Page 1

't e

I\l

r.:.'

,x


Jaargang 23 - juli 2008

-

nummer 3

't eSTaBletie is het clubblad voor de leden van a.v. Sport en Trimclub Brunssummerhéide Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Rèdactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijkè ínleverdatum

-r'i].

í§lBi ..dí

kopii

Gravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven 045-5352003 / 0651296017 t.schmeits@home. nl

IheoSchmeits,HermanGerards 26 september 2008

Sport en Trimclub Bru nssummerheide

20

Voorzttter:

Albert Verbunt Íel.:045-5314854

Kerkraderweg 6372 TZ LandgraaÍ E-mail: albertverbunt@wanadoo.nl

Secretaris:

Vicky Teeken Íe|.: 445-5712812

Ovid usstraat

Penninqrfeester:

Annick Ploumen Tel.:06-10897824

Eygelshovenerweg 1 3 6374 KB Landgraaf E-mail: annickpiourren@home nl

Alqemene Zaken: (vice-voozitter)

Jos Janssen Tel.:043-4591995

Schepenbank 6343 CV Klimmen E-rnaii: tos.annv.ianssen@wanadoo nl

Leden:

Frank Eisenga Tel.: 06-44996122

Koernpel 69 6372 ND Landgraaf E-rr]ail: frank eisenqa@home.nl

BeÉ Daemen

Aan de Put 6373 VT Landgraaf E-firaiIr berldaemen@home.nl

Iel

045-5353177

51

6417 VS Heerlen E-mail: stbsecretar aat@wanadoo.nl

22

44

Ledenadministratie: FÍank Eisenga Íel: 4644996122

Koernpel 69 6372 ND Landgraaf E-rnail: stbledenadministratie@home.nl

Jeuqdsporti

Dick van Pelt Tel. : 045 5325803

Spaarweiden 6374 L4D Landgraaf E mail: drckvanpelt@wanadoo.nl

Website STB

httDr//www avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraat 51

Bankrelatiel

Rabobank Landgraaf rek.nr. 17243397 5 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Eygelshovenerweg 13 6374 KB Landgraaf

Adverteren:

via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis

37

&71 VS Heerlen


Itainingen zomerseizoen 2008

lvlaandag

Maandag

Traininq

Tiid

Plaats

18:30

Cooperbaan

1B:30

DuurJoop. 1 uur. Besternd voor gevorderde lopers, die samen een uurtje ontspannen trainen op de

Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurloopternpo is laag hooguit 10

Cooperbaan

Beqeleider(s) Vrije Training

Frank Eisenqa

krnou lrlaandag

1g:15

Sportzaal Kakert

Dinsdag

18:30

Cooperbaan

Woensdaq

1B:30

Cooperbaan

Woensdag

18:30

Cooperbaan

Woensdaq Woensdaq

18.30 19 30

Coooerbaan Cooperbaan

Donderdag

18:30

Cooperbaan

VÍijdag

1B:30

Cooperbaan

Zaterdaq Zaletdaq

10:00

1100

Cooperbaan Coooerbaen

Zaterdag

17.00

Exdel, Landgraaf

Zondag

8;30

Cooperbaan

Conditletraining. 1 uur. Algemene conditietrainlng rnet muziek. Geen looptraining- Besternd voor aile lopers (m/v)die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coórdinatie willen verbeteren. lntervaltraining. Deze zwaardere training duurt 1:'15 tot 1r30 r-lur. Bestemd voor gevoaderde lopers (m/v), die hun dirurlop-on willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm wilien aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur op een rustigertempo lopen, kunnen rneedoen. DuuÍloop. 1:15 uur. Besternd voor gevorderde atleten (m/v), die een ontspannen duurloop of hersteltraininq willen houden Looptraining voor beginnende lopers. Zogenaarnde Start To Run iraining. Speciaal voor lopers (m/v), die echt zonder basis willen beoinnen. Puprllen

1 uur.

Junrorën. 1 uur. Baantraining. '1.30 uur. Deze traininq op de Cooperbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de traininq. Duudoop. 1 uur Bestemd voorgevorderde lopers (m/v), die samen een uudje ontspannen trainen op de heide. Puoillen A,B C. í Lr!r. Junioren 1: 30 uur Rustige duudoop. '1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duudoop van minimaal 20 minuten kunnen hàrdlooen. Dludoop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor qevorderde lopers.

lnlichtinqen over trainlnoen : Wim van der ÍellnlichtinAen over traininoen van de ieuad Dick van Tel.

Linden Pelt

A,B,C

A45-5217013 045-5325803

E-mail: wlinden@brunssum.net E,mailr !!gLyA!pql!Í@lyA!!dpq.d

Mario Moonen

Ger Bodeller John Hendriks, Theo Schmelts

Albert Verbunt

Saskia Rademakers Jeuodtrainers Jeuodtrainers

Linden, Theo Schmeits

Vrije lraininq Jeuodtrainers Jeuodtraineas Harry Lejeune Roger Steens John Hendrix, Theo Schmeits


Aan het woord voozitter Albert Verbunt

uan de u0olzittel

De clLrb.e s ^aar Le:den was zee, gestaagd

De CZ Megaloop

tecoTos

Op de eerste plaats wil tk

èen moore wedsÍfljd met pama prestaoes van onze 'ooe.s en dlve.se persoor .<e

De clubreis commissie had een eerste klas

locatie uitgezocht waar het

Leer

aangenaam vertoeven was met vol op zon en live muziek. Ook het diner na afloop was van een prima kwalitejt

Dus ook voigend jaar is er weer

clubreis

een

De jeugd presteerde ook weer uilstekend.

en wat opvalt, is de goede sfeer bij de jeugdcommissie en de ouders Samen

ekke. tra'ren e" plezter make^ liiders oe vele actlv etten van de jeugd Drt resulteert in goede esL,tare^ tijde^s de 6960u,;,." orveíse LtmbLrrgse kamptoenschaooen ". Krjk -e.s op de ste raar de resLtraren /dn de jeugd. Verder is een complirnent aan het adres

van de ouders en de jeugd commissieleden zeker verdient voor hun lnzet voor onze cltrb Zo waren ze o a. ve(egenwoo,dtqd btJ

de Oiy-pische dag van de parisrao gemeentes op de velden van v v Schaesberg om de 1g4 klnderen te begeleiden bí het ondeÍdeel afletiek.

eoereen

bedaníen voor nun o4drage aan deTe wedst'ijd. 55 heroers van S T B. wa.er de hee oag oezg o.n oe wedstrUd tr goeoe

ba^en le ltJde.. De speakeÍs

de

parcourswachters de verkeersregelaarS de rnschrrvingen de start en ílnish en de fietsers waren allemaal S T.B ers Naast deze helpers was S.T.B.ook met 60 lopers b'. oe sel o-en e. oe Jeugo p-ese-t en er werd er uitstekend gepresteerd over a e loopafstanden. Mede door de inzet van S.T B. was de CZ l\y'egaloop wee. ee- geweld,g succes en Jrteraa.d Orgaa:sere1 wtl votqeno Jaar de derde edrtre

De Bergloop

Oo 22 JUrt voro wedero..r de geígoop

plàèts mer na aftoop een gewetd,ge BBO Lr waren .ets m:'rder rnscl-. tvinqe,l dat oe afgelopen jaren, maar dat mocht de preï niet drukken. B, de mannen was Jean Herpe's de sreste en b_ oe oa-es La.a

Klaassen Het was weer een gezellige activiteit waar ook nog lang werd nagepraat over de nederlaag van het Nederlands elfta Jo zaterdagavond tegen de Russen. Tot Slot

De zomervakanties staan weer voor de deur, dus ik wens een ieder een leuke en spannende vakantie toe en kom gezond weer thuis.

0-0 0-0 0-0-0-0-0_o_o


Prestatles van S.T.B.

-

Ieden in de diverse wedstrijden door Frank Elsenga

Biuer§e uitslagen

32" Rohrener Volkslauf 23 mei 2008

Rund um das FoÍschunqscentrum 1 mei 2008 10 kllometer'

4 Huub Donders 00.35.02 6 Leo Kokkelkorn 00.35.47 10 Arno Hanssen 00.36.03 20 À/arcelv/d Pol 00.38.08 70 lvo Vincken 00.42.31 114 Branka Rybakowski 00.44.41 PE 115 Frank Eisenga 40.44.42 lnt.24 uur met Ned.Kampioenschap 2 mei 2008

7

Hein Bodelier

10 ki omete.:

90

117

5S7

Chris

Hanssen

10 kilometerl

92

2 24

Huub

Collaris

00.52.45

5 uursloop HaarlemmeÍmeer 31 mei 2008

13

03.59.15

10,770 kilometer: lwan Theunissen 00.40.18 lvo Vincken 00 49.34

Haaren

00.45.50 Cor van Jos Duteweerd 00 48.29

Baeswèiler 25 mei 2008

177.317 krn

Geuldalloop - Geulle 3 mei 2008

Rohren

1" lnt. Carl-Alex- Parklauf

Heln werd tweede in zjjn categorie

lNG. Luxemburq Marathon 3 mei 2008

-

Hein Bodelier

66,463 krn

22" Pepiinloop - Écht 6 iuni 2008 5

kilometer: (plaais.ategorie)

2 12 13 25

korn

Leo Kokke Ad Diederen Huub Co{leris Kristie Hanssen

0A 17.23 04.19.52 00 23 08 40.27.14

10 kilorneler: (plaats categorie)

4 mèi 2008

244

Josette

Gijselaers

02.19.17

Maasmarathon - Visé 1't mei 2008 Haive lvlarathon: Ralph Ruland

406

01.54.26

Marikenlooo - Niimeqen 18 mei 2008 5 kllometer:

100

Adrienne Evers

ao 22 56

12 6

2a 32 14 4 54 79 80

Huub Donders Ouirien van Son Leon Schoonbraodl Paul Jacobs John Bom Hein Bodelier Lenie Jacobs Ronald Smeeis Ben Pauissen Aiois Pilich

00 34.44 00 38 17 00.41.27 00.41.46 00.42.26 00.42.35 00.47.06 00.49.33 00.54.25 00.54.26

30' Mittsommernachtslauf 7 mei 2008 14.065 kilometer: Herman Gerards

27

a1

-

Konzen

al

25


2' cZ-Meoaloop * Landqraaí 9 iuni 2008 5 kilometer vrouwen:

6 10 17 2A 51

lngrid Ploumen Cecile Geuskens l\,,larit Gresnicl Kristi Henssen Silvie RLrtjens

5 kilometer nrannen: lvo Eykenboom Huub Donders Nlck Kusters Kamiel Jacobs Pim van Spanje Sjack Hoop Bas Radstake Huub Collaris Ralph Ruland Jack Lendfers 1 Wim Rutjens Cor van Haaren

3 4 8 10 17 19 30 4'1 Bg 90 18 138

44.25.14 00.26 00 40.27.24 00.24.48 00 30.44

oa 17.21 00.17.33 00.19.13 00.19.35 40.20 23 00.20.26 00.22.30 00 23.42 0a 27 .25

lneke de Ploeg Yvonne Monse Angelique Thomas Peggy de Bas

1

Jean Herpers Jos Krisi Ger Bodelier Marcel v/d Pol Richard Thomas Leo Kokkelkorn LaÍa Klaassen Jan Schwanen Jos Lempe6 John Haan Ger SchafÍhausen Herman Gerards lvo Vincken

10 klometer:

19

Herman

Gerards

40.42-25

6' Hahner Kitzenhaus-Lauf '15

iuni 2008

10 kilometer:

'1

lwan

Theunissen

00.35.28

Maastrichts Mooiste '15 iuni 2008 5 krlometer:

00.54.06 00.56.28 00.57.16 00 58.18

00.35.08 00.37.35 00.40.23 00.43.56 00.50 11 00.52.09 00.s2.1 1 04.53.22 00.s3.28 00.54.05 00.54.34 00.57 .25

15 kilomeier:

2 6 7 I 15 20 2 29 33 36 37 38 42

25' Stàdtverbindenerlauf - Wesseli '14 íuni 2008

00.30.45 00.36.46

10 kilometer mannen:

1 lwan ïheunissen 2 Arno Hnassen 6 Ad Diederen 17 Leo Quaedflieg 56 Roland Oostwegel 60 lwan de Ploeg 73 Marcel Quaedvlieq 91 Hein Bodelier 95 Jan i,4anders 99 Peter Grond 13 Cor van Haaren 122 Herman Rutten

01.09 55 A1 11.22 A111.42 01 14.10 01.15.53 01,.24.44 01_25.07

04.27 .27

10 krlometer vrouwen:

13 17 21 24

43 Heln Bodeiier 50 Chris Hanssen 53 René Clement 65 Hub Prevo 7'1 Jos Bex 100 André Roumen 102 Hein Severens

00.53.08 00.56.06 00.57.38 00.58.01 01.00.04 01.03.20 01.03.20 01.07.07 01 .07 2A 01.08.13 01.08.22 a1.08.22 01.09.48

A2 492

Leon Schoonbroodt 00.20.22 Cecile Geuskens 00.25.29

15 kiÍometer:

B leo Kokkelkorn 00.54.54 38 Quirien van Son 01.00.13 86 Nick Kusters 01.02.19 189 Hein Bodelier 01.06.2í 199 lvo Vincken 01.06.27 180 Frank Éisenga 01.06.41 207 René Clement 01.07.26 320 Leo Quaedflieg 01 09.16 374 Cor van Haaren 01.11.21 5g Branka Rybakowski 01 13.38 953 Ralph Ruland 01.21.14 Nacht van Vlaanderen- Torhout 20 iuni 2008 100 kilorneter:

64

Hein Bodelier

12.01.45

28' Rakkeschlauf - Roetqen 28 iuni 2008 Halve marathon: 01.30.02 Guido Herman Gerards 01.43.06

I 38 t)

Meys


Àannemers- en Timmerbedrijf

V",§l**&- ffiffifiiJl-'

Hde Haan b.v.

Àlfa 147

Zetje op scherp §ee me, Werkplaats:

SteDèDbrug 27

feelme,

EdisonstraaÍ 23 AK Landgaaf

6372

touch me, Fr.Erenslaan 24 6311 GV Lardgraaf

Íel.

O4"5

drive me, Telefoon: 045-5321088 Telefax :045-5321128

- 5:l1aa49

Autobedrijf / CULF Station / Carwash verkoop nieuw & gebruikt le klas occasioDs met BOVAG garantie iruil mogel!jk reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringea schade-taxaties en repamties

kic kke n reclomeproducties Landqrààf

Í 04t532

74 80

AIK-ke ffirgs.ltàttur K]ilr:ftÍd6trad95 ont\4erp & uitvoering

Íeclameborden

A ttcullj

autoíeclame

Íullcolor

Tet d045)-405 13 58

GULF Stltbn & Cirlï,ash HoSeweg 78

-

Tet dO45I5 751 .149

§

m


Buffer-Run - Binqelrade 20 iuni 2008 6 kilometer: Branka Rybankowski Roger Jos Dlrteweerd Petert Jan

29 30 57 66 70

Giilissen Jansen lvlanders

00.25.54 00.25.56 A0 28 28 AO.29.13 00.30.0S

10 kilometer:

Jos Krist Rob Riksen Ouirien van Son Llarcel v/d Pol lvo Vincken Rob Smulders Leo Quaedflieg Jos Lempers Herman Gerards Sjack Hoop Frank Eisenga René Clement John Born Albert Verbunt Pierre lvluilrers Ronald Smeets Peggy de Bas

2 6

16 17 36 40 43 45 47 48 49 54 59 73 77 96 130

30e lnt.Volkslauf

-

00.36.36 00.38.35 00.39.18 00 40.55 00.4'1 46 40.41.52. 00.41.57 00.42.01 44.42.o1 00.42.09 00.42.26 00.43.02 44.45.17 40.45.27 00.48 45 00 54 55

Hoofdloool 1 Jean Herpers Huub Donders 2 3 Leo kokkelkorn 4 Lara Klaassen Kamiel Jacobs 6 Fred Geiienkirchen 7 Rob Smulders Ron Fens

I I 10 11 12 13 14 15 '16 17 í8 19 20 2'1 22

41.27.15 01.34.53

51

Cor van Haaren

Halve Marathon: Herman Gerards A1.40.45

42

lwan Theunissen

7e UD

'1 2 3 4 5 6 7 t,

Haaren

00.46.25

Alpin Marathon Oberstaufen 5 iuli 2008 00 35 09

en Downhill race - LandqÍaaf 22 iuni 20OB

Jeuqdloop: Bas Radstake Jeroen Kokkelkorn Martijn Daemen Jsf Jacobs Rik Radstake Liset Radstake Doreen veldhuizen

Cor van

40.22.24

10 kilometer:

2

St.Niklaus

Saskia Rademakers 05.10.28

10 kilo.neter:

12

00.33.07 00.33.29 00.33.42 00.34.34 00.35.38 0A.37.21 AA.37 40 00.38.57 00.40.06

Volkslauf Eicherscheid 5 iuli 2008

63

5 kilometer:

-

00.31.5'1

5 iuli 2008

21 iuni 2008

16 43

Borjans Verbunt Lempers Srneets Collaris Born Lempers Grond Bas Vanthoor

Zermatt marathon

Herzoqenrath

Halve Marathon: Guido Nleys Jan Schwanen

Theo Schmeits John Albert Jan Hensgens Jorn Ronld Hub Jo Jos Peler Josette Gijselaers Peggy de Bert

00 2a 29 00 21.09 0a.22.52 00.25 00 44.26.14 00 26.14 00.26 38 04.27.56 44.28.23 00.29.55 00.30.07 00.30.52

Jan

Schwanen

04.56.15

0-0-0-0,0-0-0-0-0-0-0 00.03.32 00.03.41 00.03.59 00.04.13 00.04.41 40.44.44 00 04 56


De heideloop achter de schermen door Saskia Ramake.s

29e'llarry 0riessen fiunning Wal[ing' lleidcloop Wat u niet zag maar wel gebeurde. Een nielt wedstrÍd veíslag.

Ale voorbereidingen voor onze

heideloop

zrjn voorspoedig verlopen

De inteÍim coördinator Albeí en 'stagaire', coördinator Sjack hebben in de afgelopen maanden veel niet geziene zaken geregeld.

Van jury wagen tot dranghekken,

van hesjes tot linten. PR op allè fronten Alles is aanwezig om goed van start te gaan.

Cor en Sjack hebben de aantrekkingskracht een met succesl

van de wedstfljd vergroot door beglnnersloop te introduceren En

Het parcours ligt er, ondanks de uitgebreide van staatsbosbeheer onverandeíd prachtig bjj L4ijn dag begint al erg vroeg. Het markeren van het parcours met linten en de km _ aanduidjng vergt altijd meer trd ats je zou verwachle,r 'k was echte. door ervarirg wijs geworden vandaa. het vroege tijdstip Gellkkig sta je er bij SIB nooit a een voor en had ik hulp van Albert. Geltapead ryreÍ verg-a.l,ng on, door -et bos le crosser reden we over het pa.cou,s. Een enkele maal dooÍ een veÍontruste fietser gewaarschuwd dat het toch echt een fletspad was. 'Weten we meneer, maar bedankt voor het waarschuwen,,. l\rijn aLrto k.aakt vervaa.lijk, a een voor -U voelbaar gelukkíg, dus Albed zit druk kletsend naast me. Samen met Sjack een sponspost plaats gevonden een zeer bereidwillige huiseigenaar waar we liters, zo niet tonnen water van gesponsord kregen. Hoezo alleen hu,p van STB-ers? Oo het Llterste ourtje van het parcours wordt onderlussen ook hard aan het opzetten van de drankpost gewerkt door de waterploeg onder leiding van Marianne. Gezien de te verwachte warmte is haar auto meer een tankwagen met wateÍ

uitdunnings woede

en

Blj de stad is het een gezellige drukte door de goede opkomst van lopers.

Een eind verderop in de kantine van Hanny s het al n et anderst druk,drLrk en nog eens dr-k De vrijwr,t,gers o,l de rnschr.;vrng hebben er een verhoogde hartslag van. maar ook daar geldt dat erva.ing telt en alles loopt zoals ze graag willen.

Wim en Roger maken zoals enthousiast gebruik van

altijd de geluidsinstallatie en weten iedeÍeen weer te verassen met nieuwe weetjes en oude n

ie

Lt

\,f! es

.

Volgens traditiè beheren Maria en Frjts de drankpost de finish en zÍn alle sinaasappelen weer vers gesneden en worden de lopers op hun wenken bediend met water of boan.

b,

De

tijd

waarnerningsploeg

s

geconcentreerd aan het werk en veilezen geen loper uit het oog. Kortom; b, starl en flnish is het een wespennest van drukte Het weer is geweldig voor de omstanders. voor de lopers íunest om lekker te lopen en snelle tijden neer te zetten. Voor de lopers is de combinatie van het zwaae parcours en het war.ne d.ukkende weer eer uttdag 19 voor hun doozettingsvermogen

De sponspost is voor de start van de 10 EM in allen'jl aangevuld met het tuintafettje van de buurman van het water en de

bekertjes gevuld

Bede toekijkende 'buu'rnannen' vindel oe sfeer zo gezet,tg dat er één spontaan dnnken uit te re;ken aan de lopers. Zo zien we maar weer, SIB doet wat met je.


Natuurlijk mag ik alle pa.courswachters niet vergeten om in dit versag te betrekken. Oot d t jaar was iederee^ zeer spontaan in het aanbieden van hulp. Zelfs meer als nodig. Wisten zij dat het zo watm zou woTden en open wel heel erq dapper was? Je zou het haast denken. Terugkijkend denk ik dat we als STB trots mogen zijn op onze wedstrijd.

Een wedst.ijd verslag kon ik er helaas niet van maken, daarvoor heb ik er eigenlijk niets van mee gekregen. Dat het spannend en zwaar was kan ik wel uit de uitslagen afleiden. En dat er mede door het weer prestaties zijn neergezet s wel duide ljk. Rest rne nog te schrijven: lopers bedanki, a rnedewerkers bedanld, supporters bedankt en de enkele mopperaar bedankt. lk vond het leukl

le

Met nan en nacht de lopers vetuoelins verzarsen

Uitslagen HGideloo[ 10 Enaelse Mr l: 2

4 5 10 2A

25 28 33 34

t)

Jean Herpers lwan Theunissen Jos Krist Rob Riksen Lara Klaassen John Haan Nick Custers Paul Jacobs Frank Joosten

00.57.14 00.59.55 01.01.51 01 .04.26 01.08.56 01 .1 0.38 41.12.42 01.13.06 01 13 19

55 64 75 83 97

Roger Gillissen Theo Schrneits Jos Bex Hein Bodelier Lenie Jacobs AndrĂŠ Roumen

41.17.57 01 .19.31 01.22.07 01.25.29 a1.27.3a 01 35 37


Adviesbureau YOOr

bedrijven en

vrije beroepen

y e r ze ke r i n g s s p e c i a I i

s

t

Collectieve Werknemersverzekeringen - Ziekteverzuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Transport -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Hypotheken-Bedrij fskrediet Akerstraat 30 - 6411 IIB lleerlen Telefoon: 045-57400/J2 MotrieL 0G29042500 Fax: 04Ă­5719930


5 Enqelse 2 3

4 6

I 12 14 21

34

43 48

l\,4iil:

Huub Donders Ger Bodelier Leo Kokkelkorn Arno Hanssen Richard Thomas Ad Diederen Pim van Spanje Petra v. Tongeren Ed Doveren Hein Bodelier Cor v Haaren

00.28.46 00.28 55 00.29 58 00.30.17 00.31.08 00.32.42 00.33.04 00.35.1 B 00.37.13 00.38.07 00.38.35

51 6B

69 70 71

72 73 B3

88 101

Jos Duteweerd Huub Collans Wim Rutjens lwan de Ploeg Peter Jansen Jan lvlanderc Femke v. Heugten lneke de Ploeg Josette Gijselaers Ben Paulssen

00.39'19 00.41 .37 00 42.00 44.42.21 40.42.29 40.42 40 00.42.49 00.43.16 40.43.42 a0 45.47

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

llieuwe leden De S.T.B. heet van harte welkom Ralph Ruland

Léon Schoonbroodt

Prornenade 89 64'1'1 JC HeerÍen Geboortedatum: 18 december 1976 T ele'f aan. A6-497 7 57 2 8 ralohruiand@hotmaíl.com soort lid: Recreant

Rumpenerstraat 2a 6443 CD Brunssurn Geboodedatum: 27 november 1956 Íelefoon: 045-564160í LJH.schoonbroodt@ezorq.n Soort lid: recreant

Robin Vinders Boymansstraat 33 6471 VE Eygelshoven Geboortedatum: 18 juli 1994 Telefoon: 045-5462079 Sood lidr Junioren C

Anique Dahmen

l\,49r.

Vogelzankweg 32 6374 AH Landgraaf Geboortedatum: 15 mei 2002 TeleÍoon: 045-5324298 Soort lidr N/inipupillen

Kelly Roelands Grasbroekerweg 135 6412 BD Heerlen Geboortedatum: 7 juni 1S97 Telefoon:06-25189087 Soort lidi Pupillen A

JefÍrey Roelands Grasbroekerweg '135 6412 BD Heerlen Geboo.tedatumi 4 augustus 1995 Telefoonr 0625189087 Soort lid: Junior-^n D

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


De Marathon van Madrld Een aparte belevenis van Herm Gerards.

lle Mamthon uan MadÍid, een maÍathon sm uan te dromen. Op 27 april vond de Marathon van Madrid plaats. ln dit veÍhaal geeft Herm GeÍards zijn ervaÍingen weeÍ over de belevenissen bij deze Madrid, die wel bijzonder mogen géno€md mogen woÍden. Want voor het eeÍst heeft hij de ilaÍathongrens van 3 uur doorbroken.

Alweer miln 34'moest het gaan worden ln decernber hadden wij Albert, Pierre en lk, besloten om ons aan te meden voor deelname aan deze llarathon. En omdat k nog nooit in Spanje was geweesl, had k dus spontaan ioegezegd. ln íebruari werd dan ook "zeer gemotiveerd" gestart. Gezarnenlijke duurlopen en hier en daar een wedstijdle hoorden natuurlljk erbrl. De

Annendaalloop, Eschweiler en de 1e Parkstad Halve Marathon liep lk alle drle rond de 1:30 u. en gaven dus goede hoop op een r.ooie tijd in [,4adrid Op vnldag 25 april vertrokken we vanaf hel vliegveld in Chareroi. .. in gedachten. En na een vlucht van ca. anderhalf uur landden we in Madrid .. in gedachten Als eerste zochten we ons hote op en gingen daarna de startnumrrrers afhalen... in gedachten. ln de middaguren en een groot deel van de zaterdag werden benut om l\.4adrld te bezichtigen en hier en daar een terrasje te pikken in gedachten. Een schitterende stad en mooie parken waar het goed vertoeven is... in gedachten. Zaterdagavond was het Jaatste avondmaal en weaden nog wat koolhydraten gestapeld... in qedachten. Dan de grote dag. Zondagmorgen om 7 Lr. rinkelt de wekker en na het ontbít maken

we o1s gereed voor oe start.. 4 gedachten. We lopen richting de stadvakken en de zon begint al aardig te branden.

Om I u. valt het startschot en lopersveld komt in beweging.

het

We lopen ee.st naar het

noordelijke gedeelle van de moo e stad en passeren b, 4 km net Staoron van Barcelona gedachten

'rn oLrnl .s -oo' plan. vogens Zeker omdat het geen vak parcours is, probeer k miln krachten zo qoed rnoge ijk te verdelen. Bij het 10 km punt kom k door op 41 min... in qedachten. We ope" 'lu 'n zL or4esre le cl_t n9 er in de zon begint het aard g warm te worden ledere drankpost wordt benut en de sponsposten doen goede dienst om het hoofd koelte houden l\l

ln I rsst.'rio op l-et 5

Op hei halve marathonpunt koír ik door op 1:21 u. en het tempo is nog steeds ge ijkmatig.. ln gedachten. We lopen nu door het zuide ilke deei van Madrid ko.nen en naderen hei 30 k.n punt. lk weet dat de laatste 12 km bergop gaan, dus is hel zaak je niet leeg te iopen. Bij 30 km. bedraagt de tussentijd 2:08 en zit nog precles op schema. . in gedachten. N0 volgt het

zwaarste gedeelte van de wedstrijd en komen bij hei 35 km punt in de buurt. lk

bespeur geiukkjg geen dip. Het vertrouwen in een mooie tijd wordi steeds groter als ik bij 40 km. doorkom op 2:48. Met nog iets meer dan 2 km te gaan zit de trd onder de 3 uur erin. De laatste meters zet ik nog even aan. lk zie de flnishstreep en de klok geeft 2:59:59 aan.

lk hoor een wekker rinkeien en wordt wakker raet een arm in het gips en naast rnij ligt mijn vrouw.


De marathon van l\y'adrid, een vers ag van Albert Verbunt

0e maratfion uan Madfid

ln dit verhaal beschrijft Albert zijn belevenissen tijden de marathon, die hij samen met Pierre Muijrers liep

Al vroeg ingeschreven en na vee moeite ook betaald konden wij Herman Ge.ards,

Pierre l\ruijrers en ondergetekende beginnen met hei marathonschema.

De voorbereidingen liepen niet naar wens,Pierre kreeg een behoorlllke griep en kon daèrdoor bijnà twee we(e-r ntet tra'^en en ikzef kreeg last van een doorgezakte voer e'roest en\ele weken mindeí lrà;ne en wennen aan de steLtnzolen, voor Herman verliep alles naar wens,

hlj

ve.keerde in uitstekende conditie, tot de laatste trai.ing met zijn ex vriend Roger Gillissen kort voor het vertrek naar lradrid.

Zonder Herman veatrokken wij rnet onze darnes Leny en Marleen per auto richting Chaleror, van daar vertrokken wij per vliegtuig naar Madrid

Via onze door Leny

Lrltgestippe de metro -oute arrivee.de wij brj ons I_ore mtdoen 1 het centrum. Zoals geb.uikelljk was de eerste p.ioriteit het afhalen van het startnummer en de start en finish plaats verkennen, dat gebeurde dan ook en na de eerste verkennrng van de stad en een diner sloten wij de eerste dag af op een mooi terras midden ln het centrum

Zaterdag had onze gids Leny een lerras route u,tgezocht zodat wij de marathon iopers voldoende rust kregen en op diverse ierrassen de juiste voeding. Na een koolhydraatrijk avondeten werd alles klaargelegd voor de marathon en dan vroeg naar bed. Zondagmorgen 6.30 uur ontbiit en dan zoals gewoonlijk met Piene vroeg naar de

staÍt, maar dan kun vertrekken

), bij het oversteken van de weg bij zijn Duitse vrienden probeerde hij nog net voor een auto de weg over te steken, hij werd licht ge.aakt en vrel pols gebroken :n het gips en einde marathon lvladrid

je ook als

eerste


De stad om 9.00 uu. was indrukwekkend met parachutrsten en straaljagers en

oize

door trouwste suppodeÍs Leny en l\larree_ vertroklen wij de temperatLrur was reeds opgelopen naar 20 graden de eerste krlometers ginqen licht bergop rnaar wel 5 kilometer lang richting Bernabue aangemoedigd

de temperatuur 1]ep op naar 35 graden en parcours ging vanaf 31 naar 40 km alleén rnaar bergop

Voldaan maar kapot kwamen aan de iinlsh, en niet in de tLjd die wij ons hadden voorgenomen, de hitte, het zware parcours en de wat mindere voorbereiding waren te veel van het goede

Wij werden netjes opgehaald door onze dames en na een lekkere douche in het hotel en een heerlijk diner met als afsluiting gaan genieten van de dagen die wij nog in lvladrÍd zouden verblijven

een terras bezoek konden wij stadion,

het

parcours bleef heuvelachtig en het Het was een mooi parcours en er stonden op de bekende plaaisen veel toeschouwers de lopeas aan te moedigen Pierre was

sneller gestart dan ik, maar bij het 31 kilometer punt zag ik Pierre ,en dat gaf me weer wa! moet om door te blrven lopen. Wij hadden het beide zeer zwaar,

De dagen 1aa' de lvlararhon Èebben wij vele bezienswaardigheden bezocht en genoten van het heerÍiik weer en alles wat daar bij hoort. Wíj bezochten o.a. de Piccaso tentoonstelling in het museurn Reina SoÍla , het Koninklijk paleis de kathedraal van i\radrid, en de vele prachtjge parken Eeo van de hoogtepunten

was het bezoek met een gereserveerde luxe trein aan de stad ïoledo,

Wee. kunnen wij terugblikken op

een mooie marathonreis en de volgende is al ln pianning. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

RAERUN,+Iifi§

24,A8.2008 RAEREN

§qq§

RAERUh

-lR

,r


;-.-d'.,

1l) {t

Jnformatie over de eerste Raerun door Lara Klaassen

1'

naeÍun

'..

RAERT!?{ t_Jg-cr

- 24.08.2008 - Baeren

i

ln het onde6taand verhaal verteld Lara over 2 dÍomen, die zij en Jean hadden, waaryan er al een uitgekomen is en de andére op 24 augustus werkelijkheid wordt. Het was ln 2001 dat we na een training ln de Ardennen richting Landgraaf reden. We reden bin.endoor, zo veel mogelijk langs de natuurqebieden, in plaats van over de snelweg. Zo ontdekten we het dorpje Raeren. We vonden het meteen een bijzondere plaats. Je hebt er prachtige hrstorische gebouwen, vooral uit 17e eeuw, toen de pottenbakkersindustrie in volle bloei was en er tot in Rusland bier uit Raerener pullen weÍd gedro4ken Rond l_et dorp zl1 e, weilanden in de golvende helrve s omringd mei hagen en bossen. En die bossen reiken zo ver je hardlopen kan, totdat ze over gaan in de barre hoogvlakle met veen en herde van de Hoge Venen Wilde beken met namen als Periolbach en lterbach stromen van de Hoge Venen naar beneden en door het dorp. We droo":den eavan om nrer Ie wonen en.n 2004 kwarniie droom uit ln 2008 op 24 aL,gusrLs om prec'es le ztln. komt er nog een droom uit: de Raerun wordt geo.ganiseerd. Jean wilde altrd ai een hardloopwedstrijd organiseren in dit brzondere landschap waar we wonen en trainen Zodai iedereen kar genrelen van oe prachttge omger:-9. De STB had al een paar keer de ee/ om een trainÍng op locatie bij ons te doen.

de

En deze zomer komt er dan de Raerun. Dit is echt een loop naar Jean's hartt over heuvels, door de weilanden en de bossen.

Maar ook door straatjes en langs

historische burchi,

de

de

voorrnalige

Vennbahn (stoomtrein), een steengroeve en vele andere mooie plekken van Raeren Er ging een lange voorbereiding aan vooraÍ. Het initiatief van Jean enthousiast ontvangen door de gemeente, de sportraad en de Duitstalige Gemeenschap En ook buren en bekenden doen fanatiek n]ee Enkele clubgenoten en vooral onze voorzitter Albert, hebben ons heel e.g geholpen bij de organisatie.

is

Met vele adviezen en vele daden. Zoa s het lopen van de route met GPS om de kilomeiers en afstand te bepalen, hulp blj de tijdregistratíe Langs deze weg willen we Albert andere behulpzame clubgenoten enorm bedankenl Zonder Iullie kunnen we dit niet. Ook vele sponsoren steunen de wedstnld Daardoor bieden we de deelneraers een 'euke herinne.ag en de wnnaaÍs moote prijzen. verklap alvast dat voor de winnaars het begrip 'pokaal' een heel andere betekenis krrgtl Start en flnish zijn bij de sporthal in het centrum van Raeren aan de Bergscheid. Hier is van alles te doen voor kinderen. zoals spelletjes en schminken. l,4et muz ek,

en alle

lk

een drietalige speaker prijsuitreiking en lornbola is er voor iedereen lets te beJeven. te zien en te proeven. Want er zijn ook diverse kramen waar eten en drinken worden verkocht Voor de ]derel ztjn e. hardloopwedstrijden van circa 750 en 1 100 rreter. Deelname voor hen gralis.

l

is

en recreatieve lopers en lieÍhebbers van de korte aÍstand kunnen de 4 km lopen. Hardlopers van de ange adern koraen aan hLrn trekken op de km en op de hoofdloop van 23 km. Met flink wat klirnmetles zal die aatste loop een echte 'hels'van een wedsrr'jd zijn. Een neísle is dan ook verwerld in het Iogo van de Raerun, ook omdat de wedstrijdroute op de kaart de vonn van een heks op een bezemsteel heeft. Krk dan ook niet vreemd op als je op 24 auqustus echte heksen rond ziet lopenl De organisatie rekent op enkele honderden deelnemers Belgiè, Nederland en Duitsland. We hopen natuurlijk op veei deelnemers van de STBI Voorjnschrijving mogelijk via de internetsite www.thetra.info, onder Raerun. Wiije meer weten, dan kun je ons bereiken via de mailr !IgE4qt!q[eJ!19. Hopelrjk toi ziens op 24 augustus Beginnende

I

uit

is al


Harry Driessen Running/Walking Center Oranje Nassaustr l9 6411 LE HeerlenTel/fax 045-57 12009 E-mail:harrydriessen@home.n Website: www.harry-driessen.nl

B#etuK§$éffi HARR}' DRIIS§TN HEERI.TN

De speciaalzaak in ulv regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. In ons assofiiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sporrvoeding en verzorgingsProducten etc. Voor een individuele loopanalysq kan altijd een afspraak worden

gemaakt Tevens hebben wij altijd veel aanbiedingen in hardloop-, indoor en wandelschoenen.

Sportieve groeten van het Running /Walking Team

D

akdekkersbedrij

f

Zuiddak b.v. Gro ot- en klein ha ndel in dakbede kking m ateriale n Tunn e lweg 112 6468 EK K erkrade

Telefoon:045-5314218

Telefax : 045-5311744

30 ioor kwo lite il in dokbedekkingen

Bil!m ineure& kunslot dokèn


S.ï.8.

10

jaar gelede.r door Theo Schmeits

ïerug in de tiid Hoe was het bii de S.T.B. 10 jaar geleden? Voor de ouderen onder ons en leuk weerz ien mèt vÍoeger en de nieuwere leden maken kennis met het Íijke verleden van de S.T.B.

Ditmaal is de periode mei en juni í998 aan de beurt

ln het adikel 'Van de Voorzitter" had Wim

van der Linden

het

over de afgelopen

magere jaren.

De S.T.B was toch een club

van

saamhorigheid- Samen zwoegen door de Brunssumrnerheide door zand en over heuvels, sarnen naaa de wedstrijden en bovenal samen de gezel{igheid zoeken middels activiteiten als familiedagen,clLrbreizen,of aan de bar na aÍloop van dorstscheppende wedsirijden

De oorzaak van deze magere jaren kwam mede door het wegvallen van de llustere figuren zoals Ger Knauf en Jo Eyck, e.a. Maar Wim zag de toekomst weer optimistisch in. Er werd weer het nodige georganiseerd zoals de gezeilige Ger KnaLrf memorial, een druk bezocht Heideloop, succesvolle estafetteloop Vaals-Venlo en zo'n 125 aanmeldingen voor de familiedag. En op de vraag "komt het nog goed met de S.T B." was het anhvoord van de voorzitter: zeker en vasitjt En hij Èeeft gelijl ge<regen l0 jaar later is

de S.T.B. noq

steeds een bloeiende

vereniging

Ook oe resu'taten va" de weostrijde. in 1998 waren prima. l,Iet name Ger Bodelier liep toen ook al de sterren van de hemel, eerste plaats in een stratenloop van 10,2 km in Derichsweiler in 00.33.56, tweede in Julich 10 km rn 00.33.35, Neede in Jackerath 9.8 km in 00.32.47

I

mei werd de Heideloop gehouden. De dode opgeschreven. Het bestuur had besloten om de heideloop niet nreer te organiseren, hoofdreden Omdat van Landgraafzoveel wer< e- organrsatre rn beslag nam werd de keuze gemaakt om de heideloop niet meer op de kalender te zetten N/aar dit ging sommige S.T.B-'ers te ver het paradepaardje van S.T.B. van de wedstrijdkalender, nee dat mocht niet gebeuren. Onder de bezielende leiding van Ger Bodelier werd teaTn van enthor.rsiasten rnensen gefoameerd. Rob Riksen en Jos Duteweead zorgden voor het parcours, Cor van Haaren en Wiei Frins het wedstrijdsecretariaat, John Borjans sleepte de sponsors aan en het team werd versterkt door de ervaren Albert Verbunt. En de 19" Heldeloop werd een groot succes. mede door de dee{name van de Rur Eifel Cup konden op die dag zo'n 400 deelnemers ingeschreven worden. Bij een te..peratuur van 27 graden kwam Ethiopische loper Wo{deslassa

Op

heideloop

was brjna ten

de '15

er een

de

Milkkessa als eerste over de Ílnish in 00.53.59 net geen parcoursrecord- De beste S.T.B.'ers waren toen, John Hendrix(o1.06.47), Ger Schaffhausen (01.06.52) en Theo Schmeits (01.07.11). 0-0-0-0-0-0,0-0-0-0


Verslag van een meqa-estafetteloop door Heln Bodelier

UltraÍondus illéga

ï0ff

De opzet van deze loop was om alle departementen van Frankrijk aan te toen ea alle provincies van de te dooílopen landen. De minimale afstand van een etappe moest minimaal de marathonafstand van 42'195 mtr. bédraqen en zekeÍ 1 lokale hoofdloper moest de hele afstand van dè etappe lopen. De estafetteloop mocht niet onderbÍoken worden ,dus er moest dag en nacht door weer en wind gelopen worden. De totale geschatte afstand bedroeg zo,n 9000 km. Op 29 februari we.d door prjnses Stéphanie De Limburgse Pers liet het wederom afweten ondanks dat in diverse andere in Monaco het startsein gegeven voor de 1" UNIT Vanuit l,4onaco voerde het parcours larden via TV en pers toch grote door de Provence richting de besneeuwde belangstelling vooi deze loop was. Je bent 7 dagen met de sport bezig en probeert het bergen in de Alpen, naar Zwitserland en Ultraiopen in Lir.bLrrg te promoten maar dat Italie ln de .ichting van de Vogezen en dan ukt toch nauweliiks. naar Reims. Op 25 maail werd blj Givet lkze f durf te beweren dat menlg topsporter Belgiè aangedaan en dan via Luxenblrg een voorbeeld aan ons kan nemen! naar Duitsland

Maar

de

Achener Zeitung had wel

belangsteling en punklich om 12.00tlur kwamen de Duítse lopers, l\.4arkLrs, Iobias en Heinrich uit Aken het Drielanden punt

Roger Kempinski had het plan opgevat om Nederlandse etappe op zjch te nemen als hoofdloper en verzocht Willem Mutze om de route van het Drielandenpunt te Vaais naar het Atletiekstadion van Unítas te Sittard uit te zetten. Na verkenning had Wiilem Ín 2 dagen tijd een prachtige route van dik 43 km uitgezet door hei Limburge heuvelland wat deels over en langs zijn'Limburgs Zwaarste voerde."

de 1"

Roger had de LULLERS ( Limburgse Ultra Lopers) Henk Sipers, Jos Vrancken, Willem l\,4utze en ondergetekende gevraagd hem te vergezellen. Dai was niet tegen dovemans oren gezegdl Vrijdag 28 maart vertrok ik om 11.00uur met Jos Vrancken vanuit Heerlen naar Vaals- Op het Drielandenpunt aangekomen stonden Roger, Willen en Henk ons al op te wachten. Er waren ook reeds Duitse en Nederlandse suppoders aanwezig .

binnen. Het estafettevlaggetje en logboek werden aan Roger overgedragen. Onze Duitse loopvrienden verrasten ons op een glas champagne en Aachener koekjes . Na h--t toosten en maken van vele foto,s namen

wij afsche.d en ven'okker voo. oe

1"

Nederlandse etappe richting Sittard. We doken het moddeíge en glibberige bos in en het ging al meteen na 300 mtr. fout ,of dat aan de charrpagne lag ?

Glijdend en lopend ging het bergaf richting orsbach vandaar ichting Bocholzerheide ,waar Í\,4onique, de vriendin van Roger,ons siond op te wachten .

Z\ was vandaag de

viiegende verzorgingspost, maar het leek erop of we de hele UMT moesten lopen want ze had voorraad bananen, rozrjnen,stroopwaÍels, rijstepapies, zoute/zoete koekjes,vla en een voorraad van diverse dranken.

een


Na onze verloren gegane calorieèn weer op perl gebaacht te hebben gingen we door, .lchting Simpelveld, Trinielen tlbachsberg station Voerendaal,waar weer een korte bevoorrading was. Willem fotografeerde bij het even tildens het lopen. De temperatuur was goed, sorns dreigde het te gaan regenen maar tot nu toe bleef

Na een fotoreportage rnet de jeugdige talenten van Unitas werd het logboek ngevuld en werd deze met het Vlaggetje overgedragen aan Henk en Bob. Daarna werd nog een kop koffle gedronken met een stuk Limburgse rljstevla en om

de 2' voortgezet worden onder luide aanraoedigen van de achtergebieven Tuur,in strornende regen,kon

Nederlandse etappe door Henk en Bob

het droog.

Langs het spoor van Voe.endaal gingen we veldpaden naar Welstenrade. Wijnandsrade en vla Nuth onder het spoor door naar Vaesrade We liepen als groep een lekker tempo wat iedereen beviel. Het ging bergje op bergje af en bij de Alfa Brouwerij wachtle l\,,!onique ons weer op en trakteerde ons op een pijpje bier (maa. geen ALFA) wat ik wijselrk afwees, want alcohol slaat rne in de benenl Van daaruit begonnen we aan onze laatste Km s 'rchtinq SittaÍd v a PLth Swe,lknu'zer en Geleen.

over

ln Sittard werd nog even een korte stop gemaakt voor een bloemetje te kopen voor de inzet van Monique, dat had ze wel verdiend. Even voor 6 uur renden wij de Unitas kunststof baan op, wat weer een heerlijk gevoel onder de schoenen was. Op de baan aangekomen bleken wij volgens de GPS van Willem 41.5 km en die van Henk 42,2 km gelopen te hebben terwijl we toch samen gelopen hadden. [,4aar voor de Ul\,,l1= moesten wij 43 km lopen dus hebben wij er nog een paar rondjes voor alle zekerheid teqen aanqeplakt.

LULLERS,

Wat beteként UMÍ?

Ultrafondus [,,4éga ÍoÍf bestaat u]t drie woorden (had je waarschijnlijk nooit zelf kunnen raden) Het eerste "UItraíondus" betekent eigenlijk ultralopers. Letterlijk is het iemand die ultrafofd loopt. Waarbij ultrafond dan de overtreÍfende lrap ls van halve fond en fond. Ultrafondus is ook de naam van het trjdschrift waarbij het ldee van de aflossing voor het eerst opgekomen

is. Het

laatste woord '"Toff

TeuÍ en

Off Teuf is op zijn

vers

agen

www ptitveti.be/umt

0-0-0-0-0-0-0-0,0-0-0-0

arriveerde wai latea

ztln Bob en

beurt een

Bij ons gebruiken we meestal de beran_tng trainingsloop en voorbeelden bij ons zijn de Silverstermaraihon en de Galgenbergmarathon De Ul\,4T is dus geen wedstrijd. Het middelste woord "Méga" zal waarschÍnlijk wel voor iedereen duidelijk zijn. Het geeft aan dat de U[rï een groots evenement moet wordenl

www ultraned.oro

Henk Geilen stond ons al met supporters op te wachten maaa Stultiens uit weert had vedraglng

een

verbastering van het woord "fète" wat feest betekent- Het is dus in de eerste plaats de bedoeling dat de UMT een feest wordt voor alle deelnemers en het ultralopen in het algemeen. Een "Off is een ioop die niet als wedstfljd wordt georganiseerd.

Voor rnee' i.'o er

H--in BodelicÍ

is

samentrekking van b,{ee andere woordent

zte.


Kod verslaqie over de CeBuStaloop door Theo Schmerts

GeBuSta

-

loop

[eeÍlen

De ceBustaloop woídt elk jaar gehouden op en om het CBS complex in Heeílen' De afstanden bedragen 2,5 en 5 kitometer en er wordt gestreden om de Hub Erkens

wissèlbekèí.

Er verschenen op donderdag 22 fiei za'n 80 opers aan de start bij deze '13'uitgave van deze loop georganiseerd door de lopersgroep van het CBS. Voornarneliik lopers van het C B.S, A.B.P, S.T.B. Gemeente Heerien en ViPP waren van de padrj. Leo KokkeLkorn, die de vorige editie won en bezit was van de wisselbeker won weer en

mochi weer de Hub Erkens pokaal weer mee naar huis nemen Ook Frank Eisenga en Petra van Tongeren presteerde goed bij deze gezelllge loop.

Uitslaqen 5 kilo.neter: 1

11

12 15 19

20 21

22 44 45 52

Leo Kokkelkorn Frank Eisenga Petra v.Tongeren Roger Gillissen Theo Schrneits Hein Bode ler Albert Verbunt Sabine Kdeg Josette Gijselaers André Roumen Ben Paulssen

00.17.06 00.'1 L 31 00.19.48 00 20.10 00.21 07 00 21 .07 00.21 .11

00.21.31 00.24.15 00.24.31 00.25 53

Na het douchen was de prijsuitreiking in de kantjne van het CBS, waarna we nog gezellig konden nakaarten onder genot van een gezamenlijke lunch.

Angedwangen sfeeftje aan de staft

1t ceBusta

toop


Kledingadvies bij warme weersomsiandigheden door Herman

Gerards

Bron:KNAU

lopercoutÍit fiidens de warme zomeÍmaanden uÍaa$ 0m iuistc inschatting uan iedere loper. VooGl nu de warmstë peÍiode van het lopersseizoen is aangebroken, is een goéd kledingadvies op zijn plaats. De mate van inspanning, dus training of wedstriid, vÍagen van iede.e loper of loopster om een juiste inschatting te maken v.w.b. de kleding. Om warmtestuwingen te voorkomen is het van belang om.ie niét te dik te kleden.

B, zomerse iemperaturen is het altijd van belang om de juiste keuze te maken. Hoeweí je in de winterrnaanden best een extra laagje mag dragen, mag je bij temperaturen boven 20 graden best iets luchtiger gekleed zijn. leder persoon is van nature uit verschillend en de een heeft het bij 20" nog koud, terwijl de ander het als tropisch warm ervaart- Vooral bij grote inspanningen in zomerse temperaturen boven de 20" kan veel kleding schadel,jke gevolgen hebben omdat je de

te

warmre niet kwijt oververhitting.

ku.r het gevolg is

Zie het drama

Rotterdam l\,4arathon 2007 Vooral beginnende lopers maken de fout of krijgen geen goed advies wat onder zuike omstandigheden gedragen moet worden

Dan is er ook nog verschil tussen vrouwen en rnannen. Vrouwen hebben van nature meer vet en zullen dus tijdens de inspanning hiervan meer moeten verbrander. met als gevolg een'angdLrige hoge lichaamsiemperatuur. Oververhitting kan dan het gevolg zijn.

Om de juiste kleding te kiezen gelden er een aantal vuistreqels

.

:

Algen]een advies bij temperaturen boven oe 12o mag de'ange rignr u.t en kan in korte broek gelopen worden. Een T-shirt voor het bovenlichaam rustige duurlopen.

bij

.

.

Voor wedstrijden bij temperaturen boven de 12' wordt voor raannen die sneller dan 40 min. op 10 km. een singlet voor het bovenlichaam geadviseerd. Voor wedstrijden b, temperaturen boven de 20o wordi voor vrouwen die sneller dan 45 m 1. op 10 km looen eeF top.e geadviseerd.

Samengevat, hae sneller en waímer hae dunner en mindet kleding gewenst is. Dit kamt je prestaties uiteindeliik ook ten goede.

Heb je toch nog tlviifels vraaq binnen iouw

vereniging naar het juiste advies. De trainers en begeleiders kunnen je hier te allen tijde van dienst mee zijn.


:)-.

^;- ,-]

-l .-i

uys b,v

Porliculiere onderdelenverkoop legen Groothondelspriizen !

ustrieterrein

Bouwmaterialen

lnd

Sierbestrating

Abdissenbosch

AulomoieÍiolen veÍkoop Aile vooÍkomende Íeporolie5 Periodiek onderhoud API( en roelmeling

4A_tH-s= zlL-d_

Valkweg 32

zand en Grind

b0noenspetlotí9I Remmenrenornhe!

Landgraaf

Ruitenservire

Airro 0ndeÍhoud,0Ívullen en Íeinig en

Nieuwstroot 20 T: 045-5315034 6373 Jt{ londgrool t:045-531ó728

Tel.:003-l

-

(0145 - 5311227

inÍo@oulocenlrumopdekomp.nl wwlv.ouloceílrumopdekomp.nl

E:

\ :\

'

.,tt-l,i

hommerierweg 33a 6431 er hoensbroek 045 528 66 68 www- runÍysio. nl

'

..'--rl

woensdag op afspraak donderdag 13-18 vrijdag 13-18 zaterdag 10-17

'

..

.,: i':.'

:

op afspraak

045 5286668 06 51903462


Verslag van deze succesvolle clubreis naar Leiden door Wim Rutjens

Gluhreis Leiden

Na AntweĂ?pen,Hamburg, lntedaken, Hoegaarden, Velp en Hasselt was de S.T.B. ditmaal

mèt zo'n 50 man/vrouw bii de marathon van Leiden present.

Het is zondagmorgen 06105 uur als ik door Frank wordt wakker gebeld. Shit, ik heb rne ous ve.s apen Aangezte" '.1Un vroliw n Utrecht is kan ik haar helaas niet de schuld geven Schuldig js rnijn nieuwe rnobiele telefoon die ik als wekker heb gebruikt en die dus niet goed gewerkt heeft. Het is al 06:15 uur ais k in de bus stap waar ik met applaus en enkele opmerkingen 'terecht" wordt ontvangen. lk ben nog niet helemaal wakker en ik heb een beetje moeile om een goeie plaats te vinden. Voorin de bus naast John is nog een plaats vrij. Later blijkt dit de mooiste plaats te zijn, gezien het uitzicht volgens John. Bij afslag 7 of was het afs ag 6 stapt de familie Bodelier ln de bLrs. Blijk ik dus toch niet de laatste te zijn zoals werd geroepen. Als Ger met zijn vrouw en dochter ingestapt

wij de reis naar Leiden, zonder koffle. voort Het is een vrij rustige rit. Albert bedankt nog enkee personen en zegi dat Theo ook nog enkele mededelingen heeft. Verbaast neem Theo de rnicrofoon over en het zou Theo niet zijn als hij onvoorbereid toch nog een kwartlertje iets weet te vedellen. zrin zetten

De startnummers worden uitgedeeld en de

spannlng onder de opers stijgt. Wlj zijn ruirn op tijd in Le den en gaan rustig naar het restaurant waar wij ons kunnen omkleden. Het restaurant is in een kelder waardoor er iets te weinig llcht is. De starl nummers worden op de kleding gespeld en worden voor de snelle lopers voorz ien van een groene stikker die geregeld zijn door Peka

De wedstrijden gezellig nakaarlen ''Annies Verjaardag" zannetje en met live


We drnken nog wat en lopen dan richting start. VanLrit Limburg zijn wij met regen ve.trokken maar in Leden ls het peíect loopweer ledereen zoekt zljnlhaar positie

n

ner stèflvà(. l< ohlf b-z.g mel rÍ'..n Garmln om contact te krijgen met de

llet. Het lukt niet om tussen de hoge huizen eèn GPS verbindlnq te krijgen. Het W lhe mus wordt door Candy Dulfer (weet lk niet ..eer zeker) op de saxofoon gespeeld waarna net srartschor klr"t e_ ,ede'een ;s weg lk start samen rnet Jos, Rob en Annick. Rob loopt de heie rnarathon. Jos, Annlck en Lk hebben rnet elkaar aïgesproken de halve marathon lekker en rustig te lopen zodat we ook eens een keer kunnen genieten van de orrgeving, de mensen en de muziek langs het parcouas. sate

Rob is als eerste weg en op twee kilometer komen wij hem weer tegen. Jos en Annick lopen dan '.ustig" door, voor mli gaan ze iets te snel daarom loop lk verder met Rob die op 5 n]inuten per kilometer loopt. Tot kilometer '1'1 blljÍ ik bij Rob maar ik heb dan te veel last van mijn linker enkel waardoor ik het tempo van Rob niet kan volgen. Het worden dan nog 10 zware kilometers met nog meer pijí maar dan ook nog in de linker knie. Op veel plaatsen langs het parcours staat veel publiek en hele leuke bands. lk ben blij als ik over de íinish ben en het lopen, waarvoor le toch eigenlijk daar bent, achter de rug is.

Dan treÍ ik Annick die nrij iets te drinken geeft. Als we verder lopen staat er een bierkraarn waar le gratis bier krijgt. Hier lopen wij natulrlijk niet voorbij zonder van dit aanbod gebruik te maken. Met het bier in de hand gaat het al een stuk beter. Hier ben ik ook eigenlijk voor gekomen. WÍ zoeken de kodste weg naar het resiauranl waar we de sporttas met onze kleding hebben staan.

Als we gezamenlijk naar de douche lopen komen we John tegen. Hij zegt dat er heel weinig douche gelegenheid is en dat het bijna niet mogelijk is om je daar te douchen. Een aantal van de Iopers gaat het toch proberen maar ik volg het advies van John op en loop weer terug naar het restaurant om mij daar tè verfrissen en om te kleden. Na genoten te hebben van het heerlijke eten zijn we met z'n allen nog lekker Coorgezakt op een gezellig en drijvend terras.

Hrer hebben we genoten van een lekker zonnetje en moo e muziek Tldens de terugres rn de bus liet A Lrert 1og ,ere1 odt vorgen> de oed'enl'lq enkele personen hun etentje niet hebben

betaald Om de kas van STB n ei te plunderen heeft edereen een steentle bijgedragen waardoor ikzelf miin stllkie

appeltaart b.vee keer heb betaald

Conclusie: ondanks mijn 'hoge" onkosten was het weer een sportieve en geze lige clubreis. Be_ 1u al be4euw waar \&e volgend iaar naar toegaan??ll Uitsiaoen: À/arathon:

8 11 36 92

Ger Bodelie. Ron Fens John Haan Rob Smulders

Halve I\,4arathon: Huub Donders Arno Hanssen lrarcel v/d Pol Richard Thomas Petra v.Tongeren Fred Geilenkirchen l\larcel lvíeens Roger Gillissen René Clement Frank Eisenga Sakia Rademakers 43A Albert Verbunt Branka Rybakowski 5A7 lheo Schmeiis Annick Ploumen Jos Bex Egon Borghans Esmee v. Slageren PieÍe lvluijrers l\.4oniqueBorghans 92A Josetie Gijselaers 1160 Wm Ruttens 1555 Gertie Uiterwiik 1673 Anita Gillissen

I I 10 '17 91 152 153 212 286 307 343 505 554 594 627 942 657 674

a2.42.47 02.56.05 E8 03.'1 3.31

03 38.s5 E8 53.54 01 17.21 PB 01.18.11 01.20.43 EB 01.29.22 01.31.56 01 .31.59 01 35.49 01.36.09 01.36.39 01.37.30 01 .1

01.39.21 01.40.46 88 a1 .44.47 a1.41 48 41.42.30

al.42.57 01.43.18 E8 a1.43.37 01.43.57 PB 01 .4A.29 0'1.53.01 02.00.38 02.04.30

10 Kilometer:

22A

John Hendrix

421 Huub Collaris 514 Roger Steens

1037 Yvonne l\,4onse 1091 Lucas de Kruijter 1266 Ed l\4onse 1878 Geíle Ofíeringa

00.44.50 00.47.55 00.48.54 00.53.43 00.54.14 P8 00 55.41 0'1 01 38


Ueriaardagslmlendel Augustus 2008

Juli 2008 01 01

02 02 03 03 05 05 05 a7 11 '13

15 '16

17 1B

22

23 23 24 2A

30

René Clement 4l jaat Mirco Dubois 12 jaar Kyra Gidding 10 jaar Liset Radstake 13 jaat Frank Joosten 41 jaat Ray Penders 40 )aa( Lois Dijkstra 25 )aat Annick Plournen 40 iaar Ronald Srneets 4A )aat Herman Gerards 51 jaar Peggy de Bas 44 jaa( Ben Paulissen 46 )aat Heman Rutten 66 jaar F.ed Geilenk rchen43 jaar Henrí Giesen 57 jaar Robin Vinders 14 jaat Ger Bodelier 43 )aat Frans Quaedvlieq 58 jaar Angeiique Thornas 36 jaar lneke de Ploeg 54 iaat Í. Geilenkirchen 41 jaar Jean Herpers 39 jaar Dirk Goossens 11 jaa(

01

a4 05 06 a7 a7 08 09 12 19

20 21

22 25 26 27 27 29

Doreen Veldhuizen Leo QuaedÍlieg Petra Saccol Sonja Ferfers Egon Borghans Killian Simons Dick van Pelt Tessa Lievestro Marjo l\loonen Marth Riksen Lenie Jacobs Harry Boesten Jef Jacobs Jolanda Overeem lwan Theunissen Louis Cordewener Riet L:ataster Branka Rybakowskl Ton Starmans

15

jaar

46 jaat

42laat 49 jaat 44 jaat 10 jaar 4'/ jaat 12 jaat 49 )aat 12

iaat

48 jaar 57 jaar 13 jaat 38 jaar 36 jaar 58 jaar 64 )aat 36

jaar

57 )aat

September 2008 01 01

0t 03 o4 06 14 15 15 15 1B

19

19 19

25 26 26 27 27 27 2A

Bex

13 aaf Paul Lennie Kleinen 22 aar eef Hub Prevo van Son 33 Qurrien iaar Dorote Heldens 35 iaar Richard Thomas 40 iaar Marlolijn v/d Broek 33 jaar Petty Nollet 32 jaat Jo Born 54 jaat Ad 48 jaat Nicole lvleekels 36 jaar Jan v/d Boogaard 58 jaar Marguerite Bingen 41 jaar J. Geilenkirchen 16 jaaÍ K. Geilenkirchen '16 jaar Bas Radstake 15 jaar l\rarian Jongen 49 jaat Leo Kokkelkorn 41 jaat Esmee v. Slageren29 jaar Moni Kockdkorn 38 jaar 47 jaat Wim Bad Smeeis 35 jaar Petra v. Tongereo 45 jaar

Diederen

ABL @@

Rutjes

Alte jarigen Y0n hflrte gefeliciteerd


Een rubriek ovet zaken of personen dle een bepaalde link met lopen hebben, door Jan lvlanders

Blilr uit het uenster AÍlevering

9

lndezè aflëveringzal ik hetÍenomenen ÍUD en AFSTAND ondèrde loep nemen Op zondag 8 junl werd de tweede CZ-

oop

-et

Mega veíloper. \&as rnoor loopweer. De sfeer was supeÍ veel pLrbliek mooi parcours en veel deelnemers op de diverse afstanden. Een compiiment voor de organisatoren. Het comnrentaar bij de wedstrijd was weer ;n zeer goede handen bii onze Wim van der Linden. Hij kondigde mlj aan als de []an die in ons clubblad een rub ek heeft roet de naam: 'Blik uit het venster." dacht meteen: "Wie weet kan ik vandaag een blik uit het venster werpen. ' Bii de stad van de tien kllometer heb ik dan eens ext.a goed om rne heen gekeken voor een idee k heb

lk

" een blik uit het venster geworpen. " in de nabijheid van Snowworld en kreeg direct

een lnval Je zag eNaten lopers

en

oopsters, maar ook atleten voor wie de CZMegaloop hun debuut was na lange voorbereidingen. hoorde allerlei commentaren, rÍraar het bijzonder:" Welke tijd ga je lopen vandaag?" Vlak voor het startschot dacht lk: "Lopers en tiid is een fenomeen om eens nadeí te bezien. Thuis ben ik dit idee verder gaan uitwerken. Hier volgt het resultaat: Lopers zijn heel veel met tijd bezig. Blj de start staan ze met de vinger aan de knop van hun klokje. Veel gestelde vragen zijn Wai qè je lopen vandaag. ) Was je tevreden over je trd.?' 'Wat voor tijd heb je staan op de rnarathon?'Elke loper herkent dit wei. Waarom doen mensen dit allemaal? Jn een al eerder geciteerd artikel van oudbewindsman Preter W'nse^]ius ras k zijn ant\roord deze vraag:" Het belangÍijkste is, denk ik, om .iezelf te meten

Je in

"

op

Je zret marathonlopers ook altrjd op dezeifde manier over de finish komen: de hand aan de stopwatch. Terwijl, er hangt een enorme klok boven de finish. Maaa toch drukken ze allemaal die stopwatch in. En waarom? OÍrdat ze zichzelf aan het meten zijn. " ln zijn boek: Marathonloper schÍijft de Nederlandse schrijver Abdelkadèr Benali zeif een meer dan gemíddeld loper, iets nteressants over hoe hij de tijd rneet tijdens het lopen van een rnarathon. Hij gebruikt een mooie rnetafoor. Hij ziet de kilometerborden als hoofdstukken van een ramaÍ 42 hoofdstukken met een epiloog van rneestal een lege bladzijde, omdat hij dan overwegend al het licht uit de ogen heeft gerend. Een aparte manier van filosoferen over jezelf meten tijdens het lopen. E.<e loper meet zrcn zerf op zilr eigen wijze, dus ook ik. Alleen in 2008 anders dan in de tijd dat ik met wedstrijden begon: 1947. lnmrdoels z._r rLrrr twntig jaar voorbijgegaan en ben ik tienduizenden kilometers verder gelopen. Afleggen.

er

Een wereld van verschil. ïoentertijd meette elke nieuwe afstand. lvÍijn eerste wedstrljd was de Grenslandrnarathon in Sittard in

jLni l9B7 Fralk Erse-ga hao rri overgehaald om deze te lopen. Ik was benieuwd in welke tijd ik deze zou

afleggen.lk wist niet war k lopend ir 'rLris had. lk wilde mij weleens meien. ln 1.37 kwam ik goed binnen, met een zeer tevreden gevoel. Een stimulans om mij te gaan meten op andere afstanden en met nieuwe tijden


in

rlj

van Dit resu teerde een grote meetrnomenten. Een rneetmoment staat nog steeds in mln geheugen gegrifl: De Graetheideloop van 1988. ( lnmiddeis van het programma verdwenen) Albert Verbunt en k liepen tijdens deze edltie de halve marathon. Dit waren twee rondes. Op deze dag was het koud, nat en een zeer strafÍe wind, vooral op het open stuk langs het Julianakanaal. Om onder de 1 36 te komen, .epe,) we :r o.ze spr'rt op eer haa4je na de tafels om met de medalles en de dames achter deze tafels. Eindtijd 1.35.59

.Peter weet dle steeds vrijwel exact te plannen. Tijdens een training nret Roger (Gilissen ) had Peier een .oute gepland van lB dooí her laÍdscl^appe,jk n'ooie grensgebied van Duitsiand en Nederiand. Roger heeft een hoioge, waarop hij preces de aÍstand kan zjen. Er zat nog geen 20 rn in.

h-

Over méten gesproken. We llepen deze tocht aanvankelijk door de ochtendneve. De zon klorn langzaam door de nevel heen. Het zon icht scheen als gefilterd door nevel.

Het uitzicht op de

omqeving werd

Over een tijd bereiken gesproken. Het gaat nog steeds door Nu wel nlei meer om

langzaam helderr vergezichten op akkers,

trjden te verbeteren, maar om te zien waar sta k met lopen gezien mijn 62 jaar. Het geefi je ln deze levensfase een goed gevoel als je een wedstrijd loopt en je komt n een voorlou goede tijd binnen. Belangrijk ls dan wel voor mij een reéel haalbare eindtijd te stellen en die nlet te laten beínvloeden door reacties van buiienaf. lk meet mezelÍ nu en niet de anderen. Àlomenteel vind ik hei aangenaam om tijdens de wedstríd een gestelde eindtijd los te laten en het tempo te kiezen wat die dag bij rírlj past. lk eNaar hierdoor veel oopplezler en ontspanning. Dit is mrn beleving van het lopen in deze tijd.

kerktorens

lk denk hieírij weleens aan een uitspraak ergens tegen kwam:

over TIJD, die ik

Leef met de tiid. De tijd schrídt voortElke tijd van het leven is mooi.

Als loper zou je dit kunnen interpreteren als:

ELKE TIJD VAN JE " LOOPLEVEN 'IS [,4OOI. VUL DEZE TIJD OP JE EIGEN |\,,IANIER. MAAR GENIET.

Bij de trainingen met Peter (Jansen) staat voor ons het genieten van het bewegen voorop. De tird telt nauwelijks. Wel de afstand

bossen

en

verscholen dorpen met as orièntatiepunten. Welk een beleving Genieten van lopen zonder tijdsdwang. ln de afge open eeuwen hebben heel veel opers zichzelf gemeten VooÍ spo4ieve roem, rraar ook vooa geld.

Ja" Knippenberg vertelt il. z'jr boek. Dé mens als duurloper , een Ulrra loper

indrukwekkend verhaal over de Noor Ernst Mensen, die leefde in de eerste helft van de neqentiende eeuw.

Een van zrn rneest tot de verbeelding spre(ende lopen was: Pèrjs - Moskou rr 1838. Hier citeer ik verder uit het boek van Jan Knippenberg: "ln 1838 trok hlj naar Panjs. Hijwas zesendertig toen hr'j een loop naar Moskou plaade. Een Zweeds diplornaat bepaalde de inzet van de wedren. Als hij in vijftien dagen de afstand zou ove.bruggen, zou hlj 3800 francs k.ijgen. Op 1'1 juni verliet hij Parljs. Op 13

juni be.eikle hij

Kaiserslautem. Ernst

vermeldt hie.over: "Het leek alsoÍ ik zeilde, op mijn twee eigen fregatten. Zo voelde hel. Wie me zag lopen beschouwde me als gek of als excentriek of als door de duivel bezeten. " Op '19 junj bereikte hij Rusland.

Ondanks waarschuwingen

dai hij

niet

buiten moest slapen vanwege de wolven deed ht dai toch. lmmers, zo meende hij, de harde grond hield het lichaam soepel. Vijf dagen later bereikte hil Borodino. Nog maar twintig jaar geleden eerder het toneel van strijd tussen Russen en het leger van Napoleon.


Niet nneer dan 120 km. Geen afstand ofi] je druk over le maken HU dacht er een daq

voor nodig te hebben en besíoot in een herberg de nacht door te bÍengen. Daar beste'oe l- j een gtas rur t-ergeen he-

a ialarlwerd Onde. tnvloed va" oe r,rr begon hij iedereen in de maling te nemen, met hei gevolg dat ze hem opsloten. Uu. na uur versireek De tijd ging dringen. Er bleef niets anders over dan door de schoorsteen te klaute.en en zo de stad te ontvluchten. Hij arriveerde een dag te vroeg in l\4oskou en werd wegens zijn gehavende kleding eerst voor een bedelaar aangezien_ b:_Í

H, had 25OOkm afgetegd met een

lk vond hei een passend verhaal b,

het zichzelf meten en het samenspei van tijd en lopen.

Tijd speelt bij topen en in ons hete bestaan een grote rol AIs de tijd rnrj te zee. ibeslag neemt, neem ik in mrn hoofd altjjd de volgende zinsneden:

I DON'Í

COUNT THE TIME

FOR WHO KNOWs WHERE THE TIMÉ GOES

Op naàr de volgende BLrK UtT HET VENSTER

gemidoelde van í78 (m per dag De Iasciratre die van dit verhaal uttgaar;s zo

groot dat de twl]íel voor lief

wordt

9enomen."

0-0-0-0-0-0-0-0-0

Gomti[uliG eÍl lidmaatschao 2009 Recreant:

Iidmaatschapzonderwedstrijdlicentie, aanbevolen voor.beginners € 4g,_ Wed^slrijdlrcentie. Licentrebedrag € 18,S0 worOt aigedragen aande KNAU, €66.90 Eenmatig aan KNAU e22,50 Via automa|sche incasso per 6,Recreant incl. basiscontributie KNAU 54,_ € U bent dan geen lid, u.reniging peíjaar:€ 30._

perjaar:

Jcugu. _ zaal BegunstigeÍ:

:

..",

maand. perjaar:

"i"uítona"

Admrnistràt:ekosten KNAU eenma,g C 7 50. UverschÍUvinqskosten. € 8 S0

Alle opzegginqen dienen uitsluiien.l schÍfteltjk of per E-matl te geschieden bjj de 'edenadr lrstratre stoieoe^ao-rr skatie@hore j. en wer *et ,""anm"a"À va^ oe ooor de

verplichte oDzeole.miin v"n 6 weken dï=wl zeggen 6 weken vào. h"et e,"de var het ^NAU kalenderlaar. lopende Wanneer het lidmaatschao rn de loon van het boekjaar eindigt, bljjft nietlernín de jaartijkse birdrage in zi]n geheel verschuldiqd

0-0-0-0-0-0 0-0-0-0-0


De belevenissen van hei A-TEAI\,4 opgetekend door Arno Hanssen

IlamcwedstÍiid uaals - uenlo

b*

HetA-team

ln onderstaand verteld een trotse captain over het wel en wee van een succesvol team in de etappewedstrijd Vaals-Venlo De voorbererding:

i\.4aar

Eigenlrk moeten we voor het begin van dit de Kapellerbosloop 2447. Daar werden namelijk de eerste plannen gesmeed om een team te formeren, dat in

verslag terug naar

de voorste

regionen mee zou rnoeten kunnen- Uiteraard was er toen nog geen enkele sprake van dat we rnogelijk een

team konden vormen dat zou

kunnen

winnen. de snelste STB-ers zaten immers ai jaren in het Superteam (en wie weet met wat voor team andere verenlgingen deel zullen nemen). Al pratende kwarnen we toch al gauw tot een 6- tal lopers die in ieder geval serieus en hard wilden lopen. Op 14 aprilwerd via een dagje vlijtig rnailen

het 6-tal deflnitief

vastgesteld: lwan, Richard, Ron, Marcel, Ellis en ikzelf mocht lopen en captaln spelen.

ïja, we misten er dus

nog

een.. ....................Nick was verhinderd, Marcel en Wiel wilden f]etsen............. en

op een donderdaqavond nazit viel plotseling de naam van Nico. Dus de volgende ochtend ftreteen een mail gestuurd en op 25 april was ons team compleet. Vanaf dat moment ontstonden binnen STB de eerste geluiden te klínken van een mogeliike inteme striid tussen het Super team en 1et A{eam (trouwers 'A-ream omdat Leo ons altijd het "8" tearn noemde.................-....... ik vraag me toch af hoe het uiteindelijk voelt om van zo'n B-team te verliezen.......-............maar dat terz ijde...... ... ). Op 4 mei volgde de eerste verkenningsrit naar St- Joost. We gingen met wat mensen uit zowel het Superteam alsook het A-team (Huub, Leo, Marcel, Richard en ik) .

tijdens het lopen werden toch al de

ee.ste speldenprikles Uire

uitgedeeld.

rdelijk een orderremrrg van a 5

voor een loopje van '17.1 km

--r

ln de dagen daaropvolgend wordt de coach van het Supertearn (Ger) toch wat ongerust, omdat niet alle Superteamers te kennen hebben gegeven te willen lopen. l',4aar nog in dezelrde week is ook het Superteam compleet. Dan worden de messen geslepen en gaan er zelfs maiitjes rond waarin gesteid wordt dat geen mails van het Slrperteam meer doorgespeeld mogen worden naar het A-

team.......... Op 15 mei ontvang ik daarorn dan ook het laatste "Supei(eam mailtje' met daarop de voorlopige etappetoekenning van het Superteam. gewe dige

De

clubreis naar

Leiden

verbroederde weer enigszlns, rnaar het vergeluken van tijden (van wedstrijden als de Peprn- en CZ loop), eindsprintjes op donderdag (tot ergernis van Wirn) en sorns te harde ternpo s op dinsdag leken richting 29 juni toch weer regelmatig de kop op te steken. Het A-team heeft dan ook ai besioten geen eÍra fletser mee te nemen. We fietsen zelf en zijn dus ook zelf verantwoordelijk voor etappenkennis. Op 18 juni hebben we een gezamenlljke duu.loop gepland met ons team. Tijdens het lopen krijgt Nico echter last van zijn kuit en moeten we de loop vroegtiidig afbreken. Dan wordea we toch een beeije nerveus: rnoeten we nog een vervanger zoeken ? Wie kan eventueel twee etappes lopen ? We houden echter hoop, maar helaas geeÍt Nico op de donderdagavond voor de wedstrrd definitief aan niet te kunnen 1open.

+-)


Ën geoof het of

net.

....maar dat

nieuws is eerder bij het Superteam, dan dat rkzelf de A-teamers geinforrneerd heb. Na enig spoedberaad bes llt ik op vrijdag de stoL-rte schoenen aan te trekken en Jurgen Austin te bellen (wlnnaar van de CZ Joop en aspirant lid). Jurgen gaf aan zee( vereerd te zljn en wilde graag een etappe lopen (maar dan llefst de eerste, want hii

moest

spL

.en

pa<l

e.

voor

z .n

vakantie) .. ...........daar gooide lk natuurlilk graag mijn etappe indeling voor omver. De wedstrijddag:

Om 7.45 uur vertrekken we met veel enthousiasme naar Vaals. Daar aangekomen zijn de eerste lopers al vertrokken en mogen we constateren dat STB weer gewe dig vedegenwoordigd is (dan zijn die blauwe iasjes toch wel echt mooi). Jilrgen ging al meteen lnlopen en het nieuws bereikte me al gauw dat Ger ziek was (ik twijfelde eerlijk gezegd aan de r'/aarhe o maa de gezi,-l^ten van lijn tearnleden spraken boekdelen) Helaas moest het Superteam alle zeilen bijzetten en besloot Jos uitelndelijk twee etappes te lopen.

Bij aankomsi van Jean en Lara werd de gemoedstoestand van het Superteam er net vee beter op, Jean had de griep en Lara was nog maar net griepvrij.

Àlet de wetenschap dat er n'laar hree rninuten verschil in startt id zat vertrok Jijrgen voor zijn eerste etappe Er moest nog wel goed doorgefietst worden en Marcel presteerde het biina om ons aspirant d twee keer urt de schoenen te fietsen. Verder wisten we dat Jean op deze etappe steeds heea en Tneester was. Toch weet Jurgen de etappe te winnen en start Richard met een voorsprong van 2 minuten op Jos. Richard loopt ziin etappe (kort maar zwaar) goed, maar Jos heeft toch goed ngelopen

Ojee........ en we wilden toch echt as

eerste in St. Joost aankomen. Dan gaat Ron op pad. lk mag dan fietsen, maar Ron heeft meer parcourskennis dan ik. Ook al wilWlm R. ons de verkeerde kant opsrL'er, Roa weet waa' e rFee be,/ig ;s en loopt berg op sneller dan wij Íietsen kunnen. Ron loopt uiteindelijk maar net iets lanqzamer dan Rob die hierrnee ook een puike prestatie neerzet. Het verschil ls nu echt nihil en we beginnen aan de damesetappe. Ellis loopt in het begln heel hard van stapel en slaat een gaatje van zo'n 40 seconden rnet Lara Dan, in het tweede deel van de etappe aàt -ara z en ee. dooro'.ter te z Jn en loopt ze langzaam jn op Ellis. Toch weet Ellls de etappe te winnen, rraar onze

voorspronq

is

beperkt

tot

ongeveer

'13

seconden. ln St. Joost, tijdens de palrze slaat dan toch een beetje de twljfel toe.

Marcel heeft grootse plannen in de 5e etappe tegen Leo, maar Leo is sterk en Marcel iwijfelt een beetje. Die twiifel bliikt terecht. Niet dat Marcel slecht gelopen heeft, maar Leo liep beter. lvlarcel loopt het voetbalveld op ln Herkenbosch en een half minuutje later kon'rt Leo al het veld op geloPen.

lk weet dus dat Huub me op de hielen zal zitlen en met knikkende knieén besluit ik gewoon stevig weg te gaan. Tijdens het veriaten van het sportcomplex lopen me nog wat verrnoeide STB dames voor de voeten, maar ik besluit er netjes omheen te gaan. líarcel lV!. en Wiel fietsen met ons rnee en Marcel telt de meters af die Huub op me aan het inlopen is. Nog 40 nog 30, breed 15... ... ... ... maken..........

nog Ellis Jacabs op weg in de "damesetappe begeleid ap de fiets daar Richard Thamas

t)

en nu


Tljdens het passeren geven we elkaar nog een hand en klamp ik even aan, maar (mede op aangeven van Huub) besluit ik

mijn eigen tempo te lopen en niet

te

Dat ljkt tot kilometer 10 te werken want lk

_oud H rub t het vrz'eí Maar oèn gaat mUn kaars in een keer uit. Na een paar kilometer geeft Wiel te kennen dat ik "einderk weer een kiiometer onder de 4 minuten heb gelopen . ........ daar wordt je dan niet echt vro iik van. Op de laatste kronkelge weg naar Beese probeer lk zoveel mogelijk bochten af te snil'den (zoveel zelfs dat Wiel me op een gegeven moment kwijt ls tLrssen de auto's).

.

Nog even een rondle rond het pleintje en dan lwan aantikken. lk ve.lles uiteindelijk 3,5 minuten op Huub en lwan weet wat hem te doen staat.

Dat blijkt zo te zijn, ondanks de geweld ge prestatie dle Jos neezet. Onze eerste oveawinn ng als tearn ls daarmee een feit

Natuurlijk nrag deze overwinning ook wel een gelukkige van onze kant genoernd worden:

Ger zrek, Jean en Lara niei fit, Jos twee etappes en wij die ln J0rgen een meet dan ideale veryanger voor Nlco hadden...... .. .......-....maar toch...........de toon ls gezet (en soms rnoet je ln sport ook wat geluk hebben, waat een ander pech heeft). Volgend jaar gaan we er weer voor en raag het Supertëam proberen ons die wisselbeker af ie pakken. Maar we zullen onze huid duua verkopen l 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

lwan loopt hard in op Jos (die vanwege het afmelden van Ger helaas twee etappes moest lopen). Zo hard zelfs dat Wiel het aan de overdreven kant vindt. 'Je hoeft echt niet zo hard" geeÍt hij dive.se keren aan. lwan loopt echter stevig door en weet uiteindelijk een voorsprong op te bouwen.

Op het atletiek terrein van Scopias is het nog austig als we aankomen. We wachten Ín spanning op lwan en gaan dan tellen oÍ hij voldoende voorsprong heeft.

Hei winnende tean overwinningsspurt anfuangst te nemen


I I

Gespecialiseerd in houtrot cn kit.,verkzaamheden

,-ïï§-***d" fudsou ^>ËeouwsERVrcE

YwUNEN L.P.A.J. Wijnen

Hoofdstmat 328 6372 EI LandgÍaaf T. 045,531 25 65 F.045-533 21 84 M.06-27 09 l0 70

bouu,service.l- wijnen@home-nl

www.bouwservicewijnen.nl

Bij de pakken rreerzitten kom nou -

Man oh man Pieters

!

orrLl

rnannen rnod

Geleenstraat 3436 en Prom enade 3 3 ) Maastricht ( Grote Straat 1&20 Mo

)

itta rd

lenbeekstraat

eerlenseweg 200 6371 HX La ndgÍa af H

Tel.045-5720002

Heerlen

S

Autobedrijf Zdrojewski

1-2 )

VeÍkoop a uto's Autoverhuur & Leasing Reparatie & 0nderhoud APK keuringen ca rw ash Selfservice station uitgebreide shop


Wedstr jidverslaq van het SUPER-TEAÀ,4 door Leo Kokkelkorn

I,

ItaprcwedstÍiiduaals-uenlo

ltetsuEu-Team #*

SUPERTEAM makkelijke prooi'voor

A-team

Y

*"

Eindelijk was het dan zover, na weken lange discussres moest vandaag dan

1'r" Etappe Vaa s-Wrjl.e(15,8 km-53 35)

blUken wie sterke. of beter gezegd sneller was. het Aleam of het Superteam

Jean ging voorspoedrg van stad en hoeíde n het begin naL.lwelijks iets toe te geven

Orn 7:30 uur verzamelen

bj

Op de Kamp

en zouden we gezamenlijk,

het

SUPERTEAI\]I behalve Jean en Lara naar Vaals rijden. lk kwam als laatste bij Op de Kamp aan Niet zoals de afqelopen zes edities van Vaals Venlo met de gratis blauwe vrachtwagen van de Firma Langen. We vonden het not done om op de dag dat Duitsland de finale van het E.K. speelt met een Duits kenteken en oranje zwaailicht in Nederland te gaan rondrijden Rob had van ïoyota Menqelers qratis de beschikk ng gekreger o,.?eí een moo e Toyota bus. " k hoorde dat Ger ziek in bed lég en waarschijnlijk niet zou lopen. Nou dan oopt Jedn loc" gewoon twee roures gèen probleem. Huub vertelde onderweg van de versle'l.rrg van Èer q-tea^1 ter vervaagrnq van de geblesseerde Nico. Vonden wij al een Duits kenteken not donel Àlaar goed, hij zou nooit ver bij Jean weglopen als hij de eerste etappe zou open. Dan heeft de rest nog de hele dag om het (eventuele) verschil weer goed te maken. " Omdat Jean en Lara al meerdere jaren 'iets

lalea dan w'i arriveren warel wij

.n

gespannen afwachiing- Het voelde niet al te prettig met al die onzekerheid, moest al remand anders warm lopen? Gelukkig Jean was gesignaleerd maar met een doosje paracetamol en 38 graden koorts, rnaar zoals een echte eslafette loper betaamt laatje een team niet in de steek.

6aat naat mate Wijlre

naderde en van temperatuua Jean opliep werd

de de

achterstand toch iets groler

Totaalos kwam hij met rode ogen en 45 graden koorts in Wijlre aan achterstand na de eeaste etappe 2.27 rninuten en een rnooie tweede plaats. Wat een prestatie, veel mensen zouden met 3B graden koods in bed blijven n'raar Jean llep qewoon hard. 2d" Eiappe Wijlre-Nuth(13 B km-50:08)

Jos was onze tweede man en uiteinde ljk ook onze zevende man zou later brken. Fanatiek als Jos is ging hij op jacht naar Richard Deze elaooe zou Jos voor de ove'w"1r 19 gaan en maakte 1:57 minuten goed van de opgeiopen achterstand. De eerste etappeoven,/inning was binnen Tnaar "weea veeí te snel gestart en hoe moet dat vanmiddag na zo'n ochtend etappe" dacht Jos hard op

3d" Etappe

Nuth-N

ieuwstadt(16,4 krn-

58r51)

Rob zoir vertrekken vanuit zrn homelown en proberen ons op voorsprong te brengen. Het was een zware taak voor Rob omdat hij tegen Ron moest lopen die in bloedvorm Uiteindelijk maaki hij 27 seconden goed en was het verschil nog slechts 3 seconden. Een andere Ioper ging er echter .net de etappe overwinning vandoor en Rob en Ron werden "slechts"drie en vier

,,


4d" Etappe Nieuwstadt -St.Joost('10,8 km45:24) La.a versus Ellis.

Had Elis de motivatie teruggevonden en genoeg getraind om Lara aan te kunnen? Was Lara genoeg heasteld van de koorts dre ze en^e,e dager geleoe^ va_ E.1o/eri had gekregen (en doorgegeven had aan Jean) Laatste ochtendetappe, dus lekke. onderweg kijken en aanmoedigen. Op het eerste eikpunt had Lara 42 seconden achterstand, tweede eikpunt nog sreeds 42 seconder an uit ernde ilk terJg gebracht naar 11 seconden (zou die afkorting ln Susteren 11 seconden hebben gescheeld?) Roger: tip voor volgend jaarl Totale achterstand: 14 seconden. Pauze in St.Joost Hier zouden we Ger ireffen als hij beter zou

zrjn maar Roger had al met Brigitte gebeld, Ger was nog niet hersteld.

Jos kon zrch gaèn opmaker voor

zrin

tweede etappe, maar moest eerst zjjn voet nog koelen die tussen de deur van de bus was gekomen. Huub en ik moesten nog proberen om de voorsprong te vergroten zodat Jos nog iets kon "verliezen". maar wat heet verliezen als je twee etappes moet lopen. Uitlopen alleen al is winnen. 5d" Etappe St.JooslHerken bosch( 17,1 km'1r03i35)

lk mocht het opnemen tegen Pollie Wollie,

herstad. dus weer rnei twee minuten achterstand begonnen.

Al vrij vÍoeg dacht Roge. dat hij hem zag lopen, maar ik kon hem nergens ontdekken en ik begon me een beetje zorgen te Marcel en Wiel hadden onderweg geklokt en de achterstand liep langzaam terug. 1:48, 1:30, 1:10. UiteindeiÍk kreeg ik hem inzicht, herkenbaar aan zijn kousen, oraar ook de íinish was nabij. lk had 1:30 goedgernaakt en nu de taak aan Huub om het verder uit te bouwen.

6d" Etappe Herkenbosch-Beesel(17,3 km1:05:06)

Huub was onderweg en wij moesten op weq naar Beesel.

LimbLrrg? Ja.. maar waar? De bus van het A-team. laten we die maaa volgen die hebben wel de autoroutes. Na 1 km hebben we gevraagd of ze wisten waar ze naar toe ginqen. cezamenlijk zijn we naar Beesel gereden, zou ook vervelend zijn als ze de stadplaats niet konden vinden. Ondedussen was Huub naar Arno gelopen en, natuurlijk, voorbij gegaan. Dit was meniaal zo'n grote klap voor coach Arno dat hij helemaal lnzakte en op 3:32 minuten achter Huub Íinishte. De voorsprong was nu 4:48 minuten, was dit genoeg voor Jos orn een van de snelste mannen van SÍB op dit momenl van zich af te houdenT

Beesel ligt dat

in

7d' Étappe Beesefvenlo(17,4 km-1 :07:51)

Twee etappes voor Jos, en ook nog de zwaarste en de langste. Jos stoof er vandoor en liep bijna twee darnes van een ander team omver, die schijnbaar de ernst van de zaak niet inzagen en na een kwartier nog helemaal beduusd waren en dit geen stijl vonden.

Jos oeed wat nij <on

is

-aal

tegen lwan

n

geen kruid

gewassen. deze vorm Haiverwege kwam lwan langs en wat Jos ook probeerde er was geen houden aan. het aftellen kon lwan arriveerde beginnen. 1:46 mocht Jos toegeven nraar al vlug bieek dat het A{eam het SUPER-TEAM had "verslagen'. Het verschil was slechts 1:49 minuten.

en

Blj aankomst in Venlo werden de reeds geflnishte lopers opgeschrikt door het bericht dat een van de lopers tijdens de zesde etappe overleden was. Het SUPERTEAM besloot uii compassie voor de overleden loper zich ingetogen te gedragen tijdens de hl-rldiging.

De etappe-overwinningen werden eerlljk verdeeid,3-3. Het Aleam kreeg de beker voor de eerste plaats en het SUPER-TEAM voor de tlveede plaats. Na 6 jaar hoefde we eindeliik geen ruzie te maken wie de foeilelijke wisselbeker mee naar iLs moest 1emea. Dre was dit jèal eens een keer niet voor ons. Arno veel plezier ermee. Dit is natuurliik maar eenmalig zoals jullie wel zullen begrijpen.

à)


Terugrers Venlo-Op de Kamp(75 km) Zoals eder laar werd er nog een hoop stom -agepraat op de le'ugweg -os 1èd z)1 verdriet in Venlo verdronken en was in een jolige bui. Onderweg kreeg de coach nog een sms'je van Jos: coach bedankt.

Onderweg zijn we nog even geslopt voor

Jos, na een onderonsje aaet een Duitse heer met een anplak schnautze" gooide Jos zijn verdronken verdret er bj de bus weer uil.

Ook wist Huub te vermelden waarom Ger brandweerman geworden ls. Na jaren van Brgltte gehoord te hebben doe-dlt doe-dat doe-dit Coe dat doe-dit doe dat klonk Ge. dit as 'rÍruzrek in de Ger op de terugweg, al waren we nlet meeT co.-p.eer. z_. we _och tot de .o'r1,.É gekomen dat je er volgend jaar gezond en wei bij nloet zijn (hetzelfde geldt natuL.rlljk voor de .est van onsl)

Roger (met sidekicks Astrid en Rob) was zoais ieder jaar weer onze fletser. Hij heeft weer prima de weg gewezen en het verkeer tegen gehouden. Hiervoor zou hij bes ist ook een beker gekregen hebben a s deze bestond.

Na de wedstÍtjd zoals het hoart, verbraedering Íussen het Super-team en het A team Alleen Jos en bier tutttttllt

Roger bedankt en hope

jk

kunnen we

volgend jaar weer op ie rekenen.

0-0-0-0-0,0 0 0-0

-

Het Super|.eam en het A team won bijdeze 24'b Vaals Venla bina alle pÍijzen. Niet alleen de eetste en fuveede plaats was vaar de S.T.B. maar ook zes van de zeven -atappes was een proai van de beide


m !/

II

Gespecialiseerd in natuursteen

Voor al uw bestratingen

Particulier & Bedriiven Vrijblijvende offerte Ook herbestraten van opritten

Dorpstraat 58 Landgraaf Tel. 06-51115758


Het wel en wee van

de S.Í.8.

ploegen door Theo Schmeits

Itappewedstriid uaals - uenlo

Vaals - Venlo anders bekeken. Nu niet eens een wedstÍijdstrijd verslag, maaÍ tijdens dezè dag gebeuren zoveel leuke andere dingen die ook eens het vermelden waard zijn. De belevenissen van het Superteam en hel A- team zijn al uitgebreid beschÍeven. Hier volgt het relaas van de andere 4 teams

DeSTB

Abrahams

Deze oudere jongeren doen al voor de 14"

keer mee aan deze wedstrijd, r.et groiendeels dezelfde ploeg. Ging het in het begin echt voor de resultaten, nu heefl de recreatieve inbreng de overhand genornen. Maa. in het team geeft toch iedereen het beste en met de 50+ bonustijd zaten we de 'aatste Jaren sreeds ir de top I er klasser -g

Ook deze editie ware| ze weer present, alles liep prima zij het dat in de 3" etappe Jo Born oo de laatste ailo-ete.s kramp ir zijn kuit kreeg en haast niet rneer verder kon. Geen nood Jan Schwanen sprong van zjjn flets nam het startnummer van Jo over

e.

lieo

-

op zJn sandalea

- e" n z,^

dagelijkse kloÍÍle 2 kilorneter lang in een behoorlijk tempo, haalde zelfs nog lopers tn.

De laatste kilometer kon Jo weer verder en finishte toch nog in een goede tijd. Uiteraard werden ondeÍweg ook de andere S.T.B.- ploegen aangemoedigd, zo ook in de damesetappe, hier was Albert Verbunt uitdrukkelijk vocaal aanwezig, elke dame we.d vurig aangemoedigd. Maar hij vond rnet zijn kennersoog ook dat toch wel veel dames "Zerulities' hadden. De S.T.B. Abraharns (John, Piene Jo, lneke, Jan, Albert en Theo) eindigde op een 9'plaats met een tijd van 8 uur 2 írinuten en 28 seconden S.T.B. Mix Emotions

Mooie naam, írooie mixploeg, maar die shldjes........ M. Fred Geilenkirchen was lngedeeld op de eerste etappe, of de ploeg nog moest wennen of dat de zenuwen nog een rol

Enaiionfeam


De volgwagen stoof rneteen weg naar het volgende wisselpunt, Tnaar, kwamen nog net op lijd achter dat ze iemand vergeten waren. Arme Fred, stond nog een beetje uit te hijgen en wat droge kleren aan te trekken. Kon hlj bijna ook nog de volgende etappe lopen om ln Nuth te kornen.

En dan de bus tja, Els moest eerst even oefenen en maakte de Makro parkeerplaats onvelliq. En dan wat te doen als de bus lneens afslaai rnidden op een rolonde en je hem niet meer aan de praat krjjg, geen nood, men moest alleen een code intoetsen alvorens men de bus weer kon staften. Was rnen even vergeten te vertelien. Maa. de dames Annick, Sabine,Yvonne Els, Fernke en Saskia onder aanvoering van capiain Wim hielden ondanks alle tegenslag goed de moed errn en liepen toch nog een goede wedstrijd. Getuige hun 26" plaats en een totaaltijd van I uur 36 minuten en 38 seconden. De Sorinqoiank

Het Mix

-

Ematians team wisselt in Nieuwstad, Sjack geeft het stakje " over aan Jasette

Als Sjach Hoop 1jn erappe loopt kJn ,e beter geen begeleidende fietser zijn, want dan moet je wei erg hard kunnen trappen. Anders wordt je prompi door hem ingehaald en dat vind ie als fietser echt niei íijn.

Verder waren er nog wat k.erne probleempjes met vergeten rijbewijzen, brillen e.d. De ploeg llix Emotios (Fred, Frank, Sjack,Josette, Branka,Cor en Egon) presteerde echter prima en mogen met een 20" plaats en een totaaltild van B uur 19 minuten en 45 seconden tevreden zi)n

Wimensteam

Ja, onze damesploeg, zoals elk jaar weer present, alleen, wat een pech deze keerl Het busje van Wim was niet beschikbaar, geen nood, dan maar een blsje huren. Maar als je hem pas zondagmorgen om 8.30 uur kan gaan ophalen dan heb je toch een probleempje. Geen nood, Annick, die de eerste etappe moest lopen, werd door de S.T.B. Abrahams meegenomen en de bus zou dan met inhoud naar Wylre rijden. Dan de uitvallers op hel laatste moment, qeen nood, Saskia en Annick zouden samen een etappe deJen.

Genoemd naar de lagere school de "Springplank" waar het grootste gedeelte van de groep op gezeten heeft. Ze waren dítmaal voor de 2è keer van de paftij. lk denk dat Ronald er toch niei zo'n goede herinnering aan over gehouden heeÍt. Hij werd nan]eliik op zijn etappe met ruirn 2 minuten versiagen door Annick en dat zat hem nlet lekker.

Dan een bekend fenomeen bij deze etappewedstrijd het missen van de route, oftewel niet goed kaart lezenHet gebeurde ook de ervaren S.T.B. Abrahams, anaar dat waren maar een paar honderd metea. Bij Quiren van Son waren het een paar kilometer. En dan baal je toch als een stekke-. ZiI ek^er ir de weostrl]d. loop je een klasse tijd wordt je dan rechtdoor gestuurd terwijl je rechtsaf moest. Weg mooie tijd. Toch waren zij (Ronald, Rob, Jos, Silvie en Marianne, Alois, Ben en Quitien met een 48' plaats redelijk tevreden. Hun tijd, I uur 17 minuten en 21 seconden.

ln totaal

namen

67 ploegen aan

wedstrijd deel. 0-0-0-0-0-0-0-0,0-0

deze


Door: Jos van Spanje

leusdmsina

S.T.B.

Wedstrijdverslagen, andere gebeurtenissen en wètenswaardigheden van de S.T.B. Jeugd

Heideloop 2008

10 mei was een rnooie dag voor de door STB georganiseerde,

tradrtionele,

Heideloop in Landgraaf. ln ieder geval een mooie dag om als toeschouwer van dit evenement te genieten. want voor de lopers was het heel warrn, en dus ook heel zwaar.

Voor de jeugd waren er op deze

dag

Hij kwam als 14'van de 128 deelnemers over de streep in een tijd van 33:04 en liep brj de finish zó hard dat de speakers (vvim Roger) helemaal niet

en

hem

herkenden..... Gezien het aantal deelaemers was het weer een succesvolle wedstrijd, ofschoon we hopen dat er volgend jaar toch iets meea je!gd aan de start zal verschijnen.

eigenliik maar 2 onderdeleni de 1 km voor de jeugd tot 12 jaar en de 2 km voor de 12tot 16-jarigen.

Juniorencompetitie. 2e wedstriid Bij de ]eugdloop lal 12 )aar natuurijk ook

diverse "bekende gezichten', zoals Jeroen, David en Jorik die bij de eerste '10 over de streep kwamen. Zij werden op kode afstand

gevolgd door Bionda, Kyra, lmme, Rik, Daan en Bad.

Na een paaa weken van zomers weea likt het op zaterdag 17 mei wel alsof de herfst is begonnen; grijze lucht waaruit aí en toe regen of miezel naar beneden komt. En ultgerekend op deze dag moetden de C- en

D-junioren naar Weert voor De jeugdloop tot 16 jaar was een STBaangelegenheid, rnet siechts 4 deelnemers. Bij de ionqens waren dat Peter Bex, die een mooie wedstrÍd liep en overtuigend won, en broer Paul, die dus als 2" over de streep kwam. Brj de meisjes zagen we Veerle S:rtrons en Mirna Stassen, sarren van start gaan, samen bij de 1" doorkomst, en sarnen sprinten, waarb, Veerle als eerste de streep passeerde. En dan was er ook nog Pim van Spanje, die 5 Engelse mijl liep.

op deze daq voor de eerste keer de

hun

2e

corrpetitiewedstrijd

Toch maq dit de pret niet drukken, want soms kurrer >ombere dager heel .aoo eindigen. Daarnaast zijn "atíetiekmensen" niet bang voor een grjjze wolk of een druppel

regen. Ook op deze 2e westrijddag van de competitie werd door alle ploegen het

uiterste gegeven, om toch zo hoog mogelijk te eindlqen en eventueel een plaatsje ln de regioflnale te beaeiken. D-meisjes De D-jongens, C-jongens en de hadden een score die dicht in de buurt kwam van de score in de eerste wedstrijd,

))


Brunssummerweg 54 6373 EX Landgraaf Tel.: O45-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopieerwerk. inbinden: thermisch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren.

K.v.K.no: 140 56 006

CPooeno: ma: I3.30_'7 00 e17a: l0 00_'4.00-. ains贸Jq um vrijaag: 930-1230en 13.30-17.00u. bank:

l.N.G 67 1510746


Opnreuw moore prestaties, maar of deze het gewenste resul'taat hebben, zullen we

pas wete- als dtie Jrslagel b.nnpl

zr,1

Wat we wél al zeker weten. is hei resuitaat van de C meisjes Zij wisten ook in deze 2e

wedst

d

opnieuw

de

overwinning te

pakken. Het is bijna ongelofe rk, dat we met dit team voor de 3e keer op rij naar de regroflnale gaan team, dat de wedstrijden in een nreuwe samenstelling moet afwerken, weet uitstekend wat het

Dit

woord lea-rwor'('' oele^eni. als oe eer punten moet jnleveren op zijn onderdeel,

maakt een ander dat goed door een supergoede prestatie neer te zetten waardoor de eindscore toch goed i§. Opnieuw zetten zlj STB op de kaart, en

zij zien dat je

lieten geen superaccommodatie en andere faciliteiten nodig hebt om goede prestatles te leveren. Zij lieten zien dat het geheiote wapen van STB, plezier aan je sport en een goede teamspirit, je al een heel eind op weg helpen om mooie prestaties neer te zetten.

Zoals ieder jaar was de organisatie weer in Èanden /dn S B en d es ep ook o t _aa

rolletjes. Onder een blauwe hemel met een heerlijk zonnetle werden leuke prestatjes neergezet, raaar ook vandaag was het meedoen belangrijker dan het winnen. Het spannendste onderdeel was ook nLt weer ongetwijfeld de estaÍette, waar bij per school werd geskeden. na een spannende voorronde, en een halve flnale, was de winst in de flnale voor het team van t Valder op

er

De voo.zitter van STB deelde de medailes

uit, waarna het sportgedeelte voor wat betreft de atlettek was afgelopen, en de menigte gespannen uitkeek naar hei optreden van Ali B. De jeugd vond dit natuu.lijk geweidig, en dit einde leek een beetje op het aankomende popfestival,

dan in het

Pinkpop, oraar klein Cornplimenten voor de organisatie, en een dankjewel voor alle vijwilligers (en natuurlijk de sponsoren).

Dames Proficiat

School-Olvmpiade 2008 Vrldag 23 mei was het weer zo ver; de Jeugd Olympische Dag werd voo. de 20e keer weeÍ georganiseerd. Naast scholen uil Landgraaf en Duitsland, deze keer ook deelnemers uit Hee.ien van de partlj. Dit zljn eigenlilk de Olympische spelen voor de leugd van Parkstad (en een aantal scholen Lrit Duitsland waardoor het qeheel internatlonaal kdjgt) Ook dit jaar weer héél veel kinderen uit groep 7 en 8, die deelnamen aan een groot aantal spoden. Deze keer werd het festijn niet op MegeÍand gehouden, omdat hier hard gewerkt wordt aan de voorbereidingen voor Pinkpop, volgend weekend. Daarom werd uitgeweken naar de buren, naar de accommodatie Schaesberg. Natuuriijk was een van de onderdelen ook deze keer weer Atletiek, waar de jeugd kon proeven aan een paar atiètiekonderdeien, en hun vaardigheid kon meten rnet leeftijdgenootjes.

een

tintje

van W

"Pupillencompetitie" 2e wedstriid Pupillencompetitie staat hierboven tussen aanhalingstekens, want eigenlijk is er voor de pupillen van STB dit jaar geen échte co^loeritie O-ddt we rnornentee, re we ^ g pupillen hebben orn een compleel team aan de siad te brengen, doen we in de

eindklassering puntentelling

niet mee met

de

Natuurlilk was het ieuker geweest als we een cornpleet team hadden gehad, en echt mee hadden kunnen strijden voor de punten. Nu was het voor de pupillen die toch àa- oe stafl verscnenen een rrooie oeÍenwedstrijd, om wedstrijdervaring op te doen, en een dagje lekker te sporten. We zijn druk bezig rnet het werven van nieuwe pupillen,

à+


r.aar het schijnt dat de jeugd momenteel zoveel hobbys heeft dat er geen tild overblijft om ook nog aan atletiek te doen. En al hadden we dan geen cornpleet team àan oe slèT 'oL^ /,/àrea we e' wee' b j en lleten zien dat de pupillen die we hebben, het goed doen.

Àlirna naarn speer en discus vooa haér rekening, en Nlkkl lep zoals altiid de sprint en de horden, waarbii zij het ultstekend deed als C-l.neisje tussen de B-meiden. En al waren we niet bii de winnaars, aan het einde van de dag keken we toch tevrede- terLg op ee- gesraagd dègje atletiek

BJuniorencompetitie

1

e

wedstriid

HAC-Helmond was op zondag het strijdtoneel voor de 1" wedstrijd van de competitie voor de B-junloren. l\,let regenjas en parap u warèn we op alles voorbereid; de weersvoorspellingen kwamen op deze dag gelukkig niet uit, en behaive een klein buitje bleef het de hele dag droog met af en toe een zonnetje. Ook de voorspe.,.ge" over oe resultaren, dre wii vooraf hadden gedaan. kwamen voor een groot gedeelte niet uit, want we zagen prestaties die we vooraf niet hadden durven verwachten. Bij dejongens hadden we dltjaar op het polstokhoogspringen na, a le onderdelen

bezet; hlervoor hadden de B-junioren ondersteuning van Peter en Ruben gekregen Voor Ruben was het natuurlijk een zware klus (letterlijk en flguurlijk) want bij de B-junioren ls het materiaal allemaal ee. beeue zwaarde.; Íoch zehe hil mooie prestaties neer, waarmee hij alvast een voorproefje heeft gehad voor het moment dat hij ook B-lunior is. Peter deed het uitstekend bij het speerwerpen, en veabaasde ledereen door met een trjd van 67,32 de 400 m af te sluiten. dè^ narJurliJ. -o'dy die 1a eér i'arnrng van een half uur moest aantreden bij het hink-stap-springenl een onderdeel dat we eigenlík nog nooit hebben geoefend, maar waar hij een mooie prestatie neeazette en enkele concurenten achter zich liet.

f.

Bil de melsjes hebben we geen échi Bjuniorenteam, maar gingen Esra, Nikki, Doreen en ÀIirna mee. Zij kunnen zo wat extra ervaring opdoen voor hun volgende belangrijke wedstrijd, de regioflnale van de cornpetjtie bij de C-junioren. Bij hun was er dan ook een keuze gemaakt in de onderdelen die voor hun interessant zijn. Esra zette een mooie tijd neer op de 400 m en Doreen deed dit op de 800 m; knappe prestaties van de dames die deze aÍstand allebei voor de eerste keer liepen.

LK Junioren in Kerkrade Zaterdag 7 juni 2008 in Kerkrade, één dag voor de Cz-N4egaloop Voor de Limburgse atletiekjeugd, en dan speciaal de C- en Djunioren, een heel belangrljke dag Niet omdat ze zich op deze dag voorbereidden op een van de leukste wedstrjden ln de regio, maar orndat ze allemaal naar Kerkrade gingen om deel te nemen aan de Kampioenschappen Limburgse Natuuriijk ontbraken de STB-junloren niet;

ze waren vrijwel allemaal aaawezig om mee te doen, en natuurlijk te proberen orn een van de felbegeerde medailles in de wacht te slepen. Vorig ]aar kwarír de ieugd met I stuks naar huis (waarvan 2 gouden) en dit jaar we.d e. natuurliik weer druk gerekend wat de opbrengst dit jaar zou ztln. kunnen je je rnaar wat wilt, Nu kun vooraf rekenen op de dag zelí wordt uiteindelijk bepaald hoe de prijzen worden verdeeld, en dit is afhankelijk van de vorm van de dag, van de eigen atleten en van de tegenstanders. Dat

de atleten in vorm waren, was aan de prestaties duidelijk te zien; er werden diverse persoonlijke- en clubrecords verbeterd, en zo'n verbetering is eigenlijk al een overwinning op zich. Daarnaast waren diverse prestaties goed genoeg orn te worden beloond met een medaille. Dii jaar deed "het clubje uit Landgraaf met haar qravelbaantje" het niet slecht met 3x GOUD en 7x ZILVER. De rnedailles waren er voor: GOUD Nikki op horden en sprint [,4artUn

op horden

ZILVER Nikki op verspringen Ruben op discus en kogel Sanne op discus Veerle op hoogspringen David op speerwerpen

Peter op speerwerpen

)t


Daarnaast een rnooie prestatie van Guus, die op de horden tot de finale wrst door te

drlngen, net zoa s David

dat blj

het

kogelstoten deed, en Veerle op de horden. Ook N,4aíljn had een Ílnaieplaats, en wel bj het sprlnten, maar wist niet bij de eerste 3 te eindigen. Daarnaast was er voor Martijn een verbetering van het ciubrecord op de horden, hij lep dit in de serie, waarbij hij ook nog 2 horden omver liep. Naast de hier genoemde prestaties waren er natuurlljk nog veel meer mooie mofirenten en goede

o'estal;e5. d.e

i. oe Lts'age-._sten z._-

terug te vinden. Na een lange en vermoeiende dag, keken we terug op een gesiaagd kampioenschap; niet alleen omdat er de nodige medailles mee naar huis werden genomen maar vooral omdat het weer een echt STBuitstapje was. Gezellig met z'n allen naar de wedstrijd, met kainers, begeleiders en ouders. Elkaar aanmoedigen (en waar nodig troosten), en vooral samen plezier beleven aan een heerlijk dagje atletiek

Reqiofinale Competitie spannend tot laatste seconde 21 Juni, de langste dag van het jaar, en het begln van de zomerl voor iedereen dus een belangrijke dag, maar voor de jeugd van STB ook nog een heel spannende dag Hei is namelrjk de dag van de regioínale van de atletiekcompetitie; in deze flnale strijden de sterkste teams uit Limburg en een groot gedeelte van Brabant voor een plaats in de landelijke finale. Jn 2006 wisten de meisjes (toen nog Djunioren) voor de 1e keer doorte dringen tot de landelijke finale. ln Zoetermeer werd

deze Íinale toen afgesloten mei een

9e

plaats.

In 2007 herhaalden zíj dit kunststukje en werd de regiofinale in hei Brabantse Best, een van de mooiste overwinningen van de jeugd, ooit behaald. Aan het begin van de dag werden de kanshebberc voor deze dag

één naam werd vergeteni de meisjes van S.T.B. 's l,,liddags barstte een onweer lo§, waama de laatste nummers moesten worden genoemd, waarbij

afgewerK

en het trd was voor

prijsuitreiking.

de

Helaas (voor de speakeo moesten toen de voorspellingen van het begin van de dag v,oÍde r he'roeper . e' weíoeT de -ersjes als laatste op het podiurn geroepen, wat dus opnieuw de overwinnlng in deze belangrljke wedstrijd betekende.

Door orsrardigl_eden heobei de -etsles

toen afgezien van de

finalewedstrrd. 2008 zou dus het jaar kunnen worden voor een 3'overwinnlng, en dus voor de 3" keer een plaats bij de laatste 12 van Nederland. lk denk dat dit de 1' keer was dat we naar een wedstrijd ging orn echt te winnen.

Daa,om (regen de C.rre,s.es o1 laar versterking van een paar D-meisjes, orr met een zo sterk mogelijk ploeg aan de staft te verschijnen Daarnaast waren er natuualijk ook diverse andere junioren, ouders, begeleiders en trainers mee naar Sittard gereisd om hun aan te rnoedigen. En dan volgt natLrurlijk een lange en spannende dag, waarbij .egelmatig naar de tussenstanden wordt qekeken en druk gerekend. En als aan het elnde van de dag dan einde'ijk de punren zijn geterd .... staan de meisje op het podium, met een mooie 2u plaats, slechts 74 punten achter de winnaar PSV. Het helpt niet orn te zeggen dat we hadden kunnen winnen als we een beetje verder of hoger hadden gesprongen, wat harder gelopen of verder geworpen hadden; misschien lag het er tóch aan dat we gegaan waren om te winnen....

Meisjes, proficiat met juiliè geweldige prestatie

En dan de D-jongens, die op deze dag niet op het podÍlm stonden, rnaar wél een super-prestatie leverden. Zij vertrokken naar Sittard met een team dat niet compieet was, waardoor Bert en Dick de dag moesten beginaen met het orngooien van de indeling van het team; een flinke portie stress om de dag mee te beginnen. Gelukkig wisten de jongens het allernaal goed op te pakken, en lieten zij gedurende de wedslrild zren dal ze'lexrbel genoeg zlr om ook met deze veranderingen goed te


Zij waren als laatste voor deze finale geplaatst, en kwamen er met een 4e plaats urt-

Mannen, ook jullie proficiat met ju,lie geweldige prestatie. Op een dag als deze ielen de teamresultaten, en deze waren ook vandaag weer uitstekend. We stonden rnet TEAfu4S op de baan, en hebben ook als teams gestreden, de punten die de een "te weinlg" scoorde. werden door iemand anders gecompenseeíd, door een top-prestatie neer 1è zetten. Wij kijken dan ook tevreden terug op deze regio-Ílnale en zijn trots op onze leugd.

Laatste trainino woensdaQ 2luli was het op de Cooperbaan van STB weer tijd voor de

Op

laatste training; tenminste, de laatste training vóór de zomervakantie. Het is kaditie dat dit leder jaar een gezellige happening is, waarbij behalve de jeugd, ook ouders en andere familieleden zich van hun sportreve kart 'aten zie. Op deze uarning krijgen de ouders een beetje rneer inzicht in de sportieve activiteiten van hun kinderen, en kunnen zij aan den liive ondervinden wat hun kroost tijdens trainingen en wedstrijden moet "doorn]aken'. Daarnaasl klrnnen de kinderen laten zien wat ze allernaal tijdens

de trainingen hebben geleerd, en dit

in

praktijk brengen in een "wedstrrdje' tegen hun

ouders.

l\,4aar

omdat op 2 juli rond 1700 een onweer losbarstte, en donder en biiksem Landgraaf teisterden, moest de training helaas worden afgelast. Toch qinqen we met velen naar de Coopeóaan; de darnes jeugdcomrnissie hadden een versnapering en iets te drinken gezorgd. Zo werd het toch nog gezellig, waarbij de vakantieplanren natuurlijk hét onderwerp van gesprek waren. Bovendien hadden de dames een veÍrassing voor de trainers en begeleiders, die naiuunlk zeer op prijs werd gesteld. Opnieuw, ondanks de regen, toch een geslaagd evenement een leuke afsluiting van deze trainingsperiode.

van voor

de

en

Afscheid Nikki Op woensdag 2 juli was er behalve de laatste training, ook nog even een 'iets minder leuk moríeni"; op deze woensdag was het namelijk ook de "laatste training' (maar dan in letterlijke zin) voor Nikki. binnenkort Familie Tahapary

gaat

veÍl--rzen Taar [,/eppe,. waaídoo'

wij

helaas afscheid moeten nemen van Nikki. Een moeilijk moment voor Nikki, maar ook voo' STB Z.j werd I 200'1 lid en we / -'n haar nog voor de eeaste keer de Cooperbaan opiopen; een kleln, lief en een beetje verlegen melsje. Door de jaren heen groerde zij uit tot een van onze toppers, en niet aileen vanwege haar prestatles. Nikki was een voorbeeld van hoe het ln de spod moet zrn; tijdens de wedstrijd was iedereen een concurrent, maar ervoor en erna, was zij rnet aile "concuÍrenten" dikke vrienden. Zij gunde iedereen hun overwinning zoals anderen haar dat ook gunden. Dick hield een kode toespraak en haalde daarbij enkele hoogtepunten uit haar carrière aan; van klein meisje met leuke vlechtjes, uitgroeiend toi Nederlands Kampioene en top-noteringen op de Nederlandse Ranglijsten. Winnares van heel veel Limburgse titels tildens Kampioenschappen, en houdsteÍ van de nodige cllrbrecords. l\,4ede door haar successen werd SÍB de aígelopen jaren duidelilk op de kaari gezet. Maar ondanks al deze successen was en oleeÍ Nikki alt;o.,icn:elí: Nrkl^r. hel me;sje met de eeuwige glimlach. Natuurlijk was er een bloemetje voor haar, en een groepsfoto van de ieugd, ter herinnering aan een geweldige tijd bii een "geweldige vereniging". Deze laatste woorden werden dooí de moeder van Nikki uitgespÍoken, waarbij zij niet alleen de trainers en begeleiders bedankte voor de geweldige tijd bij STB, maar ook de ouders. Want zonder ouders, die tijdens trainingen en wedstnjden aanwezig zijn, is een vereniging geen vereniging. Nikki, bedankt voor alles, en veel succes in Meppel.


STB Clubblad 2008 nr 3  
Advertisement