Page 1

ie

,l-


65 Sporten onder één dak

Gratis parkeerplaatsen . Square met beachvolley terrein, petanqueveld, multisport terrein en kinder- speeltoestellen

\57P

offi ffi

f

Met praktisch alle sporten verdeeld over 10 verschillende afdelingen (Running, Bergsport, Watersport, etc...) heeft Decathlon sportartikelen voor élke sporter, of u nu beginner bent of professional. Onze BLAUWE PRODUCTEN bieden u bovendien in elke tak van sport de beste priis-kwaliteitsverhouding.

DECATHLON KERKRADE

afrit Kerkrade West - naast Roda JC stadion tel 045 56 56 444 van maandag t/m zaterdag van 9 tot 19.30 uur KOOPAVOND donderdag tot 2'1 uur Simpelveld


Jaargang 23 -mei 2008

- nummer 2

't eSTaBletje is het clubblad voor de leden van a.v. Sport en Trimclub nssumm e rheide

B ru

Het clubblad verschijnt 5 x per jaar

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

kopij

Gravenweg 56,6471V2 Eygelshoven 045-5352003 / 06512960'17 t. schmeits@home. nl Theo Schmeits, Herman Gerards 4 juli 2008

Sport en Trimclub Brunssummerheide AlbeÉ Verbunt Tel.: 045-5314854

Kerkraderweg 20 6372T2 Landgraaf E-mail: albertverbunt@wanadoo.nl

Secretaris:

Vicky Teeken fel.: 045-5712812

Ovidiusstraat 51 6417 VS Heerlen E-mail: stbsecretariaat@wanadoo. nl

Penninqmeester:

Annick Ploumen Tel.:06-10897824

Eygelshovenerweg 13 6374 KB LandgraaÍ E-mail: annickploumen@home.nl

Jos Janssen Tel. : 043-4591995

Schepenbànk 22 6343 CV Klimmen E-mail: ios. annv. ianssen@wanadoo. nl

Frank Eisenga

Tel.: 0644996122

Koempel 69 6372 ND Landgraaf E-mail: frank. eisenqa@home. nl

BeÉ Daemen 045-5353177

Aan de Put 44 6373 VT Landgraaf E-mail: bertdaemen@home.nl

Alqemene Zaken: (vice-voozitter) Leden:

Tel..

Ledenadministratie: Frank Eisenga Íel.: 0644996122

Koempel 69 6372 ND Landgraaf E-mail: stbledenadministratie@home.nl

Jeuodsport:

Dick van Pelt Tel. : 045-5325803

Spaarweiden 37 6374 MD Landgraaf E-mail: dickvanpelt@wanadoo.nl

Website STB

htto://www. avstb. nl

Postadres:

Ovidiusstraat

Bankrelatie:

Rabobank Landgraaf rek.nr. 17243397 5 t.n.v. Penningmeester S.T. B. Eygelshovenerweg 6374 KB Landgraaf

6471 VS Heerlen

5'1

13

Adverteren:

via redactieadres. Adverteerders ontvangen het clubblad gratis


Aon het woord een kotse voozitter: Alberi Verbuni

uan de uooÍrittcÍ Het zomerseizoen is begonnen en

de

trainingen vinden weer plaats op oÍ vanaf de cooperbaan. lk heb begrepen van leden en trainers dat de donderdagavond trainingen op de baan van Avon een groot succes zijn geweest, dus wij hoeven dan ook het volgende jaar

lang niet na te denken waaT

de

baantrainingen gaan plaatsvinden.

De baantrainingen op onze cooperbaan zijn weer gestart en ik wil bij dezen alle mensen

bedanken voor

de hulp de

aÍgeloPen

periode bij het onderhoud in samenwerking met de onderhoudsman van T.C.N. .De baan ziet er prima uit en ik hoor alleen maar goede berichten. Zoals jullie weten wordt de coördinatie van het onderhoud nu gedaan door Astrid Kokkelkorn en Wim Rutjens .

Als 1e regelmatig naar onze websiie kijK zie laatste weken meerdere verbeteringen hebben plaatsgevonden. Miin complimenten hiervoor aan Jos Bex Hei zou leuk zijn als nog meer mensen gebruik maken van MYWEB een onderdeel op de site waar je o.a. je PR kunt vermelden lk zou zeggen kijk eens wat vaker op onze site .

je dat er de

Op het moment dat ik deze biidrage aan ons mooie clubblad schrijí is de bus naar Leiden al weer volgeboekt

Aan de voorbereidingen zal het in ieder geval niet liggen om er weer een geweldige clubreis van te maken De clubreiscommissie heeft een mooie locatie vastgelegd waar het heerlijk vertoeven is voor zowel de lopers en de supporters

lk ben er dan ook van overtuigd dat het weer een geweldige dag gaat worden. S.T.B. is een vereniging met veel activiteiten, daarom hebben wi.j nu al bepaalde activiteiten vastgelegd zodat, indien jullie willen meedoen het alvast kunnen noterenOp 22 juni vrndt weer de Bergloop of te wel de UP en Downhil race plaats met aansluitend een door Keurslager Bert Vanthoor' verzorgde BBQ.

Op zaterdag 20 september organiseren wij de Decathlon TrappenlooP waaraan iedereen kan deelnemen. Dus niet alleen S.T.B. leden, zodra er meer informatie is zullen wij jullie op de hoogte stellen.

Het gaat prima met onze vereniging, Dat bleek ook tijdens de door een groot aantal

leden

algemene bezochte ledenvergadering. Alle commissie zij weer bemand, financieel hebben wij de zaak op orde en wij proberen als bestuur steeds ons beste beentjes voor te zetten voor onze club.


Nieuws van de redactie door Theo Schmeits

Uan de Ícdaotie Sinds de laatste jaarvergadering hebben zich binnen de redactie enkele veranderingen plaatsgevonden. Niet alleen in de personele sfeer maar ook de lay-out van het clubblad gaat veranderen. EIs en Wiel Frins hebben besloten om de redactie van het clubblad te verlaten.ln december 1996 volgde zi.1 Annelies van Vlodrop op om samen met Ed Schiks en Theo Schmeits de redactie voort te zetten. De redactievergaderrngen liepen altijd voorspoedig, al was het vaak zo dat Wiel op het allerlaatste moment nog een verhaal op papier moest zetten. Met een ílip-over werd de indeling van het clubblad bepaald en als Ed Schiks met passer en liniaal alles goed uitgelijnd had, Els de paginanummers geplakt had kon het geheel naar de drukker. Tegenwoordig gaat het dankzi.j de computer een stuk sneller. Els en Wiel nogmaals bedankt voor de prettige samenwerking voor jullie inbreng in ons clubblad.

Herman Gerards heeft zich

bereid

verklaard om de redactie te versterken. Nieuwe mensen nieuwe ideeën. Hij kwam meteen al met enkele suggesties die we de komende tijd gaan invoeren. Het blad zal een ander aanzien gaan krijgen en ik denk dat dit alleen maar ten goede van ons clubblad komt. Gaarne stellen we jullie mening op prijs. laat ons weten hoe jullie het vinden en, Herman van harte welkom in de redactiecomm issie. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

GontÍi[utie cn liilmaatsoha[ 2008 Recreant: Wedstrijdlicentie:

Jeugd: Recreant zaal Begunstiger:

lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie, € 48,aanbevolen voor beginners Licentiebedrag € 18,90 (wordt afgedragen aan de KNAU) € 66.90 inclusief € 22,50 Eenmalig aan KNAU 6,Via automatische incasso per € 54,incl. basiscontribuiie KNAU per U bent dan geen lid, maar steunt onze vereniging per jaar:€ 30.-

perjaar: lidmaatschap : maand: jaar:

Administratiekosten KNAU eenmalig € 7,50. Overschrijvingskosten: € 8.50

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij

de ledenadministratie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtneming van de door de KNAU verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het Iopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd


Irainingen zometseizoen 2008 Dag

Maandag

Tiid '18:30

Plaats

Traíning Duurloop. 1 uur. Bestemd voor gevorderde lopers, die samen een uurtje ontspannen trainen op de

Cooperbaan

Beqeleider(s) Vrije Training

heide.

Maandag

18:30

Duurloop. 1 uur, beginnende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooptempo is laag, hooguit 10

Cooperbaan

Frank Eisenga

km p.u.

Maandag

19:15

Sportzaal Kakert

Dinsdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18:30

Cooperbaan

Woensdag

18:30

Cooperbaan

Woensdaq Woensdaq

18:30 19.30

Cooperbaan Cooperbaan

Donderdag

18:30

Cooperbaan

Vrijdag

18:30

Cooperbaan

Zaterdag Zaterdaq

10:00 11.00

Cooperbaan Cooperbaan

Zaterdag

17.00

Zondag

8:30

Exdel,

Landgraaf

Cooperbaan

Conditietraining. 1 uur. Algemene conditietraining met muziek. Geen looptraining. Bestemd voor alle lopers (m/v) die hun algemene uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie willen verbeteren. lntervaltraining. Deze zwaardere training duurt'l:15 tot 1 :30 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afwisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen oÍ hun vorm willen aanscherpen. Ook lopers (m/v), die 1:15 uur op een rustigertempo lopen, kunnen meedoen. Duurloop. 1:15 uur. Bestemd voor gevorderde atleten (m/v), die een.ontspannen duurloop of hersteltrain ing willen houden. Looptraining voor beginnende lopers. Zogenaamde Start To Run training. Speciaal voor lopers (m/v), die echt zonder basis willen beginnen. Pupillen A, B,C. 1 uur. Junioren. 1 uur. Baantraining. '1.30 uur. Deze training op de Cooperbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn van harte welkom. Loopscholing is vast onderdeel van de training. Duudoop. 1 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die samen een uurtje ontspannen trainen op de heide. upillen A,B,C. 1 uur. Junioren. '1: 30 uur. Rustige duurloop. 1 uur. Deze training is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustige duurioop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. 1:15 uur. Deze training is bestemd voor gevorderde lopers.

f

lnlichtinqen over traininaen : Wim van der Inlichtinqen over traininqen van de ieuod: Dick van Tel.

Linden Pelt

Tel.045-5217013 045-5325e03

E-mail: wlinden@brunssum,net Ë-mail: dickvanpelt@wanadoo.nl

Marjo Moonen

Ger Bodelier, John Hendriks, Theo Schmeits

Albert Verbunt

Saskia Rademakers Jeugdtrainers Jeuqdtrainers Wim v/d Linden, Theo Schmeits

Vrije training Jeuqdtrainers Jeuqdtrainers

Roger Steens

John Hendrix, Theo Schmeits


lngestuurd door: Albert Verbunt

22'P8IeÍ tusman Loon Een wedstrijd over '10 Engelse mijlen georganiseerd door a.v. Unitas. Het parcours is heuvelachtig en voert door de zes kerkdorpen van de gemeente Schinnen. Deze wedstrijd ontleent zijn naam aan te vroeg overleden atleet Peter Rusman.

Paasmaandag de vaste datum voor de Peter Rusmanloop een wedstrijd waaraan

traditie getrouw veel S.T.B.ers

aan deelnemen. Maandagmorgen een blik uit het venster en een mooie verassing, een pak sneeuw, dat wordt ploeteren en het eerste excuus is al geboren. lk word opgehaald door Frank Eisenga samen met Josette en Sjack Hoop reden wU richting Oirsbeek het was niet onze eerste keer dat wij aan een wedstrijd deelnamen maar na wat gesprekken met andere lopers was de conclusie dat zoals gewoonli.ik een ieder wel een verhaal of smoes klaar had als het vandaag niet zo zou gaan als je zelf dacht, maar ook wat andere van je verwachte. ln de atletiek is alles te vergelijken de tijd in welk jaar gelopen,het parcours, de klassering, de tijden ten opzichte van de rest van S.T.B. etc etc.

De laatste tijd beirap ik mij er zelÍ op dat ik ga vergelijken met andere leeftijdsgenoten en ik heb dan ook veel plezier als ik mannen zoals Theo Schmeits (V.G.) kan verslaan, het was dan ook een heerli.jk gevoel om Theo twee minuten later te zien finishen.

Wat is dat toch met die dadendrang bij lopers, zelfs de dames willen voor de voorzitter eindigen. Maar een ding is zeker dat voorlopig dit maar aan enkele dames gegund is Maar uiteindelijk is het een leuke hobby die veel plezier en vriendschap opleveren, er waren zelfs twee S.T.B ers die waren ingehuurd om te controleren of de lopers van onze club zich hielden aan de afspraken die waren gemaakt met de trainers. Tot slot wil ik namens Wilma Rusman iedereen bedanken voor het grote aantal deelnemers van S.T-8.

uitslagen PotcÍ Rusmanl0o[ 10 Enqelse miil: 7

9 10

22

f,t 56 57 59 61

62 71

87

öö 102 121 124

lwan Theunissen Ger Bodelier Jos Krist Marcel van de Pol Sjack Hoop Nick Custers Arno Hnassen Jo Born Herm Gerards Huub Donders Paul Jacobs lvo Vincken Hein Bodelier Albert Verbunt John Born Ger schaffhausen

00.56.47 00.57.28 00.57.45 0'1.01.14

01.06.38 01.07 .26 01 .07 _26

01.07.38 01.07 .47 01.07 .47

01.09.07 01 10.51

01.1

1

.05

01 .12.06

01.13.17 01.13.26

132 Theo Schmeits 01.14.32 173 Branka Rybakowski 01.17.44 174 Frank Eisenga 01.17 .46 204 Lenie Jacobs 01.19.33 215 Josette Gijselaers 01.21.11 241 Cor van Haaren 01.23.16 246 Peter Jansen 01 .23.51 249 Roger Gillissen 01.24.07 5 Enqelse miil: 7 11

31

95

Leo Kokkelkorn Richard Thomas Kamiel Jacobs Huub Collaris

00.19.18 oo.20.28 00.22.55 00.27.47


Harry Driessen RunningAMalking Center Oranje Nassaustr 19 64llLF. HARR}, DRE§§EN

HeerlenTeUfax 045-57 12009 E-mail :harrydriessen@home.n Website: www. harry-driessen. nl

HETRIN

De speciaalzaak in uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sporlvoeding en verzorgingsproducten etc. Voor een individuele loopanal)rse kan altijd een afspraak worden

gemaakt Tevens hebben wij altij d veel aanbiedingen in hardloop-, indoor en wandelschoenen.

SpoÉieve groeten van het Running /Walking Team

D akdekkersbedrijf

Zuiddak

b.Y.

Groot- en kleinhandel in dakbedekkingmaterialen Tunnelweg 112 6468 EK Kerkrade Telefoon:045-53142 18 Telefax :045-5311744

30 ioqr kwolireii in dokbedekkingen Bilum ineuze& ku nsloÍ do ken


Prestaties van S.T. B.-leden in de diverse wedstrijden door Frank Eisenga

lliverce Uitslagen 37' Zesuurs loop Stein -

37

Hein kilometer

Bodelier

2 maart 2008

6"

WesEipfellauf Tiidderen

21

.1 kilometer:

plaats

-

9 Marcel van de Pol 18 Ron Fens 57 Frank Eisenga 80 Albert Verbunt 106 Ronald Smeets 140 Frank Vleugels 17 Esmee van Slageren 10 kilometer: 2 lwan Theunissen 3 Jos Krist 5 Leo Kokkelkorn 13 Richard Thomas 18 Sjack Hoop 32 Herman Gerards 55 Piene Muijrers Testloop 5 kilometer 1

2

4 b 7

I

o '10 11

12 1.)

14

to 17

8 19 20 21 1

-

3

2'1.1 en 10 kilometer

-I

ob,czv

maart 2008

4 7 8 2 plaats26 plaats2l plaats 1 plaats 1 plaats 2 plaats 1 plaats 5 plaats 3 plaats 3 plaats 2

M35 M35 M40 M35 M45 M50 M60

00.35.10 00.35.11 00.35.55 00 38.32 00.39.57 00.42.06 00.45.29

plaats plaats plaats plaats

M40 M40 M50 M60 M40

01.24.12 01.28.39

lvl35

01 .53.1 0

Vsen.

01.56.06

13 maart 2008 S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T,B. S.T.B. S.T.B. S.T,B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

atletiekbaan AVON Heerlen

Leo Kokkelkorn Jos Krist Richard Thomas Quirien van Son Marcel van de Pol Sjack Hoop Huub Donders Nick Custers Rob Smulders Jo Bom Hein Bodelier lvo Vincken Ronald Smeets Sabine Krieg Banka Rybakowski Frank Eisenga Eric van Theemsche Josete Gijselaers Yvonne Monse Marit Gresnigt Gerte Offeringa

34" FoÉis City Pier Citv looo 792 Jos Duteweerd

M60

-

s.Í.8. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

- 21,Í kilometer - í5 maart 2008 plaats

1

10

Vet.l

01 .36.1 7

01.41 .44 01.45.40

00.1 7. 16

00.17.29 00.1 8.20

00.18.37 00.18.55 00.19.1'1 00.1 9.45 00.1 9.45

00.19.57 00.20.03 00.21.06 00.21 .51

00.22.03 00.22.09 00.22.16 oo.22.16 00_23.22 00.24.24 00.25.53 00.26.32 00.27.03

02.00.57


30" Int. Ostèrlauf Eupen Jean Herpers Lara Klaassen Herman Gerards Sjack Hoop 1O2 Frank Eisenga

5 71 90 91

- 15.7 kilometer - 22 maaÉ 2008 plaats plaats plaats plaats plaats

Jaarbeurs Utrecht Marathon

36 99

Rob Riksen John Haan

-

- 2í.1 en 10 kilometer kilometer: ,1 281 Sjack Hoop 1 120 Josette Gijselaers 10 kilometer: 169 Harrrie Lejeune

30 maart 2008 plaats 7 plaats 2

-

1"

Treechloop Maastricht Jean Herpers

-

I

LaraKlaassen Nick Custers Cor van Haaren Eric van Theemsche

1

M3s M60

15 M45 I V40 plaats 85 M55

plaats plaats

.5 kilometer - 30 maart plaats plaats plaats 1 plaats plaats

1 1 0 42 59

Geilenkircherstad lauf- 10 kilometer

1 4 10 14 20

-

Nico Hamers Jos Krist Jan Schwanen Frank Eisenga Branka Rybakowski

-

10 kilometer plaats plaats

1 1

28" Marathon Rotterdam 1459 Quirien van

Son

-

'13

1" Burqaulauf Arnoldsweiler Huub Donders Arno Hnassen Leo Kokkelkorn

1 4 5

april 2008 Plaats 31

Pers.Record

I

plaats plaats plaats

-

1 1 3

15.2 kilometer plaats plaats

1 1

00.46.40 00.58.1 6 01.05.58

00.33.1 0

M30

03.31 .04

M40 M35 M40

-

00.35.06 00.35.39 00.42.25 00.43.29 00.46.45

M40 V35

- í0 kilometer - í9 april 2004

19" Eureqio 3 Lànderlauf Kelmis Jean Herpers Lara Klaassen

1 21

00.52.40 oo.57.47

12 aDril 2008

Tiuer Volks-und StraBenlauf Jean Herpers Lara Klaassen

00.46.1 0

-

6 717 353

2 25

00.38 03

30 maart 2008 M40 M45 V35

12 kilometer plaats plaats plaats

01.32.40 01.47.24 00.48.24

-

-

2"

Pers.Record

2008 M40 V35 M40 M40 M40

V35

plaatsl

6 58

01.37.03 01.43.25

30 maart 2008 plaats 1 M40 plaats 2 M45 ' plaats 3 M50 plaats 4 M45

1" Runnersworld Zandvoort Run Richard Thomas Jos Duteweerd 2301 Angelique Thomas 1

02.57.12 03.17.18

30 maart 2008

21

11

1

S.T.B.

Venloop Venlo

1 14 15 33 5

1

00.54.59 01.09.32 01 .1 1 .40 01 .1 1 .43 01.12.54

S.T. B.

lvo Vincken Pierre Muijrers

31"

M40 V35 M50 M45 M50

24 maart 2008

-

Posno Sport Halve Marathon Weert

---

3 1 7 3 1

26 april 2008 M40 V35

00.38.26

00.35.09 00.35.48 00.36.01

00.54.42 01.04.34


31e

Marathon Madrid

3065 Pierre Murrers 3068 Albert Verbunt

-

27 april 2008 plaats 34 plaats 35

10ë Becha - Rabo - Loop Beek 5 Enqelse miil: 6 Leo Kokkelkorn 7 Richard Thomas 23 Roger Gillissen 25 Frank Eisenga 28 Branka Rybakowski 34 Cor van Haaren 52 Huub Collaris 58 Peter Jansen 10 Enqelse Miil: 3 Jos Krist 12 Marcel van de Pol 23 Jo Born 39 lvo Vincken 53 Hein Bodelier

-

M60 M60

5 en 10 Enqelse Miil

-

03.47.58 03.47.58

27 april 2008

plaats 1 plaats 2 plaats 7 plaats 8 plaats 1 plaats 1 0 plaats 5 plaats 6

M35 M35 M45 M45

l\,,Í55

00.34.57 00.35.30 00.35.53 00.36.34 00.39.48 00.40.25

plaats plaats plaats plaats plaats

M45 M35 M45 M35 M55

00.58.52 01.02.33 01.06.56 01.13.14 01 .18.09

M45 M55

1

5 1 1

00.29.1 í 00.30.1 8

0 5

3

lNGBank Enschede Marathon 27 april 2008 Halve marathon: S.jack Hoop

41

S.T. B.

Pers. Record

01.28 15

llieuwe leden De S.T.B. heet van haÉe welkom

Dorota Heldens Hoetueld 6í 6373 XN Landgraaf Geboortedatum: 4 september 1973 Telefoon: 06-20390512 mardelheldens@ home. n I Soort lid: Recreant (zaal)

Laura Skerka Prins Hendrikstraat24 6471 AX Eygelshoven Geboortedatum: 29 januari 1996 Telefoon: 045-5455510 Soort Lid: Junioren D Marit Gresnigt

Marjolein van den Broek KloosterkoolhoÍ 16 6415 XT Heerlen Geboortedatum: 13 september 1975 ïelefoon: 06-53334357

Promenade B9 6411 JC Heerlen Geboortedatum: 12 februari 1989 ïelefoon: 06-45358668

ma rio liinva nd en b roek@ home. nl

Soort lid: Recreant

Soort lid: Recreant

Beëindioinq lidmaatschap: J.Weitz-Heldens

m.q resn iqt@ home.

n

I


Gelezen in Runinfo door Theo Schmeits

Hardloonfileding juiste hardloopkleding die hoort bij het jaargetijde mag je niet onderschatten. De aanschaf kan misschien wel wat kostbaar zijn, maar je hebt er jarenlang veel plezier van' Zo zal je met een thermisch short (bekende merken zijn: odlo en craft) minder last hebben van een nat en bezweet lichaam, omdat deze gemaakt is van kunststofvezels die weinig vocht vasthouden. Bii een gewoon katoenen T-shirt is dat wel het geval, omdat katoen bestaat uit holle vezels die gemakkelijk De voordelen van de

vocht vasthouden.

Onderkledinq

Door het dragen van

thermische

onderkleding zal je een stuk minder last hebben van een nat en bezweet lichaam, omdat het zweet gemakkelijker wordt afgevoerd. Bovendien houdt het in de winter de lichaamswarmte vast. Om

profiteren van thermische onderkleding moet ook de bovenkleding

optimaal

te

aangepast

worden

(thermische

in combinatie met een jack dat weinig vocht doorlaat zal geen onderkteding

bevredigend eĂ?fect hebben). Thermische short zi.jn verkrijgbaar in korte, lange mouw en in hemdjes Hardloooshirt

Hieronder

een

samenvatting

om

het

allemaal wat overzichtelijk te houden.

zijn verkrijgbaar met

lange, halflange, korte en zonder mouwen. Het laatste model wordt singlet genoemd. Ook de dikke en het gebruikte materiaal zijn er veel variaties. Zo kan een keuze worden gemaakt winddicht, ademend en duurdere shirts vochtregulerend. hebben al deze drie de eigenschappen

Loopshirt

uit

De

Hardloopiack

Bij het

hardloopjack

is het vooral van

belang dat het ademend, omdat anders het vocht van je lichaam niet goed wordt

afgevoerd.

Een goed

hardloopjack

is

bovendien winddicht en regenbestendig. De stof waarvan dit jack gemaakt is, is zo geweven dat het wel transpiratievocht doorlaat maar regendruppels niet.

Dit komt omdat zweetPartikels in veel kleiner ziin dan

verhouding

regendruppels. Een duur hardloopjack in combinatie met een gewoon katoenen T-

shirt als

onderkleding

heeft

geen

bevredigend effect. Reqenkledinq

is regenbestendig, en heeft ademend winddicht, Goede regenkleding

mogehjkheden om ventilatieopeningen te maken. Omdat de eerste drie eigenschappen moeili.ik te combineren zijn zal je dit alleen bij dure regenpakken (o.a. gemaakt van gore-tex ) aantreffen. Bij de betaalbare standaard regenkleding moet je een keuze maken tussen een ademend maar niet regenbestendig/winddicht pak of andersom. Het grote nadeel van een niet ademend pak is dat je er in gaat zweten. Sokken

Door het dragen van

sPeciale

hardloopsokken (een bekend merk is Falke) wordt het vocht beter afgevoerd. Ook kan het blaren voorkomen. Let er bij de aanschaf van sokken vooral op dat deze naadloos zijn. De betere sokken zijn hiel en teenbeschermd en zijn voozien van een links en rechts merkteken. Tenslotte : Hardloopkleding moet in de eerste plaats doelmatig zijn. Ook moet het lekker zitten. En als het even kan mooi zijn


Geschiedenis van marathontijden van S.T.B. door Theo Schmeits

Be magische

grcns:3 uur

De magische grens, er zijn er veel in je leven, maar voor marathonlopers is er maar één magische grens: de 3 uurs grens in de marathon. Geef toe iedereen die marathon loopt wil toch eenmaal onder die 3 uur komen. De redactie is ëèns in de archieven gedoken om te zien welke S.ï.8.'ers het gelukt is om deze mijlpaal te bereiken. Wij hebben het kunnen nagaan tot í984. De ouderen onder ons zullen allicht nog wat bekende namen tegenkomen.

í988

1984

ïheo Sniekers 02.35.57 Wim v/d Linden 02.39.50 Ton Starmans A2.47.22 Jo Eyck 02.55.46 Sjef Ritterbeks 02.57 .19 1985 Ger Hamers 02.34.17 Wim v/d Linden 02.38.52 Wim v/d Linden 02.4'1.39 H. Ramakers A2.43.37 G. Wollersheim 02.44.40 Bert 02.47.39 lVlath Simons 02.49.00 Rob 02.49.12 Ger Wollersheim02.49. 1 5 Ed 02.51.56 Pierre Lahaye 02.54.45 Andre Vogely 02.55.10 Hub Erkens 02.55. '10 TÍea vid Linden 02.56.54 Wim Starmans 02-57.35

Pronk Bolk Vijgen

Sjef Ritterbeks02.58.40

Eindhoven Amsterdam Fran kfu rt Fran kÍurt

Sittard Fra Du

n

kfu rt

isburg

Fran kfu rt

Echternach Berlijn I/aasslu is Utrecht Fran kÍu Í1

Sittard

Etten-Leur ra n kÍurt

Den Bosch

[/aassluis Frankfu rt Frankfu rt

Sittard

1986 Wim vid Linden Bert Bert Andre Vogely

Pronk Pronk

02.45.1 3

02.45.30 02.46.29 02.49.05 P. v.Hameren 02.52.04 H. Ramakers 02.52.05 1987 l\/ath Simons 02.35.05 Ed Quaedvlieg 02.47 .25

Pierre Lahaye Hub Erkens Peter Verberk Harrie Bollen

02.48.11 02.50.50 A2.52.03 A2.55.17 Wim Budziak 02.56.29 Rene Jongen 02.57.24 Wim Budziak 02.57.25 Pierre Muijrers 02.58.16 Harm van Goor 02.58.38 P.v. Hameren 02.58.47

Eindhoven Rotterdam Etten-Leur Rotterdam Rotterdam Rotterdam Eindhoven Rotterdam BerlUn

Maassluis Rotterdam Sittard Rotterdam Sittard D

uisbu rg

Panjs Parijs Parijs

Ger Hamers 02.44.40 Pierre Lahaye 02.46.29 Wim Budziak 02.50.29 Peter Verberk 02.54.45 Harrie Adriolo A2.57 .24 Hub Erkens 02.57.30 Hub Erkens 02.52.05 AlbertLieberg 02.52.47 Andre Vogely 02.53.10 John Borjans 02.53 56 Albert Lieberg 02.57.34 Slef Ritterbeks 02.58.43 Harrie Bollen 02.59.00 Sjef van Ooyen 02.59.50 1989 Hub Heynen 02.39.19 Sleng Francot 02.48.29 Harm van Goot 02.54.47 Hub EÍkens 02.54.04 Peter Verberk 02.55.25 Pierre Muijrers 02.58.39 Wim Budziak 02.59.00 Pierre N4uijrers 02.59.42

Berlijn

Berlijn Berli n

Berlijn Berlijn Maassíuis Rotterdam Rotterdam Eindhoven Rotterdam Eindhoven Rotterdam Eindhoven Rotterdam Berlijn Berlijn Rotterdam

Iilaassluis Rotterdam Maassluis Fra

n

kfu rt

Brussel

í990 Pierre MuijÍers 02.53.57 Ed Quaedvlieg 02.55.59 Jan Welting 02.56.35 Jan Welting 02.57 .58 Pierre Muyrers 02.58.14

Etten-LeuÍ Rotterdam Etten-Leur Eindhoven Amsterdam

í 991

Jo van Vlodrop Peter Verberk Pierre Muijrers Pierre Muijrers Henk Thijssen Harrie Crijns 1992

02.52.27 02.54 34 02.54.47 02.56.38 02.57.55 02.58.49

Rotterdam Rotterdam

Peter Verberk 02.49.48 Ed Quaedvlieg 02.51 .48

Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam

BroeÍe

Jos Wim

02.55.04 02.56.48 Harm van Goor 02.57.12 Jos Janssen 02.57.3A

Budziak

Bonn

Eindhoven Rotterdam Rotterdam


,,

COPY -

CEN誰ER. LANDGRAAF" Brunssummenw

tel.lf

u:

E54,

637 3 EX Londgroaf

045-5317692

e-moi I : copy-6enter-londgrocf @home.nl

Voor al Uw: Kopieerwerk Dig. printwerk Komplete afinrerking Lamineren en textieldruk Diverse inbi ndsystemen

oPen

10-OO-14.OOu.

dinsdag t / m vrijdog: 9.30-12.3O en 13.3O-17.OOu.


Henk Thijssen

0?.57 .40

Wim Budziak

02.59.14 Pierre Muijrers 02.59.38 Pierre Muijrers 02.59.42 1993 Pierre [/u!.jreÍs 02.50.15 Pierre Muijrers 0?.55.1? Pierre MuijreÍs 02.57.33 Ed Quaedvlieg 02.58.1 5 Pierre MuijreÍs 02.59. 16 Rob Riksen 02.59.43 Theo Schmeits 02.59.43 't 994 Pierre Muijrers 02.51 .48 Pierre Muijrers 02.54.40 1995 Jo Stevens 02.49.50 Rob Riksen 02.53.05 Pierre lvlu jlreÍs 02.56.32 Plerre [/1uijreÍs 02.57.43 E.Verstappen 02.58.03

Rotterdam Utrecht Utrecht Etten Leur Maassluis Amsterdam Utrecht Rotterdam Bonn Rotterdam Rotterdam Apeldoorn Naaldwijk Berlijn Berlijn Leiden Naaldwijk Berlijn

í 996

Rob Riksen Jos Janssen Niek Brouwers Theo Schmeits Pierre Muijrers 1997 Rob Riksen Jos Janssen Theo Schmeits Pierre Muyrers Peter Verberk ,t998

2005 Rob Riksen 02.47.07 Jean Herpers 02.59.24 Nico Hamers 02.30.1 1 Huub Donders 02.55.26 Leo Kokkelkorn 02.56.34 2006 niemand 2007 Arno Hanssen 02.58.00 Ger BodelieÍ 02.39.39 2008 Rob Riksen

02.57.12

Rotterdam Monschau Amsterdam Amsterdam Amsterdam

Berlijn Amsterdam Utrecht

Zoals.jullie zien een indrukwekkende lijst. Vooral de jaren 80 springen er echt uit. En dan hebben we nog Pierre Mui.jrers, hry liep in 1987 in Parijs de eerste keer onder de 3 uur en in 1997 de laatste keer in de marathon van Rotterdam, maar in die tussentijd had hij wel 19 keer die magische grens gepasseerd.

02.52.30 02.58.08 02.58.31 02.58.41 02.58 52

Amsterdam Rotterdam Rotterdam Rotteídam Naaldwijk

02.42.31 02.54.46 02.55.43 02.57.31 02.59.23

RotteÍdam RotteÍdam RotteÍdam Rotterdam Rotterdam

Rob Riksen 02.41.11 Theo Schmeits 0?.58_52 Roger Gillissen 02.59 54

Rotterdam RotteÍdam Rotte[dam

A marathon is a race

02.52.18 02.59.02 02.59.08

Berlijn Keulen Rotterdam

without sex

02.34.47 02.40.54 02.49.48

02.55 19

Rotterdam RotteÍdam Rotterdam Rotterdam

02.46.46 02.50.43 02.55.50

Rotterdam Rotterdam Rotterdam

02.31 .57

Hamburg Hamburg Rursee

2002 Ger Bodelier

John Borjans 02.53.25 l\4arcel v/d Pol 02.49.20 2003 Rob Riksen 2004 Ger Bodelier Rob Riksen

De volgende uitspraak door John Hancock

van New York Marathon geeft dit precies weer:

1999

Hub Heynen Theo Schmeits Wel Frins 2000 Ger BodelieÍ Rob Riksen Jos Krist Theo Schmeits 2001 Rob Riksen Jos Krist Theo Schmeits

Maar iedereen die een marathon behoorlijk uitloopt levert een topprestatie of je nu 3.05 uur of 4.05 uur loopt.

02.48.34

Rotterdam

02.48.27 02.46.47

Valkemburg Rotterdam

without race

without prejudice without nationality without hate A marathon is a race

where everyone starts as an equal

and everyone finishes as a winner

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Verslag van de eerste halve marathon bij deze Parelloop door: John Born

ParellooR Brunssum

È

- l--

B?

De eerste Parkstad Halve Marathon was een groot succes. veel deelnemers roemden

de organisatie, maar bovenal het parcours. "Dit is het mooiste parcours dat ik ooit gelopàn heb,,was een veel gehoorde opmerking. Maar ook een zwaar parcours getuige het onderstaande verhaal.

Na een lange tijd blessureleed, nu eindelijk weer eens een wedstrijd oP het programma. Ook nog wel een halve marathon en ook nog eentje die voor de eerste keer wordt georganiseerd. Helaas voor mi., ook nog een weertie waar je geen excuses .voor kunt verzinnen. Natuurlijk heb je van die lopers die niet durven zeggen dat ze geen zin hebben doch dat er ook supporters nodig ziin om een wedstrijd leuk te houden.

De toeristenweg is best wel een zwaar stuk van het parcours, maar vergis je niet in het lange stuk richting de exdel en voorbij de sigrano. Daarna volgt nog het stuk richting 17" en 18" kilometer. Hier zie je de zwaarte niet zo een, twee, dne maar je voelt het wel behoorlijk.

Om twee uur starten. Samen met Jan Gerards en Herman Schwanen. Het was wel even wennen moet ik zeggen

.

Maar zoals al vermeldt geen straffe wind die voor wat peeling zorgt of een lekker zonnetje zodat bruin zonder zon in de kast kan blijven. Zo werden we weggeschoten met z'n driehonderden, richting toeristenweg. Eerst een ronde door Brunssum, toen de toeristenweg op boven aangekomen rechtsaÍ de heide in. Onderweg hartstochtelijk aangemoedigd door als supporters verklede lopers die geen zin hadden. Lekker toegeroepen met: John je sokken zakken af. Ze durfden nog geen eens te fluiten toen ik langs kwam. Want wees eerlijk het is toch een geweldig gezicht als je mij met die sokken ziet. Ondertussen lekker kilometer na kilometer verslindend op de heide. Af en toe denk ik hei, hier ben ik op zondagochtend ook al eens geweest

Jan Gerards en Herman Schwanen


De 10 kilometer wedstrijd had een S.T.B. winnaar. Iwan Theunissen stak met kop en schouders boven het hele veld uit en won

Dan de laatste kilometers, de 19" omhoog langs de afcent dan terug richting Rumpenerstraat. Uiteindelijk Íinishen binnen de '1 uur 40 minuten, om precies te zijn 1 .37 . Uitermate tevreden met deze prestatie. Want het was sedert een jaar weer eens een halve marathon. Aan de finish ervaringen uiiwisselen en tijden doorgeven en vragen. En dan ervaar je en hoor je dat deze wedstrijd voor iedere loper weer anders is. En iedereen andere gedachten omtrent de zwaaÍ1e van het parcours heeft, en de

zwaarte

op andere plaatsen van

met ruim een minuut voorsprong

lwan van harte geíeliciteerd met deze prestatie

het

parcours heeft ondervonden.

Maar al met al een hele mooie goed georganiseerde halve marathon, met

onderweg voldoende drank-

en

vezorg ingsposten. Wat mij betreft zeer zeker voor herhaling

lwan Theunissen

Uitslagen PaÍelloo[ 21 ,'1 kilometer:

26 Jan Schwanen 29 Herman Gerards 34 Frank Joosten 38 Jos Lempers 47 Frank Eisenga 50 John Haan 53 Paul Jacobs 71 John Born 89 Roger Gillissen 90 Petra van Tongeren 100 Egon Borghans 106 Cor van Haaren 122 Monique Borghans 149 Hein Bodelier 173 Bert Vanthoor 227 lneke de Ploeg

op

nummer 2.

I

plaats plaats 1 0 plaats 24 plaats 1 2 plaats 1 7 plaats 20 plaals 22 plaats 29 plaats 38 plaats 2 plaats 55 plaats 61 plaats 4 plaats 62 plaats 73 plaats 10

Vet. ll Vet.ll

01.30.41 01.31.01

Vet-

01.31.30 01.31 .55 01.33.49 01.34.20 01 .35.18 01 .37.20 01.40.44 01,40.50 01.42.07 01.43.09 01.44.41 01.50.06 01.53.50 02.02.14

I

Vet.ll Vet.ll Vet.ll Vet.ll Vet.ll Vet.ll

Wet Vet.l Vet.l Vvet Vet.ll Vet.l

Wet


Adviesbureau voor bedrijven en

wije beroepen

Y

eĂ? ze kerin gs s pecialist

Collectieve Werknemersyerzekeringen

- Ziekteverzuim . - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid -Transport -Wagenparken

Brand-Bedrijfsschade Ilypotheken-B e drij fskrediet Akerstraat 30 - 6/-llHB Ileerlen Telefoon: 045-5740002 Mobiel: 06290425W

Fax:04Ă?5719930


10 kilometer Top Run:

56 66 70 80

Nico Hamers Jos Krist Leo Kokkelkorn Hein Bodelier

I

plaats plaats 5 plaats 1 plaats 3

'1

Vet.l Vet.ll Vet.l Vet.lll

00.34.03 00.35.40 00.36.18 00.42.37

00.33.51

10 kilometer + Business Run

lwan Theunissen Marcel van de Pol Arno Hanssen Richard Thomas Rob Smulders lvo Vincken Ed Doveren Pierre Muijrers Eric van Theemsche Jan Manders Peter Jansen Josette Gijselaers lngrid Ploumen Cecile Geuskens Peggy de Bas

plaats I plaats 10 plaats 18 plaals 24 plaats 15 plaats 64 plaats 100 plaats 31 plaats 1 37 plaats 157 plaats 165 plaatsl5 plaats 30 plaats 37 plaats 10

Sen. Vet.I Sen. Sen. Vet.l Sen Vet.l Vet.ll Vet.I Vet.ll Vet.ll

Skilometer: + Business Run Ger Bodelier Huub Donders 14 Nick Custers 15 Sjack Hoop tó Jo Born 98 Kamiel Jacobs 57 Leo Quaedvlieg 106 René Clement 64 Petra van Tongeren 128 Frank Eisenga 129 Branka Rybakowski 82 Annick Ploumen 148 Adrienne Evers 146 Esmée van Slageren 181 Peter Verberk 221 Huub Collaris Mark Meekels 249 Peter Grond ZJJ Angelique Thomas Ed Monse 348 395 Kristi Hanssen

plaats 2 plaats 4 plaats 14 plaats 15 plaats 26 plaats 65 plaats 50 plaats 26 plaats 5 plaats 35 plaats 8 plaats 1 0 plaats 14 plaats í 2 plaats 156 plaats 81 plaats 84 plaats 91 plaats 38 plaats 14'1 plaats 84

Vet.

VSen.

00.24.21 00.24.25 00.25.05 00.25.23 00.25.33 00.28.1 1 00.29.o7

2,350 kilometer: lvo Eykeboom

plaats 2

Sen

00.07.56

1

11

20 28

63 87 132 156 . I:'

I

,10 230 139 309 330 JJO

2 4

2

Wet.l Wet.l Wet.l Wet.ll

I

Vet.l Vet.l Vet.I Vet.ll Sen. Sen.

Vet.ll

Wet.l Vet.ll Vsen.

Wet.l v20 Vsen.

Wet.l Wet.ll Vet.l Vet.l VSen.

Wet.l

00.36.30 00.37.30 00.38.'14 00.41.31 00.43 07 00.45.22 00.46.41 00.47.52 00.48.47 00.49.I 8 00.49.54 00.53.1 1 00.54.30 00.54.48

00 í6 52 00.17.12 00.18.17 00.18.48 00.19.44 oo.20.27 00.20.58 00.21.03 00.21.08 00.21.55 00.21.56 oo.21.57 00.22.19 oo.22.57

Tenslotte: De S.T.B. nam aan de diverse afstanden bij deze Parelloop in totaal met 55 lopers deel, iets wat de S.T.B. trots op kan zijn!!l!


Bron: "Altijd Verder" van Dolf Jansen en voor het clubblad bewerkt door S.H

llee, dan solil(Gn ln onderstaand verhaal beschrijft Dolf Jansen op zijn onnavolgbare wijze de zin

en vooral onzin van de commercie die met mooie en hoogdravende termen probeeÉ de diverse sportartikelen, in dit geval een revolutionaire sok, aan de man te brengen'

Eindelijk

is de

ultieme sportsok

er.

Uitroepteken- En volgend jaar komt er een nog betere, natuurlijk, want zo schrijdt de beschaving voort. En de commercie ook.

Het model dat me het meest opvalt, in genoemde advertentie, is lichtgnjs en donker- ook, geel en oranje ook nog... wat dat betÍeft wel een sok waar ik een kapsel bij zou weten, maar daar gaat het nu even

De sok waar ik van spreek, en schrijf, is eigenlijk geen sok, maar een stuk advance footprotection, waarbij u er gelijk van mag uitgaan dat alles dat in dit stuk tussen

niet om. (Al was het maar omdat mijn schoeisel mi.jn kapsel al bepaalt, of

aanhalingstekens staat rechtstreeks uít een kleunijke advertentie van de betreffende sok komt. Sokken, eigenlijk, want ik zie zo al vijÍ verschillende types. Modellen. Concepten. En dat is niet zomaar, want 'onaÍhankelijke tests hebben onomstotelijk bewezen dat een goede hardloopsok minstens zo

Het echt goede nieuws begint bij de boord: "Past zich moeiteloos aan aan de omvang van elk onderbeen, zonder af te knellen of af te zakken." Aansluitend lees ik: " Extra ondersteuning ter hoogte van de enkel door preventief kleine spierprikkelgeleiders onder de huid (prop ioce ptore n) alert te houden." Kon ik de eerste feature nog volgen, en geloven wellicht, nu begin ik het concept sok al bijna uit het oog te verliezen... ik

belangrijk

is als de veters in (

)

hardloopschoenen".

Mooie zin, wellicht niet zo overtuigend bij nadere belezing, want zo belangrijk vind ik mijn veters nou ook weer niet, maar goed, laten we de sok serieus nemen. lk zeker.

En laat ik nu een model nemen, om te beki.iken wat er allemaal kan, in de sok anno nu. Met onderwijl een weemoedige blik op mijn eigen sokkenlaatje, met wat dunne zwarte modelletjes en een hoop ooit verdwaald badstoÍ en achterhaalde merken en grote tenen erdoorheen (een Wolfowitzje), kortom, een doodnormale sportsokkenla.

witte gesleten jongens, wat

andersom.)

bedoel,

ik heb propioceptoren bij mi.j

enkels en deze sok gaat ze alert houden. Hoe heb ik dat bijna dertig hardloopjaren zonder gedaan, en gered? Mijn vriendin houdt me alert, zeker, mijn kinderen ook, mijn band als we samen touren, maar mijn sokken? Ondertussen lees ik dat er een linker en een rechter is, sok, 'gewoon omdat het heel logisch en dus natuurlijk is". Daar hadden ze even geen wetenschappelijk argument bij, denk ik. lk ken daarentegen wel weer lopers met twee linkervoeten, maat dat heeft geloof ik meer met loopstijl te maken.


Oh my god'. ze hebben een "geïntegreerd airconditionkanaal" dat terwijl ik voorthobbel warme lucht naar buiten pompt, en "verse frisse lucht naar binnen'. En dat terwijl de weefselstructuur slechts 30 procent van mijn huid raakt. Waardoor ik een drogere voei heb! En dus minder blaren!

lK HEB NOOIT BLAREN! Ondanks mijn volstreK achterhaalde sokconcept, maar goed, laat ik mezelf in dezen vooral niet als norm nemen. Het gaat om de sok: het voetbed is anatomisch gevormd, tuurlijk, maar ook nog uit "garen met sterk

antibacteriëÍe eigenschappen",

en

"geweven in kleine lusjes die de voetzool prikkelen en masseren", en alsof dat nog niet genoeg is (voor mij wel, echt, lieve sokmaker, heb erbarmen met mij!) zorgt de sok ervoor dat dode huidcellen samen met vocht naar de tweede laag zakken (van de sok), zodat ik geen kiemen en schimmels krijg.

Dit is geen geneeskundige behandeling, Iezers, dit is geen ruimtevaartmodule, nee, dit is een sok. Voor aan je voeten. Voor om in of mee te hardlopen, of zo. En dat dan in een goedlopende zin, maar die weet ik niet meer, ik lees sok, ik schrijf sok, ik ben sok. Omdat er ook nog een achillespeesbescherming aan of in zit: "Twee pads aan weezijden voorkomen al te grote druk (...), de achillespees loopt als het ware vrij door een tunnel". Dus ik trek die sokken aan, aan mijn voeten, en heb voortaan koele alerte ontblaarde frisse schone pijnloze niet afgeknepen voeten. Met twee jaar garantie. Op die sokken dan, want mijn voeten zijn helemaal mijn eigen zaak. lk geloof niet dat ik het geloof, maar ik geloof wel dat het verschijnsel sportkleding een piepklein beetje aan het ontsporen is. En opeens moet ik denken aan een foto van een jaar of tien geleden, van de Red Hot Chili Peppers, naakt, slechts gehuld in van die ouderwetse fube-socks.

Kort verslag van de afgelopen jaarvergadering door Theo Schmeits

taaruergadGting 2008 De jaarvergadering werd ditmaal door 46 leden bezocht. Na de opening door de

voorzitter Albert Veóunt werd er allereerst een compliment uitgesproken aan het webteam en na het verslag van de secretaris over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar kwamen de verslagen van de diverse commissies aan de beurt. De jeugdcommissie had veel lof over de geÍenoveerde coopeÍbaan. Jeugdkamp en Trappenloop waren zeer succesvol. Bi.j de redactiecommissie vonden enige

mutaties plaats.

Els en Wiel

Frins werd Gerards stoppen na 17 1aar. Herm hun opvolger. Ook de HeidelooP nieuwe commissie kreeg coördinator Sjack Hoop zal samen met AlbeÍt Verbunt de kar gaan trekken. Nieuw dit jaar een toegevoegde aÍstand: 3 km alleen voor de beginnende loper.

een

Verder komt er Jubileumcommissie. S.T;8. bestaat op 1 nov.2009 30 jaar en dit willen we niet ongemerkt voorbij Iaten gaan. Er zijn al ideeén over een jubileumboek.

De

trainerscommissie keek ook

tevreden terug naar het afgelopen jaar De trainingen en wedstrijden worden goed bezocht. Enige zorg baarde de doorstroming van jeugdleden naar de senioren. Financieel staat de S.T.B. er ook goed voor. Annick Ploumen gaf een uitstekend oveeicht van de financiën over 2007 en uitleg over de begroting van 2008. Deze werd door de ledenvergadering goedgekeurd. Tenslotte werden alle afiredende bestuursleden Jos Jansen, Annick Ploumen, Bert Daemen, Albert Verbunt, en Frank Eisenga herkozen.


Aannemerr

en Timmerbedriif

.mli-t

0/rg"rr*0

H de Haan b.v.

Alfa 147

Zetje op §cherp §ee me, Edisonstrad 23 6372AK Landgraaf

feelme, touchme,

Fr.Ererslaan 24 6311 GVLandgraaf

drive me.

ïel. Otl5 - 5314a49

Telefoon: 045-5321088 Telefax :045-5321128

Autobedrijf / GIILF Station / Carwash verkoop nieuw & gebruikt le klas occasions met BOVAG garaltie

kic kke n

inruil mogelljk reparatie en onderhoud vaa alle merken APK-keuringen schade-taxaties en reparalies

reclomeproducties l.3n@Íàaf T04+532749)

APK-keuringsstation & werpbats KlimneDdersu'ad95

reclameborden autoreclaÍne

AA Klimren {045}405 13 58

6343

ontweÍp & uiwoeÍing

lfl .v ^

t(G

rr

TeL

GULtr' Strtion

& Carvash Hogeweg 7E

full colnr

6367 BG

Voeredaal

Tel d045>5

751

,U9

ffi Ë


Uefiaardags[alender

)

i_ Juni

Mei 0'1

01 01

09 10 10 19 19

20 21

24 24 25 26 JI JI

Alois Pilich André Philipi Esra van Pelt Sjack Hoop Monique v. Workum SjeÍ Hodiamont Ellis Jacobs Adrie van den Burg Nico Hamers Nikki Tahapary Frank Eisenga Jo van Vlodrop Bert Reynders Jos Duteweerd Hans Ypma Marcel Coerver Kai Stevelmans

02 04 06 08 09 11 11 12 5 15 16 16 19 23 24 25 26 28 28 29

46 jaaÍ 48 )aat I 5 jaar 45 jaat 46 )aat 56 jaar 24 jaar 50 jaar 45 jaar 15 jaar

1

51 .jaar 56 jaar 63 jaar

45 jaar 63 jaar 39 jaar 9 jaar

Willems Simons Bex Bex Frins Senden Bex Land Otten Boessen

Carla Jorik Marianne Jos Els Jacq Peter Henk v.h. Ashja Winand Mobertz Lenie Guus Goossens Jeroen Kokkelkorn Hein Miriam Bert Yvonne Mirna David Ed

Bodelier Janosch Vanthoor Monse Stassen Richter Monse

47 jaaÍ 12 )aar 44 Jaat 46 jaar 49 jaar 64 jaar 15laar 55 jaar 15 jaar 45 jaat 45 jaat 13 jaat 13 jaar 60 jaar 41 jaat 47 jaar 45 jaar 15 jaar 12 jaat 47 jaar

Aue jarigen YAn hafte gefeliciteerd

GeBuSta-loon Op donderdag 22 mei

2OO8 vindt de 13de CeBusta-loop plaats om 12.00 uur tegenover de ingang van het CBS op de

Kloosterweg 1 te Heerlen. De wedstrijdafstand bedraagt 5 km en de winnaar krijgt de Hub-Erkens-wisselbokaal voor een jaar in zijn bezit. Tevens zijn er mooie prijzen voor de eerste drie per categorie.

De 12de editie in 2007 had meer dan 60

deelnemers van CBS, ABP, STB, gemeente Heerlen, VIPP en andere instanties.

Op het CBS is

omkleed-

douchegelegenheid aanwezig.

en

Na afloóp van de loop wordt er. een gezamenli.ike |unch genuttigd in de kantine van het CBS. Opgave voor de loop is mogelijk middels E-mail of door onderstaand nummer te bellen. Namens de lopersgroep CBS Heerlen Fons de Bie tel +31 45 5707502 ABIE@CBS.nl


S.T.B. 10 jaar geleden door ïheo Schmeits

Ierug in de tiid Hoe was het bij de S.T.B. 10 jaar geleden? Voor de ouderen onder ons en leuk weerzien met vroeger en de nieuwere leden maken kennis met het rijke verleden van de S.T.B.

Ditmaal is de periode maart en april 1998 aan de beurt

Maart en april 1998, in de wielersport de tijd van de bekende voorjaarsklassiekers maar ook in de loopsport heb je ze. De marathon van Rotterdam bijvoorbeeld. ln die tijd was deze marathon een vast gegeven binnen de S.T.B. Elk jaar gingen we meestal met een bus vol lopers en supporters richting Maasstad. Zo ook in dit jaar. Een marathon waar vooral Roger Gillissen goede herinneringen aan heeft, hi.i dook voor de eerste keer onder de 3uurs{rens, 02.59.54. Ook Rob Riksen liep met 02.41j1 een persoonli.ik recoÍd.

Voor deze marathon werden als voorbereiding diverse wedstrijden bezocht zoals de Dertig van Tilburg. Een perfecte wedstriid om ie kiiken hoever je stond in .je voorbereiding. Opmerkelijk was dat de eerste 3 finishers van de S.T.B in deze wedstrijd Rob, Theo en Roger ook de eerste 3 van Rotterdam waren. Een minder prettige ervaring was dat we na de wedstrijd moesten constateren dat er een tiental portemonnees uit de sportassen en broeken die in de kleedruimten lagen gestolen waren, waaronder ook bij een drietal S.T.B.'ers (totale schade fl.185,,

Andere klassiekers

ziin de

PeteÍ Rusmanloop en de Parelloop. Ook bii deze wedstrrjden veel S.T.B.'ers aan de start. En dit is gezien het aan het aantal clubgenoten in de afgelopen wedstÍi.iden 10 jaar later niet veel anCers.

Pierre Muijrers liep zijn

zoveelste marathon, ditmaal in Barcelona in een tijd van 03.'1 7.00 uur

De

wedstrijden

in

Huchem/Stammeln het kon voorheen een 25km wedstrijd ditmaal men op de 10 en halve marathon starten. Frank Eisenga liep toen op de 10 km 00.37.58 gevolgd door Jos Duteweerd (00.40.22) Cor van Haaren(00.4'l .26), Herm Albert Verbunt (00.43.1 Gerards(00.45.45). Op de halve marathon startte toen Piene Muijrers en kwam na 01 .26.O4 uur binnen.

waren destijds ook geliefd was

1)en

Rest mij nog een ongelooflijk rnaa( waar gebeurd verhaal te vertellen dat zich voordeed tijdens de busreis naar de marathon van Rotterdam. Zoals bekend gaan er altijd veel supporters mee, zo ook ditmaal. Een ouder echipaar dat in de bus

zat hield zich een beetje afzildig van de rest. Men dacht "och, dat zullen wel supporters van iemand van ons zijn". Het tegendeel bleek waar want toen wii in Rotterdam uitstapten vroegen zij aan de chauffeur hoe ze nou in godsnaam bij de bollenvelden konden komen

Bleek naderhand

!?!?.

dat er

@

vanaf Winkelcentrum Op den Kamp nog een bus vertrok en die ging richting bollenvelden, ze waren dus in de verkeerde bus gestapt. Kan verkeren ! Hoorden wij achteraf dat nog een klacht hadden ingediend, maar bi.i wie? Bij zichzelÍ soms?


Het relaas van een tevreden marathonloper: Paul Jacobs

illarathon Barcelona

Op 2 maart 2008 "de Marathon van Barcelona" Hier waren een vieÉal S.T.B.'ers present, Paul en Lenie Jacobs, Peggy de Bas en Jos Lempers liepen onder warme omstandigheden deze mooie stadsmarathon.

Wat als een vrijblijvende vraag

wordt

Mike en Rosanna Ververgaert gaan ook

gesteld eindigt uiteindelijk in het aangaan van een volgende marathon. Wat was de vraag ook al weer? Gaan jullie mee naar Barcelona? Ja!! Dan lopen we ook de marathon, ook al is Berlijn nog maar kort geleden. Nu had Barcelona in het verleden

mee; Mike zal ook de marathon lopen. Mike kennen we nog van de confrontatie: wie is het beste: AVON of STB. Kratje bier? Zo ook nu. Wij, inmiddels alle vier trotse STBers gaan de uitdaging aan. Kom maar op Mike I Maar zoals dat bij lopers gaat: uitvluchten en excuses bedenken. Paul en Lenie hebben er een in de vorm van: we hebben ons door omstandigheden niet optimaal kunnen voorbereiden. (lees: "gelukkig" is er wat tussen gekomen waardoor we minder hebben hoeven te doen; met permissie) Mike heeft zijn eigen zaak opgestart en heeft pas erg laat ingeschreven. De druk ligt dus helemaal op de schouders van Jos en Peggy.

niet zo'n goede naam, maar nadat het parcours ingrijpend veranderd was, het is nu een echte stadsmarathon, is het wel attractief om er te starten. Start en finish op het Placa D'Espagna klinkt ongeveer als Kurf urstendam en Brandenburgertor Geen 40.000 maar slechts 9000 deelnemers klinkt ook goed. lnmiddels zijn we met z'n vieren (Jos, Peggy, Lenie en Paul) maar daar de roots van Paul en Lenie toch bij AVON liggen wordt het viertal al snel uitgebreid naar 6.

Lenie,Paul, Jos en Peggy in het Olympisch Stadion van Barcelana


lk denk niet dat ze dat aldus

ervaren hebben. Wij hebben dat wel zo bedacht. Van tevoren lijkt het dus ook al beslecht dat er een ongelíjke strijd gaat plaatsvinden waarb| de snelste tíjd bij STB terecht gaat komen. Om maar hierop vooruit te lopen, dat gebeurt ook. Jos loopt die dag als een haas naar 3.17.39(een PR met ongeveer 10 minuten).

Maar goed, het verhaal dient altijd met de start te begínnen. Hoewel de verleidingen in een stad als Barcelona erg groot zijn hebben we de day before erg sober doorgebracht. Na een enkel glaasje bier beseffen we dat we niet alleen hiernaar toe zijn gekomen om te feesten. De dag van de marathon begint alti.id erg vroeg met een ontbijt en wel om 6 uur. Buiten schi.jnt de zon, staat er weinig wind en de verwachting is dat het rond de

20 graden gaat worden. We schrijven 2 maart! Hoewel we op loopafstand van de start ons appartement hebben, gaan we toch mei de metro naar het plein. Geen onnodig risicol Lekker druk, lekker warm,

lekker sfeervol, Iekker phuh voor

de

thuisblijvers!

De start verloopt goed en samen met zijn drieën (Jos, Mike en Paul) vertrekken we. De vrouwen zitten iets verderop in de groep maar blijken achteraÍ ook een goede start te hebben. Al na enkele kilometers ligt Jos al iets los van Mike en Paul. De meest ervarene (Paul) dacht toen: laat Jos maar gaan in zijn jeugdige overmoed; die kom ik dadelijk wel weer tegen. Helaas, het roze Pinkpopshirt heb ik alleen nog maar gezien op een enkel keerpunt.

Ligt deze verkeerde inschatting nu

aan

verkeerde ervaring, gebrek aan ervaring of is het gewoon dat je op een bepaalde leeftijd weigert om te capituleren tegen beter weten in. Mike echter heb ik tot ongeveer 30 km aan mijn zijde gehad. Hierna ging ieder zijn eigen weg. Mike en Paul kregen een inzinking; Mike kwam deze niet meer te boven.

Paul kwam wel nog redelijk fris aan

de

finish. Wat Mike van mij had afgekeken: als je uitstapt, ga gewoon door de finish, haal je medaille op want je wordt toch uit de uitslag gehaald vanwege het missen van een mat. Je maakt dan tenminste nog de fantastische sfeer aan de finish mee. (Aldus geschiedde in Rotterdam 2005 door Paul toen hij Mike begeleidde vanaf kilometer 38 na bij 28 uitgestapt te zijn)

Het moet gezegd zijn: het parcours was selectief en mogelijk het wee(22 gr) ook. Dit moge blijken uit het aantal uitvallers. Van de ongeveer 9200 starters haaÍden 7628 lopers de finish. Tijdens de loop had je het echt niet in de gaten. Het parcours was afwisselend, en vri.j heuvelachtig

waardoor je op sommige stukken lekker kon ontspannen en hard lopen. Het weer was heerlijk die dagl Amper wind en volop zon. Veel monumenten langs het parcour.s leidden af en er waren genoeg landgenoten om te begroeten tijdens de loop. Hallo Joep!, hé Mieke. ln den vreemde wil je toch altijd die connectie met thuis opzoeken en

behouden.

Het Holland House

gevoel

tijdens de Marathonl De vezorging onderweg was zoals je van een marathon mag verwachten. De belangstelling matig maar op sommige

plekken massaal

en

enthousiast.

De hereniging aan de finish was snel doch niet

voor eenieder gelukkig. Jos had uiteraard de meeste reden tot lachen. Lenie, Paul en

Mike hadden gezien hun gebrekkige voorbereiding g niet op veel meer gerekend en waTen gematigd tevreden. Hoe anders was het voor Peggy die de winter door hard had getraind op een sub-4 uur schema van Wim. Helaas heeft ze dit enkele weken voor de loop moeten loslaten. Zwaar teleurgesteld kwam ze over de finish. Maar als een echte marathonloopster relativeer je eigenlijk een uur na de wedstrijd de averij en ben je al weer bezig met de volgende loop.

Een mens kan veel hebben. Een gezonde geest in een gezond lichaam is als een herstellende geest in een herstellend lichaam! Achteraf zijn wij (Lenie en Paul) blij dat we er klaar mee zijn. Voor ons dit jaar geen marathon meer. Jos en Peggy hebben inmiddels voor New York geboeK. Mike gaat eerst nog goed trainen en dan verder kijken. ls het een marathon om nog eens te doen? Ja. En zeker voor de thuisblijvers, deze marathon is een aanraderl Niet het niveau Berlijn maar toch... Zoals iedere grotere marathon was er een bijprogramma de dagen ervoor. De marathon expo was klein en matig van kwaliteit. De breakfast run op de zaterdag was brjzonder. Hierbij werd de laatste 4 kilometer gelopen van de olympische marathon met aankomst in het Olympisch stadion waaryan de atletiekbaan er overigens redelijk vervallen uitzag


De gedachte dat je na 38 kilometer 4 omhoog moet over de flanken van de

Paul Jacobs Eindtijd: 3.25.49 (1 .39.51-1 .4s 58) Eindplaats 1640 en 344 bi.i M45.

Montjuicl Brrr.

Daar ik de clubreiscommissie niet te veel wil beïnvloeden zal ik niet verder uitweiden over ons 5 daagse verblijf in Barcelona. Mondeling, in klein gezelschap wil ik wel wat kwijt over de fantaaastische dagen in B.

Lenie Jacobs Eindtijd: 3.54.42 (1.52.36-2.02.06) Eindplaats 4123 en 53 bij V45 Peggy de Bas Eindtijd: 4. 1 9. 1 5 (2.04 30-21 4.45) Eindplaats 5992 en 222 bijV35

Voor de cijÍerfreaks: Jos Lempers had bijna een negatieve split te pakken. Eindtijd: 3.1 7.39 (1.38.31 -1.39.09) Eindplaats 1 1 15 en 212 bij M45

Mike is wel nog in de uitslagen

bli.iven

staan maar mist op 40 km de tijd.

Overigens

was Jos 9e van de

157

Nederlanders

Het laatste nieuws over de clubreis door Theo Schmeiis

Glubreis S.ï.8. naaÍ leiden

ETT Leiden

Na Antwerpen, Hamburg, lnterlaken, Hoegaarden, Velp en Hasselt gaat de S.T.B. ditmaal naar Leiden. Voor de ruim 50 deelnemers hier het laatste nieuws over deze reis Op 18 mei a.s.is het voor iedereen vroeg uit de veren, we vertrekken om 06.00 uur vanaf Winkelcentrum Op de Kamp (kant Rabobank) Wij hopen dan rond 9.'15 uur in Leiden te zijn. De halve en hele marathon start om 10.30 uur dus als de bus op ti.ld is hebben we ruim de tijd om ons voor te bereiden, daar Annie's Restaurant - ons onderkomen voor die dag - maar op 5 minuten loopafstand van de starUÍinish ligt. Van de 5 kilometer wedstrijd is de start om 1 3.30 uur en de 10 kilometer vertrekt om 14.30 uur.

1987 Annie's Verjaardag gevestigd.

De

naam Annie's Verjaardag is ontstaan doordat er boven de kelders een sjieke damesmodezaak was, waarvan de cheffin Annie heette en op 13 november jarig was: de openingsdag van Annie's Verjaardag.

Na de wedstrijden is het de bedoeling dat we na de (nodige) aperitieÍjes om 17.00 uur

gaan eten. We hebben de keus uit

3

driegangen menu's dus voor elk wat wils.

3

S.T.B.'ers starten op de hele marathon, 24 lopen de halve marathon, 7 gaan op de 10 krlomeier en 1 op de 5 kilometer van start

Deze lopers worden door een

op een plek waar de Oude en Nieuwe Rijn samenstromen, daar bevinden zich een aantal kelders die voor Leiden uniek zijn. ln 8 van deze historische kelders is sinds

'1S{al

supporters aangemoedigd.

Zoals gezegd kunnen we de hele dag terecht bij 'Annie's Verjaardag" Een restaurant gelegen in het hart van Leiden

Om 20.00 uur gaan we dan weer richting zuiden waar we dan weer om ongeveer 23.00 uur bij Winkelcentrum Op de Kamp zullen arriveren.


fu Gespecialiseerd in natuursteen

Voor al uw bestratingen

Particulier & B edriiven Vrijblijvende offerte Ook herbestraten van opritten

Dorpstraat 58 Landgraaf Tel. 06-51115758


Verslag van de Estafette-Marathon door: Monique Borghans

tstaÍctte ilamthon Deze Estafette Marathon werd voor de 2" keer georganiseerd door AVON. De wedstrijd zal worden gelopen door een ploeg van 8 personen. Elke deelnemer loopt 1 kilometer waarna gewisseld wordt. Op deze wiize zal de marathonafstand wordèn afgelegd op de atlètiekbaan. S.T.B. nam deel met helaas maar een damesploeg.

lvlarathon, nret voor

watjes

De kilometertijden waren;

Zondao 20 april, de daq voor 8 STB-dames Gerte Offerinqa: 05.55 (1,195 kilometer) om een marathontijd neer te zetten die er niet om liegt. 3 uur 10 minuten en... 05.08 I 05.22 I 05.27 I 05.30 seconden, wie doet dat na? Peqov de Bas. I 04.54 I 04.52 104.55 104.49 04.49 Onder toeziend oog van Theo Schmeits werd de wedstrijd gelopen. Het publiek Josette Giiselaers: deed haar best om overal langs de kant te 04.29 I 04.29 I 04.28 I 04.33 I 04.29 staan en je aan te moedigen. Theo had ook geprobeerd een aantal mannen te motiveren om aan deze Femke van Heuqten: 04.16 104.19 104.22 104.23 104.31 wedstrijd mee te doen. Een enkeling was

bereid maar door anderen werden de gekste smoezen verzonnen. Kijken naar Amstel Gold race (volgens mij was het eerste woord blijven hangen 'amstel').

de alleen Een ander oino iets leuks doen met de vrouw....haha, 6 dagen in de week roepen: is het eten klaar ik moet zo gaan trainen, of; is dat goede sportshirt nog niet gewassen?? "Lieverd", dat maak je niet goed in zondagmiddag. (Dus je had net zo goed kunnen komen rennen.) Duidelijk dus, geen marathon voor watjes. De dames haalde allemaal een mooie 1e pfljs De sfeer was heel gezellig en wel vergelijkbaar met Vaals-Venlo (maar dan zondeÍ fietsers) Ben ik nog iets belangrijks vergeten te

Annick Ploumen: 04.07 I 04.08 I 04.11 I 04.09 / 04.1

1

Saskia Rademakers: 03.55 / 03.57 I 04.02 I 04.02 I 04.00 Monique Borqhans: 04.21 I 04.15 I O4.2O I 04.20 I 04.19

1

vermelden? Dacht het niet.

lnqrid Ploumen: 04.35 I 04.37 104.37 104.36 104.22 KilometeÍ 41 werd gelopen door Josette in 04.24 en de slotkilometer door Gerte in: 05.05.

Het is helaas niet geluK om de tijd van 03.01 .54 van vorig jaar te verbeteren, maar de totaalti.id van 03.1 0.33 mag er wezen.


Een rubriek over zoken of personen die een bepoolde iink mei lopen hebben, door

Jon Monders

Blilr uit hetuenster Aflevering nummer I heb ik gewijd oon: De kunsi von hel lopen. Hierdoor geihspireerd ben ik op inlernel eens goon surfen noor meer gedichten over otletiek. Tussen een gÍote rij von gedichien werd m'tjn oondocht opeens gelrokken door een gedichl over de beroemde Nieuw -Zeelondse middenofslondsloper Peter Snell.

Een jongeman, die met grote belangstelling

Hier volgt een verkorte versie van de ode aan deze atleet:

op een klein schermpje in zwart wit niets

lk zat prestaties. ademloos te kijken naar de vele Vooral atletiek boeide me enorm. Ik zag de wilde missen van deze Spelen.

Peter Snell, wat goed is komt gauw. In Rome, eerst nog onbekend. Toen in de finale weergaloos. Heel België in rouw.

Amerikaanse sprintster Wilma Rudolph goud halen op de 100m, de 200m en de estafettes. Zi) werd dan ook niet voor niets de Zwafte Gazelle genoemd. lk was ook vol bewondering voor haar, omdat ik hoorde, dat zij als kind polio had gehad. Dat je hierna zo'n prestaties kon Ieveren, raakte en stimuleerde me. Het gevecht dat de Duitse atleet Armin Hary leverde op de 100m met de Amerikanen is

Peter Snell, gitzwart dat staat je prachtig. De zilvervaren op je borst. Katoen los om het lichaam heen. De passen groot en krachtig. Peter Snell, in Tokyo favoriet. Wat zag het er gemakkelijk uit. Dubbelgoud een zekerheid. Voor minder deed .je het niet.

voor mij ook onvergetelljk. Hij was al wereldrecordhouder met 10 sec., maar maakte dit ook waar in de Olympische

Peter Snell, met zesentwintig looppensioen. AIle beloften ingelost. Zelf bepalen, wanneer je stopt.

Kenmerkt DE WARE kampioen.

De naam Peter Snell maakte onmiddellijk een van mijn geheugenlaatjes open, dat

lang gesloten was: namelijk

de

Olympische Spelen van 1960. ln Rome werden in de zomer van dat jaar de 17' Olympische Spelen gehouden. ln 1908 zou Rome al aan de beurt zijn geweest, maar een uitbarsting van de Vesuvius zorgde ervoor dat de Spelen naar Londen gingen. lk zag me weer als veertienjarige voor me.

finale.

Wat zeker voor altijd op mijn netvlies is vast§elegd, was de marathon. lk zie nog steeds een iele atleet op blote voeten in de vallende avondschemering, vrijwel zwevend en eenzaam door de straten van de eeuwige stad voortsnellen naar de finish: het was de Ethiopische atleet Abebe Bikila, een soldaat van keizerlijke wacht van de toenmalige keizer van Ethiopië: Haile Selassie. Thuis liep hij meestal op schoenen, maar op het mooie parkoers van Rome vond hij dat niet nodig. Hij won de marathon in de nieuwe wereldrecordtijd van 2.15.16 Hij was hiermee ook de eerste atleet uit een zwart-Afrikaans land, die goud won. ln 1964 won hij in Tokio nogmaals goud


Hij kwam na een verkeersongeluk in een rolstoel terecht en stierf in 1 973 op 41-

jarige leeftijd- Het nationale stadion in Addis Abeba is naar hem vernoemd. lk vond de prestatie van Abebe Bikila fantastisch. Eigenlijk heeft dit moment mi.j

wakker gemaakt voor de loopsport. De liefde voor het lopen heeft mij de rest van mijn leven niet meer losgelaten. ln die tijd voetbalde ik vol overgave en heb dit gedaan tot mijn 42" jaar- Maar naast het voetbal, liep ik regelmatig afstanden tot ongeveer tien kilometer. Eigenlijk loop ik al van mijn tiende tot nu. Niets vond ik als

jongeman mooier om alleen door velden en bossen te Tennen en te genieten van de

omgeving

en de buitenlucht en me te

idèntiíiceren met mijn loopidolen, zoals de in het gedicht geëerde Peter Snell. Voor mij was lopen al avant la lettere een: "way of life. Peter Snell viel mij meteen op tussen de andere lopers: een beetje een pop-star, gekleed in de zwarte kleding van de NieuwZeelandse atleten. Hij was al sterk in de series, maar in de finale sloeg hij toe met een gouden medaille en een wereldrecord. lk volgde het geboeid. Dankzij het medium internet weet ik nu veel meer over Peter Snell.

Hij werd geboren in 1932. Hij was als jongeman een allround sporter: rugby,

cricket en tennis. ln die laatste sport was hij

zelfs jeugdkampioen van Nieuw-Zeeland. Op 1g-jarige leeftijd werd hem geadviseerd om serieus aan hardlopen te gaan doen. Al snel bleek hij over een uitzonderlijk talent voor de middenafstand te beschikken. OnmiddellUk werd hij kampioen van NieuwZeeland. Zeker in eigen land steeg zijn ster snel. lnternationaal brak hij pas wat later door met als hoogtepunt het winnen op spectaculaire wijze van goud in Rome op de 800m met een wereldrecord. Maar super was hij vier jaar later in Tokio op de Spelen Hij won niet alleen weer het goud op de 800m met opnieuw een wereldrecord, maar won ook goed op de 1500m. Zijn tijd in 1964 was zo goed, dat die 36.jaar later op de Olympische Spelen van 2000 in Sydney

goed zou zijn geweest voor zilver en op een fractie na voor goud. ln 1965 verbaasde hij op het toppunt van zin loopbaan Nieuw-Zeeland en de atletiekwereid door aan te kondigen dat hij

ging stoppen. Het toonde wel zin

uniekheid. Een sportman, die zi.jn eigen weg blijft gaan. De grote Dujtse dichter Goethe schreef het al: " ln gedurfdheid zit genialiteit, macht en passie opgesloten." Hij verhuisde later naar Amerrka, waar hij researcher werd aan een universiteit Maar het sporten liet hem niet los en hij werd oriëntatieloper. En ook hier blonk hij uit. ln 2003 werd hij zelfs in de categorie mannen boven 65 jaar Amerikaans kampioen. lnternet geeft alle informatie. Zo ook over het mij volstrekt onbekende oriëntatielopen. Oriëntatieloop is een loopsport, waarbij het aankomt op navigatie met kaart en kompas. Tijdens het lopen doen de lopers van te voren uitgezette controlepunten aan, die aangegeven zijn op een kaart. Op deze topografische kaart staat ook de route, die pas bij de start wordt overhandigd. Winnaar is de loper die de juiste controleposten in de juiste volgorde het snelst heeft aangedaan. Meestal wordt met 2 minuten interval gestart. Deze sportvorm is ontstaan in Zweden als militaire oefening aan het einde van de 19" eeuw.

Sinds 1918 wordt deze sport op grotere schaal beoefend. Elke twee jaat zijn et wereldkampioenschappen. Een goede conditie, loopsnelherd en navigatietalent zijn belangrijk om tot succes te komen.

Mooi vind ik het lezen van

het levensverhaal van Peter Snell, omdat ik

hierin talent, doozettingsvermogen

liefde voor de sport

en

tegenkom. Eigenschappen om een groot kampioen te worden, maar ook om levenslang te genieten van sport en loopsport in het bijzonder.

0-G0-0-0-0-0-0-0-0-0


aluast in ie agenda

GlmcgalooI Tondag 8 juni 2008

\ryij dagen je uit Jong of Oud Ervaren of beginnende loper. Doe mee en win van jezelf.

Programma: 500 m. en 1 km. Kidsrun fgroep 3 t/m 8 basisscholen] L en 2 km. Jeugdloop [middelbare scholen] 5 en 10 km. Recreatieloop 15 km. Wedstrijdloop

Inschrij ven via website : \ryww.c zmegaloop.nl Deelname van kinderen is gratis * start en finish bij SnowWorld Landgraaf t DSM sports & fun park met scala aan gratis kinderattracties

t Een unieke route in Park Gravenrode, op en rond SnowWorld, *

de Wilhelminaberg en het Megaland complex Geheel autovrij, schaduwrijk, op geasfalteerde paden


CZ Megaloop

- Start to Run project door: Cor van Haaren

Het §tAÍt t0 Run uoiGGI, tuim 200 heginnende hardloners aan de [a[ [ii de GI ttlegalooR. Het landelijke Start to Run project heeft de afgelopen periode een grote vlucht genomen. Overal in den lande vinden beginners hun eerste weg naar hardloopevenementen. De groei aan deelnemers op de koÉe afstanden is dan ook duidelijk waarneembaar. ln het onderstaande verhaal geeft Cor van Haaren zijn ervaringen weer met de begeleiding van het Start to Run project in Landgraaf.

Het was ergens in februari dat ik samen met mrjn vrouw op de info avond was van de CZ Megaloop. De organisatie of CZ wilde mensen aan bewegen krijgen d.m.v. een loopproject. Zoiets als een Start to Run project van de KNAU. Op de infoavond die werd gevuld met enkele toespraken van o.a. Rob Riksen, Lara Klaassen en Harry Driessen, het vrel al meteen op dat de zaal zeer goed gevuld was. Liefst 146 mensen hadden zich aangemeld voor het Start to Run project. Aangezien dat het er zoveel waren had Harry Driessen me gevraagd of ik zin had om mee te helpen samen met lvo Berden en Harry Kamphuis. Amaj, er moest toch iemand van STB zijn die ook meehielp. Und jetzl, van één komt het ander. Loop je op een maandagavond toevallig langs het Heideloopparcours , of het niet leuk is om met de Heideloop een beginnersloop te houden. Albert en Sjack vonden het goed idee en al snel werd een parcourtje uitgestippeld. Sjack vond het

zo'n geweldig idee dat

ik het mocht

organiseren omdat ik toch bij het Start to Run was betrokken. Voor deze keer wilde ik wel meehelpen. De tijd vliegt voorbij en opeens is het 1 8 maart, de '1" training ( mensen konden kiezen tussen de dinsdag en zaterdag ) lk sta in hal van Snowworid te wachten en het werd drukker en drukker. Waar komen die mensen vandaan? De meesten zijn echte beginners, je ziet het aan hun gezichten en vooral aan hun voeten. Er zijn mensen die weten volgens mij die nog nooit van HARDLOOPschoenen hebben gehoord

lik krijg meestal een grijns op mijn face als mensen dan ook vragen oÍ ze hierop

kunnen lopen.

Tennisschoenen, wandelschoenen , streetschoenen etc. Het is dat niemand op de sloffen is. De eerste training vond plaats op de winderige parkeerplaats van Snowworld. 8x 1 minuut Iopen met 1 minuut wandelen. We bekeken de mensen want er waren al dappere die de 10 km wilden gaan lopen. Na de training werd het beginnerschema uitgedeeld wat de mensen thuis moesten doen en wat hun nog te wachten stond. Het schema was van de KNAU . Harry en lvo hebben al vaker een Start to Run begeleid en het schema was altijd goed gegaan dus werd ook deze

keer

d[

beginnerschema

uit de

la

getrokken. Na de eerste training werd de groep in twee gesplitst, de one and only

echte beginners bij Harry en lvo.

De mensen die 1O km wilden gaan lopen kreeg ik. Het probleem is en was dat je niks weet van de mensen, hoe lang en hard kunnen ze lopen en wat verwachten ze en wat kunnen ze venivachten. lk begon maar eens te preken dat het CZ rondje niet het gemakkelijkste rondje is laat staan ( lopen ) dat je tlvee van die pokke rondjes moet lopen. We zagen liever dat de mensen de 5 km liepen. En dit geval is de klant koning en je kunt de mensen alleen maar adviseren. lk moet vaker aan Wim van der Linden denken. Hij

heeft me iets een keer verteld en het is waar. Zeker nu weken voorbii gaan. Wim heeft gelijk. Na dde weken doe ik een fartlek trainingen en loop het rondje met het nieuwe bergje.


Of ik wel zeker wist dat het 5 km was en die berg waarom dat was, die zat er vorige keer niet in het parcours en waar stonden de drankposten etc. etc. Er waren die

spontaan omgingen naar

de 5

Onderstaand een greep uit ons aanbod kijk snel wat je als deelnemer allemaal kunt winnen of gratis ontvangt als je de finish passeert - snel inschrijven dus .....1!

km.

sommige waren verstandiger dan ik dacht. De weken gaan voorbrj en het gaat prima, we lopen op zondag al een uurtje en de intervaltrainingen gaan goed en de groep goed met elkaar om. Ze spreken met elkaar af om door de week te trainen en dat is wat ik wilde hebben.

lk kan de mensen alleen maar helpen om op 8 juni een leuke 10 km te laten lopen met veel plezier en dat plezier is voor mij belangrijker dan de tijd. Als ik dit stukje schrijf, komt de Heideloop in zicht. Voor de beginners een leuke test. ledereen is al een winnaar als hij/zij aan de start staat bij de Heideloop. Dit geldt zeker voor de echte beginners, na I weken al 3 km kunnen en willen lopen. Voor iedereen die lid is van STB en langer loopt lilkt dit niks te zijn 3 km. Maar ki,k eens zelf in de spiegel. Hoe

ztjn

we

. . . . . . . . . . . . . .

Gratis championchip DSM Sports & Fun park hoofdprijs van 200 euro maak kans op een gratis ballonvaart autovrij parcours parkeren, omkleden, starUfinish direct naast elkaar prachtignatuurgebied gratis finish foto per posi thuis gestuurd kids en leugd doet gratis mee gratis Limburgs specialiieiten plankje met kaas en brood loterij voor alle deelnemers startnummer met je eigen voornaam gratis sms met je finishti.jd sfeervolle ambiance mei horeca een dag uit voor het gezin klas met de meeste inschrijvingen wint een gratis schoolreisje limburgse topatleten

www.czmeqaloop.nl CZ Megaloop 2e editie Zondag 8

juni2008

AI meer dan 500 deelnemers!

IstaĂ?eueloon Uaals - Uenlo Op zondag 29 juni start voor de 24" keer op het hoogste punt van Nederland de Scopias Eastafetteloop over 100 kilometer van Vaals naar Venlo, Verdeeld over 7 etappes voert het traject de deelnemers langs de mooiste plekjes

van het

heuvelachtige zuiden. Elke deelnemende ploeg bestaat uit 6 lopers allen ongeveer 15 kilometer afleggen. De resterende 1 0 kilometer wordt door een loopster voor haar rekening genomen. Onderweg worden deelnemers geassisteerd door een meefietsende

de

begeleider,. die met behulp van een routebeschrijving de juiste route bepaalt. De S.T. B. is al jaren aanwezig bij deze prachtige happening, waren we vorig jaar met 4 ploegen present, ziet het er nu naar uit dat we 6 ploegen op de been krijgen. ls dat geen S.T.B.- spirit Mll Ook supporters zijn van harte welkom om te deelnemende ploegen moedigen.

de

aan


Bron: Runinfo

lonen in de zomel De zomer is gelukkig weer aangebroken, lekker weer trainen op de heide. Maar trainen

onder warme omstandigheden kent ook zijn gevaren. Onderstaand aÉikel laat weten wat je moet doen om in deze maanden verstandig te trainen. Vooral de eerste trainingen in de lente bij warm weer gaan misschien wat minder plezierig, omdat je lichaam niet is gewend aan warme omstandigheden. Het lichaam

past zich vri.j snel aan. Zo gaan de huidporiën na een aantal trainingen een

stuk gemakkelijker open. Doe het daarom bij de eerste warme lentedagen gewoon

wat rustiger aan. ln de zomet

bij

temperaturen rond de 25 " Celsius is het verstandig langzamer en korter te trainen en meer te drinken voor en na de training. Hardlopen bij 28 ' Celsius en hoger is onverstandig.

Drank:

ln het algemeen wordt aangeraden om minstens anderhalve liter per dag te drinken. Sporters moeten meer drlnken. Tijdens zware inspanning of bi.j warme omstandigheden kan het vochtverlies oplopen tot een liter per uur. Bij een

vochtverlies van 2o/o van het lichaamsgewicht (dat is 1,5 liter voor iemand van 75 kS) neemt het prestatievermogen duidelijk af. Een vochtverlies van 5 o/o is slecht voor onze gezondheid. Drink daarom voor, tijdens (per kwartier 150-250 ml) en na het sporten (elk uur dat de aanvulling langer op zich laat wachten kan betekenen dat het herstel een dag langer duurt) voldoende. Meer drinken dan een liter per uur heeft geen zin omdat het lichaam niet meer vocht kan verwerken Wanneer is er voldoende gedronken? Als je tenminste een liter lichtgele urine (dus niet donkergeel ) per dag produceert en je hebt geen moeite met de stoelgang

je aannemen dat je voldoende hebt. ïijdens wedstrijden is dorst een slechte mag

raadgever. Het dorstgevoel ontstaat pas wanneeT er al een vochttekort in de weeísels optreedt. Aanvulling tijdens de prestatie komt te laat Kleding Draag bij warme omstandigheden dunnere en luchtigere sportkleding (bijvoorbeeld een singlet). Deze ventileert goed, zodat het lichaam de warmte gemakkelijk kwijt kan. Gebruik geen katoenen t-shirt, omdat deze te veel vocht opneemt. Bij niet al te warm weer kan je ook gebruik maken van dun thermoshirt. Draag geen zwarte kleding, omdat deze warmte absorbeert. Gebruik dus zo veel mogelijk witte kleding. Bij veel zon is het handig om een zonnebril te gebruiken.

Tips

' ln de vroege ochtend en late avond is het een stuk minder warm. ' Train in het bos, onder de verkoelende bomen. Vermijd warm asfalt. Asfalt kan veel warmte afscheiden.

' '

Blijf na het hardlopen niet te lang in natte kleren lopen maar trek snel wat anders aan. ' Beperk het gebruik van kofÍïe, thee en alcohol op warme trainingsdagen. Deze dranken zorgen er voor dat je meer urine produceert. . Drank met een temperatuur van rond de 15' Celsius wordt het gemakkelijkst door het Iichaam opgenomen.


Gespecialiseerd in houtrot en kitwerkzaamheden

'";Ö'dn*"

A:?v.Y:'I'':: L: WIJNEN Touringcarbedrijf . Ir.Wintgensstr aat 3, 6466 NE Kerkrade Postbus 21110,6369 ZJ Simpelveld Tel.045-544 44 44, fax 045-544 17 18 www.taxi slangen.nl

L.P.A.J. Wijnen

bouwservice. l.wij nen@home.nl

www. bouwservicewij nen.nl

Bij de pakken neerzitten ? kom nou .....

Man oh man !

Dornr rrlarrneRmode

Hoofdstraat 328 6372 ET Landgraaf T. 045-531 25 65 F.045-533 21 84 M.06-27 09 10 70

Auto bed rijf JZ

Zd

rojewski

Pieters

Heerlenseweg 200

6371 HX Landgraaf

Tel.045-5720002

Heerlen

Geleenstraat3436 en Promenade 33 ) Maastricht ( Grote Straat 1810 ) S

itta rd

(Molenbeekstraat

12

Verkoop a uto's Autoverh u ur & Leas in g RepaÍatie & 0nderhoud APK ke uringen Ca rwash S e lfse rvice station Uitgebreide shop


Baantrainingen in mei en juni door Wim van der Linden

Irainen o[

dG

Gooper[aan

Thans vinden op onze Cooperbaan weer de baantrainingen plaats. Wim van der Linden legt het schema uit voor de maanden mei en juni

Wat is het toch heerlijk om weer 'thuis' te trainen. Om te beginnen: Een groot compliment aan degenen die zich druk hebben bezig gehouden met het onderhoud van de Cooperbaan. Onderhoud? Dat is een understatement De term verbeterinq van de Cooperbaan past veel beterl Niets dan !of!!

ln de maand april hebben we

de

trainingsinhoud iets aangepast. AI gerurme tijd werd er op de baan in tempo's gelopen, waarbij de hartslag iets onder het omslagpunt blijft, lk had het idee dat er bij veel vaste baanklanten niet veel progressie te bespeuren viel.

Vandaar dat we vanaf april het schema naar aanleiding van de laatstgehouden 5000m{est hebben aangepast. De korte afstanden ( 200m-300m-400m) worden gelopen op een tempo, waarbrj een lichte vezuring optreedt. De langere aístanden (

vanaf 600m) blijven we lopen op een hartslag net onder het omslagpunt. lk had even tijd nodig om kryk te krijgen op een goede mix van beide tempolopen. Het eerste deel van de training lopen we langere tempo's, daarna gaan we aan de slag met kortere tempo's. Dat levert het

onderstaande schema tot aan de zomervakantie op. Veel plezier en succes

01-0í2008

I maal

0&0í2008

5 maal 600m, 5 maal 200m, 5 maal 300m

15-0í2008

3 maal 1000m, 3 maal (400m-300m-200m)

22-0í2008

2 maal 1200m,

29-0í2008

4 maal 800m,8 maal 400m

05-06-2008

1200m-900m-600m-400m-300m-300m-400m-600m-900m

t2-0G2008

3 maal 100m, 10 maal 300m

l9-062008

1

2G0G2008

I maal

1200m, 7 maal 600m, waarbij de eerste ronde met een hartslag onder het omslagpunt en de tweede troven het omslagpunt gelopen wordt

03-07-2008

5 maal 600m, 7 maal 400m

(1200m- 1000m-9fi)m), 6 maal 400m

I maal

1000m, 10 maal 200m

maal (900m-1Ofi)m-1200m), 3 maal (200m-300m-400m)


Nieuwe hardloopevenementen in onze regio door Herm Gerards

1. Gail-ilex-Par[ lauĂ? Baesweile] Iondag 25 mei

ln het kader van de Euregionale 2008, een grensoverschrijdend

project voor

gebiedsontwikkeling in het drielandengebied, vindt er op zondag 25 mei een nieuwe wedstrijd plaats in Baesweiler.

Met een groot aantal activiteiten onder. andere ook op het gebied van sport en recreatie, vindt er dit jaar vanaf mei tot oktober het programma van de Euregionale 2008 plaats. Een van de eerste prqecten is de herinrichting van een nieuwbouwgebied en recreatielandschap in Baesweiler bij de Cart-Alexander steenberg. Hier zijn diverse wandelroutes aangelegd en is een nieuwe uitkijktoren geplaatst. De opening van dit gebied vindt plaats van 21 - 25 mei. Op zondag zal in dit kader ook de 1. Carl-Alex Park Lauf worden georganiseerd. De hoofdloop bestaat uit een 10 km wedstrijd met start en finish op de steenberg.

Voor meer info

:

www. baesweiler-lauft reff.de

ler- u nd Ju ge n dliiufe Jedermann-Lauf Walken, Nordic-Walhen 10hm l{auptlauf

S c h ii

Belangfii[e datums Noteer deze S.T,B. evenementen en andere alvast in jullie agenda's

Ă­8

Mei 25 Mei

08 Juni 22 Juni 20 Sept. 27 Sept. 28 Sept. 07 Dec.

Clubreis Leiden Locatietraining CZ Megaloop Bergloop S.T.B. Trappenloop S.T.B. Clubkampioenschappen Mondriaanrun Kapellerbosloop S.T.B.

Locatietraining

Op 25 mei a.s. is er wederom

een locatietraining gepland. We vertrekken om 8.30 uur vanaf Garage Mengelers. Men kan 01.15 uur of 02.00 uur lopen op een normaal duurlooptempo. De locatie waar we gaan trainen wordt t.z.t. bekend gemaakt.


Door: Jos van Spanje

leugdRagina $.ĂŻ.8. Wedstrijdverslagen, gebeurtenissen en wetenswaardigheden van de S.T.B. Jeugd

LK pupillen lndoor

Dirk had zijn dag niet, en eindigde helaas in

de achterhoede. Bij de meisjes verscheen

Ook dit .jaar waren er weer Limburgse Kampioenschappen lndoor voor pupillen. Eigenlijk wel een unieke gebeurtenis, want in de rest van Nederland zijn weinig of geen indoorhallen waar dit soort wedstrijden voor pupillen kunnen worden georganiseerd (oĂ? waar een vereniging is die dit werk voor de pupillen wil doen).

het onafscheidelijke duo lmme en Kyra aan kleuren van STB te verdedigen. lmme wist een bronzen plak te pakken, terwi.jl Kyra op een 5e plaats eindigde. Als we dan aan het einde van de dag naar de resultaten kijken. en we zien dat we met 5 deelnemers toch goed zijn voor 2x brons en 2x een 5e plaats, dan zijn we meer dan tevreden

de start, om de

Na het succes van de junioren tijdens de

Limburgse

Kam

pioenschappen

tn

Dusseldorf, waren wij natuurli.jk heel benieuwd naar de prestaties van onze

Het baanseizoen is weer begonnen

pupillen; gezien het aantal STB-deelnemers (slechts 5), zou het aantal medailles van de junioren niet kunnen worden worden gehaald. Maar ook bij deze wedstrijd ging het niet alleen om medailles, maar om de persoonlijke prestaties, en het meedoen aan dit geweldige evenement. Bij de jongens keken we natuurlijk naar Kaj, die een heel goed crossseizoen achter de rug heeft, maar op dit soort wedstrijden nog wedstrijdervaring mist. Toch liet hij ook nu zien, dat het nog een kwestie van wennen is, en natuurlijk in het komende seizoen wat wedstrijdervaring opdoen. Hij eindigde op een hele mooie 3e plaats. Behalve Kaj zagen we ook Daan en Dirk hun beste beentje voorzetten, waarbij Daan op een verdiende 5e plek eindigde en mooie resultaten behaalde.

Het is april, de eerste blaadjes komen weer aan de bomen, en de zon geeft af en toe al een beetje aangename warmte. De hoogste tijd om weer lekker buiten te s porten. Dit jaar werd het baanseizoen in Maastricht

geopend met een lekker wedstrijdje voor junioren en pupillen. Ofschoon het nog

geen

"korte-broek-met-dun-truitje-weer"

was, en een jasje of dikke trui nog best aangenaam, ging de jeugd van STB naar Maastricht om te kijken hoe iedereen het winterseizoen was doorgekomen. Soms valt het tegen als je een hele winter binnen bent geweest, maar soms valt het ook best mee. Sommigen hebben de hele winter hun energie opgespaard


Portitu liere onderdelenverkoop legen Groothondelspriizen I

Bouwm aterialen

Aulomoteriolen verkoop

Sierbestrating

Àlle voorkomende repoÍolies

Abd issen bosch

Periodiek onderhoud APK en roelmeling

Zand en Grind

Bonden speciolisl R

em

me

Ru

n

rep

or

Valkweg 32

otie s

Landgraaf

ilenservire

Airco onderhoud,ofvullen en reinigen

Nieuwírqol20

T:045-5315034 ó373 JN LondgruoÍ F: 045-53Ió728

Tel.: 0031

- (0)45 - 5311227

inÍo@outocentrumopdekomp.nl www.ouloceniÍumopdekom p.nl

E:

^.-1

1

homrnerterweg 33a 6431 er hoensbroek 045 528 66 68 wwwrunfysio.nl

woensdag op afspraak donderdag 13-18 vrijdag 13-18

zaterdag LO-17

op afspraak 045 5286668 06 51903462


Zij voelen zich tijdens zo'n

eerste baanwedstrijd als een veulentje in de wei. De uitslagen zijn nog niet binnen, maar toch kan ik zeggen dat er mooie prestaties werden geleverd. Als ik de foto's zie waarbij de jeugd op het podium staat, moet er dus wel aardig gepresteerd zijn. Als ik dan op de foto's ook de lachende gezichten van jeugd en ouders zie, kan het niet anders dan een gezellige en geslaagde middag zijn geweest.

Jun

iorencom petitie goed begonnen

Op zaterdagmorgen weer vroeg opstaan, en met z'n allen Ín de auto voor een ritje van bijna anderhalf uur; dat is een van de dingen die bij de competitie horen. Op deze zaterdag ging de reis naar Venray, waar onder een grijze hemel de eerste wedstrtjd van de juniorencompetite werd afgewerkt.

Een wedstrijd waarbij STB met

maar liefst26 aileten aan de start verscheen, en zowel bij de .jongens als bij de meisies met een C- en een D{eam aan de wedstrijd deelnam

Paastraining ( zoek de eíeren)

Paas-training voor de jeugd Paaszaterdag, één dag na het begin van de Lente, maar daar lijkt het helemaal niet op. Buiten is het koud en nat en het lijkt meer op het einde van de herfst dan op het begin lente. de van de weer, oP goed slecht of Maar voor gewoon en Pasen, Cooperbaan is het de jeugd is er gewoon trainen.... hoewel. Het is geen gewone training maar de jaarlijkse Paastraining, waarbij trainers en jeugdcommissie zorgen voor een Paassfeertje, tijdens en nó de training.

Het was in ieder geval een

heel

verrassende dag, nret alleen omdat het ondanks de grijze lucht toch droog bleef,

maar vooral door de prestaties

die zetten. sommigen op het scorebord Natuurlijk waren er diverse verbeteringen van Persoonlijk Records, en dat zijn er te veel om op te noemen. Daarnaast waren er enkele mooie prestaties, zoals het uitlopen van een '1000 m door atleten die dit nog niet zo vaak hebben gedaan.


Toch wil ik een paar prestatie noemen, die zoals: opvielen, écht Ruben, die na een paar ongeldige pogingen toch een mooie worp had, en daarmee het discuswerpen won Martijn, die het hordenlopen met een flinke voorsprong won David, die het kogelstoten won, met Sean op een mooie 2e plaats David, weken ook sinds een speerwerpen traint, en ook dit onderdeel vandaag won Nikki, die zowel de sprint als het hordenlopen wint De C-meisjes die 2e worden op de estafette

die

pa{

Liset die bij het speerwerpen de overwinning pakte

Een week na de wedstrijd ontvingen wij bericht dat de Meisjes-C geen 2e plaats hadden in de eindklassering, maar opnieuw als WINNAARS naar huis gingen.

Proficiat, meiden Als ik ook nog de nét niet overwinningen

en andere mooie

prestaties

moet opnoemen, wordt dit verhaal een beetje té lang; daarvoor zal de uitslagenlijst moeten doorgebladerd.

worden

Natuurlijk tellen bij een competitiewedstrijd

ook de einduitslagen, en ook die waren vandaag uitstekend. Heel verrassend was natuurli.ik de prestatie van de C-meisjes die met een "nieuwe ploeg" aan de start verschenen, en toch een 2e plaats pakten.

Ondanks de grijze lucht, dus toch een zonnige dag voor S.T.B.

Pupillencom petitie weer begonnen Op zondag, 2O april gingen de pupillen naar Kerkrade, om deel te nemen aan de eerste wedstrijd van de pupillencompetitie. Door het kleine aantal pupillen, waren we dit jaar helaas niet in staat om een compleet team aan de start te laten verschijnen. Maar, compleet team of niet, we waren er natuurlijk wél om lekker aan een wedstrijd mee te doen. Op deze manier doen de pupillen toch wedstrijdervaring op, die ze bij andere wedstrijden goed van pas zal komen. Daarnaast is het lekker om aan een wedstrUd mee te doen, en "niet te hoeven winnen'. Vaak zien we dat door deze ontspannen instelling betere prestaties worden neergezet, dan wanneer er moet worden gepresteerd om punten te behalen voor de competrtie

Bij de meisjes waren alleen lmme en Lara van de parti.j, omdat Kyra moest afhaken door een blessure aan haar pols. Het jongensteam bestond uit Kaj, Daan en Dirk, die vanaf de zijli.ln werden gesteund door Bart. Toch wisten de pupillen ondanks hun

kleine groepje, onder leiding van trainer Jos Bex, mooie prestaties neer te zetten.

Aan het einde van de dag was er geen gejuich om de eindklassering, maar wel een tevreden gevoel, waarbij iedereen terug kon kijken op een lekker dagje atletiek.


KALENJI, het exclusieve Decathlonmerk voor running en walking, maakt het plezier van hardlopen voor iedereen toegankelijk.

Beginner of pro, de producten brengen elke hardloper datgene waar het uiteindelijk allemaal om draait: lopen met plezier.

alEr.)l Find your rhYthm, enioy Your run ! De naam KALENJI is aĂ?komstig van een stam uit de Keniaanse hoogvlakte, voor wie loPen

een levenswiize is'

www.kalenii-runnin g'com FXCLUSIEF BIJ


o

=

g

STB Clubblad 2008 nr 2  
Advertisement