać, uzd o ić i usz zęśli ić szystkich a ś ie ie. To jest po p ostu ie ożli e.

Bogusła Ho i ki http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,67114,Ciekawe-zycie-w-PRL-u-I-co-dalej video: Knurów 02.05.2015 Policyjny terror nad miastem po zastrzeleniu kibica Knurow 02.05.2015 Policyjny terror nad miastem... von mysowa Po egzeku ji poli yj ej a ido i klu u piłka skiego Co o dia Polak zast zelo y Poli ja pa yfikuje o ą iasto oś ietlają so ie te e ak ji a a i tak sa o, jak St efie Gazy. Pola y fil ują i słusz ie p ze idują, że " ędzie p ze_e a e" Maja . S ięto Flagi Na odo ej Pols e to Wigilia p zed Ś ięte Najś iętszej Ma yi Pa y K ólo ej Polski, któ e żydoski Episkopat Polski p ze iósł ie iado o yło po o z . Maja a . Maja. Czy A y iskup Kato i , ks. Sk o TW "Dą o ski" up zedzo y został p zez ofi e a p o adzą ego, że k yptosyjo iś i z o u ędą st zelać, jak sta ie oje y a kop. Wujek? Maja . S ięto Flagi Narodowej w Polsce PDO109 https://www.facebook.com/nasza.czeladz/videos/1248907468499103/

Egzekucja policyjna na stadionie Concordii Knurów - Nie pie_doli sie zydostwo z Polakami, Swieto Flagi 2. Maja 2015 issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

video: Egzekucja policyjna na stadionie Concordii... von mysowa QR code for this recording: https://shoudio.com/user/sowa/status/17695 Kontrole na granicy z Niemcami PDO123 VITRIOL PKN30 von Stefan Kosiewski CANTO DX by sowa

Police shoot & kill a fan in Polish 4th tier game between Concordia Knurów v Ruch Radzionków Police shoot & kill a fan in Polish 4th tier... von alxrecords Czy ząd RP podpisuje ie o, ez zyta ia, o pod dykta do Iz aela o az USA każdą podsu iętą u o ę iędzy a odo ą? Narodowcy

Stefan Kosiewski 20110525 Do Michala Boniego o dzialaniu w strukturach MS i MSWiA zorganizowanych grup przestepcow o żydowskich nazwiskach radio:

Polska s. ACTA? Nie iłe zdzi ie ie i te e ie wiadomosci.onet.pl Mi iste Ad i ist a ji i Cyf yza ji Mi hał Bo i poi fo o ał, że pop osił p e ie a o po o ą dyskusję s. ACTA, zyli iędzy a odo ego porozumienia... około i uty te u · · · Udostęp ij https://www.facebook.com/events/366646053350977/ Stefan Kosiewski Czy ząde Tuska ie ządzi zase jakiś yły age t SB, a któ ego żydy z zag a i y ają haka i dlatego ząd RP podpisuje ie o, ez zyta ia, o pod dykta do Iz aela o az USA każdą podsu iętą u o ę iędzy a odo ą? Co to z a zy, że i e i iste MAiC Igo Ost o ski po iedział, że " a to oz ażyć st zy a ie podpisu w imieniu Polski, a y y o ić so ie zda ie sp a a h a zędzi o h o y p a a auto skiego w internecie"? Czy to z a zy, że ządz Tuska ie iał y o io ego zda ia, a iał podpisać Tokio w imieniu Polski ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)?

sty z ia

.

Czy tak sa o postąpił ząd Tuska sp a ie dopusz ze ia Pols e z od i zej /zagłada/ holo aust a typolski p oduk ji gazu p zez fi y ędą e łas oś ią a e ykański h żydó za po o ą oz ala ia y u ha i podzie y i skał łupko y h i podda a ia ty h oz alo y h pod zie ią skał działa io eak ji he i z y h za po o ą tła za ia do ty h podzie y h fa yk/ jaskiń p oduk yj y h ilio ó to t ują y h su sta ji he i z y h, któ y h skład pozostaje zast zeżo ą pate te taje i ą p oduk ji gazu, do któ ego Polski Na ód poślą? Polska s. ACTA? Nie iłe zdzi ie ie i te e ie Mi iste Ad i ist a ji i Cyf yza ji Mi hał Bo i poinfo o ał, że pop osił p e ie a o po o ą dyskusję s. ACTA, zyli iędzy a odo ego po ozu ie ia... wiadomosci.onet.pl https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=364630653551037&id=151241774 916534

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

Do Mi ist a Mi hała Bo iego o akcji Prokuratura Rejonowego w Tomaszowie Maz. 20110525 Stefan Kosiewski sowa (») | 25. 5. 2011 | gelesen: 472x Piszę o ty

do Pa a Mi ist a i upo sze h ia

te list

se

isie

agazy u SOWA, gdyż ie oże yć tak, że y p oku ato Ro e t Wizner, czy jakikolwiek inny osobnik żydo skiego po hodze ia Pols e u ządzał so ie ZADYME sztu z ą głę, zasło ę dy ą dla od ó e ia u agi od uja ia ej i ają ej yć ozpat y a ą p zez Sąd, s ojej łas ej, p zestęp zej działal oś i. weiter lesen http://www.spreaker.com/show/andrzej_lepper_zostal_znaleziony_martwy (...) O istnieniu zorganizowanej, żydo skiej a dy za eli o a ej st uktu a h MS o az MSWiA a p zykładzie To aszo a Mazo ie kiego, Woje ództ a Łódzkiego i Stoli y także za iado iłe Mi ist a Sp a iedli oś i ześ ia . ; po iżej kopia za iado ie ia. Jeste yły dzie ika ze Radia Wol a Eu opa, edakto e p asy Solida oś i p ze y ają y od sta u oje ego a e ig a ji polity z ej Nie ze h, gdzie u zest i zę ży iu pu li z y .i . jako p ezes o ga iza ji p o adzą ej działa ia a te e ie kilku państ . Jeste auto e książek poety ki h, ydaję od pa u

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

lat Magazy Eu opejski SOWA, któ y do ie a do tysię y od io ó kilku astu k aja h. Z ielo a ludź i iałe ży iu p zyje ość; To aszo ie yłe ielok ot ie, ie tylko a p y at y spotka iu z p ezyde te K aś ie ski , któ e u p zy iozłe z Lit y a Doży ki P ezyde kie Spale polskiego Posła do Sej u Lit y i polski zespół folklo ysty z y. Wielok ot ie od iedzałe sze eg u zędó e t al y h, oz a iałe z zło ka i ządu RP(...). 2012-01-20 20:10:12 | http://sowa.typepad.com/blog/page/15/

Stefan Kosiewski POLEN 17 godz. Jaroslaw Kaczynski kryminalne powiazania PDO476 http://sowa.blog.quicksnake.pl/LechWalesa/Jaroslaw-Kaczynski-kryminalne-powiazania-PDO476NIEBEZPIECZNE-ZWIAZKI-Trump-Tower-FO-HERODYHerodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-Studia-Slavica-etKhazarica NIEBEZPIECZNE ZWIAZKI https://www.pinterest.de/pin/452752568780210393/ Trump Tower https://www.pinterest.de/pin/452752568780210334/ FO HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica http://sowamagazyn.blogspot.de/2017/05/zmiana-paradygmatupdo476-po-mysli.html 20170525 ME SOWA Pidgin_Art http://sowamagazyn.blogspot.com/2017/05/z-okazjiurodzin-ewelina-wylezek-dobron.html https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/6E5G8NTLWXL radio: https://gloria.tv/audio/wGoWYyCSnZcn3VXhR9JzoKGhZ Wy ho a ie dla p zyszłos i sowa (») | dzisiaj w 10:42 | czytaj: 67× |

Category Archives: politics of globalism So 21.05, 11:47 ... kultu a sta ożyt y h G ekó . Dla i h aj iększy g ze he , zyli złe , al o ho o ą yła po p ostu ludzka głupota. Zgodnie zatem z yto a y po yżej zale e ie No ego Testa e tu, postulują y y p a ę ad uzd o ie ie społe zeńst a za zy ać od po zy ań p a y h ają y h a elu oz aża ia g ze hu, o ożyt e i pe ia a glosaskie A glia a po iej USA i Iz ael za zęły oz ażać, sposó etody z y, z ykłą ludzką głupotę. P zy zy ele , al o i a zej teleologią, tego paulińskiego kultu głupoty stało się stła sze ia u ludzi jaki hkol iek od u hó u tu, ze st o y glo alizo a y h as, p ze i ządo Ś iato ej Oliga hii złożo ej z zaled ie kilkuset y a y h odzi ... czytaj dalej

NA ODURZONYCH, fraszka PDO77 PKN3 CDLVII Radio: From: A d zej Leppe został z alezio y

a t y.

0 0 2 years ago 29 Plays 4 Downloads

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA adesła y z Ka ady ullshit o katast ofie pilota ai usa Alpa h zmuszony jestem pop zedzić z F a kfu tu u agą sp o adzają ą a zie ię uszują y h za ko u y o łoka h g afo a ó p zez Poetessę Po zty Poety kiej k ako skie Zy iu Lite a ki ; to jed o, o e ić a to z ałokształtu do o ku No lo a ej za de ok a ji żydoko u y p osta kiej: Na d uk jesz ze za ześ ie! Myśl Złotą p zyta za a szalę ez yśl oś i, p zyj ij z u agą, p oszę a zapytaj ko espo de ta PAN-u, Podtat zańskiej Akade ii Niedo yśl oś i, zy p ze ieki p oku atu y f a uskiej taj y apo ie dla ządu Nie ie Me kel, yłej szefo ej p opaga dy FDJ z za ej sk zy ki ó ią za Szy o ską sło a i a iego z Leżajska: Ni d a azy się ie zda za i dlatego/ z tej p zy zy y o ok głosu ie o laka i siekie y ó i się y aź e o sapa iu o-pilota samobójcy w kokpicie, czy w próż i? He es oddy ha po iet ze , któ y u osi się dla y a y h, ie ógł tako p ze y ać z ykły zło iek i sapać do ik ofo u, oddy hać p óż ią kokpi ie ozhe etyzo a y jedy ie dla pot ze ykaza ia yższoś i a e ykańskiego ezhoło ia ad eu opejski , któ e ie ś ie zapytać, o spo odo ało godzi e opóź ie ie sta tu sa olotu do Nie ie ? W Pols e Gie ty h a Rosję akłada już sa k je i g ozi uń zukie haza ski , że y ie ezp a ie kasę, jak ha a z od Tuska, jał uż ę dla osó pozostały h po za ity h, jak Marta DubienieckaKa zyńska z Ma kie i zó po at e, któ ą p zyklepał Sej RP a soluto iu dla ządu Tuska z p ędkoś ią ś iatła do k ad atu a ko i a h ysokoś io y hNa d uk jesz ze za ześ ie, M . A d e CHRONOWSKI, P. E g. A ała h PAN Zakopa e, z O ta io; oże h iał y zai esto ać Sztukę No o zes ą? Bo jest do sp zeda ia: Le h Klekot Niedziela Pal o a, usta ia ie się p zest ze i. Z Panem Bogiem Z F a kfu tu ad Me e ofe tę sfo uło ał Stefa Kosie ski

NA ODURZONYCH kiedy kolejny az ędzie po p oteś ie, to też p oszę ie yjaś iać, po o ta herbata do ypi ia któ ej zap asza się z litoś i y a y h, y Polaka i już a et ie po iatać

issuu.com/kulturzentrum

27. Mai 2017


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

http://www.spreaker.com/user/sowa/na-odurzonych-fraszka-pdo77-pkn3-cdlvii Do jednego wora FO27 S.K.: ZR 19SS From: Andrzej Leppe został z alezio y a t y. 0 0 5 years ago 127 Plays 5 Downloads http://www.spreaker.com/user/sowa/do-jednego-wora-fo27-s-k-zr-19ss_1 PDF: Jaroslaw Kaczynski Kryminalne Powiazania PDO476 NIEBEZPIECZNE ZWIAZKI Trump Tower FO HERODY Herodenspiel vo... by Stefan Kosiewski on Scribd PDF: Stefan Kosiewski do Ministra Mi hała Bo iego Mazowieck... by Stefan Kosiewski on Scribd

o ak ji P oku ato a Rejo o ego

To aszo ie

May 26

Do Mi ist a Mi hała Bo iego o ak ji P oku atu a Rejo o ego To aszo ie Maz. PDO NA ODURZONYCH von Stefan Kosiewski fraszka PDO77 Na palec PDO214 Moralia Multiverse Theater I.7 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski CANTO DCXIV Czy A d zej Duda ie po i ie za ząć pozo ać do fotek łań u hu? https://www.pinterest.com/pin/452752568768818224/

sowa @sowa po palcu potrafi bez bólu jegoż ie pokazuje p zy k ólu sta a ie y ho a y tegoż o żydo Polsz ze ie asz Na... fb.me/4LztFlO2q 17:11 - 20. Okt. 2015 Auf biznes.onet.pl gefunden

Stefan Kosiewski 26 maja 2015 · SONET II. Dzień Matki Geszefciarski a przy tym o żydli y jest epotyz matki z domu Milewska (jak o żydli y ył żydoko u isty z y ge e ał dy izji Służ y Bezpie zeńst a Mi osła Milewski, zło ek Biu a Polity z ego i jesz ze pa ę lat po sta ie oje y , któ y żydko za o zył afe ę „żelazo”, apady a u ko e ste o a y h z PRL-u żydoski h a d ope ują y h a Za hodzie Eu opy (mord przy okazji we Francji, itd.), inne brudne rzeczy

issuu.com/kulturzentrum

PZPR za zasó Solida oś i


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

ie zaszkodziły Państ o ej Ko isji Wy o zej uz a iu za aż e podpisó ezp a ie yłudzo y h podstęp ie p zez p ofeso kę iejs u p a y od uzależ io ych od niej studentów, po uprzednim zastraszeniu upatrzonych ofiar d ója i, któ ego o żydli y az ać ie oż a, po ie aż poso o o y h a u ka h żad a P oku atu a Pols e radio: ttps://shoudio.com/user/sowa/status/17696 SONET III. Rok Teś ia nie uzna jawnie parszywego i perfidnego (...) https://sowafrankfurt.wordpress.com/…/ utte tag-s h iege …/ z cyklu: SONETY CHAZARSKIE von Stefan Kosiewski QR code for this recording Mafia żydoska, zy p y at ie i iste Bo ys Budka u . Czeladzi . uk ył ezp a ie uzależ ie ie od alkoholu i e i iste Z oje skiej o z ik ie y iągają służ o y h konsekwencji z patologii systemu sitwy poubeckiej Pols e po Magdale e, dzięki ze u alkoholi zka o i dzisiaj a Iz ie Wyt zeź ień za zło ka rektorskiej komisji dyscyplinarnej ds. studenckich, tz . iet zeź a jest a U i e syte ie Łódzki z pe sją zł utto od wyrzucania ze studiów Polakó za tz . papie osy, zyli od agę oso istą ie ygod ą dla sze a ego żydost a, po ie aż pozytywna cecha charakteru Polaka i Katolika g yzą się z patologi z y t hó zost e rzekomego opozycjonisty rewizjonistycznego K.S.S. KOR w PRL-u, któ a oso ie szefa PiS Ja osła a K. ysta iła Kropiwnickiego na kandydata na Se ato a RP ie ykazują się oto y z ie od agą, a i t zeź oś ią polity z ą; tak sa o p otego a y Ja osła a K. A d zej Duda yz a zają Bali kiego i Wildsztajna do jed ego ag a jakiejś ezse so ej Rady p zy P ezyde ie RP ie ykazał się yśle ie a et a pozio ie szkoły, któ ej żo a jego, a ó ka żyda i poety Julia a Ko hause a u zyła jesz ze do ieda a polskie dzie i języka ie ie kiego, a tylko posłusz oś ią u z ia ykazał się zięć, któ ego ie au zyła ozu u padka z alkohole ypity spól ie z k óle Belgó i żydoską ó ką auto a a typolski h paszk ili a ześć żydou e kiej p o oka ji Kiel a h, dlatego Polak i Katolik ie iesza się do e ęt z y h, czy udawanych spo ó żydost a o iejs a p zy ko y ie: NIE IDZIEMY NA WYBORY! A o al a jest a da żydoska, p zestęp za sit a. Ta z u zędu ydała y ok a każdego żyda, któ y za dużo iedział a jako ia ę jesz ze p zyz oity zło iek p ze ał ia kę zło zyń ó pusz zają fa ę ostat io Kul zyk, ześ iej: Leppe , Papała, Rataj zak, itd. itd. , dlatego usiał zgi ąć dla do a o ga iza ji. Jak Stude t odst zelo y p zez poli ja ta a ju e alia h ieś ie Łodzi. Jak Da id, żydoski ki i K u o ie a Sląsku, koło Czeladzi. Jak sta ie oje y gó i y a te e ie kop. Wujek. Jak d odze do Sto z i Gdy i . sto z io y. Jak Poz a iu . Jak ałej Pols e po tz . yz ole iu . Git szabes, z Panem Bogiem radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/18935 Z F a kfu tu ad Me e ó ił Stefa Kosie ski

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

Multiverse Theater Akt I, swieczka 7 HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski CANTO DCXIV a s e ę jeżdża suką i e i iste sp a iedli oś i a ka u Wi e i ister sprawiedliwoś i a ka u mówi: @Pa eł Sałata - p osi się do z ajo y h a fejs uku, a ty, jak y u hodź ą z Węg ody ył Czeladzi a Bałuta h Podpala dom. Ten, w którym mieszka Tomasz Soldenhoff z poezją a iade ku z iasta Łodzi, z baronem w rodzie znajomym z balu Baronin Kunigunde von Kosiewski, miast pisać ie sze iałe, o iejsze od Reduty O do a, Rafała ogo a, ie sza iałego Ko hause a Biały Mu zy Pała u ełte za ełt poety zię ia, k óla za ko ia sika ze spięty żydok a ji Belgó , tj. Hole d ó języka oj zystego i a zej ko hają y h. O a jo, po f a usku i zy k ól A glii Tusk ślu , zy oz ód koś iel y a poś ie isko Eu opy esołek pu i o y, e oty z y, ka dydat a p e ie a Polski Polskość za ie o al ość ają , g o adę łaz ó u oku t zy ają dla aseku a ji, i ist a t poso o o y, jak sak a e t ś ięty sza a ko a kiet A geli ku h ale Oj zyz y s a kają szofa ielegal y h ig o a tó d u hają haza ski iat https://www.facebook.com/MarekMichalikLodz/posts/103308596697693 Twoje wspomnienia na Facebooku Stefan, cenimy użytkowników i udostępniane przez nich wspomnienia. Mamy nadzieję, że powrót do tego posta sprzed roku sprawi Ci radość.

Stefan Kosiewski 27 maja 2016 · Pinterest

Theo, wir fahr’n nach Lodz Vicky Leandros https://de.pinterest.com/pin/452752568771875523/ ...państwa na manifestację solidarnościową z dr Mateuszem Piskorskim, która odbędzie się dnia maja w godz. - w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej (naprzeciw Off Piotrkowska).... Zobacz więcej Theo, wir fahr’n nach Lodz . . Manifestacja Dr. Piskorski Wiezien Polityczny Kaczynskiego... This Pin was discovered by magazyn europejski. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest. pin.it Kongres Republikański P zed h ilą · Czy Mo ika Z oje ska zastępo ała i ist a po pijaku, zy i iste Budka k ył pija zkę a t zeź o? Sp a iedli ość a ka u ttp://so a . ui ks ake. et/Politi s/Na-palec-przy-krolu-PDO214-Moralia-von-StefanKosiewski-ZECh-CANTO-DCXIV Na palec przy królu PDO214 Moralia von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCXIV Kie o i t o Mi iste st a Sp a iedli oś i Stro a głó a Mi iste st a Sp a iedli oś i ms.gov.pl|Od: ideo.pl

issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

27. Mai 2017

Kongres Repu likański 2 godz. · ... to jest czysta ANARCHIA, żydo asońskie ORDO AB CHAO. Sy żydoskiego adwokata z Niemodlina robi za sz zu ołapa z aś i B a i Gi , któ y g ą na flecie o za o ał łodzież i yp o adził z iasta Ha el a zat a e ie, sto kilkadziesiąt dzie i, fakt histo y z y, że zagi ął po i h a za sze ślad. Polski Na ód ie oże poz olić so ie a takie upusz za ie k i. https://pl.s i d. o /…/Kukizma-w-odbytnicy-po-zatruciu-Po… Bała ut judzi JOW-a i, o któ y h ie a zielo ego poję ... Zo a z ię ej Kukiz a osa do od yt i y, a politykę a u ie von Stefan Kosiewski debilis.blox.pl Ko g es Repu likański 23 godz. ... Episkopat Polski popeł ił g ze h iężki y iągają fałszy ie iosek z ielogi z ego skoja ze ia p zez Be goglio EG o o iązku z otą. ... :: Episkopat.pl :: Informacje KEP :: Komunikat KEP przed wyborami parlamentarnymi https://pl.s i d. o /…/Poolej-do-Episkopatu-Polski-Rady-J… ..G ze he Józefa Gle pa i jed y z ielu g ze hó jp yła zgoda a tz . iejsze zło, a Sej Ko t akto y po Myśli sko u ysy a Mi h ika... https://www.pinterest.com/pin/520165825690471791/ Dom sw. Marty napomina za prawde PDO213 Apologia bloga abpa Gadeckiego FO von Stefan Kosiewski... Po olej do Episkopatu Polski Rady Jezyka Polskiego PDO209 spazona sparzony ZECh po Mysli Prof. ks. Ratzingera ZR o Stefa Kosie ski FO SOWA… sowa.typepad.com piątek, paździe ika , kultu CHARLIE DYKTATOR PDO425 Pidgin_Art FO z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski ZR Slavica et Khazarica ZECh 20161223 ME SOWA Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów Polubiono stro ę · Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyc

a ze · Strona

Stefan Kosiewski @Anna Maria Anders Costa - Cy iz , fałsz, o łuda... https://pl.scribd.com/.../APOKALIPSA-IWANA-PDO405-Piesn... Anna Maria Anders Costa Masz absolutnie racje. Widzimy w USA to co sie dzieje w Polsce od roku! 1 · godz. Hali a Gło a ka Od oku ?! godz. Stefa NA EXPULSJE Z WAWELU ZWŁOK PREZYDENTA LECHA KACZYNSKIEGO PDO Kosiewski FO ZECh CANTO DCCL

M z OF o Stefa

http://unsinn.blox.pl/2015/10/Czy-Monika-Zbrojewska-zastepowala-ministra-po.html http://sowa-magazyn.blogspot.com/2017/05/do-ministra-michaa-boniego-o-akcji.html http://sowa.blog.quicksnake.pl/Boguslaw-Homicki/Tomasz-Lis-jako-zywo-PDO477-Police-shoot-kill-a-fan-inPolish-4th-tier-game-between-Concordia-Knurow-v-Ruch-Radzionkow

issuu.com/kulturzentrum


i

Stefan Kosiewski do Ministra Michaùa Boniego o akcji Prokuratura Rejonowego w Tomaszowie Maz.

ej sk

Geschrieben von sowa (») 25. Mai 2011 in der Kategorie Der Bischof,

yn

Eu

ro p

Sdílet

W A

M

ag

az

...Piszê o tym do Pana Ministra i upowszechniam ten list w serwisie magazynu SOWA, gdy¿ nie mo¿e byã tak, ¿eby prokurator Robert Wizner, czy jakikolwiek inny osobnik ¿ydowskiego pochodzenia w Polsce urz¹dzaù sobie ZADYME (sztuczn¹ mgùê, zasùonê dymn¹) dla odwrócenia uwagi od ujawnianej i maj¹cej byã rozpatrywan¹ przez S¹d, swojej wùasnej, przestêpczej dziaùalnoœci...

SO

http://www.mypodcast.com/fsaudio/sowa_20110525_1302-736995.mp3 Stefan Kosiewski, Vorsitzender/ Prezes Polskiego Oœrodka Kultury, Frankfurt Polnisches Kulturzentrum e.V. Postfach 800626 D-65906 Frankfurt am Main Frankfurt, 25 maja 2011 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Pan Minister Michaù Boni Zespóù Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa Szanowny Panie Ministrze, pragnê poinformowaã Pana uprzejmie o akcji zarz¹dzonej przez Prokuratura Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim Roberta Wiznera, która to akcja sprowokowaùa w ostatnich dniach wiele osobistoœci, w tym Prezydenta i Premiera RP do wypowiedzi mijaj¹cych siê z prawd¹, bo nie ubogaconych wiedz¹ o okolicznoœciach

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


sprawy; w zaù. przesyùam 4 pisma S¹du Rejonowego i 2 pisma Prokuratura Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim, które dokumentuj¹ nast. stan rzeczy:

ej sk

i

1. Prokurator Robert Wizner odpowiedzialny jest za ukrywanie zorganizowanej grupy przestêpców dziaùaj¹cych na terenie Tomaszowa Maz. i Woj. £ódzkiego m.in. w strukturach MSWiA oraz Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

ro p

2. S¹d Rejonowy w Tomaszowie Maz. odkùada od szeregu miesiêcy bez podania powodu posiedzenie maj¹ce ujawniã dziaùalnoœã w miejscowej Policji zorganizowanej grupy przestêpców o ¿ydowskich nazwiskach, która ochraniana jest przez ich ludzi zainstalowanych w miejscowej Prokuraturze i w S¹dzie Rejonowym.

W A

M

ag

az

yn

Eu

3. W grudniu 2006 r. Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. umorzyùa œledztwo w sprawie zniszczeñ na miejscowym cmentarzu ¿ydowskim, którego to œledztwa w ogóle nie chciaùa podj¹ã, ¿e a¿ musiaùem w tej sprawie zwracaã siê osobiœcie z zawiadomieniem bezpoœrednio do Ministra Sprawiedliwoœci.

SO

4. O istnieniu zorganizowanej, ¿ydowskiej bandy zamelinowanej w strukturach MS oraz MSWiA na przykùadzie Tomaszowa Mazowieckiego, Województwa £ódzkiego i Stolicy tak¿e zawiadomiùem Ministra Sprawiedliwoœci 20 wrzeœnia 2010 r. ; poni¿ej kopia zawiadomienia.

Jestem byùym dziennikarzem Radia Wolna Europa, redaktorem prasy Solidarnoœci przebywaj¹cym od stanu wojennego na emigracji politycznej w Niemczech, gdzie uczestniczê w ¿yciu publicznym m.in. jako prezes organizacji prowadz¹cej dziaùania na terenie kilku pañstw. Jestem autorem ksi¹¿ek poetyckich, wydajê od paru lat Magazyn Europejski SOWA, który dociera do tysiêcy odbiorców w kilkunastu krajach. Z wieloma ludêmi miaùem w ¿yciu przyjemnoœã; w Tomaszowie byùem wielokrotnie, nie tylko na prywatnym spotkaniu z prezydentem Kwaœniewskim, któremu przywiozùem z Litwy na Do¿ynki Prezydenckie w Spale polskiego Posùa do Sejmu Litwy i polski zespóù folklorystyczny. Wielokrotnie odwiedzaùem szereg urzêdów centralnych, rozmawiaùem z czùonkami rz¹du RP. ad. 1. Prokurator Robert Wizner pismem z 18 sierpnia 2008 r. uznaù za bezzasadn¹ moj¹ skargê z 8 lipca 2008 r., chocia¿ w tym samym piœmie przyznaù, ¿e trwaj¹ dopiero czynnoœci sprawdzaj¹ce. Prokurator Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim uznaù zatem najpierw moj¹ skargê na dziaùalnoœã ¿ydowskich band w Tomaszowie za bezzasadn¹, a nastêpnie uruchomiù czynnoœci sprawdzaj¹ce nie wiadomo, co i po co sprawdzaj¹ce, skoro uznaù ju¿, ¿e problemu nie ma.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


ej sk

i

Tymczasem 1 sierpnia 2008 r. skazany zostaùem w Tomaszowie z faùszywego oskar¿enia policjanta o ¿ydowskim nazwisku Mela i z ra¿¹cym naruszeniem prawa, zaocznie, wyrokiem nakazowym przez S¹d Rejonowy w Tomaszowie za rzekom¹ kradzie¿ dzieciom starej piùki do gry w piùkê no¿n¹, co ma m.in. umo¿liwiã aresztowanie mnie na terytorium Polski i dalsze, kryminalne czynnoœci.

M

ag

az

yn

Eu

ro p

ad 2. S¹d Rejonowy w Tomaszowie Maz. dla zbadania mojej skargi na dziaùalnoœã w strukturach miejscowej Policji i Prokuratury zorganizowanych grup przestêpców o ¿ydowskich nazwiskach, wyznaczyù posiedzenie najpierw na 7 grudnia 2010 r. Nastêpnie zawiadomiono mnie kolejnym pismem o wyznaczeniu nowego terminu posiedzenia na 28 lutego 2011 r.

SO

W A

Trzeci termin wyznaczono na 30 maja 2011 r i zostaùem o tym zawiadomiony listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysùanym przez S¹d Rejonowy w Tomaszowie Maz. z dat¹ 3 marca 2011 r. Po czym 18 marca 2011 r. ten sam S¹d Rejonowy wysùaù do mnie po raz kolejny zawiadomienie tej samej treœci znowu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru podkreœlaj¹c, ¿e stawiennictwo moje na rozprawie 30 maja 2011 r. nie jest obowi¹zkowe.

Tymczasem ja chcê stawiã siê na rozprawie w S¹dzie, ¿eby udowodniã dziaùanie w strukturach pañstwowych Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowanych band ¿ydowskich psuj¹cych pañstwo i przeœladuj¹cych obywateli RP polskiego pochodzenia narodowego ze wzglêdów rasistowskich i politycznych, lecz obawiam siê aresztowania po przekroczeniu granicy RP i wszelkich innych przykrych okolicznoœci, gdy¿ 5 lipca 2008 r. padùem w Tomaszowie Maz. ofiar¹ antypolskiego pogromu zorganizowanego przez te bandy, co ma byã wùaœnie przedmiotem posiedzenia S¹du odùo¿onego na 30 maja 2011. Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


i ej sk

SO

W A

M

ag

az

yn

Eu

ro p

Piszê zaœ o tym do Pana Ministra i upowszechniam ten list w serwisie magazynu SOWA, gdy¿ nie mo¿e byã tak, ¿eby prokurator Robert Wizner, czy jakikolwiek inny osobnik ¿ydowskiego pochodzenia w Polsce urz¹dzaù sobie ZADYME (sztuczn¹ mgùê, zasùonê dymn¹) dla odwrócenia uwagi od ujawnianej i maj¹cej byã rozpatrywan¹ przez S¹d, swojej wùasnej, przestêpczej dziaùalnoœci. Tymczasem prokurator Robert Wizner zatwierdziù niepowa¿n¹ prowokacjê z udziaùem ABW i Roberta Frycza bardzo dobrze znanego prokuraturze w Tomaszowie, gdy¿ skazanemu 4 lata temu warunkowo w zawieszeniu za kradzie¿ z wùamaniem do internetu. Mùody czùowiek odsiedziaù zas¹dzony wyrok w domu i nie byùo doprawdy powodu, ¿eby jeszcze u¿ywaã go jako przedmiot jakiejkolwiek prowokacji. Nie mo¿na byã jednoczeœnie studentem oraz idiot¹ wykupuj¹cym przestrzeñ w internecie tylko po to, ¿eby zabawiaã siê po wyroku za kradzie¿ zamieszczaniem w internecie ¿arcików z pierwszej osoby w pañstwie. To jest szyte zbyt grubymi niãmi, ¿eby jakikolwiek prokurator wysyùaù puùkownika ABW do takiego wesoùka, a wù¹czaj¹cy siê do sprawy adwokat argumentowaù, ¿e skoro podejrzany oddaù laptop, to nie byùo powodów do przeszukania mieszkania. Bo adwokata wù¹czonego do sprawy za darmo i ze wzglêdów politycznych mo¿e istotnie nie byã staã na dwa komputery, ale ka¿dego przygùupa w Polsce staã na to, ¿eby gromadziã dowcipy polityczne na ró¿nych noœnikach. To s¹ te same grube nici oraz ci sami, niedobrzy ludzie, którzy narazili mnie na utratê ¿ycia 5 lipca 2008 r. a nastêpnie dla zatarcia swojej przestêpczej dziaùalnoœci skazali mnie bezprawnie zaocznym s¹dem kapturowym 1 sierpnia 2008 r. w rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego. Teraz wymyœlaj¹ sztuczne afery, ¿eby odsun¹ã od siebie odpowiedzialnoœã karn¹ za terroryzowanie obywateli i za dziaùalnoœã wymierzon¹ w pañstwo prawa. Wniosek Wnoszê uprzejmie za poœrednictwem Pana Ministra o:

1. kolejne przesuniêcie terminu posiedzenia S¹du Rejonowego w Tomaszowie Maz. wyznaczonego na 30 maja 2011 r. w sprawie Sygn akt II Kp 873/ 10; 2. zapoznanie mnie z aktami sprawy za poœrednictwem Konsula Honorowego RP we Frankfurcie nad Menem; 3. udzielenie przez Rz¹d RP gwarancji nietykalnoœci mojej osoby przez funkcjonariuszy sùu¿b pañstwowych oraz ich tajnych agentów w czasie, kiedy przyjadê na wyznaczon¹ rozprawê w sprawie dziaùania w strukturach MS i MSWiA zorganizowanych grup przestêpczych. Pozwolê sobie zadzwoniã na tel. komórkowy Pana Ministra, ¿eby uzyskaã potwierdzenie otrzymania niniejszej przesyùki. Z wyrazami szacunku Stefan Kosiewski Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


i ej sk ro p Eu yn az ag M W A SO Stefan Kosiewski do Ministra MichaĂša Boniego 20110525 o akcji Prokuratora Rejonowego w Tomaszowie Maz.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Profile for Stefan Kosiewski

Andrzej duda do nobla wychowanie dla przyszlosci pdo477 o dzialaniu w strukturach ms i mswia zorgani  

radio: https://gloria.tv/audio/WqApoooXMmgF3BAm6YsHBnpuA Wychowanie dla przyszlosci PDO477 o dzialaniu w strukturach MS i MSWiA zorganizowan...

Andrzej duda do nobla wychowanie dla przyszlosci pdo477 o dzialaniu w strukturach ms i mswia zorgani  

radio: https://gloria.tv/audio/WqApoooXMmgF3BAm6YsHBnpuA Wychowanie dla przyszlosci PDO477 o dzialaniu w strukturach MS i MSWiA zorganizowan...

Advertisement