Page 1

Headteacher: Mrs B Ellers

Steepl e Cl a ydon C om bi ned S chool , Meadowa y, S teepl e Cl aydon, B uck s. MK 18 2PA e ma i l : o f f i c e @ s t e e p l e c l a yd o n . b uc k s . s c h. uk W e b si t e : ht t p : / / l e a r ni ng . s t e e p l e c l a y d o n. b uc k s . s c h . uk Tel: 01296 738132 F a x: 0 1 2 9 6 7 3 8 6 3 5

Pa re nt F e e d b a c k S h e e t T w o t hi ng s I t hi nk t he s c ho o l ha s g o t ri g ht

O ne w i s h I h a ve f o r t he s c ho o l

T ha nk yo u f o r t a k i ng t he t i me t o g i ve us s o me f e e d b a c k . Pl e a s e l e a ve us yo u r n a me s o t ha t w e c a n d i s c us s t hi s w i t h yo u f u rt he r s ho u l d w e ne e d t o : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 stars and a wish feedback sheet  

2 stars and a wish feedback sheet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you