Page 1

StedelijkGroen

Boomverplanting behoudt de boom

www.stedelijkgroen.com


Bomen die in de weg staan Er zijn mensen die slechts twee soorten bomen kennen; bomen die in de weg staan en bomen die niet in de weg staan. Zolang bomen niet in de weg staan is er niets aan de hand, maar wat te doen als een boom, om wat voor reden dan ook, in de weg staat. Vrijwel iedere boom is te verplanten hoewel we liever proberen bomen te handhaven op hun standplaats. Soms is verplanting echter onontkoombaar. Het besluit tot een verplanting kan zeer verschillende redenen hebben. Soms is een boom op een bepaalde plek niet te handhaven door omstandigheden zoals reconstructie, bouw, herprofilering, verandering van groeiplaats en dergelijke. Voor een levenskrachtige boom kan dan een nieuwe bestemming worden gezocht.

Stadsbomen zijn geld waard Als bomen een goede bovengrondse en ondergrondse kwaliteit hebben, is het op mijn minst ‘zonde’ te noemen als deze bomen geveld worden. Daarnaast is de intrinsieke waarde van een boom dusdanig dat het verplanten van zo’n boom vele malen voordeliger is dan het aanplanten van een vergelijkbare kwekerijboom.

Een boom verhuis je niet zomaar

Met het vellen van bestaande bomen gaat immers een investering van vele jaren verloren!!

Het verplanten van een volwassen boom met een totaalgewicht van vele tonnen vraagt ervaring.

Om een verplanting succesvol te laten verlopen, moet er aan verschillende eisen worden voldaan. Deze hebben te maken met herstellingsvermogen en Vooronderzoek beworteling, maar ook met de boomsoort. Het is van Voordat besloten wordt bomen te verplanten is het belang dat van te voren wordt bepaald of de verplanverstandig een verplantingsonderzoek uit te voeren. ting van een boom zinvol en haalbaar is. Hierin wordt bekeken in hoeverre de boom verplantWij maken graag samen met u een afweging van baar is en wat de beste verplantmethode zal zijn. kosten en baten ten opzichte van het uiteindelijke Om een verplanting goed te kunnen doorstaan, dient resultaat. een boom een goede vitaliteit te hebben. Afhankelijk van de soort speelt de leeftijd hierin een belangrijke rol. Naarmate bomen ouder worden, wordt hun aanpassingsvermogen minder. Ook de beworteling zal zodanig gevormd moeten zijn, dat het maken van een goede kluit haalbaar is. Daarnaast heeft de aanwezigheid van een grote hoeveelheid kabels en leidingen of aangrenzende gebouwen invloed op de vorm en kwaliteit van de kluit. Door een ongunstige standplaats kunnen bomen de wortels te ver van de stam hebben gevormd waardoor verplanting niet mogelijk kan zijn. Soms kunnen bomen zich op hun nieuwe standplaats, mits deze goed is ingericht, zelfs beter ontwikkelen dan op hun oude standplaats.


Voorbereiding

Diverse verplantmethoden

De keuze van de verplantingsmethode wordt ook bepaald door de voorbereidingstijd. Bij makkelijk verplantbare bomen kan eventueel machinaal, zonder voorbereiding, worden verplant, vooropgesteld dat er geen kabels en leidingen in de kluitperiferie liggen.

Het verplanten van bomen is altijd maatwerk. Bij iedere boom moet individueel bepaald worden welke methode de juiste is. Deze keuze is onder meer afhankelijk van de boomsoort, de omvang van de boom, de aard van de wortelkluit, de standplaats van de boom en de bereikbaarheid van de standplaats.

Bij bomen die met een telekraan verplant worden is de kwaliteit van de kluit erg belangrijk. Vooral op zandgrond bestaat het gevaar dat de kluit niet onbeschadigd uit de strijd komt. Dit kan voorkomen worden door de bomen voor te bereiden zodat er een compacte, stevige kluit met een fijn wortelgestel gecreĂŤerd wordt. Dit verhoogt tevens het regeneratievermogen van de boom, waardoor de verplantshock minder groot is en de boom beter hergroeit.

Ook de transportroute naar de nieuwe plantlocatie is van invloed op de te kiezen verplantmethode. De route moet daarnaast zo gekozen worden dat barrières als viaducten, bruggen en verkeerslichten omzeild worden. Daarnaast dient de route vrij van obstakels gemaakt te worden. Het transport zal altijd in nauw overleg met de wegbeheerder moeten plaatsvinden. Met verplantingsmachines kunnen kluiten met een diameter tot maximaal 300 cm verplaatst worden. Dit betekent een maximale stamomvang van ca 125 cm. In sommige gevallen is het gebruik van een verplantmachine niet mogelijk. Een voorbeeld is bomen die in een groeiplaats van lavagranulaat staan. Ook indien er kabels of leidingen door of onder de kluit lopen, of de te vormen kluit groter dan 300 cm is, dient uitgeweken te worden naar een andere methode.

``Geef een boom een tweede leven``

Zwaardere bomen worden verplant met een telekraan en hebben vaak een voorbereiding nodig. In sommige gevallen is het verstandig om de kluit te verstevigen met een frame- of palletconstructie. Dit voorkomt dat een deel van de wortels afbreekt door het eigen gewicht en dat de kluit uit elkaar valt. Wij ondersteunen u graag bij het voorbereiden of uitvoeren van een boomverplanting.


Nazorg en garantie Voordelen van boomverplanting: • • • •

Een waardevolle boom blijft behouden. Verplanten is voordeliger dan aanplant van een vergelijkbare kwekerijboom Kap van bomen kan leiden tot weerstand onder burgers, een verplanting leidt vaak tot sympathie. Op de nieuwe locatie staat een boom van formaat met de daarbij horende uitstraling.

Aesculus 5 jaar na verplanting, Den Ham

Stedelijk Groen bv Meentweg 18 9756 AN Glimmen T: +31 (0) 50 402 85 06 F: +31 (0) 50 402 85 07 www.stedelijkgroen.com mail@stedelijkgroen.com

Deskundige nazorg is letterlijk van levensbelang voor een goede hergroei. De invulling van de nazorgperiode kan sterk verschillend zijn. Bij bomen die een verplanting gemakkelijk doorstaan, volstaat doorgaans een kortere nazorgperiode dan bomen die een verplanting minder gemakkelijk doorstaan. Nazorg bestaat onder meer uit het verzorgen van watergiften, eventueel in combinatie met vloeibare preparaten, controle op de verankering, en zo nodig een behandeling met een antiverdampingsmiddel en het bestrijden van hergroei belemmerende plagen. Desgewenst geven wij hergroeigarantie op onze verplantprojecten.

Tilia 3 jaar na verplanting, Winschoten

Boomverplanting  

Het besluit tot een verplanting kan zeer verschillende redenen hebben. Om een verplanting succesvol te laten verlopen moet er echter aan ver...