Page 1

Businessplan Stichting Steengoed Goirle 2013-2015

Stichting Steengoed Goirle Thomas van Diessenstraat 1-35 5051 RJ Goirle Internet: www.steengoedgoirle.nl Facebook: www.facebook.com/steengoedgoirle Twitter: @SteengoedGoirle LinkedIn: Stichting Steengoed Goirle (company) E-mail: info@steengoedgoirle.nl Kamer van Koophandel: 17270137 Rabobank: 1546.55.171

1


Inhoud Voorwoord 1. Missie, Visie, Doelstellingen, Strategie 2. Organisatie 3. PR en communicatie 4. Politiek en gemeente 5. Activiteiten 6. Projecten 7. FinanciĂŤn

3 4 5 6 8 9 10 11

2


Voorwoord Dit is het tweede businessplan met een tijdspanne van drie jaar in het korte bestaan van Stichting Steengoed Goirle. In de eerste drie jaar hebben we de basis gelegd en onszelf geprofileerd middels activiteiten en communicatie binnen de gemeenschap van de gemeente Goirle. De komende drie jaar is gericht op bestendiging van de ingezette lijn, versterking van zwakke punten en vergroten van het accent op onze core business, te weten de projecten (zie hoofdstuk 6).

3


1. Missie, Visie, Doelstellingen, Strategie Missie: Waarom moet de organisatie blijven bestaan? De omgeving waarin we leven bepaalt voor een belangrijk deel onze identiteit. Ingrijpend sleutelen aan deze omgeving verandert de identiteit van een plek en zijn bewoners. Vandaar dat respect voor de ruimtelijke omgeving ervoor moet zorgen dat de identiteit herkenbaar blijft. Stichting Steengoed Goirle streeft ernaar de identiteit van de gemeente Goirle te waarborgen door middel van behoud van haar cultuurhistorie. Visie: Waar willen we op langere termijn uitkomen? Stichting Steengoed Goirle wil haar steentje bijdragen aan het waarborgen, levend en tastbaar houden van de cultuurhistorie in de gemeente Goirle. Hiervoor is goede samenwerking nodig met lokale, provinciale en rijksoverheden, eigenaren, burgers en andere partijen. Doelstellingen: Welk meetbaar resultaat moet op welk moment bereikt zijn? Stichting Steengoed Goirle zet zich in voor: 1. Behoud, 2. Advies, 3. Bewustwording van en over bebouwde en niet-bebouwde componenten van het cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Goirle. Strategie: Hoe denken we deze doelstellingen te kunnen bereiken? Stichting Steengoed wil de drie doelstellingen als volgt bereiken: Ad. 1: - monitoring bestand van gemeentelijke en rijksmonumenten; - inventarisatie van objecten en ruimtelijke elementen en structuren die in aanmerking komen aangemerkt te worden als monument. Ad. 2: - volgen en indien mogelijk be誰nvloeden van planologische ontwikkelingen uit het ruimtelijke ordeningbeleid van de gemeente Goirle; - lobbyen voor het maken van een cultuurhistorische waardenkaart cq. een erfgoedbeleid door de gemeente Goirle; - op aanvraag hulp bieden aan eigenaren van monumenten. Ad. 3: - informeren van de burger door middel van het organiseren van laagdrempelige publieksactiviteiten; - het uitgeven van een digitale nieuwsbrief.

4


2. Organisatie Stichting Steengoed Goirle bestaat uit een Bestuur, Raad van Advies en Comité van Aanbeveling. Voor de functies in het bestuur is gekozen voor mensen die in hun beroepsmatig leven ervaring hebben met hun uit te voeren taak. In de Raad van Advies zijn mensen met kennis van uiteenlopende disciplines bij elkaar gebracht die nodig zijn voor de uitvoering van onze projecten. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit mensen die de stichting een warm hart toedragen en ondersteunen waar mogelijk. De samenstelling van de drie organen is als volgt: Bestuur: Virginie Mes, voorzitter Eline Boele, secretaris Bart de Volder, penningmeester Raad van Advies: Rob van Dijk Laura Remijsen Bernard Robben Piet Vermeer Luke Vredeveld Comité van Aanbeveling Marcel de Jong Ton Hooft Fons Smits Taken bestuur: Voorzitter: - linking pin tussen Bestuur, Raad van Advies en Comité van Aanbeveling; - monitoren projecten en activiteiten stichting; - voorzitten vergaderingen bestuur en voltallige stichting; - het onderhouden van contacten met externen. Secretaris: - opmaken agenda vergaderingen; - notuleren vergaderingen; - voeren van correspondentie; - uitvoeren van PR en communicatie. Penningmeester: - begroting en jaarrekening opmaken; - monitoren financiën; - behartigen bankzaken; - behartigen assurantiën; - (sponsor)gelden binnenhalen en beheren. De gevormde of te vormen werkgroepen werken zelfsturend onder leiding van de voorzitter van de werkgroep.

5


3. PR en communicatie Stichting Steengoed Goirle werkt met de volgende communicatiemiddelen: a. Website www.steengoedgoirle.nl b. -

Social Media Facebook: www.facebook.com/steengoedgoirle Twitter: @SteengoedGoirle LinkedIn: Stichting Steengoed Goirle (company)

c. Nieuwsbrief Kaajgoed! De nieuwsbrief komt twee maal per jaar uit, namelijk op de dinsdag voor de meivakantie en de dinsdag voor de herfstvakantie. De dag erna (woensdag) verschijnt hij in verkorte vorm in het Goirles Belang. d. Persberichten e. Kerstkaart f. Rubriek in De Schutsboom van de heemkundekring Nieuw, zie hieronder. Ad. a Het onderdeel Erfgoed > Monumenten behoeft aanpassing. Het idee is om de foto’s uit het monumentenboekje te plaatsen, zodat er een fotografisch monumentenoverzicht is. Het zou leuk zijn om de huidige foto’s af te zetten tegen historische foto’s. Ad. b De drie gekozen social media platforms zijn niet gelijk aan elkaar en worden dus op een verschillende manier benaderd. Op Facebook kun je uitgebreidere berichten plaatsen dan op Twitter, dat gebonden is aan 140 tekens. LinkedIn is meer gericht op de professionele doelgroep. Ad. c Werkgroep nieuwsbrief Wie en wat: - Voorzitter, vormgever: geanonimiseerd - Voorwoord: geanonimiseerd - Pand & Eigenaar: geanonimiseerd - Vrij in te vullen rubriek: geanonimiseerd - Prijsvraag: geanonimiseerd - Achterpagina: geanonimiseerd - Achtervang vormgeving: geanonimiseerd - Prijs uitreiken: geanonimiseerd - Overige werkzaamheden zoals verzenden nieuwsbrief, verzendlijst up to date houden, reacties beantwoorden, opstellen verkorte versie Goirles Belang en versturen naar Gbg: geanonimiseerd.

6


Ad. f Steengoed is gevraagd eenmaal per jaar een inhoudelijke bijdrage te leveren aan periodiek Rond de Schutsboom van de heemkundekring. Zelf hebben we daartoe niet de mankracht, vandaar dat we op zoek gaan naar gastschrijvers.

7


4. Politiek en gemeente In 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het jaar 2013 is dus bij uitstek geschikt om een rondje langs de politieke partijen te maken om Stichting Steengoed Goirle te presenteren en het erfgoedbeleid op de politieke agenda/in de partijprogramma’s te krijgen. Daarnaast brengt Steengoed eens per jaar een bezoek aan de gemeente Goirle (wethouder en ambtenaar monumentenzorg) om lopende zaken te bespreken en het materieel erfgoed onder de aandacht te houden. Werkgroep politiek Wie: geanonimiseerd Wat: presentatie voorbereiden en presenteren op achterbanvergaderingen van de lokale politieke partijen Wanneer: voor de zomervakantie van 2013 Werkgroep gemeente Wie: geanonimiseerd Wat: gesprek met wethouder en ambtenaar monumentenzorg Wanneer: nog te bepalen

8


5. Activiteiten In de eerste drie jaar heeft Stichting Steengoed Goirle diverse activiteiten georganiseerd op verschillende momenten in het jaar, zoals lezingen en Open Monumentendag. Dit laatste evenement sluit aan bij het doel van de stichting, versterkt het profiel en valt goed binnen de gemeenschap van Goirle. We grijpen dit dan ook aan als onze jaarlijkse activiteit. Open Monumentendag vindt altijd plaats in het tweede weekend van september. We kunnen er zelf voor kiezen of we op beide weekenddagen meedoen of op een van de weekenddagen. Het thema van OMD 2013 is ‘Macht en Pracht’. Werkgroep Open Monumentendag Bij Macht en Pracht in Goirle denken we al snel aan de tijd dat de dokter, pastoor, fabrikant en burgemeester de boventoon voerden. Zo is het idee ontstaan om deze personen in Goirle tot leven te brengen door middel van toneel in de panden waar zij gewoond of gewerkt hebben. Op deze manier kunnen we ook de monumenten die in handen zijn van particulieren een keer onder de aandacht brengen. Ter uitvoering van het idee is contact gelegd met Mark van Amelsvoort, bekend in de toneelwereld van Goirle. Wie: geanonimiseerd Werkgroep Open Monumenten Klassendag Naast het bekende weekend van de Open Monumentendag wordt ook – altijd op de vrijdag voor het weekend van de Open Monumentendag – de Open Monumenten Klassendag georganiseerd. Doelgroep is groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Speciaal hiervoor heeft de stichting landelijk lesmateriaal ontwikkeld: voor een introductieles in de klas, voor tijdens het bezoek aan het monument en voor de afrondende les. Dit lesmateriaal is zodanig ontwikkeld dat het ook op lokaal niveau toegepast kan worden. Bovendien voldoet het gehele programma aan de leerdoelen voor groep 7 en 8. Dit betekent dus dat de leerlingen onder lestijd tijd mogen besteden aan de Open Monumentendag, denk aan het bekijken van een dvd, maar ook het bezoeken van diverse monumenten. Wie: geanonimiseerd

9


6. Projecten a. Maria Boodschap - herbestemming Wie: geanonimiseerd b. Mariakapel - aanwijzing Wie: geanonimiseerd c. Lijst kleine monumenten – herijking / vaststelling Graven kerkhoven - inventarisatie Wie: geanonimiseerd d. Schildjes op monumenten Wie: geanonimiseerd e. Van Besouw - herbestemming Wie: geanonimiseerd f. Van Puijenbroek - herbestemming Wie: geanonimiseerd Daarnaast is het wenselijk het Goirles Belang (o.a. gemeentepagina voor wat betreft het onderdeel publicaties) en het Brabants Dagblad bij te houden voor nieuws over gebouwen, monumenten, planvorming etcetera. Wie: geanonimiseerd In een van de komende drie jaar willen we een inventarisatieproject van het monumentenbestand van Goirle en Riel opstarten. Daarnaast is het wenselijk de redengevende beschrijvingen van de huidige monumenten te corrigeren voor fouten en aan te vullen waar nodig met cultuurhistorische of architectonische informatie. Wie: geanonimiseerd

10


7. FinanciĂŤn Stichting Steengoed Goirle krijgt een steeds meer solide financiĂŤle basis. We hebben een aantal zakelijke donateurs die ervoor zorgen dat onze jaarlijks terugkerende kosten gedekt zijn. Voor projecten worden aparte projectsubsidies en sponsoren benaderd, zoals met Open Monumentendag 2012 is gedaan. Jammer genoeg heeft de stichting weinig particuliere donateurs. De enige manier om bij particulieren inkomsten te genereren is het verkopen van ludieke producten, zoals een modelbouw van een pand, bakstenen van een gesloopt object, monopolie van Goirle of een monumentenkwartet.

11

Anbi businessplan 2013 2015 beknopt ml  

Businessplan Stichting Steengoed Goirle 2013-2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you