Page 1

De verbinding door middel van het voorzieningencluster maakt van de stad meer een eenheid. Hierdoor ontstaat een groter draagvlak voor voorzieningen die van een hoger niveau kunnen zijn omdat zij voor meer mensen bereikbaar zijn. Naast inpassing van de provinciale weg moet onder andere rekening gehouden worden met ecologie, bestaande landschappelijke structuren en duurzaam- en multifunctioneel ruimtegebruik. Marktpartijen met een sociaal-maatschappelijke visie worden in het begin van het planproces betrokken om goed beheer in de toekomst te garanderen. STADEM adviseerde deze te selecteren door middel van een meervoudige adviesopdracht. In het voorzieningencluster zullen woningen, commerciële en sociaal-maatschappelijke voorzieningen en bedrijven met vernieuwende bedrijfsconcepten te vinden zijn.

Programma Het plangebied is ongeveer 12 hectare groot. Binnen het plangebied worden 648 woningen gebouwd waarvan 198 grondgebonden woningen en 450 appartementen. Het voorzieningencluster is bedoeld voor de dagelijkse boodschappen. Er is ruimte voor 4500 m2 commerciële voorzieningen, 1300 m2 kleinschalige bedrijvigheid en 5800 m2 sociaal-maatschappelijke voorzieningen waaronder een gezondheidscentrum, een sporthal en een wijkcentrum. Omdat het voorzieningencluster zowel bedoeld is voor bewoners van Kernhem als voor bewoners uit Veldhuizen A is met de eigenaar van het winkelcentrum De Lindenhorst in Veldhuizen A overeengekomen dat de Lindenhorst wordt opgeheven zodra het voorzieningencluster is opgeleverd. Op de locatie van de Lindenhorst zullen dan 40 twee onder een kap woningen gebouwd worden.

Stadem heeft vanuit de gemeente hoog ingezet in de onderhandelingen met de marktpartijen om de kwaliteit en ambities van het stedenbouwkundig plan van Ashok Balotra (Cuiper Compagnons) waar te kunnen maken.

In het plan is een aantal uitgangspunten leidend geweest voor het ruimtelijke concept zoals de ruimtelijke en functionele verbinding van beide wijken door het integreren van de N224, het clusteren van winkel- en welzijnsvoorzieningen, meervoudig ruimtegebruik door stapeling van functies en het handhaven en versterken van de ecologische structuur. Door meervoudig ruimtegebruik in het cluster is rondom het cluster ruimte voor een parkachtige opzet met aan de randen van het plangebied grondgebonden woningen. Juist door de parkachtige opzet kan de ecologische structuur, die voor dit gebied zeer belangrijk is, worden gehandhaafd en versterkt. Aan weerszijden van het Veense Laantje dat voor vleermuizen een belangrijke doorvoerroute is wordt een ruigtestrook van 30 meter

aangehouden. Door dit concept wordt de wijk Kernhem middels het voorzieningencluster gekoppeld aan de stedenbouwkundige structuur van Ede. De N224 wordt verdiept aangelegd. Zo vormt het voorzieningencluster een gebouwde verbinding tussen twee wijken. Omdat het voorzieningencluster voor auto’s bereikbaar is vanaf de N224 is de inrichting binnen het plangebied autoluw. Ook de distributie van goederen voor de voorzieningen gebeurt vanaf de N224 onder het voorzieningencluster. De autoluwe inrichting, de groene opzet en de clustering van voorzieningen voor twee wijken is voor Nederland een uniek stedenbouwkundig concept.


Voorzieningencluster

Opdracht : voorzieningencluster

voorzieningen voor twee wijken

Startdatum: juli 2000

Opdrachtgever: Gemeente Ede

Voor de nieuwe uitlegwijk Kernhem aan de noordkant van de gemeente Ede was een wijkcentrum gepland. De wijk Kernhem bestond oorspronkelijk uit de vlekken A, B en C. Het voorzieningencluster was gepland in vlek C. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft op 21 april 1998 besloten goedkeuring te onthouden aan de doorkijk naar ontwikkelingsvlek C. Samenhangend daarmee is de wijzigingsbevoegdheid tot realisering van een wijkcentrum in deze vlek geschrapt. De gemeente Ede is vervolgens op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor een wijkcentrum. Allerlei locaties in Kernhem zijn onderzocht. Een alternatieve locatie in Kernhem was niet zonder meer aan te wijzen zonder verstrekkende consequenties voor de ecologische structuur, het autoluwe karakter van deze wijk, de contractuele verplichtingen van de gemeente ten opzichte van de ontwikkelaars en de eigendomsituatie. Uiteindelijk is gekozen om het voorzieningencluster tussen de nieuwe, milieuvriendelijke woonwijk Kernhem en de eenzijdig samengestelde kwetsbare na-oorlogse woonwijk Veldhuizen A te projecteren. STADEM voert hiervoor het proces- en projectmanagement.

Colofon projectleiding:

Lydia Albinus

samenstelling:

Joek Kruiderink

fotowerk:

Gemeente Ede

Karpervijver 21, Zeist, Postbus 889, 3700 AW Zeist, T (030) 692 07 26, F (030) 692 42 17, E info@stadem.nl, I www.stadem.nl

Karpervijver 21, Zeist, Postbus 889, 3700 AW Zeist, T (030) 692 07 26, F (030) 692 42 17, E info@stadem.nl, I www.stadem.nl

Stadem - Voorzieningencluster  

test project

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you