Page 1

:t.

&iia,-


Jaargang 23

-

oktober 2008

-

nummer 4

't eSTaEletje is het clubblad voor de leden van a.v. Sport en Trimclub Brunssummerheide Het clubblad verschijnt 5 x per iaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail:

Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

íSt

kopii

Gravenweg 56, 647'1 VZ Eygelshoven 045-5352003 / 06512960'17 t schmeils@home.ni TheoSchmeits,HermanGerards 13 december 2008

sport en Trimctub

'rót"

Brunssummerheide i-S\ tttr' 20

Vootzitler:

AlbeÉ Verbunt Tel.. 045-5314854

Kerkraderweg 6372f2 LardgtaaÍ E-mail: albertverbunt@wanadoo.nl

Secretaris:

Vicky

Íeeken Íel.:045-5712812

Ovidiusstraat 6417 VS HeerÍen E-n'rail:stbsecretariaat@wanadoo.nl

51

Ploumen Tel.:06-1 0897824 Alqemene Zaken: Jos Janssen (vice-voozitter) Tel. : 043-4591995 Leden: Frank Eisenga ÍeL A6-44996122 Bed Daemen

Eygelshovenerweg 13 6374 KB Landgraaf É-mail: annickplournen@home. nl

Tel.: 045-5353177

Aan de Put 6373 VÏ Landgraaf E-mail: bertdaemen@home.nl

Ledenadministratie: FÍank

Eisenga Tel.;06-44996122

6372 ND Landgraaf Koempel E-maal:stb{edenadministratie@home.nl

JeuodsooÍt:

Dick van Pelt

6374 i/D Landgraaf Spaarweiden É-mail:dickvanoelt@wanadoo.nl

Penninqmeesier: Annick

STB Postadres: Bankrelatie:

website

Adverteren:

Tel.:045-5325803

22

6343 CV Klimmen Schepenbank E-mail: l9§.4!!lll3!§§9!@yq!qdq9.!1

69

6372 ND Landgraaf Koempel E-mail:frank.eísenqa@homenl

44

69

37

htto://www.avstb.nl Ovidiusstraat

51

&7'1 VS HeeÍlen

RabobankLandgraafrck.nÍ.172433975 t.n.v. Penningmee§er S.T.B. 6374 KB Landgraaf EygelshoveneÍweg '13 via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis


IrrinteÍtraining 2008 - 2009 Dao

Tiid

Plaats

Maandag

18 30

Garage Mengelers

18:30

Garage Mengelers

Maandag

Tíaininq Duurloop- 1 uur. Bestemd voor gevorderde lopers, die samen een uurtje ontspannen irainen Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen haÍdlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit

Beoeleiderís) Vrije Training

l

Frank Eisenga

'10kmóu

Maandag

19:15

Sporbzaal

KakeÍt

Oinsdag

1B:30

Garage lV!engelers

Woensdag

18:30

Garage lvlengelers

Woensdag

18:30

Garage I\4engelers

Woensdaq

18:45

Woensdag

'18.45

Atletiekbaan

AVON. Atletiekbaan

AVON Atletiekbaan

Donderdag

18:30

Vriidas

18:30

Garage Irengelers

Zelètdad Zeletded

10:00 1 1.00

Coopeóaan Coooeóaan

Zaterdag

16 00

Zondag

8:30

AVON

Exdel,

Landqraaf

Cooperbaan

Conditielraining. 1 uur- Algemene conditietrarning met muzjek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene ulthoudingsvermogen, krachi en coördinatie willen verbeteren. lntervaltraining. Deze zwaardere training duurt 1:15 tot í:30 uur. Bestend voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (rnlv), die 1:15 uur op een rustiger tempo lop€n, kunnen rneedoen. Duurloop. 1r 15 uur Bestemd voor gevorderde atleten (m/v), die een ontspannen d!Lrrloop of hersteitraininq willen houden.

ÀIarjo Moonen

Ger Bodelier, John Hendriks, Theo Schrneits

Albert Verbunt

Looptralning voor beginnende opers. Speciaal voor lopers (m/v), die echt zonder basis willen beginnen.

Saskia Rademakers

Pupillen A,B,C. 1.15 uur.

Jeuqdtrainers

Junioren. 1.15 uur.

Jeugdtrainers

Baantraining. 1.30 uur. Deze training op de atletiekbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopeÍs (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de traininq. Duudoop. '1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uuÍtje ontspannen trainen Pupillen A,B,C. 1 uur. Junioren. 1: 30 uur. Rustige duu.ioop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurloop van minimaal 20 minuten kunnen haídlooen Duurloop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor qevordeÍde lopers.

Linden, Theo Schmeits

Vrije traini.g Jeuqdtra ners Jeuodtra ners

Harne Lejeune John Hendrix, Theo Schmeits

Inlichtiagen over tainingen Senioren: Wim van der Linden Jeugd : Dick van Peit

Tel. 045-52'17013

Íel

045-5325803

E-mail: wlindea@brlrnssum net E-l.nail: dlckvanoelt@wanadoo.ni


Aan het woord: Albert Verbunt

llan de uoorzitter

De eerste offlciële Decathlon Íraploop was

een groot succes. Er was een enorme aandacht van de Media. Zo maakte S.B.S. 6 een reportage voor Hart van Nederland en waren TV Limburg en diverse kranten eveneens aanwezig. zoals gewoonlijk was de organisatie goèd, het weer mooi en hebben Wim en Roger er weer een gezellige boel van gemaakt. Er waren alleen nog niet voldoende deelnemers, maar dat komi, door al die aandacht, volqend iaar goed.

De najaarsmarathons.

Ea qaa' v1/eer drverse S.l verschillende marathons,

B ers raar o.a Berlijn,

hooÍdsponsor Decathlon.

Munchen, Drèsden en New York Het bestuur wenst een ieder veel succes en bedankt de trainers voor het begelerden en het maken van de schema's Hei is niet meer zoals in het verleden dat wij met zijn allen naar een Marathon gaan, tijden verandeÍen. lk heb wel begrepen dat een groep in 2009 de mooie en zwaae Jungfrau Marathon wll gaan lopen. Dus als le interesse hebt geeÍ dat door aan een va. de leden van het bestuur.

De vakanties zijn alweer vergeten en de

De 25e Kapellerbosloop.

BedanK aa^ aIIe

medewerkeas,

SjeÍ van Ooyen en

natuurlijk

deelnemers, toeschouwers, Snowwodd, de

winiertrainingen zijn in aantocht.

Zoals jullie

al

weten verschuiven

de

donderdagavond baantrainingen wederom naar de baan van Avon De jeugd traint op woensdagavond bij Avon. Het bestuur heefr met Avon goede afspÍaken gemaaK over de gang van zaken en we zrln er van ovenuigd dat alles prima zal verlopen.

Zaledag

27

september, waren de

clubkampioenschappen voor groot en klein op onze eigen cooperbaan. Drt stukje heo ik helaas moeten schnjver voor de clubkampioenschappen, en over de afloop was dus nog niets bekend. l\raar ik ben er van overtuigd dat dit clubkampioenschap zoals gewoonlijk weer goed georganiseerd en gezellig was.

De Kapellerbosloop woÍdt voor de 25e keer geoÍga.iseeÍd dat is al een prestatie op zich. We hebben nooit te klagen oveÍ het aantai deelnemeÍs maar ik vraag bij dezen dat de S-T.B.ers massaal Inschrijven voor deze pÍachtige cÍoss.

ln iedeí geval hebben wij naast de

hoofdsponsor SjeÍ van Ooyen ook nog een co sponsoí gevonden. Mitralis Diagnostisch Centrum sponsort samen met Sjef van Ooyen een prachtig T ShiÍt. Verder probeíen wij deze loop zo veel mogelíjk onder de aandacht te brengen van de media, een mooie T.V. Reportage heeft deze loop zeker verdiend. lk wens Theo Schmeits in ieder geval al veel succes met de vooÍ bereidingen.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Adviesbureau voor bedrijven en

wije beroepen

verzeke rin gss pecialist

Collectieve Werknemersverzekeringen - Ziekteverzuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Tiansport -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Hypotheken-Bedrij fskrediet Àkerstraat 30 - gll IIB Heerlen Telefoon: M5-5740002 Mobiel: 0G290425ff) Fax: 04í5719930


Jan Schwanen verteld zrn belevenissen bij deze beÍgmarathon.

Alpin- ilamthon 0[erctauÍen Alpin Marathon in Oberstaufen gehouden op 7 juli 2008 is een van de kleinere bergmarathons wat deelnemers betÍeft, maar beslist niet makkelijke. als de bekende grotere bergmarathons zoals o.a. Jungfrau, zemat marathon. Hier moesten t í800 hoogtemeters oveÍwonnen worden en op sommige plaatsen was "Trittsicherheit erforderlich (Absturzgefahr! )"

ln oKober 2007 begon het te kriebelen naar welke maÍathon een groep S.T.B- wilden gaan. uiteindelijk werd Mrinchen 2008 gekozen. Ze,f oegon ik te twijfeie. daar milr voorkeur toch liever een cross of bergmarathon zou zijn.

Na thuisoverleg zei mijn vÍouw. waarom gaan we niei een week naa, Zuid-Duitsland op vakantie en ga jij ergens een of andere wedstrijd lopen. Zo gezegd zo gedaan. na wat zoekwerk in een lopersboek voor Duitsiand viei mijn oog op de marathon van Oberstaufen. Na de site bezocht te hebben en de foto's van voÍig jaar was ik overtuigd dat dit het zou worden. lk besloot tot inschrijven. het was een kleine marathon. l\rlijn vrouw zocht inmiddels voor een hotel of gasthaus in de een dorpje in de buurt

trd

en na enige hadden wij eindelijk iets gevonden in OberÍeute,

Begin april begon ik met trainen. Saskia had zich naar ik hoorde ingeschreven voor de.Zermatt marathon. lk dacht waÍ jammer dat ik me reeds heb ingeschreven, daar ik zelf in hei begin ook aan Zermatt had gedacht. Zo konden wij wel nog wat samen trainen. Het ging voortvarend met trainen maar eind april kwam er een kink in de kabel. lk raakte tijdens een training geblesseerd aan de enkel, omgezwild- Verschillende maal naaí huisarts. Weg trainingsschema weg clubreis Leiden . 3,5 week totaal niet gelopen. Eind mei y/eer met lopen begonnen met nog 5 weken vooÍ de boeg

Jën in actie in een prcch@ bergdecot


ik moest alleen de eerste 2 weken op harde ondergrond lopen- CZ loop werd de eerste test en het bleek goed te gaanDe halve marathon van Herzogenrath en Vaals Venlo waren de laatste test-

Op donderdag 3 juli vertrokken wij mei zijn drieën naar Oberstalfen. Na een rit van reistijd in totaal) 650 arriveerden we brj ons gasthaus. Het was heel knus en je kon er goed eten.

km ( I uur

Vrijdags hebben we Oberstaufen bezocht en getracht een beetje het parkoers te volgen en de berg te bezoeken (Hochrat ) welke ik rnoet beklimmen. lviet de kablnelift zijn we naar boven geweest maar er was weinig uiizicht. Zaterdag 5 juli was het eindelijk zover de weersvooruilzichte. waren voortrefleliik zonnig en warn'r. Om 8.30 was de start van tweederde en hele marathon beide met ongeveer elk 200 deelnemers. Na een rondje sintelbaan begon de wedstrijd. Na ongeveer 2 km moesten we reeds door bos een lange en lastige klim overwinnen. hierna was er Lange afdaling naar ongeveer 600 rneter hoogte. Over wat verhaÍde Iandweggeties kjommen we naar Steibisch op 800 meteÍ hoogte. Het 10 km punt bereikte lk in 1 uur. Nu begon het echte klimwerk. Slingerend naar boven oveÍ bospaden grindpaden, groene velden, veei trappen alles wat rnogelijk was, Falkenhiitte. Na de aan verzorgingspost werd de klim ruiger. Veel rotsblokken en boomstronken waar we een weg moesten zoeken- heel veel moeten lopen. tot op 1600 meter. Hierna kwamen we op een pad met schitterend panorama de Oostenrijkse alpentoppen

tot

de

Dit pad ging dan weer naar boven dan weer naar en ook over veel rotsblokken reqelmatig moest ik me aan de rotsblokken omhoog trekken om vootzichtig naar beneden klirnmen. We moesten zelfs een ladder op. Het hoogste punt '1730 meter na 21. krn bereikte ik na 2 uur 54 minuten. Over 1'1 km bijna 2 uur gerend (gelopen). Hiema volgde een afdaling van 6 kilometeÍ.

VooÍ mljn doen liep ik eigenlijk heel snel naar beneden lvlijn vrouw en dochter stonden daar reeds enige iijd orn me aan te moedigen.

Na de verzorgingspost ging het over het heuveiachtige parkoers weer terug naar Steibisch en van daaruit weer richting OberstauÍen met een lastige afdaling (lk voelde overal pijn en krarnp ) en dan nog de laatste klim, die lk ook moest lopen en dan nog 3 km naar net sportoar{ waè'mrln vroLw en ï'Jn dochleí Jileràaro aanwezlg waren. I\,4oe maar zeer voldaan bereikte lk na 4 uur 56 de ilnish. heerlijk Na een pilsje en een goed bad uiigerust bij het hotel. De volgende dag zijn we nog naar oberstdorf geweesi en de Breitbachklam voor een ekkere wandeling. (nog droog ) later io de mlddag flinke regen. Hierna begon de spierpijn tot en met dinsdag. Daar de weersvoorspellingen slecht waren te Jgreis -àa.dag aanvaard

lebber we

de

Al met al een schitterende marathon. de moeite waard.

Uitslag:

67

Jan Schwanen

04 56 15

Plaats 6 bij de M50

'^7\

lq | - . \'4)--

beneden

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Prestaties van S.T.B. leden in de diverse wedsirijden door Frank Ëisenga

0iuerse uilslagen 20' lsola Rur 3-BriickenlauÍ 26 iuli 2008 5.06 kilometer

2 lwan Theunissen 6 Richard Thomas '10 kilometer: 27 Ellis Jacobs 50 Herman Geaards 57 Paul Jacobs 7A Hein Bodelier 127 Lenie Jacobs

00 16-56 00.18.29 00.40.29 00.43 10 00 43.28 00.44.15 00 48 56

De 10 kilometeÍ van Durwiss 2 auqustus 2008 4 kilometer:

35 Hlub Collaris 10 kilometer 4A Ouirien van Son /2 Sjack Hoop 99 Frank Eisenga 100 Rob Smulders 105 Herman GeÍards 112 Hein Bodelier 147 AlbeÍt Veóunt 150 Paul Jacobs 191 Pierre Muijrers 202 Herman Kremer 223 John Oostdijk 310 Lenie Jecobs 33e

00 19 36 00.38.41 44.44.27 00.41.53 00.41.56 00.42.06 00.42.16 00.43.40 00.43.48 00.45.42 00.45.24 00.46.06 00.49.32

Monschau Marathon 10 auqustus 2008

21 Ron Fens 86 John Haan '196 Herman GeÍards 516 Hein Bodelier

03.08.52 03.33.02 03.50.'15 04.33.29

AlbeítVerbunt

Rutjens John Oostdijk

85

Wlm

12

JosetteGijselaers

86

Nacht van Maarland 6 september 2008 5 kiiometer:

27 Leon Schoonbroodt 00.19.33 PR 10 kiiorneter: 2 lwan Theunissen 00.33.57 10 Rob Riksen 00.36.21 29 À/arcel Coerver 00.39 51 35 lvo Vincken 00.40.52 40 Paul Jacobs 00.41.57 49 Hein Bodelier OO.4?.57 61 Ronald Smeets 00.46.49 Brabant Daqblad Tilburq ïen Miles 7 septembeÍ 2008

400

13

Hein Bodelier

14.28.23

5 kilometer: 00.21.47 Cor van Jos Duteweerd 00.21.47 10.4 kilometec Paul 00.45.12 Lenie 00.49.49 Jan 00.55.1S

20 22 48 14 130

Haaren

Jacobs Jacobs Manders

Dam lot DamlooD 21 september 2008 4 enqelse miil: Ed

01.20.53 0'1.28.39 01.32.00 01.32.00 01.35.59 01.40.48

01.13.21

25" Grosser StadtqartenlauÍ 20 september 2008

Volks-undStraaenlauf 23 auqustus 2008

3 17 27 28 37 5

John Oostdrlk

Run Winschotefl 100 km NK 13 september2008

í 9éHambacher

Halve maaathon: Arno Hanssen Sjack Hoop John Haen Ron Fens Frank Eisenga Sakia Rademakers

01.41.18 01 50.44 01.51.03 01.51.04

37 53

Dove.en Evers

Adíenne

00.25..41

00.27.36

35' Real-Berlin Marathon 28 september 2008

8526 4512

Oostdijk

03.39.11 John Petra van Tongeren 04.35.38


Saskia RademakeÍs beschrijft haar belevenissen van deze loodzware marathon

Iermatt ltlarathon

Ruim meer dan 1900 hoogtemeters moetén de atleteo overwinnen, om van 1116 meterhoog gelegen St.Niklaus in het diepste dal van Zwitserland, over het kuuÍoord Zermatt ('1616 MeteÍ boven de zeespiegel) met de mooiste berg van de wereld, de lilatteÍhorn, in het midden van 29 vieíduizendeB om op het 2585 meter hoog gelegen Riffelberg aan de Gornergraad te komen. 42'195 meter puur natuur wachten érop om ontdekt te worden.

5 en 8 is het parcours

lk droom van bergen (en soms wat anders). Deze droom begon tijdens de voorbereiding van de JL-gfraL -aratho. 2003 lk zèg die perjode een alflche met een hardloper en de l,4atterhom als achtergrond. Tot 5 juli 2008 heeft deze droorn qeduurd, toen begon de werkelijkheid. l\,4e nret laten weerhouden door het vermoeden dat ik zeer waarschijnlijk deze uitdaqinq alleen zou moeten aangaan had rk s ^achts aa_gere'd. Dromen ooe ;e normaal gesproken ook in de donkere uren. Heb k er spijt van?..............absol!ui nietl

Tussen km

Zaterdag ochtend 5 ju{i. De wekker gaat om 6.30 u af. Buiten is het 6 graden en nog bewolkt. Ik zjt ondertussen met trainingsgoed en regenjas aan een bakje brinta klaar te maken. l\íijn oveóuren in de camper slapen nog, ook zij gaan lopen. AIs training voor de trans alpine run in Augustus. Hun begeleider zal tiidens de wedstrijd mijn onverwachte supporter worden want ik biijk de beiden heren steeds voor te blijven. Met de trein naaÍ St Niklaus op 1085 m hoogte, een klein dorp waar de tijd heeft

heerlijk lopen. Links bergen, rechts bergen mei uitzicht op de gietsjeí en vlak langs een gigantische puinhelling van een steenlawine in de jaren 90.

.

ïe

L'l(-n rugzakje met droge kleding afgegeven en op weg naar de start. Het viei me wel op dat men hier de discipline had om niet te dringen in het starivak. Samen met nog wat lopers hadden we .uimte zat........of klopte hier iets niet? Nee dus. Het siartdoek hi.g verkeerd om en het echte startvak stond bordenvol springende en warmlopende lopers,klaar voor de start. Vanaf de start ging het meteen omhoog, het dorp door.

aangenaam vlak(kig).

Je loopt over onverharde brede

paden

afgewisseld met korte stukken asfalt. Doo. het geringe aantal deelnemers liep ik al viot ongehinderd mijn eigen weg Bij km B kwam het eerste gernene stuk

ik

wist van mijn parcours verkenning dat dit vrij lang duurde en paste mijn tempo aan. Het was zo'n stuk waarva. je steeds denkt dat het zo wel aÍgelopen is en het weer normaal wordt. Tussen de dorpen St Niklaus en Ra.da is omhoog,

qer ïede door de geweldige omge!irg

[Iijn tenije stond langs het parcours

op

circa 12 km.

De nog

aanwezige campinggasten en behee.der moedigden ons vol oveÍgave aan. Bij het dorp Tasch lopen we weer over de enige grote weg naar Zennatt. Op dit stuk mag normaal al,een woon- werk verkeer rijden maar op deze dag is het geheel autovrij. We lopen de tunnel in en direct achter de tunnel slaan we de grote weg af en begint het met de smalle bergpaden, boomwortels en stenen.

Het lelke weri< ls begonnen. Af en toe wordt mijn eigen tempo onderbroken door een groepje lopers bij een wat lastiger stuk. Ceeft 1iet. zorgr ervoor dai ik mijn energie goed verdeel


Bij Zermatt het spoor over en door hei feestende dorp heen. Hier is het wisselpunt van de maíathon estaíette ( 2 x 21 km).

Door Zermatt blijft het parcours omhoog gaan en lopen we het dorp tijdelijk uit om trdens de draai nog even een korte maar pittig heuveltje te pakken,gelukkig mogen we dit ook weer af. Op de weg lerLg Ze.rran n sraaÍ mijn camping supporter, het gaat prima en hij wenst me veÍder veel plezier. Eenmaal uir Zernatt beq;nt het minsr ^1ooie stuk, eigenlijk het minsl rnooi omdat het 6 km lang aileen maar omhoog loopt. Na 5 km begint dat toch een beetje te vervelen. Veel lopers zakken op dit stuk al door hun energie heen.

Het heeft wat weg van de muur

van

Wengen in de Jungfrau í'rarathon. Je kunt een stukje rennen maar dat bekoop je al vlot. lk heb binke. met de handen op de knieèn geparkeerd zien staan. Een vrouw bleef dapper naast me dribbelen maar gaf dii uiteindelijk toch maar op.

Een mountainbiker probeert naast

me omhoog te fletsen maar valt met fiets en al om. Net boven hoor ik, nog voor dat ik hem zie mijn 'persoonlijke begeleidel' Hij gaat uii zijn dak van enthousiasme en feliciteert me al ver voor de ilnish. lk juich ook, van vreugde dat de helling bedwongen is, ik zijn lopers dus nog steeds voor ben en ik nog maar minder dan een km hoef. lvÍaar niet te vroeg juichen want er zijn nog twee vervelende bultjes die genomen moeten worden en de benen willen eigenlijk niet meer.

Op de top, met de I\,4atterhom in mijn rug, staan 2 fotograven dus ik grijns nog harder dan ik al de hele wedstrijd doe De finish in zicht, de laatste 150 m bergaÍ- Oppassen dat je op dit stuk je nek niet breek want het pad ligt er lelijk bij. lk stuif zonder angst laags 3 èarzelenoe heÍen en flnisl- met r.jn handen in de lucht De tild was niet belangrijk maar uiteindelijk wel tot grote tevredenheid leidend. Bij de ilnish is het een gezellige drukte en beperkte chaos. De douches (Duits merk) zijn heerlijk en ik igt rnet een srnile op mijn gezicht in de alpenweide na te genieten. Laat in de nTiddag dan toch rnaar van de berg afscheid genomen en mei de trein naar benedenDeze marathol.] was geweldig, schitterende omgeving, goede organisa{ie met vriendelijke mensen, perfecte verzorging en mooi weer. Maar dat laatsie is mazzel.

S'avonds

in mijn tent, gefeliciteerd

Bij het 30 km punt gaat het parcours over echte bergpaden en kun je bergaf een

door

en de vele sns-jes

caflpinggasten

luisterend naar de regen. Hoezo mazzel? Deze droom is waarheid geworden. Ben al vlot weer verder gaan drornen. Van het verleden maar ook richting de toekomst.

beetje herstellen.

lk heb nu het gevoel dat ik alleen de wedstrijd loop want ik zie even geen enkele loper. Wauw, wat een machtig gevoel. Aangekomen bij de Riifelalp staat een folklorisch bandje de bergsfeeí op ie hogen. We zitten dan op ongeveer 39 km. De laatste drankpost en meteen zicht op een afschÍikwekkende klim langs de tandrad tÍeinbaan. Deze km hakken eÍ goed in en de energie raakt op. lllet mijn handen in de zijde om meer lucht te krijgen loop ik ornhoog.

Zermatt marathon: start op '1085m ílnish op 2585m - stijgen 1944m dalen 444r:,

-

Uitslag: Piaats 5'1 Iijd: 05.10.28 Plaats 12 V.Vet

I

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Gespeciaiiseerd io houhot en kifiw-erk%am heden

L.P.A.J. Wijnen

Hootdstraat i28 6372 Ă&#x2030;T Lardgraaf T.045-53i 25 65 F.045-533 21 84 M. 06-27 09 10 70

bo uwsen'ice.1. wij nen@,home-

ni

w_ww-bouwsewicewijnen-n1

Bij de pakken neerzitten koE nau -

Man oh man

? -

Autobedrijf Zdrojewski

!

PietersDorn-l rrlannenmode

Heerlen Geleenstraat 3436 en Promenade 33 )

Maastricht ( Grote Straat 1&20 S

)

itta rd

Molenbeekstraal

1.2

eerlenseweg 200 6371 HX Landgraaf H

Tel.045-5720002 Verkoop auto's AutoYerhuur & Leasing Reparatie & 0nderhoud APK keuringen Carwash Selfservice station l.iitgebreide shop


Een rubriek over zaken of personen die een bepaalde link met lopen hebben, door Jan MandeÍs

Blilr uit nctucnslGÍ Tiidens het volgen van de Olympische Spelen in Beiiing dwaalden mIn gedachten vaak naar voorbije Olympische Spelen. lk laat nu een aantal van die gedachten voor de lezèr concreet worden door ze aan het papier toe te vedrouwen, Zoals gedachten heen en weer flitsen, volgen mijn aantekeningen ook geen chronologische volgorde, maaÍ zijn ze een product van invallén.

l\íijn eerste gedachtenflits was:

mirn

medaille van de maÍathon van Beriijn in 1992. Een onvergetelijke SïB-reis. lk wist, dat op elke medaille van Beriijn een winnaar staat geportretteerd van de

Oly'rpische Marathon lk doo'( Ítlmedaille uit mijn veeameling op en zag daar het portret van Oelío Cabrera uit Argentiniè. lk weet nog goed, dat diens

zoon het startschot gaÍ tijdens de marathon van 1992. Een emotioneei moment voor hem. De Argentijn Delfo Cab.era werd geboÍen n '9'9. De Marathon van oe Speler In Londen van 1948 was de eerste grote

lnternationale wedstrijd, waaraan hij deelnam. Het zou een van de meest

dramatische worden uit de historie van de Spelen. De Belg Étienne Gailly dominee.de de .ace en kwam als eerste het stadion binnen. Tot ieders veóÍstering stortte hij uitgeput neeí, krabbelde weer op, stortte weer neer. Delfo Cabíera en de Brit ïhomas Richards passeeÍden de volledig uitgeputte Belg en snelden naar de Íinish. Cabrera won de spurl en de gouden plak.

Tijdens de marathon in 1908, ook in Londen, gebeurde hetzelfde als in 1948. De ltaliaan Dorando di Desideío Pietri 'sneuvelde . ook vlak vooÍ de finish. Hii kreeg wel nog als troost een gouden beker van de Britse konangin uitgereikt. Zin finish vond men onveÍgetelijk. ln 2012 ziin de Spelen voor de derde keer in Londen. Weer misschien met zulk een bloedstollend einde?

ln

1908 werden de Olympische Spelen,

zoals ik reeds vermeldde, ook al in

georganiseerd. Veel Londen marathonlopers zullen nlet weten waarom ze elke keer 42 kilometer en ]95 meter moeten afleggen en niet precies 40.42 of 43 km. De wat ongewone afstand van de maÍathon werd voor het eersi gelopen bij de Olympische Speien van 1908 ln Londen. De afsiand werd aangepast aan de grillen van de Koninklijke familie. Er was in de Britse hooÍdstad een parcours uitgezet dai begon voor hei raam van de kinderkamer van het koninklÍk paleis WindsoÍ Castle, zodat de koninklrke kroost de staÍt goed kon zien, en pÍecies eindigde voor de koninklijke loge in het Olympisch Stadion. ln Engelse maten: 26 miles en 385 yards,

meter. Die in Londen gelopen afstand werd in 1924 gestandaardiseerd en officieel gekozen oftewel 42.195

voor de marathon.

Het idee om de marathon op het programma van de eeaste moderne Olympische Spelen van 1896 in Athene plaatsen, is aÍkomstig van de Franse historicus l\,Iichel Breal. een vriend van stichter PieÍÍe de Coubertin. Hij vond een lange-afstandsloop die in l'rarathon zou beginnen, een eerbetoon aan de bijdrage van de Grieken aan de sport. Hij ging hierbij uit van de legende, waarin de soldaat Pheidippides na de slag bÍ Marathon naar Athene rende om daa. te veÍtellen, dat de slag van de AtheneÍs tegen de Perzen was gewonnen, een afstand van circa veertig kilometer.

te


Na het uitspreken van de woorden"Verheug U. wil hebben gewonnen", stortte hij dood ter aarde. Aan de eerste Olympische rnarathon zoveel mogelijk het legendarische parkoers, deden achttien atleten vtjftien Grieken en drie buitenlanders-

op

,

mee,

De aàtste oagen van oe Soeier tr Berl ag werden voor België dan toch nog plezant. De atleten redden de eer van het land door prachtige prestaties. De dames wonnen zilver op de 4 x 100m en Tia Hellebaut sprong naar een gouden plak bij het hoogspringen met 2.05 m. Een letteriijk hoogtepunt voor haar ln de historie van de Belgische atletiekwereld eerste medailles voor dames bij atletjek, de moeder der sporien, voor Belgjé.

De

ln 1928 werden de Spelen in Nederland

geoÍganiseerd en wel in Amsterdam. Het Olympisch stadio. staat er nog steeds. ls

jarenlang gebruikt voor de Europese wedstrijden van Alax en naderhand gerenoveerd. De rnarathontoren staat er ook nog in volle glo.je. Dames wllden eindelijk eens meedoen met de atletjek nummers op de Spelen. Van de hoge heren

van het toenmalig l.O.C. mochten ze niet deelnemen.

Uiteindelijk kregen

de

voorvechters van

vrouwendeelname met een nipte meerderheid hun zin. En had Amsterdam

een

wereldprimeur.

Een

andere

hij

Europees kampioen in Alhene op hisiorisch parkoers ln een verzengende

hitte.

lk zar toea aar oe

gekluisterd om deze schitterende voigen.

lerevtste te

race

lk as ergens een opmerkelijke uitspraak van Gerard Nrboer, rnomenteel coördinator wegatletiek van de KNAU:" Je moet genieten van het lopen. l\,,laar dat lijkt astlger voor de Nederla|der Die loopt zo hard mogelijk en kijkt alleen maar oP zijn horloge. We zouden meer als Amerikanen moeten lopen Die gaan rennen om andere mensen tegen te komen en elkaar tijdens de marathon

lk

hun levensveinaal te vertellen. ben vorige. week tijdens het ope. even gestopt omdat tlvee ringslangen lagen te zonnebaden. Prachtig orn te zien" D--ze fllosofle van hei open spreekt mij ook enorTn aan: lopen als een way of life.

er

Mijn ouders, die erg n spod geïnteresseerd in mijn jeugd veel veneld hierover en vonden bij arij een meer dan luisterend oor Mijn vader vertelde enthousrast, dat hij ademloos l!isterde naar de Spelen in Berlijn als de Amerikaanse

wa.en, hebben mrj

atleet Jesse Owens aclef was en rttn moeder was steeds lyrisch over rrThe Flying Dutchmam, Fanny BlankeÍs Koen. Ze zal bij haar optreden in Londen dicht met haar oor tegen de radio om maar niets te hoeven missen van het boeiend en beeldend commentaar tijdens de wedstrijden van Fanny .

Jesse Owens won rijdens de Spelen ir Berlijn in 1936 maar liefst vier gouden medailles: op de 100m, de 200m, de 100 m - estaiette en het verspringen. Dit tot grote ergemis van Hitler, die hoopte dat een Ariër won en niet een gekleurd atleetpflmeuÍ was de olympische fakkel die de vlam van de marathontoren ontstak. Ook een primeur was de introductie van Coca Cola als olympische sponsor.

De Nederlander GeraÍd Nijboer won

in

1980 zilver op de Spelen in Moskou achter de winnaaÍ van '1976 lrontreal de Oostduitser Cierpinski. ln 1982 werd hij Éuropees kampioen in Athene op historisch parkoers in een ve.zengende hitte. lk zat toen aan de televisie qekluisterd om deze

in

Fanny zorgde in 1948, vlak na de oodog, voor een krachttoer, die uniek was in de vrouwensport onmiddellrk deed terugdenken aan prestaties van

en

de

genoemde Jesse Owens. Zij won Londen de 100m , de 200m, de 80

in m

horden en ook nog de '100m estafette. Ook in het verspringen was ze zekeÍ de beste geweest, maar hei wedsirijdprogramma maakte het haar onmogelijk aan dat nummer deel te nemen


Nu won een Hongaarse in 5.69 rn, terwijl Fanny wereldrecordhoudster was met 6.25 meter. Na haar terlgkeer ln Amsterdam kreeg ze van haar buurt een flets cadeau,

want men vond'dat ze al genoeg had gelopen." Zet daar eens het Ílnancieel gewin van deze tijd iegenover.

Sinds 1981 worden in Hengelo de Fanny BlankeÍs - Koen Games gehouden, de grootste lnternationale atleiiekwedstrijd van Nederland met aileten van wereldniveau. Ook het siadion aldaar is naar haar vernoemd

ln dit springen van Olympische gedachten bri hoge uitzo.dering nu een niei atletiek. Item: De qouden n'redaille van Maarten van der Weijden behaald op de '10 km in open water zwemmen Voor mij de mooiste medailÍe van de Spelen, eigen{ijk een platina nredaille. SLJPER.

fen zo -nreke presrat.e. dre mrjns,rzrens hier niet onvermeld mag blljven. Een sportman, die na herstel van acute leukemie, dit bereikt, heeit mij tot ln de ziel

geraakt. Sport

in

optima forma.

Nico

Dijkshoorn schreef een prachtige column hierover in de Volkskrant.

Hier een koÉ citaat:'

Pieier Van den Hoogenband

nep:"Kijk

l,,4aarten gaat de nummer 1 op zijn voetjes

Zeer intrigerend i.v.m. Fanny Blankers

-

Koen is een artikeltje, dat ik in juli las in de Volkskrant. Hier volgt de letterlijke tekst: ' De levenslange schoísing die Foekje Dillema in 1950 kreeg opgelegd, was onteÍecht. Het televisieprogramma Andere Tijden, Sport, toonde zondagavond d.m.v. een dna -test aan dat de i. 2007 overleden atleie wel degelrk een vrouw was. Dillema weÍd 58 jaar geleden geschorst omdat een seksetest zou hebben uitgewezen dat ze een man was- ondezoekefs van de Erasmus Univeísiteit in Rotterdam troffen bij het dna- onderzoek echter meer Xchromosomen (vrouw aan dan Ychromosomen man) De schorsing vao Dillema zorgde destijds voor veel ophef. Ze was de groo§te concurrente van Fanny Blankers Koen. De fysiek sterke Dillema versloeg, zo ongeveer uit het niets, de

(

)

-

meervoudige olympisch kampioene

in

1950' Er komt ook een boek uit met de titel: "Het verdoemde leven van Foekie Dillemma"

Mijn

nieuwsgieígheid

naar

boeiende

sportliteratuuÍ werd meteen gewekt en dit boek met een zweem van thriller zal zeker niet ongelezen voor mij blijven.

tikken' "Prachtiq. Denken dat je een gewonnen race zwemt en dan opeens nageltjes op je voeuool voelen. Eerst denk

je: dat is een Chinese zoetwateri«al.

Doorzwemmen. En dan voelje opeens een hand om je enkei. Aangenaam. Maarten van der Weijden. lk zwem vlak achter U.'

Dit was een selectie van een

aantal

persoonlijke Olympische gedachten, die tiidens het volgen var de Spelen rn Bejing uit mijn geheugenlaatjes naar buiten kwamen of erin terecht kwamen- Na de Spelen heb ik ze weeÍ opgeborgen om ze op een bepaald moment weer open te schuiven.

0-0-0-G0-0-0-G0-0-0


Verslag van de Haarderiuip door Jan l\,4anders

25 e

HA[[0[R lGSTltlB(lmDH[

1UIP

lh Borgharen werd op zondag 17 augustus voor de 25 e keer de Kestielboerdérij Luip verlopen onder het motto: Hel loupe in Hare.

Op zondagrnorgen vertrokken Peter

Jansen het snel

en ik naar het l,,taasdorp Borgharen. Na verlaten van de autobaan kwamen we bij de stuw van Borgharen met uiuicht op de velden rond het

dorp.

Een blik uit het venster werpend zagen we achter de velden als op een schilderij het sÍlhouet van het Àlaasdorp rnet daarboven donkerblauwe wolken en boomkruinen als penselen. ln het dorp heerste een nostalgische zondagsÍeer. Leden van de piaatselijke Íanfare Sint Come{ius spoedden zich richting kasteei om de loop muzikaal luister bijte zetten. Uit

een

De doortocht via de kasteelhoeve was sfeervol en vol aanmoedigingen van het in groten getale aanwezig publiek. Na drie mooie ronden kwamen we tevreden

over de flnish. Een aantrekkelijke loop n een aparte ambiance zai erop. Wat kan lopen prettig zijn en een goed gevoel geven-

Voor alie atleten stond als blijk koffle kiaa..

Al met al was het een aangename morgen met veel spodief plezjer. Deze loop is een

en A,ANRADÉRLopend langs hei kasteeí met zÍn Uitslagen: begroeide muren verwachtten we elk moment de baron met zijn koets komend uit 1O kilometeÍ: de oprijlaan op weg naar zrn wekelijkse tocht langs de Maas. Menig Vlaamse g lwan Theunissen 00.33.36 schrijver van dorpsscènes zou vandaag 26 euirien van Son 00.3g.29 zijn hart hebben kunnen ophalen. 46 Rob SmutdeÍs 00.41.01 56 Herman Krerner A0.42.26 Het inschrijllokaal was in de prachtig 61 lvo Vincken 00.42.53 gerestaureerde tiendschuur. Op de 94 RoÍrald Smeets 00.47_53 binnenplaats klonk aiwjsselend 1OO peteÍ Jansen 00.48.57 fanfaremuziek en muziek door een 105 Jan l\,,!anders 00.49.31 diskjockey gelanceerd. lets na half elÍ vezamelden de atleten zich 0-O_O-0,0-0_0_O_0_O dorpscaÍé klonk muziek

keÍi(gangeÍs verlieten de kerk.

op het plein van de kasteelhoeve, waar d-o start en de flnish was. Om kwart voor elÍ weiden gejuich onder weggeschoten voor de drie ronden. De kasteelpoort verlatend en het dorp, leidde de route ons door de lvlaasbeemden en langs de Maasoever richting Borgharen terug-

we

luid

van

waardering heerlijke Limburgse vlaai en


Verslag van Jos Bex over een van de zwaarste halve marathons

lnÍemo Halue ilarath0n laulGrhÍunnen-Scfiilthom {A) Run Like Hell

-

Pink Floyd

Parcours: LauterbÍunnen {op 795 meteí hoogte) Afstand:21.097 km, Stijqing: 2175 m. Zittend op een campingstoel met een mp3 speler in de oren en de benen omhoog, begin ik weg te dromen. Terwijl ik naar "Running Down A Díeam - Tom Pettl' luiste. komen de gebeudenissen die me naat deze plek qeleid hebben weer allernaal boven.

lk zie rnezelÍ weer aan de start staan. vanochtend rond 10 uur alhier op de camping- Even tevoren trof ik Guldo l\,,leys. Samen met hem

en nog zo'n

400

deelnemers wachten we in alle rust en zonder geduw en getrek het siartschot af. Er heerst een hele ger.oedelijke sfeer, een

heel verschil met de grote broer,

de

Jungfrau marathon. En hier kun je nog nainschrijven ookl Maar er zijn meeÍ verschillen, de afstand die afgelegd moei worden is'slechts'de helft. Daar staat tegenover dat er 346 hoogtemeiers meeÍ overwonnen moeten wordeo, en bergaf gaat het vrijwel neÍgens,

- Miirren

(1540) - SchilthoÍn (2970).

Het weer is hier beneden rnet '12 graden en onbewolkt niet verkeerd. maar de weerberichten voorspellen niet veel goeds. De Schiithorn, en dus ook Piz Gloria waar gefinished moet gaan woÍden zit in de woken en het is er rond het vriespunt. Onderweg is er kans op regen en sneeuw.

ik hier naar toegeieeÍd. lk heb trall running schoenen aangeschaft, ben gaan tralnen met een camelback fulaanden heb

omdat ik het niet aan du!Í om zonder extra kleding boven de 2500m rond te gaan zwerven- De STB bergoploop kan ik inmiddels wel met m'n ogen dicht lopen en ook de oveóekende trap bij Snowlvorld moest het .egelmatig ontgelden Tijdens de vakantie in de Franse Alpen was er al snel een bergpas gevonden die toi trainingsterrein gepÍomoveerd werd. Menige zweetdruppel is op de Franse bodem teÍecht gekomen.

Bex en Guído Meys 'nog" Jas

lachend vaaÍ

de

staft van de lnfema


aur::.e ntrum

op de i<amp Porticuliere onderdelenverkoop legen Groothondelsprilzen t

Bouwmaterialèn

lndustrieterrein

Sierbestrating

Abdissenbosch

Automoterioler verkoop Alle voorkomende repoÍolies Periodiek onderhoud API( en Íoeimeiing

Zand en Grind

Bondea5pe(iolist

Valkweg 32

Remmenreporotiet Ruileoservice

Landgraaf

Airco onderhoud,ofvullen en reinigen

NieuwíÍoot 20

045-5315034

ó373 JN LondgÍodí Í:045-53Ió728

Tel.:0031

-

(o)45 - 5311227

E: inlo@oulotenlrumopdekamp.nl

www.oulo(erlrumopdekcmp.nl

i'ufliy3rr.it: hommerterweg 33a 6431 er hoensbroek 045 528 66 68 www.runfysio.nl

íil:t':ti-tg s iore woensdag op aÍspraak donderdag 13-18 vrijdag 13-18 zaterdag 10-17

irsicth e;'ar;e op afspraak

045 5286668 06 51903452


Zweetdruppels

van inspanning,

zoveel

moge duideliik zijn.

"No one to run with - Allman Brcthers" klinkt er in mijn hoofd en ik vraag me aÍ waar het ioch met mij is misgegaan. De meeste mensen vinden me waarschijnliik een betrekkelijk normaal mens, maar het geeft toch te de.ken als je vrijwillig inschrijft voor de lnferno halve marathon. Om 10u15 werden we weggeschoten, te beginnen met de makkelÍkste kilometer van de wedstíjd, deze is namelijk vlak en voert door Lauterbrunnen .jchting station. Bij het slation naar links voor de eerste klim naar Grutschalp. De mp3 speelt in.r,iddels ''Running Up That Hill Kate Bush" en zolang we op het asfalt zijn kan ik dat ook. De laatste kilomete. naar Grutschalp gaat over een pad dooÍ het bos. Hier is het verduiveld goed uitkijken voor wo(els en boomstroaken. Nog een kort stukje over een weide en Grutschalp is bereikt. 7 Km in 57min. lk loop hier nog steeds met de handrem erop, het aíaarste deel komt imrners pas na Murren

-

Oor 10u15 werden we weggeschoten, te beginnen met de makkelijkste kilonreter van de wedstrijd, deze s namelijk vlak en voert door Lauteórunnen richting station. Bij het staiion naar links voor de eerste klim naaÍ Grutschalp. De mp3 speelt inmiddels

"Running Up That Hill

*

Kate Bush"

en zoiang we op het asfaii zijn kan ik dat ook.

De laatste kilometer naar Grutschalp gaat over een pad dooÍ het bos. HieÍ is het verduiveld goed uitkijken voor wortels en boomstronken. Nog een kort stukje over een weide en GruÍschaip is bereikt. 7 Km in 57min

Ik loop hier nog steeds met de handrem erop, het zwaarste deel komt immers pas na ÀIurenDe route voert ons over een wandelweg van Grutschalp via Winteregg naar Munen. Dit is een ware verademing, het lijK welhaast alsof je op een v{akke weg loopt. Het wandelpad is breed en loopt langs een bergspoorlijn. Links beneden,

aan de overkant van het dal, zie ik Wengen. Het wandelpad wordt uiteraard ook door wandelaars geb.uikt die zonder rnoíTen Voor de lopers plaats maken Menige wandelaar moedigt me nog aan. Op een gegeven momert kruis ik de Staubach en ik realiseer me dat we zo'n beetje langs de camping lopen waar we

gestart zijn. Zo schiet het natuurlijk ook niet erg op. loKrn in '1u20.

Dit siuk van de route geeÍt nog veel mogelijkheden om van de omgeving te 'genieten, voor je het Jungfrau-massief en je passeed naast een idyllisch bergtreintje et passaq'eÍs d e laar de opers zwaèren Heiaas trekt de bewolking steeds meer n

dicht en wordt het steeds kouder.

12Km en 1u30 uur na de start kom ik in aan. lk voel me nog steeds goed en behoorlijk Íit. lilarianne en de kinderen staan klaar met droge kleren. Droog isoshirt aan, wintershirt erov€rheen en een pet op, nu kunnen we weer verder voor het zware en gure gedeelte van de tocht. Onwillekeurig moet ik terugdenken aan Sepiember 2003. Toen, na m'n eerste JungÍrau marathon, waÍen we met enkele STB-ers aan de wandel en zag ik voor het eerst de wegwilzers voor de Infemo halve marathon. Wiel Frins heeft mij uitgelegd wat dit was efl vertelde mij dat deze loop 'iets voor À,4urren

gekken'was. Wat een uitdagirg'dacht ik toen, en diep in mezelf was de wens

geboren om ooit eens deze loop

te

volbrengen. Wiel, een beteÍ motivatie had je me niet kunnen geven. En nu loop ik hier in de wetenschap dat de echte uitdaging er nog aan gaat komen. Met "Runn,hg with the devil Van Halen'' dwalen mijn gedachten af naar de tweede grote klim van deze tocht, de 'Hohenlucke'. Deze brengt je in 2Km naar 1900m hoogte en is gemeen steil

-


Door de regen is het op plaatsen glijden door de modder en op het moment dat ik heel blij was met rnijn trail runners loopt er voor me een man op blote voeten! Als er iemand nog een uitdaging zoek...

De 'Hohenlucke' gaat naadloos over in het beruchte'Kanonenrohl. ln mijn oren klinK "Keep on Running Spencer Davis group" maar dat is toch echt teveel gevraagd. 15Km in 2u4. Deze klim is nog veel steileÍ als de 'Hohenlucke' en mag echt wel als een sleutelplaats in deze halve marathon gezien worden. Vanaf hier alJeen nog rots en stenef. Mijn kuiten voelen ondertussen aan als beton en het lijkt wel alsoÍ mijn bovenbenen uit de tight scheuÍen. Als je je kruit verschoten hebt voor Murren betaal je hier het gelag dubbel en dik.

-

De klim is een dikke 2Km ang en eindigt vervolgens op 2430m. Om een idee te geven van het strgingsperceniage moet le Je voorstellen dat als je voorgange. wat ver met z'n benen raar achter zwaart hijje in je gezicht raakt. Gaandeweg wordt het steeds kouder en ben ik eíg tevÍeden met de gekozen kieding.

Vanwege steensiaggevaar is de loute gewijzigd en gaat door het'Engetal' Waar de oorspronkelijke roule over een hoogteweg voe.t moet je nu eerst een stuk naar beneden en vervolgens weeí naaÍ boven. Het naa. beneden lopen voelt helemaal nlet prettig meer aan. Daaóij is het begonnen met motregenen en de temperatuur daalt gestaag. Boven gekomen kan de hoogteweg gevolgd wordeo. Dat is een redeiijk vlak stuk, waar ik nog kan dribbelen. lnmiddels vind ik elke stijging kleiner dan 8% vlak.

Op 1500m voor de finish dient zich het toetje van deze loop aan, een klim van 400(l) hoogtemeters oveÍ rotsen en deels uitgehouwen trappen. 20Km in 3u'17.

Ér is nog een passage over een graat

waaÍbij links en rechts steil naar beneden gaat. BÍ goed u/eer moet je hieÍ een spedaculair uiEicht hebben, maar vandaag geef ik er niets om, al was het goed weer.

Dan de laatste (hoogte)meters, een trap en nog een 50-tal meters over het plateau naar de finish n 3u43 Dat is nog eens een PR. l

Pink lvlijn rnp3 speler laal "Run like he Floyd' àarcn maar voor mij mocht het wel "Slaiway lo Heaven Led Zeppehn" ain. GeÍlnished, en binnen de tild. Een droom komt uit. Wat een tocht. ik moet zelfs een traantje laten. lvlarianne en de kindererl komen mij feliciteren. Binnen in het gebouw is er een ruimte waar je kunt eten en drinken en waar je je t-shirt knjgt. Oe vezorging gedurende deze loop is fantastisch. Op plaatsen waar je normaai staan nu alleen berggeiten warme met wateí, sportdÍank, dÍankposten thee, warme bouilloÍr, bananen en nog veel er meer- En elke twee kilometer vezorging. Het is me een raadsel hoe ze dat getÍansporteeÍd kriigen.

-

-

ziet,

is

Én nu vind lk mezelÍ terug, nog steeds zittend op die campingstoel en helemaal niet van plan om op te staan. De mp3 speelt "We caa Run - GnteÍul Dead' en ik ben inderdaad blij dat ik kan lopen en deze dag mocht meemaken. En in mijn hart weet ik zeker dat dit niet mijn laatste Inferno halve marathon was. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Ueilaaldagslalender

Oktober 2008 03 o-7

07 09 10 12 17 14 17 2A

29 30 30 31

November 2008

Theo de Leeuw Bert Daemen Lara Klaassen Roger Steens Nick Kusters Lotte Smetsters Bart Hanssen Chris Hanssen Sabine Krieg Laurens Slaats Sean Hirsch Harrie Enninga Mike van der Ven Bas Nicaise

aaf aal aat aaf aat '10 aaÍ '15 aaf eel 40 laat 44 jaar 13 jaat jaat jaar 11 26 jaat 48 44 37 40 42

02 09 11

13 15 16 19

22 27 2B

30

Meekels Vek DoveÍen Donders Penders Haaren Oostdijk Lejeune

11

)aar

4A )aat

37 )aat 12 )aat

45 48 49 42 52 48 55

jaat )aat jaat )aat jaat jaat jaar

December 2008 a7 08 '13

13 1B

r[[ hlltt gtftli*itn o

Aro jlÍigor

Lara Bisschops l\rark Peggy Marian Veldhuizen Ed Huub Ellen Co. van Leon Schoonbroodt John Harrie

18

22 2A

30

Rik Radstake Peter Grond Sjef van Ooyen Maril Boesten Gerte Ofíeringa Ralph Ruland Bionda Gubbels Dion Rutten Silvie Rutjens Jan Vrooanen

jaat 43 jaar 66 jaar 55 jaar 39 jaar 32 jaat 13 )aat 36 jaar 46 jaa( 58 jaar 12

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Gontri[utic

Gn

Recíeant

lidmaatschap zonde. wedstrijdlicentie, aanbevolen voor beginners per jaac € 48,Licentiebedrag € 18,90 wordt afgedragen aao de KNAU, € 66.90 Eenmalig aan KNAU € 22,5A Ma automatische incasso per maand: 6,incl. basiscontributie KNAU per jaar: u bent dan geen lid, maaÍ steunt onze vereniging perjaa[€ 30.-

:

Wedstrijdlicentie:

Jeugd:

RecÍeant zaal Begunstiger:

lidmaatscfiap 2008

:

Administratiekosten KNAU eenmalig € 7,50. OverschrÍvingskosten: € 8.50 Alle opzeggingen dienen uitsluitend schrifrelijk of per E-mail te geschieden bij de Iedenadministratie gtbleleledl0ids[aUet@h90C.!] en wel met inachtneming van de dooÍ de KNAU verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken vooí het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijfr niettemin de jaariijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Gespecialiseerd in natuursteen

Voor al uw bestratingen

Particulier & B edrijven Vrijblijvende offerte Ook herbestraten van opritten

Dorpstraat 58 Landgraaf Tel. 06-51115758


Verslag van de

eerte Raerun dooÍ Lara Klaassen

1'Baerun - Baeren

Een dag voor helden

Het regent en regent. Snel wordt de auto weer volgepropt rnet een lading spullen: koffie, ptonnen veiliqheidsspelden, een prjnier stoelen, harrer touw lk help even mee en zwaai naar Jean als hij weg njdt. Hij is nog wel wat uurtjes bezjg. Al dagen ls hij bezig met de orqanisatie van de Raerun. lk kijk nog even pessimistisch ornhoog, naar de erndeloze wolkenluchl waar de schemering begint door te zetten en ga snel naar binnen.

Zandag 24 augustus, de dag van de wedstrijd. De hemel is strakblauw als de zon op kornt. Het belooft een prachtige dag te worden.

Een dag voor heiden. Helden van meerdere categorieèn, zo zal bljjken. ln de eerste plaats van de tieniallen vrijwitligers die vandaag helpen. Veel vriÍwilliqers uit hei

dorp hebben nog nooit

een

hardloopwedstrijd gezien. Het is nog een hele klus om iedereen op de juisie plek te krijgen en ervoor te zorgen dai iedereen weet wat zijn taak is. Zij bemensen de vele posten op het parcours en anderen haasten zich over het plein bí de sporthal met taarten, spe etjes vooa de kinderen, met bananen en sportdrank. Een groot spandoek met daaÍop START en FINISH wacht op de stroom lopers die straks zal komen. Dat hopen we tenminste. Hoe veel zullen er komen? Dat is spannend als je maanden lang hebt gewerid naar deze dag.

En dan is er nog de buitencategofle helden die helemaal uit Landgraaf komt rijden om

met hun ervaring die twee

clubgerolen

Zi

bU

gekke te slaaa n oe o,galtsar.e

zo.gen ervoo/ oët

oe

tasc.lr-!tng

vlekke oos verloopt. i.,let Albert aan kop

Een held is iemand die iets gevaarlijks doet wat uiieindelijk goed afloopt. Kortorn, heldendom moet je verdienen. Daaror.

volgt Albert de bordjes in

de veronderstelling b, de start te komen. Hij weet alleen niet, dat hij de bordies van het parcou.s volgt en brna in de Hoge Venen verdwaalt. Om het avontuur corapleet te maken, be{andt hij ook nog in een kudde koeienl Gelukkig loopt het goed af.

Al snel komen er steeds meer lopers. Dan heb ik me al teÍuggetrokken in één van de

de inschrijvinger binnen komen. Op een campingsioeltje, met een laptop op schoot, pÍobeer ik met alle hulp zo snel mogelijk alle inschnjvingen in de computer te kijgen. Daar print ik dan weeí lijsten van, zodat speaker LambeÍt de informatie krijgt over de deelnemers en kan vertellen wie er finishen. Door het luik zie ik zo nu en dan een houten fiokken waar

bekend gezicht. Ook veel STB€rs. Waaronder Jiirgen Austin, onze nieuwe snelle STB-er. VerdeÍ de vele gekleurde t. shiís en petjes van onbekende lopers. Gelukkig, het is druk! lk ruik de Bratwurst en hoor het opgeweKe praten van mensen in Duits, Nede.lands, Frans en dialect. ln het hok kriig ik de indruk dat her gezellig is daaóuiten.


Lambert doet in al die talen perfect verslag van de wedstíjd. ln rap tempo volgen de starts elkaar op.

Eerst gaat

de

hooÍdwedstríd

van

23

kilometer van start. Zij starten tegelijk met de lopers van de I kilometer. Een lint lopers vliegt voorbij. Daarna volgen de kinderlopen van 750 meter en 1100 meter-

Voor de kinderen is deelnarne vandaag gratis. Als laatste start de 4 kilometer.

Jean heeft maanden zitten plzzelen op de wedsirijd, vooral op het parcours. Hoe krijg je al het moois van Raeren verpaK in een wedstrijd? Het resultaat is prachtiq. Een wedstrijd in een oude traditie, die steeds zeldzaÍnet wordt De traditie waarin iedere deelnemer een held woÍdt. Een held, omdat iedereen eeo avontuur beleeft. Het avontuur van spannende beklimmingen en afdalingen. Van de eenzaamheid ais je door de weiianden loopt, met niemand voor of achter je te zien. Van de ervaring kapot te gaan en toch weer op herste{len. veren, maar Van de Helemaal kracht. eigen onbekendheid en de afwisseling in het terrein: dwars door koeienweien, over

te

op

zo

grindpaden, hoog

te

en droog en

dooÍ

moeÍas.

Langs, door en over nJisende beken. de historische burcht en de watertoren. Het avontuuÍ van de onverwachte en onvoorspelbaae naiuur om ie heen.

Maar vooral ook voldaan en enthousiast over het prachtige parcours. Het avontuuÍ

en de

organisatie wordt doo. de meerderheid heel positief beooÍdeeld. Voigend jaar weeÍ een Raerun?

Op de 23 kilometer wint Jilrgen Austin-Kerl in een iijd van 1:21:23, gevolgd door Andre Collet en Hendrik van Loon. Ivlarcel van de Pol is de eerstvolgende STB-er en wordt 17e in 1:38:32.

Bij de vrouwen winr lrge van Berge.:n '1:35:12, voor Rachrna van Noerden en lrmy Brandenburg.

Op de 9

kilometer winnen Cedric

Vanaschen bij de mannen en El,is Jacobs bÍ de vrouwen.

De STB laat zich daarmee ook op

het podium van zljn sterke kant zien. Nogrnaals iedereen heel erg bedanK voor jullie biidrage en inzetl

Uitslagen:

I

kilometer:

5 7 '1'1 26 27 33 53 55

Ellis

Jacobs Jacobs Eisenga Jacobs Collaris bas Haaren

Paul Frank Lenie Jos Duteweerd Huub Peggy de Cor van

00.38.20 00.39.42 00.40.31 04.45.45 00.46.00 AO.47.U 00.51.57 00.52.04

22.1 kilometer:

De laatste jaren zijn steeds meer van dit soort wedstrijden verdwenen. Zoals de Wijnbergloop of de Osterlauf, ze zijn weg oÍ verworden tot de eenheidsworst van geasfalteeÍde wedstrijden die makkelijk oÍganiseÍen zrn en veel deelnemers trekken

de

te

Zo denken wij eroveÍ. lraar vinden de deelnemers dat ook?

Op een kaart heeft het parcours de vorm van een heks op een bezemsteel. En het Duits begrip 'Hexe' past zeker bij deze zware, heuvelachtige wedstrijd. De mensen komen vermoeid over de finish

18 U 48 47

Pol Vincken LempeÍs

Marcel van de lvo Jos

Heman

Gerards

01.38.32 01 .47 .15 01.51.48 01.51.48

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Gelezen in RUNINFO

Urouwen en hardlorcn

HaÍdlooptraining voor vrouwen verschilt in hooÍdzaak niet veel met die voor mannen. Wel is er verschil mei de opbouw van het trainingsschema, voeding, mentale aspecten en natuurliik tiidens de zwangerschap. Menstruatiecyclus Door de rnenstruatiecyclus kunnen vrouwen in oepaade peÍiodes vermoerder zijn Vrouwen kunnen wat rneer last hebben van emotronele pieken en dalen- Houd hie.mee rekening tijdens het opstellen van het ka ningsschema. Blessgregèvoeliger Vrouwen zijn blessuregevoeliger. Bepaalde hard oopblessures

(onder

andere

heupklachten, knieën en stressÍraciuren) komen brj vrouwen vaker voor dan bii mannen. Mineralen

Vrouwen moeten er extra voor waken voldoende mineralen te gebruiken. Vooral een ijzertekort komt vakeÍ voor. Vrouwen die zicn vooí bereden op een maÍathon rs de kans op het ontstaan van osteoporose (botontkaiking) groter. lvlarathonloopsiers

moeten daarom voldoende

calcium

gebruiken.

Zwange.sshap

Ook tijdens de beginÍase van

de zwangerschap wo.dt het aangeraden om flink gas terug nemen. Doe in iedeÍ geval intervaltraining. Langzame ouurioopjes kan ie blijven doen zolang ie dat prettig vind. Je kunt ook mindet belastende sporten gaan doen zoals: aquajoggen, fietsen en zwemmen. Nomaal gesproKen kan na de bevalling de trarning na zo'n zes tot tien weken weer geleidelÍk opgepaK. worden Spodbeha Let er bii de aanschaf van een sportbeha op dat deze ten eerste voldoende steun geeft aan borsten tijdens het hardlopen Ook is het belangrijk dat de spoÉbeha lekker zit en dat deze geen sciuurplekken kan veroozaken. Ten derde moet het vocht goed worden info: meer Kiesdeiuistesportbh. nl.

geen

de

ígevoerd. VooÍ

Waarom lopen vrouwen langzamer dan mannen? Het hart en de lonqen zijn kleiner. De hoeveelheid bloed is m rder. De'orgen zjn kleiner Het gehalte hemoglobine (nodig voor het zuuÍstoftransport) is kleineÍ. De hoeveelheid spiermassa s kleiner. zo'n 30 procent. Het maximale zuurstoíopname rs bij mannen 15 tot 25 procent hoger. V.ouwen hebben een lagere anaërobe drempel.

Ook de maximale spierkracht is minder Het veipeÍc€ntage bij vrouwen is hoger: extra lichaamsgewicht dat nadelig is voor de hardloopprestatie. Vrouwen zijn over het algemeen kleiner waardoor de paslengte

koner

Gedeeltelijk worden

deze

.s.

aspecten gecompenseerd dooÍdat vrouwen minder lichaamsgewicht hebben. Ook bezitten vrouwen over het algemeen een beter coordinatievermogen. Boverdier z'jn vrouwen vaak de leniger. DaaÍom verloopt

de hardloopbeweging bij vrouwen is efflciënter ze draaien minder met hun heupen, aÍmen en schouders. Ook de energieverbranding (vrouwen schakelen sneller oveÍ op velbranding)

verloopt bij

vrouwen

efÍiciénter. de de mannen worden benaderd. Omdat de hardloopsport brj vrouwen nog volop in

Dit laatste betekent dat hoe langer afstand hoe dichteÍ de tijden van ontwikkeling

is zullen de versóillen

in

eindtijden kleiner woÍden. Dat is vooral de laatste jaren bij de marathon wel duideliik gewordenl Dat het wereldrecord op de marathon ooit in handen komt van een vrouw zullen de mannen zich waarschijnliik

geen zorgen over moeten maken. BÍ ultralange afstanden is dat nog maar af te wachtenl 0-0-0-G.0-G0-G.0-0


Verslag van Herman GeÍards over deze bergloop

trlonte sonhia ull - loon é Monte Sophia Vll, zwaar....

lwan Theunissen was vandaag

de chauffeur naar Niedezier en ik voelde me meteen al 10 minuten sneller. We waren mooi op tijd en kort daarna stroomde de massa STB-ers binnen- Volgens mí waren we de grootste deelnemende vereniging.

Morure Sepura Een van die regels is dat men mij ln Duitsland op de eindstreep niet mag versiaan lvo Na afloop werd hij daa.om beloond met een boete ín de vorm van een rondje bier Uitslagen 8,6 kilometer: 26 29

ln de broeierige middagzon werd gestaí om'16:30 en de eerste kilometers waren dus ai behooriijk warm. Gelukkig volgden ook al snel enkele schaduwrijke stukken.

Jean Herpers en lwan Theunissen zag ik na 1 km al niet meer. Dan was eÍ ook noq ene lvo Vincken die als een pijl uit een boog staade. Ook hem zag ik na een paar km al niet meer.

Voor mij was het vandaag weer een lange duurloop op DL2 tempo, een training dus voor de lvlirnchen Marathon. Toch vr'as het een zwaÍe loop en was het

laatste I kilometer nog behoorlijk werken geblazen. lvíet mijn doelstelling tussen 2:20 - 2:25 op deze 28 km zware wedstrijd. was ik met de eindtijd van 2:23

de

dus mooi geslaagd.

Even na het 27 km punt zie ik opeens ene lvo Vincken weer voor me en die ga ik ook nog even voorbij en dacht dus dat ik een gaatje kon slaan. Maar nee, op de laatste 200 m komt h, weer langs me en klopt me. i\,Iaar lvo is nog niet zo Iang STB-er en kent de regeltjes nog niet zo goed in Duitsland.

Jos Duteweerd AA 43.24 Cor van 00.43.56 Lenie 00.44.01

Haaren Jacobs

28,1 kilomeier:

2 5 21 30 6'1 7O 71 88 ó/ 103 112 155 196

Herpers Klaassen Pol Vincken Hoop Oostdiik Jacobs Smulders

Jean lwan Theunissen Lara l\,Iarcel van de Petra van Tongercn lvo Herman Gerards Sjack Frank Ersenoa John Paul Rob Josette Gijselaers

01 49.03 0'1.56.55

02.08 33 A211.25 A2.2212 A2.22.56 02.23.04 02.26.37 t)2 )ti:l/ O2.2g.As

02.30j2 02.38.53 02.50 1'1

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


"Afzren ln de schaduw van de meeste/. mijn eerste marathoneNaring doot: lwan Theunissen

lle

UGI

ilergelland ilaÍathon IIARAIHOII

ln onderctaand verhaal beschriift twan zijn up's en down,s van de voorbereiding voor zijn eerste marathon en hoe hij deze maÍathon beleeÍde

14 September 2008. lk kijk op de klokradio 06.05 uur. Onze zoon Tom meldt zich, qua biologische tijdklok kan h, zich meten met een haar]. Na een onrustige nacht wordt ik wakker. Een paar minuten later zit ik samen met rnijn kersverse vrouw Astrid en Tora or.ringd door eer] heel leger knufíels naar Nickelodium te kijken. Dít is niet zo maar een dag, nee ik ga mijn eerste l\,4arathon lopen, de [,4ergeliand Marathon (ik schrijf maraihon met een grote M, omdat ik er als een berg tegenop kijk en er veel ontzag voor heb). Nu qaat pas het échte werk beglnnen. Dit is andere koek als lO Km runs in de Rur Eifelcup. lk ga vandaag het begrip marathon ervaÍen, ook ga proberen een oude belofte aan Astrid en mezelf nakomen: het uiflopen van een marathon

ik

3 jaar ge{eden toen ik nog druk doende was

met cyciocross en nog geen 2 km kon hardlopen zonder te stoppen, riep ik dít

steevast voor het laatst. Ondertussen weet ik wel beter, ik vraag me haÍdop aí of het nu toch écht wel zo verstandig was om mrj in laatste week van een regenachtige avond in te schnjven. Hoewel ik slechts 3x verder als 10 Km heb gelopen in wedstrijdveóand: nl 2x 10 EM en eind augustus 28,1 Km de lvonte Sophialauf in Niedezier (D) hoop ik dat het gebÍek aan ervaring mij gedu.ende deze eerste marathon niet gaat opbreken.

de

juli op

Eind juli, inmiddeis krijg ik nog wat tips van Marathon STB-ers (lees evaringsdeskundigen) Sjack Hoop, Rob Riksen, Running Herm Gerards, Ron Fens en Arno Hanssen. Voorai wordt ea op gehamerd dat dit niet 4 x 10 Kn (mijn favodete afstand) en nog wat is. Nee hier gaan lange duurtrainingen > lur en schema's aan vooraÍ. Gaande de wedstrijd. al na Km 25 kom ik hier dan ook op een pijnlijke manier achter dat echt noodzakelijk isl

onze

2

dit

Week 35. 2 weren voor oe maràrhon ,n onze wittebroods-weken gaan we genieten ln het mondaine Knokke. lk train er elke dag maximaal anderhalf uur en begin ie twÍfelen. Op woensdag 3 september neem ik een rustdag en kijk vol bewondering naar de jaarlÍkse Tdathlon, wat een afletenl lk voei me steeds kleiner worden. De countdown tild, zeker als mijn gedachten afdwalen naar een lraining begin augustus. Terwrl ik drink van mijn Leffe T.ipte neemt de angst nog meer toe: Op 2 augustus na 500 rreter ontn'oer ik tijdens mtjn rra;ning Jos Lempers. Jos zoals attijd goed geluimd geeft aan dat hij +/- 35 Km gaat traine.. Vol goede moed ga ik met Jos op pad. Echter na anderhali uu. is de kaars bij mij al op gebrand, hoewel het tempo, volgens Jos, Tret erg noog vordert oe tratning gestaag. Na 2 uuÍ verteit Jos me doodleuk: " als je eigen tempo wilt lopen dan ga maal'l Aangezien ik al Uberhaupt blij was dat ik nog kon volgen geef ik aan dai ik liever samenloop.

ls


nl alweeÍ inmiddels 07.15 uur en exact over 4 uur klinkt het Liaar goed het is

startschot! Zouden de toppers nog slapen? lk hijs me in mijn campingsmoking en wandel mijn rondje met Copper, onze hond08.15 uur de macaroni in kippenboJtllon .s klaar. Na 2 boíden weggewerkt te hebben in combi met een paar grote mokken koffie is de basls gelegd. Paniekl Moet ik 2 tassen meenemen? Nl. haas Arno om 09.15 uur zouden Hanssen thuis ophalen en daama gedropi worden bij de sporthal in Meerssen. Daarna zullen Astrid en Tom weer naar huis qaan en ergens rond de klok van 2 weer bij de flnish aanwezig aan. lk had in gedachten om direct na de flnish van de marathon lekker mijn STB-suit aan te trekken. ik noem het tas 2. Maarja, hoe

we

moet dat dan? lk moet rne ook nog warmlopen vóór de maraihon. Ías 1 dus,

hienn doe ik mijn racebelt en een droog T shi.t, mocht lk na afloop Astrid niet vinden dan kan rt( 1og altrJo terugvallen oo m in ïeamcaptain Arno, van ons winnende Vaals Venlo-team die vandaag de 25 Km loopt. Onachtzaam pak lk de eerste de beste prastrc ,zak -rr de ga'age en oroo eÍ -ijn

spullen

in. 10.05 uur aankomst

ln

lvleerssen, direct vallen de blauwe STB jasjes als een baken op. De druk wordt nog niet even lichtjes opgevoerd: 'Ben nerveus? lk bes,utt nu oe aj 1og kort is om rnijn startnummer af te halen. Al gauw krijg ik de eeÍste opmeÍkingen over 'mijn'plastic zak met het opschrift'Lidl" , dit is bliikbaar not done bij lopers ik ben nl.ornringd ben door sporters met grote sporttassenlraaÍ ;edereen ziet er we' de humor van in, ook onze voorzit'terl Om 10.50 uur gaat het richting de start

je

vergezeld met AÍno, die vandaag hei marathoníenomeen Jo Schoonbroodt gaat hazen. Zelf heb ik me de moeite genomen om een polsbandje te maken met tussenttden en wat ik +/- per Km moet lopen om nét onder de 3 uur te lopen, (eveneens een tip uit STB-gelederen). Of dat gaat lukken is vers twee, maar niet geschoten is altijd mis en een keer moet toch de eerste keeÍ zijnl Normaal kÍk ik altijd op intemet naa. de zwaarte van een parcouÍs, om mezelf niet nog meer druk op te leggen heb ik heel globaal naar het hoogteproÍlel gekeken.

Vlak voor de start wens ik

de Marathoncracks Paiíc* Delail 'onze" Jean Herpers en Jogger Jo veel succ€s. Patrick Franken wenst me nog veel ste*te. Wat kan er nog misgaan?1 '1.15 uur

De deken van Meerssen zegent de wedstrijd en de temperatuur is aangenaarn. 'PaffÍíÍfff" we worden weggeschoten voor 42,195 Km aízíen. Na 200 meter zie ik Arno

haas naar Jo als een volleerd qoewel

tl zeÍ van Schoonbroodt snellen. plan was langzaam te starten, heefl Arno mij toevertrouwd dat Jo 'gehaast' wil worden op 4 min per Km. pff dat is toch seconden snelleí als ik in gedachten had, koítom na wat rekenwerk 2.48.00- lk besluit reger oeter weler n oal dlt vandaag ïijn grote steunpilaren zijn. De eeÍste doorkomsten: 5Km 19 07 en '10 Km 38.56, Jo maant Amo gas terug te nemen. Hii ligr .l a, 1 -inuu o"deI z.in schema. Terwijl ik al miin eerste flesje spoÍtdrank leeg heb veÍlang ik stiekem naar peperi(oek, bananen en mueslirepen.

I

De benen voelen verrnoeid aan en

het

tempo gaat gestaag door. Doorkomst 15 Km 59.16. Zelf hou k me met de gedachte zoet nóg maar 10 Km én dan ls er de doorkomst bij de finish én dan begint de laatste lus van 17,195 Km, positief blijven denkenl We schrijven Km 22 er volgt een zware beklimmjng in de buurt van aulosneiweg, Iangzaam moet ik een gaatie laten vallen van enkele meters. Roger Rolsseau, die al fletsend voor de mental support in het groepje zorgt ziet het ook al gebeuren. Dat is vroeg . Nu al iossen? lk besluit aan te klampen. Km 24, ik heb het zwaar en Arno die er nog fflsjes bijloopt vraaqt: "Hoe gaat ie? lk schud mijn hoofd. Langzaam maar zeker eist het hoge tempo en mijn gebrek aan ervaring én lange duurtrainingen zijn tol.

'

Jos Krist, die nlet onverdienstelïk reeds zijn 10 Krn heeft gelopen roept triomfantelijk vanaf de zijkant 'dadelijk begint de wedsrrjo pasl" 25 Km passage. het groeple "hazen'heeft prima werk verÍicht en voor hun zit de wedstrijd er op.. het publiek laat begon zich massaal hoÍen. Ja Jos, wedstrijd, lees inderdaad lijdensweg, we noteren '1.37.26 bij deze doorkomst. Nu ben ik alleen nog met de zoveel pÍachtige meester, waarvan site wedstÍijdverslagen wrÀw.iooqer.tk heb gelezen.

pas de

ik op zln


Vlak nadat we Meerssen verlaten hebben volgt er wedeÍom een zware beklimmrng richting het vliegveld. Op de open vlakte waar een flinke tegenwind staat heb lk voor mezelf besloten dat ik me laat uitzakken, ik kan niet meer volgen. Op zrn Duits gezegd: Tote Hose. Ondertussen vraagt Jo nog even aan Roger Rousseau wat het laatsie nummer van Erwin (van het Merretkoer) gisteren in Ahoy was! Het gat wordt groter Jo wacht en maant me om aan te pikken. Forceren heeft geen zin en dit moordend tempo kan ik met mijn kleine motor niet bijbenen, lk wens hem nog veel succes, terw,jl k 4og hoor dat her reqze gezellig rn de Ahoy moet zijn geweest. Snel verdwijn ik al uit de schaduw van de meester, Km 29 zln we net gepasseerd moedeziel alleen en met totaal vetzuurde benen passeer ik bij het 30 km punt in '1.57 en nog wat seconden. Op de Biezenberg zie ik Jo in verte gas geven en zakt het lempo bij mii nó9 veÍder rn. Op mrjn polsbandje kík ik allang niet meer, Ílnishen ]s nó mijn credo en de inkt is reeds uitgelopenl Op naar de 35 Km waar ook een drankpost is. zover heen dat ik niet meer reageer aangezien Lekker waier, een estafette oper naast me woÍdt aÍgelost en geefr me nog even een feíme por. lk ben al zover heen dat ik niet rneer reageer aangezien ik toch wel altijd

welbespraakt

ben, brj deze dit zjn die deze

(ongeschreven) Íatsoensregels jonge garde helaas nog niet kent

lk vervloek de marathon en vooral rnezelf omdat ik tegen beleÍ weten in en té wernrg specifieke training zonodig mín "droom' wilde waarmaken. Vlak na de passage van het 37 Km punl 2.28.44 krijg ik nog een laatste mentale boost. lk bei al rennend met mijn vrourÀ, die rnet Tom reeds bij de finish staat " Schat, ik kom eraan nog maar 5 Km"!. Nu schiet me ook te binnen dat in de informatie folder van deze marathof staat "ln de laatste 2 Km krijg je vleugeltjes en gaat het bergafwaads richting het centrum van l\rlee.ssen' klinkt als Red Bull in de orenl

Dus....... eigenlilk nog maar 3 Km

en

daama gaat het vanzeif! lk Íocus me op het Íechte stuk van de Lange Raarberg op het 40 Km punt. lk heb al heel ang niet meer omgekeken. Echter net voor het passeren van het 40 Km punt hoor ik iemand in rap

tempo naderen warempel Fons de

Bie,

waar komt die vandaan? Fons vraagt me nog oi het gaat en wenst me nog veel succes, ook hier kan ik niet meer volgen. Na een §cherpe bocht naar rechts zie k hem al brna niet meer. Ondertussen kík ik op mijn hartslagmeter 146 Hpm, ik weet een ding zeker: ik ga eindigen onder de magrsche 3 uur grens. Ondertussen geeft een sigfaleur me nog te kennen'nog ongeveer inge Kilometer. De emoties beginnen nu op te spelen, het monster is bedwongen. Het huilen staat me nader als het lachen ik besluit me te veffnannen en miin zonnebíl aÍ te zetten als ik Amo Hanssen zie.

lwan met "haas" Amo


I I

-4\\ Ă&#x20AC;lo7

in lopen

Harry Driessen Oranje Nassaustraat 19 I 6411 LE Heerlen Tel-Fax: 045-5712009 E-mail: harrydriessen@home.nl Website: www. ru n nersworldheerlen. n I Nieuw in onze winkel:

lndividuele loopanalyse middels video opname. Ook is er de mogelijkheid middels een footscan uw voeten op te meten. Zowel dynamisch als statisch kunnen wij dus de perfecte meting doen om uw voeten en loopaflvikkeling te beoordelen.

Voor uw zooltjes bent U bij ons ook aan het goede adres omdat er wordt samengewerkt met een PODOTHERAPEUT.

Ook voor alle S.T.B. Clubkleding, spikes, hartslagmeters, sport sportvoeding, etc. Eveneens voor uw wandel- en indoorschoenen.

SpoĂ&#x2030;ieve groeten van het Runnersworld team

D akd

e

kkersbedrij

f

Zuiddak b.v. G roo

t- en klein handel in dakbedekking

Tunnelweg 112 6468 EK K e rkra de Telefoon:045-5314218 Telefar : 045-5311744

m

ateriale n

30 ioqr kwolire it in dckbedekkingen Eitom itr.ore& kunstol dqker

BH's,


Hij escorteert mil tot op 200 M voor de finisn ea geeft me aog een Dextro-energie 'En nu genieten dit moment is voor jou' roept hij n're na. Huilend met een foto van Tom en Astrid in mijn hand passeer ik als achiste de rneet 2.54.21. Alhetl, onze vootzitter feliciteert o]e en oveinandigd me nog de rnedaille van de marathon, daatna \al ik in de armen van Astrid , en heeft Torn nog een leuk boeketje bloemer van het tankstation voor mel Direct voel ik mijn verrnoeide benen en voel ik dat mijn dikke teen wel erg veel pijn doet. De teennagel blrkt blauw te zjjn. Annick Ploumen adviseert me om me gratis te iaten masseren verderop, organisatie klassel lk volg hei advies gretiq op. Terwijl me een jonge dame met een licht Duits accent vraagt of ik voren oÍ achteren pijn heb. Antwoord ik: eigenlijk doet alles pijn.

Daarna ga ik al strompelend naar het Íeestpaviljoen waar wederom een flinke batte STB-ers staat. Marcel l\leens en Sjack Hoop.egelen gelukkig nog even een bank waar ik kan op adern kan komen, mannen bedankt\1, kan K pas orjloren

er

e.

informe.en wre

riberhaupt gewonnen heeft. Patrick Delait won de 11'editie in een super tijd van 2.34.09 voor Jan van der Marel 'onze' Jean Herpers werd 3e in een toptijd van 2.39.36 En wat te denken van Lara Klaassen die deze lt4arathon op haa. naam schreeí brj

de vrouwen 3.09.05, John Haan

complementeerde de STB atvaardiging op de marathon eveneens in een fabuleuze tÍd van 3.13.48. Eveneens een groot compliment voor Reozo Roumen (Caesar), die volgens velen ook zijn debuut op de marathon maakte, hij werd 5e zijn tÍd 2.46.101 En de meesteÍ zelf? Jo Schoonbroodt hí werd 6'2.48.11. Hij is blÍkbaar klaar voor de Marathon van Eindhoven dit najaar waar hij weer wilde plannen heeft weoerom mer Arno aan zijn ln totaliteit namen er maar liefst 33 STB-ers deel verdeeld over diverse afstandenl zijde. Bravo, en dan heb ik het nog niet over de supporters die vooÍ de nodige ondeÍsteuning zorgden en oh zo belangrijk zijn. Wat een ervanng. nu heeft onze vereniging STB enkele leden reeds tientallen marathoos gelopen hebben. Maar ik denk dat iedereen heus nog wel weet wat ooit zÍn eerste marathon was en hoe dàt aanvóelds

Een

ding weet ik

zeker. Met

de

(ongeschreven) reqels van de marathon moet le niet dollen. En mocht ik weer eens een ingeving op een avond krijgen. Een goede voorbereíding is het halve

werkl.....-.-.............dat is mij na deze calvarie tocht pijniíjk duidelijk gev/orden. Uitslagen. lvtarathor:

J

8 '1 16

Jean nerners lwan Theunissen Lara John

Klaassen Haan

U7 :19 :1h A2 54 21

03-09.05 03.13.40

25 kilometer:

2'1 Guido Meys A1.37.23 22 Arno Hanssen A1.37.26 47 Ad Diederen 01.44.50 63 lvo Vincken 01 47.24 69 l\,larcel tuleens 01 47 37 71 Sjack Hoop 01.47 47 72 Jos Lempers 01.47 48 73 Jo Born A1.49.14 89 Nick Custers A1 50 12 94 He.m Gerards 01 .51.08 B Peira van Íongeren 0'l.51.54 114 AlbeÍt Verbunt 01.54.09 11 Saskia Rademakers 01 54 27 147 Paul Jacobs 01.57 .3'l 165 Theo Schmeits 01.59.59 192 John Oostdijk 02.03.50 200 Ronald Smeets 02.05.11 24 Lenie Jacobs 02.05.30 225 Roger cillissen 02.07.59 229 Wm Rutjens 02.08.0'1 U Josette Gijselaers A211.42 U Annick Ploumen A211.45 260 Frans Roumen A215.48 279 André Rournen 02.22.01 '10

4

kilometer:

Jos Krist

00.35.45

5 kilometer:

13 KamielJacobs 47 Huub CoÍlaris 55 Peter Grond

00 18 59 00.23.35

00.24.10 PR.

die

0-0-0-G0-0-0-0-0


I

llieuwe leden De S.T-8. heet van harte welkom

It{inke Bisschops Aan de Put 24 6373 W Landgraaf Geboortedatum: 2 september 2002 Telefoon: 045-5315728 Soort lid: Minipupillen

Stef Smeets Veeweg 31 6374 BN Landgraaf Geboortedatum: 25 Íebruari 1998 Telefoon: 045-5323732 Soort lid: Pupillen

John Oostdijk Grasbroekerweg 92

Claudia Steinbusch l\roershei 31 6374 NR Landgraaf Geboortedatum. 7 februari 1982 TeleÍoon: 06-3061 73'1 7 E-mail: claudia.steinbusch@hotma l.com

64'12 BG Heerlen

Geboortedatum: 28 november 1960 Telefoon: 06-17512914 E-mail: l.a.oostdiik@home.n Soort Lid: Recreani

Soort lid: Recreant

[íichel Beckers Moershei 31 6374 NR Landgraaf Gebogrtedaium: 30 september 1981 Telefoon: 06'10154186 E-mail: michei-claudia@home. nl Soort lid: Recreant

René van Malde Secretaris Fleische!erstraat 7 M38 LC Oirsbeek Geboortedatum: 11 juni 1960 Telefoon: 046-4422900 E-mail: r maLde@hotmail conl Soort lid: Recreant

Lisan de Kreij - Reinarc Laurastraat '103 &71 JJ Eygelshoven Geboortedatum: 3 september 1969 Teleíoon: 06-18498730 Soort lid: Recreant

Boy SandeIs DiamantstÍaat 31 12 SP Heerlen Geboortedatum: 2onovember 1 995

Ger Logister Brunssummerweg 63 6373 ÉT Landgraaf Geboortedatum: 29 juli 1959 Telefoon: 06-33586655 E-mail: ol1 @landqraaf.nl Soort lid: Recreànt

f

eÉ-looÍt..: A4 5-57 21 1 o7 SooÍt lid: JunioÍ D

lvo Schmitz Groenstraat 17 6374 JK Landgraaf Geboortedatum: 21 september 1998 Telefoon:045-5314975 E-mailr rischmi@versatel.nl Soort lid: Pupillen A


Sharyn Spanjer Dr.Nolensstraat 7 6371 EB Landgraaf GebooÍtedatum: 22 maaÉ. 1997 TeleÍoon: 045-5330765 E mail: sharvnes@home.ni Soort lid: Pupillen A

Shelly Gage lvlarjoleingaard 1'1 6417 HC Heerien Geboortedatum: 20 november 1967 Ielefoon: 06-49148400 E-mail: shelly qaoe@hotmail.com Sood lid: Recreant Beéindioina idmaatschap: Jeugd: L Skeri(a, Anne.Driesen, Lotte Smetjsters, Kilyan Simons, Ashja Otten, Nikki Tahapary, Dago Sanders Senioren: Adrrenne Evers, Frans Roumen. Jo Helnnchs, Bart Sn]eets, Eric van Theemsche, Lucas de Kruijter

Belgische $.ï.B.'er gaat ons uerlatell Geachte spo.tvrienden, À/et pijn in het ha.t moet ik Iullie mededelen

dat ik mijn lidmaatschap bijjullie cÍub moei opzeggen. N4ijn overplaars,rg naar België.s een feit. lk neem althans al de goede hetinneringen mee en dat zijn er heel wat. lk zou bij deze de vootzitter, het bestuuÍ en de trainers, in het bijzonder Wim, die heel geduldig was op de training, willen bedanken. Ook de mensen die de wedstrijden organiseerden wil ik naiuurlijk ook niet vergeten. We zuilen elkaar zeker ergens nog wel eens ieqen komen op de een of andere wedstrijd. Jullie zijn een fijne club, doe zo voort llll! Misschien kunnen we eens een locatietraining doen in België

Laurens Slaats Engweide 23 6372 EV Landgraaf Geboortedatum: 28 ol«ober 1964 Teiefoon: 06-28239312 E-maii: lcm.slaats@p{anet.n1 Soort lid: Recreant

José Bàumler Kleirasp 8 6372 DL Landgraaf Geboortedatum: 22 )uli 1958 Telefoon: 04í5320613 E-rnail: mark.baumler@horne nl Soort lid: Recreant Zaai

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Peer (bekend van de Erperheide )is nlet zo ver weg. Blijf ailen sportief en vooral gezond llll! Ju{Jie Belgische

STB-er, Eric versterken.

[ffeuoorslellen: Hoi, ik ben vers in de ciub maar niet nieuw in de loopspoÍt. lk heb de afgelopen drie jaar getraind met Achilles-Top en voor deze ook diveÍse wedstrijden gelopen in alle efstanden

lk ben door werk niet in

staat

alle

doordeweekse trainingen te volgen en moet dan ook veel alleen trainen. Vwb wedstrijden hebben crosswedstrijden de voorkeur.

Ook een marathonnetje schuw ik niet al zou ik die graag onder 3.30 lopen. tjjdens de Mergellandmarathon ner weer de g4ep. domme pech. Het huidige trainingsdoei ligt in maart 2009,de GiziyRun in Seaton[Uk] vervolgens de Strongman mijn wedstnjdkalendeÍ staan de

ln

komende periode

dan ook

veel

crosswedstrijden. Af week 41 zal ik dan ook. behoudens het werk er niet tussenzii, de gelederen Sportieve

groet,

Laurens Slaats 0-0-0-0-0-0-0-s.0


I

" COPY - CENTER - LANDoRAAF" Brunssummer*eg 54, 贸373 EX Londgroof

tel./fu

045-5317692

e-moi I : copy-canier-londgroof @home.nl

Voor al Uw: Kopieerwerk Dig. printwerk Komplete af,rerking Lamineren en textieldruk Diverse inbindsystemen

openr ma:13.3o-17.OO en zo: 10.OO-14.OOu. dinsdog t/m vrijdag: 9.3O-12.3O en 13.3O-17.OOu.


Een 'niet wedstrijdversiag": door Wim van der Linden

1'0eeathlon ïtanlool

De Decathlon traploop op teevee...... met een boterzagggggggte Gggggeeeeeee

Wat spannen ze zich om enkele rninLrten zendtjjd binnen te halen de organisatoren van de Parelloop Maastrichts l\,4ooiste, de Venloop of de À,,lergelland Marathon. Het ukt echter 'r'e-é_d van oe _uc^,ng. directoÍs om beelden van hun loop op de andelijke teevee te krijgen. Hoeveel ze ook snoeve^. Slecl_ts reg o-è e /ersiàggev aq is (hooguit) hun deel. Hoe anders bij 'onze' Eerste Decathlon

Traploop Twee

camerap oegen narnen uitgebreid opnamen. Alles wat via de trap omhoog bewoog werd geíimd Slimme cameraboys op zoek naar prooí. Het resliteerde uiteindelijk ln een verslaq van ongeveer minuten, de gedenkwaardige zaterdag 20 september weÍd uitgezonden

2

dat op van

i-

-re'i

,,'Iraploop-

Enkele uren nadat de laatste deelnemers de hoogste trap en het zwarte Decathlon Íshirt bereikt hadden. Een gedenkwaardige dag voor Sï8, dat beslist. De eerste keer dat STB andelijk voor het voetlicht trad. Op werkeiijk indrukwekkende wijze we.d de door drank, duíe tv-prograrn.na's oÍ het gestage gesnurk van een slaap gesukke{de echtgenoot (echtgenote) bevoiking meegevoerd naar het toppunt van avond: Wilhelminaberg. Hardlopen op ee| trap met meer dan 500 treden?

in

de

de

Voor duizenden tv's werden snurkende huwelijkspa.tne.s wakker geschud, honden in de tuin gedeponeerd om daar maar zonder baasje of vrouwtje te urineren,

De beruchte trap

5O7 treden

220 m. lang 90 m-haagleverschil


glazen gevuld en door pinda-vettige vingers besmeurde brillenglazen schoon gewreven. Komt dat zien, komt dat zien:

een .apportage uit hel vreemde

verre

Llmburggggg.

Niet alleen de adembenemende uitzichten vanaf de Wilhelminaberg of de beelden van de schier eindeloze rij iraptreden raakten de 16 milloen inwoners van Nederland oridden in het Hart ( het programma heet uiteraard niet voor niets zo). De werkelijke kracht van het exolische p.ogramma zat hem ln de diepte-interviews. l\,4et wee'qaloze b,rra muzrkale flming wisten 2 van onze trouwste clubledén de Nederjandse bevolking mee te voeren naar de dieoste gevoelens van de traplope.s. Het was daarbij niet zozeer de inhoud, rnaar veel meer de vocale expressie, die ervoor heeft gezorgd dat menig Ollander siomverbaasd nog uren naar de beeldbuis heeft zitten staren, alsoÍ de contouren van de gezlchten van Theo Schmeits en Albert Verbunt noq steeds zichibaar waren. Hun commentaar op de Eerste Decathlon Traploop was van ongekend hoog muzrkaal-vocaal 'trveaL. Daar kan AndÍé Rieu een hele dikke punt aan zuiqgqggenNa een hele zateÍdagavond geluisterd te hebben naar het aÍrogante gehakketak van hooghollands keelklanken, hoorde het volk de zoetgevooisde zachte gggsssssss sssggggggg. Exotisch. exentriek, gevoelig. Alsof elke zin een prachtig gedicht was: Luister mee, vrienden, luister mee-

Theo: "Vorigggggg jaar heb ik ook ggggggglelau pe. "

Albe(: "De trap is mooi voor Landggggggggraal en gggggPweldiggggggg vooÍ de mensen. Éen deelnemer halverwege: 'Ut kump waaal gggggggooodl'

Theo ( op de top) na de vraag: Wat is hier nu leuk aan? : 'Vraagggggg je mij dat? lk weet het bij Ggggggottt neeeeet ( Authetiek Rooms Katholieke groÍrdslag).

Deelneemster: ""Het is gggggewoon de uitdaggggging. lk daggggg: doe es ggggek en doe es meeee."

Zo mooi, zo poétisch heeft onze eigenste

zachte G nog nooit geklonken tussen het ha.de, aÍogante en gevoelloze geratel van de Ollanders. Alleen al die G ai was een prachtig loflied op de Eerste Decathlon Traploop.. lk heb de uitzending opgqggenomen en heb er elke dagggg eefl keer naar ggggekeken. De woorden klinken elke dag dichterlijker en de gggqg steeds lieflijker

Albert en Theo, bedankt.

Uitslagen:

2 4 6 7 11 12 13 14 16 18 '19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 U 35 36 38 43 45 47 4A 49 50 5'1 52 54 55 56 57 58 59

Jacobs 00.01.44 Herpers 00 01.56 lvleys 00.01.59 Radstake 00.02.03 00.02.'17 00.02.19 Rlksen Jacobs 00.02.19 00.02.25 Hanssen 04.42.26 Richter 44.02.27 0A.02.2A ,4art Riksen

Kamiel Jean Guido Bas Kenny Geilenkirchen Rob Jef Jo.dy Geilenkirchen Bad Benedikt

l.lartijn Daemen Leo Kokkelkom Jorik Peteí Jeroen Kokkelokorn Guus David Jeffrey Roelands

00.02.31 00 02 31 00.42.37 00.02.37 00.02.37 44.42.42 00.02.43 04.02.43 00.02.45 l\.,lichel 00.02.48 Sean 00.02.49 Jan lvo 00.02.54 00.02.55 Keily Kay Stevelmans 00.02.56 00.03.03 Hein 00.03.11 Ésra van 00.03.17 Rik Theo 00.03.21 00.03.29 Youri 00.03.30 Paul 00.03.30 Mirco 00.03.30 lngíd Anique Dahmen 00.03.33 00.03.36 Liset Kyra 00.03.40 Mike van derVen 00.03.42 Claudia Steinbusch 00.03.46 Doreen Veldhuizen 00.03.49 00.0.356 Robin iraína Veldhuizen 00.04.00

Simo.s Bex Goosens RichteÍ Beckers Hirsch Schwanen Vincken Roelands Bodelier Pelt Radstake Schmeits Gidding Bex Dubois Ploumen Radstake Gidding MndeÍs

0-o-0-o-o-o-o-0-0-0


S.ï.8.

10 jaar geleden door Theo Schmeits

Terug in de

tiid

Hoe was het bij de S.T.B. '10 jaar geleden? Voor de ouderen onder ons en leuk weerzien met vroeger ed de nieuwere leden maken kennis met het rijke verleden van de S.T.B.

Ditmaal is de periode juli, augustus en september 1998 aan de beurt

De S.T.B. organlseerde in deze periode de

jaarlijkse 'S.T.B. Familiedagen" Er werd samen met de jeugdaÍdeling iets op touw gezet voor een gezellige dag. Ditmaal was de locatie het scoutinggebolw n de Kakert. De toenmalige evenementen cornmissie o.l.v. Hub Paevo. Annelies van Vlodrop en Maria Fische. had ervoor gezorgd niemand van 150 bezoekers zich op deze dag verveelde Een sportieve speudocht barbecue, kofíie,vlaai en uiteraard een heuse tap zorgde ervoor dat, ondanks de regen, het een gezellige dag werd.

de

dat

Wat de wedstrijden betreft was er

de

goedbezochte Íeler.aiicaloop in Heerlen waar ruim 50 S.T.B. 'ers aan deelnamen. Enkele tijden van de 10 Engelse i/ijl Huub Donders 00.54.08, Ger Bodelier 00.55.34,

Rob Riksen 00.5844, Frank Eisenga 01.03.00, Theo Schmeits 01.04.52, Herman Gerards 01.07.35, Albert Verbunt 0.07.23, Fred Geilenkirchen 01. 1 3.53 Ook de Nacht van Maariand we.d in iegen stelling tot dit jaar uitstekende bezocht. Een twintigtal S.T.B. 'ers liepen deze wedstrijd waarvan een twaalÍial onder de 40 minuten o.a onze toppersl Ger, Rob en Jos Kíst die samen met Huub Donders regelmatig bij de eerste tien eindigden in de diverse wedstrjjden. En dan de eerste Llergellandmarathon. Er was een kleine rel op bestuuriijk niveau over de gekozen datum (S.ï.8. had op dezetfde dag

' de 15 van LandgÍaaf die later toch om

gepland, maar

organisatorjsche reden niet doorging)

Vooral Wim van der Linden maakte zich

kwaad

dat de

organisatie

van

de

lvÍergellandmarathon, zonder overleg rnet de verenigingen zomaar een datum voor hun wedstrijd priLren en was ook niet erg te spreken over een zevental S.T B. 'ers die desordanks deze wedstrljd Iiepen. Ger Bodelier liep deze marathon in een tijd van 42.48.32, Plerre Muijrers 03.08.14. Frank Eisenga 03.19 00 en Albert Verbunt 03.31.02 ls tegenwoordig het lnternet een onmisbaar medium, destijds waren we hee{ trots, want S.ï.8 zat op Teletekst (Te{etekst van TVGazet pagina 644) Men kon hier op de hoogte bliiven van het laatste nieuws van de vereniging Nog enkele "weetjes'over deze periode. De S.T.B. had in 1998 269 leden.

Ook de modeme tijd deed zijn intrede bij de STB. Onze toenmalige wedstÍiidsecretaris Cor van Haaren was zelfs per E-mail bereikbaar lll

Leo Kokkelkorn en Gertie Uiterwtk werden aangemeld als nieuw lid en we kregeo toestemming van de KNAU om ons clubtenue te wijzigen: singlet wit met aan de zijkant een bÍauwe baan en de short blauw met aan de zijkant een witte baan

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Door: Jos van Spanje

leugdnagina S.ï.8. Wedstriidverslagen, andere gebeurtenissen en wetenswaardigheden van de S.T.B. Jeugd

Wiizioinq traininqen op woensdaq

m.i.v. woensdag 1 oktober trainen wij op

de baan van Avon

(Emmastadion Hoensbroek)Het is herfst, en we zien het steeds vroeger donker worden- Omdat we geen ve.lichting op onze Cooperbaan hebben, en met zaklan'rpen trainen ook niei echt werkt, wijken we gedurende de "donkere peÍiode van het jaaÉ uit naar de baan van Avon. We irainen hier allemaal samen van 18:45 tot 20:00

Probeer te carpoolen Er is een kantine waar koÍÍe te krijgen

C-Junioren. Ook dit jaar was er weer een alvaardiging van STB aanwezig, die dii jaar bestond uit Ruben en Nikki Nu denk iedereen natuurlijk: Nikki? Die heeft toch aischeid genomen? Dat klopt, rnaar zij had een tijd geleden al besloten dat zij voor STB aan deze wedstrijd zou deelnemen, en dit was dus haar laatste optreden in de kleuren van STB. Voor haar deze keer geen podiurnplaats, maar wel een heie mooie 4e plek,

slechts 0.07 sec achter numrner 3 En dan Ruben. die het ln Ar.sterdam urtsrekend deed. Hrl had als 1e laars C-

junior naiuurlijk flinke tegenstand, omdat rs

het merendeel van de deelnemers ln deze categorie 2e jaars was. Als we dan de uitslagentljst bekijken, de

prestaties

lvo Limburqs Kampioen

mogen

lvo doet mee aan de

Llmburgse Kampioenschappen in Kerkrade en wint daar de 1500 m. Hij woÍdt daarmee niet alleen LimbuÍgs Kampioen, maar veÍbetert ook nog eens het clubrecord dat al 10 jaaÍ ongewijzigd was. Een mooie prestatie om na de zomerstop mee beginnen.

te

lvo Proficiat C-soelen Amsterdam ln Amsterdam wo.den in ditzelfde weekend weer de jaarlijkse C-spelen gehouden; de Nederlandse Kampioenschappen voor

en het

aantal

deelnemers, een

we zeker spreken van

geslaagde dag. Kogel:10.45 m 34e Discus:31.69 m 29e

Scholieren Atletiek-ontÍnoetino in Kamenz Op 5, 6 en 7 september woÍdt in het Duitse

Kamenz (vlak bÍ Dresden) weer de jaaÍlÍkse lntemaiionale Scholieren

Atletiek-ontmoeting gehouden; dit jaar voor de 19e keer. Dit is een wedstrijd vooÍ C/Djunioren ploegen Belgié, Luxemburg, Duitsland, Franknjk en Hongarije.

met

uit


Behalve een sportieve urtdaging, is een uitsiapte als dit natuurlijk heel leezaam; tijdens een gebeurtenis als deze leert men

de regio, die normaal als concurÍeni woaden gezien, ook eens op eerl andere manier kennen atleten uit

Behalve de eerdergenoemde atleten gaat

ook Dick van Pelt mee, die als

medeorganisatoÍ ziln handen vol heeft om alles in goede banen te leiden; hij krijgt daarbij hulp van Pim, Yael, en nog enkele begeleiders van andere vereniginqen. Zij zullen dit iaa. tot het uiterste moeten gaan, omdat de Limburgse ploeg al vele jaren rnet een of meer bekers naar huls kwam, en dit afgelopen jaar in Luxemburg niet

redde.

De reis begon op vrijdag 5 september best wel vroeg, om 08.15 vertrok bij het Untasstadion in Sitlard een voile bus voor een reis van meer dan 700 km. Nog niet helemaal wakker. en voorzien van kussen en lVÍP3-speler zochl dejeugd en plekje ln de bus. Ïoen de bus wegreed, stonden er o!ders iangs de weg, om hun krnderef uit te zwaaien, maar of die dat hebben gezren...... zondag komen ze weer naar h!is, dus tot die lljd hebben we het allemaal lekker rustig.

Tijde.s wedstÍijde. als deze worden vrendscnappea gesloten. oie nog jarer

blijven bestaan en

die

de

atletiekwedstrrden in de regio nog leuker maken. Daarnaast gebeurt dit tijdens het veólijf natuuÍlijk ook mei de atleten uit de diverse andere landen. Behalve uit sport, bestaat het programma ook uit andere activiteiten en een gezellig samefzrn mel alle deelnemers. We hebben doo. de laren heen gemerld, dat uitstapje voor de jeugd een onvergeteiijke ervaring ls die ze zich nog heel la.g zullen heínneÍen. De STB-

dit

atuaardiging bestaat

dit jaar uit

11

deelnemers (Esra, Sanne, Daphne, Veerle, Liset, Peter, Paul, Ruben, Bas, MaÍjjn en Jeroen). Zij verdienden hun plaats in deze selectie door een goede prestatie tijdens de Limburgse Kampioenschappen, eeÍder dit jaat.

En vooa de ouders voor wie dit de eerste keer is, een tip voor zondag, als ze weer thuis komenl - vraag ze niet te veel - laat ze direct douchen - geef ze iets te eten - adviseer ze om "even een uurtje" op bed te gaan liggen - geniet van de rest van de avond

Schiilermeetinq weer succesvol

De lange reis is weer achter de rug, net zoals de 1ge SchuleÍmeeting in het Duitse Kamenz. Van een lange reis was deze keer zeker sprake, want een klapband bezorgde de bus op de heenreis een vertraging van meer dafl 3 uur, waardooÍ de Oroep pas orn 23.30 in Kamenz aankwam. Ondanks dit onvooziene oponthoud, was de sfeer in de groep uitstekend, al was de vermoeidheid natuurlijk groter dan verwacht. Voor de eeÍste nacht betekende dit natuurlijk wel dat het in één gedeelte van de slaapzaal al werd.

vrij

vroeg

rustig


t i

Aannemers-- en Timmerhedr[if

0/,§l-,*0

rffi[*-r Alfa 147

H de Haan b.v.

Zet je op scherp §ee me, Yerkplasts: Sterc

rug 27

feelme,

Edi sonstraaÍ 23 6372 AK Lutd,grazf

touch me, Fr.Ercnslaan 24 63 11 GV Landgraaf

driveme. Telefoon: 045-5321088 Telefax : 045-5321128

rcl. 045 - 531a449

Autobedrij f / GULF Station / Carwash ved<oop nieuw Ie

kic kke n

& gebruik

klas oc{asions met BOVAG garantie

iuuil mogellk reparatie en onderhoud van alle merken

reclomeproducties

APK-keuingeo

t ndgÍad T 0++532 7,r €0

schade-taxaties en reparaties

APK-LeurinCÀltlttur & Yclpfrats KlirmeÍd€ÍsE d95 6343 AA KlimeÍ TeL1E5l405 13 58

ontweÍp & uitvoeÍing redameborden

aubrecàÍtre full color

^-, íGulf)

v

GULf st*tur & Crrïr$h HogeÍeg 7E 6367 BG voqadel Ter {oa5}5 75I 449

§

n


De begeleiders spraken van een geweldige groep, en dan hadden ze het niet over de prestaties, maar over het gedrag, de gezelligheid, en de eenheid in de groep. Na afloop van een festijn als dit kijken we toch ook naar de prestaties, en deze waren ook uitstekend; opnieuw een bevestlging van onze opvatting dat gezelligheid en eenheid

binnen een team tot betere prestattes elden. Ook het weer was tljdens de wedstrijddag uitstekendi tijdens een eeadere vercie van dit evenement ln

hetzeifde Kamenz regende het zó hard dat alles naar een spodzaal moest worden verplaatst, waardooa er van een échte wedstrijd eigenlijk geen sprake meer was.

Ofschoon

op deze wedstrijd de

teaorprestaties tellen, kijk lk toch als eerste naar de orestales var orze S_B-leJgd ea zte daar een paar prachtige prestatles waarvan er toch even één noemen. Mijn persoonlÍke topper op deze wedstrijd was VeerJe dÍe over 1.49 sprong, en daarmee het clubrecord met 9 cm verbeterde. En ais we het dan toch over uitslagen hebben, moeten we natuurlijk ook even de eind-uitslag vermelden; Ons -imouÍgs tean, eraorgoe op een -oore 5e plaats (van de 6). Deze prestatie, het goede weer en de gezelligheid binnen het team maakten weekend een geslaagd weekend. Na een terugreis, die beter verliep dan de heenÍeis, werd de bus in SittaÍd opgewachi door een grote groep ouders, familieleden, vrienden en andere belangstellenden.

k

wl

dit

tot

Moe rnaar voldaan stapten de atleten uii de bus, zochten hun spullen bij elkaar, namen afscheid van e{kaar en zochten hun ouders oP om Samen weer lekker naar huis te gaan. lk denk dat iedereen terugkijkt op een heerlrk weekendje en lk hoop dat deze hennneringen nog heel lang zullen blijven hangen. Natuurlijk was er een bedankje vcor de begeleiders, die ook deze reis weer

uitstekend

werk everden waardoor het

weekend op rolleties liep.

Septemberqames Maastricht

Op 14 september werden in l\,4aastricht weer de Septembergames gehoudeni net als vorig jaar onder een stralend blauwe luchi rÍret een heerlijk zonnetje. Helaas was Ce temperatuur iets minder, net zoals het aantal deelnemers. Geiukkig waren waren wij met 16 deelnemers aanwezig waardoor het evenement toch eer beetje extra (blauw-witte) kleur kreeg. Het is iammer dat er zó weinig aUeten verschijnen op zo'n

mooi evenenrent. Daarnaast s

het

natuuriijk jammer voor alle vrijwilligers en j-ryleden. ore vee ere.g e en tijd sreken ;n het organiseren van een dag als deze. Het was de eerste wedstrijd na de vakantie, en dat was te merJ<en; sommigen waíen helenaal uitgerust en zetten uitstekende prestaties neer, terwijl anderen het een beetje kwijt waren. NatuuÍlijk zagen we heel veel mooie pÍestaties,

S.T.B. Dames ln

actie tijdens de September,Games


die aan het einde van de

dag werden beloond met een plaats op het podium en een medaille. Natuuriijk is het mooier als je een medaille wint in een wedskijd met heel veel teqe_stande-s, maar ja op deTe -an,e' is het ook we' eens.eLrk. En behalve mooie prestaties was er natuurlijk ook weer genoeg tijd voor plezier, en dat is zeker niet onbelangrijk

íe Decathlon Trappenloop qeslaaqd

Na de geslaagde try-out van vorig jaar was 1e échte voor het iaar hoogste dagje, de trappenloop. Een zonnlg '4

dit

iijd

de

lrap van NedeÍlano de organisalie

handen van onze eigen vereniging, dus wat gaan. Er waren voldoende inschrijvingen orn er een span.ende wedstrijd van le maken, en het was gezellig druk aan de voet van de trap. Wim en Roger zorgden voor het speaker{edeelte, lerwijl Albeít het druk had met het te woord staan van de media.

kan er dan nog fout

is natuurlijk uniek in Nederland en daarom was oe pers'uim vertegenwoordigd; zelÍs SBS 6 stuurde een carireÍaploeg om dit gebeuren vast te Zo'n evenement

leggen voor Hart van Nederland. Ofschoon het een sportwedstrijd was,

zagen we aan de start naast de "echte" atleten ook "gewone" mensen, die sportief genoeg ziin om even een trapje te pakken. De jongste deelnemer was 6 jaaÍ, terwijl de

oudste 7'1 jaar was en allebei wisten zij de Íinish te halen; ook bij dit evenemeni is het halen van de eindstreep belangriiker dan winnen. En nu we het toch over winnen hebDen: natuurlijk waren er winnaars. en wj (van de jeugd) zijn natuurlijk resultaten. hartstikke plaais voor Bij de dames was eÍ een 1e Kelly Roelands, gevolgd door Esra van Pelt op een mooie 2e plaats. Opnieuw een prachtige prestatie van onze jeugdleden, net als vorig jaar. Bij de mannen was Kamiel Jacobs de man die zijn titel moest verdedigen, omdat hij vorig jaar deze wedstrjjd op zun naam wist ie zetten. Helaas voor hem moest hii dit )aat genoegen nemen met een 2e plaats, wat overigens opnieuw een top-prestatie is

blij met de

Hij wist dit jaar bovendien zijn tijd van vorig jaar te veóeteren. Na afloop was er natuurliik de prijsuitreiking bij Snowworld en tjjd om nog even gezellig na 1e kletsen.

Gezien het succes zal er zeker een vervolg op deze geweldige happening komen. En dan naiuurlrk een bedankje aan onze sponsoren, die iedere deelnemer voozagen van een T-shirt, een sjaal, waardebonnen, en natuurliik de priizen voor de winnaars. Decathlon en Snowworld he.lankt

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


STB Clubblad 2008 nr 4  
Advertisement