Page 1

[iil,

,

iil.tl',

I.

k t'\", Iilil,t:

iri. t ,rl I,irl,ll .,i,ll

i,. r$ttii.,;ii|r

,l

[รถ I L


SPORTS MEGASTORE 65 sporten onder 1001

l dak!

sportartikelen aan permanent lage priizen!

V00RTAAN 4.200m2 SP0RTPLEZI ER!! o De goedkoopste uit de regio!

. Alles voor de beginnende tot ervaren sporter.

. Persoonlijke service: gepassioneerde sportieve verkopers. . Tevreden oĂ? geld terug: wij ruilen alle artikels die u geen 100% voldoening geven (inlichtingen aan de klantenservice).

. De garantie voor de laagste prijs: wij betalen het prijsverschil terug in het geval u hetzelfde product elders vo0r een lagere prijs vindt (inlichtingen aan de klantenservice).

DECATHLON KERKRADE afrit Kerkrade West - naast Roda JC stadion tlm zaterdag van 9 uur tot 19.30 uur KOOPAVOND DONDERDAGTOT 21 UUR van maandag

@.u"cathlon.nl


Jaargan g 24

- maaÉ 2009 -

nummer

1

't eSTaBtetje is het clubblad voor de leden van a.v. Sport en Trimclub Brunssummerheide

- Het clubblad verschijnt 5 x per jaar Redactieadres: Gravenweg 56,6471V2 Eygelshoven Telefoon: 045-5352003/ 0651296017 E-mail: t.schmeits@home.nl Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

,4'R\

i§&D!

kopij

Theo Schmeits, Herman Gerards 1 mei2009

Sport en Trimclub Brunssummerheide

ïrUpo

'.rYr"

Voozitter:

{ffi}

20

Albert Verbunt Tel.: 045-5314854

Kerkraderweg 6372T2 Landgraaf E-mail: albertverbunt@wanadoo. nl

Secretaris:

Vicky Teeken Tel.: 045-5712812

Ovidiusstraat 6417 VS Heerlen E-mail: stbsecretariaat@wanadoo. nl

Penninqmeester:

Annick Ploumen

Eygelshovenenareg 1 3 637 4 KB Landgraaf E-mail: annickploumen@home. nl

51

Tel.:06-14897824 Alqemene Zaken: (vice-voozitter) Leden:

Jos Janssen Tel. :0434591995

Schepenbank22

Frank Eisenga

Koempel 69 6372 ND Landgraaf E-mail: frank.eisenqa@home. nl

6343 CV Klimmen E-mail: ios.annv. ianssen@wanadoo. nl

Tel.: 06-44996122

Mathieu Kesselserf 23 6416 EB Heerlen E-mail: bertdaemen@hotmail.com

BeÉ Daemen

Tel.

06-15868357

Ledenadministratie: Frank Eisenga Tel.: 0644996122

Koempel 69 6372 ND Landgraaf E-mail: stbledenadministratie@home.nl

Jeuqdsport:

Dick van Pelt Tel. :045-5325803

Spaanreiden 6374 MD Landgraaf E-mail: dickvanpelt@wanadoo. nl

Websíte STB

http://www.avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraat 51

Bankrelatie:

Rabobank Landgraaf rek.nr. 17243397 5 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Eygelshovenenareg 6374 KB Landgraaf

37

6471 VS Heerlen

13

Adverteren:

via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis


':iUL\../-<;liiuiil

f/,fr

cp de l<amp Porticuliere onderdelenverkoop legen Groothondelspriizen I

ilde uys b,v Bourvmaterialen

lndustrieterrein

Sierbesbating

Abdissenbosch

Aulomoteriolen verkoop Alle voorkomende reporoties Periodiek onderhoud

tn\ _§Hg,

APK en roetmeling

Zand en Grind

Bonden speciolist

Valkweg 32

Remmenreporolies Ruilen service

Landgraaf

Airro onderhoud,ofvullen en reinigen

t{ieuwstroot 20 T: 045-53I5034 ó373 JN LondgrooÍ F:045-53I ö128 E:

-

(0)45 - 5312127

inÍo@oulocenlrumopdekomp.nl

www.c utocenlru mopdeko

m p. n I

Gontfi[utie Recreant

Tel.: 0031

:

Gn lidmaatsGlra[

2009

lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie, aanbevolen voor beginners per jaar.

Wedstríjdlicentie: Licentiebedrag € 18,90 wordt afgedragen aan de KNAU,

Jeugd:

incl. Iidmaatschap

€ 48,-

€ 66.90

Eenmalig aan KNAU : Via automatische incasso per maand:

€22,50

Recreant zaal

incl. basiscontributie KNAU per jaar:

€54,-

Begunstiger:

U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:

€ 30.-

Administratiekosten KNAU Oversch rijvingskosten.

eenmalig

6,-

€ 7,50. € 8.50

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de

ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de KNAU verplichte opzegtermijn van G weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd


Aan het woord: Albert Verbunt

uan de uooÍzittcÍ

BU het schrijven bij het deze "van de voorzitte/' realiseerde ik me dat ik begin aan het achtste jaar als voorzitter van deze fijne, goedlopende en gezellige vereniging. Maar ik doe dit met veel plezier, zeker als het jaar begint met-een geweldige prestatie van de jeugd. Maar liefst twaalf medaílles werden behaald Limburgse Kampioenschappen indoor. Twee gouden, zes zilveren en vier bronzen en diverse ere plaatsen en p.r.

bij de

Namens het bestuur en alle leden proficiat met deze geweldige prestatie.

Verder was de start van het nieuwe jaar rustig, alleen de Nieuwjaarsreceptie was èen activiteit die door het bestuur werd georganiseerd.

Zoals gewoonlijk was deze weer goed bezocht en werd er gezellig bijgeklets. Maar de activiteiten zijn in aantocht

Sjack Hoop is met ziin

mede de commissieleden begonnen voorbereiding van de 30e Harry Driessen Heideloop.

met

Deze loop vindt in tegenstelling tot de afgelopen jaren plaats op zondag en er kunnen ook andere afstanden gelopen worden dan de tien of de vijf mijl. Het bestuur wenst in ieder geval Sjack als

coördinator heel veel succes met de organisatie

.

Verder heeft de clubreiscommissie alle voorbereidingen getroffen om de clubreis van 19 april naar Hilversum wederom succesvol te laten verlopen. Lopen moeten jullie zelf de rest wordt voor jullie geregeld.

Zoals jullie gelezen hebben vind op 3 april de algemene leden vergadering plaats, bij agendapunt verslag commissie accommodatie zal de stand van zaken besproken worden met betrekking tot de plannen voor het realiseren van de baan bíj UOW2. Omdat dit heel belangrijk is voor de toekomst voor onze vereniging verzoekt het deze bestuur aan een ieder vergadering bij te wonen.

het

om

Het bestuur heeft besloten om geregeld

met de coördinatoren van de

diverse plegen, bij dit commissies overleg overleg proberen we voor de toekomst het geen nu is opgebouwd ook te behouden of nog te verbeteren

te

Ook een goed draaiende vereniging kan zich niet permitteren om stil te staan, maar moet zorg dragen dat dit ook de komende jaren zo blijft. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Irainingen winterceizoen Um 29 maan 2009 Daq

Tiid

Plaats

Maandag

18:30

Garage Mengelers

Maandag

1&30

Garage Mengelers

Maandag

í 9:15

Sportzaal Kakert

Dinsdag

18:30

Garage Mengelers

Woensdag

18:30

Garage Mengelers

Woensdag

18:30

Garage Mengelers

Woensdag

18:45

Woensdag

18.45

Atletiekbaan A.V.O.N. Atletiekbaan A.V.O.N,

Donderdag

18:30

Atletiekbaan A.V.O.N.

Vrijdag

18:30

Garage Mengelers

Zaterdag Zaterdag

10:00 11.00

Cooperbaan Coooerbaan

Zaterdag

16.00

Exdel, Landgraaf

Zondag

8:30

Cooperbaan

Traininq Duurloop. 1 uur. Bestemd voor gevorderde Iopers, die samen een uurtje ontspannen trainen.. Duurloop. 1 uur, beginnendelopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen veöeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit 10 km p.u. Condítietraining. 1 uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. lntervaltraining. Deze zwaardere training duurt í :15 tot 1:30 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het topen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (miv), die 1 .15 uur op een rustiger tempo lopen, kunnen meedoen. Duurloop. 1 :15 uur. Bestemd voor gevorderde atleten (m/v), die een ontspannen duurloop of hersteltraininq willen houden.

Beoeleiderísl Vríje Training

Cor van Haaren

Marjo Moonen

Ger Bodelier, John Hendriks, Theo Schmeits

Albert Verbunt

Looptraining voor beginnende lopers. Speciaal voor lopers (m/v), die echt zonder basis willen beginnen.

Saskia Rademakers

Pupillen A,B,C. 1.15 uur.

Jeugdtrainers

Junioren. 1.15 uur.

Jeugdtrainers

Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de atletiekbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de traininq. Duurloop. 1 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen Pupillen A.B.C. 1 uur. Junioren. 1: 30 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlooen. Duurloop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor qevorderde looers.

Wim v/d Linden, Theo Schmeits

Vrije training Jeuodtrainers Jeuodtrainers

Harrie Lejeune

John Hendrix, Theo Schmeits

Inlichtingen over trainingen Senioren : Wím van der Linden Jeugd : Dick van Pelt

Tel. 045-5217013 Tel. 045-5325803

E-mail: wlinden@brunssum. net E-mail: dickvan pelt@lvanadoo. nl


ïrainingen zomeÍseizoen uanaÍ 30 maan 2009 Daq

Tijd

Maandag

18:30

Maandag

18:30

Maandag

19:15

Dinsdag

18:30

Woensdag

18:30

Woensdag

18:30

\lYoensdag Woensdag

18:30 19.30

Donderdag

18:30

Vrijdag

18:30

Zaterdag Zaterdag

10:00 11.00

Zaterdag

17.00

Zondag

8:30

Traininq Duurloop. 1 uur. Bestemd voor gevorderde lopers, Cooperbaan die samen een uurtje ontspannen trainen op de heide. Duurloop. 1 uur, begínnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur Cooperbaan kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit 10 km p.u. Conditietraining. 1 uur. Algemene condítietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle Sportzaal lopers (mlv) die hun algemene Kakert uithoudíngsvermogen, kracht en coördinatie willen veöeteren. lntervaltraining. Deze zwaardere training duurt 1:15 tot 1:30 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het Coopeöaan lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), díe 1:15 uur op een rustiger tempo lopen, kunnen meedoen. Duurloop. 1:15 uur. Bestemd voor gevorderde Cooperbaan atleten (m/v), die een ontspannen duurloop of hersteltrainíng willen houden. Looptraining voor beginnende lopers. Zogenaamde Start To Run training. Cooperbaan Speciaal voor lopers (m/v), die echt zonder basis willen beginnen. Cooperbaan Pupillen A,B,C. 1 uur. Cooperbaan Junioren. 1 uur. Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de Cooperbaan !s bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) dÍe echt Cooperbaan zonder basís willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers Coopeöaan (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen op de heide. Coopeöaan Pupillen A,B,C. 1 uur. Coopeöaan Junioren. 1: 30 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training ís bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers Exdel, (m/v). De beginnende lopers moeten wel een Landgraaf rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor Cooperbaan gevorderde lopers. Plaats

lnlichtinqen over traininqen : \Mm van der Tel. 045-5217013 lnlichtinqen over traininqen van de ieuqd: Dick van Pelt Te].045-5325803

Linden

E-mail: wlinden(Obrunssum. net E-mail: dickvanpelt@wanadoo. nl

Beqeleiderís) Vrije ïraining

Cor van Haaren

Marjo Moonen

Ger Bodelier, John Hendriks, Theo Schmeits

Albert Verbunt

Saskia Rademakers

Jeuqdtrainers Jeuodtrainers Wim v/d Linden, Theo Schmeits

Vrije training Jeuqdtrainers Jeuqdtrainers Harry Lejeune

John Hendrix, Theo Schmeits


Prestaties van S.T.B. Ieden in de diverse wedstrijden Bron: Frank Eisenga

lliuerse uilslagen ilaandan ianuui

Glt ÍGEruaÉ

2009

Fat Ass Fiftv - Schinnen 4

januari

45" Eurode Abdii cross 25

50 kilometer:

Hein

04.30.36

Meys Klaassen Haan Offermans Jacobs Joosten

Guido Lara John Jan Paul Frank Hub Wijnands Hein Bodelier Geert Pouls Huub Collaris

Danikerbosloop - Sittard 4 januari

15

Halve marathon: Hub Wijnands 01.31.49

22A

Ger

10.5 kilometer:

34e

00.45.10

Coerver Eisinga Beckers

9.2 kilometer:

Krisi

Jos Jan

11

HermanGerards

12

Frank Hub Herman Frank Albert Ronald Peter Huub

I

Schwanen

00.34.01 00.38.51

00.41.02

Eisenga 00.41.32 Wijnands 00.41.51 Kremer 00.42.42 Joosten 00.42.48 Verbunt 00.4.54 Smeets 00.47.34 Grond 00.48.22 Collaris 00.48.23

13 16 17 21

27 29 30

4.6 kilometer:

Leo Quaedvlieg 00.20.05 Cor van 00.21.55 Jos Duteweerd A0.2216

7

Haaren

'!6 18

8" Louis Persoons Memorial (B)

1í januari

146

Marathon:

Hein

Bodelier

04.06.38

00.37.00 00.39.22 00.40.53 00.41.12 00.42.12 00.43.16 00.43.36 40.44.24 00.46.54 00.48.58

5 kilometer: Huub Donders 00.'18.29 Diego Gulpers 00.19.36 Nick Custers 00.20.21 Marcel 00.21.23 Leo Quaedvlieg 00.21.57 Maurice 00.22.30 Hein Bodelier 00.23.01 Michel 00.24.04 Claudia Steinbusch 00.24.57 Jan Manders 00.27.25

Gillrather crosslauf í 0 januari

2

- Kerkrade

9.5 kilometer:

Bodelier

Arnoldussen

januari

Midwinter Marathon - Apeldoorn 1 februari Marathon: 03.22.16 03.35.55

95 Jos Lempers 172 Hein Bodelier 407

18.5 kilometer: Peggy de Bas 01.51.36


OvermunthelooP - Urmond í februari

16 1

20

4 16 17

20 31

6.889 kilometer: 00.30.16 Cor van Branka Rybakowski 00.31.52 Jos Duteweerd 00.32.55

Haaren

10.349 kilometer: 00.36.13 Jos Krist 00.42.40 Offermans Jan 00.43.35 Ger Arnoldussen 00.44.38 Hub Wijnands 00.48.02 John Oostdijk

Grenzland Cup - Wegberq í februari

33 36 95 155

Halve Marathon: 01.27 .29 Sjack Hoop 01.28.09 Jan Schwanen 01.52.41 Albert Veöunt

JosetteGijselaers

Strassenlauf Hardt - Mönchen Gladbach 21 februari

14

5 kilometen

Herman

Gerards

00.19.15

í4" Meulenberq 6 uurslooo - Stein

l maart

14 61

John Haan Hein Bodelier

70,992 km 64,551 km

Barcelona Marathon 1 maart

3209 Albert Veöunt 3210 Piene Muijrers

03.39.37 03.39.41

Rund um das BaverkreuE 1 maaÉ

-

Leverkusen

01.52.41 10 kilometer:

201 Herman Gerards 00.40.25 Upstairs FamilielooP - Sittard I februari 5.4 kilometer: 1

14

24 35 43 45 62 67

lwan Theunissen Ellis Maurice Hein Branka Rybakowski Roger Peter Jan

Jacobs Eisinga Bodelier Gillissen jansen Manders

00.18.52 00.22.10 00.23.37 00.24.36 00.25.58 00.26.04 00.28.48 00.29.36

10.8 kilometer:

00.40.43 14 Jos Krist 47 Jan Schwanen 00.45.38 54 Jan Offermans 00.46.38 56 Quirien van Son 00.46.51 63 Paul Jacobs 00.48.03 00.49.50 74 John Bom 75 Ger Amoldussen 00.49.51 76 lvo Vincken 00.49.52 90 Cor van Haaren 00.51.27 91 Albert Verbunt 00.51.27 101 Hein Bodelier 00.52.19 120 John Oostdijk 00.54.51 148 Ronald Smeets 00.58.18 155 Leo Logister 00.59.41 166 Harrie de Kleijn 01.01.05

4" Berden Vooriaarsloop 't maart 15 kilometer:

-

Venlo

2 lwan Theunissen 00.52.15 129 John Oostdijk 01.09.33 0-0-0-0-0-0-0-0


Gespecialiseerd in houtrot en kitwerkzaamheden

/

z---§-..

$**"

ÖrrtaouwsERVrcE

YwUNEN L.P.A.J.

'Wijnen Hoofdstraat 328 63728T Landgraaf T. 045-53

|

25 65

F. 045-533 2t 84 M.06-27 09 10 70 bouwservice. l.wij nen@home.ni

www. bouwservicewij nen.nl

Bij de pakken neerzítËen

?

kom nou

Man oh mfin

LI1-q

!

-z

Autobed rijf Zdrojewski

PietersDornr rnanneRr'node He

e

Heerlenseweg 200 6371 HX Landgraaf

Tel.045-5720002

rle n

Geleenstraat3+36 en Prom enade 33 ) Maastricht ( Grote Straat 1 *20

I I t ,}

)

I l} l}

S

itta rd

Molenbeekstraat 12 )

Verkoop auto's Autoverhuur & Leasing Reparatie & 0nderhoud APK keuringen Carwash Selfservice station Uitgebreide shop


Verslag door John Born

ANNENDAALLCOP

[nnenilaallooR Samen

Wat je

naar de Annendaalloop

,.i.

samen

al niet allemaal kunt

ondernemen. Teveel om op te noemen. Een van deze mogelijkheden zal ik hier even weergeven: samen hardlopen. Na veel blessureleed de afgelopen jaren had ik er best wel zin in: de Annendaalloop 2009.

lk was dan ook bijzonder verheugd toen Jack mij op de donderdagavond voor de baantraining vroeg welke tfid ik voor de Annendaalloop in gedachten had. Op mijn

antwoord rond de 1.35 uur, bood hij spontaan aan om samen te loPen. Geweldig,dacht ik dit is kenmerkend voor

Twee km verder wordt ik gepasseerd door de diesel van de vereniging: Pierre. Ook hem kan ik niet volgen. Volgens mij heeft hij het ook zwaar, en heeft ook hij alle lucht nodig om te kunnen lopen, want zonder op- of aanmerkingen "dendert"hij verder. Na het passeren van de finishlocatie btj het begin van de tweede ronde, laat ik Theo ook maar passeren. Toch vertrouvut hij het niet, want h'lj versnelt even en probeert te controleren of ik niet stiekem achter hem aankom. Maar helaas, zelfs hem kan ik niet volgen.

STB

je iemand kunt helpen, niet lang over nadenken maar doen. Lekker samen lopen. Razend enthousiast en vol goede moed vertrok ik zondag de 18" naar Posterholt. lnschrijven, zoeken naar bekende blauwe jasjes en dan zien dat er, zoals normaal, veel STB'ers aanwezig zijn. Dan omkleden, wat slap ouwehoeren, warm lopen, en naar de start. Groepje opzoeken en wachten op het startschot. De eerste kilometers gaan goed, lekker tempo af en toe bij Jack uit de wind, om na 4 km tot de ontdekking te komen dat het toch niet soepel loopt. Dan begint het langzaam te dagen: wachten ze niet op mij? Lopen ze gewoon hun eigen temPo verder? Hoezo samen lopen? Na 7 km een schreeuw achter mij: Hei, John, pas opl Aan de kant! Hier komt de voorzitterl! lk zo beleefd mogelijk geef hem alle ruimte om me te passeren. Niet wachten, maar gewoon doorlopen half omkijkend zeggen: "gaat het niet?". Hoezo samen lopen? Als

en

John en Piene


Het loopt gvgvgv voor geen meter, vntate

Wedstrijdvers

la

g An nendaal loop:

benen, ademhaling niet onder controle.

En dan denken: gezellig bij STB lekker samen lopen. De hele tweede ronde een gevecht met mezelf. Maar uiteindelijk toch de verlossende finish. Donderdags voor de baantraining wordt ik nogmaals met de neus op de feiten gedrukt tijdens de evaluatie door degenen die aanboden om samen te lopen. Echt gezellig hoor zo'n vereniging waarbij men aanbiedt om samen een wedstrijd te lopen. lk verheug me al op de volgende halve marathon. Wie zal nu aanbieden om samen te lopen? Toch werden er ook weer,ondanks de af en toe behoorlijke (tegen)wind, prima sportieve prestaties geleverd met enkele pr's. Zodal ook tijdens deze wedstrijd STB weer goed van zich heeft laten spreken

16

00.26.14

10,550 kilometer:

72 Maurice Eisenga 74 John Oostdijk 121 Leni Jacobs 170 Peggy de Bas Halve Marathon: Jos Krist Arno Hanssen Jan Schwanen Ron Fens John Haan Jos Lempers Herman Gerards Sjack Hoop Hub Wijnands Frank Eisenga Ger Arnoldussen Albert Verbunt Pierre Muijrers Theo Schmeits John Born Francien van Haaren (2) Leo Logister Annick Ploumen Josette Gijselaers Silvie Berendsen

De uit

Neenoeteren afkomstige Joeri de beste op de kwart marathon (33:3a). En de in Stein woonachtige Belg Patrick Delait was iedereen te snel af op de halve marathon Schoffelen was

(1 :1 1 :51). Om de hegemonie van de zuiderburen Posterholt onderstrepen, werd de Belgische triatleet Chris Schepers op de kwart marathon tweede, op meer dan minuut winnaar. Schepers moest in het begin van de wedstrijd Caesar-atleet Ron wijnen nog voor zich dulden. Wijnen sprong vanaf de start mee met de latere winnaar Schoffelen."lk wilde per se bij hem blijveri. Daardoor ben ik sneller gestart dat goed voor me is. lk heb gegokt en verloren." Wijnen velen geconfronteerd met felle tegenwind in de openingskilometers richting Mariahoop en wilde in het kielzog van Schoffelen zoveel mogelijk energie sparen. Wijnen moest zijn snelle start bekopen met een terugval. Het gaf Schepers de kans om terug te komen bij de Caesar-atleet. Beiden kregen vervolgens nog gezelschap Delait. Met zrjn drieĂŤn gingen de achtervolging op Schoffelen, die echter steeds verder uitliep. Met de wind in de rug liep de Belg vervolgens makkelijk naar de eindzege. ln

in

te

een

van de

zag zich net als

Uitslagen Annendaalloop: 5 kilometer: Harrie de Kleijn

De Annendaalloop in Posterholt werd dit jaar gedomineerd door de Belgen.

00.48.40 00.48.55 00.53.49

01.02.M

01.16.33 01.17.36 41.27.26 01.27.26 01.27.26 01.28.31 01.29.57 01.31.58 01.32.20 01.32.25 01.32.34 01.34.58 01 .39.17 01.39.45 01.39.55 01.55.42 01.55.43 01.56.54 01.57.01 02.02.03

van Patrick ze in

de

slotkilometers realiseerde

tussentijden

van 3:10 per

hij

kilometer. Chris Schepers profiteerde in de eindfase van de snelle start van Wijnen, die

daardoor 'in het rood'liep, waardoor hij genoegen moest nemen met een derde plek.

Nadat de koplopers van de kwart marathon waren afgebogen, liep Patrick Delait onbedreigd aan kop tijdens de tweede omloop. De Belg Rudi Smeets liep toen al op een straatlengte achterstand. Bron: Annendaalloop 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Bron: Prorun

Itlarathon tnGma'§

Gn

lim

Je eerste hele of halve marathon is altijd heel speciaal. Het volbrengen hiervan is een hele prestatie. Er wordt tijdens het lopen van een marathon veel van je lichaam gevraagd. tn deze en komende rubrieken vind je thema's en tips die je kunnen helpen de finish te halen. Ook de meer eĂ?yaren marathonlopers kunnen met deze artikelenreeks hun voordeel op doen-

Een wedstrijd lopen moet

je

leren. juiste voeding de Maandenlange trainingen, en een positieve instelling maken het verschil voor het diegenen die fit de finish halen. Als toevoeging hierop onze do's en dont's voor het goed uitlopen van een marathon.

Laten we eerlijk naar elkaar zryn: Je hoeft geen marathon gelopen te hebben om jezelf een echte hardloper te noemen.

ledereen die zijn loopschoenen regelmatig aantrekt om een paar kilometer gaat lopen

kan zich een

hardloPer

noemen-

Het lopen van een marathon wordt door veel lopers als het ultieme doel gezien maar het lopen van halve marathon is ook een prima prestatie en zeker in vele opzichten een gezonder doel. Als je toch een marathon wilt gaan lopen \,vees dan verstandig genoeg om eerst een aantal halve marathons te lopen alvorens je aan het grote marathon avontuur begint.

We zullen je eens paar redenen geven waarom je beter eerst halve marathons kunt lopen. ledere loper moet op zijn minst een halve marathon lopen om ervaring op te doen alvorens je de hele marathon gaat lopen.

De man met de hamer dle ergens na de 30 kilometer voor je klaar staat, kom je op de halve niet tegen

Je herstelt vele malen sneller van een halve dan van een hele marathon. Meestal kun je de volgende dag al weer wandelen en dribbelen.

Je hoeft in de voorbereiding geen lange duurlopen van meer dan 25 kilometer te lopen. 15 tot 22km lopen volstaan.

Door de pljn en vermoeidheid

te

verdubbelen krijg je wel een goed idee wat een hele marathon inhoudt. Men heeft nog nooit gehoord van een posthalve marathon depressie, wel van een post- marathon depressie.

Ach, we zijn tenslotte toch Nederlanders... , de deelname kosten zijn veel lager dan bij een hele.

Hoe het je ook bekijkt, het is wel een "halve' met 21 echte kilometers, dat is niet gering!

Je hoeft niet, zoals bij het lopen van een hele marathon, geen 3 tot 4 maanden te wachten voordat je weer een volgende halve marathon kunt lopen. Een wedstrijd begint in feite al enige dagen van te voren.

Je hebt minder kans op blessures daar de belasting minder uitputtend is.


Je moet je bewust zijn dat je over enkele dagen een flinke fysieke inspanning gaat leveren en dat je dat dit niet zo maar even

Een licht koolhydraat ontbijt. Drink musli of Drinken zoals je gewend bent;

licht ontbijt met havervlokken.

doet.

Als je vooöereiding bestaat uit je tas

in

pakken, is het maar de vraag of dit de juiste voorbereiding is.

ln dit artikel geven wij je tips waar je in de dagen voorafgaand aan de wedstrijd op moet letten. Het maakt niet uit of je nu een vijf kilometer loopt een marathon. Een goede voorbereiding altijd belang.

of

ís

van

De laatste daqen voor de wedstriid.

Ga niet meer experimenteren met diëten, wondermiddeltjes e.d.

;

Psyche

op stoelgang

programmeren, je

darmen moeten leeg zijn;

Geen

opwarmsmeersels gebruiken. Hiermee wam je de huid op maar niet de spieren;

Jezelf na de kledingafgifte

goed

warmhouden met wegwerpkleding of een vuilniszak;

lnlopen is voor de elitelopers. Het loopvolk warmt zich op tussen kilometer 0-3; Maak geen sprintstart. Je komt jezelt dan al snel tegenl

Reduceer alcoholgebruik;

Traininginspanningen

verminderen,

ontspannen en uitrusten;

Ondeniveg bij ieder drinkstation drinken!

Geen tussensprints maken

Voldoende d.w.z. optimale koolhydraten

of

tempowisselingen maken;

inname betrachten; Loopkleding uittesten en'inlopen;

Noodzakelijk medicijnengebruik

met

huisarts overleggen m.b.t.

je je

marathoninspanning;

lndien je koorts hebt

in

de week voorafgaande aan een marathon geldt er een absoluut startverbod! Recentelijk verwaarloosde ziekten

niet bagatellíseren. Eventueel ín samenspraak met je huisarts een laboratorium onderzoek laten doen.

De dao van de wedstriid

De nacht voorafgaande aan de wedstrijd slapen veel lopers slecht. Maak je hier geen zorgen over, dit heeft nagenoeg geen invloed op je prestatie;

Vroeg opstaan: je mentaal voorbereiden op een andere 'looptijd' (inspanning) dan je gewend bent

Zodra je je onprettig begint te voelen: opletten. Neem eventueel een sanitaire stop of raadpleeg een EHBO-post;

Stoppen is dan geen schandel Het geeft aan dat je verantwoordelijk bent t.o.v. jezell en je naasten;

Geen eindsprint naar de finish.

Dat

bevordert het sanitair gebruik en doktors

bezoek

na

afloop; Bovendien

finishfoto mooier!

is

de

Maak een goede cooling-down (uiflopen) en herstel de vochtbalans; Neem eníge dagen rust na de wedstrijd. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


ï

Ueriaardags[alender Mei2009

April 2009

05 05 06 07 07 09 11 12 12 13 14 15 16 18 19 20 20 21 28

Danique Hanssen lwan de Ploeg Joos Janssen Kristi Hanssen Marlies Koeken Jos Lempers Guido meys Ellie James Roland Oostwegel Miriam Wassen Saskia Rademakers Albert Maessen Josette Gijselaers Wiel Frins Jan Manders Paul Jacobs Vicky Teeken Marcel Meens Jack Lendfers

I

12 jaar 55 jaar 59 jaar 29 jaar 52 jaar 52 jaar 38 jaar 59 jaar 48 jaar 41 jaar 44 jaar 70 jaar 45 jaar 53 jaar 63 jaar 49 jaar 281aar 45 jaar 61 jaar

01 01 09 10 10 15 15 19 19 20 22 24 25 26 28 31 31

Pelt Philippi hoop

Esra van André Sjack Sjef Hodiamont Monic van Workum Anique Dahmen Maxime Dahmen Adrie van den Burg Ellis Nico Frank Jo van Jos Duteweerd Hans Merel Marcel Kai Stevelmans

Jacobs Hamers Eisenga Vlodrop Ypma Brendel Coerver

16 jaar

49 jaar 46 jaar 57 jaar 47 jaar jaar iaar 51 jaar 25 jaar 46 jaar 52 jaar 57 jaar 46 jaar 64 jaar 9 jaar 40 jaar 10 jaar

7 7

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Jan Offermans, Ger Arnoldussen en Hub Wijnands aan het woord

Ulii stellcn ons uool ln onderstaand verhaal veÉellen Jan, Ger en Hub hoe en waarom ze bij S.T.B. terecht zijn gekomen. 1 januari jl. zijn wij lid geworden van AV STB. Eigenlijk wilden wij dit al een jaar eerder, maar op de één of andere manier

We hoopten dat de Zoladz Runners na verloop van tijd meerdere lopers zou krijgen, maar helaas, de groep werd

kwam het er maar niet van. We trainden immers lekker bij de Zoladz Runners onder het regime van Jo Stevens, een kundig trainer en zelf niet een onverdienstelijk hardloper (geweest).

steeds kleiner. Voordat wij de overstap maakten naar AV STB, waren we nog met z'n zessen. ln december 2008 besloten wij te stoppen bij de Zoladz Runners en na kort overleg lid te worden van AV STB. Hier hoopten wij lekker door te kunnen trainen met meerdere mensen van ons "kalibef'. Nu, 7 weken verder, kunnen wij zeggen dat we onze draai gevonden hebben en het naar onze zin hebben bijAV STB. Vele frjne mensen, misschien allemaal met een verschillend doel, maar allemaal met hetzelfde bezig. Wij hopen dit nog heel lang op deze wijze te kunnen doen.

De Zoladz Runners is ontstaan nadat Jo Stevens enkele jaren geleden als traíner stopte bij Avon en een eigen loopgroep begon.

Ger en Jan zijn Jo gevolgd en waren er vanaf het begin dus bij.

Hub, nooit eerder lid geweest van een vereniging of loopgroep, kwam er enkele maanden later bij. Tot die tijd heeft Hub jaren alleen zijn trainingen afgewerkt

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


,,

COPY. CENTER - LANDoR A AF" Brunssummar*854, ó373 EX

kndroaf

tel./fw: 045-531769? a-nroi l: copy-centar-londgroaf ghome.nl

Voor al Uw: Kopieerwerk

Dig.printwerk

Komplete afiryerking Lamineren en textieldruk Diverse inbi ndsystemen

,ro0Iick* iindruggen

oPen: mo:13.3O-17.OO en za: lO.OO-14.OOu. dÍnsdag tlrn vrijdag: 9.3O-Í,?.3O e,n 13.3O-17.OOu


Door: Theo Schmeits

Gluhteis 2009

4il

nikg t '/ city ru n hilversum ?ií19 1? ;ri:ril

Dit wordt inmiddels al de 8d" clubreis, nadat we in 2001 begonnen zijn met het organiseren van deze reizen. 2003 ging tn 2001 was Antwerpen het doel, gevolgd met Hamburg en Tilburg in 2002. ln De de S.T.B. naar de Jungfrau Marathon in Zwitserland en in 2004 naar Hoegaarden(B). Posbankloop in velp was het doel in 2005 en een jaar later gingen we naar Hasselt' 2007 werd even overgeslagen en het vorig jaar waren we te gast in Leiden.

Ditmaal hebben we De Nike City Run In Hilversum gekozen voor de clubreis van 2009.

Ook bij deze wedstrijd kan men kiezen uit meerdere afstanden dus: voor elk wat wils. Wij zijn inmiddels in Hilversum geweest en hebben een leuke locatie gevonden die de gehele dag tot onze beschikking is. Het café-restaurant heet:

Na de nodige afuakkertjes staat de bus om 20.30 uur weer klaar voor de thuisreis en 23.00 uur weer in we denken dan om Landgraaf te zijn.

t

Wat de kosten betreft hebben we een totaalprijs waar de buskosten, de koffie/thee/cake , en het diner inzitten. Hoe hoog dit bedrag is kunnen wij nog niet zeggen daar niet alle kosten nog exact .Hierover krijgen alle bekend deelnemers nog persoonl'tjk bericht en op dit bedrag moeten de wijze hoe overmaken. Wat je dan zelf alleen nog ter plekke in het restaurant moet betalen zijn de drankjes. Zoals jullie zien is alles zoveÍ geregeld en staat ons gezien de ervaringen in de vooraf gaande jaren weer een gezellige dag te wachten.

zijn

{ff,":€q" De Ion$he Graefvan Buuen

En is gelegen midden in het centrum op t 1Smin. loopafstand van de start en t 5 min.

z\

van de finish.

Het (voorlopige) programma ziet uit als

volgt: Wij zullen tussen 10.00 en 't0.30 uur in Hilversum aniveren. Dan staat er voor

ons de koffÏe met cake klaar bij

het restaurant. Om 11.30 is de start van de halve marathon waar de meeste van ons zullen starten. Voor de supporters is er buiten de wedstrijd genoeg te beleven in Hilversum . s middags zijn dan de 5 en 10 kilometer wedstrijden, Na deze wedstrijden kan men ide Jonghe Graef van Buuren" onder nog in genot van een drankje nog wat gezellig napraten. Om 18.00 uur kunnen wij dan aan tafelMen heeft de keuze uit 4 menu's van 3 gangen. Deze keus kan men ter plekke maken en hoefr niet zoals in voorafgaande jaren van te voren opgegeven te worden

t

Het inschrijven voor de wedstrijd moet je zelf doen voor 1 april a.s. Als je nog besluit om mee te gaan wees er snel bij want de

inschrijvingen stoPPen

bij

8500

deelnemers. Er hebben zich tot nu toe al meer dan 5000 deelnemers ingeschreven site: doen kunt htto://www. nikehilversumcitvrun. nl/ . startnummer je met eigen chip, thuisgestuurd. Loop vergeet hem dan niet mee te nemen.

je dit via de Je Je krijgt dan het

De Nike Hilversum Ci§ Run is een groot jaarlijks hardloopevenement in het centrum van Hifuersum. Loopplezier en gezelligheid

staan voorop voor de

duizenden de vele door aangemoedigd deelnemers toeschouwers


De organisatie van de Nike HÍlversum City Run is ín handen van de Gooise AtÍetÍek

Club (GAC) in

samenwerking met

hoofdsponsor Nike.

Door de toenemende belangstelling voor het evenement zullen extra voozieningen worden getroffen. Bij start en finish, maar ook langs het parcours, zal voor veel sfeer Op 19 april 2009 vindt de 6e editie van dit evenement plaats. en amusement worden gezorgd ten behoeve van zowel lopers als publiek. Het wedstrijdprogramma:

De Halve Marathon:

De Halve van Hilversum start met een rondje van 1.1 km gevolgd door twee ronden van 10 km. Het mooie parcours voert o.a. door het Media Mark, langs het lnstituut voor Beeld en Geluid, het raadhuis en over de lange winkelstraat de Gijsbrecht van Amstelstraat en weer terug naar het centrum. De start van de halve van Hilversum om 11.30 uur van het Marktplein Langgewenst

is

De Nike Ladies Run 5 en 10 kilometer:

De Nike Ladies Run is een aparte loop waar alleen vrouwen aan de start staan. Naast 5 km is het ook mogel'rjk om mee te doen aan een 10 km Nike Ladies Run. De start van de 5 km is om 12.05 uur en de 10 km start om 12.15 uur.

De Nike Hilversum City Run zal op zondag 19 april 2009 net als de laatste editie ook

weer door het Media Park

lopen.

Deelnemers aan de onderdelen 10 km en Halve Marathon zullen het Media park ingaan via de nieuwe toegang aan de Mies Bouwman Boulevard. Vervolgens gaan ze langs diverse studio's en Beeld en Geluid en verlaten zij het Media Park weer via de Joost den Draaijer rotonde. Deelnemers aan de 5 km gaan ook naar het Media Park, maar zullen niet een ronde maken in het Media Pak. Zij lopen tot de hoofdingang en gaan vervolgens via de Joost den Draaijer rotonde en Beeld en

Geluíd en dan via de Gijsbrecht van Amstelstraat weer terug naarhet centrum van Hilversum. Bezienswaardigheden Hilversum Mediastad, zoals Beeld en Geluid en het Media Park, parcours opgenomen. Ook het Dudok Raadhuis maakt nog steeds onderdeel uit van het parcours.

in zijn in het

Na het succes van de laatste edite om in

het 10 km parcours ook de

lange winkelstraat de Gijsbrecht van Amstelstaart op te nemen, is besloten dat in 2009 ook de 5 km via de Gijsbrecht te laten lopen.

Ruim startgebied op

markttenein Langgewenst met aparte startvakken voor 5 en 10 km lopers. Brede uitloop op marktterrein Langgewenst finish Groest.

De 5 en 10 kilometer prestatieloop: De start van de Oxxio Prestatieloop 5 km is 15.15 vanaf markttenein Langgewenst. Om 15.25 uur gaat de 10 km van start. Voorafgaand aan de start vindt vanaf 14.55 uur een gezamenlijke warming up plaats om de spieren los te maken.

verhard. De kilometerpunten staan duidelijk aangegeven.

Parcours:

Gelezen op de site van Nike Citv Run:

om

uur

Ook in 2009 is net als de vorige editie van de Nike Hilversum City Run gekozen voor een parcours van 10 km aan één stuk. Het 5 km parcours is een verkorte versie van het 10 km parcours. Nieuw is, dat in het S km parcours ook de lange wÍnkelstraat de Gijsbrecht van Amstelstraat is opgenomen. Deelnemers aan de Halve Marathon (21,1 km) lopen 2 ronden van 10 km met een extra lus van 1,1 km aan het begin van de loop.

na de

op de

Het parcours is verkeersvrij en volledig

Voor alle onderdelen samen staan ruim 2 maanden vóór het evenement dus al een

kleine 5.000 van de 8.S00 geplande deelnemers ingeschreven. De organísatie van de Nike Hilversum City Run enthousiast over enorme belangstelling, niet alleen uit de regio, maar uit alle provincies. Deze week meldde zich het Zuid-Limburgse Landgraaf met zeker

is

de

30lopers 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Frank Eisenga

U

lungÍrau ilaramon ln september a.s. gaat een grote delegatie S.T.B.'ers weer het gevecht aan met de Jungfrau , waaronder veel debutanten. Frank laat in het onderstaand verhaaljuist deze lopers al een beetje sfeer proeven van deze geweldige marathon.

Op 5 september aanstaande is het weer zover. Dan nemen een record aantal lopers van STB, te weten 26 mannen en vrouwen waaronder 13 debutanten deel aan de 17" Jungfrau-Marathon, de grootste marathon in Zwitserland. ln een 3-jaars cyclus is het voor de vijfde keer dat een groep lopers van STB deelneemt aan deze marathon in het Berner-Oberland.

Hoe kwam het zover.

ln het loopblad

Runnersworld van november 1996 stond er JungfrauMarathon en na het lezen van die reportage waren er aantal lopers enthousiast en wilden ook wel eens aan die bergmarathon deelnemen. Hoe we ons op deze marathon specifiek konden voorbereiden wisten we ook niet, we wisten ja niet wat er op ons afkwam daar in Zwitserland. Vergelijkbare bergen om te trainen waren er niet in de buurt van Landgraaf.

een reportage over de 4"

We trainden op de flanken van de Wilhelmina-berg, liepen onze lange duurlopen door het Heuvelland, eindigden soms op het hoogste punt van Nederland, het Drielandenpunt op 321 m. boven NAP

en

de

namen deel aan MonschauMarathon. Zo kwam het ervan dat we met 7 lopers en 4 supporters op 4 september 1997 naar lnterlaken afreisden waar op camping Manor Farm 3 tenten gehuurd hadden voor ons verblijf met zicht op de bergtoppen Eiger, Monch en Jungfrau. Sommigen van ons hebben tijdens ons verblijf deze bergtoppen ook vanaf boven kunnen bekijken

Ja, dan iets voor onze debutanten over de Jungfrau-Marathon zelf. De start is bij het Casino in lnterlaken, hier geef je ookje sporttas af.Na een plaatselijke ronde door lnterlaken, 567 m. boven de zeespiegel gaat het via Böningen naar het 10kilometerpunt in Wilderswill, we hebben 18 van de 1823 hoogtemeters overbrugd ofwel we hebben een vlakke 10 achter de rug,

Via een overdekte houten brug over het ijskoude riviertje onder ons, het riviertje zullen we tijdens de marathon nog vaker overschrijden, verlaten we Wilderswill, slaan we rechtsaf en krijgen dan ook meteen de eerste noemenswaardige klim, via de gehuchten Gsteigwiler en Zweiltrtschinen komen we na een aantal beklimmingen zoals we die ook in het Heuvelland hebben in Lauterbrunnen aan, we zitten inmiddels 810 m. boven de zeespiegel. Via de 'Hauptstrasse" van

Lauterbrunnen

gaat het

richting TrÍimmelbach, we passeren hotel Staubach en camping Jungfrau, waaÍ dit jaar een aantal STB-ers zullen verblijven. Hier zijn we halfweg. Nog een keer over het ijskoude water welk afkomstig is van de Alletschgletscher, de grootste gletsjer van gaan weer richting Lauterbrunnen We zijn nu 25 kilometer ver en hebben pas 246 hoogtemeters oveörugd. Nu komt de klim naar Wengen, beter bekend in het loperswereldje onder de naam "Muur van Wengen". ln het begin wil je nog rennen maar na een paar honderd meter moeten de meeste lopers gaan wandelen.

Europa,

we


Na 2 kilometer kun je er weer over denken gaan draven, dribbelen, joggen en

Na de finish even de medaille meepikken, de sporttas ophalen inde werkplaats en dan een lekkere WARME douche op 2091 m. boven de zeespiegel. Na het douchen komen we bij elkaar bij een restaurant, uiteraard met zicht op de drie bergen EĂ­ger, Monch en Jungfrau en onder het genot van drank en spijs wordt het verloop van de marathon besproken en wordt er al weer voorzichtig gezegd over drie jaar in 2A12 gaan we weer. Maar voor het zover is zal er vanaf juni flink getraind moeten worden. Allicht zullen we een aantal duurlopen samen afwerken en in overleg met de trainers kijken of er we ons voor deze marathon specifiek kunnen voorbereiden misschien ook door een paar wedstrijden zoals de Monschau-Marathon, de Raerun te lopen. Voor wie het niet meer weet, het clubrecord van de JungfrauMarathon staat sinds 2006 op naam van

te

rennen richting Wengen. Aangekomen in Wengen, 1284 m. boven de zeespiegel, let vooral op de prachtige versiering boven je, gaat Haneggschuss naar Mettlenalp, je overbrugt in kilometer ongeveer 500 hoogtemeters,we zij nu bij 35 kilometer, nog een stukje klimmen en een afdafing dan zijn we de skilift van Wixi,

het via

5

m.

1830 boven de zeespiegel. Nog ongeveer 3600 meter tot de finish maar wat voor 3600 m!! Over een afstand van ongeveer km klimmen wĂŤ, soms op handen en voeten, naar het hoogste punt tijdens Jungfrau-Marathon, de Eigergletscher op 2205 m. boven de zeespiegel, als je goed luistert dan hoor je al ver voor dit punt een man in Schotse kledij op een doedelzak spelen, geniet van het moment als je deze man passeert, het ergste heb je nu achter de rug en nadat je door een paar vrijwilligers over het hoogste punt bent geholpen gaat het bergaf, niet pas op voor overmoedig worden overstekende treinen, richting de finish op de Kleine Scheidegg

2 de

Amo Hanssen, te weten

4

uur en

secondenl

Succes allemaal straks

en

met

I

de

voorbereiding 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

l-----------------l BEIAAICP\JK !!!!

LEDET,NEPCADEilNE VPIJDAE

3 PPIL

QP1FfCffiE PA1E Nl X cspllrgAL rEtuvMpDEM E -

-

E -

-

-

E -

-

E

E -

-

-

-

-


Een rubriek over zaken of personen die een bepaalde link met lopen hebben, door Jan Manders

Blilí uil nGt uenstcl ln de twaalfde aflevering wil ik mijn BLIK richten naar het verleden en op de effecten van lopen op het welzijn van de mens.

Lopen is, blijkt steeds weer, van alle tijden

en van alle culturen. Over hardlopen zijn inmiddels bibliotheken volgeschreven. Een bescheiden aantal hiervan heb ik gelezen.

Een dezer dagen las ik een boek van de Japanse schrijver Haruki Murakami. Hij is behalve een groot schrijver ook een bescheiden hardloper. ln dit boek brengt hij een ode aan hardlopen, dat hij ziet als een voÍTn van doorzettingsvermogen die een hoogs persoonlijk geluk voortbrengt lk was meteen gegrepen door deze visie, waarin ik iets van mezelf herkende en ik

verwacht

met mij vele

hardlopers.

Murakami liep ziin eerste marathon

Prachtíg toch.

Een anekdote van hem, die hij beschrijft, wil ik jullie niet onthouden. Als hij bij de start staat van een wedstrijd zegt hij altijd tegen medelopers:'Have a good time.' En dan bedoelt hij niet 'haal een goede tijd',maar "amuseer jezelf . Te midden van alle competitie en de gerichtheid op cijfers en getallen vind ik zo'n opmerking getuigen van wtjs en

voortgeschreden inzicht

in het ware

beleven van het hardlopen.

in

Griekenland op historische grond. Hij liep deze echter omgekeerde volgorde: Van Athene naar Marathon. Zijn doel hiermee was terug te rennen in de geschiedenis van deze beroemde loop. Zijn beschrijving van zijn marathon behoort tot de meest indrukwekkende literatuur over lopen die ik ken.

in

Ziin idee om zo terug te gaan in

gedachten díe als wolken passeren, die de geest niet belasten, maar vooruit brengen.

de

loopgeschiedenis zette mij aan om ook een duik te nemen in het verleden, maar dan via media, boeken en internet Maar eerst nog enkele woorden gewijd aan de manier hoe Murakami in zijn boek over hardlopen " praat ". Het hardlopen bevrijdt hem niet alleen van de wrevel over mensen en dingen, het brengt hem stilte in zijn hoofd. Bovenal geeft hardlopen hem lege gedachten,

Nu een stap in het verleden Door de medailleoogst van de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps tijdens de Spelen in China dook opeens voor mij in de media ergens een naam als Paavo Nurmi op, die negen keer goud won. Deze Finse lange afstandsloper deed dat wel op drie verschillende Spelen. Z\n eerste gouden medaille won Paavo Nurmi in 1920 tijdens de Olympische Spelen van Antwerpen. Mijn belangstelling was direct gewekt en ik ging zoeken in boeken en op internet. Wie was die voor mij tot dan toe,onbekende grote kampioen uit Finland? lk stuitte op een zeer groot atleet, maar ook een atleet omgeven door veel mysteries.


Adviesbureau voor bedrijven en

vrije beroepen

ilï*ffirffi,íïH&#

Uw verzekeringsspecialist in :

Co

II

ectieve we rknem ersve rzeke ri ng

Ziekteverzuim Arbe idso n gesch i kth e i d Aa

nsprakelUkheid

Tra ns po B

rt-Wa

ge n pa rke n

ra n d-Bed r'ljfssc

had

e

Hypoth e ke n-Bed rijfs k red i et

Kissel

47- 6416 AA Heerlen

Telefoon: 045-5740002

/ 06-29042500

Fax 045-5719930


Paavo Nurmi werd geboren in 1gg7. Na de vroege dood van zijn vader werd hij op twaalfl arige leeftíjd meubelmaker. ln de eerste helft van de twintigste eeuw hadden de Finse lopers eeÀ enorme dominantie lange aftanden, vergelíjkbaar met een land als Kenia in onze tijd. Nurmi zou de grootste worden van de "Vliegende Finnen, zoals ze liefkozend werden genoemd

op de

De grote Hannes Kolehmainen had op de Spelen van Stockholm enorm succes. Dit inspireerde vele jonge Finnen, in het bijzonder Paavo Nurmi. Zijn eerste otficiëte wedstrijd liep hij als zestienjarige: hij won de 3000m in 10.06 minuten. Hij bleek te beschikken over een

enorm doorzettingsvermogen. Hij deed alle trainíngen alleen, diep in de uitgestrekte Finse bossen. Jaar na jaar, met ijzeren wil, bouwde híj met zware tiainingen zijn lichaam om tot een loopmachine.

Zoals ik reeds vermeldde startte zin Olympisch loopimperium in 1g2O in Antwerpen, waar hij zijn eerste gouden plakken behaalde o.a. op de 10.000 m.

ln de jaren zeventig van de vorige eeuw riepen de prestaties van de Finèe afleet Lasse Viren herinneringen op aan het

tijdperk de Vliegende Finnen. Lasse Viren won bij de Olympische Spelen van 1gZ2 en 1976 goud op zowel de 5000m als op de 10.000m.

Mijn tweede item ontstond toen ik in de

Volkskrant in het katem Kennis een artikel

zag staan met de kop: Van touwtje

springen word je slim, met als ondertità: Lichaamsbeweging kan helpen stimme hersenen te ontwikkelen. Hier volgt een korte samenvatting van de opvalléndste

constateringen:

Veelvuldig bewegen heeft een positieve invloed op de schoolprestaties van jonge mensen-

'lÍ:,

Kolehmainen won hier de marathon.

Paavo Nurmi glímtachte nooit,

was

onbenaderbaar, maar hij veroverde de atletiekwereld door zijn superieur talent, superíeur wedstrijdinzicht en ontembare wilskracht. Nurmi heerste op de Spelen van

1920, 1924 en op die van 1g2g

Amsterdam.

in

Als eerbetoon mocht híj in 1952 in Helsinki de Olympische vlam in zijn land ontsteken. Hij deed dit samen met zijn grote held

Hannes Kolehmainen. Hij overleed in 1973. Vlakbij het Otympisch stadion in Helsínki is een standbeàld voor deze grote Finse aileet opgericht.

Bij volwassenen heeft beweging eveneens een positief effect op het brein. Tijdens het sporten stuwt het hart het bloed níet alleen naar armen en benen, maar ook naar de hersenen. Daardoor ontstaan er meer en grotere bloedvaten het hersenweefsel, dan gemakkelijker zuurstof worden vervoerd. Lichaamsbeweging laat de machinerie in het hoofd soepeler werken

in waardoor kan


Onderzoekers van de Stanford Universi§ in Califomia volgden bijna twintig jaar lang 538 ( oudere ) lopers van een Amerikaanse controle 423 hardioopclub, Amerikaanse de van willekeurige inwoners jaar. staat, ook boven de 50 Na 19 iaar was 15 Procent van de hardlopers overleden en 34 procent van de

en ter

controlegroep.

De onderzoekers zeggen, dat hardlopen niet alleen tegen hart- en vaatziekten beschermt, maar ook tegen kanker en neurologische aandoeningen als Alzheimer'

Elke loper weet wel dat

intensieve beweging zorgt voor extra stoffen in het brein, dé z.g- runners high. Een haast gelukzalig gevoel, doordat de hersenen èndorfine aanmaken. Onderzoekers aan de universiteit van Bonn toonden in 2008 aan, dat dit kloPt. Ze schoven tien hardlopers na twee uur sporten in de PET-scanner en zagen dat belangrijke delen onder invloed stond van

Hierbij zal ik een korte ervaring van mij van runners high beschrijven. Op een vroege ochtend liep ik temidden van winterse akkers. Spatten tikten in de modder. De hemel liet het licht maar voor de helft door. ochtendschemer bePaalde het landschap. Zo'n nevelstemming schiep voor mij dromen in het landschaP. opvliegende kraaien leken wel vliegtuigjes van zwart papier. De torenspits aan de horizon tussen de winterse bomen deed me oP dat moment denken aan een kaboutermuts. Met een lichte tred genoot ik op dit moment intens van het loPen.

De

De

Het ervaren Yan zulke geluksmomenten is voor mii een stimulans om nog lang door te gaan met miin geliefde loopsporL 0-0-0-0-0-0-0-0-0

deze stof.

ileiledGlingGn Zomertraining Met ingang van maandag 30 maart a-s gaat het schema van de zomertraining weer beginnen.

Dit wil zeggen dat alle trainingen weer

vanaf de Cooperbaan vertrekken behalve de zaterdagmiddagtraining, die start als vanouds van de Exdel in Landgraaf. zomertrainingsschema Zie verder voorin in dit clubblad.

het

Schutterii Landgraaf Schutterij is bezig met plaatsten

we gaan trainen wordt t.z.t. bekend

gemaakt. De mogelijk bestaat om 2.00 of 1.15 uur te lopen. \Afij vertrekken uiterlijk om 8.30 uur vanaf garage Mengelers in Landgraaf.

Testloop Op donderdag 19 maart a.s. vindt er op de

atletiekbaan

van

een start de Voor Cooperbaan. de op schietpaal van de zomertrainingen zal alles gereed zrjn.

medegebruiker van de laat weten dat wij bestuur Het CoopeÖaan. hebben daar op zullen geen van last er onzé trainingstijden de schutterii niet aanwezig is.

Wj frllgen dus een

Locatietraining Op zondag 15 maart a.s wordt er weer een locatietraining gehouden. De plaats waar

van A.V.O.N. weer een

testloop plaats over 5 kilometer. ledereen kan hieraan meedoen. De opzet hiervan is om de trainingstijden op de baantraining weer aan te passen aan de gelopen tiid oP deze 5 kilometer' 2o kan er in het komende training op de CoopeÖaan weer optimaal getraind kan worden.

0-0-0-0-0-G.0-0-0-0-0


Het bestuur yan S.T.B. Landgraaf wil jutlie allen uitnodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op vrijdag 3 april a.s. om 20.00 uur in spoÉcafe Phoenix in Landgraaf. AGEIIDA

1. Opening door de voorzitter 2. Presentielijst, c.q. vaststellen stemgerechtigde 3. Mededelingen 4. NotuIen jaarvergadering d.d. 14 maaÉ 2008 5. Jaarverslag secretaris 6. Verslag van de commissies:

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

leden

-

Jeugdcommissie Redactiecommissie Heideloopcommissie Kapellerbosloopcommissie Accommodatiecommissie Onderhoudscommissie Commissie clubreizen Trainers- en bergloopcommissie Kascontrolecommissie Benoeming commissie Financieel jaaroverzicht 2008 Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge Vaststellen begrotin g 2009 Confributie 2010 Bestuursverkiezing Rondvraag

Sluiting

Indien nodig zal er een paraze ingelast worden.

Noot bij agendapunt 12: Volgens rooster is het volgende bestuurslid aftredend: Vic§ Teeken. Zij stelt zich herkiesbaar.

Indien er mensen zijn die zich kandidaat willen stellen voor de bestuursfunctie secretaris dienen zij dit voor 27 maart 2009 schriftelijk of per e.mail aan de secretaris door te geven. Indien er opmerkingen, tekstueel en/of n.a.v. de notulen van de algemene ledenvergaderingvan 14 maart 2008 gemaakt wensen te worden, dient dit voor 27 maart 2009 schriftelijk of per e-mail aan de secretaris doorgegeven te worden. I)eze notulen zijn in het clubblad nummer 1 2009 gepubliceerd. Ook agendapunten die men wenst toe te yoegen, dienen vaor 27 maart a.s. schriftelijk of per e-mail àan de secretaris doorgegeven te worden.


Àannemeni-- en Ïimmerbedriif

q,g*,*srffi?-t Alfa h{i'l

H de Haan b.v.

Zet ie op scherp §ee me, iVer§laats:

§tenenbrug 27

feelme,

Edisonstraat23 6372

AK

Landgnaf

touch me, Fr.Erenslaan 24 63 11

drive me.

GV Landgraaf

ïel. 045 - 5Í118849

Telefoon: 045-5321088 Telefa:r ; M5-5321128

Autobedrijf / GIILF Station / Carwash

kickken reclomeproduclies L^andgràaf

T04'532749,

ve*oop nieuw & gebnrilÍ le klas occasions met BOVAG garantie inruilmogeliik reparatie en ondeÍhoud van alle merken APK-keuringen schade-taxaties en reparaties

APK&urirysstatfun & werplrets Klimnderstra*95 6343

ontweÍp & uiwoering rechmeborden autoreclame

fullcolor

.v

^-. [Grrff]

AA Klimmen

TeL{045X0513

5E

GULX'Strttun & Cerresh Hogsweg 7E 6367 BG Voerendaal

Tel d0a5)5

75 I ,149

r

§


Vicky Teeken, secretaris

llotulen laarueÍgailGÍing 2008 Ter inzage aan de leden.

Eventuele op- of aanmerkingen kunnen gemaakt worden bij de ledenvergadering op vrijdag 27 maaÉ a.s.

Opening door de voorzitter

Voorzitter Albert Verbunt opent de vergadering en hget iedereen van harte welkom.

Presentielijst, c.q.

vaststellen

stemgerechtigde leden Afmeldingen: Ger Bodelier, Monique Borghans, Egon Borghans, Yvonne Monze, John Haan, Lara Klaassen, Jean Herpers, Rob Riksen, Jos Bex, GeÉe Offeringa,

Roger Steens, Miriam Wassen, lngrid

Poelman, Annie Ketelaars, Huub Weijenberg en Cor van Haaren. De presentielijst wordt getekend door 46 personen, 45 stemgerechtigd. Mededelingen Geen pauze tijdens de vergadering, kan altijd ingelast worden. Er wordt wel een bestelronde ingelast.

Albert complimenteert ons webteam.

Dit bestaat uit Jos Bex, Frank Eisenga, Jos van Spanje. Wij krijgen complímenten van diverse verenigingen dat onze website er uitstekend uit ziet.

Notulen jaarvergadering Í 6-03-2007 De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.

Jaarvers la g secreta ris De secretaris doet in het kort verslag van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Verslag van de commissies

c

Jeugdcommissie De jeugdcommissie wil de baancommissie bedanken voor het goede onderhoud van de baan de jeugd kan nu bijna optimaal trainen. De jeugd heeft aan diverse LK 's deelgenomen. Meisjes C konden naar de landelijke finale maar zijn niet geweest. De meiden zrln naar de scholieren oefening in Luxemburg gegaan. We zijn heel goed bezig met de jeugd. Het jeugdkamp in België was erg succesvol. De grote club actie heeft dezelfde opbrengst gehad als vorig jaar. De trappenloop was zeer succesvol voor de jeugd. Afgelopen winter is de jeugd buiten blijven trainen bij Avon en dit is zeer succesvol, er komen veel leden naar de baan. De catering bij de

kapelbosloop

is goed verlopen.

schoololympiade

De

is dit jaar alleen voor

Landgraaf.

STB heeft afgelopen jaar minder pupillen gekregen. Er zijn foldertjes gemaakt en deze worden op scholen uitgedeeld om meer pupillen te werven. Op het moment zijn de trainingen aangepast door enkele blessures van de trainers. Dit jaar gaat de jeugd deelnemen aan de competitie en aan het LK en NK. Dit jaar gaat de hele jeugd de scholierenontmoeting is er dit jaar weer jeugd. Ook worden de voor clubkampioenschappen voor de jeugd weer georganiseerd. Als er interesse is bij de senioren kunnen zij ook meedoen. Verder wil de jeugdcommissie Sjef van Ooyen bedanken voor het sponsoren van de jeugd.

weer op de

kamp. Ook


Redactiecommissíe Theo Schmeits: het clubblad is afgelopen jaar 5 x verschenen en had een oplage van 215 exemplaren. De kosten bleven ruim onder het begrote bedrag, 1 clubblad kost 1,01 euro. Theo doet wederom een oproep om meer kopij in te leveren en bedankt degene die dit afgelopen iaar hebben geàaan. Er mag over alles geschreven worden het hoeft niet perse over lopen te gaan.

Wiel en EIs Frins gaan stoppen met de

redactiecommissie. Theo bedankt hen voor de prettige samenwerking"de afgelopen jaren. HiJ heeft inmiddels'"een opvolger gezocht ón gevonden' Herm Gerards zal plaatsnemen in de redactiecommissie.

HeidelooPcammissie Alles is redelijk tot goed verlopen. Albert heeft de orgànisatie voor 2008 op zich genomen omdat Pettie wegens ómstandigheden dit niet meer kon doen' Jack Hoop kijkt over zijn schouder mee en zal dit dan weer van Albert overnemen voor de volgende jaren. De scholieren loop gaat niet mLer door omdat we geen subsidie meer krijgen van de gemeente. Wel komt er een kortere looP voor de beginnende loPer.

hun steentje hebben bijgedragen

Onderhoudscommissie

Astrid Kokkelkorn geeft aan dat het afgelopen jaar goed gelopen is' Wim Rutjens zal ook als coördinator gaan meewerken in deze commissie.

Jubileumcommissie

in het leven

geroepen omdat STB in 2009 1 november lSiu , bestaat. De heideloop viert haar 30" Gerards heeft verjaardag. voórgesteid om een jubileumboek te makén. Ook Jan Manders wil meewerken' Het bestuur vraagt haar leden ideeën voor te dragen aan het bestuur

Herm

in

2007 dus niets te clubreis zal zïp volgend vertellen, De eerst op 18 mei 2008. De bussen zijn besteld. Volgende week gaan Theo en Albert kijken

voor een mooie locatie in

Leidenvia de week volgende vanaf kan lnschrijven website.

ers' en berglooPco m m issi e Wim van der Linden: de bergloop loopt ieder jaar erg goed. Hij bedankt de trainers die er elke week weer staan. De trainers moeten komend jaar iets vaker bij elkaar komen. Er zrjn hoge bezoekersaantallen bii de trainingen dus dat is geweldig. Het aantal mensen dat naar wedstrijden gaat is ook erg hoog en dit is zeer goed' Dit is reclame voor de club. Er moeten wel meer jeugdleden komen wan anders wordt de spoeling over een aantaljaren erg dun, hier maakt Wim zich zorgen over. Ook wil het bestuur Wim hartelijk danken voor zijn inzet. T raí n

Benoeming commissies Jeugdcommissie

Dick van Pelt, Jos van SPanje,

Ka P et t e rb o s I o o P c o mmissíe Theo Schmeits: Theo kan bouwen op een hele grote groep vaste vrijwilligers. Dit is f'tjn werkàn. De catering is zeer goed verlopen door de jeugdafdeling. ln 2OO8 zal de 25" editie gehouden worden en dit zal een feestelijk tintje krijgen. Theo hoopt dat hij in 2008 weer een beroep kan doen op alle mensen die aan dit succes

Deze commissie wordt

Commissie clubreizen

Geen clubreis

Bert Radstake Caroline Bex, Marianne Daemen, en Nicole Gidding.

Redactiecommissie Theo Schmeits en Herm Gerards.

HeidelooPcommissie Coördinaton Jack Hoop, parcours: Saskia Rademakers, inschrijving: Annick Ploumen, tijdregistratie: Wiel Frins en Jos Janssen, speakers: Wim van der Linden en Roger Steens. Ka P et t erb os I o o Pc o

mmíssie

Coördinator: Theo Schmeits, tijdregistratie: Wiel Frins en Jos Janssen, speakers: Wim van der Linden en Roger Steens, parcours: Sjef Hodiamont

Onderhoudscommissie Coördinator: Wim Rutjens en Astrid Kokkelkom


Commissie clubreizen

Theo Schmeíts, Jos Janssen en Albert

Contributie 2009

Verbunt.

Er zal geen contributieverhogÍng komen voor 2009

Trainers- en bergloop commissie Voor de senioren: John Hendriks, Ger Bodelier, Theo Schmeits, Wim van der

Bestuursverkiezing Jos Janssen, Annick Ploumen, Bert Daemen, Ahert Verbunt en Frank Eisenga

Linden, Roger Steens, Hanie Lejeune, Saskia Rademakers en Frank Eisenga. Voor de jeugd. Bert Daemen, Dick van Pelt en Jos Bex. Trappenloop: Jos Janssen, Wim van der Linden, Els Frins, Albert Veóunt, Gerte Offeringa en Roger Steens.

Kascontrole commissie

Rene Clement, John Born

en

Arno

Hanssen als reserve.

JubÍleum commissie Herman Gerards, Theo Schmeits en Jan Manders. . ( jubileumboek) Overige activiteiten moeten nog worden ingevuld

Financieel jaaroverzicht

en

balans

2007 De penningmeester geeft een overzicht van de Íinanciën van 2007 en licht deze toe.

Verslag kascontrolecommissie c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en decharge Sabine Krieg heeft samen met Rene Clement de kas gecontroleerd. Beide

worden allen herkozen onder luid applaus.

Rondvraag Wim van der Linden vindt dat het een goed effect heeft om senioren en jeugd samen te laten lopen. Ook de clubkampioenschappen zouden een activiteit kunnen zijn om de senioren meer binding te laten krijgen met de jeugd.

Dick van Pelt stelt voor dat wij weer het voortouw moeten nemen met het opzetten van het cross circuit. Er lopen nl. veel jeugdeden diverse crossen. Theo Schmeits denkt dat dit erg moeilijk zal worden. Dick zal hierin zelf het voortouw nemen en als er iets van stapel komt zal Albert hieraan meewerken. Dick zal zelf het initiatief

nemen het bestuur staat hierin

Theo Schmeits vraagt waarvoor

het foldertje is. Wij zullen dit uitdelen bij de scholen van Landgraaf. Tijdens de promotie tour van de CZ mega loop.

Sluiting Albert bedankt alle aanwezigen en sluit de vergaderin g om 22.23uur.

hebben vastgesteld dat alles in orde is. Ze hadden enkele vragen over uitgaven aan Annick. Annick alles goed verantwoorden en had overal bonnetjes van. aanbeveling heeft ze van de

kon

I

kascontrolecommissie gekregen: bij uitgaven boven de 200,00euro zal in de

toekomst het bestuur gevraagd worden om dít af te tikken. Applaus voor het werk van de penningmeester. ledenvergadering dechargeert de penningmeester.

De

Vaststellen begroting 2008 Annick Ploumen geeft uitleg over de begroting 2008. De begroting wordt goedgekeurd

niet

negatief.

0-0-0-G.0-0-0-0-G.s.0-0


!.fÈ;iittë:44!!!'::tlit:::.: :ffntij,itf/' :Í/;,1:'1rl'. .:::::

'i'li.rii'

.:i,"" .1:1::,::

:.í;;::1

,t+-

:iÍ..,r..,ri:r: :i

:

:4 ::::._i; _ _ . ....r.:,...,.... .:. .. i;ltla -.: !iï)r/È.+]t . :

,rr,,

.

:

Àr'{r 9í

:ii:.:,'.:::'.

':..

:,

:::

.

ktass ageprakti;k

:

,:

..:

":. .,.r

,..

. i.,.. ili:i.it!j!i/.1//;,i:,rltlltl't ::i;rr +tt::11:j:t!j. ::i;iÍ.j:tf;"'

d"r/yr/;rr"

::::

t'!itl;. t-lít!a' . -t ,

",!.4

..-

' '

'':11

iídre!

?aííd, *etr? 6i4245 E 1rt63ml Ír+rtaSrrTraao $'. |1t6raaïfl7g E iÍto@ÍrÉrndnpfa*tilÈ,odílnèrl

lrt i*,a!.:.::

Massagepraktiik BodYl ine klachtenbehandeling en Bij massagepraktijk Bodyline kunt u terecht voor ontspanningsmassages, pedicurebehandeling. Hieronder treft u een ovezicht aan van onze behandelingen REI."§(ÀTI E.B HAH DEUT{G EN

o r o r r o

Ontspanningsmassage Ontspanningsmassage-hotstone Orang-malu massage Kruidensternpelmassage Thaise voet en onderbeenrnassage Japanse-gezichtsmassage

KIÀCTITENBEHANDELING

r

Vunkuwa-deep-tissue

o

Dorn-therapie

r

Bindweefselmassage

r

Tevens kunt u na alle behandelingen gebruik maken van de Sleamy wonder en of Shirodara

o

Pedicurebehandelingen

Kijk voor méér informatie op onze uitgebreide website :

www. ma ssa gepra ktii kbodyline.n

I

graag over de vele Hier vindt u alle informatie over behandelingen en massages. Ook adviseren wij u en mogelijkheden. Tevens kunt u op de website terecht uoor de laatste nieur,rrtjes op het vakgebied

ook vindt u er zeer aantrekkeliike aanbiedingen. U bent van harte welkom.


Nieuwe leden stellen zÍch voor

door: ïheo Schmeits

llieuwe leden De S.T.B. heet van harte welkom

Diego Gulpers

is 22 jaar jong en woont ín de

Eric van Theemsche

Diego

toch heimwee naar S.T.B. en besloot na zijn verhuizing naar Grote Brogel in Belgie om toch maar weer lid van S.T.B. te worden. Eric welkom terug.

Koelmoer in Landgraaf

Een oude bekende, Eric kreeg

Hub Wijnands

Hub

is 44 jaar oud en woont in de

Wielderstraat in Heerlen. Hub is getrouwd en trotse vader van 1 kind. Hij zocht een nieuwe uitdaging en meent die bij de S.ï.8. gevonden te hebben.

Jan Offermans Jan is 48 jaar en woont in Wijnandsrade in de Oudenboschstraat. Ook Jan is getrouwd en heeft 3 kinderen.

Maurice Eisinga

De nieuwe ieuodleden: Daniëlle Koch Oud: '10 jaar en zij ls thuÍs in Landgraaf in de Aartshertogenstraat

Les Spanjer

9 jaar oud en woont in Landgraaf in

de

Dr.Nolensstraat

Lyn Penders 13 jaar en woont in de Vogelzankweg in Landgraaf. Zij is haar zusje Beau en pappa

Ray gevolgd en ook lid van

geworden

S.T.B.

Maxime Dahmen Woont ook in de Vogelzankweg en is 6 jaar en gaat haar tweelingzusje Anique bij de S.T.B. gezelschap houden

Maurice woont in de Dr.Schaepmanstraat in Landgraaf en is 27 jaar jong. Hij woont samen met zijn vriendin. Maurice zocht een atletiekvereniging en is vía onze website bij de S.T.B. terecht gekomen.

Wonende

Ger Arnoldussen

Lars en Maud Hanssen Lars is 7 )aar en zijn zusje is g jaar en zij wonen op de Schansenreg in Landgraaf. en worden de toekomstige opvolgers van Amo.

Getrouwd met Marleen en zij hebben samen 4 kinderen. Ger woont in de Kasteelstraat in Amstenrade en is S0 jaar.. Waarom Ger bij de S.T.B. is gekomen? Nou, hij wilde wat meer progressie boeken en kwam zodoende bij S.T.B. terecht.

Michelle Voraschen

in de van Doesburglaan in Landgraaf, Michelle is 14 jaar.

Beëindiqinq lidmaatschap: Jordy en Kenny Geilenkirchen, Sean Hirsch,


Sportmedische bespiegelen bron: KNAU

Snonmeilisch onilGnoGl

flsnortleutingl Hardlopen is een spoÉ die niet aan leefiijd en/of plaats gebonden is. Het is overal en altijd te beoefenen. Dat betekent echter niet dat hardlopen geen zware sport is! Het vraagt heel veel van het lichaam, vooral van de pezen, spieren en de beengewrichten' Juist dit spoÉmedisch onderzoek wordt vaak vergeten. Het is immers niet meer verplicht! Die verplichting is echter alleen afgeschaft om de eigen verantwoordelijkheid van de sporter te benadrukken. Het gaat immers om ziin/haar eigen lijf en sport! Verstandig hiermee omgaan is het devies

alleen met

Een sportmedisch onderzoek is niet nuttig voordat je gaat beginnen hardiopen, maarook

ars:

. . . . .

het vorige sportmedisch advies

is groeit trainen

al

weer enige jaren geleden je jong bent en je snel je ireér) meer gaat je ouder dan 35 jaar bent je gezondheid ,1" klachten hebi over

izoats astma, hartkloppingen, pijnlijke knieën, etc.) en je door wilt gàan met hardlopen . je na een ernstige ziekte, operatie of blessure weer wilt gaan sporten.

.

een standafwijking van de benen, zoals

o

en X-benen

: ;:ffi'j.$,:?§.i:ïï: de bovenbenen'

iï::1":,

van

beschadigd gewricht ' een (bandletsel, kraakbeenletsel, 'slijtage')'

Een sportarts kan bij de

genoemde sportrelevante afwijkingen of bij andere minder vaak voorkomende afwijkingen één van de onderstaande adviezen geven:

. o .

de training aan te passen rekoefeningen de juiste wijze uit te voeren spierversterkende oefeningen uit te voeren (bijvoorbeeld voor de voetspieren) bepaald (aangepast) schoeisel te dragen laten sportsteunzooltjes aanmeten bij een orthopedische schoenmaker, of -bijvoorbeeld bij een beenlengteverschil- de zool onder de schoen te laten verhogen'

er je aan bijvoorbeeld en algemene gezondheid hàrt en loigen. Daamaast wordt er veel aandacht bàsteed aan het onderzoek van ' botten, gewrichten en het pees- en te . spiersietsé;. Mndt de arts hierbij een 'sportrelevante afwijking' die voor het lopen (biomechanisch) van nétang is, dan kan hij ovei hoe met die of zij advies geven -verantwoord gelopen kan afwilÉing toch worden. De ontdekte sportrelevante afwijking hoeft in het dagelijks leven geen Goed- of afkeuren is er niet meer bij. De proÈleem op te leveren, maar kan bij (hard- naam sportkeuring is dus ook vervangen onderzoek. Bij ;topen blessures veroozaken. door de naam sportmedisch een dergelijk sportmedisch onderzoek het voor adviezen gegeven over aanpassing die worden Bij sportrelevante afwijkingen' Bij zo'n sportmedisch onderzoek wordt

nàtuurlijk aandacht besteed aan

lopen van belang zijn kan gedacht worden

.

aan:

bijvooöeeld

van trainingsbelasting, trainingsopbouw en

het uitvoeren van

rekoefeningen

blessures zoveel mogelijk te voorkomen.

een standafwijking van de voeten, zoals knikPlatvoeten

0-0-0-0-0-0-0-0-0

om


nufrnvtensvlyotRlo= Harry Driessen Oranje Nassaustraat 19 I 6411 LE Heerlen Tel-Fax: 045-57 Ă­ 2009 E-mail : harrydriessen@home.nl Website : www. ru n nersworld heerlen. n I Nieuw in onze winkel: lndividuele loopanalyse middels video opname. Ook is er de mogelijkheid middels een footscan uw voeten op te meten. Zowel dynamisch als statisch kunnen wij dus de perfecte meting doen om uw voeten en loopafwikkeling te beoordelen. Voor uw zooltjes bent U bij ons ook aan het goede adres omdat er wordt samengewerkt met een PODOTHERAPEUT.

Ook voor alle S.T.B. Glubkleding, spikes, hartslagmeters, sport BH's, sportvoeding, etc. Eveneens voor uw wandel- en indoorschoenen.

Sportieve groeten van het Runnersworld team

D

akdekkersbedriif

Zuiddak b.Y. Groot- en kleinhandel in dakbedekkingmaterialen Tunnelw eg lLZ 6468 EK Kerkrade Telefoon: 045-5314218 Telefax : 045-5311744

30 ioor kwcliteit in dokbedekkingen Bitum ineuze& kunstoĂ? doken


Door: Jos van Spanje

leugdmgina S.ï.8. Wedstrijdverslagen, andere gebeuÉenissen en wetenswaardigheden van de S.T.B. Jeugd

Kerstcross 2008

Ook Jorik, voor de eerste keer op dit

2" Kerstdag, terwijl de meeste mensen nog b'rjkomen van het Kerstdiner van de dag ervoor, zijn de echte "bikkels' al vroeg op. Voor wat betreft de jeugd van STB mogen de ouders zich trouwens ook tot deze bikkels rekenen, want wie wil er op deze dag niet een beetje langer in het lekkere

parcours, deed het prima, terwijl Rik deze keer toch de spandoeken en zingende fans bij de finish miste. Ook voor Jeffrey was er een "ondankbare" 4e plaats, dus nét naast het"podium. Ook voor Jeffrey was er een "ondankbare" 4e plaats, dus nét naast het"podium. Kelly zagen we in een spannende race op een mooie 2e plaats eindigen, en Liset kwam zoals altijd lachend over de finish.

warme

bedje

blijven? Toch kwamen we op deze vrije dag al heel vroeg diverse jeugdleden de Brunssummerheide tegen; hadden gekozen voor deelname aan de traditionele Avon. Kerstcross blj Ook dit jaar weer geen witte Kerst, maar in vergelijking met vorig jaar, toen het meer op herfst leek is het dit jaar droog en koud met een héééele koude wind. Voor de atleten valt de kou wel mee, want als het startschot heeft geklonken, zorgt het zware parcours op de Brunssummerheide er voor dat bij hun de kou snel verdwijnt. Ook dit jaar was STB weer goed vertegenwoordigd, en ze deden eens slecht.

zij

het niet

op

zo

Kay moest genoegen nemen met een 4e

plaats en eindigde dus nét naast het podium, tenrijl Kyra op een 5e plaats eindigde. Bart (Logister) liep vandaag zijn eerste echte wedstrijd, en deed dat helemaal niet slecht; ondanks zijn gebrek

aan wedstrijdervaring deed hij uitstekend

het

Bij de C-junioren zagen we een spannende

strijd tussen Boy en Jef, waarbij Boy de sprint won en een 5e plaats wist te pakken. . Kamiel was natuurlijk een van de favorieten bij de B-junioren, en wist in een sterk deelnemersveld een mooie 3e plaats te bemachtigen. Tenslotte zagen we Bas over de eindstreep komen, moe maar voldaan. Opnietrw een mooie wedstrijd, met genoeg kijkplezier voor de toeschouwers en mooie prestaties van de lopers.

Abdiicross in het zonnetie Op zondag 25 januari gingen we weer naar in Kerkrade, want het was weer tijd voor de Abdijcross. De laarzen en regenjassen, die we al klaar hadden staan, konden lekker thuis blijven want het was droog;


Gespecialiseerd in natuursteen

Voor al uw bestratingen

Particulier & B edrijven Vrijblijvende offerte Ook herbestraten voru opritten

Dorpstraat 58 Landgraaf Tel.06-51115758


eigenlijk ongekend voor de Abdijcross waar we inmiddels gewend zijn aan modder en nattigheid. Ook bij deze editie zagen we natuurlijk weer diverse STB-er§ aan de start, waaronder bekende gezichten maar ook een paar nieuwe, die het schijnbaar leuk vinden om in de modder af te zien-

Bij de pupillen zagen we Beau die op een mooie 4" plaats eindigde en Merel die een 8" plaats pakte; twee mooie prestaties op dit modderige parcours. Daarna was het de beurt aan Kai, die een sterke wedstrijd liep en ook nu weer een podiumplaats pakte (3" plaats). En dan was er Daniella die in deze eerste échte wedstrijd als 8" over de finish kwam.

Daarna was er een gecombineerde start van de meisjes A-pupillen en D-junioren; ook hier weer bekende gezichten Kamiel

had afgelopen week een griePje en

meldde zich afi een wijs besluit, met de Limburgse Kampioenschappen Indoor van volgende week in het vooruitzicht zoals Tessa die in een groot deelnemersveld als 10e binnen kwam. Voor Kyra (A-pupil) was

2'

mooie Plaats na een uitstekend gelopen wedstrijd. Zij kreeg voor deze prestatie behalve een zilveren medaille ook een kus van de burgemeester van Kerkrade die de prijzen uitreikte. ln de daarop volgende race zagen we Kelly (eigenlijk een D-junior, maar vandaag btj de C-junioren lopend) vanaf het begin aan kop lopen. Zij gaí deze positie niet meer af en kwam als verdiend winnares over de finish. ln deze groep zagen we ook Liset (6e) en Dirk (7") die op dit zrvaÍe parcours de 1900 m wisten te bedwingen. Guus, de broer van Dirk, had wel ingeschreven maar deed toch niet mee, omdat hij volgende week in Dusseldorf wil ideale presteren voorbereiding op zo'n belangrijke wedstrijd zag. Als laatste zagen we Jeffrey als 4e over de finish komen; nog altijd een van de ondankbaarste plekken, zo net naast het podium.

er een hele

en dit niet als

Ook van de partij in deze race was Boy, die genoegen moest nemen met een 7e plaats; volgens enkele (vooral mannelijke) toeschouwers gaf hij een uitstekende positie op toen hij na een ronde de aanval inzette....

Kamiel had afgelopen week een griepje en meldde zich af een wijs besluit, met de Limburgse Kampioenschappen lndoor van volgende week in het vooruitzicht.

LK lndoor: beter dan venracht Zondag I februari, tijd voor de Limburgse Kampioenschappen lndoor in Dusseldorf. Wrj stonden al vroeg op de pàrkeerplaats bij McDonalds, ons vast vertrekpunt voor dit soort wedstrijden, en we waren dan ook lekker op t[d in Dusseldorf. Anderen hadden minder geluk en stonden 3 kwartier in de file bij de tunnels van de 473; daardoor begon de wedstrijd later, en

moest

het hele tijdschema

worden

aangepast. Natuurlijk hadden we ook deze keer weer druk gerekend en onze medaillekansen bepaald; 8 was mogelijk, 9 was heel mooi en 10 was eigenlijk een beetje te veel gevraagd.

Maar ook deze keer was onze berekening niet goed, want aan het einde van de dag maakten we de balans op en kwamen uit op 12 medailles, waarvan 2x GOUD. Natuurlijk eerst een korte opsomming van de medailles. GOUD - Ruben - Simons - Kogelstoten GOUD - Pim v. Spanje - Hinkstapsprong

ZILVER ZILVER ZILVER ZILVER ZILVER ZILVER BRONS BRONS BRONS BRONS

Daphne Simons - Verspringen Peter Bex - Hinkstapsprong Bas Radstake - 800 meter Kamiel Jacobs - 1500 meter Pim v. Spanje - Hoogspringen Veerle Simons - 60 m. Horden

- Esra van Pelt - 200 meter - Veerle Simons - Hoogspringen - Kamiel Jacobs - Hinkstapsprong - David - Kogelstoten


Maar natuurlijk was er veel meer dan de genoemde medailles, zoals de vestiging en verbetering van diverse club- en persoonlijk records. Zo zagen we Esra haar eigen clubrecord op de 200 m "stevig" verbeteren waardoor de uitdaging voor de meisjes op dit onderdeel nog groter wordt. Bij de jongens verbeterde Martijn zijn eigen record op de 60 m horden, terwijl Kamiel zijn naam toevoegde aan de lijst met clubrecords op de 1500 m. Ook Bart zette zijn naam op de lijst met clubrecords door een uitstekende 200 m te lopen. Tenslotte was er nog Pim, die een clubrecord vestigde op de hink-stap-sprong en bij het hoogspringen zijn naam opnieuw op de lijst zette. De hinkstapsprong was dit jaar voor onze jongens een nieuwe uitdaging, en de voorbereidingstrjd was een beetje kort geweest. Hierdoor zagen we bij de eerste sprongen diverse varianten, zoals hink-spring-spring en stap-hink-ding.

En dan nog een kleine greep uit

de

resultaten die opvielen, zoals Daphne en Veerle die allebei 1.40 sprongen, Ruben die bij het sprinten een finaleplaats pakte en uiteindelijk op een 5e plaats eindigde,

Martijn en Guus die in de finale op de horden op plaats 4 en 5 over de finish kwamen. Of Benedikt die zowel bij het verspringen als bij het kogelstoten op een

4e plaats eindigde, Manon die

een

uitstekende 200 m liep (voor de 1e keer in een wedstrijd) en Michelle die in haar 1e sprintwedstrijd een mooie prestatie neerzette. Omdat we nu eenmaal niet zo veel indoon,redstrijden van dit Ă­ormaat hebben is het voor velen een eenmalige kans waarvoor niet veel getraind kan worden. We zien dan dat een 20Om-indoorbaan toch heel iets anders is dan een 400m buitenbaan, behalve de lengte en de korte bochten is het inschatten van afstanden ook een stuk moeilijker


Dit ondervonden Jorik, die een beetje te snel weg ging, maar wel een uitstekende tijd neerzette, en Bart die tijdens de crosses over grotere afstanden, fitter over de Íinish

en hoe kun je dat beter bereiken dan een lekkere training op de zaterdagmorgen? Natuurlijk wel in stijl, want Carnaval is Carnaval.

kwam.

Maar ook deze keer ging het niet alleen om

de resultaten (ofschoon we natuurlijk heel blij zijn met de medailles) maar om de gezellige en leerzame dag. 30 Atleten, ouders en supporters, lekker met de bus, samen uit-samen thuis, en terugkijken op een gezellige dag. Dat is waar het om gaat, en dat is ook dit jaar weer uitstekend gelukt. Als afsluiting was er ook dit jaar natuurlijk weer hapje McDonalds.

een

Tenslotte

bU

nog dit. trainers, ouders,

juryleden en begeleiders, bedankt voor jullie inzet. En alle atleten: bedankt voor jullie inzet en gedrag. lk ben trots op jullie, niet omdat medailles hebben gewonnen (natuurlijk ook wel) maar omdat jullie opnieuw hebben laten zien wie STB is.

jullie

Carnavalstraininq Als het in het Zuiden weer Carnaval is, doet iedereen daar natuurlijk aan mee. Dit betekent vaak dat er flink wordt gefeest nachtrust moeten doen. Je ziet dan ook veel mensen

en velen het met een beetje

die na de dolle feestdagen helemaal

"gesloopt" zijn, en niet meer weten wat ze de afgelopen dagen (en nachten) hebben gedaan. Er zrjn ook altijd mensen die allerlei oplossingen hebben om het gebrek aan rust en de overvloed aan druk bezig zijn te

o*,"r 'ffi

'\

Op deze speciale traíning was er ook nog iets te vieren want behalve Sander was ook Pim (de pupillentraíner) jarig. Daarom werd er na afloop van de training even flink gezongen en daama was er voor iedereen wat te eten (of snoepen) terwijl er voor de ouders natuurlijk een lekker kopje koffie of

thee

was.

Ook nu weer een bedankje voor de JeugdcommissÍe die dit weer uitstekend

had

geregeld.

Activiteitenkalender 2009 Hier staan de geplande Activiteiten en Wedstrijden voor 2009 Zondaq 8 maart: LK Pupillen lndoor - Sittard Woensdaq 1 april : Weer trainen op de Cooperbaan Zondaq 19 april: Pupíllencompetitie wedstrijd 1 - Sittard Zondaq 17 mei: Pupillencompetitie wedstrijd 2 - Heerlen

Zondaq?4 mei:. LK Pupillen - Kerkrade Zondaq 31 mei: LK Junioren A/B en Senioren - Maastricht Zaterdaq 6 iuni: LK Junioren C/D - Venray Zondaq 21 iuni : Pupillencompetitie wedstrijd 3 - Maastricht 4ondao 13 seotember: Pupillencompetitie Finale - Venray Zaterdaq 26 september: Clubkampioenschappen - Cooperbaan Vriidaq.zaterdaqen zondao 23-25 oktober: Jeugdkamp S.T.B- - België

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

bestn'jden.

Natuurlijk

zijn er allerlei middeltjes die een beetje helpen, maar het beste middel is toch fit aan de dagen beginnen,

I :

i i


1,.

i

l

i,t.t r'1..

:

.:i,.:

DECATHLON KERKRADE afrit Kerkrade West - naast Roda JC stadion van maandag

tlm zaterdag van 9 uur tot

:i q,.,.-,.;'i'i i.i;i-'li'r:,;,., i,li"iit,i,,"r,

j.;-1.:;''1'l:

i,..,.,--, ''1-"r'i'

19.30 uur

'..', ..ti

I.:.i

' '


STB Clubblad 2009 nr 1  
Advertisement