Page 1

Valgprogram for Socialdemokraterne i Fredericia – kommunalvalget 2013

Visions- og valgprogram KV 2013 Socialdemokraterne - Fredericia

Sammen om Fredericia - Danmarks dejligste kommune! For Socialdemokraterne handler politik om at ville. Om at ville skabe en god fremtid for Fredericia og dens borgere. Det er vores mål. Vi tror på frihed, lighed og fællesskab. At hvert eneste menneske får frihed til at skabe sig et godt liv. At der er lige adgang til velfærd som uddannelse og sundhed. Og at fællesskabet er der for de mennesker, der har særlig brug for en ekstra håndsrækning fra samfundet.

1


Valgprogram for Socialdemokraterne i Fredericia – kommunalvalget 2013

Sammen om Fredericia – Danmarks dejligste kommune! For Socialdemokraterne handler politik om at ville. Om at ville skabe en god fremtid for Fredericia og dens borgere. Det er vores mål. Vi tror på frihed, lighed og fællesskab. At hvert eneste menneske får frihed til at skabe sig et godt liv. At der er lige adgang til velfærd som uddannelse og sundhed. Og at fællesskabet er der for de mennesker, der har særlig brug for en ekstra håndsrækning fra samfundet.

For at realisere vores mål er vi klar til at træffe de rigtige prioriteringer og investeringer. Vi så gerne, at der var flere penge at gøre godt med til kommunal velfærd, men krisen kradser, og Socialdemokraterne er klar til at prioritere. Vi tror samtidig på, at investeringer i mennesker er den bedste investering, man kan foretage.

Socialdemokraterne er Fredericias bærende parti. Det har det været igennem generationer af fredericianere, og det skal det være fremadrettet. Den forgangne valgperiode har ikke været god for vores kommune, og tiden er nu til, at Socialdemokraterne igen påtager sig ansvaret for at stå i spidsen for udviklingen af Danmarks dejligste kommune.

De seneste års blokpolitik og løbende omkonstitueringer har været noget rod. Den uholdbare situation må kommunen ikke havne i igen. Socialdemokraternes klare mål er at lede kommunen med en bred konstituering i byrådssalen. Fredericia har brug for at få et stabilt politisk lederskab, hvor samarbejdsklimaet bliver forbedret, og hvor politiske aftaler bliver overholdt.

Fredericia er en af landets frikommuner. Det giver os nogle interessante muligheder for at gøre tingende på en ny og spændende måde, hvis vi tør at gribe det rigtigt an. For Socialdemokraterne er det afgørende, at de ansøgninger, der rammer indenrigsministeriet er velovervejede og gennemtænkte.

Kommunen skal udvikles Socialdemokraterne ser Fredericia som en bosætningskommune, hvor vi over de kommende år forhåbentlig får flere indbyggere. Vi vil gerne tiltrække nye skatteborgere, der kan skabe en bedre kommunal økonomi. Og vi vil gerne give flere mennesker muligheden for at bo i Danmarks dejligste kommune.

Socialdemokraterne vil gerne udvikle Fredericia til en oplevelses- og turistby. Det skal være naturligt for udefrakommende at vælge Fredericia, når weekender og ferier skal planlægges. Her skal kommunens historie tænkes ind. Fredericia har en unik historie. Desværre er der alt for få, der kender til den. Som en del af byens branding skal fæstningsbyens historie udbredes. I den forbindelse glæder vi os over, at telegrafregimentet forbliver i Fredericia. Fredericia som garnisonsby er en vigtig del af vores fortælling.

Vi vil også indgå i et tæt partnerskab med detailhandlen om, hvordan vi udvikler handelslivet i indre by. Her skal vi løbende diskutere, hvordan vi bedst spiller sammen. Socialdemokraterne vil meget gerne udvikle byens forskellige events i en tæt dialog med Fredericia Shopping og andre relevante partnere.

2


Valgprogram for Socialdemokraterne i Fredericia – kommunalvalget 2013

Fredericia C er et fantastisk spændende projekt. Hvis vi griber det rigtigt an, kan denne nye bydel blive en katalysator for udviklingen af fæstningsbyen. Det kræver investorer, der tror på projektet og som kan se, at Fredericia har et solidt politisk lederskab med et bredt samarbejdende bystyre. Det vil Socialdemokraterne gerne være garant for.

Det er helt afgørende for Socialdemokraterne, at den nye bydel på havnen kommer til at bestå af blandende boliger, så forskellige indkomstgrupper får mulighed for at slå sig ned. Samtidig er det vigtigt, at den nye bydel bliver opført i sammenhæng med og i respekt for den eksisterende bymidte som en naturlig udvikling af Fredericia.

Styr på økonomien og investeringer i fremtiden Det er helt afgørende for Socialdemokraterne, at der kommer styr på økonomien i Fredericia. En udvikling af kommunen kræver nødvendige investeringer, som igen kræver likviditet; penge i kassen. Det er ikke et mål, men et afgørende middel, at der er penge til at investere i fremtiden. Politikere skal turde foretage investeringer i fremtiden. Det er et kortsigtet perspektiv, hvis man forventer, at man blot kan spare sig til vækst, velstand og velfærd.

Socialdemokraterne vil et Fredericia i vækst. Det kræver et tæt samspil med erhvervslivet. Et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for en stærk kommune. Flere analyser har desværre peget på, at Fredericia ligger langt tilbage i feltet, når det drejer sig om erhvervsvenlighed. Socialdemokraterne vil i den næste byrådsperiode sikre, at vores kommune bliver mere erhvervsvenlig. Vi vil indgå i et tæt og forpligtende partnerskab med erhvervslivet, så vi i fællesskab kan gøre Fredericia attraktiv at drive virksomhed i, og vi til stadighed kan skabe nye arbejdspladser.

Gode rammer for iværksættere står højt på Socialdemokraternes ønskeliste. Her er Videnparken en central og vigtig del af de rammer, der bør stå til rådighed.

Danmark C her en eminent placering. I takt med at virksomhederne slår sig ned i Danmark C, skal vi sikre, at de føler sig godt behandlet og opfatter sig som en naturlig del af Fredericia. Et øget grundsalg er ikke blot et job for en jordsælger. Byrådet med borgmesteren i spidsen skal ud og møde potentielle virksomheder og trække dem til området.

Danmarks energiby nr. 1 Fredericia har flere erhvervsmæssige styrkepositioner. En af disse er indenfor energisektoren. Socialdemokraternes vision er, at Fredericia skal være Danmarks energiby nummer 1. Vi har en række virksomheder, der opererer indenfor energisektoren, som vi skal værne om. Derudover skal vi tiltrække nye energivirksomheder. Alt peger på, at der vil være høj vækst og beskæftigelse i denne sektor fremover.

3


Valgprogram for Socialdemokraterne i Fredericia – kommunalvalget 2013

Fredericias maskinmesterskole spiller en afgørende rolle i denne vision med flere uddannelser, der retter sig mod job i energibranchen. Stort set alle færdiguddannede fra maskinmesterskolen opnår hurtig beskæftigelse, hvorfor vi skal fortsætte kampen for endnu flere uddannelsespladser.

Fredericia som Danmarks energiby vil også brande kommunen i en positiv retning. Det er en selvstændig ambition at få fortalt historien om en ren og grøn kommune. Dette skal naturligvis også afspejle sig i kommunens miljøpolitik. Vi ønsker en bæredygtig vækst.

Kvalitet i velfærden Socialdemokraterne er hovedarkitekter bag velfærdssamfundet. Det er vi stolte af og bevidste om. Derfor ved vi også, at det kræver løbende reformer og nytænkning at forny den fælles velfærd. Vi udfordrer konstant den måde, vi løser opgaverne på, for at se om vi kan gøre det bedre. Bedre organisering, fair og sund konkurrence, brugerinddragelse og ny velfærdsteknologi er elementer, som kan tjene til en endnu bedre velfærd. Både for borgerne og for medarbejderne.

Socialdemokraterne vil have mest muligt ud af borgernes skattekroner. Det kræver en effektiv og moderne opgaveudførelse. Og det kræver dygtige og engagerede medarbejdere. Alle medarbejdergrupper skal inddrages mest muligt i den opgaveløsning, som de er ansat til. Socialdemokraterne vil fremme tilliden til de kommunalt ansatte. Det vil give et bedre arbejdsmiljø, et mindre sygefravær og en større arbejdsglæde.

Fredericia er rig og mangfoldig på foreningsliv og organisationer, der brænder for at hjælpe deres medborgere. Socialdemokraterne er store tilhængere af at inddrage frivillige som et supplement til den kernevelfærd, som kommunen leverer. Men aldrig som erstatning for kernevelfærden. Vi skal til stadighed være skarpe på, at vi ikke sammenblander professionelle opgaver og den frivillige indsats.

En tryg alderdom De ældre borgere i Fredericia er en stor ressource. De bidrager i høj grad til at skabe aktivitet og positiv energi i kommunen. Et aktivt socialt liv betyder et bedre helbred og livskvalitet. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe ensomhed blandt de ældre.

De ældre i Fredericia skal have en tryg alderdom. Derfor skal man kunne regne med, at kommunen står klar med den nødvendige praktiske hjælp og personlige pleje, når man ikke selv længere kan klare hverdagens gøremål. ”Aktiv hele livet” er den parole, som Socialdemokraterne lancerede i forbindelse med, at vi indførte ”længst muligt i eget liv”. Vi skal ikke længere dele vore borgere op efter alder men efter formåen. Det er meget

4


Valgprogram for Socialdemokraterne i Fredericia – kommunalvalget 2013

vigtigt, at vi hele tiden fokuserer på vore medarbejderes uddannelse og evne til at støtte op om disse tanker. Uden dygtige medarbejdere når vi ingen vegne.

Nogle grupper af vores ældre medborgere ønsker en boform, der er tilpasset deres behov. Vi skal sikre et tilstrækkeligt udvalg af boliger. Socialdemokraterne vil aktivt støtte seniorbofællesskaber og velegnede boliger til vore plejehjemsbeboere, ligesom hele demensområdet til stadighed vil have vores opmærksomhed.

Sundhed og forebyggelse Der er brug for et sundhedsløft af kommunens borgere. Derfor bør byrådet i fællesskab lave en omfattende sundhedsstrategi med fokus på den forebyggende indsats. Motion og ernæring skal indgå som centrale elementer i denne strategi. Strategien skal dels rettes mod børn og unge og inkluderes i daginstitutions- og uddannelsesforløb. For de voksnes vedkommende skal strategien i nogen grad bygge på ’længst muligt i eget liv’ tankegangen, således at man får råd og vejledning i, hvordan man selv sikrer en sund hverdag.

Desværre lukker Fredericia sygehus efter planen inden for en overskuelig fremtid. Socialdemokraterne vil kæmpe hårdt for, at der stadig er aktiviteter i bygningerne. Konkret arbejder vi for, at der skabes et sundhedshus, hvor en skadeklinik med de nødvendige støttefunktioner som laboratorium og røntgenafdeling indgår, som en integreret del. Det skal betones, at skadeklinikken har en meget høj prioritet for os.

Særligt udsatte grupper Fredericia er byen for alle. Det er vores mål, at handicappede borgere kan få de samme muligheder som andre borgere. Indsatsen for de handicappede medborgere skal opleves som værdig og respektfuld. Efter kommunalreformen har vi gennem projekt ”En ny Vej” gennemført en massiv udvidelse af mulighederne for vores borgere, der er indbefattet i socialpolitikken omkring voksne med særlige behov. Vi har udbygget vores lokale tilbud, men vi er meget fokuserede på, at tilbuddene skal varetage borgerens behov bedst muligt. Nogle Fredericianske børn vokser op med forældre, der ikke magter at give den nødvendige stabilitet og opbakning til barnet. Det er en hovedprioritet for Socialdemokraterne at kompensere disse børn, så de bliver i stand til at skabe sig et godt liv. Socialdemokraterne vil altid have fokus på barnets tarv, også hvis det i sidste ende måtte betyde anbringelse udenfor hjemmet. Først og fremmest handler det dog om at støtte barnets forældre med hjælp og støtte. Socialdemokraterne ser positivt på muligheden for at tilbyde forældreuddannelser med fokus på børneopdragelse, familiebudgetter, sikkerhed i hjemmet og barnets tilknytning til forældrene. Nogle forældre vil desuden have brug for krisehjælp i deres parforhold.

Fredericia kommune er i front, når det gælder indsatsen over for borgere med misbrugsproblemer samt socialt udsatte. Denne position er opnået ved at opprioritere området igennem mange år. I

5


Valgprogram for Socialdemokraterne i Fredericia – kommunalvalget 2013

Socialdemokraterne ønsker vi at fastholde denne position og give området den opmærksomhed, som er helt nødvendig også i økonomisk trængte tider.

Fredericia har stolte traditioner i udviklingen af lokalforankrede løsninger på behandlings- og omsorgsområdet. I Socialdemokraterne ønsker vi at styrke dette arbejde til stor gavn for nogle af kommunens mest udsatte borgere. Socialdemokraterne vil tage hånd om de hjemløse, så de har stedet at være i den periode, hvor de er uden egen bopæl. Socialdemokraterne vil også arbejde for at etablere et fælles kommunalt og regionalt psykiatritilbud med bl.a overnatningsmulighed for borgere, der har brug for en plads en enkelt nat, da de ikke tør være alene.

Børn og Unge Vores unge mennesker skal have en god uddannelse. Det er den vigtigste investering, man kan foretage i børnene og de unge. Og det er vejen til et stabilt voksenliv.

Læring sker hele livet og i høj grad i vores dagtilbud, skoler og klubber. Der skal være fokus på en helhedsorienteret læring, hvor børn og unge stimuleres til at udvikle deres potentialer, så de bliver dygtige, dannede og hele mennesker, der kan begå sig i et komplekst moderne samfund.

Fredericia har fantastiske dagtilbud, skoler og klubtilbud, som vi skal værne om og udvikle. For Socialdemokraterne er det en vigtig prioritet at drive dagtilbud, skoler og klubber i et tæt samspil med medarbejderne, brugerne og forældrene. Det er vigtigt, at brugere og forældre bliver hørt og får indflydelse i udviklingen af Fredericia kommunes skoler og institutioner gennem bestyrelser og råd. En øget brugerindflydelse vil være med til at sikre, at reformer på børne- og ungeområdet i fremtiden sker med en bred opbakning i befolkningen.

Fredericia har nogle meget kvalificerede lærere og pædagoger, som fortjener stor anerkendelse. Socialdemokraterne er fuldt ud opmærksomme på, at mange føler sig særligt udfordrede for tiden med den nye skolestruktur. Vi ved også, at de er nøglen til, at Fredericia også fremadrettet har en god og sammenhængende skole. Socialdemokraterne vil i de kommende år gøre en særlig indsats for at sikre, at både lærere, pædagoger, ledere, forældre og ikke mindst elever føler sig godt tilpas i vores skoler.

Det er Socialdemokraternes mål, at langt de fleste unge mennesker får en kompetencegivende uddannelse. Her spiller vejledningsindsatsen en afgørende rolle. Kommunens ungdomsuddannelser gør en fantastisk indsats for at få de unge motiveret til at holde fast og færdiggøre deres uddannelse. Vi skal bakke dette op.

Det er en tung udfordring for mange, at de ikke kan få en praktikplads og dermed færdiggøre uddannelsen. Det vil Socialdemokraterne sætte ind overfor. Kommunen skal gå forrest og oprette praktikpladser. Samtidig

6


Valgprogram for Socialdemokraterne i Fredericia – kommunalvalget 2013

skal vi i et tæt samspil med arbejdsmarkedets parter sikre praktikpladser i det private. Her kan et redskab som sociale klausuler være aldeles brugbart i nogle sektorer.

Socialdemokraterne mener, at unge mennesker skal være i uddannelse eller beskæftigelse, med mindre at ganske særlige hensyn gør sig gældende. Vi skal forsøge at realisere potentialet i hvert eneste ungt menneske. Her er det vigtigt, at vi møder den unge med realistiske krav og tager udgangspunkt i den enkeltes situation.

Fredericia har for få videregående uddannelser. Det er en topprioritet for Socialdemokraterne at tiltrække nye uddannelser til Fredericia, samtidig med at vi fastholder og udvikler de eksisterende uddannelser.

Beskæftigelse og efteruddannelse Ledigheden er for høj og beskæftigelsen for lav i Fredericia. Det vil Socialdemokraterne sætte ind overfor. Det handler både om at skabe arbejdspladser, men det handler mindst ligeså meget om at opkvalificere arbejdsstyrken. Fredericia har en betragtelig nettoindpendling og har faktisk flere arbejdspladser i kommunen, end der er mennesker i arbejdsstyrken.

Socialdemokraterne vil satse massivt på en opkvalificering af arbejdsstyrken. Vi skal efteruddanne arbejdsstyrken, så den enkelte opnår de kompetencer, der bliver efterspurgt i Fredericia og omegn.

Socialdemokraterne vil indkalde til en lokal firepartsdrøftelse, hvor kommunens beskæftigelsessystem sættes under lup. Parterne er fagbevægelsen, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og politikere. Der er brug for, at kommunens beskæftigelsessystem bliver set efter i sømmene. Vi skal sammen med parterne evaluere indsatsen og søsætte nye tiltag, der kan give den enkelte ledige bedst mulig råd og vejledning til at få et job.

Vi må erkende, at nogle mennesker ikke er i stand til at udfylde en 37-timers arbejdsuge. For Socialdemokraterne er det vigtigt, at vi har et rummeligt arbejdsmarked, hvor en medarbejder, der kun kan klare en kortere uge, får mulighed herfor.

Seniorjobordningen er et vigtigt instrument til, at kommunens ledige seniorer får en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet. Derfor skal ordningen bruges offensivt til at udvikle den kommunale service, samtidig med at seniorerne får en meningsfuld hverdag.

Der findes rigtig mange gode og dygtige virksomheder i Fredericia. Dem er Socialdemokraterne stolte af. Til gengæld kigger vi med foragt på de virksomheder, der forfalder til social dumping. For os er det en absolut mærkesag, at der er danske løn- og arbejdsforhold i Fredericia. Vi vil dagligt drive en benhård kurs overfor de arbejdsgivere, der snyder fællesskabet og underbetaler udenlandsk arbejdskraft.

7


Valgprogram for Socialdemokraterne i Fredericia – kommunalvalget 2013

Kultur og Idræt Madsbyparken er et af fredericianernes vigtigste åndehuller. Her er plads til hele familien. Der er stort set ikke den sportsgren, som ikke kan dyrkes i Madsbyparken. Ønsker familien en hyggedag, er alle velkomne i legeparken eller den historiske Miniby. Socialdemokraterne ønsker at værne om og udvikle området yderligere, og vi fraviger ikke princippet om, at Madsbyparken skal være stedet for alle.

Det Bruunske Pakhus og Den Kreative Skole er kulturelle fyrtårne i Fredericia. Socialdemokraterne ønsker at styrke både den udførende og udviklende del af kulturlivet, og vi værdsætter de mange frivillige, der dagligt bidrager til et rigere fritidsliv i Fredericia. Også kommuneens ungdomshus spiller en vigtig rolle i den sammenhæng.

I et tæt samarbejde med Musical Akademiet ønsker vi, at Fredericia Teater skal udvikle sig yderligere. Fredericia skal fastholde sin position som Danmarks Musicalby nummer et.

Socialdemokraterne bakker op om både bredde- og eliteidrætten, og vi ønsker at sponsorere idrætten samt inddrage den i videst mulig omfang i kommunens aktiviteter. Fredericia markedsføres rigtig godt gennem håndbold og fodbold, og derfor ønsker vi at slå et ekstra slag for elitehåndbolden og elitefodbolden.

Fredericia – en tryg kommune Socialdemokraterne ønsker en tryg kommune, hvor vi alle kan færdes frit og trygt. Det er helt afgørende, at der er en tæt dialog mellem politiet og de sociale myndigheder. Unge mennesker, der er ved at havne i noget skidt, skal samles op og have et alternativ til den kriminelle løbebane. Her skal familien inddrages så tidligt som muligt. Den skal så vidt muligt tage et ansvar.

Det værste er, hvis organiseret kriminalitet får lov til at slå rødder. Organiserede kriminelle skal stresses så hårdt, at de ikke på nogen måde føler sig hjemme i Fredericia. Vi finder os ikke i kriminalitet. Vi slår både hårdt ned på de kriminelle og grunden til, at de bliver kriminelle. Derfor skal den forebyggende indsats gå hånd i hånd med håndfaste sanktioner. Et vigtigt element i en tryg kommune er et trygt natteliv. Socialdemokraterne ønsker en nultolerancepolitik overfor narko i nattelivet. Kommunen, politiet og restaurationsbranchen skal i et forpligtende samarbejde holde diskotekerne fri for narko. Gæsterne skal informeres om, at de kan blive testet, og er der spor af narko, er der karantæne fra alle byens diskoteker.

Fredericia er Danmarks centrum Fredericias placering er unik. Vi er hovedindgangen til Jylland, og vi er Danmarks centrum. Denne strategiske placering nyder vi godt af, men vi skal have mere ud af, at vi er landets logistiske centrum.

8


Valgprogram for Socialdemokraterne i Fredericia – kommunalvalget 2013

Vi skal kæmpe benhårdt for en forbedret infrastruktur. Vejnettet omkring Fredericia er i fare for at sande til, hvis det ikke bliver udbygget i den kommende årrække. Vi skal have en tredje Lillebæltsbro, ligesom motorvejsnettet omkring Fredericia og trekantområdet skal udbygges. Samtidig er det en selvstændig ambition for Fredericia at undgå en Kattegatbro. Dette fantasifoster vil afkoble trekantområdet som vækstmotor.

De nye eldrevne superlyntog er en rigtig god ide og må ses som stort skridt væk fra Kattegatprojektet. Hovedopgaven for Fredericia bliver at vores område bliver koblet på, så vi fortsat er et infrastrukturelt knudepunkt. Her er Erritsø et godt bud på en destination. Dette skal sammentænkes med havnen, der er en af landets vigtigste. Fredericia havn skal fortsat udvikles og fungere som en af Danmarks vigtigste erhvervshavne.

Vi skal til stadighed udbygge samarbejdet med vores nabokommuner. Selvom vi er konkurrenter på nogle stræk, har vi en række fælles interesser. Trekantområdet skal være et af landets vækstcentre, hvor virksomhederne med glæde placerer produktion og arbejdspladser, og hvor nye borgere søger til. Det er Socialdemokraternes ambition at udvide samarbejdet på alle de områder, hvor det giver mening.

Fredericianernes Fredericia Politik føres ikke kun i byrådssalen i Fredericia. Den skal føres i et samarbejde med alle fredericianere, der ønsker at deltage. Byrådet skal lytte grundigt til de mange interesseorganisationer og foreninger, der gør Fredericia til en rig kommune. Ligeledes skal den almindelige borger i højere grad have mulighed for at komme til orde med synspunkter.

Socialdemokraterne ønsker at udvikle demokratiet i Fredericia. I den kommende byrådsperiode vil vi arbejde for tiltag, der kan sikre, at borgere, foreninger og interesseorganisationer i højere grad får indflydelse på de politiske beslutninger. Det skaber det nødvendige medejerskab til beslutningerne. Samtidig sikrer vi os, at så mange som muligt tager et ansvar for kommuneens udvikling. Det er vigtigt for Socialdemokraterne, at det ikke blot er en lukket kreds på rådhuset, der træffer beslutningerne.

Det er vigtigt at slå fast, at når vi taler om Fredericia, så taler vi om hele kommunen. Selvom de fleste bor i Fredericia by, skal vi have fuldt fokus på omkringliggende og mindre bysamfund. De er en kæmpe berigelse for kommunen. Vi mener det, når vi siger, at vi skal være sammen om Fredericia. Hvis vi gør det, tror vi på, at vi kan få vores ønske opfyldt om igen at blive årets by i Danmark!

9

Sammen om Fredericia  

- Danmarks dejligste kommune! For Socialdemokraterne handler politik om at ville. Om at ville skabe en god fremtid for Fredericia og dens bo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you