Page 1

BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 1

ÁËÀÃÎÑËÎÂÈ ÂÅÍÅÖÚ ËÅÒÀ ÁËÀÃÎÑÒÈ ÒÂÎÅß, ÃÎÑÏÎÄÈ

2012


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 2

 2012 ðîö³ Óêðà¿íñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà â³äçíà÷ຠ20-ð³÷íèé þâ³ëåé ³ñòîðè÷íîãî äîëåíîñíîãî Õàðê³âñüêîãî Àðõ³ºðåéñüêîãî Ñîáîðó. Öüîãî æ ðîêó ìè â³äçíà÷àºìî 20-ð³÷÷ÿ Ïðåäñòîÿòåëüñüêîãî ñëóæ³ííÿ Áëàæåíí³øîãî Âîëîäèìèðà, Ìèòðîïîëèòà Êè¿âñüêîãî òà âñ³º¿ Óêðà¿íè, Ïðåäñòîÿòåëÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè.

Íà 1-é ñòîð. îáêëàäèíêè – ÷óäîòâîðíà ³êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³ "Óñëèøàòåëüíèöÿ", ÿêà çíàõîäèòüñÿ â ñ. Ôàñîâà. Íà 2-é ñòîð. îáêëàäèíêè – ³êîíà Ñâÿòèòåëÿ Äèìèòð³ÿ Ðîñòîâñüêîãî. Íà 3-é ñòîð. îáêëàäèíêè – ôîòîãðàô³ÿ ùîð³÷íèõ âåëèêîï³ñíèõ äóõîâíèõ çáîð³â ñâÿùåííîñëóæèòåë³â Ìàêàð³âñüêîãî áëàãî÷èííÿ, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ñ. Ëèøíÿ. Áåðåçåíü 2011 ð. Íà 4-é ñòîð. îáêëàäèíêè – ìàêåò ºäèíîãî â ñâ³ò³ õðàìó íà ÷åñòü ÷óäîòâîðíîãî îáðàçó Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ "Óñëèøàòåëüíèöÿ", ÿêèé áóäóºòüñÿ â ñ. Ôàñîâà.

Ó êàëåíäàð³ ïîçíà÷åíî êîëüîðîì: Великі, храмові та державні свята, недільні дні, пісні дні


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Ѳ×ÅÍÜ

Page 3

3

ст.ст. нов.ст. 19 Нд 1

20 Пн 2

21 Вт 3

22 Ср 4 23 Чт 5 24 Пт 6 25 Сб 7 26 Нд 8

27 Пн 9

28 Вт 10 29 Ср 11

30 Чт 12 31 Пт 13 1 Сб 14

2 Нд 15

3 Пн 16

Неділя 29та після П'ятидесятниці, перед Різдвом Христовим, свв. отців. Глас 4й. Мч. Воніфатія; мчч. Іллі, Прова та Ариса; мчч. Полієвкта і Тимофія; свт. Воніфатія Мил.; свт. Григорія; прп. Іллі Муромця, Печ.; прп. Амфілохія Поч.. Неділі пред Різдвом Христовим: Євр., XI, 9#10, 17#23, 32#40. Мф., I, 1#25. Седмиця 30та після П'ятидесятниці. Передсвято Різдва Христового. Сщмч. Ігнатія Богон.; свт. Філогонія; свт. Даниїла; прп. Ігнатія Печ.; прав. Іоанна Крон.; свт. Антонія Вор.. Ікони Божої Матері "Спасителька Потопаючих". Євр., VIII, 7#13. Мк., IХ, 42#Х, 1. Мц. Іуліанії і з нею; мч.Фемістоклея; свт. Петра, митр. Київ. (Моск.); блгв.кн. Іульянії; свт. Філарета Амфітеат., митр. Київ.; блж. Прокопія. Свт.: Євр., VII, 26#VIII, 2. Лк., VI, 17#23. Вмц. Анастасії Узоріш.; мчч. Хрисогона та ін.; сщмчч. Димитрія і Феодора. Вмц.: Гал., III, 23#29. Лк., VII, 36#50. Мчч. у Криті; прп. Нифонта; прп. Павла; свт. Феоктиста Новгор.. Мчч.: Єф., VI, 10#17. Лк., XXI, 12#19. Навечір'я Різдва Христового. (Різдвяний святвечір). Прмц. Євгенії і з нею; прп. Миколая. Лiтургiя свт.Василiя Великого. Євр., I, 1#12. Лк., II, 1#20. РІЗДВО ХРИСТОВЕ. Літургія свт. Іоанна Златоуста. Гал., IV, 4#7. Мф., II, 1#12. (З 25 грудня до 5 січня ст.ст. посту немає). Неділя 30та після П'ятидесятниці, після Різдва Христового. Глас 5й. Пiслясвято Рiздва Христового. Собор Пресвятої Богородиці. Прав. Іосифа Обручника, Давида царя та Якова, брата Господ.. Сщмч. Євфимія; прп. Константина; прп. Євареста. Ікон Божої Матері Віленсько# Остробрам., "Трьох радостей", "Милостива" і "Блаженне чрево". Неділі після Різдва: Гал., І, 11#19. Мф., II, 13#23. Храмове свято с. Козичанка. Седмиця 31ша після П'ятидесятниці. Ап. первомч. і архідияк. Стефана; прп. Феодора Начерт.; свт. Феодора., прп.Вонiфатiя Київ.. Євр., ХI, 17# 23,27#31. Мк., Х, 46#52. 20 000 мчч. у Нікомідії та ін.; ап. від 70#ти Никанора; прп. Ігнатія. Мчч.: Рим., VIII, 3#9. Лк., X, 19#21. Мчч. 14 000 немовлят, від Ірода вбитих; прп. Маркела; прп. Фадея; прпп. Марка, Феофіла, Іоанна, Печ.; прп. Феофіла; прп.Іова; прп.Василіска; прп. Лаврентія Черніг.. Мчч.: 2 Кор., V, 15#21. Мф., II, 13#23. Мц. Анисії; сщмч. Зотика; ап. від 70#ти Тимона; мч. Філетера; прпп. Феодори Кес., та Феодори Цар.. Свт. Макарія, митр. Моск.. Як., I, 19# 27. Мк., XI, 27#33. Віддання свята Різдва Христового. Прп. Меланії Римлян.; свт. Петра Могили, митр. Київ.. Свт.: Євр., VII, 26#VIII, 2. Iн., Х, 9#16. Субота перед Богоявленням. ОБРIЗАННЯ ГОСПОДНЄ. Свт. Василія Великого. Мч. Василія; св. Емілії. Свт. Афанасiя Полт. i Мгар.. Літургія свт. Василія Великого. Обрізанню: Кол., II, 8#12. Лк., II, 20#21, 40#52. Неділя 31ша після П'ятидесятниці, перед Богоявленням. Глас 6й. Передсвято Богоявлення. Свт. Сильвестра; сщмч. Феогена; прп. Сильвестра Печ.; прав. Іульянії; свт. Герасима; прп. Серафима Саров.. Неділі перед Богоявленням: 2 Тим., IV, 5#8. Мк., I, 1#8. Седмиця 32га після П'ятидесятниці. Прор. Малахії; мч. Гордія.. Як., II, 14# 26. Мк., ХII , 13#17.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 4

Ѳ×ÅÍÜ

4 ст.ст. нов.ст. 4 Вт 17 5 Ср 18

6 Чт 19 7 Пт 20 8 Сб 21

9 Нд 22

10 Пн 23

11 Вт 24 12 Ср 25

13 Чт 26 14 Пт 27

15 Сб 28 16 Нд 29

17 Пн 30 18 Вт 31

Собор 70#ти апостолів; прмч. Зосими; мч. Афанасія; свт. Євстафія І; прп. Ахили Печ.. Як., III, 1#10. Мк., XII, 18#27. Навечір'я Богоявлення (Хрещенський святвечір). Сщмч. Феопемпта і мч. Феони; прп. Синклітикії Олекс.; прор. Михея; прп. Аполлінарії; прпп. Фостирія і Мини; прп. Григорія. Літургія свт. Василія Великого. 1 Кор., IХ, 19#27. Лк., III, 1#18. День пісний. СВЯТЕ БОГОЯВЛЕННЯ. ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЄ. Літургія свт. Іоанна Златоуста. Тит., II, 11#14; III, 4#7. Мф., III, 13#17. Післясвято Богоявлення. Собор Іоанна Предтечі. Предтечі: Діян., XIX, 1# 8. Ін., І, 29#34. Субота після Богоявлення. Прпп. Георгія Хозевіта і Єміліана; прп. Домніки; сщмч. Картерія; мчч. Феофіла та Елладія; мчч.Юліана і ін.; мцц. Василиси, Маріоніли, 7 отроків та 20 воїнів; прп. Іллі; мч. Або Тбіл.; прпп. Григорія та ін. Григорія, Печ.; сщмч. Ісідора і з ним.; прп. Паісія. Суботи пiсля Богоявлення: Єф., VI, 10#17. Мф., IV, 1#11. Неділя 32га після П'ятидесятниці, після Богоявлення. Глас 7й. Мч. Полієвкта; прор. Самея; свт. Петра; прп. Євстратія; свт. Филипа, митр. Моск.; прп. Іони Київ.. Недiлi пiсля Богоявлення: Єф., IV, 7#13. Мф., IV, 12#17. Седмиця 33я після П'ятидесятниці. Свтт. Григорія; прп. Дометіана; прп. Маркіана; блж.Феозви; прп. Макарія Пис.; прп. Павла Обн.; прп. Антипи; свт. Феофана Затвор.; сщмч. Анатолія, митр. Херс. та Одес.. Як., II, 14#26. Мк., X, 46#52. Прп. Феодосія Велик.; прп. Феодосія Антіох.; прп. Михаїла Новгород.. Єлецької ікони Божої Матері. Як., III, 1#10. Мк., XI, 11#23. Мц. Татіани і з нею; мч. Мертія; мч. Петра; прп. Євпраксії; свт. Савви Сербськ.; прп. Мартиніана. Iкон Божої Матері "Акафістна" та "Млекоживителька". Як., III, 11#IV, 6. Мк., XI, 23#26. Мчч. Єрмила і Стратоника; мч. Петра; прп. Якова; прп. Іринарха; прп. Єлеазара. Як., IV, 7#V, 9. Мк., XI, 27#33. Віддання свята Богоявлення. Прпп. отців, в Синаї і Раїфі вбит.; рівноап. Ніни; прп. Іосифа Аналіт.; прп. Феодула; прп. Стефана. Рівноап.: 1 Кор., ІV, 9# 16. Мф., XXV, 1#13. Прпп. Павла Фівейського та Іоанна Кущника; прмч. Пансофія; прпп. Прохора і Гавриїла. Препп.: Гал., V, 22#VІ, 2. Мф., ХІ, 27#30. Неділя 33я після П'ятидесятниці. Глас 8й. Поклоніння веригам ап. Петра; мчч. Спевсипа і ін.; мч. Данакта; прав. Максима Тотем. 1 Тим., ІV, 9#15. Лк.. ХІХ, 1#10. Седмиця 34та після П'ятидесятниці. Прп. Антонія Велик.; прп. Антонія Дим.; прп. Антонія Чорноєз.. Прп.: Євр., ХIII, 17#21. Лк., VІ, 17#23. Свтт. Афанасія і Кирила Олекс.; прп. Маркіана Кірс.; прпп. схим. Кирила і схим. Марії; прп. Афанасія Волог.; прав. Афанасія. Cвтт.: Євр., ХIII, 7#16. Мф., V, 14#19.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

ËÞÒÈÉ

Page 5

5

ст.ст. нов.ст. 19 Cр 1

20 Чт 2

21 Пт 3

22 Сб 4 23 Нд 5

24 Пн 6

25 Вт 7

26 Ср 8

27 Чт 9 28 Пт 10

29 Сб 11

30 Нд 12

31 Пн 13 1 Вт 14 2 Ср 15 3 Чт 16

Прп. Макарія Велик.; мц. Євфрасії; прп. Макарія Олекс.; прп. Антонія (Груз.); свт. Арсенія; прпп. Макарія пост. і Макарія дияк. Печ.; блж. Феодора; свт. Марка Ефес.; Савви Сторож.; Макарія Новгор.. 1 Пет., ІV, 1#11. Мк., ХІI, 28#37. День інтронізації Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Прп. Євфимія Велик.; мцц. Інни, Пінни і Римми; мчч. Васса, Євсевія, Євтихія і Василіда; прп. Євфимія Печ.; прп. Євфимія Волог.. Прп.: Євр. XIII, 17#21. Лк., VІ, 17#23. Прп. Максима спов.; мч. Неофіта; мч. Євгенія і ін.; мц. Агнії; мч.Анастасія; прп. Максима Грека. "Ктиторської","Відрада" або "Утішання" ікон Божої Матері. 2 Пет., І, 1#10. Мк., ХІІІ, 1#8. Ап. Тимофія; прмч. Анастасія Перс.; мчч. Мануїла та ін.; прмч. Анастасія Печ.; прп. Макарія Бєл... 2 Тим., ІІ, 11#19. Лк., ХVІІІ, 2#8. Неділя про митаря та фарисея. Глас 1. Собор мучеників і сповідників у землях Русі в ХХ ст. за Христа постраждалих (перех.). Сщмч. Климента Анкір.; мч. Агафангела; прп. Мавсими Сиріна; прп. Саламана мовч.; свт. Павлина Милос.; пам'ять VІ Вселенського Собору; прп. Геннадія Костр.; свт. Феоктиста; собор Костром. святих. 2 Тим., ІІІ, 10#15. Лк., ХVІІІ, 10#14. Поминання усіх спочилих, що постраждали в часи гонінь за віру Христову. Седмиця  загальниця. Прп. Ксенії; мчч. Вавили, Тимофія та Агапія; прп. Македонія; прмч. Анастасія Перс.; свт. Герасима Великоп.; мч. Іоанна Каз.; блж. Ксенії Петерб.. 2 Пет., І, 20#ІІ, 9. Мк., ХІІІ, 9#13. Свт. Григорія Богослова; мц. Філіцати з син.; прп. Поплія; прп. Мара; свт. Мойсея Новг.; прп. Анатолія Оптин.; сщмч. Володимира, митр. Київ.. Ікони Божої Матері "Утамуй мої печалі". Свт.: 1 Кор., XІІ, 7#11. Iн., Х, 9#16. Прпп. Ксенофонта, Марії, Аркадія, Іоанна; мчч. Ананії, Петра і 7 воїнів; прп. Симеона; свт. Іосифа Сол.; прп. Феодора; блгв. Давида ІІІ (Груз.); прп. Ксенофонта. 2 Пет., ІІІ, 1#18. Мк., ХІІІ, 24#31. Перенесення мощей свт. Іоанна Златоуста. 1 Ін., І, 8#ІІ, 6. Мк., ХІII, 31#XIV, 2. Прп. Єфрема Сиріна; прп. Палладія; прп. Ісаака Сиріна; прп. Єфрема Новотор.; прп. Єфрема Печ.; прп.Феодосія Тотем.. Суморинської# Тотемської ікони Божої Матері. 1 Ін., ІІ, 7#17. Мк., ХІV, 3#9. Сщмч. Ігнатія Богонос.; мч. Романа і ін.; мчч. Сильвана, Луки і Мокія; прп. Лаврентія, затв. Печ., єп. Туров.; прп. Лаврентія, затв. Печ.,у Дал. печ.; свтт. Герасима, Іони, Питирима; сщмч. Іоанна, Леонтія, Константина і з ними. 2 Тим., ІІІ, 1#9. Лк., ХХ, 45#ХХІ, 4. Неділя про блудного сина. Глас 2й. Собор святителів Василія Великого, Григорія Богослова і Іоанна Златоуста; сщмч. Іполита і з ним; мч. Феофіла; блгв. Петра; прп. Зінона Печ.; блж. Пелагії. 1 Кор., VІ, 12#20. Лк., ХV, 11#32. Безсрібб. мчч. Кира та Іоанна і з ними; мчч. Вікторина і ін.; мц. Трифени. Свт. Никити, затв. Печ., єп.Новг.. 1 Ін. ІI, 18#ІІI, 10. Мк., ХІ, 1#11. Передсвято Стрітення Господнього. Мч. Трифона; мцц. Перпетуї, Філіци# тати та ін.; прп. Петра Галат.; прп. Вендиміана. 1 Ін. ІII, 11#20. Мк., ХІV, 10#42. СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ. Євр., VІІ, 7#17. Лк., ІІ, 22#40. Післясвято Стрітення Господнього. Правв. Симеона Богоприїмця і Анни пророчиці; прор. Азарії; мчч. Папія, Діодора, Клавдіана; мч. Власія Кесар.;


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 6

ËÞÒÈÉ

6 ст.ст. нов.ст.

4 Пт 17

5 Сб 18

6 Нд 19

7 Пн 20 8 Вт 21 9 Ср 22 10 Чт 23

11 Пт 24 12 Сб 25

13 Нд 26

14 Пн 27

15 Вт 28

16 Ср 29

мчч. Адріана та Евула; блгв.кн. Романа Углиц.; свт. Симеона; свт. Ігнатія Маріупол.; рівноап. Миколая Япон.. 1 Ін., ІV, 20#V, 21. Мк., ХV, 1#15. Прп. Ісидора Пелусіот.; мч. Іадора; сщмч. Авраамія; прп. Миколая спов.; блгв. вел.кн. Георгія Володимир.; прпп. Авраамія і Копрія Волог.; прп. Кирила Новоєзер.; сщмч. Мефодія, Євстафія, прмч. Серафима, і др.. 2 Ін., І, 1#13. Мк., ХV, 22, 25, 33#41. Вселенська батьківська (м'ясопусна) субота. Мц. Агафії; мц. Феодулії, мчч. Елладія і ін.; свт. Феодосія Черніг.. ЄлецькоїЧернігів., Сицилійс. та "Віднайдення загиблих" ікон Божої Матері. 1 Кор., Х, 23#28. Лк., ХХІ, 8#9, 25# 27, 33#36 і за упокій: 1 Сол., IV, 13#17. Ін., V, 24#30. Неділя м'ясопусна, про Страшний суд. Глас 3й. Прп. Вукола; мцц. Дорофеї та ін., мч. Феофіла; мц. Фавсти і мч. Євиласія та Максима; мч. Юліана; мцц. Марфи, Марії та прмч. Ликаріона отр.; прпп. Варсонофія Вел. та Іоанна Прор.; свт. Фотія. 1 Кор., VІІІ, 8#ІХ, 2. Мф., ХХV, 31#46. Заговини на м'ясо. Седмиця сирна (масляна)  загальниця. Прп. Парфенія Лампсак.; прп. Луки Еллад.; мчч. 1003#х Нікомід. 3 Ін. І, 1#15. Лк.,ХІХ, 29#40; ХХІІ, 7#39. Віддання свята Стрітення Господнього. Вмч. Феодора Стратилата; прор. Захарії; свт. Савви Сербськ. Іуд., І, 1#10. Лк., ХХІІ, 39#42, 45#ХХІІІ, 1. Мч. Никифора; сщмчч. Маркела, Філагрія та Панкратія; прп. Панкратія Печ.; прпп. Никифора і Геннадія; свт. Інокентія Іркут.. Літургії немає. Сщмч. Харалампія і з ним; мцц. дів Єнафи, Валентини та Павли; блгв.кн. Анни Новг.; прп. Прохора Печ.; прп. Лонгіна. Ікони Божої Матері "Вогневидна". Іуд., І, 11#25. Лк., ХХІІІ, 1#34, 44#56. Сщмч. Власія; прав. Феодори; блгв.кн. Всеволода Псков.; прп. Димитрія Прил.. Літургії немає. Всіх прпп., в подвигу просіявших (перехідне). Іверської ікони Божої Матері. Свт. Мелетія Антіох.; прп. Маріїї, зв. Марином, та бат. Євгенія; свт. Антонія Конст.; свт. Алексія, митр. Київ. (Моск.); свт. Мелетія, архієп. Харк.. Прп. Піора, затвор. Печер. (перех.). Рим., ХІV, 19#26. Мф., VІ, 1#13. Неділя сиропусна. Спомин Адамового вигнання. Прощена неділя. Глас 4й. Прп. Мартиніана; прпп. Зої та Фотинії (Світлани); прп. Євлогія; прп. Стефана, у черн.Симеона Мирот.. Рим., ХІІІ, 11#XIV, 4. Мф., VІ, 14#21. Заговини на Великий піст. Седмиця 1ша Великого посту. Прп. Авксентія; прп. Марона; свт. Авраамія; рівноап. Кирила, учителя Слов.; прпп. Ісаакія і 12 греків, буд. Соб. Успенс. церкви, Печ.; блгв.кн. Михаїла Черніг. та боярина Феодора. Читання Великого канону прп. Андрія Критського. Початок Великого посту. Ап. від 70#ти Онисима; прпп. Пафнутія та Євфросинії; прп. Євсевія; прп. Пафнутія, затвор. Печер.. Віленської і Далматської ікон Божої Матері. Читання Великого канону прп. Андрія Критського. Мчч. Памфіла, Валента та ін.; мчч. Персид.; прп. Маруфа; свт. Макарія Моск.. Літургія Передосвячених Дарів.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

ÁÅÐÅÇÅÍÜ

Page 7

7

ст.ст. нов.ст. 17 Чт 1

18 Пт 2 19 Сб 3

20 Нд 4

21 Пн 5 22 Вт 6 23 Cр 7 24 Чт 8 25 Пт 9 26 Сб 10 27 Нд 11

28 Пн 12

29 Вт 13 1 Ср 14 2 Чт 15 3 Пт 16 4 Сб 17

5 Нд 18

Вмч. Феодора Тирона; прав. Маріамни; мч. Мини Каллік.; прп. Феодора мовч. Печ.; сщмч. Єрмогена, патр. Моск.. Читання Великого канону прп. Андрія Критського. Свт. Льва, єп. Рим.; свтт. Агапіта та Флавіана спов.; прп. Косми Яхром.. Літургія Передосвячених Дарів. Вмч. Феодора Тирона (перех.); Апп. від 70#ти Архипа й Филимона та мц. рівноап. Апфії; мчч. Максима, Феодота, Ісихія, мц. Аскліпіодоти; прпп. Євгенія та Макарія; прп. Равули; прп. Досифея; прп. Феодора. Євр.,І, 1#12. Мк., ІІ, 23# ІІІ, 5. Неділя 1ша Великого посту. Торжество Православ'я. Глас 5й. Прп. Льва, єп. Катан.; сщмч. Садока і з ним; прп. Агафона, єп. Рим.; блгв.кн. Ярослава Мудрого; прп. Агафона Печ.; прмч. Корнилія Псково#Печ.; 34 прмчч. Валаам.. Ікони Божої Матері Кіпрської (перех.). Літургія свт. Василія Великого . Євр., ХІ, 24#26, 32#ХІІ, 2. Ін., І, 43#51. Седмиця 2га Великого посту. Прп. Тимофія у Симв.; свт. Євстафія; свт. Георгія. Козельщ. ікони Божої Матері. Мчч., що в Євгенії; мч. Маврикія та 70 воїн.; прпп. Фаласія, Лимнія та Варадата; прп. Афанасія спов.. Сщмч. Полікарпа Смирн.; прпп. Іоанна та ін. Пуст. Сир..; прп. Олександра; прп. Полікарпа Брянс.. Літургія Передосвячених Дарів. 1ше та 2ге знайдення глави Іоанна Предтечі. Прп. Єразма Печ.. Літургія Передосвячених Дарів. Свт. Тарасія Константинопольського. Літургія Передосвячених Дарів. Свт. Порфирія Газьк.; мч. Севастіана; прп. Севастіана Пошех.. Євр., ІІІ,12#16. Мк., І, 35#44 і за упокій 1 Сол., ІV, 13#17. Ін., V, 24#30. Поминання спочилих. Неділя 2га Великого посту. Глас 6й. Свт. Григорія Палами (перех.); собор усіх прпп. Печ. (перех.); прп. Прокопія Декаполита спов.; прп. Фалалея; прп. Тита, пресв. Печ.; прпп. Тита воїна і Кассіана затв., Печ. Літургія свт. Василія Великого. Євр., І, 10#ІІ, 3. Мк., ІІ, 1#12. Седмиця 3тя Великого посту. Прп. Василія спов.; сщмч. Нестора; прпп. Марини й Кіри; сщмч. Протерія Олекс.; блаж. Миколая, Псков.; сщмч. Арсенія, митр. Ростов.. Прп. Кассіана Рим.; прп. Іоанна, єп. Дамаск.; мч. Феоктириста Девпе# теруської ікони Божої Матері. Прмч. Євдокії; мчч. Нестора і Тривимія; мц. Антоніни; мчч. Маркела і Антонія; прп. Домніни; прп. Мартирія Зелен.. Літургія Передосвячених Дарів. Сщмч. Феодота, єп. Кірин.; мч. Євфалії; мч. Троадія; прп. Агафона Єгип.; мчч. 440 Італ.; свт. Арсенія, єп. Твер.. Ікони Божої Матері "Державна". Мчч. Євтропія, Клеоника, Василіска; прп. Піами; свв. Зінона і Зоїла. Літургія Передосвячених Дарів. Прпп. Герасима Йордан.; мчч. Павла та Іульянії; прп. Якова; блгв.кн. В'ячеслава Чеськ.; свт. Григорія; прп. Герасима; блгв.кн. Василія Рост.; прп. Іоасафа; блгв.кн. Даниїла Моск.. Євр., Х, 32#38. Мк., ІІ, 14#17 і за упокій 1 Сол., ІV, 13#17. Ін., V, 24#30. Поминання спочилих. Неділя 3тя Великого посту. Хрестопоклонна. Глас 7й. Мч. Конона Ісавр.; мч. Онисія; мч. Конона; мц. Іраїди; мч. Євлогія; мч. Євлампія; прп. Марка; прп. Ісихія; прмч. Адріана; блгвв. кнн. Феодора Смол. і чад його


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 8

ÁÅÐÅÇÅÍÜ

8 ст.ст. нов.ст.

6 Пн 19

7 Вт 20

8 Ср 21

9 Чт 22 10 Пт 23 11 Сб 24

12 Нд 25

13 Пн 26 14 Вт 27 15 Ср 28 16 Чт 29

17 Пт 30 18 Сб 31

Давида та Константина, і Константина, Яросл. чуд.; прмч. Адріана. Ікони Божої Матері “Виховання”. Літургія свт. Василія Великого. Євр., ІV, 14#V, 6. Мк., VІІІ, 34#ІХ, 1. Седмиця 4та Великого посту. 42#х мчч. Аммор.; прмчч. Конона і сина його Конона; знайдення Чесного Хреста і цвяхів в Єрус.; прп. Аркадія; прп. Іова Анзерс. Ченстоховської, Шестоков. і ім. "Благодатне Небо" ікон Божої Матері. Сщмчч. Херсон.: Василія, Єфрема і ін.; прп. Павла Препр.; свт. Павла Прусіад.; прп. Єміліана Італ. Ікони Божої Матері "Споручниця грішних" у Корці. Прп. Феофілакта; ап. Єрма; сщмч. Феодорита; прп. Дометія; прп. Лазаря та Афанасія Олон.. Ікони Божої Матері "Знамення". Літургія Передосвячених Дарів. 40 мчч. Севаст.; мч. Урпасіана; св. Кесарія; прп. Димитри. Ікони Божої Матері "Слово плоть бисть". Літургія Передосвячених Дарів. Мчч. Кодрата і з ним; мчч. Кодрата Ніком. та ін.; прп. Анастасії; блж. Павла Таганр.. Літургія Передосвячених Дарів. Свт. Софронія Єрус.; сщмч.Піонія і з ним; мч. Єпимаха; свт. Євфимія Новгор.; свт. Софронія, єп. Врачанс.; прп. Алексія Голос.. Євр., VI, 9#12. Мк., VIІ, 31# 37 і за упокій 1 Кор.,XV, 47#57. Ін., V, 24#30. Поминання спочилих. Неділя 4та Великого посту. Глас 8й. Прп. Іоанна Ліствичника (перех.). Прп. Феофана спов.; прав. Фінеєса; свт. Григорія Двоєслова, папи Рим.; прп. Симеона Нового Богослова. Лідської, нерук. (на стовпі) ікони Божої Матері. Літургія свт. Василія Великого. Євр., VI, 13#20. Мк., ІХ, 17#31. Седмиця 5та Великого посту. Свт. Никифора, патр. Конст.; мч. Савина; мчч. Африкана і ін..; мч. Олександра; мц. Христини. Прп. Венедикта; свт. Євсхимона спов.; блгв.кн. Ростислава; свт. Феогноста Київ. (Моск.). Феодорівської ікони Божої Матері. Мчч. Агапія і 7 мчч; сщмч. Олександра; мч. Никандра. Знайдення мощей прп. Варсонофія Херс., спов.. Літургія Передосвячених Дарів. Мч. Савина; мч. Папи; ап. Аристовула (Брит.); сщмч. Олександра, єп. Рим.; мч. Юліана; свт. Серапіона Новг.. Прп.Євтропії Херс.. Літургія Передосвячених Дарів. Прп. Алексія, чоловіка Божого; мч. Марина; прп. Макарія Каляз., прп. Парфенія Київ.; свт. Гурія. Літургія Передосвячених Дарів. Похвала Пресвятої Богородиці (Субота Акафіста). Свт. Кирила Єрусал.; мчч. Трофима та Євкарпія; прп. Аніна ченця; мч. Едуарда, короля Англ. Данівської "Аз есмь с вами и никтоже на вы "ікони Божої Матері (перех.). Євр., IX, 24#28. Мк., VIII, 27#31. День тезоiменитства Благочинного Макарiвського церковного округу Архiмандрита Кирила (Бiлана).


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

ʲÒÅÍÜ

Page 9

9

ст.ст. нов.ст. 19 Нд 1

20 Пн 2

21 Вт 3 22 Ср 4 23 Чт 5 24 Пт 6

25 Сб 7

26 Нд 8

27 Пн 9 28 Вт 10

29 Ср 11 30 Чт 12

31 Пт 13

1 Сб 14

2 Нд 15

Неділя 5та Великого посту. Глас 1й. Прп. Марії Єгип. (перех.); Мчч. Хрисанфа та Дарії і з ними; мч. Панхарія; прп. Васси; прп. Інокентія; прав. Софії, кн. Слуц.; собор прпп. та прмчч. Звіринец. (перех.). Ікони Божої Ма# тері "Розчулення". Літургія свт. Василія Великого. Євр., IX, 11#14. Мк., X, 32#45. Седмиця 6та Великого посту. Прпп. Іоанна, Сергія і ін.; мцц. Фотини (Світлани), її синів мчч. Віктора та Іосії; мцц. Анатолії і др. та мч. Севастіана; мцц. Олександри, Клавдії та ін.; свт. Никити спов.; прп. Єфросина Новгор.. Прп. Якова спов.; свт. Кирила, єп. Катан.; свт. Фоми, патр. Констан.; прп. Се# рафима Вирицького. Сщмч. Василія Анкірс.; мц. Дросіди; прп. Ісаакія Далмат.; сщмч. Василія, єп. Прил.. Літургія Передосвячених Дарів. Прмч. Никона єп. та 199 уч.; мч. Філита і мц. Лідії і ін.; прп. Никона, ігум. Печ.; прав. Василія Мангаз.; прп. Єлени КиєвоФлорівської. Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Прп.Захарії; свт. Ар# темія, єп. Солун.; прп. Якова спов.; прп. Захарії Печ.; мчч. Стефана і Петра Казан.. Літургія Передосвячених Дарів. БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ. Лазарева субота. Воскре шення праведного Лазаря. Свт. Тихона, патр. Моск.; прп. Савви Нового. Літургія свт. Іоанна Златоуста. Євр., ІІ, 11#18. Лк., І, 24#38. Дозволяється риб# на ікра. Неділя 6та, ваій (Вербна неділя). ВХІД ГОСПОДНІЙ ДО ЄРУСАЛИМА. Собор Архангела Гавриїла. Сщмч. Іринея, єп. Сирмійс.; мчч. Вафусія з ін. мчч.; мцц. Анни, Алли та Лариси; прп. Василія Нового. Літургія свт. Іоанна Зла# тоуста. Флп., IV, 4#9. Ін., XII, 1#18. Дозволяється риба. Страсна седмиця. Великий Понеділок. Мц. Матрони Сол.; мчч. Мануїла та Феодосія; прп. Іоанна Єгип.. Літургія Передосвячених Дарів. Великий Вівторок. Прп. Іларіона Нового; прп. Стефана спов.; мчч. Іони, Ва# рахісія та ін.; мч. Бояна; прмч. Євстратія Печ.; прп. Іларіона Гдовс.. Радо мишльської (Іверської) ікони Божої Матері. Літургія Передосвячених Дарів. Велика Середа. Мчч. Марка , Кирила та ін.; прп. Іоанна пуст.; свт. Євстафія спов.; прпп. Марка та Іони Псково#Печ.. Літургія Передосвячених Дарів. Великий Четвер. Спомин Тайної Вечері. Прп. Іоанна Ліствичника; прор. Іоада; апп. Сосфена та ін.; св. Євули; прп. Іоанна безм.; прп. Зосими; свт. Со# фронія Іркут.. Літургія свт. Василія Великого. 1 Кор., XI, 23#32. Мф., XXVI, 1#20. Ін., XIII, 3#17. Мф., XXVI, 21#39. Лк. XXII, 43#45. Мф., XXVI, 40#XXVII, 2. Увечері – читання 12ти Євангелій. Велика П'ятниця. Спомин Святих Спасительних Страстей Господніх. Сщмч. Іпатія Гангр.; прп. Аполлонія Єгип.; сщмчч. Авди та Веніамина; прп. Іпатія; прп. Іпатія Печ.; свтт. Іони та Інокентія Моск.. Літургії немає. Строгий піст. 15рiччя iєрейської хiротонiї Благочинного Макарiвського церковного округу Архiмандрита Кирила (Бiлана). Велика Субота. Прп. Марії Єгип.; мч. Геронтія і Василіда; прав. Ахаза; прп. Ма# карія; мч. Авраамія Болг.; прп. Геронтія, канонарха Печ.; прп. Євфимія; свт. Па хомія, Роман.. Літургія свт. Василія Великого. Рим., VI, 3#11. Мф., XXVIII, 1#20. СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ. ПАСХА. Прп. Тита; мч. Амфіана та Едесія; мч. Полікарпа. Діян., І, 1#8. Ін., І, 1#17.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

10

20.12.2011

11:21

Page 10

ʲÒÅÍÜ

ст.ст. нов.ст. 3 Пн 16 Світла седмицязагальниця. Понеділок Світлої седмиці. Прп. Никити спов.; мц. Феодосії діви; прп. Ілірика; мчч. Елпідифора, Дія, Віфонія та Галика. Ікони Божої Матері "Нев'янучий цвіт". Діян., І, 12#17, 21#26. Ін., І, 18#28. 4 Вт 17 Вівторок Світлої седмиці. Іверської ікони Божої Матері (перехід.). Прп. Іосифа піснеп.; прп. Георгія; мцц. Ферфуфи діви, її сест. і раб.; прп. Зосими; прп. Іосифа Печ.; прп. Зосими Ворб.. Прмчч. отців Давидо#Гаредж. (Груз.)(перех.). Діян., II, 14#21. Лк., XXIV, 12#35. 5 Ср 18 Середа Світлої седмиці. Мчч. Агафопода, Феодула і з ними; прп. Пуплія Єгип.; прпп. Феони і ін.; прп. Марка Афін.; прп. Платона спов.; прп. Феодори Сол.; свт. Іова, патр. Моск.. Собор прпп. отців на Синаї (перех.). Ікон Божої Матері Касперівської, Білевс. "Віднайдення загиблих " (перех.). Діян., ІІ, 22#36. Ін., І, 35#51. 6 Чт 19 Четвер Світлої седмиці. Свт. Євтихія Конст.; мчч. Ієремія та Архилія; прп. Платоніди; мчч. 120 Персид.; свт. Мефодія, архієп. Морав.. Прп. Анастасії, кн. Київ. (перех.). Діян., II, 38#43. Ін., III, 1#15. 7 Пт 20 П'ятниця Світлої седмиці. Ікони Божої Матері "Живоносне Джерело" (перех.).Прп. Георгія спов.; мч. Каліопія; мчч. Руфина і Акилини і 200 воїнів; прп. Серапіона; прп. Даниїла Переясл.. Діян., ІІІ, 1#8. Ін., II, 12#22. 8 Сб 21 Субота Світлої седмиці. Апп. Іродіона, Руфа, Єрма та з ними; мч. Павсили# па; свт. Келестина, єп. Рим.; свт. Нифонта Новгор.; прп. Руфа Печ.. Діян., III, 11#16. Ін., III, 22#33. Роздача артосу. 9 Нд 22 Антипасха. Неділя 2га після Пасхи, апостола Фоми. Мч. Євпсихія; мчч. Дисана, Маріава, Авдієса та ін. 270; прмч. Вадима архім.. Діян., V, 12#20. Ін., XX, 19#31. 10 Пн 23 Седмиця 2га після Пасхи. Мчч. Терентія, Максима, Олександра, Феодора та ін. 33; мч. Якова та ін. Перс.; сщмч. Григорія V, патр. Конст.. Діян., III, 19#26. Ін., II, 1#11. 11 Вт 24 Радониця. Поминання спочилих. Сщмч. Антипи; мчч. Прокеса та Мар# тиніана; прп. Фармуфія; прп. Іоанна; прпп. Якова Залізноб. і Якова сподв. йо# го; свт. Варсонофія Твер.. Діян., IV, 1#10. Ін., III, 16#21. 12 Ср 25 Прп. Василія спов.; сщмч. Зінона; прп. Ісаака Сиріна; прмчч. Мини, Давида і Іоанна; прп. Анфуси діви; прп. Афанасії. Діян., IV, 13#22. Ін., V, 17#24. 13 Чт 26 Сщмч. Артемона; мч. Крискента з Мір#Лікійс.; мц. Фомаїди. Діян., IV, 23#31. Ін., V, 24#30. Поминання жертв Чорнобільської аварії. 14 Пт 27 Свт. Мартина спов.; мч. Ардаліона; мчч. Персид. і Азата скопця; мчч. Антонія, Іоан# на та Євстафія Лит.. Віленської ікони Божої Матері. Діян., V, 1#11. Ін., V, 30#VІ, 2. 15 Сб 28 Апп. від 70#ти Аристарха, Пуда, Трофима; мчч Василиси і Анастасії; мчч. Ме# сукев. (Груз.); мч. Савви Готф.. Діян., V, 21#33. Ін., VІ, 14#27. 16 Нд 29 Неділя 3тя після Пасхи, святих жон мироносиць. Св. жон мироносиць; правв. Іосифа і Никодима (перех.); блгв.цар. Тамари (перех.). Мцц. Агапії, Іри# ни, Хіонії; мч. Леоніда та мцц. Харієси, Ніки, Галини та ін.. ІллінськоїЧер нігівської і Тамбовської ікон Божої Матері. Діян., VI, 1#7. Мк., XV, 43 #XVI, 8. 17 Пн 30 Седмиця 3тя після Пасхи. Сщмч. Симеона і з ним, мц. Аскітреї і ін.; прп. Акакія; мч. Адріана; свт. Агапіта Рим.; прпп. Зосими Солов., прп.Олександра Свір.; прп. Паїсія Київ.. Діян., VI, 8#VII, 5, 47#60. Ін., IV, 46#54.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

ÒÐÀÂÅÍÜ

Page 11

11

ст.ст. нов.ст. 18 Вт 1 19 Ср 2

20 Чт 3

21 Пт 4

22 Сб 5 23 Нд 6

24 Пн 7

25 Вт 8 26 Ср 9

27 Чт 10 28 Пт 11 29 Сб 12

30 Нд 13

1 Пн 14

2 Вт 15

3 Ср 16

Прп. Іоанна; мч. Віктора та ін.; свт. Косми спов. та прп. Авксентія; мч. Іоанна Нов. з Яніни. Максимівської ікони Божої Матері. Діян., VIII, 5#17. Ін., VI, 27#33. Прп. Іоанна Ветхопеч.; мч.Феони, Христофора та Антоніна; сщмч. Пафнутія Єрус.; свт. Георгія спов., свт. Трифона Конст.; прп. Никифора; блж. Матрони Моск. (1952). Діян., VIII, 18#25. Ін., VI, 35#39. Прп. Феодора Трихіни; свтт. Григорія та Анастасія; прпп. Анастасія, Олександ# ра Ошев.; мч. Гавриїла. Собор новомучч.Бердянськ.(перех.).Кіпрськ.ікони Божої Матері. Діян., VIII, 26#39. Ін., VI, 40#44. Сщмч. Януарія і з ним; мчч. Феодора, Филипії, і ін.; мчч. Ісакія, Аполоса й Код# рата; свт. Максиміана Конст.; прп. Феодора; прав. Алексія Бортсурм.. Діян., VIII, 40#IX, 19. Ін., VI, 48#54. Прп. Феодора; апп. Нафанаїла, Луки, Климента; прп. Віталія Олекс.; блгв.кн. Всеволода Псков.. Діян., IX, 20#31. Ін., XV, 17#XVI, 2. Неділя 4та після Пасхи, про розслабленого. Вмч. Георгія Побідонос ця; прав. Тавіфи (перех.); мч. Авраамія Болг. (перех.); мц. цариці Олександри; мчч. Анатолія, Протолеона. Вмч.: Діян., XII, 1#11. Ін., XV, 17#XVI, 2. Храмове свято с. Мотижин. Седмиця 4та після Пасхи. Мчч. Савви Стратилата і 70 воїнів; мчч. Пасикрата і Валентина; мчч. Євсевія та ін.; прп. Фоми юрод.; прп. Єлисавети; прпп. Сав ви і Алексія Печ.. Молченської ікони Божої Матері. Діян., X, 1#16. Ін., VI, 56#69. Ап. і єв. Марка; прп. Сильвестра Обнор.. Цареградської ікони Божої Матері. Діян., X, 21#33. Ін., VII,1#13. Преполовіння П'ятидесятниці. Сщмч. Василія; прав. Глафіри діви; прп. Іоанникія; свт. Стефана Великоп.. Моздоцької і Дубенської (Красногір.) ікон Божої Матері (перех.). Діян., XIV, 6#18. Ін., VII, 14#30. День Перемоги. Поми нання вбитих воїнів. Ап. і сщмч. Симеона, сродника Господнього; прав. Євлогія; прп. Стефана Печ.. Діян., X, 34#43. Ін., VIII, 12#20. Апп. від 70#ти Іасона та Сосипатра і з ними; мчч. Дада, Максима та Квінтиліана; мч. Саторнія та ін.; свт. Кирила Туровськ.. Діян., X, 44#XI, 10. Ін., VIII, 21#30. 9#ти мчч. Кизичес.; прп. Мемнона; мчч. Діодора та Родопіана; свт. Василія; 300 мчч. у Туреч. (Груз.); прп. Нектарія Оптин.; прп. Амфілохія Поч.. Ново мучч., у Бутові постр. (перех.). Діян., XII, 1#11. Ін., VIII, 31#42. Неділя 5та після Пасхи, про самарянку. Ап. Якова Зеведєєва; свт. До# ната; сщмч. Василія; мч. Максима; свт. Никити Новгор.; свт. Ігнатія Брян чан.. Діян., XI, 19#26, 29#30. Ін., IV, 5#42. Седмиця 5та після Пасхи. Прор. Ієремії; прмч. Вати Перс.; блгв.цар. Тама# ри Груз.; прп. Пафнутія Боров.; сщмч. Макарія Київ.; прп. Герасима Бол..; прмчч. Афонс.. Ікони Божої Матері "Несподівана Радість". Діян., XII, 12#17. Ін., VIII, 42#51. Свт. Афанасія Велик.; мчч. Еспера та Зої, їх чад Киріака і Феодула; блгв. і рівноап.кн. Бориса (Болг.); блгвв.кн. Бориса і Гліба; свт. Афанасія Царегр.. Путивльської ікони Божої Матері. Діян., XII, 25#XIII, #12. Ін., VIII, 51#59. Віддання свята Преполовіння П'ятидесятниці. Мчч. Тимофія і Маври; прп. Петра; прп. Феодосія Печ.; прпп. Іульянії та Євпраксії Моск.. Ікон Божої Ма# тері: Успіння КиєвоПечерської, Печерської і Свенської. Діян., XIII, 13#24. Ін., VI, 5#14.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 12

ÒÐÀÂÅÍÜ

12 ст.ст. нов.ст. 4 Чт 17 5 Пт 18 6 Сб 19 7 Нд 20

8 Пн 21 9 Вт 22

10 Ср 23

11 Чт 24

12 Пт 25

13 Cб 26

14 Нд 27

15 Пн 28

16 Вт 29

17 Ср 30 18 Чт 31

Мц. Пелагії; сщмч. Єразма; сщмч. Альвіана і уч.; сщмч. Сильвана і 40 мчч; прпп. Ни# кити і ін. у Новг.. Староруської ікони Божої Матері. Діян., XІV, 20#27. Ін., ІX, 39#Х, 9. Вмц. Ірини; прп. Якова Залізнобор.. Ікони Божої Матері "Невипивана Чаша". Діян., XV, 5#34. Ін., X, 17#28. Храмове свято с. Березівка. Прав. Іова Багатостр.; мчч. Варвара воїна і ін.; мч. Варвара, кол. розб.; прп. Михея Радон.; прп. Іова Поч.. Діян., XV, 35#41. Ін., X, 27#38. Неділя 6та після Пасхи, про сліпого. Мч. Акакія; прп. Іоанна з уч.;прп.Іоан# на Зедаз. з учн.(груз.); прп. Ніла Сор.. Спомин явлення Хреста Госп. На небі в Єрус.. Любец. та Жиров. ікон Божої Матері. Діян., XVI, 16#34. Ін., IX, 1#38. Седмиця 6та після Пасхи. Ап. і єв. Іоанна Богослова; прп. Арсенія Ве# лик.; прп. Арсенія прац., Печ.. Діян., XVII, 1#15. Ін., XI, 47#57. Прор. Ісайї; мч. Христофора; перенесення мощей свт. Миколая у Барі. Межиріцької (перех.) та Перекопської ікон Божої Матері. Діян., XVII, 19#28. Ін., XII,19#36. Храмове свято с. Фасова. Віддання свята Пасхи. Ап. Симона Зілота; мчч. Алфія, Філадельфа та ін.; мч. Ісихія; прп. Ісидори юрод.; блж. Таїсії; свт. Симона єп., у Печ.; блж. Си# мона юрод.; свт. Антонія Ворон.. КиєвоБратської ікони Божої Матері. Діян., XVIII, 22#28. Ін., XII, 36#47. ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ. Сщмч. Мокія; рівноапп. Мефодія і Кирила; рівноап. Ростислава Великом.; прп. Софронія, затв. Печ.; свт. Никодима; сщмч. Іосифа Астрах.; сщмч. Олександра, архієп. Харк.. Діян., І, 1#12. Лк., XXIV, 36#53. Храмове свято с. Андріївка. День тезоіменитства Святішо го Патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Свтт. Єпіфанія Кіпр., Германа Констан.; свтт. Савина та Полувія; мч. Іоанна (Рум.); прп. Діонисія Радон.; сщмч. Єрмогена, патр. Моск.; сщмч. Петра; прав. Си# меона Верхот.; собор прпп. отців Молчен.. Діян., XIX, 1#8. Ін., XIV, 1#11. Мц. Гликерії і мч. Лаодикія; мч. Олександра Рим.; свт. Павсикакія; свв. Георгія спов., Ірини та чад.; прп. Євфимія Івер. (Груз.); прав. Гликерії; прмч. Макарія Канів.; мчч. 103х Черкас.. Діян., XX, 7#12. Ін., XIV, 10#21. Неділя 7ма після Пасхи. Св. отців І Вселенського Собору. Мч. Ісидора; мч. Максима; прп. Серапіона; прп. Никити Печ.; свт. Леонтія; блж. Ісидора юрод.. Со бор Карпаторус. свв. (перех.). Ікон Божої Матері: Ярослав., Челнської та Псково# Печер. "Розчулення" (перех.). Діян., XX, 16#18, 28#36. Ін., XVII, 1#13. 20річчя Харківського Архієрейського Собору та Предстоятельського служіння Бла женнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира. Седмиця 7ма після Пасхи. Прп. Пахомія Велик.; прп. Ахиллія; свт. Ісайї Рост.; прп. Ісайї Печ.; прп. Пахомія; прп. Єфросина з уч. Серапіоном; блгв. царев. Димитрія Моск.; прп. Макарія. Діян., XXI, 8#14. Ін., XIV, 27#XV, 7. Прп. Феодора Освящ.; сщмч. Олександра; мчч. Віта і ін.; блж. Музи; прп. отців у лаврі Савви вбитих; свт. Георгія ІІ; прпп. Кассіана і Лаврентія; прп.Єфрема Новгор.. Діян., XXI, 26#32. Ін., XVI, 2#13. Ап. Андроника; мчч. Солохона і ін.; свт. Стефана; прп. Євфросинії; прп. Додо Груз. (перех.); прав. Іони Одес.. Діян., XXIII, 1#11. Ін., XVI, 15#23. Мч. Феодота; мцц. Олександри, та ін.; мчч. Петра, Діонісія і ін.; мчч. Симеона, Ісаака і Вахтисія; мчч. Іраклія, Павлина та Венедима; прп. Давида Га# ред.(Груз.)(перех.); мч. Давида і Таричана (Груз.); пам'ять свв. отців семи Все# ленських Соборів. Діян., XXV, 13#19. Ін., XVI, 23#33.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

×ÅÐÂÅÍÜ

Page 13

13

ст.ст. нов.ст. 19 Пт 1

20 Сб 2

21 Нд 3

22 Пн 4

23 Вт 5

24 Ср 6 25 Чт 7

26 Пн 8 27 Сб 9

28 Нд 10

29 Пн 11

30 Вт12 31 Ср 13 1 Чт 14 2 Пт 15

Віддання свята Вознесіння Господнього. Сщмч. Патрикія і 3 пресв.; мчч.Калогерія і Парфенія Рим.; мч. Калуфа; прп. Іоана Готф.. Блгв.вел.кн.Во лодимир Мон.; блгв.кн. Димитрія Донс.; прп. Корнилія Олон.; благ.кн. Іоанна Углиц.; прп. Корнилія Комел.; прп. Сергія Шухт., сщмчч. Константи на, митр. Київ., Онуфрія, єп. Кривор., Олександра, архієп. Харк. та всіх новомчч. Слобід.. Діян., XXVII, 1#44. Ін., XVII, 18#26. Троїцька батьківська субота. Поминання спочилих. Мчч. Фалалея, Алек# сандра та Астерія; мч. Аскалона; прпп. Завулона і Сосанни; блгв.кн. Довмон# та Псков.; свт. Алексія, митр.Моск.. Діян., XXVІІІ, 1#31. Ін., XХI, 15#25. За упокій: 1 Сол., IV, 13#17. Ін., V, 24#30. Неділя 8ма після Пасхи. ДЕНЬ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ. П'ЯТИДЕСЯТНИЦЯ. Володимирської ікони Божої Матері. Рівноапп. Константина та Єлени; блгвв.кнн. Константина і чад Михаїла і Феодора Муром.; прп.Кассіана грека; блж. Андрія. Собор Карельс. святих. Собор мчч. Холмс. і Підляс.(перех.). Ікон Божої Матері, спис. з Володимирської. Діян., II, 1#11. Ін., VII, 37#52; VIII, 12. Храмове свято с. В. Карашин. Седмицязагальниця. ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Мч. Василіска. Пам'ять II Вселенського Собору; мч. Іоанна#Володимира Серб.; блж. Павла Таганр.. Тупичев.,Кiпрськ. (перех.) iкон БожоI Матерi. Єф.V, 9#19. Мф.ХVIII, 10#20. Прп. Михаїла спов.; прмч. Михаїла; свт. Леонтія Рост.; прп. Євфросинії По лоц.; прп. Паїсія Галиц.; собор Ростово#Ярослав. свв.. Рим., І, 1#7, 13#17. Мф., IV, 25#V, 13. Відзначення храмового свята в с. В. Карашин. Прпп. Симеона стовп.; мчч. Мелетія Страт. і 1218 воїнів з жін. і діт; прп. Ники# ти Переясл.. Ржавської ікони Божої Матері. Рим. І, 18#27. Мф. V, 20#26. Третє знайдення глави Іоанна Предтечі. Мц. Вікторії; сщмч. Ферапонта; свт. Інокентія Херс.. "Споручниця грішних", Корец. ікон Божої Матері (перех.). Рим., І, 28#II, 9. Мф., V, 27#32. Апп. від 70#ти Карпа та Алфея; мчч. Аверкія та Єлени; прп. Іоанна Психаїта; мч. Георгія Нов.; прп. Макарія Каляз. Рим., II, 14#29. Мф., V, 33#41. Віддання свята П'ятидесятниці. Сщмч. Ферапонта Сард.; мчч Феодори і Диди# ма; прп. Ферапонта Мож.; свтт. Кіпріана, Фотія, та Іони Моск.; прп. Ферапонта Монз.; прп. Ніла Столоб.; прав. Іоанна Руськ., спов.. Рим., І, 7#12. Мф., V, 42#48. Неділя 1ша після П'ятидесятниці. Всіх святих. Глас 8й. Прп. Никити спов.; сщмч. Євтихія; мц. Єлікониди; сщмч. Єладія; свт. Ігнатія Рост.; прп. Єле# ни Див.; прмчч. Макарія, Діонісія, Миколая і мчч. Ігнатія та Петра; блж. Домніки Олешк.. Ікон Божої Матері Нікейс. та Галиц., "Пом'якшення злих сердець" і "Непорушна стіна" (перех.). Євр., XI, 33#XII, 2. Мф., X, 32#33, 37#38; XIX, 27#30. Заговини на Петрів піст. Седмиця 2га після П'ятидесятниці. Мц. Феодосії; пам'ять І Вселенського Собору; прмц Феодосії; блж. Іоанна; сщмч. Іоанна; свт. Луки Сімф.; прп. Іова Анзер.. Ікони Божої Матері "Споручниця грішних". Рим., II, 28#III, 18. Мф., VI, 31#34; VII, 9#11. Початок Петрового посту. Прп. Ісаакія Далмат. Сщмч.Василія. Рим., IV, 4#12. Мф., VII, 15#21. Мчч. Єрмія; ап. від 70#ти Єрма; мч. Філософа. Рим., IV, 13#25. Мф., VII, 21#23. Мчч. Іустина Філос. та ін. Іустина і з ними; мц. Вікторії Рим.; прп. Агапіта Печ.; прп. Дионисія. Рим., V, 10#16. Мф., VIII, 23#27. Свт. Никифора. Прп. Варлаама Хут. (перех.); вмч. Іоанна Нов., Сочав.;


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 14

×ÅÐÂÅÍÜ

14 ст.ст. нов.ст.

3 Сб 16 4 Нд 17

5 Пн 18

6 Вт 19

7 Ср 20

8 Чт 21

9 Пт 22

10 Сб 23

11 Нд 24

12 Пн 25

13 Вт 26 14 Ср 27

15 Чт 28

16 Пт 29 17 Сб 30

прав. Іуліанії Новот.. КиєвоБратської , "Різдво Богородиці" (ХVІ) (перех.) ікон Божої Матері. Рим., V, 17#VI, 2. Мф., IX, 14#17. Мчч. Лукіліана, Клавдія та ін. і мц Павли; сщмч. Лукіана; блгв.цар. Димитрія Уг# лиц.. Рим.,III, 19#26. Мф., VII, 1#8. Неділя 2га після П'ятидесятниці. Всіх святих землі Русі. Глас 1й. Свт. Митрофана Конст.; мчч. Фронтасія, Северина, Северіана і Силана; мч. Кон# кордія; сщмч. Астія; прп. Зосими; прп. Мефодія; всіх прпп. отців Афон. (пе# рех.). Рим., II, 10#16. Мф., IV, 18#23. Седмиця 3тя після П'ятидесятниці. Сщмч. Дорофея; мчч. Маркіана, Ни# кандра і ін.; прп. Феодора; прп. Анувія; прп. Дорофея; блжж.кнн. Ігоря Черніг. та Константина, митр. Київ.; блгв.кн. Феодора Новгор.; прпп. Вассіана та Іони. Ігорівської ікони Божої Матері. Рим., VII, 1#13. Мф., IX, 36#Х, 8. Прпп. Віссаріона; Іларіона Нов.; прмцц. Архелаї, Фекли, Сосанни; свт. Іони Великоп.; прп. Паїсія Углиц.; прп. Іони Климец.; прп. Раїфа спов.. Пименовсь# кої ікони Божої Матері. Рим., VII, 14#VIII, 2. Мф., X, 9#15. Мч. Феодота; мцц. Калерії (Валерії), Киріакії і Марії; сщмч. Маркеліна Рим.; мчч. Клавдія, Кирина й Антоніна; сщмч. Маркела, мчч. Сисинія та Киріана і ін.; собор Іванівс. святих. Рим., VIII, 2#13. Мф., X, 16#22. Вмч. Феодора Стратил.; прп. Єфрема Антіох.; прп. Зосими Фінік.; свт. Феодо# ра Сузд.; блгвв.кнн. Василія і Константина Яросл.. Ярославської та Урюпінської ікон Божої Матері. Рим., VIII, 22#27. Мф., X, 23#31. Свт. Кирила Олекс.; мцц. Фекли, Марфи, Марії; прп. Кирила; прп. Олександра; прав. Алексія Моск.. Бежівс. та Дубов. ікон Божої Матері (перех.). Рим., IX, 6#19. Мф., X, 32#36; XI, 1. Сщмч. Тимофія; мчч. Александра та Антоніни; прп. Феофана; свт. Вассіана; прп. Силуана Печ.; свт. Василія Ряз.; свт. Іоанна Тобол.; собори Рязанс. і Сибірс. святих. Рим., III, 28#IV, 3. Мф., VII, 24#VIII, 4. Неділя 3тя після П'ятидесятниці. Глас 2й. Апп. Варфоломія і Варна ви; прп. Варнави; сщмч. Никифора, екзарха Констан. Патріарха в Ук раїні (перех.); прп. Єфрема. Собор Галиц., Новгор., Білорус., Псков., СанкПетерб., Одес., та Британ. і Ірланд. святих (перех.). Ікон Божої Ма# тері "Достойно єсть". Рим., V, 1#10. Мф., VI, 22#33. Седмиця 4та після П'ятидесятниці. Прп. Онуфрія Вел.; прп. Петра Афон.; прп. Іоанна, Андрія, Іраклемона і Феофіла; прп. Арсенія; прп. Онуфрія Псков.; прпп. Онуфрія і Авксентія Волог.; прп. Стефана Комел.; прпп. Вассіана та Іони Солов.; блгв.кн.Анни Кашин.. Рим., IX, 18#33. Мф., XI, 2#15. Мц. Акилини; свт. Трифілія; мц. Антоніни; прпп. Анни і Іоанна; прпп. Андроника і Савви Моск.; прп. Олександри Див.. Рим., X, 11#XI, 2. Мф., XI, 16#20. Прор. Єлисея; свт. Мефодія Конст.; блгв.кн. Мстислава; прп. Мефодія; прп. Єлисея; сщмч. Володимира Київ.. Олешків. (Феодорів.) ікони Божої Ма# тері. Рим., XI, 2#12. Мф., XI, 20#26. Прор. Амоса; мчч. Віта, Модеста, Крискентії; мч. Дупи; прп. Дупи; блжж. Ієро# німа Стрид. і Августина; прп. Феодора; свт. Михаїла Київ.; блгв.кн. Лазаря; прмчч. Григорія і Кассіана; свт. Єфрема ІІ, патр.Серб.; свт. Іони Моск.; прпп. Сергія і Варвари. Рим., XI, 13#24. Мф., XI, 27#30. День Конституції України. Свт. Тихона Амафунт.; сщмч Тигрія і мч. Євтропія; прп. Тихона Калуз.; прп. Ти# хона Костр.; прп. Мойсея Оптин..Рим., XI, 25#36. Мф., XII, 1#8. Мчч. Мануїла, Савела та Ісмаїла. Рим., VI, 11#17. Мф., VIII, 14#23.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

ËÈÏÅÍÜ

Page 15

15

ст.ст. нов.ст. 18 Нд 1

19 Пн 2

20 Вт 3

21 Ср 4 22 Чт 5 23 Пт 6

24 Сб 7

25 Нд 8 26 Пн 9

27 Вт 10

28 Ср 11 29 Чт 12

30 Пт 13 1 Сб 14 2 Нд 15

3 Пн 16

Неділя 4та після П'ятидесятниці. Глас 3й. Мчч. Леонтія, Іпатія та Феоду# ла; прп. Леонтія Печ.; собор прпп. отців Псково#Печ.(перех.). Ікон Божої Матері: Боголюбської та шан. списки з неї, Короб.#Казанської (перех.) Рим., VI, 18#23. Мф., VIII, 5#13. Седмиця 5та після П'ятидесятниці. Ап. Іуди, брата Господнього; мч. Зосими; прп. Паїсія Велик.; прп. Іоанна; прп. Варлаама; свт. Іова, патр. Моск.; прп. Паісія Хіленд. (Болг.); свт. Іоанна Шанх. і СанФранц.. Рим., XII, 4#5, 15#21. Мф., XII, 9#13. Сщмч. Мефодія; мцц. Інни, Пинни, Римми; мчч. Аристоклія, Димитріана, Афа# насія; свт.Левкія спов.; свт. Мини; блгв.кн. Гліба Волод.; свт. Гурія Казан.. Ко# синської ікони Божої Матері. Рим., ХІV, 9#18. Мф., XII, 14#16,22#30. Мч. Іуліана; прпп. Юлія та Юліана; мч. Арчила ІІ та Луарсаба ІІ (Груз.); прп. Максима Грека. Рим., XV, 7#16. Мф., XII, 38#45. Сщмч. Євсевія; мчч. Зінони і Зіни; мчч. Галактіона, Іуліанії. Рим., XV, 17#29. Мф., XII, 46#XIII, 3. Володимирської (КиєвоВишгор.) ікони Божої Матері. Мц. Агрипини; мчч. Євстохія, Гаїя та ін.; прав. Артемія; свт. Германа Казан.. Собор Володи мир. святих. Ікон Божої Матері "Розчулення", "Вратарниця" та "Незгасима свіча". Рим., XVI, 1#16; Мф., XIII, 4#9. РІЗДВО ПРЕДТЕЧІ І ХРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЬОГО ІОАННА. Мчч. 7 братій: Орентія і ін.; прп. Антонія; правв. отроків Якова та Іоанна Менюз.. Пред.; Рим., ХІІІ, 12#ХІV, 4. Лк., І, 5#25, 57#68, 76, 80. Неділя 5та після П'ятидесятниці. Глас 4й. Прмц. Февронії; блгвв.кн. Пе# тра і Февронії Муром.. Рим., X, 1#10. Мф., VIII, 2#IX, 1. Седмиця 6та після П'ятидесятниці. Тихвінської ікони Божої Матері. Прп. Давида Солун.; прп. Іоанна Готф.; свт. Діонісія Суздал.; прп. Тихона Костр.. Тихвінс. Львівс. "Сльозоточівої" ікони Божої Матері. Рим., XVI, 17#24. Мф., XIII, 10#23. День єпископської хіротонії Блаженнішого Митрополита Володимира. Прп. Сампсона; прав. Іоанни мироносиці; прп. Севіра; прп. Георгія (Груз.); прп. Мартина; прп.Серапіона; знайдення мощей прп. Амвросія Оптин.. 1 Кор., І, 1#9. Мф., XIII, 24#30. Мчч. Кира та Іоанна; прп. Павла лік.; прп. Ксенофонта; прпп. Сергія і Германа Валаам.. Ікони Божої Матері "Троєручиця". 1 Кор., II, 9#ІІІ, 8. Мф., XIII, 31#36. ПЕРВОВЕРХОВНИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА. Касперівської ікони Божої Матері. Апп.: 2 Кор., ХІ, 21#ХІІ, 9. Мф., ХVІ, 13#19. Храмове свято с . Копилів. Собор 12ти апостолів. Прп. Петра, цар. Рост.. Баликінської, Горбанівської і Волинської ікон Божої Матері. 1 Кор., IV, 5#8. Мф., XIII, 44#54. Безсрр. Косми і Даміана; мч. Потита; прп. Петра; прав. Ангеліни. Собор Чернігівс. свв. (перех.). Рим., ІX, 1#5. Мф., IX , 18#26. Неділя 6та після П'ятидесятниці. Глас 5й. Покладення чесної ризи Пресвя тої Богородиці у Влахерні. Свт. Ювеналія Єрусал.; свт. Фотія, митр. Київ.; свт. Арсенія (перех.); прмчч.Неофіта і ін.(перех.). Собор Тверс. свв. (перех.). Пожайс., Фе# одотівс., Охтирс. та Турковиц. ікон Божої Матері. Рим., XII, 6#14. Мф., IX, 1#8. Седмиця 7ма після П'ятидесятниці. Мч. Якінфа; мчч. Діомида і др.; мчч. Мокія і Марка; прп. Александра; свт. Анатолія Конст.; прпп. Анатолія та ін. Анатолія затв., Печ.; блгвв.кнн. Василія і Константина Яросл.; свт. Василія Ряз.; блж. Іоанна; прп. Никодима; свт. Филипа Моск.. 1 Кор., V, 9#VI, 11. Мф., XIII, 54#58.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 16

ËÈÏÅÍÜ

16 ст.ст. нов.ст. 4 Вт 17

5 Ср 18

6 Чт 19

7 Пт 20

8 Сб 21

9 Нд 22

10 Пн 23

11 Вт 24 12 Ср 25

13 Чт 26 14 Пт 27 15 Сб 28

16 Нд 29

17 Пн 30

18 Вт 31

Свт. Андрія Критс.; прп. Марфи; мчч. Феодота та Феодотії; сщмч. Феодора; блгв.кн. Андрія Боголюб.; прп. Андрія Рубльова; прп. Євфимія; сттпп. ц. Миколая, ц. Олександри, ц. Алексія, в.кнн. Ольги, Татіани, Марії і Ана стасії. Галатської ікони Божої Матері. 1 Кор., VI, 20#VII, 12. Мф., XIV, 1#13. Прп. Афанасія Афон.; мчч. Анни і Кирили; прп. Лампада; прп. Сергія Радон.; прмцц. вел.кн. Єлисавети та інок. Варвари. Ікони Божої Матері "Еко# номіса".1 Кор., VІІ, 12#24. Мф., ХІV, 35#ХV, 11. Прп. Сисоя Вел.; мчч. Марина та ін. у Римі; мчч. Ісавра і ін.; мч. Коїнта; мц. Лукії і ін.; прп. Сисоя схим. Печ.; прав. Іуліанії, кн. Ольш.. Собор Радонез. свя# тих. Богород.#Уфим. ікони Божої Матері. 1 Кор., VІІ, 24#35. Мф., ХV, 12#21. Прп. Фоми; прп. Акакія; мчч. Перегрина та ін.; прмчч. Єпіктета та Астіона; мч. Євангела; мц. Киріакії; прп.Євдокії, кн. Моск.. Влахернс. ікони Божої Матері. Оновл. ікони "Спас Нерукотвор.". 1 Кор., VII, 35#VIII, 7. Мф., XV, 29#31. Явлення ікони Божої Матері у Казані. Вмч. Прокопія; прав. Прокопія, юрод.; прав. Прокопія Уст.. Знамення від ікони Божої Матері "Благовіщення" в Уст., шан. списки з Казанс. ікони. Богор.: Флп., II, 5#11. Лк., X, 38#42; XI, 27#28. Неділя 7ма після П'ятидесятниці. Глас 6й. Сщмч. Панкратія; сщмч. Ки# рила; прмчч. Патермуфія, Копрія, мч. Олександра; прп. Патермуфія, Копрія; свт. Феодора; прп. Гавриїла Афон.. Кіпрс. та Колоц. ікон Божої Матері. Рим., XV, 1#7. Мф., IX, 27#35. Седмиця 8ма після П'ятидесятниці. Мчч. 45#ти у Нікополі; мч. Апполонія; мчч. Віанора та Силуана; прпп. пустельн. єгип.; прп. Антонія Печ.; покладення ризи Гос# подньої в Москві. Коневської ікони Божої Матері. 1 Кор., ІX, 13#18. Мф., XVI, 1#6. Спомин чуда вмц. Євфімії; мч. Киндея; рівноап.кн. Ольги. Оковец.та Борко# лабівс. ікон Божої Матері. 1 Кор., X, 5#12. Мф., XVI, 6#12. Мчч. Прокла та Іларія; прп. Михаїла; прп. Голіндухи; мчч. Феодора та Іоан на, у Києві; прп. Іоанна і Гавріїла (Груз.); прп. Арсенія Новгор.; прп. Симона. Ікони Божої Матері "Троєручиця". 1 Кор., X, 12#22. Мф., XVI, 20#24. День тезоiменитства вiкарiя Київської Митрополiї Єпископа Макарiвського Iларiя. Собор Архангела Гавриїла. Прп. Стефана. Мч. Юліана; мч. Серапіона. 1 Кор., X, 28#ХІ, 7. Мф., XVI, 24#28. Ап. від 70#ти Акили; мч. Іуста; прп. Єлія; прп. Онисима; мч. Іоанна; прп. Стефана Махр.; прп. Никодима; прп. Феофіла Київ.. 1 Кор., ХІ, 8#22. Мф., XVІІ, 10#18. Мчч. Кирика та Іулити. Рівноап.кн. Володимира, у св. хрещ. Василія; мч. Авудима; прп. Іова Угол.. Собор Київських святих. Рівноапп.: Гал., І, 11#19. Ін., X, 1#9. День те зоіменитства Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї Ук раїни, Предстоятеля Української Православної Церкви. День Хрещення Русi. Неділя 8ма після П'ятидесятниці. Глас 7й. Пам'ять свв. отців шести Вселенських соборів (перех.). Сщмч. Афіногена і уч.; мч. Павла і мцц. Алев# тини (Валентини), Хіонії; мч. Антіоха; мц. Іулії. Псковської ікони Божої Матері. 1 Кор., І, 10#18. Мф., XIV, 14#22. День архiєрейської хiротонiї вiкарiя Київської Митрополiї Єпископа Макарiвського Iларiя. Седмиця 9та після П'ятидесятниці. Вмц. Марини (Маргарити); прп. Іри# нарха Соловец.; прп. Лазаря; прп. Леоніда. Святогірської ікони Божої Ма# тері. 1 Кор., ХІ, 31#ХІІ, 6. Мф., XVІІІ, 1#11. Мчч. Єміліана; мч. Іакінфа; прп. Памви пуст.; прпп. Іоанна Багатостраж. і Памви затв., Печ.. 1 Кор., ХІІ, 12#26. Мф., XVІІІ, 18#22; ХІХ, 1#2, 13#15.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

ÑÅÐÏÅÍÜ

Page 17

17

ст.ст. нов.ст. 19 Ср 1

20 Чт 2

21 Пт 3 22 Сб 4 23 Нд 5

24 Пн 6

25 Вт 7

26 Ср 8 27 Чт 9

28 Пт 10

29 Сб 11

30 Нд 12

31 Пн 13

1 Вт 14

2 Ср 15 3 Чт 16

Обрітення мощей прп. Серафима Саров.. Прп. Макрини; прп. Дія; блгв.кн. Романа; прп. Паїсія Печ.; блж. Стефана та Милиці. 1 Кор., XIІІ, 4#XІV, 5. Мф., XХ, 1#16. Прор. Ілії. Прп. Авраамія Галиц.; прпмч. Афанасія Брест.. Галиц. і Абалац. "Знамення" ікон Божої Матері. Прор.: Як., V,10#20. Лк., IV, 22#30. Храмове свято смт Макарів. Прор. Ієзекіїля; прпп. Симеона, Іоанна; прп. Онуфрія мовч., Печ.. 1 Кор., XIV, 26#40. Мф., XXI, 12#14, 17#20. Мироносиці рівноап. Марії Магдалини; сщмч. Фоки; прп. Корнилія Переяс.. Рим., XІV, 6#9. Мф., XV, 32#39. Неділя 9та після П'ятидесятниці. Глас 8й. Почаївської ікони Божої Матері. Мчч. Трофима і з ним; сщмч. Аполлінарія; прав. воїна Феодора. Собор Смол. святих (перех.). Ікони Божої Матері "Усіх скорботних Радість" (з грош.). Богор.: Флп., II,5#11. Лк.,Х, 38#42; ХI, 27#28. Седмиця 10та після П'ятидесятниці. Мц. Христини; мчч. блгвв. кнн. Бориса і Гліба; прп. Полікарпа Печ.; прпмчч. Мгарських. 1 Кор., XV, 12# 19. Мф., XXI, 18#22. Успіння прав. Анни, матері Пресвятої Богородиці. Свв.Олімпіади та Євпраксії; память V Вселенського Собору; прп. Макарія Унж.. 1 Кор., XV, 29# 38. Мф., XXI, 23#27. Сщмч. Єрмолая, Єрміла та Єрмократа; прмц. Параскеви; прпп. Мойсея Угріна і Мойсея чуд., Печ.. 1 Кор., ХVІ, 4#12. Мф., ХХІ,28#32. Вмч. і цілителя Пантелеймона; прп. Анфіси іг. і сес.; рівноап. Климента Охрид., Наума та ін. (Болг.); блж. Миколая; прп. Германа Аляскин..Вмч.: 2 Тим., ІІ, 1#10. Ін., XV, 17# XVІ, 2. Смоленської ікони Божої Матері "Одигітрія". Апп. від 70#ти Прохора і ін.; мч. Юліана, Євстафія та Акакія; свт. Питирима.; собор Тамбов. свв.. Шанов. списки із Смоленс. ікони Божої Матері. Богор.: Флп., II,5#11. Лк.,Х, 38#42; ХI, 27#28. Свято на честь ікони в с. Копилів. Мч. Каліника; мц. Серафими; мц. Феодотії і чад; мч. Євстафія (Груз.); прмч. Михаїла; прпп. Константина і Косми; мч. Даниїла Черкас.. Воргольс. ікони Божої Матері. Рим., XV, 30#33. Мф., XVII, 24#XVIII, 4. Неділя 10та після П'ятидесятниці. Глас 1й. Апп. від 70#ти Сили, Силуана, Крискента, Єпенета, Андроника; мч. Поліхронія та ін.; сщмч. Валентина, уч., та мчч., прав. Авундія; мч. Іоанна Воїна; прп. Германа Солов.. 1 Кор., ІV, 9#16. Мф., ХVІІ, 14#23. Свято каплиці села Людвинівка. Седмиця 11та після П'ятидесятниці. Передсвято Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього. Прав. Євдокима; мц. Іуліти; сщмчч. Веніаміна, митр. Петр. та архім. Сергія, мчч. Юрія та Іоанна. 2 Кор., ІІ, 4#15. Мф., ХХІІІ, 13#22. Заговини на Успенський піст. Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього. Мчч. Маккавеїв, мат. їх Соломонії та вч. Єлеазара; мчч. у Пергії Памфіл.. Хрес: 1 Кор., І, 18#24. Ін., XIX, 6#11, 13#20, 25#28, 30#35. Початок Успенського посту. Первомч. архідияк. Стефана; прав. Никодима, Гамаліїла, Авива; сщмч. Стефана Рим. і з ним; блжж. Василія Спасо#Кубен. і Василія Моск.. 2 Кор., III, 4#11. Мф., XXIII, 29#39. Прпп. Ісаакія, Далмата і Фавста; мч. Раждена перса (Груз.); прп. Косми; прп. Антонія Рим.. 2 Кор., IV, 1#6. Мф., XХІV, 13#28.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 18

ÑÅÐÏÅÍÜ

18 ст.ст. нов.ст. 4 Пт 17 5 Сб 18

6 Нд 19 7 Пн 20

8 Вт 21

9 Ср 22 10 Чт 23 11 Пт 24

12 Сб 25 13 Нд 26

14 Пн 27

15 Вт 28

16 Ср 29

17 Чт 30

18 Пт 31

Свв. семи отроків Єфес.; прмц. Євдокії; мч. Єлевферія. 2 Кор., IV, 13#18. Мф., XXIV, 27#33, 42#51. Передсвято Преображення Господнього. Мч. Євсигнія; сщмчч. Анфіра і Фавія; мч. Понтія; мчч.Кантидія та ін.; прав. Нонни; прп. Іова. 1 Кор., І, 3#9. Мф., XІX, 3#12. Поминання жертв террору і сталінських репресій. Неділя 11та після П'ятидесятниці. Глас 2й. ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ. 2 Пет., І, 10#19. Мф., XVII,1#9. Дозволяється риба. Седмиця 12та після П'ятидесятниці. Післясвято Преображення Господнього. Прмч. Дометія з уч.; мчч. Марина та Астерія; прп. Ора; прмч. Потамії; свт. Ієрофея, прав. Стефана; прпп. Пимена Багатостр., Пимена посн. та Меркурія, Печ.; свт. Митрофана Ворон.; прп. Антонія Оптин.; прп. Олімпіади Арзам. і Київ.. 2 Кор., V, 10#15. Мк., І, 9#15. Свт. Єміліана спов.; свт. Мирона; мчч. Єлевферія і Леоніда; прп. Григорія Печ.; прп. Григорія Синаїта; прпп. Зосими та Савватія Солов.. Толзьк. ікони Божої Матері. 2 Кор., V, 15#21. Мк., I, 16#22. Ап. Матфія. Мч. Антонія; прп. Псоя; мчч. Юліана і ін.; свт. Філарета Черніг.; прп. Лаврентія Черніг.; собор Соловец. свв.. 2 Кор., VІ, 11#16. Мк., I, 23#28. Мчч. архідияк. Лаврентія, Сікста, Фелікісима та Агапіта дияк., Романа ; блж. Лаврентія. 2 Кор., VІІ, 1#10. Мк., I, 29#35. Мч. архідияк. Євпла; мц. Сосанни і з нею; прмчч. Василія, Феодора Печ.; прп. Феодора, кн. Остроз., Печ.; прп. Іоанна, затв. Святог.. 2 Кор., VІІ, 10#16. Мк., IІ, 18#22. День Незалежності України. Мчч. Фотія та Аникити і з ними; сщмч. Олександра; мчч. Памфіла та Капітона. 1 Кор., І, 26#29. Мф., ХХ,29#34. Неділя 12та після П'ятидесятниці. Глас 3й. Віддання свята Преображення Господнього. Прп. Максима спов.; мчч. Іполита та ін.; блж. Максима Моск.; свт. Тихона Ворон.. "Пом'якшення злих сердець" і "Страсної" ікон Божої Матері.1 Кор., XV, 1#11. Мф., XІX, 16#26. Седмиця 13та після П'ятидесятниці. Передсвято Успіння Пресвятої Богородиці. Прор. Михея; сщмч. Маркела; прп. Феодосія Печ.; прп. Аркадія; сщмч. Василія, архієп. Черніг., прпмч. Матфея і мч. Алексія. 2 Кор., VІІІ, 7#15. Мк., IІІ, 6#12. УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ. Ікони Софії, Премудрості Божої, ша# нов. ікони Успіння Божої Матері: КиєвоПеч., Бахчисарайська та iн.. Флп., II, 5#11. Лк., X, 38#42; XI, 27#28. Храмове свято с. Рожів. Післясвято Успіння Пресвятої Богородиці. Перенесення до Констан тинополя Нерукотворенного Образа Господнього. Мч. Діомида лік.; прп. Херимона; мчч. 33#х Палест.. Феодорів. ікони Божої Матері. 2 Кор., IX, 12#X, 7. Мк., III, 20#27. Мч. Мирона; мчч. Фірса, Левкія, Корогата, та друж.; мчч. Павла і Іульянії та ін.; мч. Патрокла; мчч. Стратона, Филипа і ін.; прп. Аліпія, іконоп. Печ.; прп. Пимена. Свенськ. (Печ.) ікони Божої Матері. 2 Кор., Х, 7#18. Мк., ІІІ, 28#35. Мчч. Флора і Лавра; мч. Єрма, Серапіона і Полієна; сщмч. Єміліана і з ним; свтт. Іоанна і Георгія; прп. Макарія; прп. Іоанна Рильс.. Ікони Божої Матері "Всецариця". 2 Кор., ХI, 5#21. Мк., IV, 1#9. Престольне свято с. Осикове.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

ÂÅÐÅÑÅÍÜ

Page 19

19

ст.ст. нов.ст. 19 Сб 1 20 Нд 2 21 Пн 3

22 Вт 4 23 Ср 5

24 Чт 6

25 Пт 7 26 Сб 8

27 Нд 9

28 Пн 10

29 Вт 11 30 Ср 12

31 Чт 13 1 Пт 14

2 Сб 15 3 Нд 16

4 Пн 17

Мч. Андрія Стратилата і 2593 мчч.; мчч. Тимофія, Агапія та Фекли; свт. Питирима; прп. Геннадія Костр.. Донськ. ікони Божої Матері. 1 Кор., II, 6#9. Мф., XXII, 15#22. Неділя 13та після П'ятидесятниці. Глас 4й. Прор. Самуїла; мчч.Севіра та Мемнона і 37 мчч.. Собор Моск. свв.. 1 Кор., XVІ, 13#24. Мф., XXІ, 33#42. Седмиця 14та після П'ятидесятниці. Ап. від 70#ти Фадея; мц. Васси з чад., мчч. Феогнія, Агапія і Піста; прп. Аврамія прац., Печ.; прп. Аврамія Смол.; прп. Марфи Див.. 2 Кор., XII, 10#19. Мк., IV, 10#23. Мч. Агафоника і ін.; сщмч. Афанасія; прп. Анфуси, слуг і мчч.; мц. Євлалії; прп. Ісаакія Оптин.. Грузин. ікони Божої Матері. 2 Кор., XII, 20#XIII, 2. Мк., IV, 24#34. Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці. Мч. Лупа; сщмч. Іринея Ліонс.; прпп. Євтихія і Флорентія; свт. Каліника Конст.; сщмч. Прокопія, архієп. Херс.. 2 Кор., ХIII, 3#13. Мк., IV,35#41. Сщмч. Євтихія; мч. Татіона; мц. Сіри Перс.; прп. Георгія; свт. Петра, митр. Моск.; прп. Арсенія Комел.. Петровської ікони Божої Матері. Гал., І, 1#10, 20# ІІ, 5. Мк., V, 1#20. Ап. Варфоломія; ап. від 70#ти Тита; свтт. Варсиса і Євлогія, та Протогена, спов.; свт. Мини. Гал., ІІ, 6#10. Мк., V, 22#24, 35#VІ, 1. Стрітення Володимирської (КиєвоВишгородської) ікони Божої Ма тері. Мчч. Адріана та Наталії; прп. Адріана Ондр.. Псково#Печер. ікони Божої Матері "Розчулення". Богор.: Флп., II, 5#11. Лк., X, 38#42; XI, 27#28. Неділя 14та після П'ятидесятниці. Глас 5й. Прп. Пимена Велик.; свт. Осії; свт. Ліверія Рим.; прп. Пимена Пал.; мц. Анфіси; прп. Савви; прп. сщмч. Кукші і Пимена Печ.. 2 Кор., І, 21#ІІ, 4. Мф., ХХII, 1#14. Седмиця 15та після П'ятидесятниці. Прп. Мойсея Мурина; прор. Анни; мц. Шушаніки,кн. Ранс.; собор прпп. отц. КиєвоПеч., у Дальніх печ.; прп. Савви Псков.; прп. Іова Поч.. Гал., ІІ, 11#16. Мк., V, 24#34. Усікновіння глави Іоанна Предтечі. Предт.: Діян., XIII, 25#32. Мк., VI, 14#30. День пісний. Поминання воїнів, які поклали життя за віру та Вітчизну. Свтт. Олександра, Іоанна, Павла Нов.; прп.Христофора; прп. Фантина Сол.; свтт. Серб.; прп. Олександра Свір.; блгвв.кнн. Олександра Невс., Да ниїла Моск.. Гал., ІІІ, 15#22, 7. Мк., VІ, 7#13. Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Сщмч. Кіпріана; свт. Ген# надія. Богор.: Євр., ІХ,1#7. Лк., Х, 38#42; ХІ, 27#28. Початок індикту – церковне новоліття. Прп. Симеона стов. і Марфи; прав. Іісуса Нав.; мц. Калісти з бр., мчч. Євода і Єрмогена; мч. Аїфала; мцц. 40 дів посн., мч. Амуна; собор Богородиці в Міас.. Чернігівс.Гефсиман., Олек# сандр. і ім."Всеблаженна" та "Августовська" у с.Рожiв ікон Божої Матері. Новоліт.: 1 Тим., II, 1#7. Лк., IV, 16#22. Свято на честь iкони в с.Рожiв. Мчч. Маманта, Феодота і Руфіни; прп. Іоанна посн.; мчч.3628 у Нікомідії. Ка# луз. ікони Божої Матері. 1 Кор., ІV, 7#V, 5. Мф., XXІV, 1#13. Неділя 15та після П'ятидесятниці. Глас 6й. Сщмч. Анфіма і з ним ; прп. Феоктиста; св. Фіви; мц. Василиси; сщмч. Аристіона; свт. Іоанникія ІІ; блж. Іоанна Влас.. Пісідійс. ікони Божої Матері. 2 Кор., IV, 6#15. Мф.,ХХII, 35#46. Седмиця 16та після П'ятидесятниці. Сщмч. Вавили, 3 отр. і мат. Христоду# ли; прор. Мойсея; мц. Єрміонії; мч. Вавили і 84 отр.; мчч. Феодора і ін.; прмч. Парфенія; свт. Іоасафа Бєлг.; свт. Митрофана, єп.Ворон..Собор Ворон. свв.. Ікони Божої Матері "Неопалима Купина". Гал., ІV, 28#V, 10. Мк., VI, 54#VIІ, 8.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 20

ÂÅÐÅÑÅÍÜ

20 ст.ст. нов.ст. 5 Вт 18

6 Ср 19

7 Чт 20

8 Пт 21

9 Сб 22

10 Нд 23

11 Пн 24

12 Вт 25

13 Ср 26

14 Чт 27

15 Пт 28

16 Сб 29

17 Нд 30

Прор. Захарії і прав. Єлисавети; мчч. Фіфаїла і Фівеї; мч. Сарвіла; мц. Раїси (Іраіди); мчч.Ювентина і Максима; мч. Урвана, ін. мчч. і 77 у Ніком.; мч. Авдія; блгв.кн. Гліба; прпмч. Афанасія; прп. Іова Угол.. Гал., V, 11#21. Мк., VIІ, 5#16. Спомин чуда Архістратига Михаїла. Мчч. Євдоксія, Макарія, Зінона; мчч. Ромила і ін.; мчч. Киріака, Авива і 11 мчч.; сщмч. Кирила; прп. Архипа; прп. Да# вида. КиєвоБратс. і Арапетс. ікон Божої Матері. Гал., VІ, 2#10. Мк., VIІ, 14#24. Храмове свято сіл Мар'янівка та Плахтянка. Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Мч. Созонта; апп. від 70#ти Євода і Онисифора; мч. Євпсихія; прп. Луки; свт. Іоанна; прпп. Олександра і Андрія; прп. Серапіона; прмч. Макарія Кан.; прп. Макарія Оптин.. Єф., I, 1#9. Мк., VІІ, 24#30. РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ. Ікони Софії, Премудрості Божої (Київ.). Шанов. ікони Різдва Божої Матері: Сямська, Глинська і ін.; Холмс., Курсько#Корінн. "Знамення", Почаїв. і ін.. Богор.: Флп., II, 5#11. Лк., X, 38#42; XI, 27#28. Храмове свято сіл Ситняки, Чорногородка та Гавронщина. Субота перед Воздвиженням. Післясвято Різдва Пресвятої Богоро диці. Правв. Іоакима та Анни. Мч. Северіана; прп. Феофана; мчч. Харитона і Стратора; пам'ять ІІІ Вселенського Собору; блж. Никити; прп. Іосифа Волоц.; свт. Феодосія Черніг.. Собор Глинс. свв.. Гал., IV, 22#31. Лк., VIІІ, 16#21. Неділя 16та після П'ятидесятниці, перед Воздвиженням. Глас 7й. Мцц. Минодори, Митродори, Німфодори; апп. від 70#ти Апелія, Лукія, Климен# та; блгв. цар. Пульхерії; свтт. Петра і Павла; прп. Павла Послуш. Печ.; прп.кн. Андрія. Гал., VІ, 11#18. Ін., ІІI, 13#17. Седмиця 17та після П'ятидесятниці. Прп. Феодори; мчч. Димитрія, Єванфії, друж. та сина Димитріана; мчч. Діодора та Дидима; мц. Ії; прп. Єфросина; прпп. Сергія і Германа Валаам.; прпп. Силуана Афон.. Собор Святогір. свв.. Кап# лунівс. і Святогір. Зимнен. ікон Божої Матері. Єф., I, 22#ІІ, 3. Мк., Х, 46#52. Віддання свята Різдва Пересвятої Богородиці. Сщмч. Автонома; мч. Фео# дора; сщмч. Корнута; мч. Юліана і 40 мчч. ; прп. Афанасія; прп. Вассіана; прав. Симеона Верхот.. Боянс. ікони Божої Матері. Єф., IІ, 19#ІІІ. Мк., ХІ, 11#23. Пам'ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусал.. Передсвято Воздвиження Хреста Господнього. Сщмч. Корнилія; мчч. Кроніда, Леонтія і Валеріана; мчч. Селевка і Стратоніка; мчч. Макровія і Гордіана; мчч. Іллі, Зо# тикаі ін.; сщмч. Юліана; прп. Петра; вмч. Кетевані, цар. Кахет. (Груз.). Єф., IІІ, 8# 21. Мк., ХІ, 23#26. ВОЗДВИЖЕННЯ ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО. Свт. Іоанна Златоуста. Лєснинс. ікони Божої Матері. 1 Кор., І, 18#24. Ін., XІX, 6#11, 13#20, 25#28,30#35. День пісний. Храмове свято с. Мостище. Післясвято Воздвиження Хреста. Вмч. Никити; свт. Акакія; мчч. Максима, Фе# одота, Аскліади; мч. Порфирія; первомч. архідияк. Стефана; свт. Іосифа (Груз.); прп. Філофея. Новоникит. ікони Божої Матері. Єф., IV, 17#25. Мк., ХІІ, 1#12. Субота після Воздвиження. Вмц. Євфимії; мц.Севастіани; мц. Мелітіни; мчч. Віктора та Сосфена; прп. Дорофея; мчч. Іосифа і Ісаака (Груз.); мц. Люд# мили, кн.Чес.; свт. Кіпріана, митр. Київ.; прп. Кукші Одес.. Ікони Божої Матері "Призри на смирення" у Києві. 1 Кор., ХІV, 20#25. Мф., ХХV, 1#13. Неділя 17та після П'ятидесятниці, після Воздвиження. Глас 8й. Мцц. Віри, Надії, Любові, Софії. Мцц. Феодотії та Агафоклії; мчч.156. Прп.Іони Київ. (перех.). Єгип.. Цареград.і Макаріїв. ікон Божої Матері. 2 Кор.,VІ, 16#VІІ,1. Мф., ХV, 21#28.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

ÆÎÂÒÅÍÜ

Page 21

21

ст.ст. нов.ст. 18 Пн 1

Седмиця 18та після П'ятидесятниці. Свт. Євменія; мц. Аріадни; мцц. Софії та Ірини; мч. Кастора; мчч. Бідзина, Шалви, Єлизбара (Груз.); прп. Єфросинії; прп. Іларіона Опт.. Молчен., ім."Цілителька" і Старорус. ікон Божої Матері. Єф., IV, 25#32. Лк., ІІІ, 19#22. 19 Вт 2 Мчч. Трофима, Савватія, Доримедонта; мч. Зосими; блгвв.кнн. Ігоря Черніг. і Київ., Феодора Смолен., чад його Давида та Константина. Єф., V, 20#26. Лк., ІІІ, 23# ІV, 1. 20 Ср 3 Вмч. Євстафія, Феопістії і чад; мчч. Михаїла, кн. Черніг., і бояр. його Фео дора; прп. і блгв. кн. Олега; блгв.кн. Іоанна; собор Брянськ. свв.. Ікони Божої Матері "Помічниця в пологах". Єф., V, 25#33. Лк., ІV, 1#15. 21 Чт 4 Віддання свята Воздвиження Хреста Господнього. Ап. від 70#ти Кондра# та; сщмчч. Іпатія і Андрія; свтт. Ісаакія і Мелетія; мчч. Євсевія і Пріска; прп. Даніїла; прп. Іосифа; свт. Димитрія Ростов.. Єф., V, 33#VІ, 9. Лк., ІV, 16#22. Храмове свято смт Макарів. 22 Пт 5 Сщмч. Фоки; прор. Іони; прп. Іони; мч. Фоки; прав. Петра; прп. Макарія; прп. Іони Яшез.; блж. Параскеви Див.; собор Тульськ. свв.. Єф., VІ, 18#24. Лк., ІV, 22# 30. Свято на честь ікони Божої Матері "Услишательниця" в с. Фасова. 23 Сб 6 Зачаття Іоанна Предтечі; прпп.Ксанфіппи і Поліксенії; мц. Іраїди; мчч. Андрія і ін.; свт. Інокентія, митр. Моск.. Прп. Єлени Києв.Флор.. Словенськ. іко# ни Божої Матері. 1 Кор., ХV, 39#45. Лк., ІV, 31#36. 24 Нд 7 Неділя 18та після П'ятидесятниці. Глас 1й. Первомц. рівноап.Фекли; прп. Копрія; св. Владислава Серб.; прп. Никандра Псков.; прмч. Галактіона Волог. Мироз. ікони Божої Матері. 2 Кор., ІХ, 6#11. Лк., V, 1#11. 25 Пн 8 Седмиця 19та після П'ятидесятниці. Прп. Євфросинії Олекс.; прмч. Паф# нутія і 546 мчч.; прп. Єфросинії Сузд.; прп. Сергія Радонез.; свт. Германа; прп. Досифеї, затв. Київ.. Флп., І, 1#7. Лк., ІV, 37#44. 26 Вт 9 Кончина ап. і єв. Іоанна Богослова; прп. Єфрема; свт. Тихона, патр. Моск.. Ап.: 1 Ін. IV, 12#19. Ін. XIX, 25#27; XXI, 24#25. Храмове свято с. Колонщина. 27 Ср 10 Мч. Калістрата з друж.; апп. від 70#ти Марка, Аристарха і Зіни; мч. Єпіхарії; прп. Ігнатія; прп. Савватія Солов.; прп. Феодосія; сщмч. Петра, митр. Крутиц.. Флп., І, 12#20. Лк., V, 33#39. 28 Чт 11 Прп. Харитона спов.; прор. Варуха; мчч. Александра та ін.; блгв.кн. В'яче# слава Чес.. Собор прпп. КиєвоПеч., у Ближніх Печ.; прпп. схимм. Кири# ла і Марії; прп. Харитона; прп. Іродіона. Флп., І, 20#27. Лк., VІ, 12#19. 29 Пт 12 Прп. Киріака пуст.; мчч. Дади, Гаведая, Каздої. Собор Полт. свв.. Горбан. іко# ни Божої Матері. Флп., І, 27#ІІ, 4. Лк., VІ , 17#23. 30 Сб 13 Сщмч. Григорія; мцц. Рипсинії, Гаїани і 35 дів; свт. Михаїла, першого митр. Київ.; прп. Григорія; свт. Мелетія. Свт.: Євр., VІІ, 26# VІІІ, 2. Мф., V, 14#19. 1 Нд 14 Неділя 19та після П'ятидесятниці. Глас 2й. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЇ БО ГОРОДИЦІ. Ап. від 70ти Ананії; прп. Романа Солодкосп., мч. Домніна; прмч. Михаїла і 36 прмч.; прп. Савви Вишер.. Люблінс., Псково#Покровс., Ка сперівс.та ін. ікон Божої Матері. Богор.: Євр. IX, 1#7. Лк. X, 38#42; XI, 27#28. Храмові свята сіл Бишів і Забуяння. 2 Пн 15 Седмиця 20та після П'ятидесятниці. Сщмч. Кіпріана, мц. Іустини і мч. Фе# октиста; блж. Андрія; мчч. Давида і Константина (Груз.); блгв.кн. Анни Кашин.; прп. Кассіана Углиц.; прав. воїна Феодора. Флп., ІІ, 12#16. Лк., VІ, 24#30. 3 Вт 16 Сщмчч. Діонисія Ареопагіта і Єлевферія; прп. Іоанна Хозев.; блж. Ісихія; прп. Діонисія, затв. Печ.. Флп., ІІ, 17#23. Лк., VІ, 37#45.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

22

20.12.2011

11:21

Page 22

ÆÎÂÒÅÍÜ

ст.ст. нов.ст. 4 Ср 17 Сщмч. Ієрофея; мчч. Гаїя і ін. ; сщмч. Петра; мцц. Домніни, Віринеї (Вероніки), Проскудії; прп. Аммона; прп. Павла Препр.; мч. Давікта і Калісфенії; блгв.кн. Володимира; прпп. Єладія та Онисима Печ.; прп. Амона, затв. Печ.; св. Стефана (Серб.); свтт. Гурія і Варсонофія; прп.Варсонофія Херс., спов.. Собор Казанс. свв.. Флп., ІІ, 24#30. Лк., VІ, 46#VІІ, 1. 5 Чт 18 Мц. Харитини; сщмч. Діонисія; мц. Мамелхви; прп. Григорія; прпп. Даміана, Ієремії та Матфея, Печ.; прп. Харитини; свтт. Петра, Алексія, Іони, Ма карія, Филипа та ін. Моск.. Флп., ІІІ,1#8. Лк., VІІ, 17#30. 6 Пт 19 Ап. Фоми. Сщмч. Никифора, екзарха Конст. Патр. в Укр.. Флп., ІІІ,8#19. Лк., VІІ, 31#35. 7 Сб 20 Мчч. Сергія і Вакха; мчч. Юліана та Кесарія; мц. Пелагії; мч. Поліхронія; прпп. Сергія Послуш., Печ.; прп. Сергія Нуром.; прп. Мартиніана. Псково#Печ. ікони Божої Матері "Розчулення". 2 Кор., І, 8#11. Лк., V, 27#32. 8 Нд 21 Неділя 20та після П'ятидесятниці. Глас 3й. Пам'ять свв. отців VII Все ленського Собору (перех.). Прп. Пелагії; св. Пелагії; прп. Таїсії; прп. Доси# фея; прп. Трифона В'ят.; прп. Алексія Карпат.. Гал., I, 11#19. Лк., VІІ, 11#16. 9 Пн 22 Седмиця 21ша після П'ятидесятниці. Ап. Якова Алфєєва; прпп. Андро# ника та Афанасії; прав. Авраама і Лота; мчч. Євентія і Максима воїн.; мц. Поплії; прп. Петра; прп. Іова Угльс.. Корсунської ікони Божої Матері. Флп., ІV, 10#23. Лк., VІІ, 36#50. 10 Вт 23 Мчч. Євлампія та Євлампії; мч. Феотекна; прп. Вассіана; прп. Феофіла; свт. Амфілохія ВолодимирВолин.; блж. Андрія; свт. Інокентія; прп. Амвросія Оптин.; знайдення мощей свт. Філарета Амфітеат., митр. Київ.. Собор Волинськ. свв.. Кол., І, 1#2, 7#11. Лк., VІІІ, 1#3. 11 Ср 24 Ап. Филипа; прп. Феофана спов.; мц. Зінаїди та Філоніли; прп. Феофана, посн.Печ.; прп. Льва Оптин.. Собор прпп. Оптинс. старц.. Кол., І, 18#23. Лк., VІІІ, 22#25. 12 Чт 25 Мчч. Прова, Андроника; прп. Косми; мц. Домніки; свт. Мартина; прп. Амфілохія. Перенес. святинь з Мальти до Гатчини. Єрусалимс., Ярослав.# Смолен., Руднен. та Калуз. ікон Божої Матері. Кол., І, 24#29. Лк., ІХ, 7#11. 13 Пт 26 Іверської ікони Божої Матері. Мчч. Карпа, Папіли, Агафодора та мц. Ага# фоніки; мч. Флорентія; мч. Веніаміна; прп. Никити; прп. Веніаміна Печ.; вмц. Злати. Седмиєзер. та Звіринец.ікон Божої Матері. Кол., ІІ,1#7. Лк., ІХ, 12#18. 14 Сб 27 Мчч. Назарія, Гервасія, Протасія, Келсія; мч. Сильвана; прп. Параскеви Сербс.; прп. Миколи Святоші Печ.. Яхромськ. ікони Божої Матері. 2 Кор., ІІІ,12#18. Лк., VІ, 1#10. Храмове свято сіл Лишня та Осикове. 15 Нд 28 Неділя 21ша після П'ятидесятниці. Глас 4й. Прп. Євфимія Нов.; прмч. Лукіана; мчч. Сарвила та Вевеї; свт. Савина; сщмч. Лукіана Печ.; свт. Іоанна Сузд.. Ікони Божої Матері "Спорителька хлібів". Гал., IІ, 16#20. Лк., VІІІ, 5#15. 16 Пн 29 Седмиця 22га після П'ятидесятниці. Мч. Лонгіна сотн.; прп. Лонгіна Печ.; свт. Іоанна Тобольс.. Кол., ІІ,13#20. Лк., ІХ, 18#22. 17 Вт 30 Прор. Осії; прмч. Андрія Крит.; мчч. Косми і Даміана, Леонтія, Анфима та Євтропія; прав. Лазаря Чотирид., єп. Кіт.; прп. Антонія. Ікон Божої Матері "До Різдва і після Різдва Діва" та "Визволителька". Кол., ІІ,20#ІІІ, 3. Лк., ІХ, 23#27. 18 Ср 31 Ап. і єв. Луки. Мч. Марина; прп. Юліана; прп. Іосифа Волоц.; вмц. Злати. Кол., ІІІ,17#ІV, 1. Лк., ІХ, 44#50.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

ËÈÑÒÎÏÀÄ

Page 23

23

ст.ст. нов.ст. 19 Чт 1 20 Пт 2 21 Сб 3

22 Нд 4

23 Пн 5

24 Вт 6

25 Ср 7 26 Чт 8 27 Пт 9 28 Сб 10

29 Нд 11

30 Пн 12

31 Вт 13 1 Ср 14

2 Чт 15 3 Пт 16

Прор. Іоїля; мч. Уара і 7 вчит. христ.; блж. Клеопатри і Іоанна; сщмч. Садока; прп. Іоанна Рильс.. Кол., ІV , 2#9. Лк., ІX, 49#56. Вмч. Артемія; прав. отрока Артемія Веркол.; прп. Анастасії, вел. кн. Київ.. Кол., ІV, 10#18. Лк., Х, 1#15. Димитріївська батьківська субота. Прп. Іларіона Велик.; мчч. Дасія, Гаїя, Зотика; прп. Іларіона Печ.; прп. Іларіона Меглін.; прп. Іларіона Гдов.; прпп. Феофіла та Якова і Омуц.. 2 Кор.,V, 1#10. Лк., VІІ, 1#10 і за упокій: 1 Сол., ІV, 13#17. Ін., V , 24#30. Неділя 22га після П'ятидесятниці. Глас 5й. Святкування Казанської ікони Божої Матері. Рівноап. Аверкія; свв. семи отр Єфес.; мчч. Олександ# ра, Іраклія і ін.. Андроник. ікони Божої Матері. Богор.: Флп. II, 5#11. Лк. X, 38# 42; XI, 27#28. Храмове свято с. Королівка. Седмиця 23тя після П'ятидесятниці. Ап. Якова, брата Господнього; свт. Ігнатія Констан.; прп. Єлисея; прп. Якова Новгор.. 1 Сол., І, 1#5. Лк., Х, 22# 24. Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Мч. Арефи і 4299 мчч.; мц. Вікторії; блж. Єлезвоя; мц. Синклітикії та 2 доч.; прпп. Арефи, Сисоя, Фе офіла, затв. Печ.; свт. Афанасія; прп. Зосими. Ікон Божої Матері "Скорбот на" Сімфер. та Прилуц.. 1 Сол., І, 6#10. Лк., ХІ, 1#10. Мчч. Маркіана і Мартирія; прав. Тавіфи; мч. Анастасія; прпп. Мартирія дияк. та Мартирія затв., Печ.. 1 Сол., ІІ, 1#8. Лк., ХІ, 9#13. Вмч. Димитрія Солун.. Спомин вел. землетр. У Констант.. Мч. Лупа; прп. Афа# насія; прп. Феофіла Печ.; прп. Димитрія Болг.. 1 Сол., ІІ, 9#14. Лк., ХІ, 14#23. Мч. Нестора Сол.; мц. Капітоліни та Єротиїди; мч. Марка і ін.; прпп. Нестора Літоп. і Нестора некн., Печ.; блгв.кн. Андрія. 1 Сол., ІІ, 14#19. Лк., ХІ, 23#26. Мчч. Терентія, Неоніли з чад.; прп. Стефана; вмц. Параскеви; мчч. Африка# на, Терентія, Максима та ін. 36; сщмч. Киріака; прп. Іоанна; сщмч. Неофіта (Груз.); свт. Арсенія Серб.; свт. Димитрія Рост.; прп. Іова Поч.; прп.Фе офіла Київ.. 2 Кор.,VІІІ, 1#5. Лк., VІІІ, 16#21. Храмове свято смт Макарів. Неділя 23тя після П'ятидесятниці. Глас 6й. Прмц. Анастасії; прп. Авра# амія та блж. Марії; мчч. Клавдія та ін.; прп. Анни. прп. Авраамія Рост.; прп. Ав раамія, затв. Печ.. Єф., II, 4#10. Лк., VІІІ, 26#39. Седмиця 24та після П'ятидесятниці. Сщмч. Зіновія і мц. Зіновії; апп. від 70#ти Тертія, Марка, Іуста, Артеми; сщмч. Маркіана; мц. Євтропії; мц. Анас# тасії; свв.Стефана Міл., Драгутина і.Єлени (Серб.). Прп.Євтропії Херс.. Сщмч.Александра, арх. Харк.. Озерянської ікони Божої Матері. 1 Сол., ІІ, 20#ІІІ, 8. Лк., ХІ, 29#33. Апп. від 70#ти Стахія, Наркіса і ін.; мч. Єпимаха; прп. Маври; прпп. Спиридо на і Никодима Печ.; сщмч. Іоанна. 1 Сол., ІІІ, 9#13. Лк., ХІ, 34#41. Безсрр. Косми, Даміана і прп. Феодотії; сщмчч. Іоанна і Якова; мцц. Кирієни та Іуліанії; мч. Єрмінінгельда; мчч. Кесарія, Дасія і з ними; сщмч. Сергія, архієп. Мелітоп.. Собор новомчч. і сповід. Запорізьких. 1 Сол., ІV, 1#12. Лк., XІ, 42#46. Мчч. Акиндина, Пігасія і з ними; прп. Маркіана. Шуйсько#Смоленськ. ікони Бо# жої Матері. 1 Сол., V, 1#8. Лк., ХІ, 47#ХІІ,1. Мчч. Акепсима, Іосифа та Аїфала; онов. храму вмч. Георгія в Лідді; мчч Атика, ін. та друж.; прп.Апексима; прав.Снандулії. 1 Сол., V, 9#13, 24#28. Лк., XІІ, 2#12.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 24

ËÈÑÒÎÏÀÄ

24 ст.ст. нов.ст. 4 Сб 17 5 Нд 18

6 Пн 19

7 Вт 20

8 Ср 21

9 Чт 22

10 Пт 23

11 Сб 24

12 Нд 25

13 Пн 26 14 Вт 27

15 Ср 28

16 Чт 29 17 Пт 30

Прп. Іоанникія Велик.; сщмч. Никандра та Єрмея; прп. Никандра; свт. Павла Тобол.; блж. Симона. 2 Кор., ХІ,1#6. Лк., ІХ, 1#6. Неділя 24та після П'ятидесятниці. Глас 7й. Мчч. Галактіона та Єпистимії; апп. від 70#ти Патрова, Єрма і ін.; свт. Григорія; прп. Іларіона Троєк.; свтт. Іони Новгор.. Єф., II, 14#22. Лк., VІІІ, 41#56. Седмиця 25та після П'ятидесятниці. Свт. Павла; мцц. Текуси, Олександ# ри і ін.; прп. Луки Тавром.; прп. Варлаама Хутин.; прп. Луки Печ.; свт. Гер# мана Казан.; прп. Варлаама Керет.. 2 Сол., І, 1#10. Лк. XІІ, 13#15, 22#31. Мчч. у Мелітині; мч. Феодота; мчч. Меласипа, Касинії і Антоніна; мчч. Авкта, Та# вриона, Фесалонікії; прп. Зосими; прп. Кирила, Новгор.. Ікони Божої Матері "Взиграння", Угрес.. 2 Сол., І, 10#ІІ, 2. Лк., XІІ, 42#48. Собор Архістратига Михаїла та ін. Небесних Сил бесплотних. Архан# гелів Гавриїла і ін.. Безпл.: Євр. II, 2#10. Лк. X, 16#21. Храмові свята сіл Грузьке, Ніжиловичі та Маковище. Мчч. Онисифора і Порфирія; прп. Матрони; прп. Феоктисти; мчч. Олександра, Антонія; прп. Іоанна; прпп. Євстолії і Сосипатри; прп. Онисифора Печ.. Іко# ни Божої Матері "Скоропослушниця". 2 Сол., II, 13#ІІІ, 5. Лк., XІІІ, 1#9. Апп. від 70#ти Ераста, Олімпа,і ін.; колес. вмч. Георгія; мч. Ореста; сщмч. Милія та 2 уч.; прп. Феоктерикта; мч. Константина Груз.; сщмчч. Прокопія, архієп. Херсон. та Іоанна. 2 Сол., ІІІ, 6#18. Лк., XІІІ, 31#35. Вмч. Мини; мчч. Віктора і Стефаниди; мч. Вікентія; прп. Феодора Студита; мч. Стефана (Серб.) ; блж. Максима Моск.; прп. Мартирія. Гал., I, 3#10. Лк., IХ, 37# 43. Неділя 25та після П'ятидесятниці. Глас 8й. Свт. Іоанна Милост.; прп. Ніла пост.; прор. Ахії; блж. Іоанна Власат., Рост.; прп. Нила Мироточ.. Ікони Бо# жої Матері "Милостива". Єф.,ІV, 1#6. Лк., Х, 25#37. Поминання жертв голо домору і політичних репресій. Седмиця 26та після П'ятидесятниці. Свт. Іоанна Златоуста; мчч. Ан# тоніна, Никифора, Германа; мц. Манефи. Свт.: Євр., VII, 26#VIIІ, 2. Ін., X, 9#16. Ап. Филипа; правовір. царя Юстініана і цар. Феодори; свт. Григорія Палами; прп. Филипа. 1 Тим., І, 1#7. Лк., ХІV, 12#15. Заговини на Різдвяний (Фи липів) піст. Мчч. Гурія, Самона та Авива; мч. Димитрія; мчч. Єлпідія і ін.; прп. Паїсія Ве личк.. Куп'ятиц. ікони Божої Матері. 1 Тим., І, 18#20, ІІ, 8#15. Лк., ХV, 1#10. По чаток Різдвяного посту. Ап. і єв. Матфея. Прав. Фулвіана. 1 Тим., ІІІ, 1#13. Лк., ХVІ, 1#9. Свт. Григорія Неокесар.; прп. Лазаря іконоп.; мч. Горбона і 133 воїн. (Груз.); прп. Никона Радонез.. 1 Тим., ІV, 4#8, 16. Лк., ХVІ, 15#18; ХVІІ, 1#4.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

ÃÐÓÄÅÍÜ

Page 25

25

ст.ст. нов.ст. 18 Cб 1 19 Нд 2

20 Пн 3

21 Вт 4 22 Ср 5

23 Чт 6 24 Пт 7

25 Сб 8 26 Нд 9 27 Пн 10

28 Вт 11 29 Ср 12 30 Чт 13 31 Пт 14 2 Сб 15

3 Нд 16

4 Пн 17

Мч. Платона; мч. Романа та отр. Варула; мчч. Закхея і Алфея; собор свв. Ес# тонської землі. Гал., IІІ, 8#12. Лк. ІX, 57#62. Неділя 26та після П'ятидесятниці. Глас 1й. Прор. Авдія; мч. Валаама; мч. Іліодора; мч. Ази і 150 воїн.; прпп. Варлаама, Іоасафа, Авеніра; прп. Іларіона чуд. (Груз.); прп. Варлаама Печ.; прмч. Адріана Яросл.; свт. Філа рета, митр. Моск.; сщмч. Порфирія, єп. Сімфер. і всіх новомчч. Кримс.; прп.Алексія Карпатор.. Ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Утішання". Єф., V, 9#19. Лк., ХІІ, 16#21. Седмиця 27ма після П'ятидесятниці. Передсвято Введення у храм Пресвятої Богородиці. Прп. Григорія; свт. Прокла; мч. Дасія; мчч. Євстафія, Феслесія та Анатолія; сщмчч. Нірси, Іосифа, Іоанна і ін.; мчч. Азата і ін.; прп. Діодора. 1 Тим., V, 1#10. Лк., ХVІІ, 20#25. ВВЕДЕННЯ У ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ. Богор.: Євр., IX, 1#7. Лк., X, 38#42; XI, 27#28. Післясвято Введення. Апп. від 70#ти Филимона та Архипа і мц. рівноап. Апфії; мц. Кікілії (Цецилії) та мчч. Валеріана, Тивуртія і Максима; мч. Менігна; мч. Прокопія; прп. Агави; прав. Михаїла; блгв.кн. Ярополка Володимир Волин.; блгв.кн. Михаїла Тверс.; сщмч. Іоасафа, єп.Могил.. 1 Тим., V, 22# VІ, 11. Лк., ХVІІІ, 15#17, 26#30. Свт. Амфілохія; свт. Григорія; мчч. Сисинія і Феодора; блгв.вел.кн. Олексан дра Невс.; свт. Митрофана Воронез.. 1 Тим., VІ, 17#21. Лк., ХVІІІ, 31#34. Вмч. Меркурія; вмц. Єкатерини; мц. Августи; мчч. Порфирія Стратилата і 200 воїнів; прп. Мастридії; мч. Меркурія; прп. Меркурія Печ.; прп. Симона. 2 Тим., І, 1#2, 8#18. Лк., ХІХ, 12#28. Віддання свята Введення у храм Пресвятої Богородиці. Сщмчч. Кли мента Рим. і Петра Олександр.; прп. Петра мовч.. Гал., V, 22#VІ, 2. Лк., Х, 19#21. Неділя 27ма після П'ятидесятниці. Глас 2й. Прп. Аліпія; прп. Якова пус# тел.; свт. Інокентія Іркут.. Єф., VІ, 10#17. Лк., ХІІІ, 10#17. Седмиця 28ма після П'ятидесятниці. Ікони Божої Матері "Знамення". Вмч. Якова Персян.; прп. Палладія; 17 прмчч. в Індії; блгв.кн. Всеволода Новг.; свт. Якова; блж. Андрія; блж.Домніки Олеш.. Ікон Божої Матері "Знамення", Курсько#Корінної та ін. 2 Тим., ІІ, 20#26. Лк., ХIХ, 37#44. Прмч. Стефана Нов.; мч. Іринарха і св. жон; мчч Стефана, Василія та ін.; свт. Феодора Ростов.; сщмч. митр.Серафима. 2 Тим., ІІІ, 16#ІV, 4. Лк., ХІХ, 45#48. Мч. Парамона і 370 мчч.; мч. Філумена; прп. Акакія; сщмч. Авива; прп. Не ктарія Печ.. 2 Тим., ІV, 9#22. Лк., XХ, 1#8. Ап. Андрія Первозв.; свт. Фрументія. Ап.:1 Кор., ІV, 9#16. Ін., І, 35#51. Прор. Наума; прав. Філарета Милост.; мч. Ананії. Тит., І, 15#ІІ, 10. Лк., ХХ, 19#26. Прор. Авакума; мц. Миропії; прпп. Іоанна, Іраклемона і ін.; прп. Ісе (Груз.); прпп. Афанасія та ін. Афанасія, затв.Печ.; св. Стефана. Єф.,І, 16#23. Лк., ХІІ, 32#40. Неділя 28ма після П'ятидесятниці. Свв. праотців. Глас 3й. Прор. Со# фонії; прп. Феодула; прп. Іоанна мовч.; сщмч. Феодора; Савви Сторожев.. Кол., І, 12#18. Лк., ХVIІІ, 18#27. Седмиця 29та після П'ятидесятниці. Вмц. Варвари і мц. Іуліанії; прп. Іоанна Дамаскіна; прп. Іоанна; свт. Геннадія Новгор.. Євр., ІІІ, 5#11, 17#19. Лк., ХХ, 27#44.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 26

ÃÐÓÄÅÍÜ

26 ст.ст. нов.ст. 5 Вт 18 6 Ср 19 7 Чт 20

8 Пт 21 9 Сб 22

10 Нд 23

11 Пн 24

12 Вт 25 13 Ср 26

14 Чт 27 15 Пт 28

16 Сб 29 17 Нд 30 18 Пн 31

Прп. Савви Освященного; мч. Анастасія; прпп. Каріона та Захарії; свт. Гурія. Прп.: Гал., V, 22#VI, 2. Мф., XI, 27#30. Свт. Миколая, архієп. Мір Лікійських, чудотворця. Свт.: Євр., ХІІІ, 17#21. Лк., VІ, 17#23. Храмове свято с. Небелиця. Свт. Амвросія, єп. Медіол.; мч. Афінодора; прп. Павла Послуш.; мц. Філо# феї; прп. Іоанна, посн. Печ.; прп. Ніла Столоб.; прп.Антонія Сійс.; свт. Ам вросія спов., єп. Кам'янецьПодільс.. Селігерс.(Володим.) ікони Божої Матері. Євр., VІІ, 1#6. Лк., XХІ, 28#33. Прп. Патапія; апп. від 70#ти Сосфена, Аполоса, Кифи і ін.; мц. Вікторії; мц. Анфіси; прп. Кирила. Євр., VІІ, 18#25. Лк., ХХІ, 37#ХХІІ, 8. Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Прор. Анни; свт. Со# фронія Кіпрс.; прп. Стефана Новосіят.. Ікони Божої Матері "Несподівана Радість". Єф., ІІ, 11#13. Лк., XІІІ, 18#29. Неділя 29та після П'ятидесятниці. Глас 4й. Мчч. Мини, Єрмогена, Євграфа; мч. Гемела; прп. Фоми; блжж. Іоанна Стефана і Ангеліни; свт. Іоаса фа Бєлгород.. Кол., ІІІ, 12#16. Лк., ХVIІ, 12#19. Седмиця 30та після П'ятидесятниці. Прп. Даниїла; мч. Миракса; мчч. Апексія та Аіфала; прп. Луки стовп.; прп. Никона Сухого, Печ.; прп. Кукші Одес.. Євр., VІІІ, 7#13. Мк., VІІІ, 11#21. Свт. Спиридона Триміф.; сщмч. Олександра; мч. Розумника; прп. Фера# понта. Євр., ІХ, 8#10, 15#23. Мк., VІІІ, 22#26. Мчч. Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія і Ореста; мц. Лукії; прп. Арсенія; прп. Аркадія; прп. Мардарія, затв. Печ.. Євр., Х, 1#18. Мк., VІІІ, 30# 34. Мчч. Фірса, Левкія, Каліника; мчч. Філімона, Аполлонія, Аріана і Феотиха. Євр., Х, 35# ХІ, 7. Мк., ІХ, 10#16. Сщмч. Єлевферія, мц. Анфії, мч. Корива; прп. Павла; мч. Єлевферія; прп. Пар# да пуст.; свт. Стефана; прп. Трифона; собор Кримських свв.. Євр., ХІ, 8, 11# 16. Мк., ІX, 33#41. Прор. Агея; мч. Марина; блж.цар. Феофанії. Єф., V, 1#8. Лк., XІV, 1#11. Неділя 30та після П'ятидесятниці. Глас 5й. Прор. Даниїла і 3 отроків: Ананії, Азарії, Мисаїла; прп. Даниїла. Кол., ІІІ, 4#11. Лк., XІV, 16#24. Седмиця 31ша після П'ятидесятниці. Мчч. Севастіана і дружини його; свт. Модеста; прп. Флора; прп.Михаїла; прп. Севастіана; прав. Симеона Вер# хот.. Єф., ХІ, 17#23, 27#31. Мк., ІX, 42#Х, 1.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 27

27

ЦЕРКОВНІ СВЯТА У 2012 РОЦІ (за старим і новим стилями) 2 (15) квітня, неділя – ПАСХА ХРИСТОВА

Двунадесяті перехідні свята 26 березня (8) квітня, неділя – Вхід Господній до Єрусалима 11(24) травня, четвер – Вознесіння Господнє 21 травня (3 червня), неділя – День Святої Трійці. П'ятидесятниця

Двунадесяті неперехідні свята 6 (19) січня, четвер – Хрещення Господнє 2 (15) лютого, середа – Стрітення Господнє 25 березня (7 квітня), субота – Благовіщення Пресвятої Богородиці 6 (19) серпня, неділя – Преображення Господнє 15 (28) серпня, вівторок – Успіння Пресвятої Богородиці 8 (21) вересня, п'ятниця – Різдво Пресвятої Богородиці 14 (27) вересня, четвер – Воздвиження Хреста Господнього 21 листопада (4 грудня), вівторок – Введення у храм Пресвятої Богородиці 25 грудня (7 січня 2013 року), понеділок – Різдво Христове

Великі свята 1 (14) січня, субота – Обрізання Господнє і пам'ять святителя Василія Великого 24 червня (7 липня), субота – Різдво Іоанна Предтечі 29 червня (12 липня), четвер – Святих первоверховних апостолів Петра і Павла 29 серпня (11 вересня), вівторок – Усікновіння глави Іоанна Предтечі 1 (14) жовтня, неділя – Покров Пресвятої Богородиці

Громадянські свята (за новим стилем) 9 травня – День Перемоги 28 червня – День Конституції України 24 серпня – День Незалежності України

ПРО ПОСТИ І ТРАПЕЗУ Багатоденні пости Великий піст – з 14 (27) лютого до 1 (14) квітня Петрів піст – з 29 травня (11 червня) до 28 червня (11 липня) Успенський піст – з 1 (14) серпня до 14 (27) серпня Різдвяний (Филипів) піст – з 15 (28) листопада до 24 грудня (6 січня 2013 року)

Одноденні пости Середа й п'ятниця впродовж усього року, за винятком загальниць і Святок Хрещенський святвечір (Навечір'я Богоявлення) – 5 (18) січня Усікновіння глави Іоанна Предтечі – 29 серпня (11 вересня) Воздвиження Хреста Господнього – 14 (27) вересня.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 28

28

Загальниці Святки – з 25 грудня (7 січня) по 5 (18) січня Митаря і фарисея – з 24 січня (6 лютого) до 30 січня (12 лютого) Сирна (масляна) – з 7 (20) лютого до 13 (26) лютого Пасхальна (Світла) – з 3 (16) квітня до 9 (22) квітня Троїцька – з 22 травня (4 червня) до 28 травня (10 червня)

Про трапезу в свята За церковним Уставом, у свята Різдва Христового та Богоявлення, які припадають на середу і п'ятницю, посту немає. У Різдвяний і Хрещенський святвечори і на свята Воздвиження Хреста Господнього й Усікновіння глави Іоанна Предтечі дозволяється їжа з олією. У свята Стрітення, Преображення Господнього, Успіння, Різдва та Покрову Пресвятої Богородиці, Введення Її у храм, Різдва Іоанна Предтечі, апостолів Петра і Павла, Іоанна Богослова, що припадають на середу та п'ятницю, а також у період від Пасхи до Трійці у середу та п'ятницю дозволяється риба.

ДНІ ОСОБЛИВОГО ПОМИНАННЯ СПОЧИЛИХ Субота м'ясопусна – 5 (18) лютого Субота 2ї седмиці Великого посту – 26 лютого (10 березня) Субота 3ї седмиці Великого посту – 4 (17) березня Субота 4ї седмиці Великого посту – 11 (24) березня Радониця – 11 (24) квітня Поминання жертв Чорнобильської аварії – 13 (26) квітня Поминання померлих воїнів – 26 квітня (9 травня) Субота Троїцька – 20 травня (2 червня) Поминання жертв терору і сталінських репресій – 5 (18) серпня Субота Димитрівська – 21 жовтня (3 листопада) Поминання жертв голодомору і політичних репресій – 12 (25) листопада

Îñü òîìó çàçâè÷àé ïåðøå âèïðîáîâóº Ñâî¿õ ðàá³â ð³çíèìè ñïîêóñàìè – ùîá, ï³çíàâøè ñâîþ íåì³÷, çàâæäè ïåðåáóâàëè ñìèðåííèìè, àí³òðîõè íå íàä³þ÷èñü íà ñåáå, áî çîëîòî òà ñð³áëî áåç âèïðîáóâàííÿ ÷åðåç ðîçæàðåííÿ âîãíåì íå áóâàþòü äîñêîíàë³. Ñâÿòèòåëü Äèìèòð³é Ðîñòîâñüêèé


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 29

29

Ì

àêàð³âñüêå Áëàãî÷èííÿ º ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè. Âîíî âõîäèòü äî Ìàêàð³âñüêîãî â³êàð³àòñòâà Êè¿âñüêî¿ ºïàðõ³¿, ïðàâëÿ÷èì Àðõ³ºðåºì ÿêî¿ º Áëàæåíí³øèé Âîëîäèìèð, Ìèòðîïîëèò Êè¿âñüêèé òà âñ³º¿ Óêðà¿íè, Ïðåäñòîÿòåëü Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè. Ìàêàð³âñüêå â³êàð³àòñòâî îá'ºäíóº Áîðîäÿíñüêèé, Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé, Ìàêàð³âñüêèé òà Ôàñò³âñüêèé ðàéîíè Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Êåðóþ÷èì Ìàêàð³âñüêèì â³êàð³àòñòâîì º Ïðåîñâÿùåíí³øèé ²ëàð³é, ªïèñêîï Ìàêàð³âñüêèé, â³êàð³é Êè¿âñüêî¿ Ìèòðîïî볿, ãîëîâà Ñèíîäàëüíîãî â³ää³ëó ç á³îåòèêè òà åòè÷íèõ ïèòàíü. Âëàäèêà º ó÷àñíèêîì áàãàòüîõ ì³æíàðîäíèõ íàóêîâî-áîãîñëîâñüêèõ ôîðóì³â òà ç³áðàíü, íà ÿêèõ â³í ÷àñòî ïðåäñòàâëÿº íàøó Öåðêâó. Ïîñëóõ Áëàãî÷èííîãî Ìàêàð³âñüêîãî öåðêîâíîãî îêðóãó âïðîäîâæ äåñÿòüîõ ðîê³â âèêîíóº àðõ³ìàíäðèò Êèðèë (Á³ëàí), íàñòîÿòåëü õðàìó Ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ ñ. Ôàñîâà. Ó 2012 ðîö³, 13 êâ³òíÿ, âèïîâíþºòüñÿ 15 ðîê³â ç äíÿ éîãî ³ºðåéñüêî¿ õ³ðîòîí³¿. Òàêîæ áàòþøêà äóõîâíî îêîðìëÿº ïðàâîñëàâíó ãðîìàäó ñåëà Ëþäâèí³âêà, â ÿêîìó çáóäîâàíî êàïëèöþ íà ÷åñòü ñâÿòîãî ìó÷åíèêà ²îàííà Âî¿íà. Îòåöü Áëàãî÷èííèé º äåïóòàòîì Ìàêàð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè VI ñêëèêàííÿ é àêòèâíî ïðàöþº â ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîì³ñ³¿ ç áëàãîä³éíèöòâà ðàéîííî¿ ðàäè. Î÷îëþº êîì³ñ³þ êë³ðèê Áëàãî÷èííÿ ³ãóìåí Ô³ëàðåò (ªãîðîâ), ÿêèé º äåïóòàòîì ðàéîííî¿ ðàäè IV, V òà VI ñêëèêàíü.  Ìàêàð³âñüêîìó Áëàãî÷èíí³ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè âèêîíóþòü ñâ³é ïîñëóõ 21 ñâÿùåííîñëóæèòåëü, ç íèõ 2 àðõ³ìàíäðèòè, 2 ìèòðîôîðí³ ïðîòðå¿, 1 ³ãóìåí, 10 ïðîòðåºâ, 6 ñâÿùåíèê³â. Äåÿê³ çâåðøóþòü ñâîº ñëóæ³ííÿ ÿê íàñòîÿòåë³ íå îäí³º¿, à ê³ëüêîõ ïàðàô³é òà äóõîâíèõ îñåðåäê³â. Íà ïî÷àòêó â³äðîäæåííÿ ïðàâîñëàâíîãî äóõîâíîãî æèòòÿ Ìàêàð³âùèíè â ðàéîí³ íå áóëî æîäíîãî òèïîâîãî õðàìó: âñ³ áóëè çðóéíîâàí³ â ðîêè àòå¿ñòè÷íî¿ ïðîïàãàíäè òà ãîí³íü íà Öåðêâó. Íàðàç³, ç ëàñêè Áîæî¿, â 12 íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ðàéîíó ïîáóäîâàíî òèïîâ³ õðàìè. Ùå â 13 ñåëàõ ä³þòü ïàðàô³¿, õðàìè ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ ó ïåðåäàíèõ öåðêîâíèì ãðîìàäàì áóä³âëÿõ àáî áóäóþòüñÿ.  ÷îòèðüîõ ñåëàõ ïîáóäîâàíî íîâ³ êàïëèö³. 2011 ðîêó áóëî îñâÿ÷åíî ÷îòèðè íîâîçáóäîâàí³ õðàìè. Ïðåîñâÿùåíí³øèé ²ëàð³é îñâÿòèâ ïðåñòîëè òà õðàìè â ñåëàõ Ñèòíÿêè, Ãðóçüêå òà ͳæèëîâè÷è. Âèñîêîïðåîñâÿùåíí³øèé Àðõ³ºïèñêîï Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé òà Âèøíåâñüêèé Îëåêñàíäð, ñåêðåòàð Ïðåäñòîÿòåëÿ ÓÏÖ, ãîëîâà ³ää³ëó çîâí³øíüî-öåðêîâíèõ çâ'ÿçê³â, òà Ïðåîñâÿùåíí³øèé âëàäèêà Ìàêàð³âñüêèé ²ëàð³é ðàçîì çâåðøèëè îñâÿ÷åííÿ õðàìó â ñåë³ Ìàêîâèùå, à òàêîæ êàïëèö³, ïîáóäîâàíî¿ íà ñ³ëüñüêîìó êëàäîâèù³.

Õðàìè òà ïàðàô³¿ Ìàêàð³âùèíè: ñ. Àíäð³¿âêà – Ñâÿòî-Âîçíåñåíñüêèé õðàì (ðîçòàøîâàíèé ó ïåðåäàíîìó ãðîìàä³ òà ïåðåáóäîâàíîìó ï³ä öåðêâó ïðèì³ùåíí³); ñ. Áåðåç³âêà – õðàì Âåëèêîìó÷åíèö³ ²ðèíè; ñ. Áèø³â – Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé õðàì; ñ. Âåëèêèé Êàðàøèí – Ñâÿòî-Òðî¿öüêèé; ñ. Ãàâðîíùèíà – ïàðàô³ÿ гçäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. ³äíîâëåíî ñòàðîâèííó öåðêâó, çáóäîâàíó ñâîãî ÷àñó ñòàðàííÿìè ñ³ì'¿ êíÿç³â Òðóáåöüêèõ (¿õ ìîãèëè çíàõîäÿòüñÿ ïîðó÷), ÿêà áóëà çðóéíîâàíà â ïåð³îä âîéîâíè÷îãî àòå¿çìó;


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 30

30

ñ. Ãðóçüêå – Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà; ñ. Çàáóÿííÿ – çàâåðøóºòüñÿ áóä³âíèöòâî Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêîãî õðàìó (òèïîâîãî çðàçêó); ñ. Êîçè÷àíêà – õðàì гçäâà Õðèñòîâîãî (ðîçòàøîâàíèé â îçäîáëåíîìó ïðèì³ùåíí³); ñ. Êîëîíùèíà – ²îàííà Áîãîñëîâà; ñ. Êîïèë³â – Ñâÿòî-Ïåòðîïàâë³âñüêèé õðàì (ðîçòàøîâàíèé ó ïåðåäàíîìó ãðîìàä³ òà ïåðåáóäîâàíîìó ï³ä öåðêâó ïðèì³ùåíí³); ñ. Êîðîë³âêà – õðàì íà ÷åñòü Êàçàíñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³; â³äáóäîâàíî ñòàðîâèííå öåðêîâíå ïðèì³ùåííÿ; ñ. Ëèøíÿ – õðàì Ïðåïîäîáíî¿ Ïàðàñêåâè Ñåðáñüêî¿ (ðîçòàøîâàíèé ó ïåðåäàíîìó ãðîìàä³ òà ïåðåáóäîâàíîìó ï³ä öåðêâó ïðèì³ùåíí³). Ïðîäîâæóºòüñÿ ðîçáóäîâà ïàðàô³ÿëüíîãî äóõîâíî-ïðîñâ³òíèöüêîãî ñîö³àëüíîãî öåíòðó "Êîâ÷åã" ç íîâèì äîìîâèì õðàìîì. Íà òåðèòî𳿠ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà, äå âèãîòîâëÿþòüñÿ ³êîíè, éîãî ñï³âðîá³òíèêàìè çáóäîâàíî êàïëèöþ íà ÷åñòü ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Ïðèçðè íà Ñìèðåííÿ"; ñ. Ëþäâèí³âêà – êàïëèöÿ íà ÷åñòü ²îàííà Âî¿íà; ñìò Ìàêàð³â – õðàìè Ïðîðîêà Áîæîãî ²ë³¿ òà Ñâÿòèòåëÿ Äèìèòð³ÿ Ðîñòîâñüêîãî; ñ. Ìàêîâèùå – Àðõàíãåëî-Ìèõàéë³âñüêèé õðàì òà Ñâÿòî-Âîñêðåñåíñüêà êàïëèöÿ íà êëàäîâèù³; ñ. Ìàð'ÿí³âêà – õðàì Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà (ðîçòàøîâàíèé ó ïåðåäàíîìó ãðîìàä³ òà ïåðåáóäîâàíîìó ï³ä öåðêâó ïðèì³ùåíí³); ñ. Ìîñòèùå – Õðåñòîâîçäâèæåíñüêèé õðàì (ðîçòàøîâàíèé â îçäîáëåíîìó ïðèì³ùåíí³, ïåðåäàíîìó öåðêîâí³é ãðîìàä³); ñ. Ìîòèæèí – çàâåðøóºòüñÿ áóä³âíèöòâî òèïîâîãî õðàìó íà ÷åñòü Ãåîðã³ÿ Ïîá³äîíîñöÿ; ñ. Íåáåëèöÿ – Ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëàÿ; ñ. ͳæèëîâè÷³ – Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà; ñ. Îñèêîâå – ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Âñåöàðèöÿ"; ñ. Ïëàõòÿíêà – Ìèõà¿ëà Àðõ³ñòðàòèãà; ñ. Ðîæ³â – Ñâÿòî-Óñïåíñüêèé õðàì (ðîçòàøîâàíèé ó ïåðåäàíîìó ãðîìàä³ òà ïåðåáóäîâàíîìó ï³ä öåðêâó ïðèì³ùåíí³); ñ. Ñèòíÿêè – õðàì гçäâà Áîæî¿ Ìàòåð³; ñ. Ôàñîâà – õðàì Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ (ðîçòàøîâàíèé ó ïåðåäàíîìó ãðîìàä³ òà ïåðåáóäîâàíîìó ï³ä öåðêâó ïðèì³ùåíí³) òà äåðåâ'ÿíèé õðàì-êàïëèöÿ íà ÷åñòü Ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëàÿ. Òàêîæ íàáëèæàºòüñÿ äî çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâî íàéá³ëüøîãî â Êè¿âñüê³é ºïàðõ³¿ ñîáîðó íà ÷åñòü ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ "Óñëèøàòåëüíèöÿ"; ñ. ×îðíîãîðîäêà – â³äáóäîâàíî ñòàðîâèííå öåðêîâíå ïðèì³ùåííÿ – õðàì гçäâà Áîæî¿ Ìàòåð³.

***

23 ãðóäíÿ 2010 ð. Ñâÿùåííèé Ñèíîä ÓÏÖ áëàãîñëîâèâ çâåðøóâàòè ì³ñöåâå ñâÿòêóâàííÿ íà ÷åñòü ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ “Óñëèøàòåëüíèöÿ” â Êè¿âñüê³é ºïàðõ³¿ 22 âåðåñíÿ/5 æîâòíÿ. 5 æîâòíÿ 2011 ðîêó, â äåíü âøàíóâàííÿ ³êîíè, ç áëàãîñëîâåííÿ Áëàæåíí³øîãî Ìèòðîïîëèòà Âîëîäèìèðà â õðàì³ ñâÿòèòåëÿ Ìèêîëàÿ ñ. Ôàñîâà Ìàêàð³âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áóëà çâåðøåíà Áîæåñòâåííà ë³òóðã³ÿ.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 31

31

Áîãîñëóæ³ííÿ î÷îëèëè: ñõèºïèñêîï Àë³ï³é (Ïîãðåáíÿê), ºïèñêîïè: Æèòîìèðñüêèé ³ Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé Íèêîäèì, Ìàêàð³âñüêèé ²ëàð³é, Âàñèëüê³âñüêèé Ïàíòåëå³ìîí, Ãîðîäíèöüêèé Îëåêñàíäð, Øåïåò³âñüêèé ³ Ñëàâóòñüêèé ijîí³ñ³é. Ïðåîñâÿùåííèì âëàäèêàì ñï³âñëóæèëî äóõîâåíñòâî Ìàêàð³âñüêîãî â³êàð³àòñòâà òà ïðåäñòàâíèêè ìîíàñòèð³â Êè¿âñüêî¿ ºïàðõ³¿. Çà â³äïðàâîþ áóâ çâåðøåíèé ÷èí ïðîñëàâëåííÿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³ “Óñëèøàòåëüíèöÿ”, ÷óäîòâîðíèé ñïèñîê ÿêî¿ çíàõîäèòüñÿ â öüîìó õðàì³. ϳä ÷àñ ë³òóð㳿 âëàäèêà Àë³ï³é çâåðíóâñÿ äî â³ðóþ÷èõ ç ïîâ÷àííÿì íà òåìó ïðî÷èòàíîãî ªâàíãåëüñüêîãî ÷èòàííÿ, à ïî çàâåðøåíí³ áîãîñëóæ³ííÿ âëàäèêà ²ëàð³é ïåðåäàâ áëàãîñëîâåííÿ Áëàæåíí³øîãî Ìèòðîïîëèòà Âîëîäèìèðà òà ïîçäîðîâèâ ïðèõîæàí ç³ ñâÿòîì. ϳñëÿ â³äïðàâè ïåðåä ³êîíîþ Áîæî¿ Ìàòåð³ "Óñëèøàòåëüíèöÿ" áóâ çâåðøåíèé ìîëåáåíü (http://orthodox.org.ua/uk/node/10061).

***

 ñåëàõ Ãðóçüêå òà Êîëîíùèíà âëàäèêîþ ²ëàð³ºì áóäî îñâÿ÷åíî ÷óäîâî îçäîáëåí³ íîâîñïîðóäæåí³ ³êîíîñòàñè. Òàêîæ íèì áóëî çâåðøåíî àðõ³ºðåéñüê³ ë³òóð㳿 â äí³ ïðåñòîëüíèõ ñâÿò â ñìò Ìàêàð³â, ñåëàõ Ëèøíÿ, Áèø³â, Îñèêîâå, Ìîñòèùå, Êîëîíùèíà. Ùîðîêó â îäèí ç äí³â ïåðøîãî òèæíÿ Âåëèêîãî ïîñòó Ïðåîñâÿùåíí³øèé ²ëàð³é ÷èòຠÏîêàÿííèé êàíîí Àíäð³ÿ Êðèòñüêîãî â Ìàêàðîâ³. Íà öþ îñîáëèâó ìîëèòâó çáèðàþòüñÿ êë³ðèêè Áëàãî÷èííÿ. Êîæíî¿ Âåëèêî¿ ×îòèðèäåñÿòíèö³ êë³ðèêè ïðîâîäÿòü äóõîâí³ çáîðè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ íà ïàðàô³¿ Ïðåïîäîáíî¿ Ïàðàñêåâè Ñåðáñüêî¿ ñ. Ëèøíÿ. Ñâÿùåííîñëóæèòåë³ ï³äõîäÿòü äî ñïîâ³ä³, ÿêó çâåðøóº äóõ³âíèê Áëàãî÷èííÿ. Öüîãî ðîêó ˳òóðã³þ Ïåðåäîñâÿ÷åíèõ Äàð³â òà çáîðè î÷îëèâ Ìàêàð³âñüêèé Àðõ³ºðåé. Âëàäèêà ²ëàð³é â³äïðàâëÿâ Àðõ³ºðåéñüê³ ë³òóð㳿 â гçäâÿíèé ïåð³îä â ñ. Ìàêîâèùå, ó äí³ Ñâÿòî¿ Ïàñõè – â Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêîìó õðàì³ ñ. Áèø³â, ó ñâÿòî гâíîàïîñòîëüíî¿ êíÿãèí³ Îëüãè – â ñ. Ëèøíÿ.  ïåð³îä гçäâÿíîãî ïîñòó ñâÿùåííîñëóæèòåë³ ðàéîíó ñï³ëüíî çâåðøóþòü Áîæåñòâåííó ë³òóðã³þ òà ïðîâîäÿòü çáîðè â ñåë³ Íåáåëèö³.

***

Êë³ðèêè Áëàãî÷èííÿ àêòèâíî çàéìàþòüñÿ ñîö³àëüíîþ, ì³ñ³îíåðñüêîþ òà êàòåõèçàòîðñüêî-ïðîñâ³òíèöüêîþ ðîáîòîþ. Ñòâîðåíî ðîáî÷³ ãðóïè ñâÿùåíñòâà òà ìèðÿí, ÿê³ ñêëàäàþòü: 1. Áîãîñëóæáîâî-ë³òóðã³éíó êîì³ñ³þ. 2. Áëàãîä³éíèöüêó êîì³ñ³þ. 3. Ïðåñ-ñëóæáó Áëàãî÷èííÿ. 4. Âèäàâíè÷èé â³ää³ë. 5. ̳ñ³îíåðñüêî-êàòåõèçàòîðñüêèé â³ää³ë. 6. ³ää³ë ïî ðîáîò³ ç ìîëîääþ. 7. Ñëóæáó äóõîâíî¿ äîïîìîãè òà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè: òåë.: (+38) 050 312-46-16, (+38) 067 406-05-10.


BLOCK_Cerk_Kal_2012_PRESS.qxd

20.12.2011

11:21

Page 32

32

8. Ïàëîìíèöüêèé öåíòð, ÿêèé îðãàí³çîâóº ïî¿çäêè íà Ñâÿòó Çåìëþ òà ³íø³ ñâÿò³ ì³ñöÿ: òåë.: (+38) 050 543-25-80, (+38) 04578 3-14-44. 9. Ïðàâîñëàâíèé ê³íîêëóá. Ñï³âêåð³âíèêè: äèðåêòîð Ìàêàð³âñüêî¿ ÒÐÊ "Àâ³ñ" Þ.Î. Âàðåíèê, ðåæèñåð Î.Ì. Ñòîëÿðîâ, äèðåêòîð Ìàêàð³âñüêîãî ê³íîòåàòðó "Îëüâ³ÿ" Ò.Î. Ìåëüíèê: òåë.: (+38) 098 292-30-44. Íà Ìàêàð³âñüê³é ÒÐÊ "Àâ³ñ" âèõîäÿòü â òåëåâ³ç³éíèé åô³ð ïðàâîñëàâí³ ïðîãðàìè "Ïîâåðíè ñîá³ õðàì" òà “Áåñ³äè ç ºïèñêîïîì Ìàêàð³âñüêèì ²ëàð³ºì”. Òåëåôîíè ÒÐÊ "Àâ³ñ": (+38) 04578 5-11-86, (+38) 050 951-66-19 (äèðåêòîð). Ùîðîêó ó æîâòí³ â³äáóâàºòüñÿ ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ïðàâîñëàâíèõ äóõîâíèõ êàíò³â "Ïàðàñêåâà". Ç áëàãîñëîâåííÿ Áëàæåíí³øîãî Ìèòðîïîëèòà Âîëîäèìèðà êë³ðèêàìè Áëàãî÷èííÿ ðàçîì ç Ìàêàð³âñüêîþ ðàéîííîþ ðàäîþ, äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà ÒÐÊ "Àâ³ñ" çàñíîâàíî íîì³íàö³þ "Çà ïîøóê ³ñòèííî¿ äóõîâíîñò³" íà ùîð³÷íîìó Âñåóêðà¿íñüêîìó òåëåâ³ç³éíîìó ôåñòèâàë³ "³äêðèé Óêðà¿íó". ¯¿ â³äçíàêàìè º çîáðàæåííÿ ïîñòàò³ Ñâÿòèòåëÿ Äèìèòð³ÿ Ðîñòîâñüêîãî òà ðîáîòè Çàñëóæåíîãî ìàéñòðà íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ Óêðà¿íè Ëþäìèëè ³òêîâñüêî¿. Äîâ³äêè çà òåë.: (+38) 050 931-94-28. Ó ïðàâîñëàâíîìó ñîö³àëüíîìó äóõîâíî-ïðîñâ³òíèöüêîìó öåíòð³ "Êîâ÷åã" (ñ. Ëèøíÿ) ç áëàãîñëîâåííÿ ñâÿùåííîíà÷àë³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ùîðîêó ïðîâîäÿòüñÿ ì³æíàðîäí³ Êè¿âñüê³ ë³òí³ áîãîñëîâñüê³ ³íñòèòóòè (ÊËÁ²). Ó ñåðïí³ 2011 ð. ñòâîðåíî â÷åíó ðàäó "Êîâ÷åãó". Òóò æå ïðîõîäÿòü íàâ÷àëüí³ ïîñåëåííÿ-òàáîðè Âèùèõ áîãîñëîâñüêî-ïåäàãîã³÷íèõ êóðñ³â ³ì. ñâ. ð³âíîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà (Âñåóêðà¿íñüêîãî ïðàâîñëàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî òîâàðèñòâà), à òàêîæ äèòÿ÷³ ìóçè÷í³ äåêàäè. Ìóçè÷í³ äåêàäè îðãàí³çîâóþòüñÿ ñï³ëüíî ç Êè¿âñüêîþ äèòÿ÷îþ øêîëîþ ìèñòåöòâ ¹2 ³ì. Ì.². Âåðèò³âñüêîãî. ˳òí³ áîãîñëîâñüê³ ³íñòèòóòè îðãàí³çîâóþòüñÿ ñï³ëüíî ç íàóêîâî-âèäàâíè÷èì îá'ºäíàííÿì "Äóõ ³ ë³òåðà": (+38) 044 425-60-20 (www.duh-i-litera.com) òà Öåíòðîì ñâ. Êëèìåíòà "Ñï³ëêóâàííÿ òà ä³àëîã êóëüòóð":www.clement.kiev.ua. Êîíòàêòè Âñåóêðà¿íñüêîãî ïðàâîñëàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî òîâàðèñòâà: Êè¿â, 04107, âóë. Ñòàðà Ïîëÿíà, 46, Ñâÿòî-Ìàêàð³¿âñüêà öåðêâà, òåë.: (+38) 044 417-00-25. Íàñòîÿòåëü – çàñòóïíèê ãîëîâè Òîâàðèñòâà ïðîòðåé Âëàäèñëàâ Ñîô³é÷óê, òåë.: (+38) 044 227-65-75; ñåêðåòàð – ïðîòðåé Áîãäàí Îãóëü÷àíñüêèé, òåë.: (+38) 050 351-04-64. Ùîðîêó â Áëàãî÷èíí³ îðãàí³çîâóþòüñÿ òàáîðè â³äïî÷èíêó äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â.  Ìàêàðîâ³ – íà áàòüê³âùèí³ Ñâÿòèòåëÿ Äèìèòð³ÿ Ðîñòîâñüêîãî – ùîðîêó â ãðóäí³ â³äáóâàþòüñÿ óðî÷èñò³ Àêàäå쳿, ïðèñâÿ÷åí³ Äíþ íàðîäæåííÿ Ñâÿòîãî. Âèõîäÿòü îðãàíè äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿: ãàçåòà Áëàãî÷èííÿ "Ìàêàð³âñüêèé Áëàãîâ³ñò", äèòÿ÷èé æóðíàë "Êîëèñêà", ïàðàô³ÿëüí³ ãàçåòè "Ïàðàñêåâà", "Æèâîòâîðÿùå Äðåâî", ³íôîðìàö³éí³ ëèñòêè. Ñòâîðþºòüñÿ âåáñàéò Ìàêàð³âñüêîãî Áëàãî÷èííÿ òà öåðêîâíî-ïàðàô³ÿëüí³ ñàéòè. ijº ñòîð³íêà "Êîâ÷åã" íà ñàéò³ Öåíòðó ñâ. Êëèìåíòà (http://www.clement.kiev.ua/ru/node/517) òà æèâèé æóðíàë ïàðàô³¿ Ïàðàñêåâè Ñåðáñüêî¿ (http://paraskeva-s.livejournal.com/), ðîçðîáëÿþòüñÿ ³íø³ ïàðàô³ÿëüíî-öåðêîâí³ ñàéòè.

Церковний календар Макарівського Благочиння 2012  

Church Calendar of Makariv Diocese of the Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) 2012