Page 1

Irakaskuntza EAE Pribatua 51

Lege gordailua BI-2729/00

zenbakia

2012ko martxoa


aurkibidea Editoriala

2

Radiografia de la nueva reforma laboral

3

Erreformaren eskutik prekarizazioa

4

OPE: Vergonzoso y humillante

5

Berriak

6

Wert ministroaren asmo kezkagarriak

7

Emakumeak

8

Ebaluazio diagnostikoa:

9

Personal No Docente:Sentencia conflicto colectivo 10 Eilastasuna: CRIPDES

11

Han-hemenka irakurritakoak

12

2

29 m GREBARA GOAZ!! Datorren martxoaren 29rako greba orokorrera deitu dugu Euskal Herrian sindikatu gehienak. Ă‘abardurak direla eta, deialdi ezberdinak badaude ere, garbi dago denak jabetu garela erasoaren bortizkeriaz, eta gizarte mugimenduekin batera kalera aterako gara egun horretan. Erronka nagusi baten atarian gaude langileak, defendatu behar dugulako kalean urte askotako borrokaren ondorioz lorturiko eskubide laboralak. Borrokatu gure eskubideak zapuztu ez ditzaten; borrokatu, gure seme-alabek eta ikasleek ezagutuko duten lan merkatuak hain baldintza kaskarrik ez eskaintzeko; borrokatu, azkenik, atzera ez egiteko. Zerbitzu publikoen aldeko kanpaina amaiturik, murrizketen amaigabeko zurrunbiloarekin nekaturik geundenean "mĂĄs y mejor" bat eskaini digu erreformak. Enpresariei nahi adina eman eta langileari kendu, horixe da erreforma: kaleratzea merkatzea, enpresarako malgutasun osoa eskaintzea, negoziazio kolektiboa ahultzen saiatzea... hitz batean, prekarizazioa. Eta horren aurrean isilik egon behar? Ezetz uste dugu. Duintasunagatik, justizia sozialagatik indarrak batu beharko ditugu berriz kalera irteteko, gure kexa-oihuak ozen entzun daitezen. Ez dago aitzakiarik horretarako. Eta gainera sinisturik ez bakarrik politika publikoak aldatu behar direla baizik eta erreforma laborala bertan behera utz dezaten behartzeko nahiko indarra badugula. Baliteke borrokarako formula alternatiboak bilatu behar izatea baina horiek etorri bitartean langileon tresna izan da betidanik greba orokorrarena. Martxoaren 29an denok kalera! Martxoaren 29an greba orokorra!

STEE-EILAS 2012 MARTXOA

stee-eilasirakaskuntzapribatua


RADIOGRAFIA DE LA NUEVA REFORMA LABORAL 1.-Abaratamiento del despido. -Desaparece el despido improcedente reconocido por el empresario, indemnizado con 45 días/año con 42 mensualidades (despido exprés) -En su lugar, se generaliza el despido objetivo, generalmente por causas económicas (20 días/año, con 12 mensualidades) En las empresas de menos de 25 trabajadores, la administración subvenciona 8 de ellos. -A partir de ahora, en todos los contratos indefinidos que se hagan se va a pagar menos el despido (33 días/año y 24 mensualidades). -Esa rebaja afectará también a los contratos indefinidos anteriores a la reforma, en su parte proporcional. -Se eliminan los salarios de tramitación, salvo readmisión. -El absentismo laboral individual, causa de despido objetivo. -ERE: Se elimina la autorización administrativa previa, imposibilitando la negociación de las indemnizaciones. -Despido objetivo, en empresas y entidades públicas. La "insuficiencia presupuestaria” causa objetiva. 2.- Abuso flexibilidad laboral -La empresa, alegando causas objetivas, modifica unilateralmente las condiciones laborales individuales o colectivas acordadas, en materia de distribución de jornada, horario, salario, sistema de trabajo, turnos… -Mayores posibilidades de modificar las funciones de los empleados. Priman los grupos profesionales por encima de categorías. -Movilidad: pese a que se reclame, los traslados pasan a ser inmediatos.

4.- Promoción del empleo de baja calidad -Modificaciones en el contrato de formación: aumenta la duración (pasa de 2 a 3 años), se amplía temporalmente hasta los 30 años (antes hasta los 25) y se amplia la posibilidad de hacer al trabajador nuevos contratos de este tipo en actividades diferentes, incluso por parte de la misma empresa. -Nuevo contrato indefinido de emprendedores. Bajas prestaciones para el trabajador, pero enormes deducciones fiscales y bonificaciones para la empresa. Periodo de prueba de un año y sin limitación para despedir y contratar a otra persona -Los trabajadores por horas podrán hacer horas extra. Se van a convertir en comodines para que las empresas atiendan los picos de producción. -Las ETT como agencias de colocación 5.-Otras cosillas: -Nuevas limitaciones al permiso por lactancia y reducción de jornada -Fin de bonificaciones para madres que se reincorporan al trabajo. -Mayor poder a las mutuas para IT. -Trabajos a favor de la comunidad para quienes cobren el paro -Regulación del teletrabajo -Limitaciones salariales directivos empresas públicas y de bancos con ayudas públicas. -Reconocimiento 20 horas anuales para formación específica al puesto.

3.-Debilitamiento negociación colectiva -Prioridad Convenio de empresa sobre sectorial, incluso a la baja, en salario, complementos, horas extras, horario, distribución jornada, vacaciones… -Limitación a la ultractividad del Convenio: se prorrogará un máximo de 2 años desde la denuncia, mientras se negocia uno nuevo. Si no hay acuerdo, arbitraje obligatorio. -Posibilidad de descuelgue de las obligaciones del Convenio, de nuevo por razones objetivas. Si no hay acuerdo arbitraje obligatorio.

2012 MARTXOA

stee-eilasirakaskuntzapribatua 3


ERREFORMAREN ESKUTIK, PREKARIZAZIOA Onarturiko erreforma laboralak iturri ezberdinak ditu. Zapaterok ireki zuen bidea 2010ean eta 2011ean gauzatu zituen aurreko bi erreformekin; CCOO eta UGTren laguntza ezinbestekoa izan da CEOErekin elkarrizketa sozialaren bidez egositako hainbat hitzarmen erreforman sartu direlako; horren gainetik, enpresariek etekinak egiteko duten goseak topatu du azkenik beraiei dena eskaintzeko prest dagoena. Enpresarientzat lanpostu kaskarrak sortzeko pizgarri ekonomikoak eskaintzeaz gain, erreformaren ezaugarririk aipatuena kaleratzeen merketzea izan da, lan erreformak desagerrarazi duelako 45 eguneko kalte-ordaineko kontratu mugagabea, 33 egunekoa ezarriz. Lehen aldiz, lehendik kontratu mugagabeak dituztenak ere ez dira salbu geratu, kontratazioa 1985 baino lehenagokoa ez bada. Egoera okerragoa izango da kasu gehienetan, enpresek nahikoa izango dutelako hiru hiruhilekotan salmentak jaitsi direla adieraztea edo jaitsiko direla aurreikustea -urteko balantzean irabaziak izan arren- langileak hogei eguneko kalte-ordainarekin kaleratzeko. Baina langileak kaleratzeko kausa objektibo gehiago ere zehaztu dute, hala nola lanera ez agertzea lanegunen %20an bi hilabetetan (9 lanegun, gripe bat), beste hiri baterako lekualdatzea ez onartzea, funtzio berri baterako kualifikatua ez izatea edota enpresak inposaturiko lan-baldintzen funtsezko aldakuntzekin bat ez etortzea ... Aurrerantzean,enpresek ez dute administrazioaren baimenik beharko enplegua erregulatzeko behin-behineko dosierrak onartzeko eta, horren ondorioz, 20 eguneko kalte-ordainarekin konformatu beharko dira langileak, orain

arte baino askoz gutxiagoa. Kaleratze objektiboa sektore publikora ere helduko da eta enpresa edo erakunde publikoetako lan-legepeko langileentzat ere aplikagarri bihurtu dira ERE direlako horiek. Enpresa horietan salmentarik ez dagoenez Administrazioak enpresa horri ematen dion aurrekontua bera hartuko da kontuan. Bigarren multzo batean barneko malgutasuna bermatzeko neurriak daude. Enpresariak txeke zuria izango du aurrerantzean arrazoi objektiboak daudenean (ekonomikoak, baina baita teknikoak, antolakuntzakoak edo ekoizpenarekin zerikusia dutenak) bai langileekin hitzartutakoa aldatzeko bai bertan behera uzteko ere. Eta hau lotuta dago erreformaren hirugarren ardatzarekin, egoera berriak negoziazio kolektiboaren ahultzea ekarriko duelako. Batetik, sektoreko edo probintzietako itunetakoak baino lan baldintza kaskarragoak onartu ahal izango direlako enpresa itun berrietan; bestetik, derrigorrezko arbitraje batera egongo direlako behartuta bi aldeak negoziazioan akordiorik lortu ezean. Derrigorrezko arbitraje horrekin (EAEn PRECO) negoziazio kolektiboa bera ordezkatu nahi dute, bide batez sindikatuen zentzua kolokan jarriz. Enpresariak ez du ezer irabaziko negoziazioan eta arbitrajearen zain geldituko da. Hori hainbat kasutan gertatuko da: enpresariak hitzarmenean jasotakoa ez aplikatzea erabakitzen duenean, bi urtez luzatu ondoren hitzarmen berriko negoziazio saioan huts egiten denean... Joko horretan, langileak bidetik galduko ditu hainbat eskubide.

DE LA MANO DE LA REFORMA LABORAL, MÁS PRECARIEDAD LABORAL

Junto con la potenciación de empleo de muy baja calidad, el abaratamiento del despido (que incluso sale gratis en el caso del nuevo contrato de emprendedores) la flexibilidad extrema (funcional, de traslados, posibilidad de modificaciones sustanciales e incluso descuelgue del Convenio) y el debilitamiento de la negociación colectiva mediante la imposición de arbitrajes son sus características fundamentales. En su conjunto, la nueva reforma laboral, como todas las anteriores, nos trae drásticos recortes laborales tanto para quienes están en el mercado de trabajo como para quienes se vayan incorporando.

4

2012 MARTXOA

stee-eilasirakaskuntzapribatua


OPE 20112. Vergonzoso y Humillante en En la Orden de 10 de febrero de 2012 por la que se convocan las oposiciones, se ofertan un total de 531 plazas repartidas de la siguiente manera. 161 para el cuerpo de maestros y maestras – 46 Educación Infantil y 115 Primaria- ; 36 para el cuerpo de FP, 328 para el de secundaria , 2 para el de Escuelas Oficiales de Idiomas y 4 para el de música y artes escénicas. Entre otras cuestiones, esta Orden define las fases de las que consta la prueba– de oposición y concurso- y el valor que tendrá cada una de ellas. La fase oposición tendrá un valor de 2/3 de la nota final y constará de dos pruebas eliminatorias. La 1º de ellas tendrá dos partes, puntuará sobre 10 y en cada una de ellas habrá que obtener un 25 % sobre el valor de dicha parte. Para superar esta prueba habrá que sacar, al menos, un 5. La primera parte, novedad , será práctica y la 2º de estas pruebas consistirá en desarrollar un tema a elegir de entre los temas que resulten en el sorteo. La 2ª prueba puntuará sobre 10 y habrá que sacar, al menos, un 5 para superarla. Consta de 2 partes. En la 1ª se presentará la programación didáctica – que habrá de entregarse entre el 19 y 30 de marzo- y en la 2ª habrá que desarrollar y defender oralmente una, elegida por sorteo entre 3, de las unidades didácticas incluida en la programación presentada. Está ultima parte, a diferencia de anteriores convocatorias, la tendrán que realizar todas las personas opositoras. En la fase de Concurso/ Méritos – se contemplan 3 apartados. El apartado I hace referencia a la experiencia docente y puntuará como máximo 5 puntos. Cada año de experiencia en centros públicos en el mismo cuerpo docente al que se opta supondrá 1 punto. Si la experiencia fuera en otro cuerpo 0,5 puntos/ año. 1 año de experiencia en enseñanza reglada ( centros privados) , del mismo nivel 0,5 puntos y si fuera en distinto nivel 0,25 puntos/ año. En este apartado se contabilizará un máximo de 5 años es decir, si se ha trabajado durante 5 años o más en la enseñanza privada se tendrá 2,5 puntos en este apartado . Una persona que oposite y solamente haya trabajado en la enseñanza privada el máximo de puntuación que

podrá tener , en este apartado es de 2,5 puntos. El II apartado se contempla la formación académica y se tiene en cuenta, entre otras aspectos, la nota media del expediente académico, la realización de postgrados, doctorados, otras titulaciones universitarias,.... Como máximo, se podrán obtener 5 puntos En el III apartado, otros méritos, se tendrán en cuenta las publicaciones de carácter didáctico y científico relacionadas con la especialidad, los cursos de formación permanente – GARATU, HOBETUZ,...- . Como máximo se obtendrán 2 puntos. Para acreditar la experiencia en centro privado habrá que presentar un certificado del director o directora del centro en el que conste obligatoriamente las fecha exactas del comienzo y terminación de los servicios, el nivel educativo y especialidad correspondiente a enseñanzas regladas autorizadas, con el visto bueno del servicio de Inspección de Educación correspondiente. Se deberá adjuntar, asimismo, certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) , donde conste el nombre del centro (empresa) y los periodos de alta ( vida laboral). Para aquellas personas que estamos trabajando en la enseñanza privada o en paro y no estamos inscritos en la lista de sustituciones del Departamento de Educación, es importante saber que en caso de aprobar las pruebas de las oposiciones – sacar un 5 o más- y no conseguir plaza , tenemos la posibilidad de incorporarnos a dicha lista. Si, por el contrario, estamos en las mencionadas listas tendremos que tener en cuenta que la nota obtenida no se utilizará para gestionarla; con lo que no es obligatorio presentarse a las oposiciones para mantenernos en ella. STEE- EILAS considera que el nº de plazas que se ofertan es vergonzoso ya que, además de no cumplir ni siquiera sus propios compromisos, da escasas opciones a quienes deben presentarse y no se corresponde con el enorme esfuerzo que supone cualquier OPE, además de que se sigan ofertando plazas de PL1.

STEE-EILAS sindikatuaren iritzia - oposizio deialdiez gain, badaude beste aukerak ikastetxeetako klaustroen eta bitarteko irakasleen egonkortasuna bermatzeko - berriro ere, plazak sakabanatzen dira, orainoan 5 kidego artean, iazko espezialitate batzuk barne. Eta dena agindutakoa baino askoz kopuru txikiagoan. Aurkezten direnentzat lan gehiago ( gaitegien dantza, azterketen aldaketa, programazioa aurkezteko denbora laburragoa), baina zerbait lortzeko aukera gutxiago. Zerrendetan sartzeko aukeraren karamelua erakutsi, baina zehaztu barik egia izango den. Egin behar den ahalegina kontuan harturik, kopuruak dezenteagoak izan behar ziren eta ez horrela sakabanaturik - espezialitate berriak hartzeko aukera dago ere, baina bakarrik Bigarren Hezkuntzako FOL eta Ekonomian - salatzekoa da ere, PSOE eta Ppren arteko borroka oposaketen zilegitasunari buruz, non ahulenak, ordezkoak , diren kaltetuak.

2012 MARTXOA

stee-eilasirakaskuntzapribatua

5


BERRIAK Conflicto en Somorrostro En septiembre de 2011 el comité de empresa del Centro de Formación Somorrostro interpuso, con nuestro asesoramiento, una demanda de conflicto colectivo por modificación unilateral por parte del titular de la jornada intensiva en la ESO. Desde que se implantó en este centro, el profesorado tenía jornada continua los días así indicados en el calendario escolar del alumnado. A comienzo del curso 2011-12 el titular comunicó al claustro de la ESO que dicha jornada intensiva quedaba anulada durante esos días. El claustro entendió que esto suponía una modificación de las condiciones laborales y, a través del comité, planteó la demanda de conflicto colectivo. El 4 de Octubre tuvo lugar en el PRECO, el acto de conciliación, sin ningún acuerdo; por lo que la demanda siguió su curso. La vista del juicio se fijó para el 17 de enero, pero unos días antes la Empresa aceptó poner por escrito lo que el Comité defendía. Felicitamos al Comité de Somorrostro y animamos a los trabajadores y trabajadoras de los centros privados a defender sus derechos mediante la denuncia, la movilización y si es necesario, como en este caso, demandando a la empresa. Mendeku gisa Bilboko Karmengo ikastolako zuzendariak ez dio beharrezko akreditazioa egin nahi izan irakaskuntza publikoko EPEra aurkeztu nahi zuen irakasle bati. Legearen arabera erakunde pribatuak ez daude behartuta esperientzia laboralaren akreditazioak ematera. Hori egia izanik ere ohiko praktika da itunpeko ikastetxe gehienetan akreditazio horiek ematea, are gehiago erakunde horiek diru publikoa jasotzen dutela kontuan hartuz gero. Jakin dugunez, enpresa horrek auzi bat galdua zuen langile horrekin eta horren ondorioz diru-kopuru bat ordaindu behar izan zion. Hori dela eta zuzendari demokratiko horrek hartu omen zuen esperientzia laboralaren akreditazioa ez egiteko erabakia.

6

Zona única de escolarización La Comunidad de Madrid ha aprobado recientemente la zona única escolar, la cual afecta en principio a más del 90% de los municipios de la Comunidad, retrasándose un año la medida para la capital y el resto de municipios. La reforma persigue mejorar la famosa "libertad de elección de los padres" ignorando que el último informe de la OCDE alerta de que "el proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de los estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos". Por cierto, Kristau Eskola solicitó esa misma zona escolar única para Gasteiz. Matrikulazio datuak Berriro ere, A ereduak behera egin du euskal hezkuntza sisteman amaitu berri den matrikulazioan. Gaur egunean sare publikoan %1,5a suposatzen du eredu honek eta %6a itunpekoan. Guztira iaz baino 1.188 ikasle gutxiago egongo dira A ereduko ikasgeletan, sistema osoan 7.927 ikasle gehiago matrikulatu baziren ere. Garapena bigarren hezkuntzara hedatzen ari da pixkanaka eta ikasturte honetan eredu horretako ikasleak %11,9 sare publikoan eta %16 itunpekoan, besterik ez dira. Konparaketa moduan, 2005-6. ikasturtean itunpekoan %31koa ziren. Halere, oraindik 58.134 ikaslek ikasi zuten joan den ikasturtean eredu horretan, gehienak Batxilergo eta Lanbide Heziketako taldeetan. Kristau Eskolaren hainbat ikastetxeetan –nahi baino gehiagotan- A ereduko ikasgelak ere badaude. Zehazkiago Bizkaiko 15 ikastetxeetan, Gipuzkoako 10etan eta Arabako 9etan. Noiz arte?

2012 MARTXOA

stee-eilasirakaskuntzapribatua


WERT MINISTROAREN ASMO KEZKAGARRIAK Wert ministroak hainbat asmo agerrarazi ditu PPren agintaldiaren lehen hilabete hauetan. Neoliberalismo eta kontserbadurismo gogorraren ildotik doaz. Kezkatzekoak dira proposamenak: hainbat urte atzera joan gaitezke hezkuntzaren alorrean: DBHri ikasturte bat kendu, 3 ikasturtetan utziz: horrela, urtebetean aurreratuko litzateke ikasleen aukera Batxilergoaren ala Lanbide Heziketaren artean. Irakaskuntza komun derrigorrezkoari, 16 urte artekoa ezarrita dagoena, ahultze larria ekarriko lioke, 15 urterekin aukeratzen baitute ikasleek zein bide jarraitu; graduatu titulua noiz eta nola eskuratzen den ilunean geratzen da; bigarren hezkuntzan ikasleen aniztasunari erantzuteko antolatu diren neurriak emaitza onak eman dituztenak kasu askotanzertan geratuko dira? Hala ere, Batxilergoa 3 urtera luzatzen zutela, eta hori hobekuntza handia zela saldu dute jendartean. Ikastetxeen ebaluazioen emaitzak publiko egitea: hainbat elkarte autonomoetan egiten den moduan, ikastetxeen arteko rankingera garamatza honek. Oso neurri kaltegarria, eta hemen indarrean dagoen ebaluazio diagnostikoaren guztiz bestelako planteamendua (hobekuntza planak egiteko tresna baita ebaluazioa). Irakasleen sarrera: Estatu mailako medikuen MIR azterketaren antzeko zerbait proposatu du, bere hitzetan onenak sar daitezen. Elkarte autonomoen eskumenei erasoa ekar dezake; zer gertatzen da, gainera, berezko hizkuntz eskakizuna duten komunitateetan?

Ingelesaren ezarpen goiztiarra eskoletan: Ingelesa etiketapean doan edozer onargarria delako, oinarrizko planteamendu pedagogiko-didaktikoak alde batera uzteko arriskua dago. Hiritartasuna irakasgaia: ikuspegi kontserbadoreenen eta katolikoen bultzadaz PPren bandera izan da kontu hau. Orain ikasgaiaren edukietan eta izenean bertan aldaketak iragarri ditu ministroak. Honetaz gain, irakasleon autoritatea indartzeko neurriak proposatu ditu, Estatu Espainiar osoan curriculum komuna bermatu behar dela adierazi du, bekak emateko orduan ikasleen emaitzek eragin handiagoa izan behar dutela esan du... Badirudi ez zaigula faltako zerekin kezkatu datozen hilabete eta urteetan. Arreta handiz jarraituko ditugu Madrildik etor litezkeen egitasmoak eta lege-proposamen berriak. Azken gogoeta bat egin gabe ez dugu gaia utzi nahi: gero eta beharrezkoagoa zaigu eskumen osoa aldarrikatzea hezkuntzaren alorrean ez egoteko beti Madrilen gertatzen diren aldaketen eta hango ikuspegien menpe. Izan ere, estatuaren hezkuntzaren errealitateak eta gureak zerikusi gutxi dute, lanbide heziketaren garapenean, batxilergoaren zabalkundean, eskola-uzte eta porrotean...: geure hezkuntza sistemaren erronkei berezko erantzunak guk geuk bilatu beharko genituzke. Gainera, gure hizkuntza babesteko eta bultzatzeko tresna funtsezkoa zaigu hezkuntza: euskara ardatzetako bat delako gure irakaskuntzan.

Los proyectos del Señor Wert El Ministro Wert ha adelantadado, a lo largo de estos primeros meses de gobierno del PP, alguno de sus planes. Proyectos que, en la linea conservadora y neoliberal pura y dura, son muy preocupantes y nos pueden llevar a realidades educativas superadas. Una de las medidas que más nerviosismo ha suscitado en el sector, es el de suprimir 4º de la ESO, dejándola en 3 años.Así, se adelantaría 1 año la elección que tiene que realizar el alumnado entre FP y Bachillerato. Esto conllevaría un debilitamiento de la Educación Obligatoria ya que tendrían que decidir su recorrido educativo a los 15 años, sin que quede claro cómo y cuándo se obtendría el graduado escolar. Este medida tendría una gran influecia en nuestro sector ya que muchos centros son de Primaria y Secundaria. Aunque parece que el Sr. ministro ha empezado a matizar su propuesta, esta medida podría suponer que los centros perdieran 4º de Secundaría . Ello supondría una disminución notoria de jornada lectiva en los centros , lo que, en la práctica, supondría una “reconversión” en nuestro sector. Otras medidas que ha ido adelantando el ministro son: La publicación de los datos de evaluación de los centros, la implantación temprana del inglés, la desaparición de la asignatura de Ciudadanía,... Una pequeña reflexión: hoy, más que nunca, es necesario reivindicar todas las competencias educativas para no estar , continuamente, a merced del criterio y de los cambios que se gesten en Madrid. La realidad educativa del Estado Español y la nuestra tienen poco en común; desarrollo de la FP, extensión del bachillerato, abandono y fracaso escolar,... los retos que plantea nuestro sistema educativo los debemos afrontar y resolver de manera específica. Además la educación es el instrumento básico para defender y promover nuestro idioma: el euskara es y debe seguir siendo uno de los ejes de nuestro sistema educativo.

stee-eilasirakaskuntzapribatua

2012 MARTXOA

7


EMAKUMEA

AURRERA EGITEN EZ DUGUNEAN, GUZTIOK GALTZAILE

Martxoaren 8an eta, zoritxarrez, beste gainontzeko egunetan ere, gobernu desberdinengatik langileriak eta bereziki emakumeok sufritzen ari garen etengabeko erasoak salatzen jarraitu behar dugu. Urte askotako borrokaren bitartez lortu diren lan-eskubideen galera izugarria ematen ari da baita, emakumeen kasuan mugimendu feministaren borrokari esker lortutakoak.

mende batzuk pentsaezinak ziren lan eskubideak lortzen joan gara. Baina ikusten ari gara lortutako konkistak ez direla betirako, gobernuek jendartearen irabaziak takada batekin desagerrarazi nahi dituztelako. Krisiak eragindako enplegu galerak pertsona guztien lan eskubideen murrizketetan eragiten du, baina emakumeen kasuan bereziki gogorra da.

Emakumeen rol soziala, historian zehar aldatzen joan da. Lan merkatuan sartzen joan gara, hau da, ekoizpen lanera, baina ugalketa lana utzi gabe, eta gainera, hau guztia gizonezkoek bere gain hartzen ez dutela ikusita.

Guztiok ezagutzen ditugu Irakaskuntza publikoan ezarri dizkiguten neurriak edo zigorrak: bajen, jubilazioaren, errelebo kontratuaren... kasuetan.

Gizonezkoenganako posizio desberdin batean egon arren (soldata txikiagoa, lanpostu prekarioagoa...), duela

8

Emakumeok badugu nahiko arrazoi martxoaren 29rako, beste sindikatuekin eta gizarte eragileekin bat eginez, konbokatu dugun greba orokorrean parte hartzeko.

2012 MARTXOA

stee-eilasirakaskuntzapribatua


EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA Isabel Celaáren aurkezpen tamalgarria Otsailaren 15ean Isabel Celaák 2011ko ebaluazio diagnostikoaren emaitzen aurkezpena egin zuen Legebiltzarrean. Bi helbururekin egin zuen: batetik, zenbat hobetzen ari garen adieraztea, eta bestetik ingelesa indartzea zein garrantzitsua den azpimarratzea. Horretarako ebaluazioaren datuak nahierara erabili zituen; ezaguna da estatistika adituen esaldia: “edozein datuk, egoki torturatuta, nahi duzun edozer aitortu dezake”. (informazio gehiago http://www.isei-ivei.net) Legebiltzarrean Isabel Celaák emaitzen hobekuntzak nabarmendu zituen, 2011koak 2009 urtekoekin alderatuz (!). Datuak power pointean txukun-txukun eman zituen. Detailetxo bat ahaztu zitzaion, baina: 2010ean ere ebaluazio diagnostikoa egon zela. Eta 2010eko emaitzak aintzat hartuta, hobekuntza ez da hain nabarmena (euskararen kasuan jaitsiera txiki bat ere badago 2010tik hona). Hau da laburpena: 2009

2010

2011

Gaztelania LH 4

250

256

256

GAztelania DBH 2

250

252

254

Euskara LH4

250

254

256

Euskara DBH 2

250

258

256

Matematika LH 4

250

248

255

Matematika DBH 2

250

250,3

250,7

Ebaluazio diagnostikoa egin behar zen hori jakiteko? Ez, jakina, kontua da honelako datuak ematean gobernuaren hiru eleko marko famatua indartu nahi dela. Ez zaigu gaizki iruditzen Celaák egin zuen proposamena hobekuntza helburu batzuk finkatzeko: %5ean gehitu maila aurreratuan dauden ikasleak eta %5ean gutxitu hasierako mailan daudenak. Baina hobekuntza planak aurrera eramateko ikastetxeek behar dituzten baliabide gehiketarik ez da, ordea, inon aipatzen.

(2009an egin zen lehena, horregatik du erreferentziazko puntuazioa, 250) Datuen erkaketan, urte guztiak aintzat hartuta eginez gero, bestelako ondorioak atera daitezke, besteak beste, euskararen ikaskuntzari buruzko hausnarketa beharra. Beste gauza bat nabarmendu zuen Celaák aurkezpenean: ingelesean akademietara doazen ikasleek emaitza hobeak ateratzen dituzte!

Txostenaren laburpena irakurtzean, Celaá andereari ez bezala, guri arreta bereziki erakarri digu banaketa soziokulturala hizkuntza ereduei lotua. Eta hor ere ikusi dugu familien egoera soziokulturala faktore eraginkor funtsezkoa dela emaitzetan. Hor bai badago eztabaida interesgarria eskolaren funtzio berdintzaileaz eta horretarako garatu behar diren estrategiez eta hartu beharreko neurriez. EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO Isabel Celaá presentó en el Parlamento Vasco el 15 de febrero un adelanto de los resultados de la Evaluación Diagnóstica de 2011, subrayando la mejora de resultados (que sólo es evidente si se compara con 2009 obviando la de 2010) y que el alumnado que va a academias saca mejor nota en inglés (para reforzar su marco trilingüe). En STEE-EILAS nos preocupan especialmente la división de modelos lingüísticos vinculada a las diferencias socioeconómicas y el hecho de que las condiciones socioculturales de la familia sean factor esencial en los resultados

stee-eilasirakaskuntzapribatua

2012 MARTXOA

9


HEMOS GANADO EL CONFLICTO COLECTIVO DEL PERSONAL NO DOCENTE SU SALARIO SE EQUIPARA AL 95% CON EL DE PÚBLICA El pasado noviembre, STEE-EILAS interpuso una demanda de conflicto colectivo en la sala de lo social del Tribunal Supremo del País Vasco por incumplimiento por parte de las patronales Kristau Eskola y AICE de las condiciones salariales del personal no docente que marca el vigente convenio de Centros de enseñanza de Iniciativa Social de la CAPV 2008-2009. Pues bien, la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la CAPV y nos dan la razón. La Sentencia condena a las Patronales a cumplir con su compromiso de equiparación al 95% y dice textualmente: “tenemos que declarar la procedencia de aplicar al personal no docente inserto en el en el Convenio Colectivo de los Centros de Iniciativa Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y con efectos de 1 de enero de 2011, la equiparación retributiva al 95%, respecto a las retribuciones percibidas por el personal no docente del sector público de enseñanza de la citada Comunidad Autónoma; condenando, en consecuencia, a Kristau Eskola y AICE” Por lo tanto y sin más demora, creemos que la nómina de marzo del personal no docente debe reflejar la equiparación al 95% y que debe incluir todos los retrasos que supone esta equiparación desde enero de 2011. STEE-EILAS pide a KRISTAU ESKOLA y AICE que

10

no recurra esta sentencia y que asuma sus compromisos, evitando alargar inútilmente este conflicto. STEE-EILAS se compromete a apoyar a las personas afectadas para que esta equiparación se haga realidad cuanto antes. En caso de cualquier problema animamos al personal a ponerse en contacto con nuestros delegados y delegadas en los centros o directamente con las personas responsables de enseñanza privada de las diferentes sedes. Te guiaremos y te ayudaremos, aclarándote cualquier duda sobre tus retribuciones y los pasos a dar en caso de que tu centro decida no equipararte al 95%, tal y como marca el convenio y la citada sentencia. Si tu centro cumple con el convenio y la sentencia, las nuevas tablas del personal no docente y los atrasos a cobrar están reflejados en esta tabla. Para aquellas categorías que no existen en la pública creemos que la Comisión Interpretativa Mixta (CIM) es la que debe establecer las equivalencias correspondientes completando las tablas siguiendo los criterios establecidos a la hora de marcar las del convenio 2008-2009.esta tabla. Para aquellas categorías que no existen en la pública creemos que la Comisión Interpretativa Mixta (CIM) es la que debe establecer las equivalencias correspondientes completando las tablas siguiendo los criterios establecidos a la hora de marcar las del convenio 2008-2009.

2012 MARTXOA

stee-eilasirakaskuntzapribatua


EILASTASUNA

CRIPDES, SEDE DE ORGANISMO POPULAR DE DÍA, RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE NOCHE EILASTASUNAk, gure sindikatuko elkartasun erakundeak, laguntzen dituen egitasmoen artean El Salvadorreko CRIPDES elkartea dugu. Lan horren erakusgarri, horra hor Melvin gaztearen adibidea: Cuando Melvin nació estaba en todo su apogeo la guerra en El Salvador. Su comunidad, Las Vueltas, en el departamento de Chalatenango, sufría la represión y los ataques contra la población civil por parte del ejército, por ser simpatizante de la guerrilla del FMLN. Los servicios escaseaban, pero Melvin pudo estudiar lo básico gracias a maestros y especialmente maestras populares que enseñaban lo que sabían. En 2003, once años después de los Acuerdos de Paz, llegó a la Universidad porque, como dice él mismo, quería superar todas las dificultades y cumplir un sueño grande: ser arquitecto. Los estudios generaban gastos para su familia que, además, tenía que prescindir de los ingresos de ese joven. Afortunadamente, CRIPDES, organismo popular formado por comunidades como la de Melvin, tiene su sede a unas cuadras de la UES, la Universidad pública de El Salvador, y sin proponérselo la oficina se fue convirtiendo en sitio de alojamiento para jóvenes universitarios que no podían pagarse otro lugar donde dormir. Primero, lo utilizaron solamente para épocas de exámenes, pero posteriormente se fueron quedando de forma permanente. En el año 2009 llegó a EILASTASUNA la primera solicitud de apoyo eco-

nómico para mantener los gastos corrientes y mejorar, en la medida de lo posible, las condiciones de esa “mini residencia”. Para entonces ya eran 14 los chicos y chicas que se alojaban en las dos habitaciones comunitarias que se habilitaron. Melvin ha terminado arquitectura y ha escrito a Cripdes para agradecer la oportunidad que le brindó, a pesar de las dificultades que genera para el día a día de la asociación. Todavía faltan por terminar sus estudios otros jóvenes como Dimas que estudia Ingeniería Civil y que resalta el compañerismo y la organización en su convivencia con el resto de estudiantes; Bladimir, ya en su último año de Ingeniería informática y que está implicado en acercar la tecnología a las comunidades para que puedan recuperar la memoria histórica; José Nolberto, estudiante de periodismo que se preocupa por trabajar en las comunidades desarrollando el pensamiento crítico; Santos que dice que en su comunidad es el único que está estudiando una carrera superior… Este año son 23 jóvenes que con el esfuerzo propio, la generosidad de CRIPDES y un pequeño apoyo económico de EILASTASUNA están estudiando.

CRIPDES: El Salvadorreko nekazarien komunitateak antolatzeko eta garatzeko elkartea 1984an sortu zen. Programa ugari daramatza hezkuntza eta gizarte arloetan. San Salvadorren dauzkan lokal sozialek ikasleen egoitza funtzioa ere badute nekazal giroko komunitateetako gazteentzat.

stee-eilasirakaskuntzapribatua

2012 MARTXOA

11


HAN-HEMENKA IRAKURRITAKOAK: LAS NUEVAS MEDIDAS “EDUCATIVAS” DEL MINISTRO WERT más privatización y más darwinismo social ...Quien pueda pagar, que pague. Quien no, que desaparezca. El neoliberalismo ya no se conforma con proponer como valores únicos la competición, meritocracia, individualismo o egoísmo, tan propios de este neodarwinismo social, en el campo de las relaciones laborales y sociales. Ha penetrado en las aulas y pone en práctica lo que se ha dado en llamar “eugenesia escolar”. Dice premiar el esfuerzo pero la realidad es que castiga la dificultad. La escuela que nos propone ha pervertido la función de la educación que, en lugar de dotar de instrumentos que favorezcan la integración y la igualdad, polariza, disgrega, condena, desde muy temprana edad, a la marginalidad social a miles de jóvenes. Así, el bachillerato de tres años deja abierta la puerta a la concertación del bachillerato de forma generalizada y tiene como efecto segregar lo más tempranamente posible a las alumnas que irán a bachillerato y las que irán a formación profesional... La práctica de los programas de educación bilingüe ha revelado una tendencia a diferenciar al alumnado con mayor facilidad de adaptación a la escuela y estudiantes que, al tener mayor dificultad, o bien optan por no entrar en el programa o son excluidos del mismo por sus bajas calificaciones. El bachillerato de excelencia supone la dualización del alumnado, conformando una “élite” sobre la que se centran las dotaciones. Mientras, se suprimen programas de compensatoria y aulas de enlace, instrumentos imprescindibles que posibilitan que muchas alumnas superen sus deficiencias iniciales para integrarse, con éxito, en el sistema educativo. Esto implica la condena de miles de estudiantes al fracaso escolar y, por lo tanto, a la marginalidad social desde la adolescencia. La evaluación de centros va encaminada al establecimiento de una clasificación que determine la cuantía de la dotación... se interpreta que los centros con resultados más bajos fallan en la gestión y deben ser penalizados con una disminución de recursos para incentivar a las trabajadoras que deben luchar entre ellas para poder sobrevivir. La lógica que subyace a toda esta sinrazón es la de absolver a la estructura social de toda responsabilidad sobre el fracaso escolar. Desde la perspectiva del neoliberalismo el fracaso es entendido con una carencia de capacidad o motivación que o bien depende del estudiante, como en el bachillerato de excelencia y bilingüísmo, o de la escuela, como en el programa de evaluación de centros. Y todo esto en nombre de la “libertad de elección”. El neoliberalismo ha retorcido la palabra libertad hasta convertirla en sinónimo de privilegio, haciendo de ella una bandera que promete acabar no solo con el patrimonio de generaciones de ciudadanas sino con conquistas sociales arrancadas al capital durante décadas... Cecilia Salazar VIENTO SUR 13/02/2012

Ordain bila Ferdinando Camon idazle italiarrari orain gutxi zergatik idazten duen galdetu diote. Hona ekartzeko modukoa iruditu zait erantzuna: “Mendekuz hasi nintzen idazten. Oraindik ere, nire barruan, justu, santu, goratsutzat jotzen dut errebantxa hori. Nire amak doi-doi zekien bere izen-deiturak idazten. Nire aitak askoz gehiago ez. Jaio nintzen herrian, nekazari analfabetoek gurutzetxo batekin sinatzen zuten (…) Ordutik, boterearen tresna gisa sentitu izan dut idazkuntza. Eta pentsatu nuen idazkuntzaz jabetzea, baina ezagutzen ez zuten haien alde erabiltzeko: haiek mendekatzeko”. Zorrotza da Camon-en soa, eta haren hitzek primeran eman dezakete euskalgintzaren definizio posible bat: euskarak inoiz izan ez dituen errespetua, itzala eta boterea lortu arteko ordaina bilatzen duen ahalegina. Anjel Lertxundi, Berria 2012-02-28

12

2012 MARTXOA

stee-eilasirakaskuntzapribatua

Irakaskuntza pribatua 51. zenbakia  

STEE-EILAS sindikatuaren irakaskuntza pribatuko aldizkaria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you