Page 1


Jaargang 22 't

-

mei2007

-

nummer 2

eSTaBletje is het clubblad voor de leden van a-v. Sport en Trimclub

Brunssummerheide Het clubblad verschijnt 5

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkers: Uiterlijke inleverdatum

í#\

kopij

r

per

jaar

Theo Schmeits, Gravenweg 56,6471 VZ Eygelshoven 045-5352003 /0651296017 t.schmeits@home.nl - Wiel.Frim@.planet.nl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins 5

juli

2007

íto*r

Sport en Trimclub Brunssummerheide

\f'"

"rÍ;'"

Voorzitter:

Albert Verbunt Tel.: 045-53 14854

Secretaris:

Vic§ Tel.:

Pennin&leester: Aleemene

Zaken:

(vice-voorzitter)

Leden:

Teeken M5-5712812

Ploumen Tel.:06-10897824 Ànnick

Jos

Tel.

Janssen :043-4591995 Eisenga 0G44996122

Frank

'lel.:

20

Kerkraderweg 6372 TZ Lrndgraaf E-mail: alberwerbunt@rranadoo.nl 6417 VS Heerlen Ovidiusstraat 51 E-mail: stbsecretariaat@wanadoo-nl

Eygelshovenerweg 13 6374 I(B Landgraaf E-mail: annickploumen@home.nl 6343 CV Klimmen Schepenbank 22 E-mail: ios-annv janssen@r anadoo.nl

69

6372 ND Landgraaf Koempel E-mail: fiank.eisenea@iome.nl

214

Ilaemen Tel.: 045-5353177

Aan de Put

Ledenadministratie: Frank

Eisenga Tel.: 06-44996122

Koempel

Jeusdsport:

Dick val Pelt Tel. : 045-5325803

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf E-mail: dickvanoell@rvanadoo.nl

Bert

Website

STB

69

6372 ND Landgraaf E-mail: stbledenadministratie@home.n.l

http://www-avstb.nl

Postadres:

Ovidiusstraat

Bankrelatie:

Rabobank Landgraaf rek nr. 172433975 t.n.v. Petrningn eester S.T.B. Eygelshovenerweg 13

Adverteren:

6373 VT Landgraaf

E-mail: bertdaemen@home.nl

5l

via redactieadres. adverteeÍders ontvangen het clubblad gratis

6471 VS Heerlen

6374 Y,B l-aÍÀgÍaaf


Train in gen zo merseizoen 2007 DAG

TIJD

PL.dATS

Uau"a"g

18.30

Cooperbaan

Duurloop I uur

Maandag

18.30

Cooperbaan

Duudoopluur+l0kmiu

Frank Eisenga

M;rdrg

19.15

Sportzaal Kakert

Conditietraining

M*;o Mo"nén

Oi*aag

18iö

Cooperbaan

lntervaltraining

Gér Boàelier John Hendrix Theo Schmeits

Woensdag

18.30

Cooperbaan

Duurloop 1.15 uur

Albert Verbunt

woènsdag

18.30

Cooperbaan

Pupillen A,B,C, 1 uur

Jeugdtrainen

Woensdag

19.30

Cooperbaan

Junioren 1 uur

Jeugdtraiaers

Donderdag

18.30

Cooperbaan

Baantraining

Wim v/d Linden

TRAII{ING/GROEP

*

BEGELEIDER

l2km/u

VnJe trarnrng

Theo Scfuneits

n;jo,g

l

bio

Cooperbaan

iatàdag

ro.oó

Zaterdag

Vrije training

Cooperbaaa

I uur Pupillen A, B.C I uur

i 1.00

Cooperbaan

Jrmioren I.5 uur

Jeugdtrainers

Zatàda

17.00

Exdel, Landgraaf

Zondag

8.30

Cooperbaan

Duurloop

Duurloop

1

Jeugdtrainers

uur

Leo Kokkelkom Roger Steens

Duurloop 1.15 uur

John Hendrix

Theo Schmeits

Inlichïingen over trainingen: W'tm vld,Lnden tel. 045-5217013 E-mail: wlinden@brunssum.net Jeugd: DickvanPeh tel. 045-5325803 E-mail: dickvanpelt@rv-anadoo.nl

Contritrutie en lidmaatschap S.T.B. De contributie over het jaar 2007 bedraagt: Recrsant

:

Wedstrijdlicentie:

Jeugd: Begunstiger:

lidmaatschap inclusief basiscontributie IG{AU : € 42.Licentiebedrag a € 18,60 wordt afgedragen aan de KNAU, Inclusief lidmaatschap en basiscontributie KNAU per € 60,60 Eenmalig aan KNAU (basiscontributie en wedstrijdlicentie): € 22,50

iaar:

maand:

En via automatische incasso per U bent dan geen lid, maar ontvangt wel het clubblad en U steunt onze vereÍrigi"g, perjaar

4,75

€ 30.-

Verder is een eenmalig bedrag à € 5.60 voor administatiekosten aan de IGIAU verschuldigdOverschrijvingskosten naar andere vereniging: € 8.30

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadminisu-atie stbledenadministratie@home.nl en wel met inachtreming van de door de KNAU verplichte opzegtermijn van 6 weken, dit wil zeggen 6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigl blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd 0-0-0-0-0-0-0-0-0-G.0


Van de voorzitter

Met trots mogen

wij

terug kijken op

een

geslaagde heropening van onze cooperbaan. Het was een gezellige en goed bezochte S.T.B.

activiteit Veel genodigden en S.T.B ers hadden zich de moeite genomen om het resultaat yan het vele werk te bekijken. De K.N.A.U. was zeer goed vertegenwoordig, en hadden daamaast ook een enorme verassing in petio, voor Jos van Spanje, Jos werd onderscheiden met de waarderingspeld van K.N.A.U- Dit als enige in Nederland zonder lidmaatschap van de K.N.A.U. Verder ontving de club de officiële K.N.A.U.vlag Dejeugd was zeer goed vertegenwoordig, waarbij zij ook een geweldige demonstratie gaven van hun kunnen op diverse disciplines. Ik wil nogmaals iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de renovatie van de

cooperbaan. Wij er nog niet, er moeten nog diverse zaken worden afgehandeld, dus binnenkort volgt er weer een oproep voor hulp op de cooperbaan.

Afgelopen periode is gebleken dat als er zaken gedaan moeten worden er altijd voldoende leden zijn die de uren van hun wije tijd in onze club willen steken Zo ook Petty Nollet, die de komende jaren als opvolger van Marcel Meens het coördinatorschap van de Heideloop op zich neemt. Klasse Petty en ik wens je dan ook veel succes en Marcel alvast bedanld voor het vele werk bij de Heideloop. Maar zoals dit bii onze club hoort komen er weer nieu\rye activiteiten. De Megaloop, een nieuw evenement, georganiseerd door de stichting megaloop waarbij het wedstrijd gedeelte in handen is van S.T.B. Neem eens de moeite om de site wra-w.czmegaloop.nl te bezoeken om een indruk te krijgen van deze mooie wedstrijd. lvlaak in ieder geval reclame bij familie vrienden en bekenden, voor deze loop, ik ga er vanuit dat Ieden die niet helpen in ieder geval deelnemen aan de wedstrijdIk heb op dit moment nog 8 wijwilligers nodig als parcourswachter, graag melden bij de voorzitter. De bergloop en de clubreis. Het b€stuur overlegt op dit moment m€t de commissies, gelet op de vele activiteiten die nog voor de zomervakantie plaatsvinden, om de bergloop of eventueel de trappenloop te verplaatsen na het najaar en de clubreis naar het voorjaar van 2008. Zodra het bestuur hierover heeft besloten zal ikjullie zo spoedig mogelijk laten weten. Sponsoring. Onze hoofdsponsor Sjefvan Ooyen heeft zich wederom bereid verklaart om voor de leden een T-shirt te sponsoren, Wij zijn met diverse leveranciers in onderhandeling . Zodra dit is afgehandeld zullen wij dit via een schrijven dit aan jullie bekend maken..

Albert Verbunt. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Aannemers.- en Timmerbedriif

0{r§l**&

'mÏiHXt-

H de Haan b.v.

Alfa 147

Zetje op scherp §ee me, Edisonstraat 23 6372

AK

feelme,

Landgraaf

touchme, Fr.Erenslaan 24 6311 GVLandgraaf

driveme, Telefoon: 045-5321088 Telefax :045-5321128

Tel. Otl5. 5818449

Autobedrijf / GIILF Station / Carwash

kic kke n reclomeproduclies tandqraaf Í U*53274§

ve*oop nieuw & gebruikt le klas occasions met BOVAG garantie inruil mogelijk reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen schade-taxaties en reparaties APK-Leuringsstation

& werphats Ktio[reDd€rse'aat95 6343

.vIf')

^-.rr (G

AA Kliromen

Tel{045}405

13 58

GULF Stetbn

& Carwash I{ogeweg 7E 6367 BG Voercndaal Tet ( 045)5 75 I ,149

r §


19" PARELLOOPBRUNSSUM Zondag 1 april 2007

De Parelloop is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerde loop. Dit bleek weer toâ‚Źn ik op maandag morgen na de loop het sportkatern van de Volkskrant onder ogen kreeg.

Zoals gewoonlijk begon ik eerst aandachtig het voetbalgebeuren van het weekend door te nemen. Hiema keek ik nog even naar het andere sportgebeuren. Opeens viel mijn oog bij de rubriek atletiek op een titel in grote letters: Zes seconden te langzaam voor premie van veertig jaarsalarissen. Mijn aandacht was getrokken. Een interessant citaat volgt hier: "Voor Keniaanse begrippen is het prijzengeld hoog. Op het platteland is een maandsalaris ongeveer 50 euro. ln Brunssum leverde de eerste prijs 10 maandsalarissen op en de tiende plaats nog anderhalf maandsalaris. De winnaar Kogo bleef met zijn eindtijd van 27 .07 slechts zes seconden van ruim 40 Keniaanse jaarsalarissen af. " (de premie in Brunssum voor het verbreken van het wereldrecord was 25000 euro ).Toch imponerend om dit te lezen. Ik zelf bleef met een netto-tijd van ongeveer 48 minuten "enkele lichtjaren 'aerwijderd van 40 Keniaanse jaarsalarissen, maar ik was toch een meer dan tevreden loper in Bnrnssum. De Parelloop is inderdaad een parel in de Nederlandse loopwereld: mooi parcours, goede organisatie, veel publiek, leuke spasskapellen en meestal zonovergoten. Ook bij de 19" uitvoering. De loop danlt zijn naam aan het feiq dat Brunssum zich in vroegere tijden profileerde als "De parel van de mijnstreek", met zijn heide, vijverpark en Schutterspark. Er was yoor het publiek een breed scala van lopen te bekijken, voor elk wat wils. Dit maakl deze loop ook zo aantrekkelijk en levensvatbaar. Voor mij was het weer genieten van de loopsport in al zijn facetten. En met mij voor duizenden anderen, ongeacht hun leeftijd. Jan Manders

Noot redactie:

Dat Saskia

de laatste tijd in een blijkt hier weer bij deze

Rademakers

bloedvorm steekt Parelloop.

Zij veroverde een tvr'eede plaats op de 5 kilometer achter Petra van Tongeren in een persoonlijk record van 00.20.35. Sjack Hoop liep voor de eerste keer onder de 40 minuten grens. Hij won de strijd van Herman Gerards en John Bom en klokte een tijd van 00.39.46, een PR. Saskia en Sjack, proficiat met deze prachtige prestatie !


Uitslagen Parelloop

5 K]LOMETER BUSINESS R[,IN DAMES:

I 2

Petra van Tongeren Sakia Rademakers 5 K]LOMETER BUSINESS RUN FIEREN: 2 Ger Bodelier 22 Peter Deceuninck 49 RenĂŠ Clement 50 Hein Bodelier 56 Chris Hanssen 71

225

Theo Schmeits Hans Ypma

5 KILOMETER: Bas 11s Alois

47

134 138

158

t72 180

Nicaise Pilich Carla Willems Branka Rybalkowski Josette Gijselaers Huub Collaris Roger Gillissen Nicole Meekels Adrie van den Burg

179 470 IO KILOMETER TOPRUN: Jos Krist

65 70 73

Rob Riksen Ger Bodelier

plaats

s.T.B. s.T.B.

00.17.00

S.T.B. S-T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.19. r 8

14

plaats5

KILOMETER BUSINESS RIJN DAMES: Femke van fleugten IO K]LOMETER BUSINESS RLIN T{EREN: 3 Ad Diederen 10 Sjack Hoop 26 Leo Quaedvlieg 10 K]LOMETER: 30 Peter Deceuninck

00.20.17 00.20.35

S.T.B.

plaats 5 I plaats 5 plaats 7 plaats 10 plaats 81 plaats 86 plaats39 plaats 156

plaats plaats

PR.:

12 13

00.21.04 00.21.07 00.21.08 00.21.54 00.29.24 Sen

WetI

00.18.56 00.22.14 00.22.58 00.23.15 00.23.50 00.24.36 00.24.45 00.26.50

Vet I

00.3 5.49

Vet I Vet I Vet I

00.3 5.30

Vet.I

WetI WetI WetI Vet

II

Vet.I

00.35.41 00.36.06

1O

3

53

54 61

67

t26 132 t3'7 181

182 183

201

232 261.

ll). 352

Herman Gerards John Bom John Haan Henk van 't Land Herman Kremer Bram van Heugten Pierre Muijrers Frank Eisenga Ed Doveren Wim Rutjens Eric van Theemsche Egon Borghans Monique Borghans Jan Manders Peter Jansen

Bert Vanthoor

S.T.B.

00.49.22

s.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

PRI

00.37.23 00.39.46 00.43.52 00.39.34 00.40.31 00.40.34 00.41.10

00.4r.25 00.43.46 00.44.46 00.44.55 00.45.56 00.46.06 00.46.27 00.47.01

00.47.56 00.47.57 00.48.36 00.50.19 00.52.13 TS

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Estafette Marathon Z,aterdag7 apri2007 AVON - Heerlen

Op zaterdag 7 apnl2007 rijd ik naar de atletiek baan van Avon in Hoensbroek- Het voelt een beetje weemd om op klaarlichte dag naar Avon te rijden gezien ik deze route alleen maar rijd in het donker, in de winter voor een baantraining op de donderdagavond. Vandaag is de officiële opening van de gerenoveerde atletiekbaan van atletiekveÍeniging Avon. In het kader van deze opening start om twee uur de marathonestafette. Teams van acht personen nemen deel aan de estafettg waaronder het darnesteam van STB: Gerte, Brank4 Yvonne, Femke, Saskia, Vic§, Amick en ik. Wij dames hebben ons natuurlijk afgelraagd waar is het herenteam van STB of waar zijn de hercnteams van STB? Dat zou toch nog gezelliger zijn geweest?

Gelukkig waren Frank Eiseng4 Theo Schmeits, Roger Smeets etr Wim van der Linden wel aeu;twezig om ons dames aaÍl te moedigen; waarbij Frank tevens de firnctie van rondeteller, Theo de fimctie van fotograafen Roger en Wim de fimctie van speaker vervulden' Om twee uur begint de wedstrijd en Gerte mag starten. Als oud-sprintster mag ze net als alle andere starters vaÍr de andere teams elftronderdvijfennegentig meter lopen in plaats van duizend meter. De overige af,standen zijn dan alleen maar korter voor onze ex-sprintster! Wij teamgenoten weteo natuurlijk dat Gerte zich overal doorheen worstelt, Gerte wor& afgewisseld door BrankaOngestoord, maar wel begeteid met muziek legÍ Branka haar kilometer af. Branka kan het estafette stokje weer aan Gerte overgeven. Als Gerte en Branka om beurten vijf keer een kilometer hebben gelopen, kunnen Yvonne en Femke elkaar afirisselen. Gezien Yvonne geen idee had van haar eigen kilometertijd van de donderdagavondtraining (trainen net onderje omslagpunt) besloot ze alle kilometers gewoon maar full spe€d t€ gaan. Je hebt toch het hele Paasweekeind om te herstellen- Femke met blessure, heeft heEelfde beleid als Yvonne: snel doorrennen want dan is de blessure snel weer ontlast. Van een blessure kun je natuurlijk la§ hebb€n met en zonder inspaoning. Vervolgens konden Saskia en over de baan racen.

Vic§

het estafette stokje van elkaar gÍum ovememeÍr en beurtelings


Hier moet ik verklappen dat toen de estafette een half uurtje bezig was, ik vernomen heb dat Saskia jolige gedachte heeft gehad om de tijdregistratie-klok te recetten. Gedachtes als ..kom ik nu in kant?" en "krijg ik dan een stadiumverbod opgelegd?" kwamen in haar op.

de de

Gelukkig voor atletiekvereniging Avon kon onze Sas zich beheersen en besloot ze alleen maar met kant te willen behalen, namelijk snelle wedstrijdresultaten.

positieve zaken de

Annick en ik besloten maar eens te gaan inlopen. Saskia en Vic§ hebben namelijk voordat ie het weet ieder vrjf kilometer gerend. Even denken, ik mag niet te snel beginnen en niet te langzaam. Ik moet gewoon maar starten. Tweeëneenialf rondje op de 400 meter baan is toch wel lang. Het eerste rondje zit erop. Annick is aan de beurt. Ik mag herstellen. A-nnick komt er al weer soepel aangelopen en ik mag weer een kilometer afleggen. Voordat ik het weet heb ik mijn vijf kilometers erop zitten. Dan heb ik een lange pauze. Annick rent haar laatste kilometer en Femke mag haar zesde kilometer lopen. Vewolgens mag ik mijn zesde en daarrnee de slotkilometer lopen. Alle andere teams zijn al binnen maar het STB-damesteam komt dan toch nog binnen onder de 3 uur en 2 minuten. Hier krijgen we een mooie beker voor. we zijn namelijk het eorste damestea:nl (ook het laatste, maar dat is fliuw.)En wie weet lopen we volgend jaar wel als team onder de 3 uur waarbij we vergezeld worden van één of meerdere herenteams van STB. Pettie Nollet

,-

... .. ' ',

''*,...,.*,.

-

.

Gekoppeld aatt deze marathön estafette was een poging van een team van Runnersonly ( een combilatie van jong talenwolle atleten van AVON en Unitas op de midden- en lange afstand) om het wereidrecordtijd van de marathon ( 02.04.55 Paul rergat) te verbreken. Dit wil zeggen dat elke loper van het team Rrmnersonly I gemiddeld zo'n 2 min 57 per kilometer moest lopen. Na 20 kilometer had men een kleine voorsprong opgebouwd en deze werd gestaag opgebouwd tot een eindtijd van 02.02.20 uur.

Het team van Runnersonly 2 werd voortreffelijk tweede, hierin liepen onze s.T.B.-leden Ivo Eijkeboom en Bas Nicaise

Uitslagen Estafettemarathon Heren en gemengde teams: Rurmersonly i 02.02.20 1

2

Runnersonly 2

4

4234.56

5

AVON senioren AVON junioren

6

Run Ship

02.58.t7

KilometeÍtrappers

Damesteams:

1

S,T.B.

03.01.54

02.17.54 02.27.20

Theo Schmeits 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Sporten in de zomer

'\Lr I f.l" I '* ,.,' ., ._., ,-o , ,1'l \- ,,.-,, .) . .;", ._,'_

Í'r't|,

'.

Echte zomerse dagen zijn er niet zoveel in Nederland. Als er zo'n warme zomerse dag optreedt, moet het lichaam extra moeite doen om de warmte k\,/ijt te raken. Het lichaam kan dit doen door: ' Het openzetten van meer bloedvaatjes in de huid. Warm bloed uit het lichaam stroomt door de huid, waar de warmte aan de omgeving wordt afgegeven. Dit betekent dat er bij sporten in de warmte een herverdeling van het bloed plaatsvindt, waarbij er meer bloed door de huid en minder bloed door de arbeidende spieren stroomt. De arbeidende spieren kijgen dus minder zuurstof en voedingsstoffen via het Iangsstromende bloed en de afualproducten zullen minder afgevoerd worden. Wat gunstig is voor de temperatuurhuishouding, is dat niet voor de prestatie. De prestatie zal onder deze weersomstandigheden omlaag (moeten) gaan! ' Meer te gaan zweten- Als dit zweet aan ha lichaamsoppervlak verdampt, zal de huid en het warme bloed in de huidbloedvaatjes gekoeld worden- De verdamping van zweet is sterk afhankelijk van de relatieve luchwochtigheid. Bij een hoge luchtvochtigheid verdampt het zweet veel moeilijker ofzelfs helemaal niet meer- Hierdoor zal (een gedeelte van) het zweet van de huid afdruppelen, waardoor het "verkoelende" effect minder is. De warmtehuishouding kan dan in de problemen komen.

Uitdroging Bij droog en zonnig weer met een lage luchtvochtígheid merkje vaak niet datje zeveet, omdat het zweet verdarnpt voordat het de huid nat kan maken. Dit is verraderlijlq want bij deze weersomstandigheden kan je meer dan 2 liter lichaamsvocht per uur verliezen zonder datje dat merkt. Als het vochtverlies meer darL 2%o vaa het lichaamsgewicht bedraagq teedt al een verminderíng van de prestatie op. Het vochtvedies na een lange duursport ofeen marathon waarin onvoldoende gedronken is, kan wel 5-6% van het lichaamsgewicht bedragen. Je bent dan uitgedroogd (gedehydreerd), met alle gevaren van dien. Het bloedvolume is afgenomen en "ingedikt". Hierdoor is het bloed "stroperiger" en is de huiddoorbloeding en de warmteafgifte verminderd. De lichaamstemperatuur zal gaan oplopen! Niet alleen de doorbloeding van de spieren neemt af, maar ook de doorbloeding van de nieren en het maagdarmgebied zal sterk afiremen- Dit kan tot gevolg hebben dat er bloed in de urine of de ontlasing komt. Uiteindelijk kunnen de nieren en de darmen zelfs (blijvend) beschadigen door de afrrame van de doorbloeding.

<È l-s-l

a :.rl)3

De symptomen van e€o hittestuwitrg iemand die zich gedurende langere tijà heeft ingespannen in warme, vochtige omstandigheden en niet voldoende heeft gedronken, kan een hitteshrwing oplopen. Wat zijn de verschijnselen van een hittestuwing? Vaak is het eerste verschijnsel van een hitteshtwing het optreden van pijnlijke krampen in de kuitspieren, de spieren die het zwaarst belast zijn tijdens hardlopen. Ook de coördinatie gaat achteruit, wat zich kan uiten in "verstappen" of gaan "slingeren"- De kans op blessures neemt dus toe door uitdroging. Daamaast treden vaak hoofdpijn, "kippenvel", rillen, misselijkheid, braken, duizeligheid en extreem veel ofjuist extreem weinig zweten' op. Het beoordeliagsverrnogen is yerstoord. Zo kan iemand met een hjttestuwing agressief worden als iemand probeert hem te laten stoppen met sporten. Uiteindelijk kan de sporteÍ het bewustzijn verliezen en een levensgevaarlijke toestand ontstaan. De "eerste hulp" bij een hittestuwing bestaat uit het aanbieden van koele dranken, uit het geven van ijspakkingen in de nek ofop het voorhoofd, uit "afsponzen" en "koelte toezwaaien,'. Het is zaak snel medische hulp te zoeken. Soms zal het noodzakelijk zijn om iemand met een hittesawing op te nemen in een ziekenhuis.


Brunss ummeruteg 54 6373 EX Landgraaf Tel.: 045-5317692

Voor al Uw

KLEURENKOPIEEN en ander kopieerwerk. inbinden: thermisch en metaalring lijmen, textieldruk en lamineren.

K.v.K. no: 140 56

006

Geopend: ma: 13.30-17.00 en za: 10.00-14.00u. ainsàag Um vriidag: S.eo-tZ.eO en tS.SO-rz.óóu. bank:

l.N.c. 6T 15 10146


Wanneer dreigt er gevaar voor een hittemrwing? Bij een duurinspanning van langer dan een uur geldt dat er:

' Bij een temperatuur tot 24o Celsius in principe geen gevaar dreigt.

temperaturen van 25-26" Celsius voor minder getrainde problemen kunnen ontstaan. Bij getrainde kunnen deze problemen ontstaan bij íets hogeÍe temperatwen van 27 -28" Celsius. Bij deze temperaturen is het verstandig rustiger en korter te sporten en extra veel te drinken'

' Boven de 28" Celsius is het voor iedereen gevaarlijk. Het is dan verstandig om niet te sporten. Vaak zal het aanvangstijdstip van een wedstrijd verschoven worden. Als het onmogelijk is om het aanvangstijdstip te verschuiven, zal de wedstrijd vaak afgelast worden. Bovenstaande richtlijnen gelden bij droog en warÍn weer. AIs de luchwochtigheid hoog is, bij klam en drukkend weer, is extra voorzichtigheid geboden.

Algemene richtlijnen voor het sporten bij warm weer Bij warm weer is het verstandig een aantal algemene maahegelen op te volgen: ' Draag luchtige kleding die verdamping van zweet mogelijk maakt, zodat de huid kan afkoelen. Ook de kleur van de kleding is belangrijk- Lichte kleuren zullen de zonnestralen weerkaatsen en daardoor minder ríarmte opnemen. Donkere kleuren daarentegen absorberen de zonnestralen waardoor zejuist warmte opnemen. ' Probeer geleidelijk te acclimatiseren als het weer plotseling omgeslagen is of wameer je naar een land gereisd bent waar het warm is. Het kan dagen tot mim een week duren voordat je helemaal bent aangepast. . Sport in de hitte in een lager tempo danje gewend bent en sport minder in omvang. Dit is vooral belangrijk wanneerje niet zo goed getraind bent. ' Train bij voorkeur's morgens of 's avonds en probeer de hete middag te vermijden. Als je een prestatiesport of wedstrijd wílt gaan doen, train dan op het tijdstip van het komende evenement. Hierbij kan het lichaam zich aanpassen aan de weersomstandigheden van dat tijdstip van de dag. . Gaan de trainingen niet lekker, wees dan zo verstandig om niet deel te nemen aan wedstrij den. ' Train op bosgrond of gras. Dit is aanzienlijk koeler dan sporten op asfalt waar de warmte wordt teruggekaatst' Las bij warm weer regelmatig drinkpauzes in, zelfs wanneerje geen dorst hebt. Dorst treedt namelijk pas op alsje al (te) veel vocht verloren hebt. Het al dan niet hebben van dorst is dus een slechte graadmeter voor het uitgedroogd zijn. Een hardloper zal zich daarom moeten "aanleren" om tijdens lange duurspoÍen regelmatig te drinken en niet te wachten tot het dorstgevoel optreedt.

Voor het drinken tijdens inspanning gelden de volgende richtlijnen: ' Drink zo'n 20-30 minuten voor de start van de training of wedstrijd een l/2 liter. ' Drink tijdens inspanning om de 15 minuten zo'n 150-200 ml (: een bekertje). Koele dranken van l2-15o Celsius worden gemakkelijker opgenomen dan warme dranken. ' Neem geen zoutLabletten. In de Nederlandse situatie zijn zouttabletten niet nodig maar kunnen wel maag- en darmklachten veroorzaken. ' Driak geen of weinig koffie, thee en alcohol. Deze dranken hebben tot gevolg datje meer urine gaat produceren danje gedronken hebt. Hierdoor wordt het handhaven van de Iichaamstemperaruur bemoeilijk. - Weeg jezelf dagelijks (zonder kleren) voor en na de training. Je kunt dan goed controleren ofje tijdens en vlak na het hardsporten voldoende hebt gedronken. (Bron: Meyboom)

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Dakdekkersbedrijf

Zuiddak b.v. Groot- en kleinhandel in dakbede kkingmateriale n Tirnnelweg 112 6468 EK Kerkrade Telefoon: 045-5314218

Telefax :045-53t174

Drievogfelstraat 136 6466 GR Kerkrade Telefoon: 045-54L4667

30 idor

kuolihit

in

dokbcdckkingen

Bilunincuzet kunrloĂ? dcken

lndustrieterrein "Spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8 64661-Z Kerkrade


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseu itslagendivers

7l

Westzipfellauf Tuddern-Sel{kant 22,1 KILOMETER: ???

4 5 7 8 15 55 60 135

59.968 km

plaats 3 M55

Hein Bodelier

-

22.1 en 10 km plaats I plaats 2

Leo Kokkelkorn

Ger Bodelier Arno Hanssen Rotr Riksen Peter Deceuninck Henk van 't Land Jo Bom Ronald Smeets

plaats 4 plaats 3 plaats 8 plaats 8

-

4 maart 2007

Sen.

Yet.I Sen.

plaats 1l

Vet I Vet.I Vet.II Vet.II

plaats23

Sen.

01.23.00 01.23.52 01.24.14

01.2437 01.28.04 01.39.49 01.41.10 01.57.46

10 K]LOMETER: ????

20

Richard Thomas

plaats

5

Sen.

22

Ilerman Gerards

2

24 5

Sjack Hoop Saskia Rademakers

4?

Pierre Muijrers

plaats plaats plaats plaats

Vet.I Vet.I V,VetI Vet.II

24" Halve marathon Veldhoven 57

5 ENGELSE

Krist

Jos

10

Leo Kokkelkorn fuchard Thomas Bas Nicaise

28 48 49 85

-

00.4336 00.44.19

18 maart 2007

5 en 10 EM

M45

01

.28.52

18 maart 2007

-

MIJL:

8 24

2

2

plaats 13

Herman Gerards

9e Becha Rabo Loop Beek

-

3

00.39.49 00.40.22 00.40.23

plaats I plaals 2

Vet.I

00.2834

Sen.

plaats 7

Sen. Sen.

00.28.49 00.31.22

Frank Eisenga

plaats 14 plaats l1

Vet.I

Albert Yerbunl

plaats

Yet.II

Gerte Offeringa

ptaats

ENGELSE MIJL: Nico Eamers t4 Peter Deceuninck 24 Jo Born

00.32.1i

V.Sen.

00.34.46 00.34.54 00.46.45

plaats 2

Vet.I

00.5530

plaats 8

Sen.

plaats 2

Vet.II

plaats 5 plaats 6 plaaテ行 27 plaats 28 plaats 4 plaats 34 plaats 4

Vet.I Vet.I{ Vet.I Vet-l Vet.tr Sen

01.03.25 01.04.05 01.08.45 01.09.28 01.13.06 01.13.07 01.17.07 01.19.02

V.Sen

0

3

11

1O

3

3Z

34 45

46 63 66 67

John Bom Jan Schwanen Marcel Meens Fred Geileokirchen

Hein Bodelier Ronald Smeets Femke van Heugten

1.

19.25


n Weert t{l{U/T' IvÍ{IlrtTHON

1

-

21.

'

Nico Hamers

plaats

I

33

Jan Schwanen

5

5l

Jo Bom

plaats plaats

67

Pierre Muijrers

plaats

11 1

M40 M50 M50 M55

01.I5.23

M40 M60

00.47.15 00.42.27

01.28.53 01.32.49 01.37.49

IO KILOMETER: 40

Frank Eisenga

plaats 7

AIbert Verbunt

plaats

I

ING Bank Halve Marathon Venlo- 21.1 km

239 277 278

330 405

21e

1 33 167

plaats 2 plaats 3

Petra van Tougeren Saskia Rademakers Fred Geilenkirchen

29" Int.Osterlauf Eupen

-

10

15 km

-

plaats 4 plaats 6

2962

M60 v55

Int. Broichbachtallauf Alsdorf * 10.8 km plaats

Nico Hamers Peter Deceuninck Carla Vy'illems

-

-

Fortis marathon Roterdam

-

Vet.I V.Vet.l

-

I

15

1148

13

00.36.55 00.42.15 00.53.10

april 2007

M60 v55

04.52.43 05.19.26

Ver.I

03.23.08

M45 M50

04.03.22 04.43.32

april plaats 334 plaats 440

-

01 .34.45

2007 plaats

( ivm hitte afgebroken) 1928' René Clement 3996 Chris Hanssen

0l .23.58

Sen.

48.7 km

plaats

Ruud Stratman

Avondloop Ileythuysen

I

plaats 4

l5 april

01.33.5s 01.35.03 01.35.04

- 9 april 2007

plaats 7 plaats 5

Fritz Fischer Maria Fischer

PR-!!r

7 april2007

Fritz Fischer Maria Fischer

Nlarathon de Paris

V.Vet.I V.Vet.I Vet.I

plaats 55

Dead Sea Ultra Marathon Jordanië 30

25 maart 2007

-

10 km

-

18

april 2007

3

Nico Hamers

plaats

I

Vet.I

00.33.13

157

Petra van Tongeren

plaats

I

V.Vet.I

0r33.41


Jean Herpers

plaats 3

85

Herman Gerards Sjack Hoop Frank Eisenga Pierre Muijrers

plaats 7 plaats 9 plaats l0

118

Lara Klaasen

plaats

153

Ronald Smeets

plaats 25

5

4t 45 60

p

00.55.32

laats 7

M35 M45 M40 M45 M55

I

v35

0r.r8.08

M40

01.22.13

0t.07.32 01.08.07 01.10.31

01.14.00

Frank Eisengas

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Marathon Zítrich Zondag 1 april 2007 Helemaal alleen verkok ik op 3l maaÍt naar Zwitserland, mijn vrouw Marleen moest werken, eentje moet het geld verdienen.De autoreis verliep voorspoedig en na 7 uurtjes was ik bij mijn schoondochter in ZwitserlandZoals bij iedere marathon eerst het startnummer afhalen, zodat dat in ieder geval niet kan mislopen, via diverse tramlijnen eerst naar de sporthal en toen op weg nÍurr de pastaparty, die zeer druk bezocht was.

Daama weer via 3 tÍamlijnen teÍug naar huis, alles gereed maken voor de start en vroeg naar bed, want de staÍt van de marathon was om 8.30 uur en wij hadden nog 40 minuten nodig om bij de start te komen. Zes uur het ontbijt overleg welke kleding en dan de tram richting start, het was wel druk maar je kon gemakkelijk in de startblokken inschuiven. Met Zwitserse precisie klonk om 8.30 het startschot, het was zes graden bij het begin maar de zon kwam door en het waren ideale weenomstandisheden, het was een mooi en vlak parcours langs de

zLJ trtICl{

Ziiurichsee richting het dorp Mijlen en terug, het

::::1:'.:

laatste sruk liepen we door het cenkum van Ziirich.Er waren veel to€schouwers,

MARATHÍlIU veel muziek en heel veel aanmoedigingen.

Het was uiteindelijk niet mijn snelste tijd die ik ooit gelopen heb, maar wel een maration waar ik met plezier op terug kan kijken, omdat het vanaf de start tot aan de finish lekker liep en dat kan ik van de vele andere marathons niet zeggen. Dus willen jullie eens een goed georganiseerde en mooie marathon in Zwitserland lopen dan is Zurich een aanrader.

Albert Verbunt

Uitslag Marathon Ziirich 1249

Albert Verbunt

p

Iaats 7

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

M60

03.25.40


Harry Driessen Running/Walking Center Oranje Nassaustr 19 641lLE HeerlenTeUfax 045-571 2009 E-mail: harrydriessen@home.n Website: www.harry-driessen.nl

ffifflr0ffi55ff'tHEtRtfN

De speciaalzaak in uw regio voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic en indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sportvoeding en verzorgingsproducten etc. Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden

gemaakt Tevens hebben wij altijd veel aanbiedingen in hardloop-, indoor en wandelschoenen.

Sportieve groeten van het Running /Walking Team

m ffi

il

hl U

lJ § Verwarming

PoeCbu.e l-2rOO

H.V.

setsen

(6il€to EBE (Gieleen

rwa.rissthaat 5€) GlaGlS xq Gieleen lfel- 1@1er474ei66i7 U'rur ad.rreÈ.e.rororp: GPa,S

-

§JqnitaJ:.e

Ill,,atere .l.nr-t-

f

attes

Slersstoe onderlroud-


BIik uit het venster

Aflevering 3 Op een zondagavond zat ik naar Studio Sport te kijken. De sportjoumalist zei:"We schakelen nu over naar de moeder aller sporten: atletiek Ik vond het mooi te horen, dat ik al jaren een belangrijk onderdeel van deze sport beoefen. In de week hierop volgend ben ik met deze gedachte in mijn hoofd in een aantal boeken en artikelen "gedoken"in mijn" huisbibliotheek" om te kijken of daar interessante zaken te vinden waren om in mijn rubriek te vermelden. Mij intrigeerde op dat moment in het bijzonder waarom mensen in het heden en in het verleden lopen en liepen.

ln een interview in een aflevering van NRC-handelsblad met oud-minister Pieter Winsemius las ik een aantal opmerkelijke uitspraken. Winsemius is al jaren een gedreven loper. Hij heeft al vele marathons gelopen. Ik citeer: "Waarom stoppen mensen zoveel tijd en energie in het lopen van een marathon? Het belangrijkste is om jezelf te meten. Je ziet marathonlopers ook altijd op dezellde manier over de finish komen: de hand aan de stopwatch. Omdat ze zíchzelf aan het meten zijn. Het lopen van een marathon is een persoonlijke zazk. Op wereldschaal stelt het niets voor. Maar ínjouw leven is het belangrijk." Een ander mooi citaat vond ik: " De marathon bood een opstapje voor het oefenen van mijn zelfdiscipline, zelÍkennis en visie op mijzelf - en uiteindelijk daardoor op mijn zelfrespect. Een ander zal een andere uitdaging oppakken. Maar uiteindelijk zou het voor iedereen mooi zijn om, als wij tachtig zijn, niet alleen over die bovengemiddelde gezondheid te beschikken, maar ook nog tegen ons zelfte kunnen zeggen : goed gedaan." Prachtig toch? Een hart onder de riem voor ons lopers.

Na het lezen van dit citaat over lopen in de huidige tijd, ging ik weer eens lezen in mijn

meest

favoriete boek over lopen om te zien hoe het gesteld was met hardlopen in vroegere tijden. Bovengenoemd boek over lopen is: De mens als duurloper, geschreven door Jan Knippenberg. Ik vind dit een soort ultra - bijbel. Jan is helaas in 1995 op 47- jaige leeÍtijd overleden. Hij was geschiedenisleraar en woonde op Texel. Hij stond ook aan de basis van de Zestig van Texel. Hij was een gedreven ultra -loper. Ik las ergens, dat een vaÍr zijn trainingen was: van Den Helder naar Hoek van Holland( hier woonden zijn ouders), over een afstand van 155 km en dan met de trein weer terug. Super. In zijn veel geroemde boek schrijÍï ultra loper Jan Knippenberg op een gepassioneerde manier over lopen en ulha -lopen in het bijzonder- Hij schrijft ook over het lopen in vroegere tijden en bij allerlei volkeren op de wereld. Heel boeiend.

In deze aflevering zal ik iets vertellen, wat hij schrijft over *The Running Footman-", een soort rennende lakei il het Engeland van de 16" en 17 e eeuw. Ik zal trachten het zoveel mogelijk in eigen woorden navertellen:

Een beetje edelman hield er een dravende voetknecht op na. Het gaf aanzien en het was nuttig. Je moet denken in die tijd waren de wegen slecht en ongeplaveid, niets meer dan modeme karrensporen. De edelen hadden geen hoge dunk van de post in die tijd en hielden het liever in eigen hand.


Een knecht deed dat speciale werk. Hij was een getrainde hardloper, want dan kwam de post sneller op de plaats van bestemming. Als de heer of mevrouw een reis per koets of paard ondemam, draafde hij ernaast. Dan wisten andere weggebruikers er komt een belangrijk persoon a:1n en maakten plaats op de slechte wegen.

Ook waarschuwde hij onderweg alvast de herbergieq dat de koets eraan kwam en dat een overnachting geregeld moest worden. Als een as van de koets brak ( gebeurde

vaker ), rende hij naar het dichstbijzijnde dorp voor hulp. In moeilijk begaanbare streken hakte hij het overgroeiende struikgewas weg en in de winter zelfs het ijs van de bruggen. Ze waren echte "frontrunners."Als beloning kegen ze vaak een paar nieuwe schoenen of geld om brandstof voor de kachel te kopen.

De koetsen hadden in die tijd een gemiddelde snelheid van acht kilometer, maar dit moesten de voetknechten dan ook menig uur volhouden. Meestal hielden ze dit werk d.ie tot vier jaar vol, vaak waren de "footmen" Ieren, die bekend stonden als "snel als de wind". Ook steden hadden soms "footmen "in dienst voor het versturen van de post. Een voorbeeld van een staaltje lopen: de 17" eeuwse postbode Moore maakte 5 jaar lang de reis van en naar Londen vanuit Leicester. EIke week 328 km. 17.000km perjaar. In totaal dus 85.000 km. over ultraloper gesproken. Iedere meester vond zijn eigen loper de beste. Dit leidde rot wedstrijden, waaraan dikwijls weddenschappen werden verbonden. De belangijkste wedstrijden werden gelopen in Hyde-park over een afstand van 15 tot 20 mijl. ook in die tijd kende men misbruik. Het kwam voor. dat een heer een '-vreemde"loper inhuurde en als zijn footman presenteerde om met de eer te gaan strijken. In Londen bestaat nu nog steeds een pub met de na^am: "The Running Footman',. volgens de verhalen ontmoetten de diverse lopers elkaar in vervlogen tijden in deze pub, vooral'gaande aan de wedstrijden.

Ook in de 19" eeuw waren weddenschappen op lopers een bekend fenomeen. Ik las in het boek van Jan van K.nippenberg iets over een weddenschap met een stalknecht. Hij moest voor een *.eddenschap 130 mrjl in 30 uur afleggen: hardlopend of wandelend. Het geld kon hij als stalknecht goed gebruiken. Volgens de kant in die tijd legde hij in 24 uur 190 km af "knokkend tegen oververmàeidhèid en zijn benen heffend als waren zij aan ketenen gebonden." Meestal waren àit soort lopers uit de lagere klassen atkomstig. Zij waren gewend veel te lopen en konden er nu wat geld mee veidienen.

Zijn boek staat vol zeer bijzondere wetenswaardigheden, die ik op zijn tiid met veel aandacht herlees. De volgende zinsnede uit het voorwoord typeert mijns inziens perfect het boek:

"Jan Knippenberg 's doel met het boek was niet alleen de schoonheid van het lopen te belichten, maar ook de schoonheid van het historisch besef, dat de mens een duurloper is en al eeuwenlang was. " Ik wil graag mijn bijdrage besluiten met het gevoel, dat lopen van alle tijden is en vroeger en nu voor veel mensen een niet weg te denken "way of life " was en ís. Op naar de volgende BLIK UIT ETT VENSTER Jan Manders

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Peter Rusmanloop

5en10EM Maandag 9 april2007 "Hallo Sjack, morgen om 20 over 9 op de hoek rukkerleuregio? gr. Frank" Een week na de ParelHoop in Brunssum, keeg ik paaszondag dit SMS-je. Een week waarin Wim Rutjens, als eerste peÍsoon ter wereld, in staat is om met behulp van een GPS te verdwalen op de Brunsummerheide. Wim: Carmín neemt nog contact met je op. Met Josette bijna in de kofferbak komt Frank mooi op tijd aanrijden. Met z'n drietjes, in t\yee auto's, rijden we naar Oeèsjbik- Onderweg wordt het mooie resultaat van de marathon-estafette-dames doorgenomen. lnclusief de bekeuringen van enkele foutparkeerders. Volgendjaar weer een contributie verhoging! 1 vraag blijft nog open staan: waarom hebben de wouwen wel tijd met de Pasen en de mannen niet? Het antwoord zal wel ergens anders in dit blad staan. Hoop ik.

In Oeesjbik aangekomen, meteen naar de inscbrijving. En ja hoor, ook ik moet constateren dat een flink aantal STB-ers al bezig zijn met de tactiek bespreking. Over welk schoeisel, kleding, eindtijd, warming-up, cooling{own (lees koeg) en andere nietszeggende hardloopinstructies. Even worden alle blessures doorgenomen. Ook ik bezit een stramme hamstring. Je moet toch iets hebben. Bram hee1l een andere starknotor meegenomen- Die van de ParelHoop was iets te snel voor hem. En Josette showt haar nieuwe flitsende, airodlnamische lopers outfit. Wow. Na een kleine opwarmfase

en

enkele

langere

plaspauzes begeven Frank

en ik (vanaf nu we!) ons naar het startvak. Even

kijken in welk vak

moeten staaÍI.

we

Maar vanwege het ontbreken van de polsbandjes mogen we overal staan. Het aftellen op

de klok van de plaatselijke

kerktoren begint.

We

besluiten, net zoals in onze

pubertijd, om voor twaalf uur binnen te zijn.

Meteen maar beginnen met

die mooie en pittige

berg.

Dan hebben we die tenminste al achter de kiezen- Jan -van lmpeSchwanen geeft het klimternpo aan, Marcel en we volgen. Met een hartslag van 177 kom ik in Klein-Doonder aan. Hoezo rustig beginnen?

Ad Diederen is wederom z'n vrienden aan het zoeken en begint aan een Talkshow die kilometers duurt.

enkele


Schwaantje zie ik reeds in de

veÍe

en aan Marcel is niet te zien aan welke knie

hij beschadigd is. Hij

loopt dan ook rustig en soepel van ons vandaan. Zo, we staan er weer helemaal alleen voor. Alleen Ad loopt nog steeds te zoeken en begint het publiek aan de kant te vermaken. Op naar de Hondjskirk.

Even door

mijn

geboortegrond lopen en

meteen vals plat-eweg naar Pöt. In Zjweikese besluit Ad te staken met zoeken en gaat er alleen

vandoor. Tijdens

de

afdaling de Stammenderbusch komt

Frank als een Alberto Tomba voorbij vliegen. Ook afdalen is een kunst weet ik nu. De stramrne hamstring is verdwenen. Zullen wel zenuwen zijn geweeí. Met een flink tempo lopen we door naar Sjenne. Hier blijkt Frank wel heel veel supporters te hebben. Een splitsing in hel we-gevoel treedt op. Nu vol$ nog even de pittige Mouttreuvel, de laatste klim. Nadat ik boven op de heuvel weer een haÍslag van 177 bezit blijk Frank een meter of tien achter me te lopen. We worden weer Frank en ik. Aangezien hardlopen blijkbaar geen vrienden aaagelegenheid is, (wiel Frins et al. vrienden in de Peter Rusmanloop 2006), loop ik al rekenend door op weg naar de Hommertse driehoek. Rekenend omdat vijf voor twaalf mogelijk is. onderweg naar Awstroa haal ik een onbekende lotgenoot in die me meteen uaagt of hij mijn lange benen mag lenen, Mijn voorstel, om dan ook een deel van mijn 95 kilo mee te geven ro.rd hi.j .Àn minder goed idee. Misschien is hierdoor wel de uitspraak zware benen ooit in de loopsport ontstaan. Opeens weer een stramme hamstring. Dus toch geen zenuwen.

Maar gelukkig zie ik al van grote afstand het opvallende logo van mijn dagelijkse literatuur en met een uur zeveneneenlalf bereik ik de gele bouwkeet. Enkele tellen later kan ook Frank zijn herinnering ophalen. Doel bereikt. We is weer Frank en ik. Alóans uit mijn oogpuntWe besluiten te wachten totdat de dames arriveren. Femke, Josette en Annick laten ons niet Íang, in het heerlijk voo{aarszonnetje, sitaan wachten.

opvallende is dat wim niet verdwaald is. opluchting bij de firma Garmin; ze ho€ven geen contact meer op te nemen. Het lag toch aan die 3 anderen op die bewuste woensdagavond. Cezien het feit dat de badkamer nog in steigers staat, neem ik maar weer eens een externe douche. Schwaantje is ook hier weer een stuk sneller. Of komt dat door het geringe lichaamsoppervlakte? Ik hoop van wel. we gaan op zoek naar de schaarse wije plekken op het dorp terras- Hier vind gezamenlijk, met een tiental STB-ers, een cooling-down plaats. Zoals alle STB-trainers het voorschrijven. Namelijk cooling-down is het geleidelijk verminderen van activit€iten àn terugkeren naar de oorspronkelijke to,esrand van rust. .. .. .. (bron: wwrv.qezondheidsplein.nl) :ack Hoop


Uitslagen Peter Rusmanloop

5.6 KILOMETER: 63

Ed Doveren

94

Huub Collaris Roger Gillissen

106 10 ENGELSE

Ger Bodelier

13

Jos Krist

16

Rob Riksen Ad Diederen Jan Schwanen

75

Jo Bom

77

Marcel Meens Sjack Hoop

8.1

88

t62 164 184 187

Frank Eisenga Bram van Heugten

HeĂ­n Bodelier Roland Oostwegel Frans Roumen

214 221 ZJ\

Alois Pilich Wim Rutjens

237

Josette Gijselaers

Femke van Heugten

241

Armick Ploumen

247 270

Peter Jansen

290

Astrid Kokkelkom Leo Kokkelkom

292

Vet Vet Vet.

00.25.14 00.27.20 00.27.54

M40 M40 M40 M40 M50 M50 M40 M40 M45

00.56.04

MIJL:

6

59 69

plaats 23 plaats 34 plaats 42

Jan Manders

p laats 4 plaats 6 plaats 8

plaats l3 plaats 4 plaats 6 plaats 36 plaats 40 plaats 24

plaats 3 I plaats 9 plaats 58 plaats 14 plaats.80 plaats 76 plaats 4

plaats 4 plaats 5 plaats 21 plaats 8 plaats 9 plaats 93

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0

Sea.

M55 M40 M50 M40 M45 V.Sen.

\/1<

v35 M50 M55 v35 M40

00.57.21

00.57.38

01.04.i3 01.05.58 01.06.36 01.06.43 01.07.27 01.08.02 01.14.43 01.14-46 01.16.19

0t.16.24 01.17.59 01.19.12 01.19.32 01.20.00 01.20.27 01 .20.45

01.22.06 01.24.19 01.24.19


1'\

ï\

L]D il

.-l ^. L ilil I(AIïID -'"'.

.,.,-*

Porlituliere onderdelenverkoop legen Groothondelspriiren I

ilde uys b.v ndustrieterrsin

Bouwmaterialen

I

SlerbestraUng

Abdissenbosch

Aulomoleriolen verkoop Alle voorkomende reporolies Periodiek onderhoud APK en roeimeting

Eondenspeciolisl

Zand en Grind

Valkweg 32

Remmelreporolies

luilenservice

Landgraaf

Airro onderhoud,ofvullen en reinigen

llieuwstroot20 I:0{5-5315034 ó373 Jt{ londgrcoÍ Í:045-53Ió728

Tel.: 003í

- (0)45 - 5311.227

E: inÍo@outocentrumopdekomp.nl

www.outocenlÍumopdekomp.nl

*&8M ï5fT7C

&-E

gffir

a*re

Harry van der Laar

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur B lessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specif,reke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert l0' 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel.046-4426088

,_-

-z

Autobedrijf Zdrojewski

Heerlenseweg200 6371 HX LandgraaÍ

Tel.045-5720002 Verkoop auto's Autoverfiuur & Leasing Reparatie & 0nderhoud APK keuringen Carwash Selhervice station Uitgebreide shop


Marathon Utrecht 9 april2007

iffihhYnonr

I

UTRECHT 2' PMSDAG 9 APRIL zof/

Tweede paasdag stond de Fortis Marathon in Utrecht op de planning. Na de voorbereidingsperiode, ik deze keer niet de trainingsomvang kon realiseren zoals normaal gebruikelijk, was ik uiteraard benieuwd hoe dit deze keer zou uitpakken. Vorig jaar tijdens de voorbereiding voor de Bonn Marathon had ik 6 van de twaalf weken meer als 100 km. Deze keer niet een. Verder heb ik tijdens deze voorbereiding een weekgemiddelde gehaald van zo'n 80 km. Met veel korte trainingen en een lange duurloop van 3 uur moest ik dus de Marathon in.

waarin

vroeg in de ochtend vertuokken we per auto, de trein leek ons toch wat risicovol om op tijd te zijn, richting Utrecht. wat heerlijk zo'n lege A2 toch, daar heb ik over het algemeen toch nare ervaringen mee. Om even na 8 arriveerden we bij de Jaarbeurs waar start/finish en alle aadere faciliteiten voorhanden waren. ook was er een, niet echt spectaculaire, marathonbeurs. we hadden ruim de tljd om ons voor te bereiden en we

tIoffen even later ook Angelique en Richard Thomas.

lnmiddels was er ook

eindelijk koffie verkrij gbaar en gaven u/e Angelique nog \,r'at

tips.

Om 10:00 u. togen we

richting startvakken. Een scherpe controle zorgde ervoor dat de wedstrijdatleten en recreanten in gescheiden starlvakken stonden- Henk van 't Land stond eÍ ook reeds en moest zelfs een interview geven voor de pers. Om 10:30 u. valt het startschot en lopen we eerst een plaatselijk rondje van 5 km door het centrum en weer langs de start. Mijn gevoel geeft aan dat we te mel zijn gestart. Dit gevoel wordt bij de eerste tussentijd op de 5 km. dan ook meteen bevestigd met 2l:21. Ruim een halvà minuut te snel want ik wilde eigenlijk proberen 22:00 te lopen. De rondes daarna gingen al beter. Tot het 17 km. liep ik samen met Henk en Ivo Berden, die beiden bij ca. 15 km. een sanitaire stop moesten inlassen. Hent moest er vervolgens helaas vanaf- Bij het passeren van het HM punt op l:34 kwamen we de toppers,3 Kenianen, al tegen.

Het grootste gedeelte langs de Leidsche Rijn, tot 30 km. hebben Ivo en ik samen gelopen, maaÍ koÍ daarna moest Ivo ook alhaken i.v.m. steken in de zij. Tot aan de finish werd hit vanaf nu alleen werken. [k voelde mij echter prim4 want ik kon lekker op zo'n 23 per 5 blijven draaien. ook vanaf35 bleef ik lekker constant en ontspannen lopen. uiteindelijk passeer ik de f,rnish op 3: 14 en had een goed gevoel.

AIs ik kijk naar de investering in de trainingen dan moet ik vaststellen dat ik met dit resultaat zeker tevreden moet ziin.


Telde de totale trainingomvang voor Bonn vorig jaar nog ruim 1100 km. Met ruim 200 km- minder deze keer, heeft dit me maar slechts 2 min. gekost. Is dit dan de wet op de verminderde meeropbrengst van een Marathon-training? En omdat "Hoop doet Le... Lopen", ga ik maar proberen om er op 13 mei nog iets moois van te maken. Herman Gerards

Uitslagen marathon Utrecht

49 69 84 285 320 635

Fens Joha Haan Herman Gerards Pierre Muijrers Henk van 't Land

1 plaats 17 plaats 19 plaats 4 plaats 40 Angelique Thomas plaats 6 Ron

plaats I

M40

03.04.28

M45

03. I 1.01

M5

03.14.28

M55

03.41 .57

M50

03.45.48

V35

04.42.40

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nieuwe Leden

§,T.B.he*tffiwekom! Heugten 34 Landgraaf 1978 Tel.0646068144 Bram van

Achter de Heggen 6373 XC Geb.28 maart

Collaris 69 6373 CLLandgaaf Geb.27 januari 1952 tel.045-5314301 Huub Bosheide

Nicole Meekels Oranjestraat 60 6442 XJ Brunssum Geb. 15 september 1972

Tet.045-5272453

E-mail:h.collaris@home.nl E-mail: ronaldsmeets6gmail.conr

Handels 2 Landgraaf 1992 IeL045-5323735 Vera Bosheide 6373 CM Geb.2 september

Hanssen 42 6373 )Ci Landgaaf Geb. 7 maart 1970 TeI.045-5322992

Mima

Stassen

5 Landgraaf Geb.28juni 1993 Tel. 045-7851680 Baron de Rosenlaan 6371 MC

Penders-Bamaards

Kristie

Ellen

Schanserweg

Ringoven 6372 DM Geb.19 november

83 Landgraaf 1959 Tet.045-5321133

Doreen Veldhuizen Brunssummerweg 26 6373 EW Landgràf Geb. I augustus 1993 Tel.. 045-8501775

Chantal Erkens

Valkweg l0 6374 AE Landgraaf ceb. 13 septemLr 1992 tel.045-5310656

E-mail: kristic:rrno,a home.nl E-mail: ellennenders,a honre.nl Sven

Woinowski

Hoefteld 29 6373 XM Landgraaf Geb. 6januari 1992 Tel. 045-5690460

Beëindisine Lidmaatschap:

Willem Marcus, Dominique Willems Frant Eisenga 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


GZ megaloo[

lloteer aluast in ie agenda

Zondag 3 JUnr 2007

Wii dagen je uit Jong of Oud Ervaren of beginnende loper, in en om Landgraaf Doe mee en win van jezelf

Programma: 500 m. en 1 km. Kidsrun lgroep 3 Ă­m 8 basisscholen] I en 2 km. Jeugdloop [middelbare scholen] 5 en 10 km. Recreatieloop [vanaf t7 jaar] 15 km. Wedstrijdloop

Inschrijven via website: www.czmegaloop.nl Deelname van kinderen is gratis * start en finish bij SnowWorld Landgraaf * DSM Fun & Science park met scala aan gratis kinderattracties * Een unieke route in Park Gravenrode, op en rond

SnowWorld, Mondo Verde, de Wilhelminaberg en het Megaland complex * Geheel autovrij, schaduwrijk, op geasfalteerde paden


lrrr r ciirg ,p

ri,.

Gespecialiseerd in houtrot en kitwerkzaamheden kitwerkzaamh.o."

lp' ,

§*dts§,

A,frsouwsERVrcE

YwUNEN

Touringcarbedrijf

L.P.A.J.

Ir.Wintgensstraat 3, 6466 NE Kerkrade Postbus 21110,6369 Z Simpelveld Tel.045-544 44 44,fax045-54417 18 www.ta,.rislangen.nl

Bij de pakken neerzitten ? kom nou ....

Mon oh man !

PietersDornr rnanneRrnode Heerlen

tricht ( Grote Straat 1810 Ma

S

Hoof<lstraat 328 63'72

.

(Geleenstraat3436 Promenade 33 )

Wijnen

err

ET Landgraaf

T. 045-531 25 65 F. 045-533 21 84 M.06-27 09 10 70 bouwservice. l.wijnen@home.n1

w.xw.bouwservicewijnen.nl

vlí.rrevoo Bouwkundig ontwerp & Adviesbureau Manensheide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-51277959 Fax 043-4592901. Vormgeving

as

)

itta rd

Molenbeekstraatl2

van uvr' bouwplannen


(Her-) Opening Cooperbaan S.T.B. Zondagl9 april2007

Zondag29 april 2007 was een hele mooie zondag; voor STB waarschijnlijk een van de mooiste van de afgelopenjaren. En dat was niet omdat de laatste zondag van april zo'n lekker warme dag was. Op deze zondag werd de Cooperbaan heropend; iets waar iedereen al lang naar had uitgekeken.

Het was inmiddels meer dan 2 jaar geleden dat "ons" baantje werd vemield en alle spullen gestolen, dus het werd de hoogste tijd om de zaak weer te openen. In de afgelopen 26 maanden is veel gebeurd, waarvan een gedeelte alleen zichtbaar is aan de grijze haren die enkele betrokkenen er aan hebben overgehouden.

Maar aan de baan is natuurlijk ook te zien dat dóór veel is veraoderd. Veel vrijwilligers hebben uren op de baan gestaan om dít te realiseren wat wij nu trots weer "onze baan.. noemen. Het hekwerk maakt het tot iets van onszelf, de schuilhut is weer net zo mooi (ofnog mooier) dan vroeger. Afgedankte matten van Scopias kegen blj ons een nieuw leven, waardoor wij ook een "gedeeltelijk kunstof' accommodatie kregen. Er werd een nieuwe kogelsector gelegd, en volgens mij heeft geen enkele vereniging zo'n mooie. De discusring werd gelegd, maar is nog niet helemaal klaar, en ook aan de verspringbak moet nog iets gebeuren. We hebben geen materialenhok, maar een container, en langs de rand van de baan staan hier en daar brandnetels. Astrid liep met de grasmaaier een halve marathon in meer dan 4 uur, om voor de opening ook het middenterrein een mooi aanzicht te geven. Er werd vele zaterdagen gewerld, maar de sfeer was geweldig en het resultaat goed.

Op zondagmorgen was er al veel activiteit op en rond de baan; er werden partltenten opgebouwd, catering geregeld, en ballonnen opgeblazen. Er was vooraf al hard gewerkl om de uitnodigingen de deur uit te doen, een programma voor de dag te maken en alle andere zaken te regelen die deze dag tot een speciale moesten maken. Rond de klok van twee verschenen de eeÍste gasten, die door bestuurs- en andere leden werden opgevangen, en er werd druk heen en weer gelopen om parkeerplaatsen te zoeken. Ook dejeugd had zich inmiddels bij de poort verzameld, om maaÍ niets te missen van wat er te gebeuren stond, en om half3 was het zo ver. Speaker Wim van der Linden kondigde de opening aan, en na een koÍte toespraak gaf wethouder Dritty het "startschot" waarna de ballonnen de lucht ingingen. Daama was het tiid voor een drankje en liet dejeugd onder leiding van de trainers zien, wat zij hier enkele uren per

week doen. Behalve door dejeugd werden er ook demonstraties gegeven door enkele trainers; Glenn (Europees kampioen met een wereldrecord op zijn naam) en Yael (momenteel het snelste meisje van Nederland) lieten zien wat topprestaties zijn.

voor de gasten zal het wel niet helemaal duidelijk zijn, waarom wij zo blij zijn; geen kunstof baan. geen kantine, douches oftoiletten. Alleen een gravelbaan met een vijver in het midden en een hutje om te schuilen als het regent- Maar dat is nu net wat STB zo bijzonder maakt. Rond 17.00 was alles weer voorbij, en keken wij teweden teÍug op een geslaagde dag. Een dag waarop we iedereen bedanlten voor de geweldige steun die wij in de afgelopen periode van Àun mochien ontvangen. Iedereen keeg als aandenken een mok, met daarop een foto van de Cooperbaan..

Natuurlijk werden er vele foto's gemaakt, en die zijn op onze homepage terug te vinden.

Jos van Spanje

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Sportmedische aspecten Achillespeesklachetn Inleiding Een veel voorkomende klacht bij lopen, is een stijve en pijnlijke achillespees. Bij lopen treden deze achillespeesklachten vrijwel nooit plotseling op, maar

worden de klachten geleidelijk aan erger. Het is dan ook een typisch voorbeeld van een overbelastingsblessure, waarbij de pijn meestal gevoeld wordt in een gebied op zo,n 5 tot 7cm boven het hielbeen. In het beginstadium van deze blessure is er slechts sprake van drukpijn en een stijf en/of -maatregelen -worden een licht zeurend pijngevoel (de ochtend) na een zware training. Als er geen genomen zullen de pijnklachten ook optreden bij het begin van de haining. Deze klachten verdwijnen in eerste instantie nog wel tijdens de warming-up, maar zullen ou àfloop van het lopen weer terugkeren. Als er dan toch nog wordt doorgelopen, zullen de pijnklachien uiteindelijk zoveel toenemen, dat het lopen gestaakt zal moeten worden. Genezing van de blessure zal dàn in het algemeen vele maanden gaan duren.

Oorzaken yan deze achillespeesklachten Er spelen meerdere àctoren mee bij het ontstaan van deze achillespeeskiachten.

. .

Matige doorbloeding van de achillespees, Met name in het gebied zo'n 5-7cm boven het hielbeen is de doorbloeding van de achillespees matigwaardoorherstelna(kleine)beschadigingenslechtslangZa.amu".Èopt. Overbelasting Door overbelasting ontstaan (kleine) beschadigingen in het peesweefsel. Overbelasting treedt eerder op: als er geen goede warming-up wordt uitgevoerd; als de kuitspieren verkort of stijf zijn als in een korte tijd te veel, te vaak en te snel gelopen ofgesprongen wordt. Met name

o o o

het begin van het seizoen of na een bressureperiode wordt deze fout vaak gemaakl. Eenzijdige trainingsvormen; met name heuvel- en sprongkrachttraining zijn aan.

o o o o o

berucht als er gelopen wordt op een harde onderg.ond (asfal! beton)

als er schoenen gedragen worden die de schokken van de landing onvoldoende opvangen ofonvoldoende ondersteuning (aan de hiel) geven bii (geringe) standafiNijkingen van de onderbenen (bijvoorbeeld 'o-stand'). de voeten (bijvoorbeeld knikplatvoeten) of een beenlengteverschil als iemand overgewicht heeft ('te zwaar is,) als er geen aandacht besteed wordt aan een cooling-down.

Hoe voorkom je deze achillespeesklachten?

Om achillespeesklachten te voorkomen, is het raadzaan om onderstaande 'preventietips, bij het sporten op te volgen.

Warming-up Begin altijd met een goede warming-up. Loop 5 à

10 minuten rustig in. Zeker alsje al eerder achilespeesklachten hebt gehad, is het verstandig rekoefeningen van de kuitspieren als een vast onderdeel vanje warming-up (en eventueel ook cooling_ down) op te nemen. Dan kunje goed voelen hoe de spieren en pezen ,er voor staan'. Besteedt vervolgens aandacht aan loopscholing en voer een aantal versnellingsloopjes uit, waarbij de snelheid naar het einde toe steeds meer wordt opgevoerd. Alsje de rekoefeningen uitvoer! let dan goed op de aangegeven uitgargshouding. Blij het uitvoeren van de rekkingoefeningen mag geen pijn optreden. Hou dè reLoefeningen zo'n 5 tot l0 seconden vol en herhaal iedere oefening 2 tot 3 maal per been. Goede trainingsopbouw

Zorgvooral voor een goede trainingsopbouw. Voer de intensiteit en de omvang van de


trainingen geleidelijk op. De berastbaarheid van de pees past zich srechts Iangzaam aan. Bouw dus na een blessure ofziekte de training weer zeer geleid^elijl( uit tot het oudJniveau. Spierver.sterkende oefeningen B-esteed in de training aandacht aan spierversterkende oefeningen voor de voet-

en kuitspieren. Hiemaast staat een voorbeerd van.spierversterkende oefeningà voo. a" uo",.p;".", g;tJk"'J Bij deze oefening is het de bedoering datje de handdoek mel;e tenen naarje toe krabiert. Eventueel kun je de oefening zwaarder maken door iets oo de handdoek te leggen r bijvoorbeeld een boek). Spierversterkende oefeningen voor de kuitspieren kan je gemakkelijk (ook thuis) uitvoeren. Voorbeeld van deze oefening: ga m-et.je voorvoeten op een verhoging staan (bijvoorbeeld een traptrede) en kom met beide voeten 'op de bal van de voet,. 'Zak, dan in 2 seíonden beheerst op één voet omlaag, waarbij de hak vooibij de horizontaal moet ,doorzakken,. Kom vanu_i1de19 stand vervolgens weer met beide voeten omhoog en herhaal de oefening f: .".i". van 10-15 keer, zowel met gestrekte als met gebogen knie).

.

Ondergrond

Train zoveel mogelijk op een zachte, maar wel effen ondergrond (bos, gras). Sportschoenen Draag goed passende sportschoeoen met een schokdempende zool, een stevige hielsteun en een hoge soepele hielrand. Diegenen die ook op de baantrainen, dienen zich r!.."fir"à a", de meeste spikes geen enkele schokdemping of ondersteuning geven. Train dus zoveel mogelijk op je gewone loopschoenen. Als j; (lichte) voetafivlJkígen f,"Ur, 1Ui;r.À*fa "d" knikplatvoeten), is het raadzaam om daar rekàning m"e te hord"n b1 ;l;r*" sportschoenen. Zo zijn schoenen met een anti-pronatiewig aan te beieren"u,*À";-;* a, à" r""t"r-irj a" afivikkeling te veel naar binnen wegzakken- Een goedé sportspeciaarzaat< r,""1" a" aanschaf van de juiste sportschoenen adviseren. Soms is'tret nooazatetijï "*. àm url voetafwijkingen of een beenlengteverschil een speciare aanpassing in of onder de ipoÀ"rro"n *-' te laten maken Dit kan het beste door een orthoiedisch schoenmafer wo.a", gÀrïm.

.

.

Cooling-down Beëindig de training artijd met een cooling-down. Deze b€staat uit enkele minuten rustig uitlopen en het uitvoeren van de boven beschreven rekoefeningen.

Wal kan je doen als deze achillespeesklachten (toch) zijn ontstaatr? wees alert op het begin van deze klachten. Een zeurende pijn tijdens of vrak na het lopen is niet

normaal!

Voer bovenstaande preventieti ps uiÍ Voer, voor.zover mogelijlq (alsnog) bovenstaande preventietips uit-

Pas de training aan Vaak kan hettijdig aanpassen ofstoppen van belastende trainingsvormen al voldoende zijn om beginnende peeskiachten te laten genezen. vaak kunje toch nog goed in conditie blijien door andere bewegingsvormen op te zoeken waarbij de achi espees niet te zwaar berast wordt. Denk hierbij aan fietsen en aquaJoggen.

Koelen AIs de blessure in een beginstadium verkeert, koel de achillespees dan na de &aining zo,n 15 minuten met ijs. Het heeft de voorkeu-r om deze koeling uit te voeren door met een"ijsbrokje largs de pijnliike plek te masseren. Het been kan ooklp een "met stoel gelegd worden eJn co.ldpack ofeen plastic zakje met kapotgeslagen ijsklontjes onder de aÀillàsp"".. L;g;; ;;i bijvoorbeeld een theedoek tussen de huid e; de ijszak ier voorkoming door bewiezing. Herhaal dit koelen zo,n 3-5 keer "* ïurau"rihJigir; ier dag.

Massage Als de kuitspieren stijf zijn, Iaat dar deze spieren masseren. Vraag sportnedisch advies AIs bovenstaande maatregelen niet binnen twee tot vier weken leiden tot een duidelijke vermindering van de klachten, ga dan naar de huisarts of naar een sportarts 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0

Bron: KNAU


r-;Q \\ --f<r

\

Gespecialiseerd in natuursteen

Voor al uw bestratingen

Purticulier & B edrijven Vrijblijvende offirte Ook herbestraten van opritten

Dorpstraat 58 Landgraaf Tel. 06-51115758


Verjaardagskalender

ï /_

Mei

2OO1

01

Esra van Pelt

141aar

01

0l

André Phillipi Sjef Hodiamont

47 jaar 55 jaar 6I jaar 49 jaar

02 06 08

10

Juni 2007

l9

Pierre Starmans

19

André van den Burg

20

2t 22 24 24 25

26 26 27 31 31

Nico Hamers Niki Tahapary Frank Eisenga Jo van Vlodrop Bert Reynders Jos Duteweerd Stephanie v/d Hemel Hans Ypma Maartje Hamers Marcel Coerver Kaj Stevelmans

09 09

44 jaar 14 jaar 50 jaar 55 jaar 62 jaar 44 jaar 14 jaar 62 jazr 9 jaar 3 8 jaar 8 lazr

11 11

t2 l5 t6

Kist Willems Marianne Bex Jos Bex Els Frins Tessa Lievestro Peter Bex Jacq.Senden Henk van 't Land

jaar

Roel

16

Carla

46 jaar 43 jaar 45 jaar

jaar 1l jaar 14 jaar 63 jaar 48

Winand Mombertz Lenie Boessen

54 jaar 44 jaar 44 jaar 12 jaar

Goossens

l6

Guus

19 23

JeroenKokkelkom 12jaar

11

Miriam Janosch Bert Vanthoor Yvonne Monse Mima Stassen Davisd fuchter

25

26 28 28 29

Hein

Ed

Bodelier

Monse

59 jaar 40 jaar 46

jaat

44 jaat 14

jaar

11 .iaar

46 jaar

Aue jarigen Y[n hmte gefelicireerd 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Verrassing voor Jos van Spanje

Tijdens de opening van de Cooperbaan gebeurde er nog íets, waardoor deze dag (voor mij) nog feestelijker werd. Onder de gasten waren ook enkele afgevaardigden vaa de KNAU: Jos Eussen (regiocoördinator), Frans van Berlo (technische commissie) en Harry Peters (penningrneester). Het is even schrikken als tijdens een toespraakje naam wordt genoemd, enje naar voren wordt geroepen. En voorje het weet staje in het middelpunt van de belangstelling, en wordt de ..KNAUwaarderingsspeld" op je poloshid gespeld. "Een blijk van waardering voor al het werk datje in de afgelopenjaren hebt gedaan", is de zin die hierbij wordt uitgesproken. Ik heb zelf nooit het idee gehad, dat mijn bijdrage zo bijzonder was, maar ben wél blij dat anderen mijn bijdrage waarderen. En natuurlijk ben ik hartstikke trots op mijn speld.... Bedankt

Jos van de Jeugdcommissie

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Jeugdpagina S.T.B. Noot redactie: Omdat de mensen ean het copy-ceníer Landgraaf met vakantie L'aren zijt, ï diÍmaal geenfoto's de anikelen geplaalsl Deze moeten van te voren gerasterd worden en daar was dus geen gelegenheid voor. Matr de volgende keer staan ze eÍ weer bij.

bij

Je heb trainers en je hebt TRAINERS Dejeugd van STB krijgt haar vaardigheden bijgebracht door een stel geweldige, enthousiaste en zeer gedreven trainers. Mensen die dit als hobby doen, en voor wie de beloning bestaat uit de prestaties die dejeugd levert, en het plezier dat zij dejeugd hiermee bezorgen. Maar behalve trainers, heeft dejeugd ook een TRAINER Iemand die net iets anders is dan de andere trainers. Deze meneer

wijkt niet allen door zijn huidskleur een beetje a{ en ook niet omdat hij van een andere vereniging Iid is. maar vooral door zijn prestaties. ln het Camavalsweekend nam hij in het Belgische Gent deel aan de Nederlandse Kampioenschappen Indoor. Hij deed dit in de categorie M55, ofi*,el: mannen van 55 jaar en ouder. Op de 400 m wist hij niet alleen te wimen, maar pakÍe ook het Nederlands record op dit onderdeel. Een top-prestatie, die een felicitatie waard is.

En over wie hebben we het?? Natuurliik.... Glenn Gentle

STB heeft weer Limburgse Kampioetre Afgelopen weekend was het weer tijd voor de Limburgse Kampioenschappen Indoor voor pupillen in Sittard. Tijdens dit atletiekgebeuren zien we de atletiekjeugd uit heel Limburg aan de start verschijnen, en wordt opnieuw duidelijk hoeveel talent er in onze provincie met atletiek bezig is- Het was een écht kampioenschap, want de deelname was overweldigend, waardoor het programma behoorlijk uit liep. Behalve door het aantal deelnemers, werd de waarde van het kampioenschap ook bepaald door het feit dat wijwel alle Limburgse verenigingen op deze wedstrijd waren veÍegenwoordigd. Natuurlijk waren ook de pupillen van STB aanwezig en niet alleen om mee te doen, maar ook om hele mooie prestaties neer te zetten, want toen aan het einde van de dag de prijzen werden uitgereikt, stonden er ook weer STB'ers op het podium, om de begeerde medailles in ontvangst te nemen. NatuuÍliik is de eerste die we noemen, onze Limburgse Kampioene bij de meisjes B-pupillen, Imme Wagemans. Zij wist in de laatste fase van de wedsrijd de punten te pakken, waardoor zij uiteindelijk de gouden medaílle en de Limburgse titel wist te pakken. Haar vaste "maatje" tijdens wedstrijden, Kyra Gidding voerde het klassement lang aan, maar moest haaÍ uiteindelijk toch vóór laten gaan, en eindigde nét naast het podium, op een mooie 4e plaats. Ook Daan, de broer van Imme, was aanwezíg en deed het uitstekend, waardoor zijn 5' plaats verdiend was.

Bij de meisjes pupillen-A was de strijd spannend tot het einde, en de tegenstand g:oot. Hier zagen we Daphne en Veerle in de voorste gelederen, maar helaas kwamen zij aan het einde een paar puntjes te kort, waardoor zij genoegen moesten nemen met het zilver (Veerle) en het brons @aphne). Verrassend in deze categorie was het optreden van Tessa Lievestro, voor wie dit de eerste échte wedstrijd was; zij eindigde in de middenmoot en liet 14 deelneemsters achter zich.

Ook een uitstekend resultaat voor Lar4 die op een 4e plaats eindigde en dus nét naast de medailles greep; voor Rachelle was de concurrentie t€ groot om hoog te eindigen.


Bii dejongens A-pupillen zagen we dat door het uitlopen van het programma Dirk coossens het hoogspringen aan zich voorbij moest laten gaan. David Richter dàed het in deze categorie uitstekend met een mooie prestatie bij het ho_ogspringen; hij verbeterde zijn pR maar kwam in de einduitslag op een 4e plaats, dus net als Lara en Ky'a, nét naast het podium. En dan waren er nog Rik Radstake en Youri Gidding, die ook in de grote groep vanjongens pupillen-A zitten, en dus màesten afiekenen met een gÍote gÍoep, en sterke tegenstanders. ook zij weerden zich dapper, maar moesten met een 24e en l9e plaats genoegen nemen- opnieuw was het opvallend om te zièn dat onzejeugd het zonder echte hoogspringaccommodatie op dit onderdeel steeds goed doet; een complimenivoàr de trainers die met beperkte middelen dejeugd toch dejuiste basis van dit moeilijke ondèrdeel weten bij te brengen Tenslotte een compliment voor de ouders, die door het uitlopen van het programma, hun planning voor deze dag niet haalden, maar toch aanwezig waren om dejeugd aanie Àoedigen

Paashaas op de baan Op zaterdag 7 april was de training iets anrlers dan de gewone training; het was immers de zaterdag vóór Pasen, en bij dit feest horen natuurlijk paas-eieren. Behalve de welbekende "haas" hï_ het hardlopen, zagen we op deze zaterdag ook nog een andere haas, namelijk de Paashaas. Hij bezorgde bij de trainer een mand fèlgekteurde Paaseieren.-en deze werden door de pupillen aan het eind van.de training gezocht gevonà"n. De trainers hadden een spel "n werd gecombineerd bedacht, waardoor het zoeken en inzamelen van de eieren met een flinkË partij sportiefbezig zijn. Nadat de eieren allemaal waren verzameld, werd er natuurlijk ook nog even "getietschrr want dat hoort er ook bij. ook voor dejunioren waren er natuurlijk eieren, en na hun zaterdag-training, hadden zij deze ook best wel verdiend. Paashaas en trainers, bedanll voor

dit leuke idee, en wij wensen iedereen een paar mooie paasdagen.

Zomer in Maastricht Na de "lente bij Avon", waarbij we blij waren dat we afen toe even naar binnen konden om een beetje op temperatuur te komen, was het nu (3 weken rater) tijd voor een ander uiterste; een lekker dagje atletiek in Maastricht, met temperaturen rond de 25 gtude, een brandende zon. ook nu war# we "n de zon blij dat we afen toe even naar binnen konden, maar nu om uit te zijn, en even afte koelen. Deze wedstrijd was de eerste "echte" wedstrijd van dit seizoen, en een uitstekende voorbereiding op de competitiewedstrijden van volgende week. Zower de pupillen ars dejunioren waren goed

vertegenwoordigd, en iedereen was benieuwd naar de prestaties na de lange winter. ooÈ diverse oieuwe leden gingen mee, om eens te ervaren hoe het is om aan een wedJrijd deel te nemen. Het is toch anders, als er bij de start wordt geschoten, en het is ook anders als er Jn onbekende naastje in de baan ziÍ' waawanje niet weet of hij/zij snel ofheel snel is. Ook voor de tegenstanders is dit natuurlijk het geval, want in de regio zijn het toch vaak bekende gezichten dieje tijdJns dit soort evenementen

tegenkomt.

ofschoon het natuurlijk wél een wedstrijd was, ging het om de persoonrijke prestaties, en de vergelijking van deze prestaties met die van vorig seizoen. En verbeterin-gen'waren er op heel veel vlakken, waarbij de prestaties bij het hoogspringen er natuurlijk uit.p.ong.n. We zagen op deze dag:

David over de 130 (PR + l0 cm) le plaats Martijn over de 135 (PR + l0 cm) 3e plaats Veerle over de 135 (PR + 5 cm) le plaats


Adviesbureau YOOr

bedrijven en

vrije beroepen

,ffi#*Irffi§rffi#ffi Y

eÍ zeke rin gss pe ci alis t

Collectieve'Werknemersvetz ekeringen - Ziekteverzuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid TranspoÉ -Wagenparken Brand-Bedrijfsschade Hypotheken-Bedrij fskrediet Akerstraat 30 - 6411H8Ileerlen Telefoon: 045-5740fi)2 Mobiel: 0G290425W

Fax:04Í5719930


Daphne over de 130 (PR + 5 cm) 2e plaats Pim over de 170 (PR + 5 cm) I e plaats Met deze prestaties gaje twijfelen ofhet wel verstandig is om hoogspringmatten aan te schaffen.... En alsje voor de eerste keer deelneemt aan een wedstrijd, gaje aan het einde vaÍl de dag naar huis met persoonlijke records op ieder onderdeel waaraan je hebt deelgenomen.

Het klinkt best goed alsje dat aan een buitenstaander vertelt, maar het is ook een richtgetal voor de presÍaties dieje tijdensje volgende wedstrijden zult neerzetten. lk wil de níeuwe leden dan ook adviseren om deze resultaten op te schrijven en goed te onthouden; jullie zullen er van versteld staan hoe snel de inspamingen van de trainingen tot verbetering vanjullie persoonlijke prestaties zullen leiden. (nouja, niet geliik volgende week, maar toch sneller danjullie denken).

En dan natuurlijk de "oude" leden, die op deze dag even de puntjes op de i zetten om volgende week optimaal aan de staÍ te verschïnen tijdens hun eerste competítiewedstrijd. iederjaar opnieuw is dít toch een spannend moment, waarover voorafalleen maar kan worden gespeculeerd; nituurlijk hebben wij allemaal onze verwachtingen en daar zeggen we lekker niets over. Dat doen we na de twiede wedstrijd, en we hopen dan dat we dan gelijk krijgen.

Maastricht was in ieder geval weer een lekker dagje atletiek, met sportieve prestaties, veel medailles (8x GOUD, 6x ZILVER en 8x BRONS) maar vooral plezier voor alle atleten, begeleiders en ouders.

I e wedstrijd

juniorencompetitie

op zaterdag 2l april werd de 1e wedstrijd van de juniorencompetitie 2007 gehouden. De eeÍste w.edstrijden zijn altijd in de eigen regio dus lekker in de buurt; nou ja, alsje Helmond ook ,.in de buurt" wil noemen. Om half9 werd verzameld, waarna een tochtje van bijna anderhalf uur de delnemers naar Helmond bracht. Poule 522 heefr in de 2e divisie bij de meisjes-c 10 deelnemende teams, bij dejongens-c en bij dejongens-D beide 8 deelnemende teams- vooraf, en eigenlijk tot aan het einde van deze 1e competitiedag, is eÍ altijd de spanning van het onbekende. wie zljn onze tegenstanders, zijn ze ditjaar sterker dan vorigjaar, lukt alles een beetje zoals we ons dat haddàn voorgesteld enz. Aan het einde van deze dag als de punten zijn geteld, is iedereen gerustgesteld, en weet waar hij aan toe is. soms gaat alles super, en win je met ruime voorsprong waardoorje met een gerust gevo€l naar de volgendé wedstrijd toe leeft. soms wordt je metje neus op de feiten gedruk! en zieje dat er teams zijn die met kop en schouder bovenje uit steken, waardoorje de volgende wedstrijd begint met het gevóel datje niets hebt te verliezen en lekker kunt doen "waarje zin in hebt,,. Maar zitji tussen dezJ2 mogelijkheden in, rían gaje tellen en rekenen om te kijken ofje de volgende wedstrijd hetelfde moet proberen, een andere verdeling van de ondeidelea moet maken, of misschien extra moet Eainen.

Alle overwegingen van de eerste wedstrijd hebben we inmiddels achter de prognoses en verwachtingen die wij voorafhadden.

de

rug en weten hoe het is met

De meisjes-C

Door blessures en andere oorzaken mo€st het team van de meisjes op het laatste moment worden aangepast, waardoor sommigen een beetje onverwacht aan een onderdeel moesten deelnemen. Zo zagen we Esra op de 1000 m, Sanne bij het speerwerpen, Liset bij het discuswerpen en Doreen bij het hoogspringen.

ook waren er mooie prestaties van Doreen bij het verspringen en Mima op de 1000 m en de estafette; mooi, omdat deze meisjes nog niet zo lang lid zijn, en dus weinig wedstrijdervaring hebben.


Zij

leverden allemaal een prestatie die zoveel punten opleveÍde,

dat in de einduitslag de le plaats voor de dames van STB was. Misschien dat de aangebrachte "oorlogskleuren" toch hebben geholpen...... De jongens-C Zij moesten de estafette overlopen, en lieten toen helaas het stokje vallen, wat punten kostte. Door het uitvallen van Pim, moest nieuwkomer sven de eer verdedigen op het onderdeel 800 m, en dat deed hij uitstekend. ook Kevin deed het goed op dit onderdeel, en hij deed dit bovendien op een manier waar iedere sponsor trots op zou zijn- Daarnaast liep Sven ook de 100 m en de estafette niet onverdienstelijk. Peter, Bas en Bart hadden ieder een aandeel in het verzamelen van de punten, waardoor hun team op een 6e plaats eindigde.

De jongens-D Hadden het niet gemakkelijk, en flinke tegenstand, maar ook zij weerden zich dapper waarbij enkele zaken er uitsprongen. Zoals de horden van Martijn waarbij hij een mooie 2e plaats pakte, of zijn hoogspringen, waarbij hij na enkele sprongen ontdekte datje ook van de andere kant kunt aanlopen. Paul had het moeilijk op de 1000 m, Guus pakte zijn punten op de sprint, en sean verbeterde zijn PR op het kogelstoten met een behoorlijke afstand. ook voor hun aan het einde een 6e plaats in de klassering.

Eigenlijk best we1 tevreden met de uitslagen, met het weeÍ (al had het een beetje warmer mogen zijn), over dejeugd die zich weer goed gedroeg en kostelijk amuseerd.e, over de gezellige groep ouders die voor het vervoer zorgde en voor gezelligheid laags de lijn, de

kofEe bij IIAC Nou, wat wil een mens dan nog meer op een zaterdagrriddag??

Jammer, jammer, jammer zondag 22 april werd in Kerkade de ie wedstrijd van de pupillencompetitie gehouden. Natuurlijk waren wij er weer bij, en we hebben heerlijk genoten; niet alleen van het prachtige weer, maar ook van de prestaties van onze atleetjes. Er werden prachtige prestaties neergezet, en iedereen wist aal het einde van de dag dat STB aanwezig was . zo zagen we bij de A-meisjes veerle opnieuw over de 1.35 springen, en daarrnee dit onderdeel winnen; ook zus Daphne deed mee tot de 1.25 en daardoor zagen we STB met 2 deelneemsters op dit onderdeel bij de laatste 4. Behalve de dames Simons presteeràen ook Tessa en Rachelle goed, en scoorden in de buurt van hun PR. David deed het uitstekend bij het hoogspringen en behoorde bij de laatste overblijvers; ook de overige STB-deelnemers in deze categorie (Jom, Rih Youry en Dirk) deden het best goeà op dit onderdeel; àe een een beetje beter dan de de ander, maar toch... Bij de B-meisjes zagen we Imme een geweldige sprint lopen (en winnen) gevolgd door vriendin Kyra; ook bij het verspringen deden de dames het uitstekend. wie het bij het verspringen ook goed deed was Daan, de broer van Imme. Hij won dit onderdeel met een hele dikke verbetering van zijn pR. ne

uitslagen waren nog niet allemaal verwerkl omdat het programma door het grote aantai deelnemers een beetje uitliep, mzur een grove schatting laat zien dat een plaats bij de eenten zo goed als zeker zou

zijn...

Zol

zljn?? En waarom staat er boven de tekt 'Jammer, jammer, jammel,?? Door onduidelijke redenen bleken op het laatste moment enkele pupillen niet beschikbaar voor deze wedstrijd, en dat is jammer. want als je bij een competitiewedstrijd geen compleet team op de baan heb! kunje wel lekker scoren, maar telje niet mee in de uitslag. Dat betekent dat voor de pupillen de competitie eigenlijk al voorbij is, voordat ze echt begonnen is, en dat is jammer. Jos van Spanje

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


o I s

q

STB Clubblad 2007 nr 2  
STB Clubblad 2007 nr 2  
Advertisement