Page 1

't e

l'

J


SPORTS MEGASTORE 65 sporten onder 1001

l dak!

sportartikelen aan permanent lage priizen!

V00RTAAN 4.200m2 SP0RTPLEZI ER ! ! De goedkoopste uit de regio!

Alles voor de beginnende tot ervaren sporter. Persoonl i jke service:

ge

passion

e e rd

e sportieve ve rko pe rs.

Tevreden oĂ? geld terug:wij ruilen alle artikels die u geen 100% voldoening geven (inlichtingen aan de klantenservice). De garantie voor de laagste prijs:

wij betalen het prijsver-

schilterug in het geval u hetzelfde product elders vo0r een lagere prijs vindt (inlichtingen aan de klantenservice).

DECATHLON KERKRADE afrit KerkradeWest - naast Roda JG stadion van maandag t/m zaterdag van 9 uur tot 19.30 uur

KOOPAVOND DONDERDAGTOT 21 UUR

@.a".uthlon.nl


Jaargang 23 - december 2008

-

nummer 5

't eSTaBletie is het clubblad voor de leden van a.v. Sport en T.imclub Brunssummerheide Het clubblad verschijnt 5 x perjaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail:

Redactiemedewerkers: Uiterli.lke inleverdatum

.,";.\.

iSàB i

kopii

Gravenweg 56,6471 VZ Eygelshoven 045-5352003 / 0651236017 t.schmeits@home.nl

TheoSchmeits,HermanGerards 6 maart 2009

SportenTrimclub Brunssummerheide

.,"Ë*.

i§rÈi

',,§í

"tft" AlbeÉ Veíbunt Tel.i 045-5314854

Keri<raderweg20 6372fZLandg?aí

Sécreiaris'

Vicky Teeken Tel.: 445-5712812

Ovidiusstraat 6417 VS Heerlen E-mail: stbsecretariaat@wanadoo.nl

Penninqmeester:

Annick Ploumen Tel.:06-10897824

Eygelshovenerweg 1 3 6374 KB Landgraaf E-mail: annickploumen@home.nl

Jos Janssen Tel.:043-4591995

Schepenbank 6343 CV Klirnmen E-mail: ios.annv ianssen@wanadoo.nl

Frank Eisenga

Koempel69

Vootz itter:

Aloemene Zaken: (vice-voozitter) Leoco:

E-mail: albertvef bunt@wanadoo nl

51

22

6372 ND Landgraaf E-mail: frank.eisenoa@home.ni

fel:4644996122 Bert Daemen

Tel.:

045-5353'177

Aan de Put 44 6373 VT Landgraaf E-mail: bertdaemen@home.nl

Ledenadministratie: FÍank Eisenga Tel.: 06-44996í22

Koempel69 6372 ND Landgraaf E-mail: slElcdc!4!!r!§llÈlleÍA!90c_1

Jeuqdsoort:

Dick van Pelt Tel. : 045-5325803

Spaarweiden 6374 l\ilD Landgraaf Ë-mail: dickvanoelt@wanadoo.nl

Websité STB

httD://www avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraàt 51

Bankrelatiè:

Rabobank Landgraaf rck.N. 17243397 5 t.n.v. Penningmeester S.T.B. EygelshoveneÍweg 6374 KB Landgraaf

37

0471 VS Heerlen

13

Adverteren:

via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gÍatis


Wimenrainins 2008 - 2009 Daq

Tiid

Plaàts

Maandag

18:30

Garage lllengelers

Maandag

1B:30

Garage lvÍengelers

Maandag

19:15

Sportzaal Kakert

Dinsdag

18:30

Woensdag

18:30

Garage l\rengelers

Woensdag

18:30

Garage fulengelers

Woensdag

18:45

Woensdag

18 45

Garage l\,4engelerc

Atletiekbaan A-V,O,N, Atletiekbaan A.V,O.N

Donderdag

'18:30

Atletiekbaan A-V.O N

Vrijdag

18:30

Garage líengelers

Zaterdaq Zaterdaq

10:00 11.00

Zaterdag

16.00

Zondag

8:30

Cooperbaan

Coopeóaan Exdel, LandgraaÍ

Cooperbaan

Traíninq DuuÍloop. '1 uur. Bestemd voor gevorderde lopers, die samen een uurtje ontspanneo trainen.. Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren- Het duurlooptempo is laag, hooguit 10 km p.u. Conditietraining. 1 uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. lniervaltraining. Deze zwaardere training duurt 1:15 tot 1:30 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger lernpo wi,len trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur op een rustiger tempo topen, kunnen meedoen. Duudoop. 1:15 uur. Bestemd voor gevorderde atleten (m/v), die een onispannen duurloop of hersteliraininq willen houden.

Beqeleiderís) Vrije Training

Frank Eisenga

l\,4arjo Moonen

Ger Bodelier, John Hendriks, Theo Sch.neits

Albert Verbunt

Looptraining voor begínnende lopers. Speciaal voor lopers (m/v), die echt zonder basis willen beginnen-

Saskia Rademakers

Pupiilen A,B,C. 1.15 uur.

Jeugdtrainers

Junioren. 1.15 uur.

Jeugdtrarners

Baantraining. '1.30 uur. Deze training op de atletiekbaan is besternd voor zowel gevorderde als beginnende Iopers. Ook lope.s (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de traininq. Duurloop. 1 uur. Bestemd voor gevordeÍde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen Pupillen A,B,C. 1 uur. Junioren. 1: 30 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd vooÍ zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen fiardlopen_ Duurioop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

Linden, Theo Schmeits

Vrije training Jeuqdtrainers Jeuqdtrainers

Harie Lejeune John Hendrix, Theo Schmeits

Inlichtingen over tminingen Senioren : Wim van der Linden Tel. Jeugd : Dick van Pelt Tèt.

t

045-5217013 045-5325803

É-mail: wlinden@brunssum.net e-mart. Act

vanpèlt@Iranadóói


Aan het woord: AlbeÍt Veóunt

Uan

deuooniner

Klasse, super geweldig, mooi, gezellig, goed georganiseerd, veel publiciteit, goed voor S.T.B., mooi deelnemersveld, prachtig weer en een echte cross, dit allemaal was van toepassing op de 25' Kapellerbosloop. Het begon al met een mooi en welverdiend krantenartikel over onze hoofdsponsoÍ Sjef van Ooyen, ln diverse weekbladen werd de jubileum editie aangekondigd en lieten TV Limburg, Omroep Landgraal TV Parkstad en L1 ons weten dat er TV opnames gemaakt zouden worden. Dus alle voo.zichten waren prima. Als laatste hadden we ook nog de eer dat Roger Smeets de Kapellerbosloop had uitgekozen voor zijn rentree. Het was dan ook een Kapellerbosioop om nooit meeÍ te vergeten. lk wil bÍ dezen namens het bestuur Theo Schmeits mei al zijn helpers bedanken voor voortreffelijke organisatie de positieve bijdrage aan onze vereniging. Ook dank aan de HoofdsponsoÍ Sjef van Ooyen en lritralis Diagnostisch Centrum voor het sponsoren van het prachtige Tshirt.

de

en

Ondanks de vele t-shiris en trainingspakken die gesponsord worden door Sjef van Ooyen zie ik nog heel veel lopers die niet als S.T.B.- eÍs te herkennen zÍn tijdens een wedstrijd. wil jullie niet veÍplichten om een herkenbaar S.T.B. tenue te dragen, maar ik vind het vanzelfsprekend dat, als je lid bent van een veÍeniging, tijdens de wedstrijden loopt in een het tenue van de vereniging. l\risschien voor alle duidelUkheid het ofÍiciéle club singlet is te koop bij Harrie Driessen. verder kunnen jullie een T-shirts bij de voozitter bestellen met op de voorkant het S.T.B. Iogo en het logo van Sjef van Ooyen op de achterkant. Verder zijn ook weer de bekende blauwe trainingsjacks bestellen brj Harrie Driessen

lk

je

te

Zoals jullie hebben vemomen via onze site gespÍek met de het bestuur Gemeente, voetbal verenig,ng UOW'02 en Jong Nederland Waubach te inventariseren welke mogelijkheden eí zijn om deze drje verenigingen op en rond sportcomplex Terwaerden te vestigen. De komende tijd vindt eÍ veel overleg plaatst tussen drie verenigingen de Gemeente Landgraaf. Uiteraard fiouden wij jullie zoveel mogelijk op de hooqte van de stand van zaken De uiteindelÍke beslissing zal in iedeÍ geval ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.

is

in

om

de

en

Een geweldig S.T.B. jaar loopt ten einde, het jaar heeft ons door jullie aller inzet heel

veel publiciteit en mooie

momenten gebrachtDe hoofdsponsor nodig iedereen uit om het jaar wederom sluiten met de trad:tionele oliebollenloop op 31 december. De start zal plaatsvinden om 15.00 uuÍ bij de coopeóaan. Zoals ieder jaaÍ trakteert Sjef van Ooyen ons weer op ol;ebollen, champagne en de door Els Frins gebakken wafels.

af te

Om het nieuwe jaar weer goed te beginnen is op 4 januari 2009 de goed verzorgde, gezellige, bezochte nieuwjaarsreceptie. Dus ik l^roop dat ik samen met de andere bestuursleden jullie mag verwelkomen om samen te proosten op het nieuwejaar.

en

druk

Tot slot wens ik jullie namens het bestuur Frne kerstdagen en een gelukkig 2009

3


Aannemers- en Timmerbedrijf

0/rgt**0

.ffiï,7' Alfa 147

H de Haan b.v.

Zetje op scherp ^Dee me, yerkplaats:

stercnbrug 27

Edisonstrad 6372

AK

23

Ieelme,

"

Landsraaf

toucn me,

Fr.Erenslaan 24

driveme,

631I GV Landgraaf Tel. O45

Telefoon:045-5321088 Telefax : 045-5321128

- sÍllaa{g

AutobedÉjf/ GULF Station / Carwash verkoop nieuw & gebruilt le klas occasiors met BOVAG gaontie

kic kke n

inmil mogelijk

reclomeproduclies

reparètie en onderàoud vao alle merken

L-aMgÍaaf T04t532 7480

schade-taxaties en rcpa.aties

APK-keuringen

APK-k€[Iingaltattutr & *erpb.ts KliÍÍlEnder§lraat9s 6343 AA tcimmeo TeId045!405 13 58

ontweÍp & uitvoering reclametrcrden

^-. [tGr.r

autoreclame full color

t4

tf]

GI,LF Strttutr & CaEva.h Hogweg

-

6367 BG

7E

Vodsdrd

Tèr {(X5}5751449

G r


Verslag van de ENCI bergloop door: Laurens Slaats

tilGl BcÍ9100[

Voor de 60"b keer werd op zondag 5 november 2006 de ENCI-bergloop georganiseerd. Atletiek Maastricht heeft ook in deze jubileumeditie gezorgd voor een pittig, maar fraai parkoeB door de unieke omgeving van de ENCI{roeve. De steile hellingen zorgen voor zwaa. klimwerk en mooie aídalingen, deels door doorgaans afge§loten gebiedl

De weg naar Weeze [D] loopt onder andeÍe langs Weert, Maastricht

en Seaton (UK)

Om volgend jaar in Weeze goed voorbereid aan de start te verschijnen staan natuurlijk de nodige crossen en berglopen op hei programraa_ Op het moment hoef en kan ik nog niet pieken dus beschouw ik voorlopig alle wedstrijden als training. Net zoals voorgaande week in Weert op de ljzerenman cross zal ik dan ook de ENCI bergloop lekker relaxed lopen. Kan ook niet anders wani in beide gevallen betrof het onbekend terrein. S'avonds tevoren alles klaargelegd om niet te hoeven zoeken. Twee paar crossschoenen, spoÍtoutilt en droge kleding.

Ik wilde het parcours nog verkennen dus snel tasje gedumpt in de omkleedtent om nog een rondje te maken voordat de koÉe cross van start gaat. De klim naar boven rustig genomen, had ff het gevoel er komt

Na een korte rit over lege wegen laat ik op de parkeerplaats al mijn overbodige spullen in de auto achter. Zo ook mijn tweede keus schoenen. Langs vreemde installaties en zandhopen gewandeld richting inschrijving. lk kon me hier geen mooie loopomgeving voorstellen. Gelukkig is achteÍ de ÉNCl een mooier decor voor een hardloopwedstrijd.

Goed, boven nog een rondje langs de rand en dan weer naar beneden

geen einde aan

Boven door de kuil en weer omhoog over een modderpad. Leuk, denk je dat je de goede schoenen aanhebt glijd je nog zijwaarts weg. Het was eigenlík best mooi weer al had het

recent nog geregend. Nam me al gelijk voor om beneden door te lopen naar de auto om de andere schoenen te pakken.

Het is rustig bij de inschrijving en is de administÍatieve verplichting snel gepiept. ln mijn ooghoeken ontwaar enige STBers, te herkennen aan clublogo.

ik al

Ook zie ik nog Hans Hartman met wie ik volgend laar naar de Gizzly ga. Hij start op de korie cross..

í


Van vene zie ik de korte cross reeds van start gaan, dus dat gaf me nog ruim een halÍ uur om de schoenen te wisselen- De afdaling leverde veÍder geen problemen op en was ik weer snel op de parkeerplaats. Schoentjes gewisseld, nog meer overbodige kleding gedumpt en ierug maar

Op de laatste zigzag klim naar boven hoor ik iemand zodanig hijgen en puÍfen dat ik er even aan denk om een cardioloog te bellen. De man uit Heythuisen, zo hoorde ik boven, was tijdens de start nog een bruine trui len een paaÍ bruine sokken] aan het breien geweest en was dus gestart vanuit een rnobiel ioilet...

Terug op de startplaats nog wat bekenden van Achilles-Top begroet en was hei ook al weer tijd om plaats te nemen in het startvak- Waar waren nou die andere STBers? Ver vooraan ontwaa. de bekende kleuren. lk vind het wel goed en besluit om niei verder voren dringen, trainingsloop denk ik maar.

We gaan samen op, de rest van de ronde en sprjnten de laatste honderd meters voor

ik

naar

te

Het startschot valt en het veld

de eer. De eindtijd was vergelijkbaar met die van de ijzerenrran cross. 40.43 8500mtr tegen 43.31 9000mtr. Een duidelijke verbetering, zeker gezien 200 hoogtemeters

de

-

Uitslagen: komt

achteraan te langzaam in beweging.

Het rondje om de vijver is er een

8.5 kilometer: van

dringen en duwen om vervolgens aan de voet van de klim volledig tot stilstand te komen

n -*"

'16 Rob Riksen 37 Quirien van Son 46 Jan Schwanen 49 lvo Vincken 113 Laurens Slaats 4,3 kilometer: 7 36

40 53 69 79

Secondes tikken weg alvoÍens het veld weer in beweging komt. ln de klim kan ik al

weer wat plaatsen winnen en boven ontwaar ik weer wat Achilles-Toppers bekenden vooÍ mij.

Uiteraard kan ik het weer niet laten om die even te passeren. De volgende klim werd dankzij de andere schoenen probleemloos genomen. Het tempo is makkelÍk ie houden en elke ronde worden er nog deelnemers gepasseerd. Bij het ingaan van de derde ronde worden we net nog dooÍ nummer 1 gepasseerd, haast ongelofeluk hoe die man zo een patcours kan nemen.

00.32.49 0A.35.24 00.36.14 00.36.37 00.40.53

Kamiel Jacobs Saskia Rademakers Michel Beckers Huub Collaris Peter G.ond Claudia Steinbusch

00.15.15 00.18.49 00.'19.03 00.20.15 00.21.16 00.22.11

Gezocht; Grizzlyrunner.

Voor de snelle beslisser ;vm

Door het blessure

starinummer voor

vrÍgekomen

de lnet als

altijd] uitgeboelde Gdzzlyrun in Seaton UK. Dit is een 20ish mile multitenainrun maart 2008. Kan een mijltJe meer oÍ minder ziln naar omstandigheden. l,Iudslides edmet meerijd (kanaaltunnel) en Dit slaapgelegenheid. Laurens Slaats lcm.slaats@planet.nl

is Meer info. BÍ

web; www. axevallevrunners.oro.uk fotos Picasa-webalbums Grizzlyrun 2008.

op

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

t

de

reserveringen;


Verslag van een van mooiste en zwaarste wedstrijden in Belgié door: Paul Jacobs

4 Gimes du Pays de

llerue - Banice 33.3 lm

Aan de hand van de oude meester

" 4 Cimes du Pays de Herve ". Vrii veÉaald de 4 toppen van het land van Herye, ln de wedstrUd folder stond deze wed§trÍd omschreven als: De zwaarste wedstrld van de Belgische kalender, ee, loop waar de "berggeest"troef is, Bravo vooÍie moed. Vergeet niet dat slecht 2 km van de 33 km vlak Onze zuiderburen noemen deze wedstriid;

zijn, hou Íesewes tot het einde. Én hiermee is echt niets teveel gezegd

De nacht is onheilspellend en nat. De ochtend evenzo, al wordt het tegen negenen al wat droger. Vandaag, een zondag in november, staat dan eindelijk de wedstrijd op het programma die gemaakt :s voor echte mannen ....-. en vrouwen, De spanning bouwt zich al op gedurende de week. Proberen alsnog mensen zover te krijgen om mee te gaan. ls men bang voor de reputatie, of komt het gewoon niet uit. Bij ons is er natuu.lijk de spanníng van het onbekende. Uiteindelijk staan dÍe STB IIIANNEN en een STB VROUW aan de start van de 4 Cimes de Herve of in de volksmond afgekort tot BATT]CE. De belangrijkste informatie krijg je in de week vooraí vooral binnen via "het weer.be" . Vooí de 'kanjers" geen reden om af te zeggen. Regen, kou, wind, het hoort er allemaal bij. Met de conditie zit het wel goed. Dus tegen 8.30 uur in de auto om de oude meester op te halen. Dit is ook het afspreekadres voor de enige STB vrouw. Nog even een kop koffle bij de meester en dan richting Battice. Met een tÍd van 2 uur29 min. maak je indruk; althans bij de jonkies wel.

Battice is zoals altijd druk bezocht (767 lopers). gratis en erg gezellig. Na afloop ts er in een grote hal bÍood, kaas en Val Dieu bier. Goede vooruiuichten vooÍ tijdens de laatste kilometers. Zoals gezegd, het weer viel mee en na een korte wandeling naar de staÍt achter de plaatselÍke samba band valt het schot. Onze ervarjngsdeskundige had ons al gewaarschuwd: "ga niet te snel in het begin. Het gaat beÍgaf en is gemakkelijk".

Dus, wijze raad sla je niet in de wind. In hei begin even oude bekenden gedag zeggen en de AVON delegatie maar even laten uitrazen. De ene helft wordt onderweg nog opgerold, de andere helft zie ik teÍug aan de Íjnish. De andere drie STBers gaan zo hun eigen weg. Het gaat bijzonder goed, maar de wisselende stijgingen (soms 1500 m lang) en lange dalingen breken je. Zo erg, dat 500m voor de finish, net voordat ik de op dat momnet 'le STBeÍ wil inhalen, ik gedwongen word te wandelen. Maar, ..... wel rennend door de finish. ronduit prachtig te Het parcours noemen: mooie vergezichten en prima organisatie. De deelnemers spreken Frans, Duits en Nederlands en komen zelÍs vanuit Den Haagl Achteraf natuurliik sterke verhalen en bier. En hoe verging het de rest dan? Kort samengevat moe maar voldaan. Maar de wedstrijd is nog niet voorbij. Tegen vrijdag kan ik weer zonder pijn trainenl

is

Uitslag:

Custe.s 2.41.45 PaulJacobs 2.48.20 Theo Schmeits 2.54.23 Nick

242 541

JosetteGijselaers 3.11.55 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

+


Massagepraktilk O3,,r/71rr,"

ÉinloG06t teo*rnrÈod/ild

Massagepraktijk Bodyline Bij massagepÍaktijk Bodyline kunt u terechtvoor ontspanningsmassages, klachtenbehandeling en

pedicurebehandeling.

Hierondertreft u een overzicht aan van onze behandelingen RELEXATIE.BHANOELINGEN

. . . . . .

Ontspanningsmassage

ontspanningsmessage hotstone orang-malu massage Kruidenstempelmassage Thaise voet en onderbeenmassage

rapanse-gezichtsmassage

KLACHTENBEHANDELING

Vunkuwa-deep-tissue Dorn-theràpie Bindweefselmassage

Íevens kunt u na alle behandelingen gebruik maken van de Steamy wonder en ofShirodara Pedicurebehandelingen

Kijk voor méér informatie op onze uitgebreide website

:

www.massagepraktijkbodyline.nl Hier vindt u alle informatie over behandelingen en massages. Ook adviseren wij u graag over de vele

mogelijkheden. Tèvens kunt u op de website terechtvoor de laatste nieuwties op hetvakgebied en ook vindt u eí zeer aantrekkelijke aanbiedingen, U bent van harte welkom,

0


Prestaties van S.T.B. leden in de diverse wedstríden door Frank Eisenga

lliuerce uitslagcn t3e STAP - Loop 4 oktober 2008 6.250 kilometer: Huub

2

6 13 27 36 37 41 59

Donders

lwanTheunissen Arno Hnassen Jan Schwanen Cor van Huub Collaris Peter Grond Jan lvÍanders Francien v. Haaren(l)

Haaren

12.5 kilometer: Guido lveijs lvo Vincken Frank Eisenga Albert Verbunt Marcel À,,leens Laurens Slaats Ronald Smeeis André Roumen

5 23 30 37 38 54 65 94

29e

00.21.52 0o.22.18 a0 24 56 00.28.50 00.31.04 00.31.13 44.31.42 00.40.55

'I

320 405

Marcelv/d/ Pol Jan Manders 0e

00.39.55 00.51.02

Morqenpost Oresden Marathon í9 oktobèr 2008 Albert Verbunt Pierre [,luijrers

03.32.00 03 33 13

26" Marathon B.abant 26 oktober 2008

30

Rons John

Fens

Haan

PR

l!

02.50.06 03.21.06

01.12.39 0'1.'18.48

01.26.'19

l\íarathon;

164 262 780

01.33.27

Eurode Stadsloop Kerkrade 26 oktober 2008

Marathon Eindhoven í2 oktobér 2008

Halve lvtarathon: Paul Jacobs lvo Vincken Annick Ploumen

0'1.20.09 01 .21 .16

10 kilometer:

20 A7

14.'1 kílometeÍ:

'1173 Chris Hnassen

Geilenkircher Volkslauf 12 oktober 2008

Halve Marathon: Ron Fens Richard Thomas Ouírien van Son

44.47.11

00.52.33 00.54.30 00.55.03 00.55.04 00.57.44 00.59.51 01.07.06

01.46.18 02.A7.34

6 7 20

4

204 Arno Hanssen 334 John Haan 369 Jos Lempers 4'18 Hein Bodelier 653 PierÍe Muijrers

Lenie Peggy de

00.21.51

33' Talsperrenlauf 1l oktobèr 2008

79 Cor van Haaren 113 Jos Duteweerd 135 Leo Logister

Jacobs Bas

294 509

02.59.26 03.12.20 03.14.37 03.19.09 03.33.22 44.43.42

0'1.33.55

01.33.55 01.41.00

5 kilometer:

3 4 5 12 13 21 24 33 2 42 56 58 5 79 89 13

Huub Donders Ger Bodelier Rob Riksen Nick Custers Marcel lreens Pim van Spanje Sjack Hoop Fred Geilenkirchen Kelly Roelands Hein Bodelier Albert Verbunt Cor van Haaren Saskia Rademakers Michel Beckers Pierre Muijrers Femke van Heugten

00.17.55 00.17.59 00.18.14 00.19.02 00.'19.07 00.19.42 00.19.55 00.20.43 00.21.25 00.21.47 00.22.16 00.22.21 00.22.23 00.23.23 00.23.59 oo 24.13

I


Jansen

Femke Jan Manders

00.24.36 00.25.23 ClaudiaSteinbusch 00.26.42 Gertieuiterwijk 00.30.28 Francien v.Haaren(1 ) 00.33.16

9S

112 44 70

10 kilometer:

5 12 30 35 39 67 78 77 80 16 107 17

lwan Theunissen Jos Krist Jan lvo Vincken Rob Hein Jos Lempers Ronald Alois Pilich F.ancien v.Haaren(2) Leó Looister Siivie Berendsen

Schwanen

Smulders Bodelier Smeeis

00.33.58 00.36.19 00.40.30 40.41.37 00.42.01 00.45.05 00.47 15 0A.47.15 00.47 19 00.53 33 00.54.18 00.54.21

36" ING New Yo.k Citv Marathon 2 november 2008

2068 farcel Coervet A3j3j2 2405 N,4arcel meens 03.16.00 6981 Annick Plournen 03.40.36

Lempers Bas

21872 Jos 21873 Peggy de 't2u

Rursee llilarathon Lauf I november 2008

Pol Herm Gerards Sjack Hoop Hein Bodelier Laurens Slaats l,íarcelv/d

16.5 kilometer. '166 Huub Prevo Jos Janssen

190

03.08.06 03.42.22 03.42.22 03.59.52 04.03 53

3 4 3 27

Krist Collaris

5"

lntstraBenlauf AIXRUN 15 november 2008

Halve Marathon: l\,ilarcel v/d

7 \0

00.33.32 00.33.42 00.45.07 00.46.07

Pol

01

.22.20

A1.24.52 01.38.08

haaren Collaris

Cor van 00.21.58 Huub 00.24.04 Francien v.Haaren(2) 00.24.56 §lMe éerenosen uu 25 39

Zuiderzee Marathon 22 november 2008

113

Hein

Bodelier

03 54 07

3' Geilenkirchener C.osslauf 22 november 2008 9.2 kilorneter: Arno 00.35.02 1 Rob A0.41.17 Saskia Rademakers 00.43.32

5 1 14

Hanssen Smulderc

4,6 kilometer: Peter Grond

19

00.23.48

Halve iilarathon Ell 22 november 2008 Halve marathon: lwan Theunissen lvo Paul Herman Gerards Pierre Branka Rybakowski

4 49 56 65 87 4

Vincken Jacobs [,4uïrers

'12.5 kilometer:

12 26 14

01.13.43 01.25.32

36" lnt. Volkslauf ubach-Palenberq I noyember 2008 9.2 kilometer: lwan Theunissen Jos Saskia Rademakers Huub

49 85 23 32

Meys Verbunt

Guido Albert

5 kilornetel:

A4.40.17 A4.40.17

l\rarathon:

14 98 99 195 219

12 56

01.14.49 01.31.50 01.32.28 A1.35.22 01.39.35 01.43.11

Haareo

Cor van 00.55 4S Jos Duteweerd 01.01.08 Silvie Berendsen 01.08.32

Emmaparkloop 30 november 2008 5 kilometeri Qiurien van Huub Francien v.Haaren(1) Cor van

4 36 66 67

Son Collaris Haaren

00.19.08 OO.24 A2

00.30.40 00.30.05


46' Aachener Tq!rylEEIlaql l4 decembèr 2008

MescherberqlooD 14 dècember 2008 8.5 kilometer: Ouirien van Son Rob Smulders À/larcel Coerver Frank Eisenga Co van Haaren Jos Duteweerd

17 25 28 31 45 61

18,3 kilometer:

a1.08.24 39 Amo Hanssen 123 Marcel meens 01.'15.20 01.18.58 186 Sjack Hoop 238 Herman Gerards 01.21 09 o1 .24.08 324 Wel Frins 390 Fred Geilenkirchen 01.26.16 36 Annick Ploumen 01.27.50 John Oostdijk 01.31.21 583 64 Josette Gijselaers 01.33.22 1024 Leo Loqister 01.40.50 '1076 VVlm RL,tjens 01.42.07

00.35.49 00.38.06 00.38.48 00.39.11 04.42.24 00.45.5'1

15 kilometer:

29 Marcel van de Pol 32 Ron Fens 36 Richard Tho..as 83 Jan Schwanen 90 lvo Vincken 9'1 Nick Custers 13'1 Lara Klaassen 214 John Bon 241 Albert Vebunt 250 Laurens Slaats 264 PÍerre Muijrers 306 Geert Pouls 338 Ronaid Smeets

01.03.03 01.03.16 01.04.03 01.09.03 01.09.26 41.49.27 01.12.48

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

01 .1 8.1 3

01.2A.14 01.20.46 01 .21 .51

01.25.14 01.26.39

G0ntÍi[utie en lidmaa$chan 2008 Recreant

:

Wedstrijdlicentie:

Jeugd: Recreant zaal Begunstiger:

lidmaatschap zonder wedstriidlicentie, € 48,aanbevolen voor beginners per jaar Licentiebedrag € 18,90 wordt afgedragen aan de KNAU, € 66.90 € 22,50 Eenmalig aan KNAU 6,Via automatische incasso per maand: incl. basiscontributie Kl.lAU € 54,U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging perjaar:€ 30--

|

perjaar.

Administratiekosten KNAU eenmalig € 7,50. Overschíjvingskosten: € 8.50

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schrittelijk of per E-mail te geschieden bij

de

ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de KNAU verplichte opzegteímijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalendeíaar.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijfr niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

tI


fi?T,,,\T,\'Efi?SWORLD Harry Driessen Oranje Nassaustraat 19 16411 LE Heerlen Tel-Fax: 045-5712009 E-mail: harrydriessen@home. n I Website: www. ru nnersworldheerlen.n I Nieuw in onze winkel: Individuele loopanalyse middels video opname. Ook is er de mogelijkheid middels een Íootscan uw voeten op te meten. Zowel dynamisch als statisch kunnen wij dus de perfecte meting doen om uw voeten en loopafwikkeling te beoordelen. Voor uw zooltjes bent U bij ons ook aan het goede adres omdat er wordt samengewerkt met een PODOTHERAPEUT.

Ook voor alle S.T.B. Clubkleding, spikes, hartslagmeters, sport sportvoeding, etc. Eveneens voor uw wandel- en indoorschoenen.

Sportieve groeten van het Runnersworld team

D

akdekkersbedrijf

Zuiddak b.Y. G roo

t- en klein ha ndel in d akbe dekkingm ateriale

Tunnelweg 112 6468 EK K erkra de Telefoon : 045-531,12 1 8 Telefax : 045-5311714 (,

30 ioor kwd liteil in do kbedekkingen

Bilumiíeuze& kunstoí doken

n

BH's,


Verslag dooí Josetle Gijselaers

illarathon illiinchen

^t-ry.yn;lst

Een vijftal S.T.B.'ers liepen de marathon van Mtnchen. Josette verteld haar belevenissen oveÍ een goed gelopen marathon, dirndl's en veel bier.

ln

januari werd er voor het eerst gebrainstormd over een volgende

marathon. Na mijn eersie poging in Berlijn kriebelde het behoorliik om de tijd te gaan verbeteren. lk was immers bijna "fluitend" over de finish gekomen dus in wezen zou ik mrn tijd moeten kunnen gaan verbeteren. ln eerste instantie werd er met wai STB'ers gesproken over de optie Dublin. Het parcours zou toch pittig zijn en als je je tijd wilt verbeteren is dat niet meteen je eerste keuze. Gelukkig was ik niet alleen in het willen lopen van een wat snellere en

redelijk vlakke marathon. De keuze vooÍ Milnchen werd dan ook snel gemaaK. Samen met Saskia, Frank, HeÍm, Sjack en Wim maakten we de plannen. Alles was geboeK, nu nog een halÍjaar te gaan

Gaandeweg hei jaar verviel ik echter al snel in de marathonblues. De fun om te loper] werd minder en mijn snelheid ook. Mijn overtuioing dat ik de marathon wat sneller zou moeten kurnen lopen veranderde in twijiel en ik was blij dat het nog wel even zou duren. De week voordat het schema zou starten had ik nog frisse tegenzin, maar wellicht was het ook koudwatervrees. De eerste week van mijn schema verliep echter uitmuniend en voordat ik er erg in had, had ik de smaak te pakken- [,r.n. de eerste 6 weken verliepen zo goed dat ik het gevoel kreeg dat verbetering van tijd mogelijk moest zijn. Mijn DL2 trainingen waren een stukje snelleÍ dan vorig jaar en dat gaf moed. lraar hoogmoed komt ten val en na een goed gelopen lronte Sophia vond mijn lijf het blijkbaar even welletjes

Jasette in actie

t3


De voorspellingen zijn dat het toi 22 graden zal worden en zo zjet het er ook naar uit- Er is geen wolkje aan de lucht en het is windstil.

Niei echt de optimale condities. Een half uur voor de start vertrekken we naar het staÉvak. Er zijn zo'n 7000 deelnemers.

Er zijn 2 startvakken maar aangezien er niemand controleert laat ik me overhalen bij de rest van de groep te gaan staan. De zon schijnt inmiddels goed en je waÍm houden in het startvak is overbodig.

Om 10 uur dan eindelijk het

starschot. Ongelooflijk, de menigte komt meteen goed op gang. Ik loop meteen het tempo wat ik wil, dat was in Berlijn wel anders. lk hoef geen inhaalmanoeuvres uit halen. Bínnen 5 km heb ik echter al het gevoel dat ik niet zo makkelijk loop als anders. Omdat we een lus rnoeien rennen zie ik aan de andere kant van de weg S]ack vrolijk zwaaiend langs lopen. Anjo en Sylvie staan

te

er aan te moedÍgen. Na 10 km krijg

steeds meer

het dee oat

veMachtingen niet zullen uitkomen.

\q{

ik

m'.n

l\rijn benen voelen al snel vermoeid maar blijven tempo '11 lopen. lk denk aan Wim die er telkens op hamerde met je verstand te lopen in de marathon rnaar ondanks dat het niei echt goed voelt weet ik dat ik niet van dii tempo moet

ah,vijken. BlijkbaaÍ

sla 1k

za

geprogrammeerd? Negatieve gedachten maken zich van me meester- lk twijfel de flnish te gaan halen en ben pas bij de 14 km.

Dit ben ik niet van mezelf gewend. We lopen lnmiddels door de Énglischer garten waar gelukkig veel schaduw is- Kilometer 17, hier zouden mijn flesjes ergens op een tafel moeten staan. Zouden die heren misschien toch....? Ze staan erechteren al rennende weet ik drie flesjes uit mijn gordel ie lozen en de nieuwe te plaatsen. Aan drankgebrek kan het straks niet ligoen. Bij kilometer 19 zie ik opeens Saskia wandelen. Iotaal verbaasd probeer ik te achterhalen wat er aan de hand is. SaskÍa maaK het gebaar dat het niet gaat. Bij kiiomeier 25 valt opeers het kwanje a,s ik zie dat mtln gemiddgld tempo iets hoger is geworden


Nee, het is vandaag niet echt mtn dag

Een dag later. We hebben er zin in om

maar ik ben voldoende qetraind om gewoon ie doen wat ik wilde. [Iijn benen lUken los te staan val rijn verstand en houden het tempo gewoon aan. lk heb totaal niet het gevoel dat ik aanstuur, ik bepaal het blijkbaar niet. Dit is een ervaring die nieuw is. Zou ik eigenlijk nu bang moeten gaan worden voor de komende kilometers groeit nu pas het vertrouwen dat hei wel gaat lukken. Bij kjlometer 30 merk ik dat ik steeds minder reglstreer. Mijn benen zijn siijf maar trekken zich

Munchen te ontdekken.

nergens wat van aan en gaan door. Km 32. 1og maar 10 km te gaar. lk begin de afstand te minirnaliseren om hei gevoel te hebben dat het wel zal meevallen. We'open in l'el ce"trur laags aet mooie l\,4arienplatz.

De klinkers die er liggen worden niet meer door rnijn benen gewaardeerd en ik ben blij als ik weer asfalt voel. Km 35, lk begin af te tellen. Km 38, ik loop langs een drankpunt waar alleen alcoholvrij bieÍ wordt geschonken. Wie heeft daar nu zin in? Km 39, ha denk ik, nu hoef ik alleen nog ore 3 extra k o'leters die k voo'mijn schema op de baan rnoest maken.

Het Olympisch stadion wordt nog eens bezocht en dan is het tijd voor serieuzere zaken. Het Hofbràuhaus wordi dus bezocht om bier en schweinshaxe te eten. De spierpijn zijn de heren al snel vergeten bij het aanzien van onze bediening. l\rijn maag is nog niet hersteld van de marathon en brj de gedachte aan rennen word ik Iicht misselijk. Nu even niet denken aan een volgende wedstrijd. LJitslag:

543

Hoop Gerards Eisenga Rutjens

Sjack 1'126 Herm 2176 Frank 2177 Wim 2263 Josette

Gilselaers

03.17.33 03.31.18 03.49.50 03.49.50 03.51.06

Als het toen lukte. luK het nu ook. lnmiddels rnerk ik dat rnijn gemiddelde

snelheid wat verhoogd is naar 11,1. Pljn of geen pijn, de benen blijven maar doorgaan.

Bij knr 41 is eindelijk het stadion in zicht. Voor de ingang staan llonique, Egon en Saskia en ze schreeuwen me naar de finish. lk weet er nog een versnelling in te gooien, ren het laatste rondje in het stadion en kom met 3:51.06 overde flnish. Ben te moe om emoties te hebben.

Op het binnenveld staat de rest van de groep. Sjack heeft ondanks zijn pinlijke knie en soms moeten wandelen een PR gelopen.

HeÍm heeft teveel last gehad van

Toasten op de goede afloop

de

warmte om de geplande tijd te halen. Wim heeft bijna dezelÍde tijd gelopen als vorig jaar en is tevreden. Frank heeft met Wim meegelopen om z'jn hamstring te ontzien. Saskia staat achter haar keuze om de marathon niet uit te lopen, weet dat er wel weeÍ een andere komt.

Dagen lateÍ. We zitten na de donderdagtraining in de kantine en bedenk me dat het jammer is de marathonconditie niet te gebruiken voor nog een lange wedstrijd. Blijkbaar ben ik minder kapot gegaan tijdens de marathon dan ik dacht....

4

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

\q


Gespecialiseerd in houtot en kitwerkzaamheden

,noíw*

*0ilrfl

U:yy-Y:,IV,.! L.

WIJNEN HoofdstrMt 328 6372 ET Landgaal T. 045-531 25 65 F.

045-i3i 2i

8.1

M. 06-27 09 10 70 bouwservice-l.wijnen@home.nl wn!1v.bouwselvicewijnen_nl

Bj-j dè pakkea neerzitterr kom nou

Autobedrijf

Msn oh man !

Zdrojewski

PietersDorrLl rrlannenrnode

Heerlen Ge 1e e ns tra at 3436 en Prom enade 33 )

Maastricht ( Grote Straat 1&20 S

itta rd

Molenbeekstraat rL

)

72

eerlenseweg 200 6371 HX Landgraaf H

ïel- 045-5720002 Verkoop auto's Autoverhuur & Leasing Reparatie & 0nderhoud ÀPK keuringen Carwash SelÍseÍvice station Uitgebreide shop


Artikei over het wel of geen nut van rekken en strekken dooc Àrark van Driel. Bron:Volkskrant.

0e mythe uan reft[en en

sue[len

Atletiek is zo conservatief, Lopers zeggen: het gaat toch goed zo ! Het ouderwetse statisch rekken en stekken is slecht voor het lichaam, maar hoe overtuig ie de conservatieve lopers wereld daarvan?

Vrrwel alle hardlopers doen het. Soms enthousiast soms met tegenzin, maar altiid plichtsgetrouw. Ze rekken en strekken voordat zij aan de loopiraining beginnen. Ze denken dat het gezond om devingers langs de gestreKe benen naar de tenen te brengen; om de hak tegen de kont te leggen; en om schuln voorover tegen een boom te staan, met een hiel aan de grond. Die klassieke oefeningen moeten blessures aan de hamstring,de dijbeen spier en de kuit voorkomen.

Aan het nut twijielt haast geen

loper. Waarom zouden ze ook? ln het bos , in het pari( en bij wedstrijden doen bijna alle recreanten heLelfde. We niei rekt en sreld, voelt zich al snel schuldig, of in elk geval onverstandig. Dat is niet terecht. Het nut van rekken en strekken staat al jaren ter discussie, ook bij hardlooptrainers. Tijden de looptrainerdag van Altetiekunie kregen tientallen trainers dan ook speciaal onderricht in de workshop: 'Rekken als Gekken". Want de meeste lopers zijn fout bezig.

de

Het is niet functioreel om met 2 vingers in de neus te lopen' zet cursusleider Tjitte Kamminga, 'en het ouderwetse rekken heeft net zoweinig zin'.

Hardlopers rekken en strekken vooral in de veronderstelling dat ze daarmee blessures voorkornen. Dat bliikt volqens diverse weterschappelijke onderzoeken ílauwekul. Het zogenaarnde staiisch rekken, waaÈij spieren worden opgerekt door een bepaalde positie tien tot twintig seconden vast houden, voori(omt spier en peesklachten niet. Ook andere voordelen zjjn er niet. De lenigheid neemt niet toe door rekken en strekken en ook het prestaiievermogen gaat niet omhoog.

te

Sterker nog, uit diverse ondezoeken blijkt dat sporteÍs minder goed presteren als ze de klassieke oefeningen hebben gedaan. Spieren reageren trager- Uit onderzoek bij hoogspringers is zelfs gebleken dat ze 4 tot 6% minder hoog kornen. Die conclusies slaan onder de recreatieve hardlopers kennelÍk niet aan. Hun gevoel zegt dat rekken en strekken helpt.

"De atletiek is een conservatief wereldje" meent cursusleider maarten Fockert, 'Veel lopers doen al twintig jaar hetzelfde. Ze vragen waarom ze het anders zouden moeien doen. Ze zeggen: "Het gaat toch goed zo?" De conservarieven hebben her dus mis, aldus beiden cursusleiders werkzaam ziin als íysíotherapeut. Veel lopers kampen met blessures. Tijdschriften als Runnersworld staan maandelijksbol van de pÍeventieve iips. SchoenenÍabrikanten vezinnen jaar in jaar uit nieuwe modellen die de schade aan het lichaam zouden moeten beperken, maar dat in de praktijk zelden doen.

de

die

r1


..,

, t-

J^:-

I \ i 1 a I a-t

:.iitii_-". t-/

: \ \J !- l-\í*-; tI \I 1i:-/ U L, l,

ilde

Portituliere onderdelenverkoop legen Groolhcndelspriizen I

Bouwmaterialen

b. v erre:in

Automqieriolen Yerkoop

Sierbestrating

AIle voorkomende reporIties

Abdissenbosch

Periodiek onderhoud API( en roetmeiing

Zand en Grind

Bondenspeciolist

Valkweg 32

RemmeÍÍeporoiies RuitenseÍYice

Landgraaf

AÍro onderhoud,oÍvullen en reinigen

llieuwíÍool20 ó373

J

T:045-53I5034 l,ondgrooÍ t:045-53Ió728

Tel-:

OO31

-

(o)45 - 53t1227

E: inÍo@oulotenlrumopdekomp.nl

wwY.outoaenlrumopdekcmp.nl

&L hommerterweg 33a 6431 er hoensbroek 045 528 66 68 lr,Ifríw. ru

rS

nfysio.

nI

woensdag op aÍspraak donderdag 13-18 vrijdag 13-18 zaterdag 10-17

op afspraak

045 5286668 06 51903462


ls

stoppen met rekken en strekken de oplossing? Zo eenvoudig is het niet, houden Kamminga en de Fockert hun cUrsisten vooÍ.

Het lichaam moet wel degelijk

worden

klaargestoomd vooÍ een inspanning. Het

van hei tweetal en via

sleuterwoord

is

"dynamisch"rekken. Stapsgewrs moeien de gewrichten gerichte spieren oefeningen worden losgemaakt en opgewarmd, van grote teen tot aan de heup.

In de gymzaal van de Radboui unjversiteit de looptrainers, die zichzelf gekscherend aanduiden als:"Goeroes van het nieuwe rekken", hun cursisten een reeks van nieuwe oefeningen voor die ze kunnen geb.uiken bij hun trainingen.

schotelen

Niet eenmaal wordt een spier volgens de klassiexe meihode opgerekt. Steeds is er beweging, steeds wordt een klein Íacet van de hardlooppas uitgelicht; van de voet via de enkel en knie naar de heupen. Kamminga benadrukt dat de bewegingen maatwerk zijn. Een sprjnter heÍt zijn benen hoger op dan een langeafstafldloper en dus moet hÍ dat tijdens zÍn warming-up ook doen. Het heeft geen zin om oefeningen te doen die aÍwijken van de daadwerkelilke

'Waarom zou je een beweging doen die je niet in het dagelijks leven gebruikt, od in de sport? " vraagl Kamminga zich hardop aÍ 'Het strekken van je dijbeen door de hak tegen je kont te leggen. wanneer ooe je dat? Of het aanraken van je tenen,wanneer gebeurt dat tijdens het hardlopeo?"

De

cursisten luisteren geïnteÍesseerd. Maar de trainers weten dat oude gewoonten hardnekkig zijn. Ze moeten vechten tegen de verstrekkende invloed van de Amerikaan 8ob Anderson die statisch rekken 25 jaar geleden aan hei begin van de hardlooprage propageerde.

Hoewel wetenschappers hebben dat veel van diens

aangetoond

veronderstellingen onjuist zijn, is er geen bewrs dat dynamisch rekken wel werkt. Of dynamisch rekken blessures voorko.nt,

moet de toekomst uitwizen. -het

;s

verantwoord theoretisch model", meent Kamminga. "het komt niet uit de tucht vallen, het is onderbouwd". De Fockert erkent dat voor de leer van Anderson destÍds vermoedelijk hetzelfde gold. 'Maar wÍ zijn nu 25jaar verder. Het is tijd voor iets beters'.

0-0-0-0-0-0-0-G0-0

looppas. Dat kan zelfs averechts werken.

\r(


Éen rubriek over zaken of personen die een bepaalde link met lopen hebben, door Jan Manders

BlilÍ uit nGt ucnsteÍ ln deze ííe aflevering wilde ik miin BLIK UIT HET VÉNSTER richten oP twee opmerkelijke sportboeken, die in 2008 zijn verschenen

Als eerste besteed ik aandacht aan een in rnijn vorige BLIK UIT HET VENSTER reeds aangestipt boek: Het verwoeste leven van Foekje Dillema, geschreven door Max Dohle.

Er zijn van die boeken die je maar llever ongelezen laat. Je verwacht dat het met de hoofdpersoon niet goed af zal lopen. Het boek van lvlax Dohle past precies in deze rij.

lk had hei reeds een tÍdje in mijn bezit voordat lk het ter hand nam. Ik wist wat ik kon verwachten; Eerst de bliksemsnelle opkomst van een fenomeen en vervolgens haar lopers - en menselÍk dranra. lvlaar net als bij een heftige thriller wil je toch weten hoe het drama zich ontsponnen heeft. Vooral een stukje tekst op de achterkant van het boek zette mijtot lezen aan: "Er is lang gespeculeerd over de affaire Foekje Dillema. lvlax Dohle laat in zijn biografie de tragiek zien van de vrouw die een ander geslacht kreeg opgedrongen en zich daar niet tegen kon verweren. Het de grootste tragedie uit de Nederlandse sportgeschiedenis. "

is

wie was Foekie Dillema? ze werd in '1926 geboÍen in Friesland in het dorp Burum, vlakbij de grens met Groningen. Foekje was een meisje uit een groot, arm gezin. Op foto's in het boek zien we haar op klompen, in een bloemetjesschort bij de waterput achter het huis. ln het dagelijkse leven zegt ze niet veel, maar bij sporten bloeit ze op

l\P

ze

beoefende aanvankelijk jarenlang gymnastiek. Op een dag , 30 mei 1948, gaat ze eens kijken bij een regionale hardloopwedstrÍd. Ze is dan inmiddels al 21 jaar en heeft nog nooit iets aan atletiek gedaan. Ze ziet een honderd meter sprint op een voetbalveld. Ze ziel de meiden lopen en weet dat ze

harder kan. Ze valt meteen voor de loopsport. Na de wedstrtd mag zij, op sokken, tegen de winnares lopen. En zie, ze wint met grote voorsprong? Een sprintster is geboren: Foekje Dillema uit Burum. Een maand later loopt ze haar eerste echte wedstrijd. Ze wint die met overmacht. Ze wordt lid van een echte atletiekclub. Hardlopen wordt haar lust en haar leven. Ze behoort al snel tot de beste loopsters van ons land, ze gaar serieus kainen en wordt al gauw een bedre:ging voor de nationale toppers, waaronder de befaamde Fanny Blankers - Koen.

ln '1949 excelleert ze in

een

landenwedstrijd in Londen, waar ze zowel op de 100m als op de 200m de grote Engelse favoriete Sylvia Cheeseman, de lachende ailete , verslaat. De fans zien haar een nieuwe Olympische heldin. Opvallend is dat het rnaar tol een duel komt met Farny Blankers - Koen. Ontloopi Fanny haaí? Opvallend is haar uitspraak over Foekje"lk loop niet tegen een man'

in


ln 1950 mag Foekje mee naar Frankrijk voor een landenwedstrijd. Enkele atletes, waarondeÍ Foekje moeten voor deze wedstrijd een seksetest ondergaan- Zeer zeldzaam in die lijd. Enige tijd na die test dient Foekje zich met de andere atletes op 13 juli in Hilversum te melden voor de treinreis naar Frankrijk Op dit moment heb het boek even weggelegd, omdat zeker wist: De gaat tragedie nu beginnen. ln het sprookje van Foekje komen de boze personen naar voren om een happy end te vernietigen. echte ontstaat inderdaad heksenjacht. Het is een vehaal uit een ongemeen spannend boek. Het lijkt inderdaad wel een sprookje. Ook die lopen vaak slecht aÍ-

lk ik

Er

een

Mijn hiveede boekbespreking geldt heruitgave ( na vele jaren) van loopbiibel:

De mens als duurloper. Geschreven door de in 1995 ( hii werd slechts 47 jaar oud) aan kanker overleden ultra-loper Jan Knippenberg. lk relf heb dir boek a. rw'ntig jaar in ml]n bezit en met regelmaat neem ik het ter hand om mij te laven aan de prachtige verhalen over lopen, niet als sport maar als een manier van reizen, waarbij lichaam en geest zicht vooÍtdurend verplaatsen. Enkele van die verhalen heb ik reeds verteld in vorige afleveringen.

ln zijn boek schrijít Knippenberg

ove. Zuid-Afrika en Tarahumaraird.aner in Noord-Mexico Over Cl'asq-.. de duurlopers van de lnca's en over de mystieke lung gompa-lopers uit Tibet, geestelijken die door middel van meditatie ( lung is wind en gompa is meditatie) in staat waren met grote snelheid enorme

Bushmen

juli stort de wereld van Foekl'e helemaal in. Drie KNAU-mannen halen haar in Hilve.sum uit de trein. Ze delen haar in een hoek van het station mee dat ze niet mee naar Frankrijk mag en voor de rest van

Op deze

'13e

haar leven is geschorst.

Wat eÍ precies is gezegd, weet niemand. Foekje vertelt haar ieamgenoten: "Ze zeggen dat ik geen meid ben-" Ze wordt met de volgende trein naar huis gestuurd. Bijna twee jaar durft ze niet buiten te

de de

in

afstanden af te leggen. lvlet hun lopen brachten ze niet alleen een meegegeven boodschap over, hei lopen zelÍ was hun taal, hun manier van uitdrukken geworden.

komen.

En ze liepen zekeí niet om op te gaan in

Max Dohle heeft uitgezocht wat er nog na een halve eeuw uii te zoeken bleek. Over

de

mogelijke

rol van Jan

Blankers, belangrijk trainer, invloedrijk KNAU-man en echtgenoot van Fanny. Over machtsspelletjes. Over dubieuze ondezoeken. Men bewees onlangs dat ze een vrouw was en nooit geschorst had mogen worden. De grootste tragedie Nederlandse sportgeschiedenis is helaas onomkeerbaar. Vorig jaar is ze overleden. Het boek van l\,lax Dohle mag gezien worden als een monument voor een groot, maar tragisch atlete. lk heb de biogÍaÍle wisselend met aandacht en afschuw gelezen. Echt een aanrader voor liefhebbeís van sporthistorie

uit de

een horde zwetende,

puffende,

struikelende mensen met oordopjes van lpods in hun oren, afgesloten van de rest

van de wereld.

Knippenberg schrijft ergens:"lk begrijp die mensen niet. Je hebt toch wind. Die mensen missen alles. Zo (un je n,el naar .e zelf lristerel. je lichaam, je pÍn. je gevoel.' Voor Jan was lopen een deel van zijn natuur en daardoor werd hij ook een deel van de natuur. Hii liep het liefst op blote voeten over het strand. Hierdoor was hij dichter bij de naiuur. Lopen was voor hem een oerdrift. Hij was een man van de èenvoud

LI


Hij zei altiid:"Vergeet de hartmeters, de dure schoenen. de suPerkleding.

Begin eerst met houden van hardlopen. Probeer te bedenken wat je allemaal hebt gezien en gehoord onderweg. Luister naar je ademhaling, naar de signalen van je 'ichaam. Als je je dil realiseen. dan ben je

l\rijns inziens

is dit boek voor

pas met loPen bezig.

De kilometers tellen niet, maar wel het besef van de afstand die je overbrugt, Jan zowel rysiek als mentaal. '

Knippenberg wilde doen waaÍvoor hij was geboren. Hij was geboren om le lopen.

Hij schreef vele columns voor Runners World. ln zijn laatste bijdrage vlak voor zijn dood schreef hÍ, denkend aan de vele kilometers met blote voeten over het stÍand met de wind fluitend in je oren : "De wind waait onze voetsporen in het zand weg en daaÍmee is het afgeloPen"

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

uitslagen 5 km tesiloop 5 oktober 2008 : Wim van der Linden

ïestlou S ltilometet Tweemaal per jaar wordt op de atletiekbaan van AVON een testloop over 5 kilometer gehouden. Van deze resultaten wordt het trainingsprogramma van diegene die deze testloop gedaan hebben vastgesteld.

uitslag: Cécile Geuskens Yvonne Monse lngrid Ploumen Josette GijselaeÍs Femke van Heugten Ronald Smeets Annick Ploumen Sabine Krieg Alois Pilich Hein Bodelier

00.24.50 00.24.40 00.24.11 00.23.35 00.22.47 00.22.19 00.22.14 00.22.45 04.21.43 00.20.54

elke

hardloper een aanrader- Het heeft in elk geval mÍn kijk op het beleven van de loopsport blijvend veranderd. Het boek heeft mij de ogen geopend en ik ben het Iopen gaan ervaren als een BASISUITING VAN HET LEVEN.

John Oostdijk Michel Bekkers Fred Geilenkirchen lvo Vincken Amo Hanssen Rob SmuldeÍs l\,larcel Meens Quirien van Son Nick Kusters Ger Bodelier Jos Krist

00.20.48 00.20.s6 00.20.24 00.20.04 00.19.00 00.19.38 00.19.29 00.18.58 00.18.58 00.17.48 00.17.34

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


llieuwe leden De S.T.B. hèet van harte welkom

Silvie Berendsen Nachiegaalstraat 10 6499 XW Kerkade Geboortedatum: 30 juli 1969 Telefoon: 045-5462820 E-mail: s e m 1@home.nl Soort id: Recreant

Merel Brendel Vogelzankweg 22 6374 AH Landgraaí Geboortedatum; 28 mei 2000 Ielefoon: 045-5327174 E-mail: Soort lid: pupillen C

Francien van Haaren (1)

Francien van Haaren (2)

Honigmannstraat 25 6372 VH Landgraaf Geboortedatum: 25 september '1969 Telefoon: 045-8502030 E-mail: civanhaaren@home.nl SooÍ1 lid: Recreant

Briandstraat 48 6372 BE Landgraaf Geboortedaium: 26 januari 1966 Telefoon: 045-5331043 E-mail: francien van haaren@live.nl Soort lid: Recreant

Leo Logister Koempel 1

Geert Pouls Veldeshoorn 5 6372 XK Landgraaf Geboortedatum: 30 oktober 1959 Telefoon; 045-5320161 E-mail: pouls-manders@hetnet.nl Soort lid: Recreant

6372 NE Landgraaf Geboodedatum: 13 juli 1969 Telefoon: 06-50602373 E-mail: leo@loalster.nl Soort Íid: Recreant

Beau Penders Vogelzankweg 24 6374 AH Landgraaf Geboortedatum: 30 juni 2000 TeleÍoon: 045-5327675 E-mail: rav.oenders@home.nl Soort lid: Pupillen C

Manon Rothkrans

I

Willem Kloosstraet 6372 JzLandgÍaaf GebooÍtedatum: 21 maart'1992 Telefoon: 045-5330696 Ë-mail: Soort lid: Junioren B

Miriam Strolenberg ïollisstraat 10 6443 EH Brunssum Geboortedatum: 20 december 1966 Telefoon: 045-5254033 E-mail: miriam.strolenberq@as4all.nl Soort lid: Recreant

Beëindioino lidmaatschap:

Astrid en Leo Kokkelkom, Bert Reynders, Henk van 't Land, lvÍiriam Janosch, Petra van Tongeren, Bionda Gubbels, l\.4aguerite Bingen, Harrie v/d Laar,Esther Riksen,Ralf Ruland, Maríi cresnigt.

z,l


Gespecialiseerd in natuursteen

Voor ul uw bestrutingen

Particulier & Bedrijven Vrijblijvende offerte Ook herbestraten van opritten

Dorpstraat 58 Landgraaf Tel. 06-51115758


Limburgse modder en bergen: een verslag van Paul Kommeren

25' SieÍuan 0oyen l(anellerhosloon Be Kapellerbosloop geniet in de regio een grote bekendheid, onze regionale toppers weten deze cross altiid moèiteloos te vinden. Bii deze jubileum uitgave waren zelfs een delegatie lopers van av. Phoenix uit Utrecht aanwezig, een begin voor landeliike bekendheid ??

Op Sinterklaasdag vertrok een klein deel

van

Phoenix naar hei Lirnburgse Valkenburg Ditmaal was het jaarlrkse

trainingskarnp gelokaliseerd bovenop de Caube.g :r' een zeeÍ comfortabej hLísje Gelukkig maar wani de tocht 's mlddags duurde 3 uur als gevolg van diverse flles. ln het half donker deden Edwin, Herman en Lia al een verkenfingsloopje. Marjolein had immers uitgelegd dai direct buiten het park een prachtige training mogelijk was. À/laar die werd niet gevonden. Later bleek dat Marjolein weliswaar gelijk had maar dat het een ander park was (niet al te ver van Valkenburg). Nadat Marjolein en l\,Iark ook gearriveerd waren vertrokken we (na wat wijn) voor een lange nachtrust. Zaterdag zou er immers om 10:30 getraind worden en later op de dag nog een 2e iraining.

Op de bewuste ochtend bleek

niemand belangstelling te hebben voor 2 trainingen dus na wat onderhandelingen zouden we rond 12-en naar buiten gaan. Zo kon Mark alsnog rnet enthousiasme het ontbijt aanvallen. De training zelf was leuk en zwaar, het PolÍerbos met erg veel hoogteverschil werd van boven naar beneden, van voor naar achter en van links naar rechts doorkruist. onderbroken met de bekende Herman oeÍeningen. ln de avond eten Gaudi. Daar stonden de serveersters verdwaasd allerlei gerechten te zwaaien die soms wel. soms niet voor ons waren en in Íeder geval nooit wisten WAT het was. Veel lol. Herman begon vrolijk aan een visschotel waarbij de serveerster riep: "eet smakeltk meneer maaÍ het is voor 4 personenl"

bij

met

lnmiddels was ook Bernard aangeschoven,

keurig op tijd nadat enkele muizen het loodje hadden gelegd. l\,4aar goed, de vele schermutselingen in het veeeeel te drukke Valkenburg (onvoorstelbaar veel mensen

op leeftjd.

s'enterend langs een mint kerstmarktle) waren slechts de aanloop

naar de wedstrijd op zondagt

de

Kapellerbosloop in Landgraaf.

Een loop van 7,2 km in 4 rondes af te leggen. Al snel bleek het een zwaar parcours, veel modder, zeer gladde randjes, een lange, erg steile hetting, een modderplaat waar "Holiday on ice"

makkelijk kan oefenen en 2 stukken asfalt. Spikes njet mogetijk dus. Gemengde gevoelens over de diverse uitslagen na afloop. Een venassing was overigens de aanwezigheid van Willem Dabekaussen, op bezoek bij familie en deze loop meteen meegenomen. Het publiek en omroepers waren niet altijd te verstaan, een deelnemer riep nog iÍdens de korte cross hijgend en steunend: "'t is nie mien'n toe/'. Bij de prijsuitreiking in de plaatselijke glashandel waren de vlaaien niet aan te slepen en stonden Marjolein en Lia op het ereschavot. Een mooie loop en een top weekend 0-0-0-0-0-0-0-&0

zí @


(íltratis lnge van Leeuwen, Manager BedrÍísvoering

0i;3r.ros

ii:ch

Cexiru ni

rè6oodrl. b4

rn

hdd

ilitralis lliagnostisch GentÍum Mitralis was een van de grotere sponsoren van de KapelleÍbosloop. Wat Mitralis nu precies is en doet wordt in hèt onderstaande verhaal duideliik gemaakt.

À,4itralis Diagnostisch

Centrum is opgericht

door de maatschap Radiologie van het Atrium MC ziekenhuis in Heerlen. ln samenwerking met het ziekenhuis willen radiologen aan huisadsen goede diagnostiek bieden

en patiènten die snel en

Bij

Mitralis werken zeer ervaren en gespeclaliseerde laboranten en alle onderzoeken worden door de radiologen van oe -aatschap Radiologie uit het ArnLm ziekenhuis begeleid en verslagen.

gemakkelijk toegankelÍk is.

l,4itralis Diagnostisch Centrum bestaat sinds 1 juni van dit jaar en heeft twee

Het gaat om goed planbare onderzoeken waarbii de ervaring leert dat het grootste deel van de onderzochte patiènten niets mankeert en niet voor vervolgbehandeling

gloednieuwe locaties geopend in hei RODA stadion in Kerkrade en in het SRl{ebouw in Hoensbroek. Daarnaast ondersteunt l\ritralis ook nog de AtnJm huisartsenondee oeken locaties.

naar het ziekenhuis hoeft.

Door deze ondezoeken bij Mitralis te plannen wordt het ziekenhuis voor een belangrijk deel ontlast en kunnen de radiologische ondezoeken van de poliklinieken en specialisten een kortere wachttijd krijgen.

er toch een vervolgbehandeling noodzakelijk zÍn dan kan Mitralis deze snel in gang zetten door de korte lijnen met het Atrium ziekenhuis. Mocht

lvlitralis Diagnostisch Centrum

voert radiologisch ondezoek uit op aanvÍaag van de huisartsen in de regio. Patiénten kunnen er direct terecht voor röntgenondezoek, echogÍaÍle en borstondezoek(mammograÍe). Mitralis kent geen wachttijden en binnen 24 uur nà hèt uitvoeren van het onderzoek is de uitslag bij de huisarts. Tevens kunnen huisartsen in het digitale archief van Lilitralis de beelden en de verslagen van het onderzoek inzien.

op de

De patiènt heeft zo een ruime keuze

ln

de lvlitralis locaties vernieuwend zijn in de regio waarop locaties waarbij

snelheid, kwaliteit en peÍsoonlijke zorg en seNice geboden worden voor deze specialistische onderzoeken.

Al meer dan

12.000 tevreden patiénien gebuik gemaakt van de nieuwe hebben lritralis locaties in het Roda stadion in Kerkrade en SRL in Hoensbroek

Mirralis Diagnosrisch Centrum gemakkelijk bereikbaar

en

s

patiënten

kunnen voor de deur parkeren.

Alle ondezoeken vallen onder vezekerde zorg, een verwijskaart van de huisarts is voldoende voor het maken van een afspraak.

Dit kan rechtstÍeeks door te bellen naar 045-5436460. inÍormatie de meer mitralisdc.nl routebeschrijving, kijk op: u444d

Voor

en

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verslag van Herman Gerards

25' §ieÍuan 0oyen l(anelleftosloon De populariteit van de Kapellerbosloop bleek ook bij de 25" editie weer

Uitslagen:

onverminderd een groot succes.

5475 meter:

Met ruim 300

deelnemers

op

de

verschillende onderdelen. De hoofdloop stond deze keer bijna geheel in het teken van de rentree van Roger Smeets, die na een jaar van blessureleed weer voor het eerst aan de start stond. Met een mooie 2" plaats mocht hij daaÍom zeker tevreden zÍn.

De winnaar van de hoofdloop over

7,2

kilometer was deze keer Joost van den Enden in 00 24 59. een veelbelovend jong talent uit l/aaStrichl, tegenwoordig wonend en studerend in Nijmegen. De eerste plaats bij de vrouwen qing naar lnge van Bergen met 00.28.31.

De weersomstandigheden tijdens deze jubileumeditie wa.en ideaal te noemen, wat echter in mindere mate gold voor de ondergrond. Glibber --en valpartren bleven dan ook niet uit en de EHBO moest ditmaal zelfs tot inzet komen. Ook aan publiciteit ontbrak het niet. Zo

waren L1, ry Limburg, TV Landgraaf en ÍV Parkstad met een camerateam aanwezig.

De prijsuitreiking in de overvolle bedrijfshal van Sjef van Ooyen had een bijzonder cachet omdat deze werd verricht door Jo Eyck, een van de grondleggers van de S.T.B. en de Kapellerbosroop in zijn huidige vorm.

Een speciaal dankwoord richting Sjef voor zijn trouwe ondeÍsteuning bij de oÍganisatie va de Kapellerbosloop over de afgelopen jaren vormde de afsluiting.

7 14 23 26 33 35 36 37 44 47 51 53 55 56 57 64 65 69 71 72

Richard Thomas 00.21 .57 Quirien van Son 00.23.13 Jos Ler.pers 00.24.28 Paul Jacobs 00.25.06 Frank Joosten 00.26.01 Cor van Haaren 00.27.18 Michel Beckers 00.27.24 Branka Rybakowski 40.27 .36 Wím Ruljens 00.28.35 Jos Simons 00.28.s6 Jos Duteweerd 00.29.52 Ger Logister 00.30.09 Peter crond 00.31.05 Francien v.Haaren 00.31.07 Claudia Steinbusch 00.31.10 Leo Logister 00.31.45 Angelique Thomas 00.32.03 Yvonne Monse 00.33.04 Ben Paulssen 00.34.18 Silvia Berendsen 00.35.26

7200 meter:

8 lwanTheunissen 11 Jos Krist 13 Arno Hanssen 22 Marcelv/d/ Pol 45 Jan Schwanen 54 Jo Bom 57 lvo Vincken 58 Rob Smulders 69 John Haan 83 Hein Bodelier 87 Laurens Slaats 93 Jos Bex 102 BeÍt Vanthoor 105 Huub Collaris 112 lwan de Ploeg 116 Shelly cage 117 Josette cijselaers 119 lneke de Ploeg 12O John Oostdijk 124 André Roumen 0-0-0-0-0-G0

40.27.19 00.27.58 00.2a.24 00.29.'13 00.31.33 00.33.05 00.33.16 00.34.45 00.35.58 00.36.24 00.36.57 40.38.24 00.39.31 00.40.4'1

00.42.44 00.42.45 00.43.15 00.43.31 00.,14.56

tT

6


grunssummerweg

tel./Íu

54, ó373 EX Londgroaf

045-5317692

e-moil copy-center-londgroof @homa,nl

Voor al Uw: Kopieerwerk Dig. printwerk Komplete aflnrerking Lamineren en textieldruk Diverse inbindsystemen

ffi

oPen : mo:13.30-77.OO en zoi 1O-OO-14.OOudinsdag t/m vrijdag: 9.3O-12.3O en 13.3O-17.OOu.


Sportmedische bespiegelingen; Bron: K.N.A.U.

I tt

0uenraining Atleten zijn vaak bang niet hard genoeg te trainen, waardoo. ze niet naar hun lichaam (willen) luisteren. ZI raken dan ,,oveÉraind,,Het onderstaand veÍhaal geeft aan hoe dit te voorkomen.

lnleiding over training en herstel ln feite is een training een prikkel, die een

verstoring geeft van hei lichamelrk evenwrcl^t De atleet kan na de training deze verstoring van het lichamelijk

evenwicht als verrnoeidheid ervaren. Als de training en het herstel daarvan goed gedoseerd hét zal prestatievermogen toenemen_ Dat wordt supeÍcompensatie genoemd.

worden, is

De herstelfase dus een essentieel onderdeel van de training! De kunst van het trainen is om op het juiste moment na het herstel, weer een trainingsprikkel te geven. De duur van het herstel is afhankelijk van de mate van training en hoe intensief getraind wordt. Dit is voor iedere sporter verschillend en kan ook per dag verschillen. Gewoonlijk duurt de herstelfase van een atleet zo'n 20 uur. Het zal duidelijk zijn dat hei volledige herstel na een zeer zware inspanning

(bijvoorbeeld een intensieve tempotraining oÍ een maximaal rachttrainingsprogramma) langer kan duren.

De vraag is natuurlÍk of dit herstel positief beïnvloeden Het eien van koolhydraten binnen 1-2 uur na beéindiging van de (duur)inspanning verkort de duur van dit herstel, terwrl ook massage na de inspanning daaraan bij lijkt te dragen. Alledèi andere middelen en voedingsmiddelen hebben weinig invloed op de totale duur van dit heÍstel.

te

is.

Hoe weet de sporter dat hii voldoende hersteld is? Hier is een bejangÍrke rol weggelegd voor de trainer. Deze dient navraag te doen of een atleet zich na de vorige training goed hersteld voeh en hoe zwaar de training aanvoelt. Een goed hulpmlddel, voor zowei de atleei als de traíner, kan het bijhouden van een trainrngslogboek zijn, waarin wekelijks een aantal overtrainingsverschijnselen gescoord kan worden, maddels vragen als:

. Voel je je de laatste dagen sneller moe? . Heb je het gevoel niet volledig hersteld te zijn? . Presteerje op dit moment minder? . Kost de traintng je meer moeite? . Zou je graag eens een tratning oveÍslaan? . Zijn de spieren strver oÍ pijnlijker? . Ben je sneller ge'iiïiteerd? . Heb je meer moeite met inslapen? . ls je eetlust achteruit gegaan? . Vind je de training voldoende aíwisselend? . ls je motivatie minder? . BeleeÍ je minder plezier aan het sporten? . Heb je vaak geen zin in trainen? Rol van de (sport)arts

Ook een (sport)arts kan een bÍdrage leveÍen om een dreigende overtraining te voorkomen. Naast goed luisteren en kijken, kan de (sport)arts ook voelen. Overbelaste spieren voelen vaak gespannen aan.

1,\ ?b


Ook kan de (spoÍl)arts in een laboratorium het bloed laten bepalen De uitslag van dit laboratoriumondezoek kan een goed hulpmiddelzijn om overtraining te voorkomen of te herkennen, maar dan dienen er wel per atleet meerdere individuele uitgangswaarden bekend te zijn uit een periode dat deze goed in training en in

vom

was-

De atleet is letteriÍk aiet meer vooruit le branden, het herstel zal zeer lang (maanden) duren.

Factoren die van belang zijn bii het ontstaan van een overtrainingsbeeld.

. Energie-

of voedingsmiddelendeÍiciènties. Direct na een zware inspanning schreeuwen de spieren om snelle energje om het herstel optimaal te kunnen uitvoeren. Het is dus zaak

De veranderingen in het gehalte van het, van nature in het lichaam voorkomende, mannelijk hormoon testosteron en van het stresshoÍmoon cortisol kunnen een indruk

geven van

de mate van

om zo snel als praktisch

herstel en

overtraining. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat na zwaÍe inspanning het ho.monale evenwicht gedurende langere tijd verstoo.d kan zijn. Hierbii kan het

testosterongehalie

dalen en

het cortisolgehatte stïgen. B, atleten waarbÍ dit hormoonevenwicht is verstoord, is vaak ook het herstel vertraagd. Er zijn echter grote verschillen tussen atleten onderling. atleet reageert met verandeÍingen hoÍmoonwaaÍden, de ander niet of veel minder duidelÍk.

De ene

in

wel

Bij vrouwen zijn deze hormoonwaarden vaak niet goed als maat voor herstel en overtraining te gebruaken omdat de testosteronwaarde bij vrouwen (veel) lager ligt dan bij mannen en de waarde van het hoÍmoon cortisol sterk varieert in de verschillende Íases van de menstruele cyclus. De rol van de heÍsenen

ln de hersenen bevindt zich de hypothalamus, die rechtstreeks het autonome zenuwstelsel en, via de hypofyse, ook

het endocriene

systeem

(hormoonproductie) aanstuurt.

gez.en koolhydraatrijke maaltijd of voedingssupplement te nuttigen waaÍuit voldoende emergie gehaald kan worden. Ook een goede ijzervoonaad in het bloed en in de spieren is essentieel voor een goed herstel. Stress in de pÍivé-situatie. Denk

mogelijk

.

is, een

hierbij aan examens, sociale

.

en

flnanciële problemen. Onvoldoende (nacht)rust. Ëen atleet moet voldoende slapen, terwrll ook

overdag voldoende tijd voor rust aanwezig moet zijn. De hele dag efficiènt volplannen en tijd besparen op de nachtrust, is vragen om ellende. Een atleet dient zich te realiseren een zware trainingsperiode de behoefte aan (nacht)rust toeneemt. lnfectiezieKen. dient opgemerK te worden dat het herstel ook na een geringe infeclieziekte

dat in

.

Hierbij

(zoals een verkoudheid) gedurende meerdere

al

dagen veÈraagd kan zrn. Aanpassen van de trainingsbelasting is hierbij dus

het advies! Belangrijk is dat

de

atleet en de traineÍ zich realiseren dat infecl,eziekten eerder optreden als een alleet al overtraind is! Samenvatting

Als een atleet overtraind raakt, treden naast vermoeidheid, ook tekenen van mentale prikkelbaarheid op, waaÍbij de directe omgeving en de trainer het z,t aar te verduren kunnen krijgen. Daamaast voelt de atleet zich gejaagd, slaapt slecht, heeft minder eetlust en valt aÍ.

Samenvattend kan gezegd worden dat de atleet zelf het beste kan voelen of zijn lichaam na een training hersteld is. ln de praKÍk blijkt het echter vaak moeilík voor de atleet (en zín trainer) om hier voldoende naar te luisleren en de training hierop aan te passen. Een (sport)arts kan bijdragen aan een goed sturingsproces van de training en aan een vroegtijdig herkenning van een eventuele overtraining 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Ueriaardagslalender

,l

I Januari 2009 06 09 11

12 13 14 14

15 15 17 18 '18

18 21 21 21

23

26 27 2B

30

Sven Woinowski 17 )aat henny Vijgen 52 jaat Herman 44 jaat John Haan 5'1 jaar Frank 36 jaar Micheline 36 jaar lvlarcelv/d 41jaat Albert 62jaat Theo 62jaat Alice 60 jaar Youri Gidding 13 jaat Femke van Heugten 29 jaar Kamiel 17 jaar Jan 55 jaar Ron Fens 46 jaat Jos Krist 50 jaar Louis van derWouw 49 jaar Rob 42 jaat Francien v.Haaren(2) 43 jaar Huub Collaris 57 jaat André 59 jaar Benedikt 18 jaar Ger Schafihausen 55 jaar Annelies van 54 jaat

Kremer Vleugels Hosek Pol Verbunt Schmeits Lendfers

Jacobs

Schwanen

Smulders

Roumen Richter Dijk

Februari 2009 01

06 09 09 11

12

12 15 17 17

17 1B

18 21

23 24 25

RogeÍ Gillissen Carola Coolen lmme Wagemans Daan Wagemans PeterVerberk Daphne Simons Veerle Simons Huub Weijenberg lvÍartijn Daemen Marcel Quedvlíeg Dinand Radstake Gertie Uiterwík John Born Wim van der Linden M.Therese Weelen Pim van Spanje Rob Riksen Sander Vaessen Pierre MuÍrers

48 )aat 51 jaat 11

)aa.

11 jaat 60 jaar

jaaÍ jaat 55 jaar 14 jaar 42 jaat 42 jaat 54 jaat 50 jaar 55 jaar 4A jaat 17 jaat 46 jaat 8 jaar 61 jaar 13 13

Maart 2009 01

10 11 11

12 '15

't7 19 19

20 20 21

22 22 2A

30 31

Ruben Simons Hein Severens Mario Collei harrie de Kleín lngíd Ploumen José Entjes Dajo Sanders Sanne Daemen Jos Simons PeteÍ Jansen Gerda Raemakers Manon Rothkrans John Borjans John Hendrix lvo Eykenboom Bram van Heugten Monique Borghans Amo Hanssen

15 jaat

jaar 51 jaat 54 )aat 38 jaat 50 jaar 17 jaat 16 jaar 49 jaar 61 jaar 47 )aat 17 iaat 46 jaat 62 jaaÍ 20 jaat 3'1 jaar 43 jaat 37 )aat 59

Ane jarigen vAn hmt0 gefeliciteero

jl *q


S.T.B. 10 iaar geleden door Theo Schmeits

IeÍug in de tiid Hoe was het bii de S.T.B, 10 jaar geieden? Voor de ouderen onder ons en leuk weezien met vroeger en de nieuwere leden maken kennis met het rijke verleden van de S.T.B.

Ditmaal is de periode oktober,november en december 1998 aan de beurt

ln het najaar van1998 mochien we Harry en Maíl Boesten,Gerte Offeringa, lneke de Ploeg, Saskia Rademakers als nieuwe leden bijschrijven

ln het clubblad verschenen enkele kritische artikelen over het willekeurig plaatsen van wedstrijden op wedstrijdkalender, dit zonder overleg met de betreffende verenigingen Met name de Íelenraticaloop( 1 week voor de Heideloop), Mergellandmarathon ('1 week voo. de 15 van Landgraaf,maar die wedsirijd vond op het laaist toch geen doorgang) en de Meersser lraasloop ( dezelfde datum als de Kapellerbosloop) wekte grote ergernis binnen de S.T.B. op.

Ook sionden enkele marathons op het programma in het najaar van 1998. o.a Frankiurt op 25 okt. alwaar Ger Bodelier (02.43), Piene [Iuijrers (03.'12), Herm Gerards (03.14), Theo de Leeuw (03.15), Albert Verbunt (03.23) en Frank Eisenga (03.46) van staar gingen.

Wiel Frins liep de marathon van Etten-Leur in 03.04.01

GeÍ Schaffhausen,Huub Weijenberg, Fredy Geilenkirchen, Sjef van Ooyen, Roland Oostwegel en Louis Cordewener gingen van start in het verre China in de marathon van Peking Dan had je nog de WelterhoÍloop waar Rob Riksen, Jos Krist en Theo Schmeits de 10 kilometer binnen de 40 min. liep.

Ook de STAP loop was zeer intrek bij de S.T.B.'ers ruim 20 man/vrouw waren present met een goede klassenng voor Rob Riksen

Dan wil ik jullie tenslotte een sappig stukje niet onrhouden dat W:el Frins destijds in het clubblad schreef over de wedstriid 'Dwars door Hasset" Hrer een kle:ne passage van dit verhaal: "Temidden van de 1500 voor de afsluitende 15 kilometers bevonden zich ook een aanial dwaze "OllandeÍs"van een atletiekclub S.T.B. genaamd, die zich naar de grote stad begeven hadden. De doffe ellende nam voor hun al een aanvang toen die heikneukels van den pariang naar den inschrÍving moesten gaan. waÍen bekants haristikke verdwaald en een deel van hun kon zelfs niei meer terug om zich om ie kleden. lraar alee wí Belgen draaien onze hand er toch niet voor om , om de kleedkamers en inschrijving zo'n kleine 2,5 km uit mekaar te leggen. Zeg nu eerlijk, as ge 15 km. kunt lopen, kunt ge dat bitteke toch zeker ook nog aan, ook al zijt gij schaars gekleed om aan de wedstrijd te beginnen of zeiknat bezweei omdfat de match net afgelopen is.

Ze

MaaÍ goed, al onze companen uit het oosten waren bijtijds ingeschreven zodat ze zich richting start konden begeven. iraar ja, het vertrek, zelfs daarna hebben die S.T-B.'erkes moeten zoeken. Alee, het waren toch maar een paar kleine obstakelkes in de vorm van nutteloos podium,een lege eretribune, verschillende meter hoge dranghekken en een opengebroken weg, die oveÍwonnen moest wo.den om bij het vertrek te geraken. Tenslotte, zij ge een sportmens of niet, zeg nu eens eedijk.

2

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


DooÍ: Jos van Spanje

leugilnagina S.ï.8. Wedstrïdverslagen, andere gebeuÉenissen en wetenswaardigheden van de S.T.B. Jeugd

Kapellsrboslooo. traininq oo locaÍe

Enci-Berqloop Na een zaterdag waarop het geen moment droog was, verraste de zondag ons toch met heerlijk herlstweer en af en toe een

beetie zon. Gelukkig maar, want

in

Maastncht was het weer tijd voor de Encibergloop, en a s je dan hetzelÍde weer hebt als op zaterdag.. .. Omdat de verslaggeveÍ een beetje laat op het parcours verscheen, heefi hij niet alles

"live" kunnen volgen. Daarom miste

7'

hí wél in

sportkleding zag lopen, maar daama even kwijtraaktet Youri kwam uiteindelijk als 7e over de eindstreep.

Tenslotte zagen we Anique die een '1" plaats pakte en het dus uitstekend deed. Na de laatste jeugdloop, rond 14.00 werd

jaren

gezamenlijk het parcours te verkennen en eens gezellig samen te

trainen. Zo kreeg het Kapellerbos op deze zaterdag een extra kleurtje door de aanwezigheid van het vele blauw van de trainingspakken.

hij

Kamiel, die in een sterk deelnemersveld op plaats binnenkwameen geweldige Wél zag hij Boy een uitstekende wedstrijd lopen en in zijn eerste crosswedstrijd een mooie 3" plek pakken. Ook zag hij Kyra en Kaj hun wedstnjd lopen. waarbij Kaj rn zijn eerste wedstíjd als A-pupil op een 5" plek binnenkwam, terwijl Kyra op een 4e plaats, dus nét naast het podium eindigde. Wie hÍ

ook miste was Youri, die

Het was iijdens de 1e Kapellerbosloop training koud en wit. Toch was er ook dit jaar weer veel belangsielling van zowel jeugd als ouders om net als vooÍgaande

omgeroepen dat de prijsuitÍeiking om 15.30 zou plaatsvinden en dat men tot die tijd heedijk kon genieten van Afrikaanse klanken uit Kenia.-.--.

Ook op zaterdag 29 november, een dikke week voor het grote evenement, was het weer druk in het KapeJeóos. Deze keer zonder sneeuw en een stuk minder koud, maar opnieuw gezellig druk. Ook deze week waren er weer diverse ouders die zelf eens wilden meemaken wat hun kinderen tijdens de trainingen mee maken.

Onverwacht bezosk voor pugillen Woensdagavond, de baan bÍ Avon, zoals altijd De jeugd traint, en woÍdt de energie zo kwijt Maar opeens. de jeugd weet niet wat ze ziet Daar komt Sint met zÍn Zwarte Piet De pupillen worden door Piet naat de kantine gehaald En er is niemand die daarvan baalt


Adviesbureau voor bedrUven ri3;.,::: Ă?r,-;l*rĂŻ

en

*

vrije beroepen

Col

lectieve werknemersverzekeri ng

Ziekteverzuim Arbeidsongesch i ktheid

Aansprakelijkheid Tra

nsport-Wa gen pa rken

Brand-Bedrijfsschade Hypoth eke n-Bed rijfskred iet

Kissel

47-

64L6 AA Heerlen

Telefoon: 045-5740002

/ 06-29042500

Fax:045-5719930 1)


Dan pakt Sint het grote boek, en slaat het open Sommige denken dan: "was ik maar lekker buiten blijven lopen" Maar wat in het boek staat, valt best mee Het is immers de jeugd van STB DooÍ de jaren heen hebben wii geleerd Dat Sint goed wordt geinformeerd Pupillen groot, of pupillen klein Van sommigen weet je dat ze er zijn En anderen, die zijn juist stil en heel gedwee Die doen stil en rustig aan de training mee

A t-:,

25e Kapellerbosloop

Zondagmorgen 7 december, het anders zo vandaag de rustige Kapelleóos vezamelplaats van mensen die het leuk vinden om door de modder en over gladde paadjes een parcours af te leggen, waar de 'normaie" wandelaar met zijn stevige wandelschoenen zich nog eens flink over zou bedenken. Deelnemers aan de Kapellerbosloop hebben hier vooraÍ al over nagedacht en zijn zoals ieder jaar in groten getale naar Landgraaf gekomen omdat deze wedstrijd iets heeft wat anderè wedstrijden waarschijnlijk niet hebben. lk vraag me trouwens aí oÍ er mensen zijn die

is

deze wedst.ijd ook tijdens

L

Het gaat tenslotte niet alleen om winnen of een snelle tijd Maar vooral om plezier, viendschap en gezelligheid Dit iaar werden door Sint ook veel nieuwe kinderen begroet En je zag Sint genieten, want dat doet hem goed Wanl de jeugd is net àls Amerigo, zijn paardje Overal waar ze komt het "STB_

visitekaartje" Natuurlijk was Sint niet met lege handen gekomen En had ook voor iedereen iets meegenomen Ook voor de trainers was er een kleinigheid Voor hun inzet, geduld en vrije tijd NadaL er noq een afscheldslied was gezongen

Ís Sint weer op zijn paard gesprongen Het was weer gezellig, de Sint is klaar Bedankt, en hopelijk tot volgend jaar

de

24

voorgaande edities hebben gelopen. Want als je tijdens de hooÍdloop aan de flnish ziet hoe sommigen de staat, en passeren, goed kun eiodstreep voorstellen dat iemand met recht zegt: "eens, maaÍ nooit meel

je

je je

Ook dit jaar zijn er weer veel deelnemers, en de sfeer is uitstekend. crossers zlln mensen die niet zeuren over slecht weer, regen of kou. Zelfs de mensen die als jurylid, parcourswachter, starter oÍ in een andere functie vele uren in de kou moeten

staan, doen dit met een lach op hun gezicht. Het 'lijden' van deelnemers en

dit jaar weer vezacht door de warme koflle en de heerlijke zelfgebakken vla die door de

toeschouwers woÍdt ook

Jeugdcommissie word verzorgd.

Én dan natuurlÍk waar iedereen toch voor gekomeni de wedstrrd. is Ook dit jaar was de jeugd van STB weer ruim vertegenwoordigd, waarbij we diverse

nieuwe gezichten zageni pupillen

en

junioren die nog niet zo lang lid zijn, maar

wél aan deze geweldige

wedstrijd deelnamen. Vooral voor hun gaat het om het meedoen en de Jinish halen, waarbij de plaats waarop je binnenkomt niet het belangrijkste is. Toch zagen we ook dit jaar weer dat er genoeg talent bÍ de jeugd aanwezig is; zov,lel bÍ de allerkleinsten als bij de junioren zagen we mooie prestaties.

1í ?À


Bij de meisjes-pupillen zagen we direci na de siart hoe de A-pupillen afstand namen van de B en C{jes, tenminste van een groot deel daaryan, want er was één Cpupil, die zich dappeÍ weerde en in de voorste gelederen het eerste rechte stuk aflegde: Minke Bisschops.

Deze Minipupil wist de kopgroep goed bij houden en won dan ook bij de Cpupillen. Bij de B-pupillen zagen we Beau als eeÍste over de flnish komen, al besefte zij dat toen nog niet omdat ze tussen de Apupillen over de íinish kwam.

te

We kijken tevreden terug op

deze

jubileumwedstrijd, waarbij ook deze keer een compliment voor de organisatie en een bedankje aan de sponsoren en Sjef van Ooijen in het bijzonder. Ook een compliment voor de catering die weer geweldig was, en een woord van dank voor de ouders die voor ons bakten en die zichzelf opnieuw overtroÍfen met heedÍke vla's en ander gebak.

Tenslotte waren er de A-pupillen waarbij het Kyra was die na een geweldige sprint als eerste over de lijn kwam, met Imme op een

moote

3e

plaats.

Bij de .iongens-pupillen waren natuurlijk

alle blikken gericht op de A-pupillen waar we Kaj een mooie race zagen lopen en als 2e binnenkomen.

Daarnaast was er narLurlijk bewondering voor Daan die zich vanuít het middenveld naar voren werkte en na een sterke spdnt

de 3" plaats wist te pakken. Bij de meisies-iunioren ook veel

podiumplaatsen voor SÍB- Mirna op 1 en DoÍeen op 2 bÍ de B-Junioren, en een hele mooie 3e plaats voor Lara, gÍote zus en voorbeeid voor lvlinke (en die had goud) Eij de iongens-iunioren was eÍ een mooie

en door hem zelf onverwachte 3e plaats voor Jorjk, die uitstekend liep. Ook een 3'

Komende CrosswedslriideÍr

parcoursrecord aanzienlijk verbeteÍde en

Kerstcross Parkloop Beek Abdijcross

op een gewe,dige 1e plaats

qv

Maar hei grootste compliment is natuurlijk voor de jeugd die op deze dag opnieuw liet zien hoe mooi sport kan zÍn; niet alleen door te winnen, maar vooral door mee ie doen en ieder op zijn manier, de wedstrijd uit te Iopen.

plaats was er voor Jeifrey, die net als Jorik,

rustig startte en daama de inhaalrace startte. Tenslotte was er natuurlijk Kamiel die een hele sterke race liep en zÍn

,

Natuuriijk ook een bedankje voor de ouders die hun klnderen op deze dag kwamen aanmoedigen (en die na thuiskomst de wasmachine weer konden aanzetten orn de spullen van hun kroost weer schoon te krijgen).

:

vnjdag 26-12-2A08 zondag 11-01-2009 zondag 25-01-2009

eindigde.

Bij de prijsuitreiking, in de hal van Sjef van Ooijen, was het een druKe van belang, en zo hoort het ook. Als je een prijs wint, mag iedereen dat zien, en moet er natuurlijk applaus zijn, en dal was er. Ën was er natuurlijk Rik Radstake die zijn verjaardag vierde, maaÍ wél meeliep in deze cross. Dit werd beloond door een grote groep "fans" die hem bÍ de finish opwachtte met een spandoek en een uitbundio "Leno zal hii levèn

Tijdens de training kun

je je voor een

wedstrijd aanmelden (kan ook via een mail naar Jos een van trainers)

of

de

Tot één dag voor de sluiting van

de

voorinschrijving kun je je aanmelden (maar natuurlijk hoe vroeger hoe liever) Wle te laat is met aanmelden, kan wél meedoen met de wedstrijd maar moet teÍ plekke zelf inschrijven en natuurlijk ook zelf betalen. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


SPORTS MEGASTORE

DECATHLON KERKRADE afrit Kerkrade West - naast Roda JC stadion llm zaterdag van 9 uur tot 19.30 uur KOOPAVOND DONDERDAG TOT 21 UUR van maandag

.6i.decath

lon.nl


STB Clubblad 2008 nr 5  
Advertisement