Page 1

)lr Ă?ilĂŻli////l/il

'rrrl

ir ;,1

,ili ;lll l,


65 Sporten onder één dak

Gratis parkeerplaatsen . Square met beachvolley terrein, petanqueveld, multisport terrein en kinder- speeltoestellen

Wffi " itt+tttltl

.i_

ÍVet praktisch alle sporten verdee d over 10 verschlllende aÍde ingen (Running, Bergsport, Watersporl, etc...) heeft Decathlon sportartikelen voor élke sporter, of u nu beginner bent ol professiona . Onze BLAUWE PRODUCTEN bleden u bovendien in e ke tak van sport de beste priis'kwa iteltsverhouding.

DECATHLON KERKRADE

aÍrit Kerkrade West naast Roda JC stadion

te

045 56 56 444

van maandag t/m zaterdag van I tot 19.30 uur KOOPAVOND donderdaq tot 21 UUT


Ja.argang23 --maart 2008 't esTaBletje

-

nummer

is h€t clubblad yoor de ledetr vatr a-v.

Spoí

1 en

Trimclub

Brunssummerheide Het clubblsd verschijnt 5

Redàctieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke irleverdatum

{-&e)

,,íí

Voorzitter:

Secrctaris:

Theo Schmeits, cravenweg 56, 6471 VZ Eygelshoven 045-5352003 / 0651296011

t.schmeits@halE

d-

Wiel.Frins@planet.nl

Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins

kopij

2 mei2008

_/,-\ ia10:

SportenTrimclub Brunssummerheide

'rf'" Albert Verbunt Tel.:045-5314854

KerkadeÍweg20

Vicky Teeken

OvidiussÍaat 5 6417 VS Heerlen E-maii : stbsecretariaat@!@adeell Eygelshovenerweg 13 63 74 I(B Landgraaf É-mail: annickoloumen@home.nl

AnnickPloumen Tel.:06-10897824

Alsemene Zaken:

Jos Janssen

(vice-voorz itter)

Tel.:043-4591995

Leden:

Frank Eis€nga Tei..0644996122

Schepenbank 22 6343 CV Klimmen E-mail: ios.annJz.ianssen@wanadoo.nl

Koempel 69

E-mail: fran

BeÉ Daemetr

Tel.i

6372TzLàndgaaf

E-mail: albertverbunt@:lvanadoo.nl L

Tel.: 045-5712812 Penninemeester:

Í perjaar

045-535311'7

k.e

6372 ND Landgaaf isenqa@lelosli

Aan de Put 44 63 73 VT Landgraaf E-mail: bertdaemen@home.nl

Ledenadministratie:

FrànkEis€nga Tel.t 0644996122

JeusdspoÍt:

Dick van Pelt

Spaarweiden 376374 MD Landgaaf

Tel. : 045-5325803

E-mail: dickvanoelt(awanadoo.nl

Wehsite STB

http://www.avstb. Ovidiusstraat

Bankelatie:

Adverieren:

n

Koempel 69

6372 ND Landgaaf E-mail: stbledenadminisÍratie@home.nl

I

6471 VS Heerlen

5 1

Rabobank Landgraaf rek.nt. 17243397 5 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Eygelshovenerweg 13

via redactieadres. adverteerders onfvàngen het clubblad

gatis

6374 KB Landgraaf


Trainingen winterseizoen 2008 (tot en met zondas 30 Das

Tiid

Plààts

TraininÈ

Maandag

I8:30

Gamge Menselers

Maandag

18i30

Maandag

19:15

Dinsdag

I8:30

\ry'oe[sdàg

18:30

Duurloop. I uur. Bestemd voor gevorderde lopers, die samen e§n uutie ontspannen trainen.Duurloop. 1 uuÍ, begunende lopers. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditi€ willen verbeteren. Het duurlooDtemoo is laas. hoosuit 10 km D.u. Conditietraining- I uur. Algemene conditiehaining met muziek. Geen looptraining. Bestemd vooralle iopers (nrlv) die hun algeoene uithoudingsve.mogen, kmcht en coördinatie willen verbeterco. Intervaltraining. Deze zwaarderc training duurt 1 : I 5 tot 1:30 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen aÀíisselen en het lopen op een hoger tempo willen trainen of hun vorm willen aanscheÍpen. Ook lopers (ÍL/v), die 1: l5 uur op een rustisertemDo looen. kunnen meedoeo, Duurloop. i:15 uur- Bestemd voor gevorde.de atleten (m,/v), die een ontspannen duurloop of herstelhainiog willen houden.

Woetrsdag

18:30

Woensdag

18:45

\ryoensdàg

I8.45

Garage

Mengelers

Sportzaal

Katert

Garage

Mengelers

Garage

Mengelers

Garage

Mengelers

Atletiekbaan

A.V.O.N. Atletiekbaan A.V.O.N. Atletiekbàan

Donderdàg

18:30

Vrijdag

I8:30

Zaterlla's

10:00

CooDerbaan

Z^lerllas

]]00

Cooperbaan

ZateÍll^g

t6-00

Zondag

8:30

A.V.O.N. Garage

Mengelers

Exdel,

Landgraaf Cooperbaan

Beseleiderís) Vrije Training

FÉnk Eisenga

Maío Moonen

Ger Bodelieq John Hendriks, Theo Schmeits

Albert Verbunt

LoopÍaining voor begirurende lopers. SpeciMl voor lopeN (nllv), die echt zonder basis willen beginnen.

Sàskia Rademakers

Pupillen A.B.C.

Jeugdtrainers

1

uur.

Junioren. i.30 uur.

Jeugdtlainers

BaanEaining. 1.30 uur. Deze training op de atletiekbaan is bestemd voor zowel gevorderde als beginnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zijn vaa harte welkom. Looo,choline is vast onderdeel van de Eainins. Duurloop. 1 uur . Bestemd voor gevorderde lopers fmlv). die sarnen een uurtie ontsoannen hainen Puoillen A,B.C. 1 uur. Junioren. i: 30 uur. Rustige duurloop. I uur. Deze traioing is bestemd voor zowel begionende als gevoderde lopers (m/v). De beginnende lopeE moeten wel een Íustige duurlooD van minimaal 20 minuten kuruen hardloDeíDuurloop. 1:15 uur. Deze tuaining is bestemd voor eevorderde loDers.

lnlichtinqen over traininsen : Wim van der Linden Tel.045-5217013 Inlichtinsen over h'ainineen van de ieusd: Dick van Pelt Tel. 045-5325803

E-mail: wlinden@brunssum.nei E-mail: dickvanoelt@wanadoo.nl

0-0-0-0-0-0-0 0-0 0-0-0-0

Wim v/d Linden, Theo Schmeits

Vriie haining J€usdtraineÍs Jeugdhainers

Roger Steens John Hendrix, Theo Schmeits


Trainingen zomerseizoen (yanaf maandas 3l maaÉ 2008) Das Maandag

Tiid

Trainitrs

Plaats

l8:30

Cooperbaan

Duurloop.

1 uur. Bestemd

voor gevorderde iopers, die

samen een uuÍtie ontsDannen trainen oo de heide1 uur, beginaende lope$. Bestemd voor beginnende lopers die al ongeveer een uur kunnen hardlopen en hun conditie willen verbeteren. Het duurlooDtemDo is laas- hoopuit 10 km D.u. Conditietraining. 1 uur. Àgemene conditiehaining met muziek. Ceen looptraining. Bestemd voor alle lopers (n'lv) die hun algemene uithoudingsvermogen, kacht en coördinatie willen verbeteren. Intervaltmining. Deze zwaardere training duurt l:15 tot l:30 uur. Bestemd voor gevorderde lopers (m/v), die hun duurlopen willen afiir'isselen en het lopen op

Beseleiderís)

Vrije TrÀining

Duurloop.

Maàndag

18:30

MàÀndag

19:15

Dinsdàg

18:30

Wo€Ísdag

Wo€trsdag

CoopeÍbaan

Sportzaal

Kakerl

Cooperbaan

l8:30

Cooperbaan

l8:30

Cooperbaal

I8:30

Cooperbaan Cooperbaan

19.30

een hoger tempo willen tcainen ofhun vorm willen aanscheÍpen. Ook lopers (n/v), die 1 : 1 5 uur op een rustiser temDo looen. kunaen meedoenDuurloop. l:15 uur- Bestemd voor gevorderde atleten (Í/v), die een ontspannen duurloop ofherstelhaining willen houden.

Looptraiíing voor beginnende lopers. Zogenaamde Start To Run training. Speciaal voor lopers (n/!). die echl zonder basis willen beginnen. Pupill€n A,B,C. I uur. Junioren. 1 uur.

Frank Eisenga

Mado Moonen

Ger Bodelier, Jobn Hendriks,

Theo Schmeits

AlbeÍt Verbunt

Saskia Ràdemakers

Jeusdtrainers Jeuqdtrain€rs

Baantahing. 1.30 uur- Deze training op de DoÍderdag

l8:10

Cooperbaa,

Vrijdag

I8:10

Cooperbaan

Zàterdas Z^teíll^E

10:00

Cooperbaan

I1.00

Coorerbaan

Zà.teíd^g

Zoall^g

17.00

8:30

Exdel,

Landgraaf Cooperbaan

Inlichtinsen over trainingen

Wim van der

Linden

:

Cooperbaan is beÍemd voor zowel gevorderde als begitrnende lopers. Ook lopers (m/v) die echt zonder basis willen beginnen zrn van h3íe welkom. Loopschoiing is vast onderdeel van de haining. Duurloop. 1 uur. Bestemd voor gevorderde iopers (Írlv), die smen een uu.tje ontspannen trainen op de heide.

Wim v/d Linden, Theo Sclmeits

Vrije training

Pupillen A,B,C. I uur. Junioren. l: 30 uur.

Jeusdhainers Jeusdtrainers

Rustige duurloop- 1 uur. Deze ffaining is bestemd voorzowel beginD€nde als gevorderde lopers (m/v). De beginnende lopers moeten wel een rustig€ duurloop van minimaal 20 minuten kunnen hardlopen. Duurloop. I : 1 5 uur. Deze training is bestemd voor

Roger Steens John

gevorderde lopers.

Theo Schmeits

Tel.045-5217013

Inlichtinqen overtrainingen van de ieusd: Dick và1Pelt Tel. 045-5325803

E-mail: wiinden@brunssum_ner

E-mail: dickvanpqlt@wanadoo.nl

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Heodrll


.i

i.t

i

,t

: i r- f.i ill

,.,..--r.-1,-,..--,

i..l rJ i\ -l i I I i."J i_J'-,, il

ilde uys b.Y

Poíituliere onderdelenverkoop legen Groothondelspriizen t

Bouwmaterialen

I

Slerbestraung

Abdi3sonbosch

nd ustdete rrEi n

Auiomoteriole[ Yerkoop Alle vooÍkomende

repor

ies

Periodiek onderhoud API( en roetmeting

éq

Zand en Grlnd

Bondenspetiolist

Valkweg 32

lemmenÍepor!lies luireIserYiae

Landgraaf

Àirco onderhoud,oÍvullen en reirigen

20

ieuwstroot ï: 045-5315034 ó373 Jll Londgrod I: 045-53Ió728

Tsl.: 0031

-

(0145

- 5511227

inío@!ulo(elllrumopdek[mp.nl wwr.ouloce Íumopdekonp.nl

E:

d-urryffird*zrt

Harry van der Laar

sportfysiotherapeut Spoders spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert

10u

6361HN Vaesrade-Nuth Tel.046-4426088

5

Autobedrijf Zdrojewski Heerlenseweg200 ff171 HX LandgÍaaÍ

Tel.045-5720002 VeÍkoop auto's AutoveÍhuur & Leasing Reparatie & 0ndeÍtoud APK keuringen CaMash SelheÍvice siation Uitgebreideshop


Van de voorzitter

Het jaar 2007 is geweldig geëindigd met een leuke en zeer goed (55 deelnemers) bezochte oliebollenloop.Het was een p ma activiteit, een afsluiting met champagDe,

vuurwedq oliebollen en niet te vergelen door Els Frins gebakten wafels. Sjefvan Ooyen heeft al toegezegd dat hij in 2008 deze traditie wil voorlzetten, reserveer daarom alvast 31 december 2008 oml5.00 uur.

Bij goed einde hooÍ ook een goed begin. Op

januad vond dejaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. Deze opvailend goed bezochte receptie was een gezellige S.T.B. activiteit zoals er nog hopelijk veel zullen volgeo. Verheugend was dat ook nieuwe leden present wÍren en kennis hebben gemaakt met de pdma sfeer binnen onze verenigirg. Maria en Frits hebben wij zover gekegen om een contract te tekenen voor nog eens tienjaar catering. Zo zijn wij er de komende jaren van verzekerd dat tijdens de rcceptie de inwendige mens uitstekend verzorgd wordt. 6

Op sportiefgebied is het begin van 2008 ook goed te noemen. Zoals iedereen heeft kunDen lezen op onze mooie website onder de buttoí " jeugd", behaalden wij blj de Limburgse kampioenschappen in Dusseldorf 3 keer goud, twee keer zilver en 3 keer brons. Namens het bestuur en alle leden proficiat metjullie prestaiie.

Zoalsjullie weten vindt op 14 maart a.s. de algemene leden vergadeÍing plaats, het bestuur hoopt op een goede opkomst. Het is ook voor het bestuur belangrijk om van de leden te horen of wlj onze taak goed uiwoeren en of er nog zaken zijn die aangepast of verbeterd kunnen worden. Er ziin ook nog enlele vacarures binnen de diverse commissies.

In overleg met Jos Bex komen er entele

aanpassingen op de website om deze nog verd€r te verbeteren.Er komen in ieder geval sponsoren op ds start pagin4 en het P.R. overzicht zal op een andere manier onderhouden worden.Begin april zullen de aanpassingen klaar zijn en komen wij hier op terug

De 29e Heideloop is op 10 mei a.s. geplafld.Elke hulp is gewenst om deze klus te klaren. Dat geld uiteraard ook voor de CZ Megaloop op 8 juni. Wij wet€n gelukkig uit ervaring dat wij op jullie kunnen rekenen.

De voorbereiding van de clubreis naa. Leiden is in volle gang. De commissie zal begin maart een bezoek brengen aan diverse locatie in Leiden die ons kunnen voorzien vaIr een nase en een droogje.Wij zullenjullie zo snel mogelijk informeren over de stand van zaken.

ln de maand maart zullen wij de

scholen irl Landgaaf bezoeken om de S.T.B. nogmaals onder de aandacht te brengen. De kinderen ontvangen dan van ons een door Jos van SFrje ontworpeD en door Sjef van Ooyen gespoosorde folder met meer informatie over S.T.B.De bedoeling is om wat meer jeugd te werven en onze club te promoten.

Tot slot het volgende. Het jaar 2009 is een bijzonder jaar voor S.T.B. Wij bestaan dan 25 jaa4 organiseren de 30 ste Heideloop en de 25ste Kapellerbosloop.Dit laten rrij zeker niet ongemerk aan ons voorbt gaan. Om er in ieder geval iets moois van te maken wil het bestuu nu al sen werkgÍoep io het leven roepen die wat ideeën uitwerk voor het gote feest. Hebje hier interesse irLlaat dit dan weten aan een van de leden van het bestuur

Albert Verbunt 0-0-0-0-0,0-0-0-0-0-0


Aachener Winterlauf Zondag l6 december 2007

ffi

Na veel te hebben gehoord en herhaaldelijk de yraag te hebbeo gekegen of ik me al had ingeschreven voor de Aachener Winterlauf 2007, heb ik begin oidober de stoute schoenen aangetÍokken, en de inschÍijving via intemet voltooid. Daar had ik bouwens fliet ve€l langer mee moeten wachten want voordat de dafum 1 november werd geschreven stond al op de site van de organiserende vereniging de Aachener-Tum-Gsmeinde de mededeling dat het maximum aantal yan 2500 inschrijvingeD waren genoteerd, en dus de voorinschrijving per direct werd gesloten.

Ik had van de meest doorgewinterde lopers onder jullie al enthousiaste verhalen over de Winterlauf vemomen. Het zou een geweldig mooi parcours zijn, met hier een daar een leuke uitdaging qua te overwinnen hellinkjes. Genoeg rcden dus om me daar toch enigszins op te verheugen.

Aangezien

ik

echter nog niet veel ervaring had opgebouwd met het lopen van afstanden die meer

bedroegen dan 10 kilometer, heb ik dankbaar gebnrik gemaak van het aanbod van Frank om samen met die lopers die daar interesse in hadden om de maandagavondtraining een paar weken uit te breiden met enkele kilometers meer.

Mezelfeen beetje kennerde, altijd op het iaatste moment nog eventjes ditte en datte, om uiteindelijk dan toch nog de helft te vergeten heeft ertoe bil'gedragen dat ik het toch verstandiger vond om alle dingen die ik nodig meende te hebben alvast klaar te leggen voor de gote dag..... Zondag 16 decemb€r 2007: Na Frank en Josette te hebben opgehaald, wordt de weg samen met nog er*ele ardere :TB-er: renolgd richting Aken. Daar aaflgekomen bij de finishlocatie Am Chorusberg, vanwur we met bussen naar de start in het Vichbachtal zouden worden gebÉcht, nog even lekker in de warme "kantine" zitten met zijn alleD (Sjack Hoop, Huub Donders, Amo Hanssen, Wim Rutjens, Marcel Meens, Fred Geilenkirchen, Frarlk Eisenga, Egon en Monique Borghans, Josette Crjselaers, Annick Ploumen en ik) aangezien het buit€n nogal frisj€s is. Wel komt er laogzaam een zonnele te voorschrjn. Na enkele toiletbezoekjes van deze en gene wordt er besloten om maar eens te gaan kijken of we nog gebruik kunaen maken van het "busje komt zo".

En inderdaad..... we hoeven gelukkig niet te lopen naar het startpunt. De rit dwars door de stad van pakweg een half uur is voor een eerste Winterlauf -loopster zoals ik nosal iídrukwekkend. Dit kom enerzijds omdat de busrit gevoelsmatig lang duuc ea anderzijds omdat de afsland die de bus aflegt, ook weer via een andere weg teruggehold moet worden. Tijdens de rit hoor ik hier en daar een ooooooh en aaaaaah omdat m€n het afgelopen jaar bli,jkbaar veel bomen heeft gekapt in hei gebied waar de staÍ zal plaatsvinden. Menig Winterlaufloper/ster ziet dan dus letteÍlïk zijnlhaar wens in rook opgaan om een boom te vinden waar men nog even met een rolletje ofvelletje wc-papier achter kan duiken. Eenmaal aangekomen op de plek van verhek, word€n de sporttassen van alle lopers verzameld die vervolgens weer met vÍachtwagens naar de finish worden gebracht.

In

eerste instantie zijn we met alle STB-ers sameq mzur nadat de sporttassen zijn weggebracht, nog eakelen hun "ontdekje plekje" hebben bezoch! zljn voor mij in de menigte van meer dan 2i00 lopers enkel nog Monique en Egon Borghans terug te vinden. Samen met hun ben ik dan ook Íichting de staï gelopen. In eerste instantie was het bar en bar koud, maar nadat de menigte achter ons begon aan te sluiten, werd het steeds aangenamer qua tempemtuur. De menigte werd letleriijk bij het verstrijken van elke seconde richting stzrttijd, hitziger Toen eenmaal het startsein geklonken had, hram de menigte beetje bï beetje op gang. Ik zag nog wel dat Egon en Monique Iinks langs iedereen door liepen, maar omdat de mensenmassa zo kort op elkaar liep,


heb ik er vanafgezien om hun te volgen. Na ongeveer 1,5 kilometer nabij Mullartshijtte (red.) kwam de ee6te "klim" al in zicht. Vanafnu was het alleen maar verstaod op nul en maar links en rechts proberen in te halen. Pas na ongeveer 8 kilometer ter hoogte van Komelimiinster) (.ed,) begon het deelnemersveld dusdanig uit elkaar te vallen dat het voor mij mogelijk begol te worden om een lekler iooprempo te gaan zoeken.

Onderweg ben ik Josette nog voorbij gelopen, die er een stevig tempo op nahield, en vlak voor de finish keeg ik Monique Borghans nog in het vizier. Uiteindelijk heb ik over de 18,3 km een totaalrjd van 1:30:03 uur gelopen en zijn Monique en ik samen de finish gepasseerd.{nnick (gehaast door Sjaak l{oop) rvas de snelste van de

STB-dames en had een mooie eindtijd .van 1:25:24 waa[nee ze in haar leeftijdscategorie op een 4' plaats bij de dames eindigde. Dit \,r'erd daÍ ook beloond door de organisatie met een kistje mandarljnen en een lvellnesstegoedbon. Huub DoÍldeís viel dezelfde prjjs ten deel. De mandarijnen gingeo dan ook snel rond bij de nog aan\rezige STB-ers. Tenslotte:

Helaas kan ik jullie weinig tot niets veÍellen over het mooie landschap waar we doorgelopen zijn. De meeste die mij inmiddels een beetje kennen weten ook wet dat ik niet zonder mijn muziekje (mp3-speler) na4r een wedstrijd toe ga_

Dit is voor mï heel plezierig aangezien ik me dan "op mijn mariea'ken concentreren op de te lopen afstand, echter tijdens het schrijven van dit veAlag realiseer ik me ook wel terdege dat ik dus van de omstandigheden om mij heen zo goed als niks meer mee krijg. Voor een landschapsbeschriiving denk ik dus dat het het beste is om het verslag van de Winterlauf20o8 te lezen, en dan zorg ik en'oor dat ik dat dan niet zal ll)aken. Wat me wel nog is bljgebleven is dat het een goed

verzorgde wedstrijd was, met een duidelijk aangegeven parcouls, aÀ{isselend qua hoogteverschillen, genoeg dra,tkposten, en qua mensenmassa een beetje het gevoel

ofje de Kennedy-mars meeloopt. Mijn Winterlauf motto: DerWinterlauf sollte man eiÍmàl im Leben selber laufen, D€nn yom Bratrka's Meitrungsbericht, l(,nn man zich Umgeburgs Ler nichts kaufen. Branka Rybakowski

Uitslagen Winterlauf

32 46 102 169 179 401 32 485

53"1

63 64 81

Huub Donders Arno Hanssen Marcel Meens Fred Geilenkirch€n Frank Eisenga Sjack Hoop Aanick Ploumen Wim Rutjens Egon Borghars

plaats 2

plaats plaats plaats plaats

12 i8

33 15

plaats 102

Branka Rybakowski Monique Borghans

plaats plaats plaats plaats plaats

Josette Gijseiaers

plaats 24

4 78 133

9 19

M40 M35 M40 M40 M45 M40

01.06.06 0t.0'7.47 01.13.57 01.17.24 01.17.58

v35

01.25.24

M45 M40

01.27.31

v35 v40 v40

0,0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

0t.25.24

01.28.52 01.30.03 01.30.03

0i.32.30


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuits

Mecherbersloop - 7.6 en 14.4 kilometer

-

16 december 2007

7,6 kilometer:

6l 77

S-T.8, S,T.B.

Jos Duteweerd

Harrie de Kleijn

14,4 KILOMETER:

22 44 8l 82 106 147 148 218 223 373 401

Kdst cuido Meys

plaats

Jan Schwanen Marcel van de Pol

Ivo Vinken Lara Klaassen Jean Herpers Pierre Muijrcrs

Albert Verbunt Jan Manders

Angelique Thomas

ING Meinwescross

4 14 plaats 20 plaats 32 plaats 44 plaÀls2 plaats 59 plaats 12 plaats 13 pla.ats 33 plaats 18 plaats

Jos

-

1O

2

Huub Collaris

KILOMETER: Nico Hamers

8

00.56.42 00.59.49 01.03.44 01.03.45 01.05.40 01.08.06 01.08.07

V35 M35 M45 M,t5 M45 V35

0t.t2.24 01.12.38 01.22.35 01.25.28

plaats

3

M55

00.27.04

plaals

2

M40

00.3'7.14

Kerstcross Dvnamica Ylissingen

-

KILOMETER:

33 303

M45 M35 M45 M35 M35

5 en 10 kilometer- 23 december 2007

5 KILOMETER:

31

00.41.19 00.42.20

Sjack Floop

plMts

Monic van Workum

plaaÍs

8 kilometer

33 47

-

26 december 2007

M40 V40

46" AVON Kerstcross Heerlen - 9,764 en 4.860 km 9,764 KILOMETER: Jean Herpers Huub DondeÍs

4 5 6 9 10 12 22 2 36 38 39 40 3 47 51 4

Krist Amo Hanssen Jos

Marcel vafl de Pol cuido Meys Marcel Meens Lara Klaasen

Ivo Vinten Leo Quaedflieg Frank Eisenga Theo Schmeits Ad enne Evers René CleDent

Wim Rutjens Annick Ploumen

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

s.T.B. S.T.B. s.T.B. S.T,B, s.T.B. S.T,B, S.T,B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. s.T.B.

00.34.35 00.48.20

-

26 dec.2007 00.35.i2 00.36.31 00.36.45

00.37.36 00.38.14 00.38.58 00.41.45 00.42.03 00.45.01

00.45.34 00.45.38 00.45.56

00.47.t2 00.4'7.32

00.47.58 00 48 33


57 5 7 7l

H€rman Kremer Monique Borghans Ingrid Ploumen Ben Paulsen

s.T.B. S.T.B. S.T.B.

s.T.B.

4,860 KILOMETER: Leo Kokkelkom

7 17 i5 36 42 4 52 55 5E 9 68 22

00.r8.46

Fred Geilenkirchet

00.20.26

Roger Gillissen Frank Joosten

00.22.31

00.22.34 00.23.44 00.23.48 00.24.59 00.25.35 00.26.06 00.26.55

Alois Pilich Branka Rybakowski Jan Manders Peter Jansen Frans Quaedvlieg

JoseÍe Gijselaers Eric van Theemsche Silvie Rutjens

Danikerbosloop

-

00.49.22 00.50.10 00.56.02 00.58.20

10.5 en

00.2'7.05

00.31.48

2l.l

kilometer

- 6 ianuari 2008

HALVE MARATHON:

11 18 19 20 21 4'7 I O,5

27 41 45 33"

Jan Schwa.nen

Ívo Vinken Sjack Hoop Frank Eisenga PaulJacobs Lenie Jacobs

01.29.3',7

01.34.46

s.T.B.

0r.34.46

S.T.B, S.T.B.

01.34.46 01.35.11

s.T.B.

01.51.41

KILOMETER: Cor van Haaren Branka Rybakowski Jos Duteweerd

S.T.B.

00.47 .45

s.T.B.

00.51.00 00.51.58

S.T.B.

Gillrather Crosslauf - 9.2 en 4.6 kilometer - 12 ianuari 2008

9,2 KILOMETER: Nico Hamers Jean Herpers

2 3 4 5 8 15 l7 18 20 26 31 32 34

S.T.B. S.T.B.

S.T.B.

s.T.B.

Amo Hanssen

S.T.B.

Iwan Theunissen fuchard Thomas

S.T.B. s.T.B.

Sjack Hoop

S.T.B. S.T.B. S.T.B,

.lan Schwanen

Herman Cerards Paul Jacobs

Albert Verbunt Vichy Teeken Wim Ruliens Ronald Smeets

s.T.B. s.T.B. S,T.B. S.T.B. S.T.B.

00.30.40 00.31.06 00.32.56 00.33.00 00.34.36 00.37.25 00.37.38 00.38.06 00.38.38 00.40.32 00.42.05

00.42.t2 00.42.20


Harry Driessen

RUlUltlttl0e w&tKfl&ยงffi

Running/Walking Center Oranje Nassaustr 19 64Il LE HeerlenTel/fax 0 45-57 12009 E-mail:harrydriessen@home.n Website: www.harry-driessen.nl

TIARflYDNESSEN HET,QITN

De speciaalzaak in uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sportvoeding en verzorgingsproducten etc. Voor een individuele loopanalyse kan altij d een afspraak worden

gemaakt Tevens hebben wij altijd veel aanbiedingen in hardloop-, indoor en wandelschoenen.

Sportieve groeten Yan het Running /Walking Team

D

akdekkersbedrijf

Zuiddak b.v. Groot- en klein ha ndel in Tunnelweg 112 6468 EK K erkrade Telefoon:045-5314218 Tefefax : 045-53117 44

da kbedekkin g m ate

rialen

30 iooร kw olileit in dckhedekkingen Bilum incure& kunstol do ken


4,6 KILOMETER DAMES:

I 3

Ellis Jacobs Branla Rybakowski

4,6 KILOMETER HEREN: Leo Koklelkom Frant Eisenga

3 9 I0 11 12 14 16 i7 36e

Tvo

Vinken

Roger Giliissen Co van Haarcn Jos Duieweerd

Alois Pilich Huub Collaris

PWN Esmond Ilalve Marathon

475

Jos Lempers

FaGro

-

Parkloop

-

plaats

plaats

5,020 KILOMETËR:

00.16.34 00.18.45 00.19.05 00.20.00 00.20.03 00.20.55 00.21.15

00.22.2s

21.1 kilometer

-

13 ianuari 2008

S.T.B.

01.38.39

s.T.B.

01.58.03

S.T.B.

02.04.04 02.06.06

2 3

7 2 plaats 14 plaats 4

Ivo Vinken Branka Rybakowski Eric van Theemsche Huub Collaris

Louis Persoons Memorial

134

s.T.B. s.T.B. S.T.B. S.T.B. S,T,B. S.T.B. S.T.B. s.T.B.

9.840 en 5.020 kilometer

Guido Meys

21 44 49 50

00.20.53

s.T.B.

9,840 KILOMETER: Ger Bodelier

l3 25

00.18.04

S.T.B,

-

3536 Iwan de Ploeg 4517 Peggy de Bas 4793 Ineke de Ploeg 12e

S.T.B.

-

-

13 ianuari 2008

M40

00.38.21

M3 5

00.40.25

plaats

M35

00.22.08

plaats

V40 M40 M50

00 25 29

marathon

-

00.26.34 00.2'7.06

13 ianuari 2008

s.T.B.

Hein Bodelier

Midwinter Marathon Apeldoorn

-

I8.5 KILOMETER: Albert Verbunt

294

03.59.36

18.5 km en marathon

-

3 febr.2008

S,T-B-

01.26.22

John Haan

S.T.B.

PieÍe Muij-rers

s.T.B.

Hein Bodelier

S.T.B.

03.25.18 03.40.58 03.51.48

MAXATHON:

107 188 2'73

28" Hardter Strassenlauf Mönchen Gladbach 5 KILOMETER

8

VOLKSLAUI

Roger Gillissen

plaats

2

M45

-

5 kilometer

-

2 febr. 2008

00.21.53


5

KILOMETER:

22

plaats

Herman GeraÍds

Overmuntheloop Urmond

-

l

M50

00.19.36

6.889 en 10J49 kilometer

-

17 febr.2008

6,889 KILOMETER:

2 16 33 33 43 44

Iwan Themissen Sjack Hoop

plaats plaats

Co r van Haaren Saskia Rademakers

plMts 17

Hein Bodelier Jos Duteweerd

1

SeD.

E

Masters I Masters I

plaats 3 plaats 25 plaats 20

D.Masters

plaats 3 plaats 3 plaats 7 plaats 10 plaats 11

Màsters I Masters II Masters I Masters I Masters I

plaats 2 9 4 33 48

D.Mastersl

MasteÍs III Masters I

00.22.36 00.26.26 00.29.36 00.29.48 00.32.09 00.32.20

10,349 K]LOMËTER:

6 15 16 20 21 22 111 115 116 l2l

Jean Herpers

Jos

Krist

Ger Bodelier Rob Riksen

Leo Kokkelkom

LaftKta

ssen

Hein BodelieÍ Esmee van Slageren

Frank Eisenga Frank Vleugels

plaats plaats plaats plaats

Masters

00.34.09 00.35.49 00.36.02 00.36.31 00.37.10 00.40.24

III

00.4'7 .2',7

II Í

00.48.04 00.48.04 00.49.07

D-Sen.

Masters

MasieÉ

Frank Eisenga / Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

oplopend tot 20%

hommertormj 3lla 6431 or ho$ÉÍo€* G{5 528 66 88

ms-ruillrdo.nl

rconrdag op alapraak dondsrdsr 1318 vriFaS f3-18 zabrdag 1G17

op E 0G

rprark

s1903482


l

Verjaardagskalender

Maart 2008

april 2008

Ruben Simons

l4:a r 58

11

Hein Severens Hanie de Kleijn

l1

Mario Collei

53jaar 50 jaar

1?

Ingid Ploumen

37

15

José Entjes

49jat

t6

Kevin Langen Adrienae Evers

21

0t l0

t7 19

I9 20

2t 22 22 23 25 27

30 30

j&r

16:aaí jaar

Jos Simons Sanne Daemen Gerda Ramakem Peter Jansen

jaar 15 jaar 46 jaaÍ

John Borjans

45 jazr 6l jaar

1l

t2 t2 l3

48

601aar

John Hendriks Jo Heinrichs

Bram vaí Heugten Monique Borghans

Astrid Koklelkom

jaar jaar 30 jaaÍ 42:aaí 42 jaaí 13

Miriam

t6 t7

Josette

25

28 30

Oostwegel

Wassen

Rademakers

Sakia

AlbeÍt

2t

36 ià?tr

Roland

15

20 20

19

Hmss€n iljaar Ploeg 54 jàaí Jos Janssen 58 jaar Marlies Koeken 51 jaar Krist Hanssen 37 jaaÍ Jos Lempers 5l jaar Gido meys i-l Jaat Ellie James 58 jaar Danique

Iwan de

14

18 19

49 jaar

Ivo Eykeboom Ashley van den Hork

:ll

05 05 06 07 07 09

jaa.

Maessen

Gijselaers

Sanders Frins Jan Manders Vicky Teeken Paul Jacobs Marcel Meens Aine Driessen Jack Lendfers Jolanda Weitz Dajo

Wiel

47

:^aÍ

40 jaar 43

jà t

69 jhr

44 jaar 16 iaor

52 jaa( 62 jaàÍ 37 jaar

48 jaat 44 jaàí

12laar jaar 42 jaat 60

Aue jarigen vA[ hafte gefeliciteero 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Contributie en lidmaatschap S.T.B. De contdbutie over hetjaar 2008 bedraagt: Recreant :

iidmaatschap zonder wedstrijdlicentie, aanbevolen voor beginners per jaar:

Wedstrijdlicentie:

Licentiebedrag perJaar:

Jeugd:

Eenmalig aaÍr KNAU : Via automatische incasso per maand: incl. basiscontributie KNAU per jaar U bent dan geen lid, maar steunt ooze v€reniging per jaar:

Recreant zaal Begunstiger:

a

€ 48,-

€ i 8,90 wordt afgedragen aan de KNAU, e 66.90 € 22,50

e

6,-

€ 54,€ 30.-

Verder is een eenrnalig be&ag à € 5.70 voor administratiekosten aan de KNAU verschuldigd. Overschrijvingskosten: € 8.50 Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk ofper E-mail te geschieden bij de ledenadminisnatie stbledenadminist.atie@home.nl en wel met inachtneming van de door de KNAU verplichte opzegtennijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindig! blïft niettemin dejaartijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Gespecialiseerd in natuursteen

Voor al uw bestratingen

Particulier & Bedrijven Vrijblijvende offerte Ook herbestraten van opritten

Dorpstraat 58 Landgraaf Tel. 06-51115758


Annendaalloop Posterholt 21,1 en 10,550 km Zondag 20 januari 2008 Vandaag stond weer eens een langere wedshijd op de planning en had ik gekozen voor de ADnendaalloop, hetgeen bij begin van het nieuwe jaar inmiddels een beeíe haditie is geworden. Voor de 10'keer had ik ingeschreven voor de halve marathon. Om even voor 9 uur werd ik afgehaald door de president van de Sm persoonlljk. Met Kirchroadsche Kamavalmuziek reden we naar Poserholt en kwam ik ontspannen aan, dit moest dus wel een goede dag wordm. tn het plaatselijk gemeenschapshuis treffen we weer veel bekende gezichtefl. Onder het genot van een kop koIfie wordeD de doelstellingen onderling in meer ofmiíder overdreven mate uitgewisseld. De ene zoekt het excuus op voorhand al in de sterke witd, de andere is enigzins verkouden en weet anderen waren te lang op de Henensitzung. Nadat we ons in de plaatselijke sporthal hadden omgekleed, vefirokken we richting start en werd even wat waÍm gelopen. Ge)ukkig is de temperafirur met I 2 gr. aangenaam en is het droog. Om I 1 :00 u. wordt het stafischot gegeven en vertrekken de deelnemers van d€ kwari en halve marathon gezamenlijk. De doelstelling was om 1:30 te lop€n en alles wat eronder is, is meegenomen. De eerste kilometer gaat in 4:01 en dat was dus te snel. Bij het verlaten van Posterholt in het open yeld staat echter meteen al een flinke tegenwind en wordt het t€mpo varizelf Iager. Na de dmnkpost, even na 6 km, hebben we de wind in de rug tot aan passeren van de finish voor de tweede ronde. Inmiddels had ik b!' 8 km ook weer blj Sjack Hoop aangesloten en hadden we John Haan weer te pakken. De finish passeer ik op ca. 44 en we lopen nu weer samen richting "Maria Hoop,' We kunnen nu lekker op hetzelfde tempo doorlopen tot azn de finish. De laatste 500 m. is nog even aanzetten en kan ik net onder de 1:29 de finishstreep passeren. Een mooie wedstrijd met veel STB-gehalte zit er weer op. EÍt Sjack bedankl!

Wat overigens ook nog vermeld kan vr'orden is dat de gemeten afstand inderdaad aardig overeenlomt met de werkelljke afstand. Zelfkwam ik met mijn FR op 21,01 km, Rob Riksen had met zijn FR 20,88 km en Jo Schoonbroodt kwam me! zijn Polar GPS op nagenoeg 21,1 km. Daarmee is dus een einde gekomeo aan de discussie of de afstand wel kloptHerman Gerards

Uitslagen Annendaalloop 2I,1 KILOMETERi 8 Jos Krist 9 Amo Hanssen

14 35 37 50 57 76 77 108 ll4 120 122 123 141

Rob Riksen Sjack Hoop Herm Gerards Joh. Haan

Ivo Vinken Pierre Muijrers

AlbeÍi Verbunt

plaats plaats plaats plaats plaats plaats

5

M40

01.17.58

4 9

M35

01.18.01 00.1'7.28

21

4 7

plaats 13 plaats 16

Wim Ru{ens

plaats plaats plaats plaats

Richard Thomas

pla ts23

Ron Fens

plaats 60 plaats 3

Branka Rybakowski Rob Smulders

Lenie Jacobs

4 4 58 59

M40 M40 M50 M50 M35 M50 M60

0t.28.37 01.28.55

PR PR

01.30.31

01.32.09 01.35.44 01,35.47

v35

01.41.41

M40 M40 M3s M40 v40

01.42.i5 PR

01.43.41

01.43.42 01.43.12 01.4',7.33

10,550 KILOMETER:

13 Leo Kokkelkom 29 Ellis Jacobs 57 Roger Gillissen 110 Peter Jansen 113 lan Manders

plaats plaats plaats plaats plaats

5

M40

2 26 28 6

M40 M50 M60

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0,0 0

00.39.41 00.42.50 00.47.28 00.52.12 00.52-20


S.T.B. in vogelvlucht

Imns Roumen heeft er weer een maBthofl opzitten. En wel de CALVIA Mamthon van Palma de Mallorca op 16 december 2007. Dit als ahematief van de afgelaste A73 maÍathon. Ondanks buikklachten en diarree de vrijdag voor de ma€thon volbracht hij hem in de tijd van 4:23uur. Het parcours was niet bepaald vlak en moest 2 maal gelopen worden.

Op 23 dec. Was er weer

een

locatiehaining. Ditmaal uitgezet door Herman Gerards , want John Hendrix moest verstek laten omdat hij wilde proberen om me! zijn fiets een salto mortale te maken. Hetgeen dus niet

luke met gevolg een gekneusde schouder en nek.

Het

in en

parcours rond Komelimiinster had Herm d.m.v. zijn "polscomputer"uitgezet. het

En

klopte precies, 19 kilometer verder waren we weer terug in het mooie Duitse stadje, alwaar we ons de Kaffe mit Kuchen goed lieten smaken.

Dan was er ook op de tweede kerstdag de traditioneie Kerstcross. Het is ve eugend om te zien da! e. elkjaar steeds meer S.T.B.'ers aan deze toch pittige wedshijd deelnemen. Waren er in 2006 zo'n 25 tal a-anwezig, bij deze uitgave waren er ruim 40 aanwezig. Voor uitslagen zie elders in dit blad.

Beginjanuari was weer de nieuwjaarsreceptie van de S.T.B. Ook hier steeds meer mensen die komen toasten op het nieuwejaar. Dankzij de uitstekende catering van Maria en Frits werd het heel gezellig, een echt S.T.B. evenement

!

Dàt onze S.T.B.'ers fanatiek zin biijkt wel uit het volgende. Op de dag vaÍr wekelÍkse baantraining begon het plotseling te ijzelen,. Een gevaarlijke situatie, niet alleeo dat het glad op de baan was maar ook de dt erheen was niet erg aan te ràden. Na wat heen eo weer gebel besloten we om d€ training niet door te laten gaan. W€ belden wat mensen af maff konden uiteraard niet iedereen berciken. Maar'Wim zou naar de baan gaa! om de rest op te vangen. Wat schets zijn verbazing dat er daar nog zo'n 15 mai stonden te trappelen om toch te trainen. Enfin, na wat glibberige rondjes op de baan gelopen te lrebben werd er toch maar besloten om de wame douche op te zoeken en de energie dan maar aan de bar zien kwijt te mken. Een paar weken gebeurde weer zoiets. Alleen was er nu geen ijzel maar een fikse storm dieje zowat yan de baan blies. Dat was nog daar aan toe, maar toen er ook nog e€n fikse regenbui erbij kwam, zou zogge dat m€n het voor gezien zou houden. Niet, dus ! Er werd doorgetraind totdat Wim van der Linden er tussen sprong en iedercen naar binnen stuurde. Over lanatisme gesproken Ml!

&N'


We hadden dit jaar ook een heuse camavalsprins in ons midden. S.T.B. Iid Roland Oostwegel mocht de scepter zwaaien over de winkbullestad

Heerlen De nieuwe prins,

regeerde

als Roland I,

in februari werd ook alweer de start gemaakt met het in oÍde Ínaken vaÍr de Met vereende kachten werd blad en mos van de baan Cooperbaan.

verwijderd, zodat we begin april weer

op onze vertouwde baan kunnen hainen.

Minder prettig was dat er toch weer vemielingen hadden plàats gevonden. Het gehele daklood werd gestolen en het zinken ornament daÍ boven op de punt van het dak stond is ook verdwenen. Wameer zullen we eens eindelijk van dit vandalisme verlostworden, ik denk nooit, helaas. Inmiddels is de hele cooperbaan van een nieuwe toplàag vooeien, zijn alle betomen randjes weer rechtgezet en er is gesnoeid. De baan ligt er weer prima bij, klaar voor de start begin maart. Op 24 februari wzrs er weer een lo€atie-training. Deze keer met een speciaal tintje, Pierre Muijrers werd 60jaar en hij zou deze locatiehaining verzorgen. Hij en Herm Gerards hadden een mooie route u;tgezet grotendeels bij onze oosterburcn. De opkomst was groot zo'n 27 S.T.B.'els verzamelde zich om 9.00 uur bij Pierre erl na 2 uuI eÍr 22kilometer in de benen zat men aan een uitstekeDde verzorgde tafel met koÍfre,hoodjes en vla. En uiteraard "tisdrank". Lenie en Piere badden het prima voor mekaaÍ en werden dan ook de AlbeÍt Verbunt - op zijn bekende manier- bedankt. Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Clubreis Leiden Zondag 18 mei 2008

HEl

Leiden

Na de succesvolle clubrcis naar Hasselt inmiddels weer bijna anderhalf jaa. geleden, gaan we deze keer op zondag 18 mei a.s. oaar de marathon van Leiden. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Er is al contact opgenomen met de organisatie van de marathon van Leiden. We hebben kunne[ regelen dat we gezamenlijk op de diverse afstanden L.unnen inschrijven en dat de starhumrnels thuisgestuurd worden, dus geen shess bii het afhalen valr de startnummers. Wanneer en hoe je kunt inschrijven wordt t.z.t. via E-mail en onze website bekend gemaakt. ( Dus qigt zelf inschrijyen via de site van

maràtho[ Leiden) De wedshijden begiinen al !Íoeg ( vanaf 10.30 uur) en dit betekend dat we die dag vroeg uit de veren

moeten. We vertsek-l@n om 06.00 uur vaaaf Winkelcentrum Op de Kamp en zullen rond 09.15 uur in Leiden zijn. Dan hebje nog ruim I uur om even de benen te strekken en wat in te lopen, w€l nodig na zo'n lange busrit.


.10

iarr Gespecialiseerd in

houtot

eÍr

kitwerkzaamheden

$:n.-"

»so'

Ed

A,àsouwsERVrcE

YwUNEN

Touringcarbedrijf. Ir.Wintgensstraat 3, 6466 NE Kerkrade Postbus 21110,6369 Z Simpelveld Tel. 045-544 44 44, fax- 045-544 17 18 www.taxislangen.nl

Bij de pakken neelzitten ? kom nou .---.

Man oh man

!

H.eters Dornr rrlannenmode Heerlen Geleenstraat 3436 en

L.P.A.J.

Wijnen

Hoofdskaat 328 63'72

ET Lurdgaaf

T.045-53125 65 F.045-533 21 84 M. 06-27 09 L0 70 bouwservice.l.wijnen@home.nl www.bouwservicewijnen-nl

LIA I

I u- Prevoo

Bouwkundig ontwerp & Adviesbureau Manensheide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-51277 959 Fax 043-4592901

Promenade 33 ) Maastricht ( Grote Straat 1&20 S

itta rd

(Molenbeekstraat

12

Vormgeving van uw bouwplannen


De Marethon start om 10.30 uur op de Breestraat bij het stadhuis. Finish

op

de Vismark.

De tijdslimiet is 5 uur en de minimum leeftijd is 2ojaar. Het inschdjfgeld bedraagt; € l9.5o.Licentiehouders en lopers die in 200'l/2008 sneller gelopen hebben dan 3 uur (mannen) en 3.30 uur{vrouwen) mogen in het wedstrijdvak starten De Ealve Mamthon start ook om 10.30 uur bij het stadhuis en de finish is achter het sradhuis op de sfeervolle vismark direct aan het rÀr'ater. De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar en het inschrijfgeld bedraagt € 12.50. Licentiehouders en lopers die kunnen aantonen in 2007/2008 sneller gelopen te hebben dan 1.20 uur (Ínannen) en L30 uur (vrouwen) mogen in het wedst jdval starten.

De 10 kilometer start om 14.30 uul bij h€t stadhuis. De minimumleeftijd is 12jaar en het inschrijfgeld bedraagt € 8.50. Licentiehouders en lopers die in 2007/2008 kunnen aantonen dat zij sneller gelopen hebben dan 00.38.00 min. (mannen) en 00.42.00 min. (!'rouwen mogen in het wedstÍijdvak starten. De 5 kilometer staÍ om 13.30 uur tsr hoogte van het stadhuis. Finish weer op de vismarkt, achter het stadhuis. Er is geen minimum leeftijd om deel te nemen aan deze 5 kilometer. Het inschrijfgeld bedraagt € 6.50 Heb je sneller gelopen in 200712008 dan 00.19.00 min. (mannen) of 00-21.00 min. (wouwen) of heb je een licentie dan mag je in het wedstrijdvak starten.

Kleur: Marathon = blaurv Halve Marathon = groen 10 kilometer = rood 5 kilometer = geel. Deze kleuen komen zoveel mogelijk terug op de qlartnummers. slart\,al«en. wegbewijlering. richtingaanduidingen enz

Tijdsregistratie: De netto- en brutotijden worden geregistreerd door Race Timer. De chip is verwerk in het startnummer en hoeft niet te worden ingeleverd. Wel het staÍhummer onqevouwen op de borst dragen. De geweldige sfeer langs het parcous is aljarenlaÍrg een kenmerk van de Leiden Marathon. Onder andere de vele bands laDgs de route zorgen hiervoor. In 2008 woÍdt extra veel muziek ingezet om zo de loper nog beter naar de eindstreep te brengen.

Ook is de verzorging onderweg uitstekend. Op ongeveer ieder s-kilometeÍpunt is een verzorgingspost met sportdmnk en water. Tussen deze 5 kilometerpuntefl zïn sponsposten opgesteld. Zoals gezegd vertrekken we om I8.00 uur vanaf Op de Kamp en het is de bedoeling dat we rond 20.00 uur uit Leiden weer richting Limburg vertrekken.

De kosten bedragen per deelnemer e 17,- wat betrefi de buskosten, er vanuit gaande dat de bus vol is (50 personen). Daar komt voor de wedstrijdlopers nog het inschrijfgeld blj te weteí € 6.50 voor de 5 kilometer € 8.50 voor de 10 kilometer. € 12.50 voor de halve mamthol en€ 19.50 voor de mamthon.

Eeb je eenmaal itrgeschreyetr en zijn de inschrijvingen verstuurd is restitutie van het inschrijfen busgeld niet meer mogelijk. Begin maart gaan we naar Leiden om een geschike locatie uit te zoeken waar we die dag terecht kunnen. Deze zal uiteraard in het centrum liggen, zodat alles op loopafstand is . ln die locatie kan er ook gegeten en wat gedronken worden. Van te voren kDn je keus maten uit een aantal menu's Deze kosten komen uiteÍaard voor eigen rckening. En als deze dag is zoals de voorgaande clubreizen belooft het weer een gezellige dag te worden.

De komende

tijd zullen wij jullie

steeds op de hoogte houden als er

Íieuwe onha,ikkelirgen

Àjn. Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


" COPY - CENTER - LANDGR A AF" Brunszummerweg 54, ó373 EX LondgrooÍ

tel.lÍu:A45-531769? e-moil: copy-centar-londgroof @home.ni

Voor al Uw: Kopieerwerk Dig. printwerk Komplete afirverking Lamineren en textieldruk Diverse inbindsystemen

hr*"-'roclick' lindruEgen

open: ma:13.3O-17.OO en zst 1O-OO-14.OOu. dinsdag t/m vrijdog: 9.30-12.3O en 13.3O-17.0Ou.


44'

Eurode Abdijcross - de magie van Rolduc - 9,5 en 4,9 kilometer 27

januari 2008

Het was een r.reemde dag, die 27 januai 2008. Er gebeurden geheimzinnige dingen, die niet met logische beredenering te verklaren zijn. Is er meer tussen hemel en aarde? Een afldere wereld die wij niet kennen? Op deze zondag leek die magische wereld door te dringen in de onze. Met onverklaarbarc gebeurtenissen. Dit is een magisch-realistisch verhaal, over zaken tussen de lverkelijkheid en die andere, onbekende dmomwercld. En ohj4 voodat je als lezer af wilt haken: dit is ook een verslag over de Abdijcross.

Misschien is het wel de locatie waardoor er goddeiijke kachten aangesproken worden. De Abdijcross vindt irnmers plaats op Rolduc, waar spidtualiteit, inspiratie en historie elkaar ontmoeten. Waar ooit door kioosterlingen gebeden en gewerk werd, waar edele gaven en hertogen L:wamen, komen die zondag vele mensen bij elkaar om hard te lopen. Kindercn, wedstrijdlopels, recreanten en zelfs een aantal Kenjanen doen er mee. Door de vele onderdelen is er een lang progarnma. Een compiim€nt voor de organjsatie, die zorgde voor een levendige wedstrijddag.

Terwijl we de ronde verkennen, zien en horen tve dat de jeugd van STB goed presteeÍ. Het parcours is det modderig. Ondanks de steiie heuvel eo de vele soorten ondergrcnd meÍ gms, bosgrcnd en stenen is het best snel. Het is bewolkt, maar droog. Zo op het eerste gezjcht dus geen aparte dag. Totdat de trouwe oppas van onze dochter Emoyeni, mijn schoonvader, ariveert. Bestaat toeval eigenlijk wel? Toen hij ,s morgens de hond uit liet, werd mïn schoonvader 'toevallig' aangesproken door een man. Die woeg olhet ver lopen was naar de hardioopwedstrijd. Het tvas Stephan Vandebroeck, een goede hardloper uit de omgeving van Antwerpen- Hij had e€n klapband gekegen toen hij onderweg was naa. de Abdijcross. Had hij die vraag gesteld aan elke wiilekeurige andere Kirchöadjer, dan was Stephan waarsctujnlijk nooit (op tijd) op Rolduc Mngekomen- 'Je kan met mij meerijden, ik ga er ook naartoe, is het antwoord van mij schoonvader 'Leuke vader heb ik, die neemt de concurentie mee' grapt Jearl We spreken een aa..ltal b€kenden tijdens het inlopen en ineens is het tijd om naar de staÍlijn te gaan. Op het mjddenveld van de sintelbaan staat een bonte rij lopers onnstig te wachten. Ik schuif ei ergens t$senin en zie het staafije van Jean tussen de andere koppies vooman. Op het bochtige parcours kan ik hem tijdens de wedstrijd goed volgen. Zoals al ve-.I te lang, verwacht hij voorafweinig van de wedstrijd vanwege die hardnekkige blessules. TijdeÍls de wedstrijd kent hij maar één modus: volle bak voor honde;d procent. Bij de marlnen is het een tactisch gevecht in een sterk deelnemersveld. Jean wordt 14., een goede preslatie, in een mooie tijd van 32.50.

Er lopen weinig vrouwen mee en er is geen onderlinge strjjd, omdat de verschillen te groot zijn. Ik voel &e niet sterk en niet zwak en loop voor mijn gevoel een matige wedstrijd. Zelfs de aanmoedigi;gen en het zien van Emoyeni brengen niks. Wel loop ik op de open stukken slin), achter de rug van eenloper die dit niet zo leuk vindt. De speakers roepen steeds &ijn naam om en dan voel ik weer even de wedstrijddruk. Pas aan het eind€ van de Iaatste ronde kijk ik op mijn horloge. Ik verwacht 40 minuten te zien en er staat 35 minuten. Alweer een wonder! Verast door een sterke tijd finish ik als tweede r,Íouw. Het magisch-realism€ stelt ons voor nog meer \.ragen. Bijvoorbeeld waarom ik op 28 vierkante vlakjes met de naam lnov8 zo goed gelopen Ircb. En ho€ normaal is het eiger ijk om twee Kenianen 6600 km te laten vliegen naar €en wedstíjdje in Kerkade, om daar hooguit 2 minuten sneller te lopen dan de Euopeanen? En als Stephan was gesirad door de klapband en niet de Abdijcross had gelopen en Jean daardoor niet 14' màar 13" was geworden, had dat dan ongeluk gebracht?


Nog een wonder: dagblad De Limburger heeft oog voor de prestaties van de wouwen en stelt me zelfs een aantal vracen. De joumalist raagt naar de bekende weg: of het parcours niet sterk is verbeler4 nu die zwarc heuvel er nog rnaa vier keer in zit en er een vlakker gedeelle aan is toegevoegd. Als hij aan mijn antwoord hoort dal hij die vraag niet heeft gesteld aan de gemiddelde hardloopster, slok zrn pen al snel op het nolitieblokje. Mijn verzuchting, dat er juist zo weinig mooie zware wedstrijden zijn, vind ik de volgende dag uiteraard niet terug in de krant- Maandag is blijkbaar weer zo'n gewone dag, waarop de Iogica het wint van het velrl§sende en onverwachte.

Uitslagen Abdijcross 9.5 KILOMETER: Jean Herpers Rob Riksen Lara Klaassen Ivo Vinken Cor van Haaren 112 Huub Collaris 114 Jan Manders .1.9 KILOMETER: Huub Donders Leo Kokkelkom Kamiel Jacobs Nick Custers Leo Quaedflieg Amick Ploumen Eric van Theemsche B.anka Rybakowski

14 22 12 62 86 9 I3 22 26 32 46 54 56

Lala Klaassen

plaats I plaats 8 plaats 8 plaats 17 plaats 4 plaaÍs 2 plaats

00.32.50 00.35.31 00.38.45

M35 M45

plaats 3

v35

I

plaats I plaats 2 plMts 3 plaats 6 plaats I plaats 9 plaats 2

M35 M40 M55 M60

00.4r. r 7 00.44.16

M45 M40 MSen. M40 M35 V,t0 M40

00.17.16 00.18.03 00.19.21 00.20.10 00.21.13 00.22.33 00.23.32 00.23.44

00.,19.05

00.19.39

v35

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Marathon-Estafette

-

20 april 2008

-

AtletiekbaÀn A.V.O.N.

Op zondag 20 april a.s. zai op de atletiekbaan van A.V.O.N. de

2'

Estafette Marathon worden

georganiseerd. Deze .wedstrijd zal worden gelopen door ploegen van 8 pe$onen. EIke deelnemer vao die ploeg loopt 1000 meter, waama gewisseld wo.dt. Op deze stlize zal de maraihonafstand worden afgelegd op de etletiekbaan. Iedere ploeg moet ook een vaste rcndeteller leveren. Prijzetr zijn er voor de eerste 3 mainen en/of gemengde ploegen en voor de eerste 3 damesplo€gen. Voor elke deelnemende ploeg zal een passende herinnering worden uitgercikt. Voor de deelnemers vaÍl de ploegen zal verzorging en massage aanwezig zí)n. Hel inschrijfgeld bedraagt € 40,- per ploeg en de insctlrÍftermijn sluit op 13 april.

Vorig jaar was de S.T.B. maar met een (dames)ploeg aaflwezig, een beetje magertjes, daar op een normaie baantraining al zo'n 25-30 man/wouw aanÍezig zijn. Dus zouden we in principe al zo'n 3 ploegen op de been kunnen brengen. Maar ook de nensen die normaal nooit op de baan tÉinen zln uiteraard van hafle rvelkom. Schrijfje in, want het is een prachtige happening. Theo Schmeits 0-0-0 0-0-0-0-0-0-0-0


Marathonblues

Wiel Fdns

Herken je dit? waarblj j€ het ene persoonlijke Íecord na het andere liep- In de training was geen duwloop j€ !e lang. Sterker nogje liep ze allemaal spelenderwijs zo'n 5, 10% soeller dan in het schema stond en plake er voor de zekerleid telkens een kwartiede exrra aan. Ook tijdens de baanfahing ging het als een trein: Íuim twee kilom€ter inlopen, alte tempo's op je gemak sneller dan volgens het schema moest. En ook hier voor deed je gewoon voor de lol een oftwee tempo's extra en liep minimaal twee kilometer uit. Als beloning voor aljelloeÍe tiainingarbeid hebje een succesvolle eelopen Je hebt een geweldige bardloopperiode achteÍ de rug

marathon. Misschien net nier de tijd dieje ge!íild had, maar roch een super p.estatie.

Mooi, herkenje dit dàn ook? Komje temg van de marathon en benje

ner in supervorm, beginr de trainer aanje hoofd te zeuretr datje e€n aantal weker niet haÍd mag t'ainen. Man wat d€nk hi.i wel je bent net geweldig in vorm en hebr de tange duxr in de benen- A la,je doet €en beetje water bij de wijo, maar gaat eigelrtik gewoon verder waarje gebleven was: je blijftje lange duurlopen volhouden (wetis\raar niet zo va"ak en zo extseem tang, zo elke 2 tot 3 weken een twee-uurs-loopje) en de baanrraining verleng je niet me€r met de er.a tempo,s maarje loopt de gewone rempo,s een beeEe sneller. Je bent een gote jongen of neisje en kunt op deze mani€r gewoon wat lekkeÍe kortere wedstrijden lopen, hier en daar rog een persoonlijk recoÍd meepakken en straks in de voorbereiding naar de

volgende mara$on (wànt die hebje al in gedachren)

zitje al op een go€de

basis en hoeftje niet zo iang op te

Sup€r, maàr....... hopelijk herketr je dit dàn niet! Je bert inmiddels ongeveer een naand oftw€e verder en het loopt allemaal niet zo alsje gedacht had. Je hebt weliswaar geen blessures, maar om de een of andere reden zijn de lange duwlop€n moeilijker dan voorheen, haal je op de baan je strelheid niet meer en loopje geen pemoontijke records in de wedstsijden. SterkeÍ nog:je gaat lvel trainen en naar de wedstrijden, maar meer uit gewoonte of omdatje nu eenmaal aÈesproken hebt, dan datje er echt zin in hebt. Eisenlljk alsje heel diep in jezelrkijt$ Iagje liefste tui op de bank en liep je helemaal niet meer. Herkenbaar? Jammer, maar er is een gote kaff de je te maken hebr Ínet bet fenomeen dat ik in de klee&amer ooit de Marathon Blues genoemd heb. Iets war eigènltk gervoon ovetuaindheid heet, en waarover het votgende verhaal gaat

Waar gaat het om. Later rve bij het begin beginnen- Je heb een heerlijke p€riode achter de rug waarbï je mer veet piener keihard ge§'aind hebt, zelfharder dan de trainer van je woeg: j€ tempo,s waren hogeÍ dan gerraagd, de duurlopen langer dan ge!.raagd, weer of gëen weer, zin of geen zin: je hebt geen training overgeslagen en tijdens de rusAagen hett je soms voorde zekerheid nog een hersteltoopje ingebouvd ofbenje een uurtje ofrwee gaan fietsen of lvandelen. Cefeliciteerd: je hebt èen sotide fundàmeor g€t€gd voor de MarÀthonbtues. Volgens Var der Marck (2003)

. .

,jn

(mede)ooÍzake. voor overtraindheid:

De manier waarop spoÍ vaak benaderd wordt ,.Veel trainen is goe4 m€er trainen is betef, Met deze gedachte is men is staat om zich net ovefiriging over her optimum van rmining en rust heen te duwen. Dwangmatige gedachtes die voortkomen uit verwachtingsparronen: Kosre wat het kost aan h€t t ainingsschema houden. De atleet (of coach) vindt dat hij zi€h njet mo€r aanstellen. De druk om te presteren is hoog: men wil niet releurstellen etr blijft doorgaan.

o o o

Al

deze denkbeelden komen vooÍ uit het verstand in combinatie met beperkte keínis. Het gevoel wordr echter compleet genegeerd bij deze gedachtes-

Kuipers (1998) op zïn beurt ondeikeDd drje vormen vatr overraindheid: 1) Mechanische overr-aindh€id; hieronder worder klachren verstaan als spierplln etr spierbtessures door mechanische ove.belasiing van bepaalde lichaamsonderdelen. Metabole overtraindheid (overreaching): te snelle spiervemoeidheid bij een koÍduende inspandrg na onvoldoende herstel, welke atuijk vaII de normale reacrie passerd bij het geplande trainingsprogammah normaal Nederd€lands: het loopt dus gewootr et lekker. Over§ainingss],ndroom (staleness): geen plaa.sÈljjke, maar algehele overprikkeling van het lichaam omdat er sprake is van een clronische metabole overuaindheid_ Hierbij tyordt ook wel gesp.oken van ,bumout,. In normaal Nederlands: het ho€ft altemaal nier n€er, je hebr er gaan zjn meer in.

2)

3)

Met die kennls in ons achterhoofd is het nier zo moeilïk om te ku1nen stelten dar de zlvaarte van de tÍ.aining van een dusdanlg niveau dient te zijn datje her moeiietoos gedurende lange tjjd k1mt volhouden. Het mag ie seen


spieÍp;jn opleveren (fase l) en al helemaal geen een vermoeide reactie vooroftijdens de training (fase 2). Het is dan ook niets voor niets dat er massa's wetenschappelijke onderzoeken zijn geweeÍ die hebben geÍesulteerd in tabellen en schema's met daarin opgenomen in welke tempo'§ en met welke omvang je moet tminen. Tabellen die de tainerje teikens weer heeft voorgeschoteld maar waaÍjïje niet aan gehouden hebt. Even een stukj. tainingsleer. Met elke trÀining bouwje een stukje vermoeidheid op. Je lichaam gaat hierop reageren door de vermoeidheid op te heffen en zelfs iets extÉ ie compenseren zodat de straks niet zo snel vermoeid raakt. Je gaat dus supercompenseren: zeg maarje conditie wordt beter. Alsje nu slim traint en speelt met de vermoeiöeiden de supercompensatie zulje dus na elke training een beetje beter worden hetge€n uiteindelijk leidt tot d€ §upewoÍm dieje hÀd.

Figuur l. DooÍ voldoend€ rust te nemen en de volgende training in de supercompensatie periode te leggen zal de §,sieke sraat positiefbeihvloed worden (zwart). In het eeval van te lveiDig mst zal er een negalief effect optredèn (rood). Bron: Van der Marck (2003) de zaak echier uil balans door te veel, te zwaar ofte vaak l€ trainen, dan zul je in het gunstigste geval onvoldoende vooruitgaDg boeken en in het meest ongunstigste gevai zelfs achteruit gaan ofgeblesseerd raken

Trekje

(zie ook fisuur l).. Ler op. hier qaat het nam€l;ik om:Je wordt niet beterdoor de training. maaÍ door de seleqenieid die ie iret lichaam seeft om te suoercomoenseren. Uit bovenstaande blijk dat keÍnelijk een optimlrm tussen 'niel trainen' en 'teveel trainen' ligt, oftewel een optimale verhouding hssen arbeid en rust. Schematis€h is deze relatie h figuur 2 weergegeven. Train j€ te weinig (te kleine pdkkel eilofte lage frequentie van de priklt€l) dan zal zijn pr€statie lager zijn dao mogelijkTrainje opiimaal, dsn zul je op dat moment de beste prestatie l(unnen lev€ren. Deze potentiële prestatie zal alleen maar teniet gedaan 'ryorden dooÍ nog meer ie

Figuur 2. Relatie Prestatie €n rainingsarbeid (\,rij naar

tuetiens,2002)

(te) kleine

IeBlne$óeid (volume x intensiteit) V€nnoedelïk reageerje nu ook met: "Ik ben goed voorui€egaan, dus heb ik goed gelraind". Nee dus. Hier komt het psychologisch aspect om de hoek. Als je gaat traireD naakt ieder mens vooraf een inschatting van

mmelijk

zijn l'unnen (psycholysioiogische mogelljkteden) ten opzichte van de ge\.magde trainingsarbeid. Vervolgens naken we een keuze: we passen de training aan, aan onze mogelijkhedeo van dat moment (w€ lopen dus wat minder hard ofminder ver), of \íe passen ons ingeschatte kunnen van het moment aan en gaan ervoor om de tsajningsarbeid te realiseren zoals we denlcn dax van ons verwachi wordt (we lop€n dus g€woon zo hard en zo


ver als we denken dat we moeten doen).In dit laarste geval leverje een compensaroire inspanning:je teert in op je reseives. Kenmerkend verschjjnsel bij zo'n compensatoire inspanning is dat deze een gevoel van weerstand oplevert datje omwille van de prestatie opzij zet Resultaat van een aaneenschakeling van compeísalole inspanningen is uiteindelijk het terugtrekken ui! de situatie en het psychisch doorsnijden van de binding met de taak (Schaufeli, Bakker, de Jonge, 2003). Kortom: in aóeidstermen loop je tegen eer bumout aan en in de

sportwereld raak je overb.aind. Oh, dit geldt niet voorjou? Ga maar eens eerlijk bij jez€lfna hoe vaak je aan het begin van een training hebt gezegd ik loop vatrdaag màximaal l0 (ofl l, of 12) kilom€ter per uur ofik Ioop mtn tempootjes vandaag op 26 s€conden per honderd. Je was dus aan het fuschatt wat j ouw Ínogeliikheden waren om de training te volbrengen. V€flolgens beginje en loopt de goep waarje mee traht harder dan afgesproken. Je baalt (weerstandl, maar laatje niet kemer etr gaat gewoon mee ícompensatoir'|. Aan het einde var de t'aining bel] je helemaal leeg en besluit dat je dit dus de volg€nde keer niet l,eeÍ doet (wederom weentand). Volgende keeÍ hetzelfde liedje totje uiteindelijk denk jongens loop naar de kI...., ik gawel voor mezelftrairen íteruetrekken).

l-4 geluktis het sold nietvoorjou! Maar goed, we gaan nog even verder. Dan komr de $ote dag: je looptje wedstrjjd. En hierbij zal ieder€en het met me eens zijn datje op die dag absoluut niet voldoei aan de criteria van arbeid leveren dieje langdurig klmt volhouden, ofpresteren naar de prestatie dieje denk a2n te hrmen. Je gaat gewoon tol het gaaije en levert eetr topprestatie. Maar bouwt dus navenant veel vermoeidheid op. Alleen, maak je tijdens die wedstrijd zoveel endorÍine, adrenaline en vooral noradrenaline aan datje na afloop helemaal high bent en het gevo€l hebt de hele wereld arn te kunnen- Je wordt zelfs €Èn beetje overmoedig en denk dat je met nog een b€€tje hader trainen nog veel beter kuflt presteren. Dus Deem je, je ter plekke vooÍ om misschien heel even wat gas terug te nemen, marr er dan weer vol tegenaan te gaan om nog beter te worden. Je lijkt wel eenjutrk man! Even alle gek|eid op een stokje. Je hebt n€t evetr een doel voorjezeifgestetd op een moment dai de dacht dat je vel aankon en het daarmee he€l moeiiijk voorjezelfgemaak on in d€ training inderdaad een stapje ierug re doen. Je hebtjezelfdus lekker verbonden aan de volgende reeks compensatoire inspanningen en daarmee de eeÍste noten vanjouw eigen Marathonblues geschrcven-

he

Niet voor niets rrordt vaNit de trainingsleer arngerad€n om na

een wedstrijd de rijd te nemen om te herst€lten. OveÍ de male en de duur van herstel die je nodig hebt zijn de geleerden het nog niet eens. De advi€zen lopen uiieen van I dag per 5 kilometer wedsaijd tot I dag per kilomeler wedsaijd. Alsj€ dus zo'n b€eije in de midd€n gaat zitten b€tekeni dit datje na een marathon als gauw zo'n i6 dageD rust moet n€men vooraleerje lichaam zover henteld is datje het weeÍ kunt b€lasten.

Het is dus belaíg'ijk datje voorafbij het volle verstand besluit hoe langje na een wedsrrijd gaat herstellen en dal ook zo in je lraidngsschema mo€ren inbouwt

Dit brengt ons bí het laatste deel wn h€t verhaal.

Je bent, net als zo veletr

voorje er veler zullenje nog votgen,

in de val g€topen. Je tijden kloppen niet meer ofj€ kxnt ze nog dechrs me! de gootste moeite halen, je ziD om te hardlopen is weg, je gebruik elke mogelijke smoes om eetr keeÍje over te slaan enje vervolgens hartstikke schL dig te voelen, mjsschien slaapje zelfs wel slecht ofbaalj€ zelfs va.je medelopen. Kortom: jouw colnpositie van de Marathonbl es is voltooid. Realiseerje dan de volgende dinger goed: I Jii be de enige die iouw orobleem kunt oplossen. Overaaindheid laar zich nier oplosseo door een afgemeten periode rustig aan te doen. Herstel kar weken, maÍr ook maanden duren. AccepteeÍ dat en wind je er voo.al niet over op. Besefen accepteer datje ie ver gegaan bent en pas de volgende zaken serieus toe in de b:diningen Er bestaat qeep moetenl Eigenlijk magje alteer maar dingen doet waarje zin in hebt Sckoefje activiieitemiveau terug ror ver onder watje aar denkt te kwme, en voeije hier vooral nier schuldig over. Je kan b€ter vanuit te weinig doen weer rustig opbouwen, dan er week na week achter komer dat je toch weer rustiger

)

2)

a.

b.

azn moet doen.

Dwine ie zelfniet om weer aan de slas te eaan. vanzelf nerken datje }yeer meer aar kan. Siap niei in de valkuil var'de dmad oppakl<en'. c. Laat ie niet leiden door wat andeÍen zeesen (denk erwel overna, maarblljfzelfde baas). Pas het pad naar een bepaald doel flexibel aan, am de siruatie van vandaag. Dat betekent dat alsje er nu anders voorstaat dan loenje het trainingssch€ma maakte,je nuje tminingsschema moet aanpassen. Je kan Je gaat

3)


beter een dag minder trainen dan gepland i.p.v. een dag te veel. LieveÍ een oftwee se€onden lang:zamer door

4)

een bewrste keuze dan tien of Mintig dooÍ overtraining Zo.g voor een aangepast voedingsschema om het herstel te bevorderen (Hermans , 2002). Let hierbij op adequate inname van koolhydraten, vitamines en sporeaelemen!€n.

wetenschappeiijk is iflrniddels meermaal aangetooDd (Rietjens, 2002) dat exÍa rust zeer waarsch ijnl !j k geeD .egatieve efïecten heeft op prcstatie. Kies dus een pad dat altijd binnerje (rysieke) mogelijkheden valt Dit betekert dus ook dageltks bijsturen. Herk€n j€ helemaal niet van h€t verhrrl? Leuk datje dan toch tot hi€r hebt gelezen- Als beloning voorje rijdgeefikje hierondÈr een aantat tips om er voor te zorgen dat je het verhaal niet oveÍ een paal maanden ofjaren alsnog gaat herkennen: Erk€. de saininssbouwsteèn: herstel/ rust. De Ssiologische kennis van nu stelt dal hetstel misschien wel belangrijker is dan een trahing. Kijk maar naar de ongelooflijke pÍestaties van Yvonn€ van Gennip en Marco van Basten. Erken dat ook iii seÍzen hebt. Hou hie.bij de volgende stellingen van Hans SÍijbosch (2005) steeds goed in

l)

2)

je achterhoofd:

ab. cd.

3) 4) 5)

Van trainen wordtje moe. VJn l"ard rdinen sordlje heel mo€. Van ontiegelijk hard trainen wordije ontiegelijk noe. AIsje onti€gellk mo€ benr pr€steerje ontiegelijk slecht. Leer ie eigen er€nzen kennen en herkennen en zoÍg dai je nie! ontiegelijk moe \"ordt. H€b vertrouw€n in war ie doet en in je trainingsschema Maar Iet op: hel is maar een stukje papier dai op een bepaald moment gesckeven is en toen het beste leek te passen bij de situatie die toen gold. Alsje lichaam aangeeft darje meer kan, ga geÍust je gang- Omgekeerq aisje lichaam aange€ft dat het minder aankai\ neem dan ook je

rus!

Luist€r soed mar ie lichaam. Omeen prestatie van formaat neer te zetten moetje soms de lichamelijke signalen neg€ren. Dar is ook zeker nodig, aders zou-je nooit een mamthon uitlopen. Leer echter onderscheid maken tussen signaiea dieje schadeloos kan negeÍen en signalen die aangev€n dat je lichaam niet in orde is- Leer iezelfzo goed mogelijk kennen op de gl€ns vanje kulul€n. Het is nuttig om dagelijks bjj te houden hoejejezelfvoeh (logboekje), eventueèl me! b€hulp van POMS (Profile ofMode State) nagenlijst. Dit heeÈ als voordelen: Je wordt bewuster van je gevoel, war helpt bï interpreteren vaD lichamelijke signalen. Je hebt referentie voor late.- Dtu heefr het meeste effect als ie hiermee begiDt in eergezond stadium, zoàt je 'op papier' relatief snel doorkijgt datje a.an 'hel wegzakken' bent. wees ervan door&ongen dat overtraindheid niet alleen komt van hard u-ainen. Je moet werken en hebt vele andere verylichtingen. Je zult dus keuzes moeten maken die in overeenstemming zijn met watje aar*an. Dit geldl voor het hardlopen, maar natuurlijk ook voor andere activiteiten. Zorg voor adequate voeding waarbij je alle voedingsstolïen in dejuiste hoeveelheden binnenkrijgt (Hermans, ?002). Ah er een chronisch tekoÍi is aan koolhydraten, is de kans op overtraining groot! (Lijners en lijnsters opgelet!!!)- Om problemen tijdig te zjen aankomen h lrel goed om de eedust, ontlasting en ma€- en darnklachÍen te monitoren. Zodm er een vermdering optreedt in het vast pafoon moet je aleÍt

a. b.

6) 7)

zijn. Tot slot weesje er steeds van be$ust dat voor de meesten van ons hardlopen maar een vorm var wije tijdsbesteding is lvaarje geld voor moet betalen in plaals van dat je er iets mee verdiend.

Litemtuul:

. . . . . .

Van der Marck (2003)- Ovenraind,Rer',eved l0januari 2008 van http://www.vandeÍnarck.com./roeien/ Ri€tjens, G. (2002),. Thesis. Prepatikgíot the Olympicr. Maastsicht, UniveNitaire Pers BacL\, F. rlcP-corsTs'r 2r0?, Redieved 10 januari 2008 van http://*1! w. nhsd.nLtsasiso/robestandenft entel.pdf Hennan! J. licP-conge$ ?r02. ReEieved I0 jaruari 2008 van

http:/ Àlnr.mlsd.nyBasiso/o20bestanden herstel.pdf Schaufeli, w., Bakker, A., de Jonge, J. (2003 ). D e prychotogie nn Afieíd en GLzondheid, Houtea. BottÍt. Stafleu Van Loghum Stijbosch, H. (2005). Nieu\rsbriefïriathlonvereriging Triotters nurEner 33, deceínbe( 2005, Uit het werk vdn Hans Sti bosch, Ë|Jl,dhoten-

0,0-0-0-0,0-0-0-0-0-0


Terug in de tijd S.T.B. I0 jaar geleden

Wij schri,ven ianuari, februari 1998. Die maanden stonde, in het teken van de Ger Knàuf MemoriàI. Voor de "nieuwere leden"even korte beschrijving wie Ger Knauf wel was. Ger was een S.T.B.' er in hart en nieÍen. Hij was bestuurslid, organisator van vele evenementen, zelf een actief spofier,de grote animator bioaen de S.T.B. en liethebber van gezelligheid. Hij stierfvrij plotseling injuni 1995. Ter ere var Ger werd er in Valkenburg een Ger KnaufMemorial wandeytdmloop georganiseerd waar toch zo'n ruim 60 deelnemers present waren. Wim van der Linden zei het Eeffend in hst anikel "Van de Voorzittef' over deze Memorial : "Ger was een levensgenieteÍ. Wij h€rinnereD ons hem als iemand die heerlijk kon genieten van wai hjj deed. Laten wij het voorbeeld volgen, voo. hst welzijn van onszelfen de kwaliteit van het leven, dat toch eigenlijk veel te kort is, Maak van elke tild dieje leeft de tljd van je leven. Dan leefje pas echt,,. Roger Gillissen( 01.04.42),Jan Manders ( 01.09.58)en Peter Jansen ( 01.11.27) narnen in dar jaar deel aan de Zevenheuvelen loop in Nijmegen

Huub Donden was de grote winnaar van de 19' KÀpellerbosloop 2007. Ook de Aachener Winterlauf werd goed bezocht door de S.T.B. 'els. Jotur Hendrix was de snelste (01.10.35) gevolgd door Theo Schmeits (01.11.47) en Jos Jansen( 01.13.06) In die pedode werden de meeste wedstrijden in de regio maar door een ktein groepje S.T.B.'ers regelmatig bezocht. Het warcn Huub Donders,Rob Riksen, Piene Muijrers, Jos Kiist en Roger Gillissen dieje toen regelmatig in de diverse uitslagen tegenkwam. Gelukkjg is dit nu ander, bij veel wedstrijden is een behoorlijk contingent S.T.B.,ers aanwezig. Fred Geiienlirchen mochten

wij in deze periode als trieuw lid noteren

Het traditionele Nieuwsjàarstreffen werd in datjaar gehouden in de TcN-kantine.

Voorafgaand aan de nieuwjaarsrcceptie was sr een fikse wandekocht van anderhalf uur en een Íainingsloop georganiseed. De binnenkomende groepen werden feestelijk onthaald door de Sjpaskapel "VeuI Kamauw,, o.l.v Jan en Ria Mulder, waama iedereen zich na de speech van Wim van der Linden tegoed kon doen aan de voorheflelijke brunch waar ook toen al Maria en Frits Fischer vemntwoordelijk voor warcn. Verder was er een grote groep present bij de Halve Marathon van llgmond ,John Hendrix( 0 L26.50) en Frank Eisenga( 1.28.10) waren hier de snellere jongens gevolgd door Jos Duteweerd (01.34..00), Roger Gillissen(ol .3 6.3 0), Jos Janssen(01.40.00), Cor van Haaren (01.48.00), PeteÍ Jaffen, Jan Mairders en Albert Verbunt sloten de rij.

De ziekenboeg werd bevolk door Wiel Frins. Hij was over een (kiezel)steen gestruikeld met het gevolg: een enkelblessrre en daardoor helaas 6 \rr'eken huisarest. Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Nieuwe Leden

$,Ï8, hretvnn nnrte rrelltom! Marina Veldhuizen

Rob Smulders PeeÍdendries J 7 6442 AS B.unssum

Quirien van Son Bingelraderweg I 8

Geb. 23 januari 1967

3 september 1945

Brunssummerweg 26 6173 EW Landgaaf 13 november 1996

Tel.06-52062834

Tel.046-4425887

tel.045-8501775

Robanja_Smulders@planet.n

qvanson@hetnet.nl

645,1 SC Jabeek

I

Jorik Simons Mgr.Boymansstraat 38

Grensstraat 92

6471 VD Eygelshoven

63-74

Geb.4juni

Geb. 24 februari 2001

Sander Vaessen

1996

CT Landgraal

Tel.045-5352506

Tel.015-5312446

Nick Cnsters Haegerhofstaat 6 6269 DP Margraten Geb. l0 okober 1966 Tel.06-41558730 nick.custers@lqlt§.d

Lucas de Kruijter Weegbree 48 6374 RP Landgaaf Geb. Tjanuad 1943

Tel.045-5317172 :

Idekru

Peter Grond Schubertaat 2 6371 LT Landgaaf Geb. 8 december 1968

Tel.06-53804742 peeqee0 I iioranse.nl

Beëindisin g lidmaatschap Chr;stianne Ariaans

iiter@!g!§.q!

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Baantraining Maart 2008 We beginnen alweer aan de laatste maaod op de kunststoÍbaan van

AVON. Het weer heeft tot nu to€ niet €ry meegezeten. ln 2008 hebben we steeds moeten fiaineÍr onder baÍe weersomstandigheden. Eenmaal is de training helemaal afgelast vanwege de ijzel en eenmaal moesten we vanwege stormachtige wind en slagregens voortijdig het kleedlokaal opzoeken.

Ik hoop da! de weergoden ons in maaí wat gunstige. gezind z!jn, want op de 5000m-TEST op donderdag 13 maart moet iedereen natuurlijk topfit zijn. Bovendien zijn een aaotal STBers bezig mei marathonvoorbereidingen. Vooral deze kilometenreters gunnen wij goede weersomstandigheden, weinig regen en veel wind mee, zodat zij hun

voorbereidingsprogramma optimaal kunnen uitvoeren.

Wim van der Linden 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Upstairsloop Watersley-Sittard 2,5 en 10 kilometer 24 febn:ai 2008

Op zondagmorgen togen Peter ( Jansen ) en ik naar Sittard om daar te gaan deelnemen aan de

Upstairs loop op het complex van Watersley (Stichting PepijnPaulus) en het

aangGnzend

natuurgebied Kollenberg. Het weer was lenteachtig en we werden verwelkomd door muziek van een Sittardse kapel met de naam Het HeÍnenieke en door speater Wim van der Linden in de jury-wagen. Deze loop heeft als slogan: Ef,N E{RDLOOPWTDSTRIJD VOOR ECIII IEDERIEN. Deze slogan werd inderdaad in prakijk geb.acht: heel veel jeugd, dames eí heren van allerlei leeftijd eo naiuurlijk een groot aantalbewoners van Stichting Pepijn/Paulus. Ookveel toeschouwers. In de feestzaal was het gezsllig druk met een discjockey, veel muziel! dansoptredens, alles bij elkaar een heerlijke ambiance. IedereeÍ genootMen had diverse lopen gepland: De G-loop: speciaàl voor mensen met eeD handicap. Prachtig om te zien met v,/elk een enthousiasme en inzet zij hun 800 m aflegden. Ook dit maàk loopsport zo mooi. Hier tellen geen tijden, alleen maar plezier van bewegen en werken aan ie zelfuerhouwen.

Hiema kwam een jeugdloop voor basisschoolkinderen. Onder luide aanmoedigingen van ouders en opa 's en oma's werd er volop en met plezier gestreden, ook op 800m. Als voormalig onderwijzer was dit ook voor mij genieten. Kindere, die in de buitenlucht aan sport doen en dazÍ met volle teugen van genieten-

Vervolgens kwam eeí 2,5 km - loop door het natuurgebied Kollenberg . De naam ervan was: try out run.Il zag enkele oudJeerlingen van basisschool Bingslrade deelnemen aaD deze loop-Zouden mijn verhalen over lopen een klein beetje gestimuleerd hebben?

Bij al

deze lopen dacht ik aan de lranse filosoof Jean Jaques Rousseau, die ruim twee eeuwen geleden sckeef: Een opgrceiende mens moet proberen meester te worden over zichzelL De opvoedeÍ moet darrbij helpen. " Ik zag heel veeljongeren werken aan hun meesterschap. Heel mooi.

-

"

Hiema volgde de hoofàloop over vier ronden van 2,5 km. Het parcours over de Kollenberg was landschappeltk prachtig: holle wegen en vergezichten. Zeker in een woege lentezon. Vier keer de helling op vergde veel van de atleien, maar het parcou.E het publiek en de muziek maakten het gematkelijker. Deze loop is me€r dan een

AANR{DER Jan Manders

Uitslagen Upstairsloop 4

Jean HerpeÍs

8

Jos

2'1

LamKlaassen

36 94

Paul Jacobs

109

Jan Manders

116 140

Peter Jansen Gerte Offeringa

Krist

Hein Bodelier

S.T.B. S-T.B. S,T.B.

s.T.B. s.T.B. S,T.B. S,T.B. S.T.B,

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

00.34.12 00.35.35 00.40.43 00.42.28 00.49.39 00.50.49 00.53.01

0i.05.58


Aannemers- en Timmerbedrijf

qftnt**0 -ffiÏ8flï,7' Alfa 147

H de Haan b.v.

htjeopscherp See me,

l

erlelaals: sten€

rug 27

feelme,

Edisonstrad 23 6312

AK

Landgraaf

touchme, Fr.Ererslaan 24 6311 GV Landgraaf

Ié1. O45

- 5itlaa49

drive me. Telefoon: 045-5321088 Telefax : 045-5321128

Autobedrijf / GULF Station / Carwash

kic kke n reclomeproduclies Làndgràaf

Í04'53274m

verkoop nieuw & gebruilÍ le klrs occasiors met BOVAG garantie

inmil mogelijk reparatie en onderhoud van alle merken

APK-keuringen schade-taxaties en reparaties

APK-k uiígsstattutr & werph.t§ KliDnetrd€t*"at95

ontwerp & uitvoeÍing reclameborden

autoíeclame full .oloÍ

AA KliDDeÍ {045)'405 13 58

6343 TeL

GIIrF Stltirn & Cart !3h Hogw€g 78 6367 BG

VoNndad

"IeLíu5>5 151t49

ffi m


Blik uit het venster

AfleY€ring 7: 2 december 2007 was het weer zover. Het was de zondag vaÍl de traditionele Kapellerbosloop. Al sinds 1984 stààt deze wedstrijd op het progràmmà van STB. Op deze dag werd dan ook de 24 e Sjefvan Ooyen Kapellerbosloop verlopen. Al rennend door een modderig en verregend bos schoten mij flarden door het hoofil over de historie van deze wedstrtd en de Leenderkapel. Eind jaren vijftig en beginjaren zestig werd deze Ioop ook al georganiseerd, maar dan wel door de toentertijd vermaarde atletiekvereniging van Schaesberg: R.K .A.S.V. ( Rooms Katholieke Atietiek Veroniging SchaesbeÍg) In die jaren was deze vereniging een ware parel in de Nederlandse sportwereld. Men werd zelfs Nederlands baankampioen. Deze doo. Harrie Scholtes getrainde vereniging telde op haar hoogtepunt mee. dan twee honderd leden. Diverse topatleten uit Limburg versterken de club. Een van hen was de legendarjsche Jan van Uden uit Hoensbroek. Jan overleed begin januari van dit jaar op 65 - jadge leeftijd. Hij was een grootheid in de atletiekwereld, zowel nationaal als intemationaal. Jan werd "ontdekt''door Harie Scholtes eo sedertdien was h(j lid van R.K.A.V.S. Hoe goed Jan was, blÍk uit de volgende cijfers, die ik ií een Postuum in het Limburgs Dagblad las: "In i960, Van Uden is dan achttien, loopt hí de 400m in 47,9 seconden, een nationaal record. Datzelfde jaar evenaart hij erl passalt het nationale record op de 800 m ( 1.50.7) Weer een jaar later snoept hij nog twee tienden van die tijd af. De Wonderboy uit Zuid Limburg zoals de Hoensbroekse atleet liefkozend word genoemd, wacht een

gouden toekomst, zo stellen de kenners. Maar een blessure aan een achillespees maakl een abrupt einde een carrière, die ev€n abrupt begon. " Jan zegt de atletiek niet vaarwel, maar wordt tminer van Unitas.

Hij is eind jàren tachtig ook trainer

geweest van S.T.B. Mij staan nog heel goed de gevarieerde toainingen van Jan op de atletiekbaan in Sittzrd voor de geest. Met o.a.Albert Verbunt en Frank Eisenga heb ik een tijd lang de trainingen van deze vermaa.de atleet mogen bezoeken. Iets om niet snel te vergeten. Training kijgen van zulk een voormalig groot atleet Een waar voorrecht \.oor otrs gew€est, een dierbare herinnering.

R-K.A.V.S. opende in 1959 een aileti€kbaan aan de Willem II -laan. Lielst 6000 mensen omzoomde[ bij de eerste atletiekwedstrijden. In 1961 ben ik zelf bij een wedstrijd op de baafl geweest. Een vriend van mij was lid van AVON en nam deel aan het hoogspringen. Ik kan me de baan dan ook nog perfect voor de ge€st halen. Midden jaren zestig ging een van de beste Nederlandse atletiekverenigingen door allerlei omstandigheden ter ziele en dus ook de Kapellerbosloop. Ik sprak onlangs een kennis varl me, die vertelde dat hij als twaal§arige deze bosloop al had gelopen. Hij was ongeveer drie jaar iid geweest van R.K.A.S.V. 's Zomers trainde dejeugd bij de Willem Illaan en 's wint€rs in de spofizaal van het toenmaligs O.V.S - gebouw van de O.N_ lI - mijn op het Eikske. Met hem ik ook de eerste loop van de STB in 1984 gelopen. lk was toen nog geen lid, maar liep wel veel naast het voetballen. de bazn


mT

VENSTER eens richten op d€ Leenderkap€l en haar historie. Laat ik nu mijn BLIK IJIT Trdens de Kapellerbosloop komen de atlelen er drie ofvier keer langs. D;t is geen makkie, want eerst moet de helling naar de kapel worden bedwongen- Ik weet njet of men dan lijd eÍl energie heeft om ecn blik te }verpen op de kapel en haer hirlorie. Daarom maar bij deze. In de buurt van de kapel ligt de ruine van het eens machtige slot van de familie

Schaesbe.g. De meeste bekende en meest belangnjke graaf was graafJohan Frederik van Schaesberg. Hii was gehuwd met Femanda van Wachtendonck. Deze gxavin had Maria de belofte gedaan voor haff een kapelte laten bouwen. Na

haàr dood beloofd€ Johan Frederik de belofte van zjjn \rouw uil te \oeren. maar wi5r niet op \4elke plek, Volgens de legende was op een lrinterdag het kasteel en zijn omgeving bedekr mer een dik pak sneeuw, behalve de top van de heuvel. Dit was voor de graaf het teken: hier zou de kapel voor Maria mo€ten komen. Dit is ook gebeurd. Waarschijnlijk heeft de bouw plaatsgevonden tussen 163'7 en 164'7. Dus al meer dan drie eeuwen staat het kapelletje daar eenzaam op de heuveltoP. Boveo de deur zie je het wapen van Schaesberg en van Wachtendonck.

In al die eeuwen is het kapelletjes tot op de dag van vandaag vooral in de meimaand, door duizenden mensen bezocht,

Onder de vele l,ezoekers waren in de tlveede helft van de negentiende eeuw ook jaartijks in de meimaand de studenten van kostschool Rolduc. Men ging te voet varaf de abd;j naaÍ de kaPel in Schaesberg. Behalve eten ging er ook een echte bierwagen door twee paarden geÍokken mee om de srudenten ondenveg en ier plelLe \ cn bier re voorzien. in een biografie over de schnjver Lode\,,/ijk var Deyssel ( echte naam Ka.el Alb€rdingk Thijm) las ik de volgende grappige anekdote over de tocht naar de Leenderkapel. Karel had door het biergebruik hoge nood gelffegen. Om aan zijn mede-studenten te lonen wat hij allemaal durfde, plaste hij in de op de rug gehouden hoed van de voor hem lopende prefect. Deze zette de hoed weer op en je beg jpt zijn schrjk en daaruit voortvloeiende woede. De hiladteit onder de studenten echter was natuurlijk goot. Karel kwam e. met een flinke strafvanaf. jaren zestig en zeventig heb ook ik in de meimaand de kapel bezocht en wel als onderwijzer met toente(ijd onderwijzer aan de basisschool in de wijk Gmsb.oek in Heerlen. Op de woensdag voor Hemelvaart gingen we traditioneel met alle klassen te voet naar de kapel om daar de Heilige Mis te volgen- Dit was voor de kindercn een leuk uitstapje, want na de mis was er een picknick van meegebrachte boterhammetj€s en ddnken. En na de picknick konden ze nog een tijdje in het bos spelen, waama de terugtocht werd aanvaard. lk hoor nu nog weleens van oud-leerlingen, dat ze dil als een dierbare herinneíing bewarcn.

ln

de

de kinderen. Ik was

ln de tijd van de Bokkenrijders werd het kapelletje en zijn omgeving volgens de verhalen gebruiLl als verzamelplaats voor de bendes en zou hier ook de bokkeffijderseed zijn afgelegd, waarbij de leden trouw zworen aan de bende. Over bokkenrijders gesproken. Jarenlangs kwam eÍ uit Hasselt een delegatie van de Bokdjklopers om deel te nemen aan de Kapellerbosloop, maar ook aan onze andere wedstrijden van STB. Leon Fels nam steeds een gote groep mee. Omgekeerd ging STB naar Dwars door Hasselt om daar

deel te nemen en w:§ er na afloop een zeer gezellig samenzijn met de Bokijklopers. Mooie herinnering€n voor menig STB-er uit die tijd.


Zoals ik in hei begin yermeldde werd in 1984 de Kapellerbosloop door de STB in ere hersteld en is de wedst jd op weg naar zijn eerste jubileum: in 2008 de 25 e keer. Veel mensen binnen onze STB hebben in deze periode meegewerk1 om deze wedstrijd langs het hjstorisch kapelletj€ in goede banen

te

leiden en

in

stand

te

houden.

In

1989 ben

ik zelf lid

geworden van de toenmalige

wedstrijdcommissie. Wlj organiseerden: De Kapellerbosloop, de Heideloop, de Bergoploop en de uurloop op wat nu Megaland is. Het was een enthousiaste groep onder leiding van Albert Verbunl. Tijdens deze periode is er een v€randering in het parcouÍs aangebracht. Na de staÍt op het open stuk in het bos liepjs vroeger op het onverhard pad langs de bosrand met uitzicht op de Heerlense weg. Door het toenemend aantal deelnemers hebben wij op een geven moment besloten, dat men het brede verharde stuk richtiÍg finish ging nemen. Niet alleen veiliger, maar ook veel fraaier. Het is Íeeds een prachtig gezicht de sliefi atleten aan te zien komen onder een machtig bladerdak als in een natuurlijke kathedraal. Vooral als de beuken prachtige rood-bruine kleuren hebben. die jaren, dat ik het inschdjvingsgebeuren coördineerde, was er nog geen computer in gebruik. Alles gebeurde handmatig. De inschrijflijsten werden door middel van ca.bonpapier gekopieerd en door jeugdige koeriers op hun fieisen snel naar de.jurywagen gebracht, zodat de passerende atleten

In

door Wim van der Linden genoemd konden worden- Spannend was ook om de wimaars en winnaressen van de diverse categorieèn tijdig bekend te kri.jgen. Met vereende kmcht lukte dit iedere keer wonderwel.

Zeer vemeldenswaard is ook

, dat hoofdsponsor Sjef van OoyeD al

deze jaren

zijn bedrijfsruimte

beschikbaar heeft gesteld voor deze loop. Een ideale ligging dichtbij het parcous, maar ook voor de inschrijvingen, omkleden, barfu nctie, onÍnoetingsruimte. Mij persoonlijk staan nog de vele gezellige uurtjes voor ogen na de wedstrijd. "Een perfecte na-zit.',

Op naàr de 25' Kapellerbosloop en naar de volg€nde

BLIK UIT IIIIT ITNSTER Jan Manders

0_0_0_0_0_0_0_0-0-0_0-0-0

Ledenvergadering S.T.B. Vrijdag 14 maart Sportcafé Phoenix

(spoÉhal Terwaerden,Landgraa0

Aanvang: 20.00 uur 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Notulen algemene Iedenvergadering

s.T.B. dd 16-03-2007 l.

Opening door d€ voorz itter Voorzitter AlbeÍ Verbunt opent de vergadering en heet ieder€en van harte

2.

Presertielijst, c.q. vàststelleí stcmgerechtigd€ Ieden Afmeldingen: wiel Frins, Eis Frins, Hanf Ennioga, Sief van Ooyen, Pegg/ Vek, Carlà Willems, He.man Gerards, Ben Paulissen. John Haan, Minam \Yassen, Femle van Heugten, Huub Prevoo, Anny Ketelàars, Dre Krol. Jaques Senden, At Maessen, Henrie Giesen, Louis Cordewener, Huub Weij€nberg, Hein Seve.ens. Jan Vroomen. Ger Schaffiausen, Roland Oostwegel, Frans Roumen, Jan Manders. Hennirn RuEen en Wilrt Rurjefls. De presentielijst wordt g€tekend door 38 peͧonen. alle stemgerechligd.

3.

Mededelingen

Alben meldt dat op 29 april de opening vafl dè CcoPerbaan zal zijn We nemen in het kort h€! progÉmma door-

Vede! geeft Albeí aan dat wij JÀ hebben -qezegd om €Èn deel van de organisatie van de Megaloop (3 juni 20C7) op ons re nemen. Dii omdat her een leuk bedrag voor de verenjsing oplevert en omdat vorig jaar in de jaarveÍgadering lyerd gezegd dat !vè meer aan PR mo€sien doen. Nu ltk dit ons een goede PR kans. Om dit alles te kunnen realiseren zullen lvij een man ofio beschikbaar moet€n stellen. Wij

t.

doen hierbij een beroep op onz€ leden. wiln van der Linden haalt de opening van de nieuwe Avon baan arn die op 7 apm 200l nl zijL Het idee is om met l mannen team en 1 wouwen team deel te nemen aan de rnaralhor die AVON dan op de baan zaloÍganiseren. Aanmelden kan bii Wim. Notulen j aà rvergaderisg d.d. l3 màart 2006 De notulen woÍden zonder op- eL_bfaanmerkingen goedgekeurd.

Jaarverslag secrct!ris 6.

De secrelÀris do€t in het kon veÍslag van de gebeuÍenisseo van h€t afgelopeD j aar' V€ralag vrí de commissies

.

Jeugdconnissie Dick van Pelt geeft in hel kort het afgelopenjaar w€er van

de jeugd. Hlj beginx met d€ minder genomen van Ronald Frins en van Coliete Hanssen- ve.der goede dingen. Ze hebben atàcheid onze baan nog niet af was. Dit heeft jeugd moelen trainen omdat heeft de langer in de ual voorval waren de mateíalen die gebrachtNog een v€rvelend helaas extra kosren met zich mee ve.brand zijn. En het aantal jeugdleden is niet gegoeid. Nu verder met de posilieve berichten. Nikld Tahapa,ry is Nederlands Kampioen geworden op de 60mh. De meisjes D §erden in de compeiiiie 9'van Nederland 2è divisie. Verder had de jeugd veel Limburgse KàmpioenenDe gote clubactie had een betere opbrengst dar 2005. Ook was de schoololvnpiade ondanlc het slecbte weer een groot succes. Het trainencorps is aangewld en we hebben 2 stagiaires. De jeugd staat met enlele atleten op de Nederlàndse rangljjst. En veletr hebben weer de€lSenomen aan de intemationale scholieren ontmoeting itr België. Het pupillenkamp en d€ catering van de

Kapellerbosloop en de Heideloop waretr eetr groot succes. Voor 2OO7 staan er ook wee. vele activiteiten op het programma zoals: de€lnemen aan de NK's en LK's zowel indoor als ouldooÍ, schoolollmpiade, gote clubactie, juniorentamp, diverse competities en de catering van de KaPellerbosioop en mjsschien de Heideloop. Toi slot wil Dick iedereen bedanlden die afgelopetrjam een steentje heeft brjgedragetr om2006 tot zo'n succes jaar te maken, in het bijzonder d€ sponsoren en de oud€rs.

.

Reddctiecommissie Theo Schmeits: ook dit jaar is het clubblad lveer 5 x venchenen in eer oplage van plusmiDus opmep aatr de leden om eens iets te 200 stuks. Veel vaste kopij. Hij doet wed€rom schrijven voor het clubbladHet redactieteam bestaat inmiddels 17 jaar en men is bang om te verzrnden, dus mensen nieuwe ideeënzïn van haÍe welkom. Ook heeft h€t team n.a.v. de voÍige ledetrvergadering er alles aan gedaan om de kosten van het clubblad zo laag mogelijk te houden. Twee jeugdleden nemen een deel van de bezorging voor hun rekeniry en de rest gaat via Postco. Dit heeli een besparing van 30 a 40 €uro opgeleverd. En Wim Rutjens heeli ervoor gezorgd dat er €en aatrtal vaste adverleerders zijn bijgekomen. Theo wil de m€nsen die de vaste kopij verzorgen bedarken, en natuurlijk Els en wiel Irins voor de leule samenseÍkhg \ an algelopen jaar'

€fl

.

Hëi.leloopcommírsie

-1


Marcel Meers wil iedereen die meegewerkt heeft aan de Heideloop bedanl€n, all€s is prima verlopen. Voor de aansraande Heideloop op 12 mei kurDetr parcouÍsvachters en fietsers zi€h melden bij Saskia Rademakers. Verder geeft Marcel aar dat hij de coördinarie van de Heideloop dit jaat voor het laatst zal doen. Zijn opvolg€r vooÍ de volgenden edjties is p€try Nollet.

.

Kapë erbosloopcotnmbsie Theo Sclmeits: d€23' editie was weet een groot succes. Er waren ?90 deelnemers, veel

.

toeschouwers en d€ cateÍing die door de jeugdafdeliDg werd yerzorgd was heel goed. Wimaar RogÈr Smeets had net geen parcoursrecord gelopen. Theo hoopt dat h, in 2008 weer een beroep kan doen op alle mensen die aan dir succes hur steentje hebben bijgedmgen Vmag va! Wim van der LiDden en Ronald Smeets voor komend jaar is ofer iets meer bier maar vooral gekoeld bier aanwezig kan íjn.

Onde oudscommbsie Ast id Kokkelkom m€ldt dat z€ iedereen wil bedanl(en die afgelopen jaar meegeholpen aan het baan onderhoud. Op 24 maart as.zal er wederom een ondeÍhoudsbreenlomst zijn, dii om de baan optimaal in orde te kijgen voor de officiële opening op 29 aprii as. Oproep aan d€ leden om op 24 maart as de handen uit de mouwen te komen steken.

.

Accommodatië.ommissie

AlbeÍ Verbunt geeft àan dat

.

deze €ommissie destijds in het lever is geroepen, om te onderhandelen met de gemeenre over een nieuwe atletiekbaan. Het uiteindelijke resultaat is nu de gerenoveerde Cooperbaan- De accommodaxiecornrnissie kan nu opgeheven woÍden.

Contnbsie clubreizen Theo Schmeits laat weten dat de clubreis naar. Hasselr een goot succes was. STB lvas daar aanwezig met 50 personen. Over de wedsaijd zelfwas iedereen zeer te sp.eken. Hub Dond€rs was de snelste op de 5000meter en Rob Riksen was de snelsre op de t0.000meter. Suggesties voor ditjaar zijn welkom. Liefst wil Theo deze keer naar onze oosterburer gaan. De busreis mag maximaal 2 uur duretr en er moeten diverse afstanden te lopen zijn. Rekening houdend met de vele mensen die Eaar Berlijn eaan zal de clubreis in augustus of in oktober moeren plaatsvinden.

.

Truiners- en beÍgloopcontmbsie

Wim v.d. Linden geeft aan dat het goed loopt. De rainers hebben er geen spjjr van dat de donderdag training naar AVON is gegaan. Het deelnemersaanral is hoger als vorig jaar op de donderdagavond. Er kan nu ook preciezer geraind worden, in december en in maaÍ is er eer testloop over 5ktr georganiseerd. Alle m€nsen die aan beide tesilopen hebb€n deetgenomen zijn vooruitgegaan. De rraining op de baan werpt dus ha"er \ruchten af. Wim wil aIe trainers bedaDker voor het afgelopenjaar. De tainers doen hun werk zeer goed. Iedere week sraan ze paraat er er is zelden ofnooit iemand atuezig. Verdenvil Wim iedereen aanmo€digen om op de baan te komen trainen. Het is goed voorje vooruitgang en niet te veÍgeten het is na afloop altijd heel gezellig. John Hendrik{ meldt dat er nu tijdens de locatie loop, di€ eeomaal in de 4

7.

weken geo.ganiseerd wordt, ook gervandeld kan worden. Leo Kokkelkom waagt ofde zaterdagmiddag b:diring vervroesd kan worder naar I t.00uur. zijn niet veel mensen aanwezig die op zaterdag lopen. We srellen Leo vooÍ om dit rijdeDs zaterdagtriining aan d€ mensen te wagen. Rene Ciemeni geeít aan dar ber is lastig om als beginnend lid je weg te vinden bimen vereniging. Waar moet je j e aansluiter? la welk€ groep kan ik het beste meelopen? Wat moetje kunnen om bij STB te kunnen beginner? De aainingen zulten beter gespecificeerd worden op de website. Wij zullen her oppikken en aainers zullen de traiÍingen specifieker omschrjjven op onze lv€bsiie en in het clubblad. Benoemingcommissies

.

Jos van Spanje, Berr Daemen,

Redactiecommissië Theo Schrneits, Wiel FÍins eD

.

de de

de

Jeugdcont issie Dick van Pelt,

.

Er

Heideloopcohltíissie

tt

Frhs.

Mariàrne Bex, Caroline Raalsrake en

1

vacature.


Adviesbureau YOOr

bedrijven en

wije beroepen

v

er zekerin gss pecialist

Collectieve Werknemersverzekeringen - Ziekteverzuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Transport -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Ilypotheken-Bedrij fskrediet Akerstraat 30 - f,y'.ll IIB Heerlen Telefoon: 045-5740002 Mobiel: 0G290425N Fax: 04Ă­5719930


CoördjnatoÍ: Marcel Meens, parcours: Saskia Rademakers, inschrjjving: Annick Ploumen, tijdÍegisÍatie: Wiel Frjns en Jos Janssen, speakers: Wim van der Linden en Roger Steens, jeugd: Geí'e offeringa

.

Kapellefiosloopcommbsie CoördiDator: Theo Schmeils, tijdregistratie: Wiel Frjns en Jos Janssen, speakers: Wim var der Lindea €n Roger Steens

.

Onde oudtconmissie Coördinaior: Astrid Koklclkom, medewerkers: Frar ( Eisenga, Roger SteeDs, Hein Bodelier Wiel Frins, Huub Donders, Ronald Smeets, Saskia Rademakers, Sabine Krieg, Jos Bex. Carla

Willens, fred Geiienkich€n,

.

Josetie Gijsela€Ís e.a-

Acconxnoddliecommbsie

Dick van Pelt, Jos van Spanje en Albert Verbunt. Na de opening van de baan zal

deze

commissie worden opseheven.

. .

Conxnbsie clubrciz"n Theo Schmeits, Jos Janssen, Albert Verbunt en Eb rrins Trainers- en bergloop coïxnítsie

Voor de senioren: John Hendriks, Ger Bodelier Theo Schmeirs, Wim van deÍ Linden, Leo Kokkelkom, Roger Steens en Frant Eisenga. Voor dejeugd: Bert Daemen, Dick van Pelt en Jos Bex.

8. 9.

Financieel jààroverzicht en balans 2006 De pennhgmeester ge€ft eetr overzicht van de financiën van 2006 en licht deze toÈ- In 2006 is er winst gemaak. Maar met de volgetrde kanttekening, de meer intomsten zijn grotendeels incidenteel en bij de uitgaven kurmen w€ stellen dat de minder uitgave incidenteel zjjn €n d€ meer uitgave structureel zijn Verslag kascontrclecomnissie c.q. goedkeuring door de ledetrveryadering €n d€charge Dick van Pelt heef! samen rnet Sabine Krieg de kas geconholeerd. Beide hebben yastgesteld dat alles in orde is. Applaus voor het werk van de penni.gmeesterDe ledenvergadering dechargeert de perningmeesteÍ-

10. Vastst€ll€n besrotins 2007 Annick Ploumen geeft ujtleg over de begroting 2007. Door de meer uitgaven in 2007 t.o.v. 2006 zullen we in 2007 een verlies hebben. Om de begoting van 2008 sluirend t€ kijgen is het voorstel yan het bestulr om een contributie verhoging voor 2008 door te voeren. De begoling wordt go€dgekeurd.

ll.

Coniributi€ 2008

De begÍoting voor 2007 is goedgekeurd. Hieruit voortvloeiend zai er dus voor 2008 een contributie verhoging komen van 0,50 euroceDt per maand voor de senio.en. De contributie voor 2008 zal dan 48,00 euro worden. Voor de jeugd geldt een contsibutieverhoging var 1,25 euro peÍ maan4 vanat I april2007. 12. Bestuursverkiezing Viclry Teeken wordt door de ledetrvergadering herkozen als secretaris. 13. Rondvraag Hein Bodelier merld op dat de clubkleding voor de volwassenen niet voldoet aan de KNAU eisen (wil shirt met blauw STB logo en aÀl de zijkant een blauwe streep). AlbeÍ VerbuDt geeft aan dat als men nu blj Hany Driessen nieuwe clubkleding koopt deze wel aan de eisen van de KNAU voldoet. De kleding van de jeugd voldoet overigens \lel a.n de eis€n van de KNAU. Dick van Pelt geeft aan dat de Provincie I miljoen euro beschikbaar heeft g€steld. De !ïaag is, wat doet de vereniging hieraan. Het bestuu zal hier achter aan eaan en kijketr ofer voor ons iets in lret vat zit. Wim van der LindeD zegt dat het hem enorm stoort dat er STB acliviteiten worden georganiseerd terwijl er ook wedstrijd€n op dezelfde dag Celop€n worden. Hjj vindt dit geen stijl. wjj zouden h€t ook niei leuk vinder als andere verenigingen eigeD activiteiten organiseren op de dag dat wij o0ze eigen wedstrijden organiser€n. Th€o Schmeiis z€gt dat er alles aan gedaan wordt om €ívoor te zorgen dat dit zo min mogelijt /al gebeuren in de Íoekomsr.

14. Sluiting Àlbert bedank alle aanw€zigen

èn

sluit de v€rgadering om 22. 1 0uur.

\ iclq 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

3-

leeleF, secretaris


Jeugdpagina S.T,B.

Kerstcross Avon Zondag 26 december,2e Kerstdag, maàr geen wilte kersl en dus geen sneeuu op het parcours van de traditionele Kerstcrcss bij Avoni het leek wel een beetje herli! zeker toen het ook nog begon te regenen.

Eigeniijk prima weertje voor een cross, alleen voor de toeschouwers iets minder aangenaam. Maar een cross is er natuurlijk niet voor de toeschouwen. maar voor de atleten die de uitdaging aangaan, en het z['are parcours op de Brunssummerheid bedwinsen. ln vdjwel alie cat€goriën was STB ook ditjaar weer vertegenwoordigd, en ze deden het niet eens zo slecht, want ze paken (nouja pakken...) zeifs een paa. medàil1es. Aan het begin van de w€dstrijd liei KÀi al meteen zien waar hij voor was gekomen; hij liep de hele wedst jd voorin, en had op het laatste stukje nog genoeg rcserve om er fljnke sprint uit te trekken. B!j dejongensjunioren-D b€stond de gootste groep van het deelnemersveld uit STB-ers, die vrijwel allemaaleen mooie persoonlljke prestatie neerzetten. Bij de meisj es j un ioren-D zagen we Bionda de eerste plaats pakten; zij voetbalt tegenwoordig, maar kon het toch niet laten om nog even een cross mee te lopen. De laatste categorie van dejeugd waren dejongensjunioren-B, waar Kamiel opnieuw liet zien dat dit zijn favoiete o8derdeel is. Hij moest slechts één man voor laten gaan, maar pakte op oveÍuigerde wijze de zilveren medail)e. Proficiat voor de prijswinnaars, maar zeker ook voor de anderen die de uitdaging weer aangingen.

Faqro-Parkloop rustig Op zondag 13 januari werd in Beek de toaditionele Fago-ParkÍoop gehoudefl. Het weer was buitenge\yoon goed, voor de tijd van hetjaar, en ook voor de cross in Beek. Meestal is dit een cross met slecht \r€er, regen, kou, en zelfs sneeuw. De bezetting was dit jaar weer minder dan vorig jaar', wat voor een g.oot deel wordt veroorzaak door de oÍgelukkige proganmering van de wedstrijd; iets waar al diverse malen over is geklMgd, maar waar door de organisatie helaas niets aan is gedaan. Met slechts 4 atleten vormden wij toch nog bijr:a 10o% van het deelnem€rveld, dus mogen wÍ rustig spreken van een "rcyale deelname" doo. STB-ers. En als we dan naar de uitslagen kijken.... Die warer een beetje 'ïeÍwarreDd" omdat in !.rijwel iederc wedstrijd meerdere categoriën samen aan de start verschenen. Kamiel deed het opnieuw uitstekerd, en pake bij dejunioren-B de overwinning, terwijl broer Jef bij

dejunioren-D goed was voo. een 5e plaats. de meisjesjunioren-D was er een 4e plaats voor Tessa en e€n 6e voor Anne

Blj


LK Indoor 2008 Na eenjaar van afivezigheid, is het Limburgs Kampioenschap Indoor gelukkig weer helemaal terug. We moeten erwel nog steeds voor naar Disseldorf, maar dat is gezien de prachtige hal die daar lig! geen probleem. De reis naar Dusseidorfis op zich al een mooi iets om de dag mee te beginnen (op zondagmorgen om 07.00....), ditjaar voor de eerste keer in de geschiedenis een hele bus met alleen maar STB'ers. Enkele jaren geleden werden i, de bus van AVON ofAchilles Top enkele plaatsjes vrij gehouden voor een paar STB-atleetjes en hun haine$. Ditjaarzat de STB-bus helemaal vol met atleten, trainers, ouders. begeleiders. juryleden en suppoflers. De stemming vr'as uitstekend, al was er hier en daar een beetje spanning voelbaar. Bij dejeugd die voor de eerste keer naar Dusseldorfging, was er de spanning van het onbekende, terwijl bij diegene die al vaker aan deze wedstrijd heÉft deelgenomen gedachten aan prestaties en tegenstanders meespeelden.

Trainen en begeleiders hadden, zoals iederjaar, hun voorspelling klaar, en gedurende de dag werd regelmatig een blik van verstandhouding gewisseld; soms met een glimlach, soms een beetje bedrukt. En aan het einde van de dag werd de balans opgemaak, waarbij ook ditjaar weer venassende resuitaten uit de bus kwamen. Om iedereen met zrjn of haar prestaties hier te vermelden, is natuurlijk niet mogelijk, en daarom beperken we ons tot de "bijzondere prestaties".

GOUD (en dus Limburgs Kampioen) Nikki horden Nikki versprrngen

Martijn

horden

Zihler

Brons

Ruben kogelstoten

Bas

Nikki sprirt

Kamiei

David

kogelstoten 800 m kogelstoten

En dan natuurlijk Ivo die ook 3e werd op de 3000 m, maar geen medàille keeg omdat er te weinig deelnemers waren. of Sanne die op de 600 m sterk liep, en "op haartardvlees" over de finish kwam, marr daarmee wél 3e werd in haar serie. OfEsra en David die wisten door te dringen tot de finale bij het sprinten. En wat te denten vaÍr Jorik, die niet helemaal tevreden was over zijn eerste wedstrijd, omdat eÍ nog 5 man vóór hem finishden. Dat heeft hij helemaal fout gezien, want hij

wist in zijn eerste wedstrïd 15 man achter zich te houden, en dat is een uitstekende prestatie. En zo kulloen we nog wel even doorgaan, want er werden heel veel mooie prestaties neergeze! van Clubrecords tot persoorlijke records. Er sneuvelden (ofwerden veÈeterd) maar liefst 10 clubrecords, waaronder een paar heel mooie. Zo nam Nikki het clubrecord bij het verspringea over van Yael, en Benedikt op hetzellde onderdeel het record van Roel Kist. MaÍij[ verbeterde 2 van zijn eigen records (polsstokhoog en horden), terwi_jl Kamiel op de 800 m een record van Ivo ovemam. De andere verbeteringen staan natuuriijk allemaal in het oveÍzichi vàn de clubrecords.


AIs afsluiting van de dag was er een bezoekje aan Mc Donald, en omdat erzo goed was g€p.esteeÍd, keeg iedereen een "ijsje van de zaak" ais beloning. Behalve een compliment voor dejeugd, natuurlijk ook een bedankje aàn de ouders die meegingen om te helpen metjureren, begelciden en aanmoedigen. Opnieuw lieten we zien dat Sm méér is dan een goepje Íennende kinderen, maar een gezellig clubje dat ook ;n staat is om mooie pÍestaties neer te zetten. Ook nu weer zeg ik hetzelide als aldjd, en het lijk wel het motto van STB: We hebben ons uitstekend geamuseerd, eD krjken weeÍ terug op een geslaagd en gggglllg Limburgs

Kampioenschap.

Abdiicross: lekker rveer en goede prestaties Zondag 2Tjanuari, tijd voor de Abdijcross in KeÍkmde. Voor STB-begdppen een beetje matig bezet want we hàdden slechts 7 deelnemers. Dat lag niet a-an he! weer, want dat was heerlijk; zeker als we kijken hoe het weer normaxl is tijdens deze cÍosswedstrijd. Nee, dat kwam doordat sommige jeugdleden al eerder op de dag hadden meegelopen tijdens de scholierenlopen, terwrjl ook een fliflke afuaardigjng in Groningen was, om deel te nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen Indoor. Wie was er rvél? Bij de pupillen zagen we Kaj Stevelmans, inmiddels een bekend gezicht tijdens de wedstrijden in de regio, als eerste over de streep komen. Helaas had de speaker geen staÍlijs! en wist nietwie deze snellejongeman in STB-kleuÍen was: als Kaj zo door blijft gaaa, zal dat wel veranderen, en weten ze zijn naam straks ook wel zonder startlijst. Bij de D-meisjes zagen we Ann€ en Tessa (zoals altijd) met een smile over de finish gaan. na eeo goed gelopen rvedstrijd. Blj dejongens-D wist David een 5e plek te pai{ken, terwij I Jefen Jeroen daar niet ver achter zaten. Daama was het tÍd voor het échte werk Kami€l die een uilstekende wedstrijd liep en een mooie 2e plaats verdiende; ik denk dat "verdiende" hier \vet op zijn plaats is, want e€n parcours als dat in Kerkrade, en dan over een alstand van 5 km is niet niks. Helaas geen podiumfoto van Kamiel, maar $el een compliment voor deze 'nooie prestatie.

Het was weer eezellig in Groningen En niet alleen gezellig, maar ook best wei spannend boeiend en leeftaam. Het wàs in ieder geval een lang weekend, want na een laage reis op vriedag, was het tijd om 1e sporten, waarbij de onderdelen over 2 dagen waren versprcid. Prestaties waren er oob waaronder een parr hele mooie, en ook sommige een beetje minder dan verwacht, ofgehoopt. Dat is bij dit soort wedstrijden wel vaker het geval, want alsje deelneemt aan een wedstrijd vr'aarbij de toppes uit heelNederland komen, zijn de prestaties nanlurlijk ook op een ander nireau dar rijdens *edstrijden in de regio. Tijdens de wedstrijden waren de ujtslagen vrij snel op intemet te vinden, en dat werd natuurlÍk door diverse mensen die de reis naar Croningen niet maakten, op de voet gevolgd- Ofschoon de sfeer en de spanDing alleen voelbaar is alsje bij dit soort wedstÍijden langs de lijn staa! is het ook best spannend alsje de uitslagen vanachterje beeldsch€rm L:unt volgenToch is er ook ditjaar een uitschieter, en dat is Nikki. Op de rraag hoe laat iedereen thuis zou zijn, antrvoordde Dick op wijdag: "we zijn op tijd thuis, behalve als Nikki het goed doet op de hordsn, want dan is de finale pas op zondagavond om 19.00". En als we dan zouden vragen of het erg is om laat thuis te komen-..... We herinneren ons nog hoe Nikki in 2006 het goud pake op de horden, en zagen rnet spanaing uit naar haar wedstrijd op dit onderdeel, ditjaar. ln de serie's pakte ze een 4e plaats, en in de halve finale schoofze zelfs op mar een 3e plaats. Toen was het natuurltk afuachten, en de klok in de gaten houden. Even na 19.00 was er hettelefoontje uit Groningen: "llikki 4e, diehonderdste seconde achter nummer 2". Natuurlijk was opnieuw winnen mooi geweest, maar deze prestatie, met eenPRvoorNikki is natuurlijk ook geweldig. Jos van Spanje

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


KALENJI, het exclusieve Decathlonmerk voor running en walking, maakt het plezier van hardlopen voor iedereen toegankelijk.

Beginner oĂ? pro, de producten brengen elke hardloper datgene waar het uiteindelijk allemaal om draait: lopen met plezier.

alEr.)i Find your rhYthm, enloy Your run ! De naam KALENJI is afkomstig van een stam uit de Keniaanse loPen h oogvlakte, voor wie

een levenswijze is'

www.kalenii-running com EtrC L] SlEF

BLJ


STB Clubblad 2008 nr 1  
STB Clubblad 2008 nr 1  
Advertisement