Page 1

voksenspecialundervisning

LĂŚse-, stave- og talvanskeligheder


Dansk for ordblinde og for personer med læse- og stavevanskeligheder CSV tilbyder danskkurser for personer med læse- og stavevanskeligheder; herunder ordblinde. Undervisningens mål er at afhjælpe eller begrænse virkningen af læse- og stavevanskeligheder, og undervisningen tilrettelægges ud fra kursistens forudsætninger og behov. Der tilbydes:  Ordblindeundervisning  FVU-undervisning på alle fire trin Der kan arbejdes mod, at kursisten bedre kan klare:  hverdagens krav til læse-, stave- og skrivefærdigheder  de krav der stilles på andre uddannelsesinstitutioner, f.eks. kurser på VUC, Social- og Sundhedsskolen, AMUcenter m.fl.  de krav, der stilles på arbejdspladsen f.eks. skrive i logbog, rapportering, læse instrukser m.m. Undervisningens indhold kan være:  at få kendskab til forskellige it-hjælpemidler  at læse tekster fra hverdagen  at få teknikker til at læse, huske og forstå tekster  at skrive beskeder, huskesedler, breve og lign.  at træne stavning  at bruge computeren Undervisningen foregår på små hold og kan foregå enten i dagtimerne, efter arbejdstid eller om aftenen.


Regning/matematik CSV tilbyder kurser i grundlæggende regning/matematik FVU-matematik. Undervisningens sigte er, at kursisten forbedrer sine regnekundskaber eller finder metoder, der kan afhjælpe regneproblemerne. Undervisningen vil ofte tage udgangspunkt i situationer fra hverdagen. Der kan desuden arbejdes mod, at kursisten får genopfrisket og forbedret sine regne/matematikkundskaber inden start på anden uddannelsesinstitution, f.eks. kurser på VUC, Social- og Sundhedsskolen, AMU-center m.fl. Undervisningens indhold vil være tilpasset den kommende uddannelse.

Engelsk for ordblinde Da kursister med læse-/staveproblemer ofte har problemer med at lære fremmedsprog, tilbyder vi et grundkursus i engelsk for ordblinde. Vi arbejder mod, at kursisten kan klare enkle hverdagssituationer på engelsk og udbygger ordforrådet via lytte- og taleøvelser, samt enkle skriveøvelser.

Dansk og regning/matematik til unge og voksne med socio-emotionelle vanskeligheder CSV tilbyder for personer med socio-emotionelle vanskeligheder en undervisning, hvor der udover de faglige mål kan arbejdes mod personlige og sociale mål, der er relevante for den enkelte. Det kan eksempelvis være mål, der handler om gode arbejdsvaner, større selvtillid, evne til samarbejde samt kendskab til egne læringsstrategier


Visitation Inden dansk- og matematikundervisningens start aftales tid til samtale, information om undervisningen og en test, der danner baggrund for et forslag om undervisning. Henvendelse om undervisning kan ske til: Afdelingsleder Hanne Nyrup, tlf. direkte: 51 40 75 09, e-mail: hnyr@kolding.dk

Kursus i brug af it-hjælpemidler CSV tilbyder kursus i brug af it-hjælpemidler. Med udgangspunkt i kursistens vanskeligheder og bevilligede hjælpemidler vil der blive undervist i brugen af hjælpemidlerne og deres muligheder. CSV tilbyder ligeledes studievejledere, sps-ansvarlige, læsevejledere og andre interesserede et kursus i startpakken. Målet med kurset er, at deltagerne får kendskab til indholdet og programmerne i en IT-startpakke for ordblinde. Deltagerne vil efterfølgende på egne uddannelsesinstitutioner kunne være med til at sikre, at de ordblinde kursister får størst muligt gavn af deres støtte. Pris aftales.


Læse- og stavetest / test for ordblindhed/dysleksi CSV foretager testning af voksne ordblinde/dyslektikere. I en læse- og stavetest indgår:  Individuel samtale og afdækning af problemområder, arten af problemerne, sværhedsgrad og betydning for hverdagsliv, job, uddannelse m.v.  Udredning af behov for specialpædagogisk støtte/hjælpemidler f.eks. it-hjælpemidler  Rådgivning og vejledning i forhold til tiltag, der kan afhjælpe læse- og stavevanskelighederne.  Udstedelse af attest til ordblinde på deres specifikke læse-, stave- og skriveproblem.

Matematiktest CSV foretager testning af voksne med matematik/regne vanskeligheder. Testningen retter sig mod personer, der har problemer med regning/matematik i hverdagen, i forbindelse med uddannelse eller fastholdelse på arbejdsmarkedet. I testen indgår:  Individuel samtale og afdækning af problemets omfang, problemernes art og sværhedsgrad, samt hvilken betydning det har for hverdagsliv, job, uddannelse o.a.  Rådgivning og vejledning i forhold til hvilke tiltag eller hvilken undervisning, der kan afhjælpe matematikvanskelighederne. Vedr. test Kontakt Hanne Nyrup 51 40 75 09 for pris.


Når der er brug for en særlig indsats… CSV henvender sig til borgere i Kolding og Fredericia kommuner med særlige undervisningsbehov. Borgere fra andre kommuner kan modtage undervisning med betalingstilsagn fra hjemkommunen. Målgrupper:

-

Voksne med læse-, skrive- og staveprobl. Ordblinde Personer med sent erhvervet hjerneskade Udviklingshæmmede Personer med psykiske vanskeligheder Personer med sociale/emotionelle probl. Senhandicappede Svært fysisk handicappede

Hvordan:

Undervisningen tilrettelægges individuelt, men foregår primært på hold. Kursisterne visiteres til undervisning på baggrund af en personlig samtale og eventuelt en screening. Denne kan suppleres med en personlig afdækning.

Hvor:

CSV, Skovvejen 1b, 6000 Kolding CSV, Fabriksvej 22, 6000 Kolding CSVs Fredericiaafd. Lollandsgade 2-4, 2.sal 7000 Fredericia

Henvendelse om undervisning kan ske til: Afdelingsleder Hanne Nyrup, tlf. direkte: 51 40 75 09, e-mail: hnyr@kolding.dk

På vores hjemmeside www.csv.dk kan du få brochuren læst op


CSVs hovedafdeling i Kolding CSV Skovvejen 1b 6000 Kolding

©Eniro/Krak BYBUSSER kører mod CSV ca. hvert 10. minut Linje 1 har stoppested på Lærkevej Linje 5 har stoppested på Skovvangen

CSVs afdeling på Fabriksvej i Kolding CSV Fabriksvej 22 6000 Kolding

©Eniro/Krak BYBUS linie 3 kører næsten til døren med afgange fra midtbyen ca. hvert 20. minut

CSVs afdeling i Fredericia CSV Depotgården Lollandsgade 2-4 7000 Fredericia

©Eniro/Krak BYBUSSER kører mod Depotgården fra bl.a. Banegården

Oktober 2011


Center for specialundervisning til unge og voksne Skovvejen 1b og Fabriksvej 22, 6000 Kolding Lollandsgade 2-4, 2. sal, 7000 Fredericia tlf. 51 299 299, csv@kolding.dk, www.csv.dk

Læse-, stave- og talvanskeligheder  

Brochure om læse-, stave- og talvanskeligheder