Page 1

ungdomsuddannelsen

Ungdomsuddannelsen - love og regler m.m.


Ungdomsuddannelsen bygger på følgende lovgivning: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov nr. 564 vedtaget 06.06.2007 Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, nr. 974 af 19.07.2007 I Kolding Kommune er det samlede årlige timetal på 840. Heraf er de 560 til undervisning og 280 til praktik eller praktiske aktiviteter.

Formål: Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlig behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Henvendelse om uddannelsen kan ske til: Leder af ungdomsuddannelsen Gitte Jensen Tlf. 51 40 75 32 - e-mail: gjen@kolding.dk


Målgruppe: Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Aldersgruppen er unge, der har haft de lovpligtige 9 års undervisning, og som endnu ikke er fyldt 25 år. Uddannelsen kan afbrydes og genoptages; men skal være færdiggjort senest 5 år efter, at den er påbegyndt. Den eksisterende elevgruppe er opdelt på flg. hold: a) unge med generelle indlæringsvanskeligheder b) unge der er kontakthæmmede c) unge med opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD d) unge med socio-emotionelle vanskeligheder e) unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser

Optagelse/Visitation: Ønsker man optagelse på ungdomsuddannelsen rettes der henvendelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) som efter samråd med den unge og forældrene indstiller til kommunalbestyrelsen, om den unge kan optages på uddannelsen. Kolding Kommune har nedsat et visitationsudvalg bestående af repræsentanter fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Socialforvaltningen, PPR og CSV, som behandler de indkomne ansøgninger. Ansøgningsfrist til Ungdommens Uddannelsesvejledning er på samme tidspunkt som til den koordinerende tilmelding til andre ungdomsuddannelser medio marts. Kontakt evt. din personlige UU-vejleder.

2


Uddannelsesplan og afklaringsforløb: Ungdomsuddannelsen skal tilpasses individuelle behov og tilrettelægges under behørig hensyntagen til elevens forudsætninger, kvalifikationer, interesser, modenhed m.m. Med henblik på at sikre den unge et relevant og brugbart tilbud, indledes ungdomsuddannelsen med et afklaringsforløb på indtil 12 uger. Herefter udarbejdes en individuel uddannelsesplan som ligger til grund for den konkrete udformning af uddannelsen for den enkelte unge. Uddannelsesplanen skal udarbejdes i et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, den unge og dennes forældre. Planen revideres efter behov, dog mindst en gang om året. Undervisningens indhold. Uddannelsen består af undervisning og praktiske aktiviteter – herunder praktik i virksomheder og på institutioner. På CSV i Kolding består undervisningen af et bredt tilbud til de unge. Der undervises bla. i:        

Dansk, regning/matematik, IT og multimedier Boundervisning Værkstedsfag f.eks. hjemkundskab, træsløjd, billedkunst Musik og drama Samfundsfag Arbejdsmarkedsorientering Projektorienteret undervisning Idræt, motion, kost og svømning

Studieture, ekskursioner, temadage, emneuger og fællesarrangementer indgår i uddannelsen.

3


Ved uddannelsens afslutning: Ved ungdomsuddannelsens afslutning udsteder CSV et kompetencepapir, indeholdende en beskrivelse af de opnåede kompetencer. Gennemføres kun noget af uddannelsesforløbet, får den unge et kompetencepapir for de færdiggjorte uddannelsesdele.

Økonomi: Uddannelsen er gratis. Man kan ikke søge SU; men man bibeholder de ydelser, man i øvrigt måtte have ret til. Der ydes transporttilskud efter gældende regler.

Yderligere informationer:

UU-Kolding Ålegåden 1, 6000 Kolding Tlf. 79 79 18 18 e-mail: uu@kolding.dk www.kolding.dk/uu

UU-Lillebælt Treldevej 193, 7000 Fredericia Tlf. 72 11 34 61 e-mail: uukw@fredericiakom.dk www.uu-lillebaelt.dk

4


CSVs hovedafdeling i Kolding CSV Skovvejen 1b 6000 Kolding

©Eniro/Krak BYBUSSER kører mod CSV ca. hvert 10. minut Linje 1 har stoppested på Lærkevej Linje 5 har stoppested på Skovvangen

CSVs afdeling på Fabriksvej i Kolding CSV Fabriksvej 22 6000 Kolding

©Eniro/Krak BYBUS linie 3 kører næsten til døren med afgange fra midtbyen ca. hvert 20. minut

CSVs afdeling i Fredericia CSV Depotgården Lollandsgade 2-4 7000 Fredericia

©Eniro/Krak BYBUSSER kører mod Depotgården fra bl.a. Banegården

august 2011 5


Det nye sker, nĂĽr den der altid er tiltĂŚnkt tilskuerens rolle, begynder at blande sig Carl Scharnberg

Center for specialundervisning til unge og voksne Skovvejen 1b og Fabriksvej 22, 6000 Kolding Lollandsgade 2-4, 2. sal, 7000 Fredericia tlf. 51 299 299, csv@kolding.dk, www.csv.dk

Ungdomsuddannelsen Love og regler  

Brochure med ungdomsuddannelsens love og regler

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you