Page 1

Strukturelle årsager til rydning af skov

Fattigdom og befolkningstilvækst

Efterspørgsel på billige fødevarer

Korruption

Manglende evne til at se anden værdi i skoven end økonomisk


Årsager til rydning af skov

Fattigdom og befolkningstilvækst

Efterspørgsel på billige fødevarer

Korruption

Manglende evne til at se anden værdi i skoven end økonomisk

Fattigdom får mange til at fælde træer for at få brændsel til madlavning og opvarmning. Træbaseret brændsel er den dominerende kilde til energi for mere end 2 milliarder mennesker verden over. ! Men der kan også være flere penge i f.eks. at dyrke og høste afgrøder, der modnes hurtigere og giver hurtigere afkast end langsigtet skovforvaltning. Det tager mange år for træer at vokse sig store, og mange steder i verden er der knaphed på frugtbare jorde. Landbrug, græsning eller frugtplantager kan altså større vækst og værdi til den nuværende generation, og derfor kan det nu og her være mere indbringende at dyrke jorden end at forvalte skoven. !


Årsager til rydning af skov

Fattigdom og befolkningstilvækst

Efterspørgsel på billige fødevarer

Korruption

Manglende evne til at se anden værdi i skoven end økonomisk

Den stigende efterspørgsel på billige fødevarer som kød, palmeolie, soja og sukker bærer også en del af ansvaret for skovrydning. Hvert år kommer der ca. 80 millioner flere mennesker til verden, hvilket svarer til næsten en kvart million hver eneste dag. Men der kommer ikke mere landbrugsjord. ! Hvert år skal der altså produceres mere mad, og selvom landbruget er blevet mere effektivt til at producere langt mere mad på færre kvadratmeter, jagtes der stadigvæk landbrugsjord over hele verden. Det går ud over skoven, som fældes for at give plads til fødevareproduktion. 
 Landbrugsstøtte og skattelettelser har også betydet utilsigtet skovrydning i f.eks. Mellemamerika, fordi det bliver mere gunstigt at investere i landbrug.


Årsager til rydning af skov Korruption er et kæmpe problem i ulande og svage stater i det Globale Syd. Når der er store økonomiske interesser i en skov, er det ofte i form af værdifuldt tømmer eller fordi omlægning til landbrug er indbringende. For at få adgang til dette kan korruption derfor forekomme - hvilket specielt i disse stater kan være svært for mange regeringer at håndtere.!

Fattigdom og befolkningstilvækst

Efterspørgsel på billige fødevarer

Korruption

Manglende evne til at se anden værdi i skoven end økonomisk

Korruption fører ofte til illegal tømmerhugst. Med illegal tømmerhugst menes der, at fældning, transport, forarbejdning eller salg, som er i modstrid med national lovgivning. Det kan være, at man bestikker politikere, for ikke at skulle betale skatter og afgifter eller for at de skal se bort fra miljømæssige og sociale hensyn. Eller for at fælde skoven uden tilladelse eller for at undlade at skulle betale skatter og afgifter ved eksport af træet. Det vurderes, at op mod 20-40 % af den globale tømmerproduktion er illegal. Det illegale tømmer presser derfor prisen ned på træ, og det kan få store konsekvenser for legale træproducenter, som ikke kan få deres omkostninger dækket ved de lave træpriser.! Korrupte regeringer kan også selv søge indtægter via korruption ved f.eks. at uddele licenser til plantage-, landbrugs,- udvindings- og tømmerfirmaer, uden at tage hensyn til oprindelige folks rettigheder. De oprindelige folk har ofte boet i de samme skovområder i mange generationer, og de forvalter skoven og gør brug af dens produkter til f.eks. medicin, brændsel og jagt. Det kan være svært for de oprindelige folk at gøre krav på rettighederne til den jord de bor på, hvis ikke den nationale lovgivning vil anerkende de oprindelige folks ret til skoven. !


Årsager til rydning af skov

Fattigdom og befolkningstilvækst

Efterspørgsel på billige fødevarer

Korruption

Manglende evne til at se anden værdi i skoven end økonomisk

Markedsøkonomiens manglende evne til at se andre værdier i skove end de indtægter, der skabes ved afskovning, er også et stort problem. ! Mange af skovens naturlige ydelser bliver ikke værdsat af markedet: Der er intet marked (endnu) for at sælge eller købe de økosystemtjenester, som skoven bidrager med (f.eks. at binde kulstof, bevare biodiversitet i form af flora og fauna eller at levere rent vand). Desuden er mange af de negative omkostninger ved skovrydning, såsom drivhusgasudledninger og jorderosion, ikke tildelt finansielle værdier eller betaling gennem markedet. ! Disse positive eller negative markedsværdier spiller derfor en betydelig rolle i beslutninger om skovene. Men det vanskelige er at kunne prissætte dette - og folk er sjældent enige om værdierne. 


Årsager til skovrydning  
Årsager til skovrydning  
Advertisement