__MAIN_TEXT__

Page 1

Z RA A SK EU

IRAKASLEEN ESKUORRIA

Nafarroako irakaskuntza publikoan Irakasleok, irakasleontzat!

2012/2013 IKASTURTEA MAISU-MAISTRAK ETA IRAKASKUNTZA ERTAINAK

E sko la jar

H

duna ld

k a o i z a ilit b a

iak

Lize ntzi baim ak eta ena k s una a s o Lan

aulak t a t a Sold

Adina g murr aitiko izket ak

Ze

taz e k oa ea larak eta d o k s u rri ue nk le ha bloian ja zue e A d a du da . T rren ang o

k iz ar deno ura beh n. es k e nea u z u , d ge r o z e n iza z ue Nahi atzea du i an ar g desk web orr org . e r gu .eilas e e t s . www 1


JARDUNALDIAZ Maisu-maistrak

2

ZUEK INFORMATZEN!

2012-2013 ikasturtea


ESKOLA ORDUEZ

Maisu-maistrak

3

ZUEK INFORMATZEN!

2012-2013 ikasturtea


ESKOLA ORDUEZ Irakaskuntza ertainak

4

ZUEK INFORMATZEN!

2012-2013 ikasturtea


ESKOLA ORDUEZ Irakaskuntza ertainak ORDUTEGI MURRIZKETA IRAKASKUNTZA ERTAINETAN

5

ZUEK INFORMATZEN!

2012-2013 ikasturtea


LIZENTZIAK eta BAIMENAK

6

ZUEK INFORMATZEN!

2012-2013 ikasturtea


LIZENTZIAK eta BAIMENAK

7

ZUEK INFORMATZEN!

2012-2013 ikasturtea


LIZENTZIAK eta BAIMENAK

8

ZUEK INFORMATZEN!

2012-2013 ikasturtea


ZUEK INFORMATZEN!

Laneko istripua eraso baten ondorioz gertatzen bada, ikastetxeko zuzendariak edo administrazioko dagokion unitatearen arduradunak, I. eranskina bete ondoren, langilearekin batera, Erasoak erregistratzeko eta jakinarazteko orria beteko du ere bai (ikusi Hezkuntza Departamentuko langileei eginiko kanpoko erasoen aurrean jarduteko Protokoloa).

Laneko istripuak eta gorabeherak ikertzeko formularioa

Mutua Navarra, Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko langileentzat. Ohiko familiako medikua, administrazio-mutualitateen araubidean (MUFACE, Montepioa, etab.) sartutako funtzionarioentzat

Laneko istripuak aldi baterako ezintasuna (baja medikoa) eragiten badu, baja hori izapidatu eta haren jarraipena egiteko ardura duen entitatea honako hau da:

Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko langileek Mutua Navarrako laguntza medikoko zerbitzuetara joan beharko dute. Administrazio-mutualitateen araubidean (MUFACE, Montepioa, etab.) sartutako funtzionarioek eurek aukeratutako zentro itundura joan beharko dute: Gizarte Segurantza (larrialdiak edo familia medikua), Igualatorio Médico, Adeslas, Aegon, etab.

Kaltedunak laguntza medikoa behar badu, osasun-laguntzako zerbitzuetara joan beharko du. Urgentea denean ospitale hurbilenari joko du. Gainerakoan:

Laneko istripu bat gertatzen denean, istripua izan duenak horren berri eman beharko dio ahalik lasterrena arduradun hurbilenari, ikastetxeko zuzendariari. Zuzendariak Istripuak eta gorabeherak ikertzeko Prozeduraren I. eranskina beteko du eta Gizarte Aseguruen Bulegora bidaliko. Azken honek Laneko Arriskuei aurrea hartzeko Atalera bidaliko du.

Era berean, laneko istriputzat hartzen dira lanpostuari berezkoa zaion lana egiterakoan gertaturiko erasoen ondorioz izandako kalteak (ikasleak eta ikasle ohiak, gurasoak, kanpoko langileak, etab.).

Laneko istriputzat hartzen da langileak gorputzean nozitzen duen edozein lesio, dela lanean ari denean dela lanaren ondorioz. Halaber, lan istriputzat hartuko dira lanera bidean edo lanetik itzultzerakoan gertatzen direnak (“in-itínere”).

Laneko istripuak

LIZENTZIAK eta BAIMENAK LAN OSASUNA

9

2012-2013 ikasturtea


ZUEK INFORMATZEN!

2010etik administrazioak informatizatua du bere menpeko langileen langileen aitzinatasuna, baina data honen aurretik, egindako urtean errekonozitzea eskatu beharra dago.

Aitzinatasuna kobratzeko, bosturtekoa delakoa, kontratatuek ere badute jasotzeko eskubidea,

Funtzionarioen kasuan gradua kobratzeko Administrazioan 6 urte eta 7 hilabete lan eginak izan behar dira (kontratatu bezala eta praktikaldian eginak barne).

2012

SOLDATA TAULA

10

2012-2013 ikasturtea


HABILITAZIOAK Gogoratu orain arte eskatu ez duzuenok nahi duzuenean eska dezakezuela. Iraila eta abendua bitarte aurkeztutakoak, urtarrilean ebatziko dira. Urtarrila eta Apirila bitarte aurkeztutakoak, maiatzean ebatziko dira. Maiatza eta abuztua bitarte aurkeztutakoak, irailean ebatziko dira.

11

ZUEK INFORMATZEN!

2012-2013 ikasturtea


Hemen agertzen den informazioa ez da STEE—EILASen iritzia, baizik eta indarrean dagoena.

ZERRENDEN KUDEAKETA

NAFARROA Descalzos, 72 (behea) 948 21 23 55

948 22 97 90

nafarroa@stee-eilas.org

www.stee-eilas.org

12


GESTION DE LISTAS

Toda información publicada en esta guía es información de lo que está en vigor, no es la opinión de STEE-EILAS.

13 NAFARROA Descalzos, 72 (bajo) 948 21 23 55

www.stee-eilas.org

948 22 97 90

nafarroa@stee-eilas.org


14

HABILITACIONES

ยกINFORMANDOOS!

Curso 2012-2013


AÑO

2012

¡INFORMANDOOS!

Para poder cobrar el grado (solo en el caso de las personas funcionarias) hay que tener trabajado en la Administración Pública 6 años y 7 meses, estos pueden ser en cualquier administración pública, para hacer el cálculo se tienen en cuenta todos los años tanto de prácticas como de interinidad.

TABLA RETRIBUCIONES

Para cobrar la antigüedad, el quinquenio, han tenido que pasar 5 años. El personal contratado sólo percibe este concepto. Desde octubre de 2010 tienen informatizados los años trabajados. Anterior a esta fecha, se tiene que solicitar que se te reconozcan los años trabajados.

15

Curso 2012-2013


Accidentes e incidencias de trabajo

Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que sufra la persona trabajadora con motivo u ocasión del trabajo. Se consideran así mismo accidentes de trabajo los que suceden yendo o volviendo del trabajo “in-itínere”.

Tiene también consideración de accidentes de trabajo los daños ocurridos como consecuencia de agresiones sucedidas con ocasión de la realización de las tareas propias del puesto de trabajo (alumnos y ex-alumnos, padres y madres, personal externo, etc.).

Siempre que ocurra un accidente o incidente de trabajo, la persona afectada deberá comunicarlo, lo antes posible, a la Dirección del Centro. La dirección cumplimentará el Anexo I del Procedimiento de Investigación de accidentes de trabajo e incidentes y lo remitirá al Negociado de Seguros Sociales, quien a su vez lo hará llegar a la Sección de Prevención de Riesgos Laborales.

En caso de que la persona accidentada precise atención médica (si necesita asistencia urgente acudirá al hospital más cercano) ésta deberá acudir a los servicios de asistencia sanitaria que le corresponda:

el personal del Régimen General de la Seguridad Social debe acudir a los servicios de asistencia médica de Mutua Navarra. (948 194400) el personal funcionario acogido al régimen de mutualismo administrativo (MUFACE, Montepío, etc.), debe acudir al centro concertado por el que haya optado;Seguridad Social (urgencias o médico de cabecera), Igualatorio Médico, Adeslas, Aegon, etc.

¡INFORMANDOOS!

En caso de que el accidente de trabajo cause Incapacidad Temporal (baja médica), la entidad responsable de tramitarla y realizar su seguimiento es:

Mutua Navarra para el personal del Régimen General de la Seguridad Social. Médico de cabecera habitual para el personal funcionario acogido al régimen de mutualismo administrativo (MUFACE, Montepío, etc.). Formulario de investigación de accidentes de trabajo e incidentes

Cuando el accidente de trabajo ocurra como consecuencia de una agresión, además del Anexo I, la dirección del Centro cumplimentará además, junto con la persona accidentada la Hoja de registro de agresiones (ver Protocolo de actuación ante agresiones).

16

Curso 2012-2013

SALUD LABORAL

LICENCIAS y PERMISOS


17

ยกINFORMANDOOS!

LICENCIAS y PERMISOS

Curso 2012-2013


18

ยกINFORMANDOOS!

LICENCIAS y PERMISOS

Curso 2012-2013


19

ยกINFORMANDOOS!

LICENCIAS y PERMISOS

Curso 2012-2013


20

DISTRIBUCIÓN SESIONES

Ens. Medias

REDUCCIONES HORARIAS EN ENSEÑANZAS MEDIAS

¡INFORMANDOOS!

Curso 2012-2013


21

ยกINFORMANDOOS!

DISTRIBUCIร“N SESIONES

Ens. Medias

Curso 2012-2013


22

ยกINFORMANDOOS!

DISTRIBUCIร“N SESIONES

Infantil y Primaria

Curso 2012-2013


23

ยกINFORMANDOOS!

JORNADA y HORARIO

Infantil y Primaria

Curso 2012-2013


24

Profile for steilas sindikatua

Nafarroako irakasleen eskuorria irakaskuntza publikoan  

Guia docente profesorado enseñanza pública Nafarroa

Nafarroako irakasleen eskuorria irakaskuntza publikoan  

Guia docente profesorado enseñanza pública Nafarroa

Advertisement