Page 1

/6 t:

.

__i.:i

...,t:;t.i,É


Jaargang 22 - maaft2007 't

- nummer I

eSTaBletje is het clubblad voor de leden van a.v. SpoÉ en Trimclub

Brunssummerheide

IIet clubblad verschijnt

Redactieadres: Telefoon: E-mail: Redactiemedewerkens: Uiterlijke inleverdatum

{ffi} \x" voorzitter:

kopij

5 x per

jaar

Theo Schmeits, Grave,lrweg 56, &71VZ Eygelshoven 045-5352003 I 0651296017

t.schmeits@home.nl- Wiel.Frins@planelnl Theo Schmeits, Els Frins en Wiel Frins

27 apnl2007

Sport en Trimclub

Brunssummerheide tffit

AIbeÉ verbunt Tel.: 045-5314854

Kerkradenreg 20 í3TzTzlandgraaf E-mail: albertveóunt@.wanadoo.nl

secretaris:

I;ï.1;ïïï*,,

ffi11ïffi'i:**@ïiJ;tff*

penninprneester'

fi:à"ài,r*'fiï

3f*ï1ifftr"_l,Ló?,11,i,'andgraaf

Algemene

Zaken:

(vice-vootzitter)

Leden:

Jos

Tel.

Janssen :043-4591995

22

Schepenbank 6343 CV Klimmen E-mail: jos.annyjanssen@wanadoo.nl

Tel.:

FrankEisenga 0G44996122

E-mail: frank.eisenea@home.nl

Bert

Daemen Tel.: 045-5353177

Aan de Put 6373 W Landgraaf E-mail: bertdaemen@bome.nl

Ledenadministatie: Frank

Eisenga Tel.: 06-44996122

Koempel

Jeugdsoorl

Dick van Pelt Tel. :045-5325803

Spaarweiden 376374 MD Landgraaf E-mail: dickvanpelt@wanadoo.nl

Website

STB

Koempel6g

6372 ND Landgraaf

44

69 6372 ND Landgraaf E-mail: stbledenadministratie@home.nl

http:/ il\il\Ài.av$b.nl

Postadres:

Ovidiusstraat 51

6471 VS Heerlen

Bankrelatie:

Rabobanklandgraaf rek.nr.172433975 t.n.v. Penningmeester S.T.B. Eygelshovenerweg 13

6374Y-B Landgraaf

Adverteren:

via redactieadres. advertesrders ontvangen het clubblad gratis


Trainingen zomerseizoen 2007

DAG - firDM.-rd"g

-

M.*d.g

-

is-:o.' 18.30

-Maarrdag

-ï§.tí

-Di""d"g

-i0.íö

Woensdag

la3ï-

Woensdag Woensdag

TRAII\ÍING/GROEP BEGELEIDER Pu"riöp i u,rÍ + itÈm/u vriËrainins-__ Duurloop I uur * 10km/u Frank Eisenga Conditietraining

Marjo Moonen

lntervaltraining

Ger Bodelier John Hendrix Theo Schmeits

D"*t;p t.tfirr

Coopeóaan

-Prpít"rA"B;öJ

-- -

r* -

Albert Veómt Jeugdtrainers

18.30

Cooperbaan

19.30

Coopeóaan

Jrmioren 1 uur

Jeugdtrainers

Cooperbaan

Baantraining

Wimv/dLinden Theo Schmeits

Vrije training Zaterdag

10.00

Coopeóaan

Eug,iFÀiners--

Zatodeg

11.00

Cooperbaan

Jeugdrainers

i*ra"e iz.oo àó:ndaà

aöÈokketkóm Roger Steens

8.io-

John Hendrix Theo Schmeits

Inlichtingen over trainingen: Wim v/d Linden tel. 045-5217013 E-mail: wlinden@brunssum.net tel. M5-5325803 E-mail: dickvanpelt@.wanadoo.nl Jeugd: Dick van

Pelt

Contributie en lidmaatschap S.T.B. De contributie over hetjaar 2007 bedraagt: Recreant:

Wedstrijdlicantie: Jeugd:

Begunstiger:

lidmaatschap zonder wedskijdlicentie, aanbevolen voor beginners per jaar: Licentiebedrag a € 18,60 wordt afgedragen aan de XSIAU,

perjaar:

Eenmalig aan trGiAU

:

Via automatische incasso per maand: U bent dan geen li{ maar steunt onze verenig:rng per jaar:

e42.€ 60,60 €,22,50 4,75

e

€ 30.-

Verder is een eenmalig bedrag à € 5.60 voor administratiekosten aan de KNAU verschuldigd. Overschrijvingskosten naar andere vereniging: € 8.30

Alle opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk of per E-mail te geschieden bij de ledenadminishatie stbledenadministrati@home.nl e,n wel met inachtneming van de door de KNAU verplichte opzegterrrijn van 6 weken, dit wil zeggen6 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigg blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage in zijn geheel verschuldigd 0-0-0-0-0{-0-0-0-0-0


Van de voorzitter.

prima begonnen.Op 7 januari bezochte eÍr zeeÍ gezellige

Het jaar 2007 is voor S.T.B .

was er de druk

nieuwjaarsreceptie.Leden die nog nooit zijn gekomerl weten

niet wat ss missen en moeten dan ook zeker volgend jaar samen met het bestuur en leden een glas komen heffen.

De prestaties in het nieuwe jaar io de cross en wegwedstrijden zijn uitstekend en er is al menige ereplaats behaald-Een bijzondere prestatie leverde Martijn Daemen door bij het polsstokhoogspringen de hoogte van twee meter te halen, een geweldige prestatie, Martijn proficiat eo op naar de 3 meter.

In de maand januari en fehruari '07 ajn er door de trainers weer trainingen op locatie georganiseerdDeze werden druL bezocht en is een prima aanvulling op de activiteiten die S-T.8. al aan zijn leden

bidt

De locatie training van febnrari wÍrs een bijzondere, Lara en Jean hadden naast ss11 speciale training/wedsrijd voor hardlopers, ook een wandelroute uitgestippeld in hun woonplaats Raeren in België. Een-geweldige dag en voor herhaling vatbaar Lara en Jean het wͧ super.

Op 16 maart a.s. vindt er de algernene leden vergadering plaats. Zoals gebruikelijk legt het bestuur dan verantwoording af naar de leden met betrekking tot het gevoerde beleid.Het is dus belangrijk voor de leden en het bestuur dat er voldoende leden hi€rblj aanweàgain. Tijdens deze vergadering zullen wij een toelichting geven over de financiële situatie over 2006 en de begroting 2007 presenterenIk spreek de hoop uit dat veel leden aatweng zullen zijn.

De organisatie van de Megaloop (wedstrijdorganisatie door S.T,B,) begint vorm te krijgen. Het parcours is klaar, de tijdregisfatie vindt plaats via Championchip, en inschrijven km alleen via lnternet. Wat betreft S.T.B verwacht ik dat wrj zsker 25 wijwilligers moeten leveren, zoals ik eerder al heb vermeld, ontvangt onze vereniging hiervoor een vergoeding. Wie op 3 jtmi wil helpen kan dat nu al aan een Yan de bestuursleden doorgwen.

Tot slot een belangrijke datum voor alle S.T.B. leden Op 29 apnl vindt de opening plaats van onze gerenoveerde coopeóaan. Wij maken er weer een gezellige dag van met een gepast programma. Er worden natuurlijk diverse mensetr uitgenodigd, die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van de baan. Maar ik wil nu al alle S.T.B. leden uitnodigden om deze dag te reserveren om er samen met de genodigden er een geweldige deg van te maken.

Albert Verbmt.

0,0-G.0-0-0-0-0-G0-0


Harry Driessen RunningAilatking Center Oranje Nassaustr 19 6411Ln

RutíilíilB, ffiffi-ffi

Heerlen TeVfax 0 45-57 12009 E-mail : harrydriessen@ho me. n \Mebsite : www.harry-driessen. nI

ffi,ffi,#ffiffi

HAIRT DR'T§sEII HEERIfN

De speciaalzaak in uw regig voor: hardloop-, wandel-, berg-, aerobic sn indoor schoenen. In ons assortiment ook hartslagmeters van Polar. Functionele wandel- loopkleding en sokken, sport bh's, sportvoeding en verzorgingsproducten etc. Voor een individuele loopanalyse kan altijd een afspraak worden

gemaakt Tevens hebben wij altijd veel aanbiedingen in hardloop-, indoor en wandelschoenen.

Sportieve groeten Yan het Running /Walking Team

ffi

#

{J H U f J

S Verwnrmirïs

Pogtlrrrs

relOo

m,V;

tEifrE3(O

ffis{**r'r

-3E Gieleen

Wrg;.flggfua,a.t €í€)

.'r(.'€t -RtGi'ele(en' TeL O,a,Qr-a-74CXiEi7 UwadrsegY(o(DrP:

t§ia,s

-

§tr nltalz.e

IYater l.rr et.rll atl.ag

§lerv.tce onderlroud.


Mescherbergloop Eij sden L7 december 2006

Het parcours is heuvelachtig en gaat voornamel'ljk over onverharde wegen. De Mescherbergloop is L4,4 km en men beklimt hierbij o.a. een trappenpad van 180 treden

Hier had eigenlijk een leuk verhaaltje over de clubreis Hasseh moeten staan,

maar

helaas....... Dus daarom maar een kort verslag over de Mescherbergloop 2006!

Na de baantraining bij AVON in de kantine werd er zoals gewoonlijk een palmpje gedronken. Na de eerste volgde een tweede en daarna nog eeÍr derde palm! De gezelligheid begon te stijgen en daarmee tevens het blufgehalte van mezelf. Toen mij werd gerrraagd om de Mescheóergloop op rnndagmee te Íennen, besloot ik mete€n om dat te doen. Op wijdag had ik daaÍ al enigszins spijt vaq wist namelijk dat ik op zaterdagavond een feestje had!! Om mijn eer hoog te houden had ik voor mezelf besloten om zaterdag avond de bob te spelen. Kwam er echter enige tijd later achter dat het feestje zich op loopafstand bevond,

dus.......... Er werd geen biertje overgeslagen!! De volgende morgen: "spijt als haren op mijn hoofd", dat voelde als een kat€r. Na een douche en een redelijk ontbijt werd ik zoals beloofd door Jan, Ronald en Wim opgehaald. De heenreis naar de Mescherbergloop was al enigszins mtazrr, zowel lichamelijk als geestelijlc Ik voelde me in de auto al misselijk worden, en de mannen deden er nog een schepje bovenop door me

nadruktelijk te vertellen hoe zwaar het parcours wel niet was. ln vergelijking met de wedstrijd in Hasselt was deze wedstrijd zeker drie keer zo ruarÍ-kzagde bui dus al hangen. Eenmaal aengekomen hebben we ons ingeschreven etr na lang wikken en wegen heb ik mijn wedsrijdnummer toch maar op mijn truitje met lange moulven gespeld. Met knikkende knieën an enigszins een TwaaÍ hoofd zijn we naar de start gelopen. De zenuwen liepen hoog op en het huilen stond me nader dan het lachen.

3.. 2.. 1.. daar grng het startschot, en ik ging op weg. In het begin nog wat lmlaÍe benen maar daar had volgens mij iedereen al gauw last van, zeker na de eerste modderige beklimming. Ik had echter al

in de gaten dat de bosrijke omgeving mij een rustig gevoel gaf.

gauw

De eerste 7 a 8 km heb ik dan ook wel lekker gerend. Daarna loram een dipje en de pijn in de zij door de steile afdalingen. Voordat ik met de 128 treden moest gaan beginnen wist ik al dat ik deze zou moeten gaan lopen. Zelfs lopend vielen ze me tegen!! Echter boven aangekomen merkte ik dat ik weer herstelt was. Het lopen eing weer over in rennen en k merkte dat ik in mijn runn€rs - high zat-Btgafutaarts hram Ronald me voorbij, en dit was niet gunstig voor me. (ik had namelijk voor een palm gewed dat ik e€rder zou finishen dan hij.)


In het begin moest ik hem even lateÍr gÍum maar hij was nog altijd in mijn zicht. De laatste beklimming voor de finish kwam ik steeds dichterbij. In de bocht van het laatste modderige graspad had Ronald in de gaten dat ik wel erg dicht achter hem 2rt. Hij begon Íum een versnelling en ik moest hem helaas laten gaan!!!! (balen...) Toch liet ik me hierdoor niet mismoedige en heb de wedstrijd op mijn eigen tempo uitgelopen. Een wedstrijd om niet te vergeten en zek€r voor herhaling

vatbaar. Femke van Hzugten

Uitslagen Mescherbergloop 7,6 KILOMETER:

48 106

Jos Duteweerd

plaats 41

M40

00.38.30

Gerte Offeringa

plaats 34

Vsen

00.,+6.38

plaats

11

I

Msen.

plaats

00.53.49 00.55.04 00.58.47 01.02.58 01.05.38 01.05.38

14,4 KILOMETER: Jean Herpers

11 14 32 70 72 99 107 116 175 213 258 267 280

Ger Bodelier Jos Krist Jo Bom Lara Klaassen

plaats 10 plaats 2 plaats I plaats 12 plaats 48 plaats 48

Jan Schwanen Richard Thomas John Born Pierre Muijrers

plaats 25 plaats 35 plaats 82 plads 9 plaats 118

Albert Verbunt Ronald Smeets Femke van Heugten Wim Rutjens

M40 M40 M50 Vsen.

M50 Msen.

0t.06.24

M40 M50 M50

01.06.59

0r.12.32

Vsen-

01.14.56 01.19.19 01.20.18

M40

01.2t.33

Msen-

0-G.&0-0-0-0-G.0-&0-0-0

32"Gillrather Crosslauf Zaterdtg

6

januari 2007

Peter Deceuninck wint de Gillrather Cross en S.T.B. winnaar van het teamklassemeut De eerste zaterdag van het nieuwe jaar vindt op steenworp afstand over de grens de GillËth cross plaats.

Deelname aan deze wedstrijd is inmiddels al enkele jaren taditie. Lekker kort bij, een leuk parcourÍi door het bos en achteraf een gezelTig samenzijn in de kantine. Cor Loopsjoon s0ond zoals afgesproken om 14:00 voor de deur. Samen met een tiental STB-ers namen we aan de wedstrijd deel. Voor mij was het deze keer de primeur om uit te komen in de M50. Het parcous voert zoals gezegq geheel door het bos bij Stahe-Niedeóusch en bestaat uit twee


rondes van 4600 m.

Normaal vindt deze loop altijd in de winter plaats, maar omdat 2@7 nog maar 3 jaargetijden heeft, is het nu een herfstloop geworden brj ca 9 graden, regen en wind. STB was goed vertegenwoordigd en viel weer goed in de prijzen Peter Deceuninck wist deze keer zelfs de eerste plaats in de wacht te slepen. Eveneens bleek achteraf dat de vergrijzing ook hier weer toe begint te slaarq want in het teamklassement kwam STB met Peter Deceuninck (M40), Herman

Gerards (M50) en Henk vm het Land (M50) op de sleepte een heuse bokaal in de wacht

le

plaats en

Zelf heb ik ook lekker gelopen, hoewel het hier en daar behoorldk uitkijken was en ik bijna onderuit gng in een scherpe bocht Met de eindtijd van 38:02 was ik net iets sneller als vorig jaar en dus tevreden, wetende dat ook het modderige paÍcours nog wat secondsn gekost heeft. En j4 het is gelukt le M50-er. Herm Gerards

Uitslagen Gillrather Crosslauf 9,2 KTLOMETER:

1 13 14 18 2l 30 39 42 74 79

Peter Deceuninck

ptaats 1

Herm Gerards Henkvan't Land

plaats 1 plaats 2

SjackHoop Saskia Rademakers

plaats 5

Piere Muijrers Jos Duteweerd

Wim Rutjens Ben Paulssen Louis van de Wouw

plaats 2 plaats 2 plaats 13 plaats 8

plaats

13

plaats 18

M40 M50 M50 M40 v40 M55 M40

003434 0038.02

M45 M45 M45

00.,14.41

0038.11 00.39.18

0039.53 a0.41.24 00.43.40 00.51.14 00.55.13

4,6 KTLOMETER:

26

Frank Eisenga

S.T.B.

00.18.52

0-0-0-0-0-0-0-0-0-G.0

43" Abdij-cross Kerkrade zondag 28 januarr2007

Op zondag 28 januari 2007 werd voor de 43" keer de Abdij-cross verlopen. die jaren is de historische abdij van Rolduc een prachtig decor voor de atleten, groot en

Al

kleirU die hun rondes op de sportvelden eÍr door het bos aÍleggen. Zo ook weer op deze zondag. Ik vind het altijd mooi als je ziet met hoeveel inzet en pleàer de vele kinderen hun


Gespecialiseerd in houtrot en kit'werkzaamheden

,/\,-

F----'

ArfrsouwsERVrcE

XwTJNEN L.P.A.J.

Wijnen

Hoofclstraat 328 63728T Landgraaf T. 045-53 | 25 65 F. 045-533 2t 84 M.06-27 09 10 70

bouwservice. l.wij nen@home.nl

www. bouwservicewij nen.nl

Bij de pakken neerzitten

?

kom nou

Man oh man !

PietersDortu rnanneRrnode He e rle n

Geleenstraat3+36 en Promenade 33 ) Maastricht ( Grote Straat I &20 ) S

itta rd

Molenbeekstraat

72

YErrevoo B

ouwkundig ontwerp & Adviesb

u rea

u

Manensh eide 42 6343 CR Klimmen

Tel. 043-4592242 06-5 1277959 Fax 043-4592901 Vorm geving van uw

bouwplannen


wedstrijd beleven. Onder aanmoedigingen van ouders, opa 's en oma's, klasgenoten, meestetrs en juftouwe'n sfijderr ze vol overgave om hun afstand zo goed mogelijk af te leggen. Wie de jeugd heeft de toekomst is hier duidelijk zichÖaar.

Ook de *grote mensen"beleven veel plezier aan dezr wedstijd. Ik persoonlijk vind de ambiance in een woord schitterend. Abdij Rolduc is een uniek historisch complex, dat voor de geschiedenis van onze regio van groot belang is geweest. AIs je met dit historisch besef hier een wedstrijd loop! geeft dit mij elke keer weer een speciaal gwoelHet parcours is prachtig maar de steeds terugkerende helling vergt veel van je krachten. Je * moet deze goed verdelen. Onder het lopen dacht ik bij mezelf: Jan, je bent zestig ruar wees een gelukkig maq dat je dit nog allemaal kunt. Dit is pas genieten." Mijn 70 e plaas in een veld van 141 deelnemen( tijd:27.28 ) op de afstand van 5,4 km en tweede bij de mannen -60 vond ik leu§ mam niet van wezenlijk belang. Gezpndheid en plezier daar gaat het mij bij het lopen om. Zn ookweer bij deze uitgave van de

A*ij-cross

Jan Manders

Uitslagen Abdijcross 10,650 KILOMETER:

8 29 49

Jean Herpers Lara Klaassen Ed Doveren

plaats 2

M35.

003834

plaats

v35

00.45.45 00.54.35

I

plaats l1

M40

plaats 2

M35

plaats 1 plaas 6

v40

5,4 KTLOMETER:

17 36 38 49 62 70 74

Richard Thomas Petra van Tongeren FrankJoosten Leo Quaedflieg

Hein Bodelier Jan manders p"lgrJqnsen

plaats 6

plaats 2 plaats 2 plaats 5

M40 M45 M55 M60 Ms5

00.21.57 oo.24.25 00.24.39 00.25.30 00.26.19 00.27.28 00.27.55

0-0-0-0-0-0-0-0-0-G'0-0

8* Overmuntheloop Urmond zondag 4 februari 2007

ik aan deze loop deel te nemen, maar door allerlei was het eindelijk m ver. Na een geslaagde AMtjVandaag omstanàigheden lukte het niet. cross reden wij vol goede moed richting Urmond. Bij het naderen van het staÍt - en finishgebeuren hoorden wij al snel de enthousiaste stem van speaker Wia1 ( van der Linden ), die met zijn gebruikelijk enftousiasme ee,n fijne loopsfeer wist te creëren. Je kon merkerq dat de Camaval aanstaande is, want de prins carnaval van Urmond en 71jn secondanten zouden het startschot van de diverse lopen gwen.Voordat wij werden weggeschoten voor onze bijna 7 km interviewde Wim op een ludieke manier de prins. Hij woeg o.a of de prins aan sport deed. Deze gaf een ontkennend antrroord, waarna Wim hem dringord verzocht volgend jaar aan de start van deze loop te verschijnen.

Al een pafr iM

proberen Peter Jansen en


We zullen zien. De Overmuntheloop is een vlak en snel parcouni, gedeeltelijk langs de molen van Urmond en door het omliggend buitengebied. Het weer werkte ook mee, fris en geen wind. Peter en ik kwamen dan ook in een voor orui prima tijd en met eex goed gevoel over de finish.

Leuk om te vermelden is, dat Nico ( Hamers) ons in de nveede ronde tijdens zijn warming - up even haasde.Wie weet scheelde het een paar seconden. Dit zijn kleine mÍur fijne loopje's, met een enthousiaste organisatie.

Ik wilde dit stukje afsluiten met een citaat van Suzanne Borman, nieuwslezer RTL ( uit: citaten verzameld door Peter Jansen), wat ons gevoel tijdens de wedstrijden vaak

weergeeft

en ( zeker nÍutr

onze

In Egmond werd ik ingehaald door mannen Yan 80, nou ja 70 dan. Je kunt lopen heel erg lang doen, dat vooruitzicht maakÍ me blij'. looptoekomst toe:

Jan Manders

Uitslagen Overmuntheloop

10,349 KILOMETER: 13

Nico Hamers Leo Kokkelkorn

45

Jan Schwanen

5

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.34.30 00.36.53 00.41.39

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

00.24.27 00.30.56 00.31.25 00.32.14

S.T.B. S.T.B.

00.17.24

6,889 KILOMETER:

3 25 29 30

Arno llanssen Hein Bodelier Jan Manders PeterJansen

3,450 KILOMETER: Lois Dijkstra Gerte Offeringa

12 14

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

40.fi.45


Verjaardagskalender

1

{

April2007

Maart 2007 01

Ruben Simons

Iwan de

53

06 07

Jos

57 jaar

15

Willem Marcus Alb€rt Maesse,n

14

11

1l

Mario Coller Harrie de Kleijn Patrick Thijssen

15

José Entjes

16

2t

Kevin Langen Adrienne Evers Trea Kuhl Jos Simons Sanne Daemen Gerda Raemakers pgter Jans5en

22 22

John Borjans John Hendrix

23 25

Jo Heinrichs

60 48

Ivo Eykeboom Monique Borghans Astrid Kokkelkorn Arno Hanssen

4l jaat 4l jaar 35 jaa

19 2A

30 30

3l

jaar

05

Hein Severens

t7 t7 l9

Ploeg Janssen Marlies Koeken Guido Meys Ellie James

jaar 57 jaat 49 jaat 52 jaar 37 jaar 48jaar l5 jar 22 jaar 53 jaar 47 jaar 13

10

ll

r

jar

ll

12

t2 l3

Ronald

L4

Sakia

t4 16

Josette

17

Dajo

59 jaat 44 jaar

l8 l9

1

8

20

jar

2t

jaar

28 30

Wassen

Rademakers

45 jaar

jaar

Oostwegel

Miriam

Gijselaers

Sanders Wiel Frins Jm Manders Vic§ Teeken Marcel Meens Jack Lendfers Jolanda Weitz

jaar 36 jaar 57 jaa46 jaat 39 jam 42 jar 56 jaar 68 jaar 43 jaar 15 jaar 5l jaar 6l jaar 36 jaar a3 jar 59 jaar 4l jaar 50

Aue i arigen YAn hfltte gefeliciteerd 0-0-0-0-0-0-G0-0-o..0-0-0-0

Vrijdag 16 maart

2OO7

Jaarvergadering a.v. s.T.B, Aanvang: 20.00 uur Plaats: Sportcafé "Phoenix" (Kantine sporthal Ter Waerden; Zie ook notulen jaarvergadering 2006 elders in dit blad. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Een dubbele Spa Eindelijk, de lente koml er weer oon! En ols de wereld teer wd gtoenet word en dc lemperdwen stijgen, komen er ook weer leuke wedstrijden naar boven borrelen Om in de stemming te komen, volg! hieronder een bruisend verclog van fieee prachtige voorjaonklassieken die wij verledcn jou gelopen hebben ia Spa- Een dubbele Spo, waorvut I met ijsHontjes Voor wie zin heefi om dit jom mee te doen: de wedstrijdinformdie stad onderaan dit artikel Sonté! Hoewel we nog met handschoenen en mlÉs lop"r, klimt de t€mperatuu eind maart na een lange winterse periode ineens boven de tien graden. Ideale omstandigheden voor de

Crétes de Spa, een halve marathon in het hart van de Ardennen. Bovendien hcbben we van onz sponsor Ron for Run uit Maastricht prachtige wedsrijdkleding gekregen. tn het geel-zwarte tenue zien we eruit als woeste wespen en bezige brjtjes. Alleen de benen zijn een be*je z\taaÍOmdat de verbouwing ons tot gisterenavond laat bezig hiel( kwamen we pas rond middennacht terug van de 20 km

training.

De Crëtes de Spa heeft het imago de zwaaÍste halve marathon van België te zijn. Wie denkt dat dit de lopers afschrikt, zal veóaasd zijn. Bijna 1000 atleten doen ieder

jaar weer mee, ondaks de

verplichte

voorinschrijving. Opvallend is ook het aantal sterke lopers; er wordt niet alleen snel gelopen, maaÍ ook nog eens snel gelopen door een wij grote groep lopers.

Het is druk in de sporthal. Bij het ophalen van de 'proprio-chip' word ik meteen al voor de eerste uitdaging geplaatsl We hebben namelijk ook nieuwe trailschoenen van Salomon, met een snelsluiting van elastiek in plaats vao veters. Hoe krijg ik die chip aan de schoen? Met veiligheidsspelden maak ik het ding maar vast. Jean draagt schoenen met veters, die hem pas later dwars zullen ntten.

Duirend bommcn! De start is op de atletiekbaan van het Domaine de la Fraineuse- De baan ligt aan de voet van een prachtig landhuis w&rvan ik zou zweÍ€n dat kapitein t{addock van suipheld Kuifie hier woont- Duizend bommen en granaten, alle loopheldsn gaan ineens van start, begeleid door duizend piepjes van duizend chips. De eerste vier kilometers rollen vnzr,lí bergaf in de massa, door stedelijk Spa,


Trommelaars en applaus zlilepen de boel nog eens op. En ik wilde nog wel lngzaam komt er vanzelf op als we de eerste steile helling omhoog naderen.

strt€n! De rem

Na een paar kilometer gaathet steil heuvelaf, maar ik kan det lekker doorknalleo, want er lopen zo veel mensen in de weg. Dat is ook niet er& want k heb mijn energie nog aodig voor de komende kilometers. Het blijft strjgen en stljgen, kilometer na kilometer. Door de prachtige oude bossen vol beuken" die nog in kransen van dode rode blaadjes zijn gehuld.

IJzige stifte en stenensoeP Als de wind plotseling koud aanvoelt, ne k even latsr ook waar dat vandaan komt. We naderen de *ipiste 'Thier des Rexhons', het laatste steile gedeelte van deze klim. Er ligt nog meeuw! Het ligt in een ijàge laag van zo'n 10 cm. Omdat vele voeten mrj zijn voorgegÍlan, is de laag wat zachter geworden. Soms heeft het voordelen als je niet voorop toopt. Ik denk aan Jean en hoe hij met de eerste lopers mee is; hij blijkt hier overheen geglibberd te zijn toen er nog een hmde ijsbaan lag. Na het vele applaus en de aanmoedigingen op de skipiste, volgt een moeilijk vlak gedeelte over ijzige sneeu\ry. Het geglibber kost veel tjd en energie. Het is hier ineens stil, zoals het ook hoor! op het Plateau de Fagne. Het loperslint is uiteen getrokken en ieder loopt alleen ffi, &niurrm te ploeteren Echt ploetercn wordt het pas in de afdaling. Ik had me erop verheugd om weer wat snelheid te gan maken, maar dat zit er niet in. De afdating gad door een linke soep van kuitdiepe modder vermengd met keien zo groot als voetballen De vele voeten voor ons hebben de modderlaag mooi zacht getrapt Soms is het nadelig als je niet vooraan loopt. We komen zonder verwondingen en met een ervaring rijker over de finish. Spa-Olne

Virder in de tijd, het is inmiddels zondag 9 april.We staan opeengepakt in een mͧsll lopers en weten dat het nog wel 45 minuten duurt voor we kunnen lopen. Je zou denken dat dit verslag over de Rotterdam Marathon gaa! die ook vandaag plaats vindt Maar wij saar iets anders doen: van Spa mar Olne lopnEen trail van32 kilometer met da^ubij nog eens 850 hoogtemeters te overbruggen. 'Conrir potrr le plaisi/ heet de organisatie die deze wedstijd orgroiseerf Voor hen geen eÍ€'prijzen en geen grote sponsors- Wel perfect georganiseerde wedstrijden over de mooiste, steilst€, kleinste en meest eenzlme paadjes. En met veel topers die genieten van de sport en de natuur. Overigens ook hier weer veóazend veel snelle en goede atleten-

Chtos voor de start Een bus brengt ons van OIne naar Spa Vandaar dat we als haringen in een bli§e in de Íy1ssa lopers staan. Jean heeft wagenziekte en wordt eerst akelig wit en stil. Vervolgens ziet hij groen en de zweetdruppels parelen over zijn gezicht. Ziinmaag wil zich het liefste finn6nste buiten draaien- Ik praat met Cor en Willem en hou Jean ondertu§sen in de gaten. Hij valt opgelucht uit de bus in Spa We lopen de andere lopers achterna, want niets in de omgeving wrjst op de startplek- Die schijnt ergens te zijn bI een vlooienmarkt De wedstrijd van vorige week achtervolgt ons, want toen moest er een championchip arn de schoen worden bevestigd. Voor het losmaken van de chip heeft Jean de veters van zijn schoen helemaal los moeten rijgen. Maar nu hangcn die veters nog steeds los. Bovendien zijn de veters pluizige diog"o, want er Àt aan het uiteinde van die veters geen strak plastic hoesje m*r. Zie dat maar eens door de vetergaatjes te krijgen!


Met mijn lange broek al half uitgetokken, lukt het me om de veters met mijn tanden door de gaatjes te haleru tenvijl Jean nog zijn buiknummer bevestigt en energierepen uitpakr Het levert ons een flinke dosis adrenaline op, voor de mensen om ons heen is het wel een komisch schouwspel. Eén ding heeft Jean in ieder geval goed voor kunnen bereiden: hij heeft van tevoren het hoogteprofiel van de wedstrijd tot in detail op zijn hand getekend. Maar de chaos is compleet als de lopers ineens vertrekken, terwijl Jean nog in de stnriken zit voor een sanitaire parze.

Terwijl Jean al zigzaggend hlssen de lopers zich een \ileg naar voren baant staÍt ik relaxed met fu Cornelissen en Jos Vrancken. Het begint mgteen al mooi, omhoog door een beukenbos. Al stijgende wordt het bos dunner. Het uitzicht groeil terwijl Spa steeds kleiner wordt. We draaien van de stad weg en het pad blijft geleidelijk strjgen door de modder. Het is aengenÍum weer: 10 graden, weinig wind en een aarzelend zonnetje. Ook de wiue bloemetjes van de bosanemoon kondigen de lente aan. Kalkstrepen op de grond geven de route aan. Na een lekkere afdating lopen we tussen viwijvers nzur een volgende helling. Ik hou het rustig bergopwaar*. Deze week lopen we zo'n 140 kilometer en deze wedstrijd is dan ook onderdeel van de Eainingen. Jeanjaagt ondertussen op de kopgroep en het duurt zoh 5 km voordat hij de eerste goep in het zicht lrijgt. Hij zal er de hele wedstrijd bij blijven en knap 4e worden. Spoonoeken De afdaling is steil en stenig heerlijk- Als de verandert in gras, gu ik mezelf een uitgebreide blik op de heuvel aan de andere kant van het dal, waar de prachtige kasteelruine van het Chateau de Franchimont staat. Ik geniel tot iemand langs de kant me als eeÍl voetbaltrainer in het Frans toeschreeuwt: ik moet naar de grond kijken en niet zo gevaarlijk om me heen kijken. Tegen de tijd dat ik zijn tirade vertaald heb, ben ik al beneden en begin ik arn de helling omhoog naar het kasteel. De aftlaling die volg is steil en op deze helling kiezen de beek en het pad dezelfde loop. Een boom over het pad remt de afdaling ook nog eens af. De trail gaat door het stadje Therx en volgt de beek Hdgne en even later de Vesdre. Voor me is niemand te zien, achter me loopt een groepje mannen, dat steeds verder achterop raakt. En daLzit me niet lekkerBij wedstrijden kijk ik altijd vooruit, nooit achteruit. Hier wel: om te zien of de mannen achter mij dezelfde route kiezen. Want na een keer vast gelopen te àja in een achtertuin en in een raar straatje, vertrouw ik liever op het oriëntatievermogen van ds 6anns1 achter me die de route lijken te kennen. Wat betreft de wegwijzers lijkt het de STB-bergloop wel! We verlaÍen het stadje langs een helling over een prachtig smal paadje in een b€ekdal tegen een erg steile helling. Het ruikt hier naar knoflook en prei, want de helling is bedekt met een dicht tapijt van het plantje Daslook. Als natuurlieftebber hijg ik daar een kick van, want dit is een Teldzane en beschsrmde planl Daslook heet in het Duits, Frans en Engels 'berenlook'. Als de plant in maart zijn groene blaadjes boven de grond steekt, zouden de beren er na hun winterslaap van etsn en zo hrm berenkracht opdoen. ieder geval ge'rnspireerd, want hier vind ik weer kracht om omhoog te lopen.

Ik ben in

Engehjes

Er volgt een stuk door een open landbouwgebied, over veldwegen waar je prachtig vooruit kunt zien naar het landschap waar we naaÍtoe gaan. Ik loop nog steeds helemaal alleen. De trail gaat over paadjes en zelfs dwars door de weilanden en langs een drinkpost- Er zijn al 20 kilometer verstreken als ik op het plateau kom en de harde tegenwind voel. Blijkbaar loopt er een engeltje met me mee, want van achter uit komt er een groepje lopers voorbij. Ik besluit een tandje bij te zetten en in de luwte mee te lopen met hsn.


'We

Het Eeintje brengt me kilometers verder. Liever iets harder lop"tU den alleen tegen de wind vechtea. pÍlsseren Benneru< en lopor als goepje verkeerd bij hst kasteel. In plaas van voorlangs te gaan,lopen we een bonusrondje door de poorten en over de binnenplaats. We zien er allemaal de humor van in.

Het hogere tempo slaat wel in de benen, maar in de afdaling laat ik me vallen en het goepje mannen verdwijnt direct 50, dan 100 en al snel 300 meter achter me. In zo'n terrein is het moeilijk sàmen lopen. En hoewel ik de maonen over mijn zotte afdaling hoor kletserU weet ik uit ervaring dat ik ontspannen naar beneden val.

Alleen het omhoog lopen lukt nu niet meer zo rap. Het frisse is er dan ook wel van af, ervaar ik in de volgende hellinkjes, die kort fi ztryafi zijn en me langzaam slopen. Op zo'n 5 kilometer voor de finish komt de genadeslag in het Bois d'Olne: twee kilometer steil omhoog langs en sorls door een bosbeek Veel mensen paÍiseren me. waaronder de meeste engeltjes. Bovenaan wordt ik door de enige echte, mïn eigen engel, opgevangen. Jean heeft de kracht gevonden om na zijn eigen *rarc 32 kilometer, mij tegemoet te lopen om me te helpen. Hij loodst me door de laatste zware kilometers naar de eindstreep. Onze dubbele Spa zit erop en wij zijn tereden.

Defeiten Crëtes de §pa

Wanneer? L7 maart 2007. Start om 14.05. Afstand: 21 km. Er zijn diverse wedsEijden, o.a. voor kinderen, vanaf 10.00 uur. Locatie: Cente Sportif de la Fraineuse, Avenue Amédée Hesse, 4900 Spa (Route du lac de Warfaaz)- Let op! Yoorinschrijving via intemet is verplicht! Na-inscbrijving is niet mogelijk. Houd rekening met lange wachttijden voor het ophalen van chip en nummer. Inschrijven kan op <http ://www.rcaspa be>

Hoe kom

je efl Via de snelweg

E40 (Liège-Aachen), volg

bij

knooppunt Battice dÈ E12 richting

Verviers-Spa. Afslag no8 naar Sp4 volg de richting 'Lac de Warfaaz'. TijdÍegistratie met chamPionchip; de wedstrijd is onderdeel van de Challenge Delhalle, àe www.challengedelhalle.be <http://www.chal lsngs66lhal le.be)

§pa-Olne

Wanneer? Op zondag 15 april 2007. Afstand: 32 fu of 17 km. Het is een trail door het prachtige hewelland rond de rivier Vesdre. In OIne ligt het houten chalet van de club, waar het startnummer kan worden afgehaald en van waar de bussen vertrekken naar de starplaats Spa (32 km) of Thetx (17km). Van de startplek wordt teruggelopen naar Olne. Vanwege de reservering van de bussen, is voorinschrijving verplicht. Dit kan tot 10 april via het inschrijvingsformulier op de internetsite: w\riw.courirpor:rleplaisir.be <htp://www.courirpornleplaisir.be Kosten: 6 euro, inclusief herinnering en busreis.

Startlocatie: Parc des Sept Heures, Sp4 om I I uur. Secretariaat: Chalet du Levant Olnois, tussen 8.30 en 10.00 uur. Vertrek bus: 10.15 uur. Hoe kom je bij het chalsl in Olne: via de snelweg E40 (Liège-Aachen), uitrit 37 nemen. DiÍect linksaf. de Stoplichten links. Bij de tweede lichten richting 'Olne' volgen. Voor de kerk: trvee keer links. Lara Klaassen

G.0-0-0-0-0-0-0-G.0-0


Dakdekkersbedrijf

Zwiddak b.v. Groot- en kleinhandel in dakbedekkingmaterialen Thnnelweg 112 6468 EK Kerkrade Iblefoon: 045-5314218 ĂŻblefax : 045-531174d-

Drievogelstraat 136 6466 GR Kerkrade Telefoon: 045-54L4667

30 ioor

kuolitir

in

dokbcdeklingsn

Bilumincuzct kunstĂ? dokcn

lndustrieterrein "Spekholzerheide" Spekhofstraat 6-8 6466 lZ Kerkrade


Yermoeidheidsbreuk ('Stressfractuur') Inleiding Een veel voorkomende overbelastingsblessure bij lopen is een vermoeidheidsbreukje. Een andere naam yoor deze aandoening is 'stressfracruurtje'. Zo'n vermoeidheidsbreukje kan in alle bonen die zwar belast worden ontstaan. Dat verschilt dus per sport! Bij lopen treedt een verÍnoeidheidsbreukje het Írequentst op in het onderbeen, met name in het scheenbeen, het kuitbeen of de voorvoet. Minder vaak komt een vermoeidheidsbreukje voor in de voetw-ortel, het bovenbeen of het bekken. In de beginfase van het ontstaan van een vermoeidheidsbreukje is er vaak een dragelijke ptjt, die met name optreedt tijdens de landing- Als er met deze klacht doorgetraind wordt, kan de pijn (soms plotseling) dusdanig verergeren, dat er ook prjn brj wandelen of zelfs in rust voorkomt. Soms is er een duidelijke zwelling te zien op de plaats van de pijn. Oorzaken van een vermoeidheidsbreukje Een vermoeidheidsbreukje in het bot kan optreden als er te vaak'buigkrachten' op inwerken zonder dat het bot (door rust) de kans krijgt om te herstellen. Een vermoeidheidsbreukje is dus in feite een soort overbelastingsblessure van het bot. Hierbij treedt er in eerste instantie 'alleen' een knikje op in de schil van het bot (cortex), later kan er een barstje of klein scheurtje in het bot ontstaan. V/ordt er echter met

vermoeidheidsbreukje toch doorgeraind, dan kan een echte botbreuk ontstaanMeestal is een samenspel van factoren veranhvoordelïk voor het ontsÍaan van dit

een

vermoeidheidsbreukj

. . .

e:

een te snelle opvoering van tempo enlof duur van de trainingen in het begin van het seizoen of na het herstel van een blessure; andere belastende het veeh'uldig uitvoeren van heuveltraining, sprongYorÍnen

of

trainingsvormen. het lopen op een harde ondergrond (asfalt, beton) in combinatie met slecht schokabsorberend schoeisel (spikes!);

. de .

aanwezigheid van sportrelevante afuijkingen, zoals een beenlengteverschil, een standafuijking van de voeten (knik-platvoeten, holvoeten) of een relatief tekort aan spierkracht van de voet- en kuitspieren; een verminderde botdichtheid. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen op hogere leeftijd en bij (duur)atletes, wzutr de menstruatie langer dan een jaar is lveggebleven.

Hoe voorkom je het ontstaan Yan een vermoeidheidsbreukie?

Warming-up

Begin met 5-10 minuten rustig

in te

lopen- Voer daama eventueel rekoefeningen,

loopscholingoefeningen, versnellingslopen en een specifieke warming-up uit voor het onderdeel

datje gaat beoefenen.

. .

.

Goedetrainingsopbouw Zorg voor een goede trainingsopbouw. Verhoog de intensiteit en de omvang van de trainingen niet te snel. Voorkom eenzijdige trainingsvorïnen. Wissel bijvoorbeeld de sprongkracht- en heuveltraining af met minder belastende trainingen.

Spierversterkendeoefeningen Ook voor lopers is het belangrijk om over een basisniveau zuul kracht(uithoudingsvermogen) te beschikken. Vraag je trainer een algemeen oefenprogramma met spiewersterkende oefeningen voor je op te stellen, bijt'oorbeeld met handhaltertjes of in circuit-trainingworm. Besteed in de training aandacht aan spierversterkende oefeningen voor de voetspieren, de'voetheffers' en de kuitspierenGoede techniek Probeer met de juiste techniek te lopen, waarbij de voeten recht naar voren rvijzen, op de buitenkant van de hak wordt geland en de voet over de binnenzijde van de bal van de voet afgewikkeld wordt.


Ondergrond Vermijd langdurig lopen op een harde ondergrond. Loop liever op een zachte ondergrond, zoals gras of in het bos. Sportschoenen Draag soepele en goed passende sportschoenen met een schokdernpende zool en een goede ondersteuning yan de voetboog. Wanneer de voeten de neiging vertonen bij de voetafivikkeling te veel naar binnen weg te zakken ('overpronatie'), gebruik dan schoenen die dat tegengaan. Een goede sportzaak kan over de aanschafvan dejuiste sportschoenen adviseren. Realiseer je dat de meeste spikes geen enkele schokdemping of ondersteuning geven. Train dus zoveel mogelijk op je gervone sportschoenen. Cooling-down Beëindig de training altijd met een cooling-down. Deze bestaat in ieder geval uit enkele minuten rustig uitlopen en eventueel ook rekoetèningen en enliele ontspannende oefeningen. Lichaamsgewicht Zorg voor een juist lichaamsgewicht. Als er sprake is van een (te) hoog lichaamsvetpercenrage, helpt'afuallen' zeker mee om overbelasting te voorkomen. Menstruatie Atletes die meer dan een jaar niet of slechts zeer onregelmatig menstrueren, moeten de oorzaak hiervan laten onderzoeken en (zo mogelijk) een behandeling laten instellen.

. . .

Wat kan je doen als deze blessure ltoch) is ontstaan? Wees alert op het begin van deze pijnklachten. Een zeurende pijn tijdens of vlak na de sportbeoefening

is niet normaal! 'Door de pijn heen lopen', leidt van kwaad tot erger. De bij lopen veel voorkomende scheenbeenklachten kan het begin zijn van een vermoeidheidsbreukje in het scheenbeen! Volg, om erger te voorkomen, de hier onderstaande regels op.

. .

.

Voer bovenstaande preventietips uit Pas de training aan Vaak kan het tijdig aanpassen of stoppen van belastende trainingsvoÍïnen al voldoende zijn om een beginnende overbelasting van het bot te laten genezen. Je kunt in het algemeen je conditie goed op peil houden door alternatieve trainingsvoflnen op te zoeken rvaariij de botten niet te rNaaÍ belast wordt zoals fietsen, aqua joggen of steppen. Koelen Koelen helpt in het algemeen goed tegen de pijn en tegen de zwelling. FIet is niet waarschijnlijk dat het vermoeidheidsbreu§e hierdoor eerder geneest. Als je wilt koelen, doe dit dan in de vorm van een ijsmassage, door gedurende zo'n 15-20 minuten met een smeltend ijsblokje over de pijnlijke plek heen te wrijven. Dit kun je zo'n 3-5 keer per dag herhalen. Aanschaffen nieuwe sportschoenen Laat door een deskundige beoordelen ofje schoenen (nog) goed zijn en ofhet aanmeten van sportsteunzolen door een orthopedisch schoenmaker zinvol is. Als bovenstaande maatregelen niet binnen twee weken tot een duidelijke vermindering van de pijnklachten leiden, ga dan naar de huisarts of naar een (geregistreerd) sportarts. Deze (sport)arts kan dan beoordelen welke behandeling voor jou het beste is. Je kunt op de website lvlvril.sportzorg.nl zelf opzoeken waar bij jou in de buurt een sportarts werkzaam is.

Beleid en beloop bij het herstel van

Gen

vermoeidsheidsbreukje

De (sport)arts kan de blessure onderzoeken en meestal zo de diagnose stellen. Soms is

nader onderzoek nodig (röntgenfoto, technetium scan) om de diagnose te bevestigen. Als er inderdaad sprake is van een (beginnend) vermoeidheidsbreukje zal vaak 6-8 weken gedoseerde rust noodzakelijk zijn. Alle activiteiten waarbij of waarna pijnklachten optreden, zijn verboden. Vaak kun je nog wel een alternatief trainingsprograrnma uitvoeren om de spierkracht en de conditie met andere trainingsvormen

(fietsen, zur'erilnen, lopen

in het water) op peil te houden. Als begonnen wordt met eex

trainingsopbourv, is het belangrijk om in eerste instantie om de dag te trainen (het bot heeft dan steeds een dag de tijd om te herstellen van de belasting!). Een vermoeidheidsbreukje geneest meestal goed en restloos, hoewel dat soms wel erg lang kan duren! 0-0-o-o-0-0-0-0-0-o-0

Bron: KNAU


Diverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuitslagendiverseuits

44"ATG-Winterlauf Aachen - 183 km

il

Arno Hanssen

plaats 12

88

Ron Fe,ns Marcel Meens Herm Gerards Sjack Hoop Egon Borghans

plaats

101

220 563

740 840

989 70 100 139

Hein Severens Herman Rutten

01.09.M

15

ยงen.

plaats 16

M40 M45 M40 M40 M55 M60

01.11.19 01.12.37

plaats32 plaats plaats plaats plaats

152 199

28 20

plaats 9

Josette Gijselaers

plaats 40

Nico Hamers Jean Herpers

Ger Bodelier Rob Riksen Peter Deceuninck Jo Born

Richard Thomas lara Klaassen John Born John Borjans Jan Schwanen

FrankJoosten Herman Kremer Annick Ploumen Leo Quaedflieg Hein Bodelier Eric van Theemsche

v35 v35 v35

plafrs24

45"A.V.O.N. Kerstcross lleerlen

2 4 6 10 16 24 25 26 27 29 33 53 58 61 66 69 80

17 december 2006 Sen.

Annick Ploumen Monique Borghans

9,764 K[LOMETER:

-

-

0t.t9.26 01.29.30

0t.33.57 01.36.09 01.39.53

at.29.29 01.33.58 01.37.34

9.764 en 4.860 km -26 december2006 s.T.B. s.T.B.

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. plaats l Dames

s.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

plaats

3 Ilames

S.T.B. S.T.B. S.T.B.

0033.20 00.34.00 00.34.30 00.35.35 00.36.48 00.39.28 00.39.34

003937 00.39.58 00.40.07 00.40.41

00.43.40 00.45.00 00.45.10 00.45.50 00.46.36 00.48.57

4,860 KILOMETER:

68 70 85 86 105

Wim Rutjes PeterJansen

Bert daemen Josette Gijselaers

Gerte Offeringa

S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B. S.T.B.

a0.23.33 00.23.43

00.25.38

N.25.45 00.27.17


Gespecialiseerd in natuursteen

Voor al uw bestratingen

Particulier & B edrijven Vrijblijvende offerte Ook herbestraten vun opritten

Dorpstrart 58 Landgraaf TeI.06-51115758


9,840 KILOMETER:

4 12 27 28 62

Jean Eerpers Jo Born

ptaats 2 plaats 5 plaats

Lara Klaassen Adrienne Evers

plaats 2 ptaats 1

M35. M40 M50 v35. Vsen

pha8

2

M40

pleats 3

M40

plaats 6 plaats 6

Seir.

Peter Deceuninck

I

003í4E 00.39.31 40.42.36

00.45.í 00.4930

00.19.23

5,020 KTLOMETER:

E

Rob Riksen

21,I KTLOMETER: 9 Rob Riksen l0 Amo Haossen 28 Jo Born

46 80 8l U 147 148 173

Ruud Stratuan

plaats22

Fran Eisenga Sjack Hoop

plaats 37 plads 38

Albert Yerbunt Wim kdjens

plaa8 2

Josette Gijselaers

Ben Paulsseir

plaats 80 plads 6 plats 91

M50 M40 M40 M40 M60 M40

PR!!

PR!! PR!!

01.17.19 01.18.00

0t.25.t| 01.29.41

01.34.39 A134.39

0134.43

v40

PR!! 01.49.43 PR!! 01.49.43

M40

02.09.06

IO,55O KILOMETER:

2 11 4

Nico rramers Leokokkelkorn Frank Vleugels

plaats 2 plaats 8 plaats 19

Branka Rybakowski

phats

I

M4{)

0036.07

Sen. Sen-

00.39.3s a0.47.40

v35

00.1539

2T"Hardter Strassenlauf Mönchen Gladbach

18

Herman Gerards

- 5 km -

s.T3.

17

febr2007 00.19.02

Frank Eisenga/Theo Schmeits

0+&&G0+G.0-c0


Blik uit het venster

AÍlevering 2

Al

rennend

in november 2006 door het Kapelleóos, waar

de

herfstbladeren goudgeel opgloeiden in het late zonlicht, kwam

mij een loper tegemoet. Op dit moment kwam de volgende gedachte spontaan btj mtj naarboven: Lopen is een *rjd en zijd verbreide activiteit. Met een beetje gemak kun

je

lopen rmiverseel noemen-

je eigenlijk op veel plaatsen. Als je in het hewelland wandelg in

Lopers en loopsters onffiroet Maastricht, in de Groene Long en ga zo

lrrrars door.

ln het bijzonder viel me dit op tijdens

de vakanties

van 2006.

ik

met Ria, kindersn en kleinkinderen ter gelegenheid van mijn zestigste verjaardag in een Centerparcs, bij Gennep. Toen i§ zoals het een goed gezinshoofd betaamt, wij vroeg in de morgen door een verstild park richting wanne bakker fietste, zag diverse gasten heerlijk genietend van de lentemorgen over de bospaden rennen. Even voor het ontbijt actief zijrl je conditie aandacht geven.

In mei was

*

juli

waren Ria en ik op vakantie in verschillende delen van Noord - Italië. Onze eerste pleisterplaats was Algund in Alto - Adige, of te wel Zlid - Tirol. Een heel mooi dorp, schitterend gelegen in het dal van Merano. Vanuit onze hotelkamer hadden we uitzicht op hoge bergen en op de Waal - Wege. Dit zijn inigatiekanaaltjes, die de uitgestrekte appelboomgaarden van water voorzien. Langs deze Waal - Wege zijn wandelpaden aangelegd met een mooi panorama op de omliggende bergen en appelboomgaarden. Als ik 's morgens een blik uit ons venster wierp, zagrk in alle woegte al wandelaars, maar ook lopers van al dit moois genieten. Begrn

Onze volgende vakantieplaats was Garda aan het Garda-meer. Het stadje hing vol met Italiaanse vlaggen en spandoeken met als opschrift: Italia Campione di calcio del Mondo. Want vlak daanioor was ltalië wereldkampioen voetbal geworden. Hier hadden trye een pittoresk hotelletje aan de meerpromenade met uitzicht op het Garda-meer en zijn omliggend gebergte. In een woord schitterendHet ontbijt kon je gebruiken op het terras buiten. Je kon dan genieten van heerlijk eten, mooi uitzicht, lekker weer, mÍur ook van lokale menseo, die druk pratend en met een krang de roze La Gazetta dello Sporq in de hand langs kwamen. Je zag kinderen met blauwe wereldkampioenshirts met vier sterren trots rondlopen en Íietsen. Ook lopers maakteÍl deel uit van het langskomende publiek. We zagen een breed scala van mannen en vrouwen voorbij renneÍI, maar steeds zag je, dat men genoot van het bezig zijn en van de prachtige 6mgeving. Na enkele dagen trokken we verder langs steden als verona en vicenza we kwamen aan in het stadje Oderzo, niet ver van Treviso en Venetië. De regio Veneto is het economische hart van Italië. Een gebied van grote welvaart- In het bijzonder was dit te zien in Treviso. Een oude historische stad met schitterende winkels en chique publiek. Niet voor niets zetelen hier o.a. The Unircd Colors of Benneton en Diesel Jsqns. Nauwelijks aangekomen in ons hotel in Oderzo viel mijn oog op een affrche met lopers erop sn de aankondigqng:24 e Marcia Notnrma della Maddalena Een avondloop om 21.00 uur met start en finish voor de Dom ( de kerk van de H. Magdalena) van Oderzo. Dit bleek de avond van onze aankomst te zijn. Meteen weer e'en confrontatie met de loopsport. Is er nog sprake van toeval? Na een heerlijk diner in het centrum, begaven we ons naar de pieT-ze voor de Dom. Er heerste een drukte van belang. De inschrijving was in de open lucht onder een stralende zomerse sterrenhemel. Veel deelname, maar ook veel publiek op de overvolle terrassen, waaronder Ria en ik Dit alles onder de tonen van een grote band op een podium. Wat een sfeer. Onder geroep van veel bravo's kwamen de deelnemers vier keer langs de uipuilende terrassen. Echt zuidelijk temperament en leversgwoel.


Eind september wÍrs ik met mijn zoon Boris in Ieper in de Westhoek van België. Boris is al lange tijd zeer gernteresseerd in de Eetste Wereldoorlog of zoals de Belgen hern noemen: De Grote Oorlog. Na veel lezen, wilde hij weleeÍrs sarnen met pa de gebieden in en rond Ieper met eigen ogen aanschouwen. Het werd een indrukwekkend lang weekeinde. We bezochten musiea, de slagvelderl de loopgraven en de kerkhoven vao de honderdduizenden jong gesneuvelde Geallieerde en Duitse militairen. Hier laijg je een les wat oorlog teweeg brengt. Heel veel Britten, het

in

bijzonder jeug{

bezoeken deze stad, die de Eerste

in

Wereldoorlog

volkomen

laatste

tot

de steen

vErnield werd.

Ons hotel

midden in

lag het

centrum en bd een blik uit het venster ag k in de verte een groepje lopers

onder

de

Menenpoort

Ieper

van doorrennen

Ook hier

weer

lopers.

De Menenpoort is gebouwd na

1l

november 1918. Het einde van de oorlog. Dit ter ere van de

honderdduizenden gesneuvelde geallieerde soldate'n, die op deze plek optrokken richting Menen naar de loopgraven om daar de vijand te besrijden. Sinds 1928 schalt elke avond om klokslag acht uur de Last Post uit de klaroenen van leden van de vrijwillige brandweer om deze gwallenen te eren en te herdenken. 365 dagen per iaer. Boris en ik zijn op twee avonden met enkele duizenden mensen dit gebeuren gaan aanschouwen. Het verkesr wordt vlak voor achten stilgezet. De mensen zijn doodstil en de Last Post weerklinkt. Hierna roept men:"We will remembet''. Zeer indnrlcwekkend om brj aanwezig te zijn. Je denkt hieÍblj ook aan al die doden van alle oorlogen. Vroeger en nu.

Bij

de afsluiting van mijn verhaal, ben ik weer terug in het Kapelleóos. In de week voor de 23" Kapellerbosloop verkenden p"1sr Jrnsen en ik het mooie, maar venijnig lasige parcours. Bij de tweede beklimming van de helling richting eeuwenoude Maria-kapel van de Berg van Carmel,

kwam STB-er Ad Diederen ons in loopoutfit achterop. Hij was rennend van zijn werk op weg naÍr huis via het Kapellerbos. Samen doorlopend, lieten we de komende loop de revue pÍsseren. Ad gng verder en wlj maakten de route vol. Jammer genoeg konden wij door glep en blessure niet lopen, marr daÍl maar de 24" loop. Na de zoveelste lopersontmoeting, kan ik met overtuiging vermelden:

WAAR JE OOK BENT, LOPERS ONTMOET JE OYERAL Jan Manders 0-0-o.e.0-o-G0-0-G0-0-0-0


,,

COPY - CENTER

-LAN D6RA AF"

Brunssum me,,weg 54, 6373 EX Londgroof

tel./fax: 045-5317692 e-moil: copy -center-londgroaf @home.nl

Voor al

LJw

Ko-PÏEER,V/ER,K DTG. PR NT-TWER,K KOMPLETE AFWERKTNG LA,IAINEREN EN TEXTÏELDRU K .{.{##+.

ope,n: mo:13.3o-t7.OO e,n zo: IO.OO-t4.OOu. dinsdag t/m vrijdag: 9.3O-t234 en 13.3O-17.OOu"


Vrouwen en sport

Inleiding Sport was van oudsher een mannenbezigheid. In de Griekse oudheid was het zelfs voorvïouwen verboden om naar sportwedsnijden te kijken. Nog steeds is het zo dat niet alle sporten voor vrouwen toegankelijk zijn. Brj atletiek wordt deze achterstand echter snel ingehaald. D€nk hieóij maar aan de lange afstand Pas in 1960 werd de 800m voor wouwen (weer) op het wedstrijdprogramma opgevoerd. In 1984 ook de marathon, een afstand die sinds "mEnsenheugenis" al doormannen gelopen wordl

Ook bij de andere nrunmers wordt de achterstand ingelopen. Sedert een paarjaar is het hink-sap springen voor wourilen ingevoerd terwijl er momenteel al (officieuze) kogelslingerwedsrijden worden georganiseerd voor Yrouwen. De laatste deceNnia hebben vrouwen zich in een recor&empo veóeterd. Dit is ongetwijfeld eot gwolg van het feit dat wouwen veel meer en intensiever zijn gaan trainen. Onder invloed van de wouwsnemancipatie is een aveteÍlde wouw, althans op het spofield, een geaccepteerd maatschappelijk verschijnsel De vraag roept zich op of wouwen uiteindelijk tot dezelfde sportprestaties in staat zullen zijn als mannen? Op grond van lichamelijke verschillen is dit echtff niet te verwachten- Statistische berekeningen die het tegendeel beweren, houden hier geen rekening mee. Hieronder zullen de belangrijkste lichamelijke verschillen besproken worden.

Uithoudingsvermogen de duursporten blijken mannen prestaties te leveren die zoh ltr/otxlrrr zijn dan die van wouwen. Dit wordt onder meer veroorzaakÍ doordat de maximale zutnstofopname per kilogram lichaamsgewicht bij mannen hoger is. Dit wordt onder andere veroorzaakt dooc ' Een groter volume bloed dat per slag door het hart van de mannelijke sporter uitgepompt wordl ' Een hoger gehalte aan hemoglobine, de stof die in de rode bloedcellen verantwoordelijk is voor het vervoer van zuurstof naar de spieren toe. ' Het feit dat de wouw een vetpercentage heeft dat gerniddeld l0% hoger ligt dat bij de man.

Bij

Extra 'balast" dus. " Het lichaam van de wouwelijke sporter blijkt echter wat zuiniger met de energie- en vochthuishouding om te kunnen gaan. Hoe langer de dutrrprestatie word! des te kleiner wordt het verschil tussen het prestatianiveau van de man en van de vmuw. Daamaast is gebleken dat er geen verschillen tussen mannen en wouwfll zijn in de opbouw van de spier qua spierveze§pering (snelle of langzame) en in trainbaarheid.

Kracht en snelheid Bij sportactiviteiten waarbij kracht en explosiviteit belangrijk rijo, nunmers

als kogelstoten, discuswerpen en starten bijvooóeeld, komen mannen tot (veel) betere prestatie dan wouwen.

Oorzaken vatdezn verschillen moeten niet alleen gezochtworden in verschillen in lichaamsbouw en lichaamseigenschappen. De gemiddelde Nederlandse vmuw vindt krachtsport (nog steeds) "te mannelijk" en begint er niet m snel aan.

Natunrlijk ajner een aantal verscllillen in kracht tussen mannen en vrouwen. Zo neemt de maximale kracht van een jongen in de puberteit sneller toe als die van een meisje. Uiteindelijk resulteert dat in een (veeD grotere spiermassa eo spierkrachf Deze factoren zijn van groot belang bij de weqpnummeÍs, maar ook bij de nummers waarbij snelheid en explosiviteit (b.v" de sprin$ van belang zijn. Het is niet voor niets dat kogelstoters zo snel zijn op de eerste 30 meter.


Prestatiemotivatie Bij de wouwen die aan topsport doen zijn er geen aanwijzingen dat er verschillen zijn in prestatiemotivatie of ngewone" faalangst dat mag dan zo zijn voor de wouwen aaÍl "de top", voor de atlete lijkt dit niet op te gaan. Vrouwen blijken veel eerder op de houden met de (wedstrijd-)sportbeoefening. Vooral in de puberteit gwen veel meisjes het op! Daama blijkt het moederschap in Nederlmd (brjna) niet te combinere'n is met een sportcariàe. Binnen de KNAU is slechs 25o/ovande senioren vrouw!

Menstruatie De menstnratie op zich heeft volgans onderzoekingen geen invloed op de rcactietij{ de spierl«racht of de zuurstofopname tijdens inspanning. '. Wel kan de menstnratie indirect van invloed zijn op de prestatie door de volgende factoren:'Hetpile'menstruele syndroom. Zo'n 2040o/ovan de wouwen heeft last van het "prémenstnrele syndroom", wd onder andere gepaaÍd kan gaan met moeheid, prikkelbaarheid en een "opgeblazen gwoel" met pijnlijke borsten. Met het feit dat wouwen zich tijdens of voorafgaande aan de menstnratie vermoeid kunnen voelen, kan leiden tot een kortere ovolhoud tijd'tijdens inspanning.

Overigers zijn er aanwijzingen dat getrainde vrouwen hier minder last van hebben. .Verhoogde ijzerbehoefte. Sporteirde wouweÍl hebben een verhoogde behoefte aan ijzer, onder andere doordat er met het areet en het maandelijks bloedverlies ijzer verloren gaaLÍlzer is echter onmisbaar bij de opbouw van hernoglobine (de stof die in rode bloedcellen veranhryoordelijk is voor het veÍvoer van zuurstof) en van het spiereiwit myoglobine, dat betrokken is bd het wijmaken van energie voor de aóeidende spier. Als er een tekort aanijzsr is kan dat resulteren in een lanpzamer herstel na een training en uiteindelijk ook in vermoeidheidsklachten en prestatieverÀindering. Het advies luidt dan ook om een "ijzerijke voeding" te eten, met veel groene groenten, rood vlees en volkoren producten. Het drinken van thee, koffie en melk bij de maaltijd moet beeerlc worden, aangezien deze dranken de opname van ijzer uit de voeding remmen. Soms zal het toch nodig blijken om "ijzerpillen" te gebruiken. Dit mag dan echter alleen als het ijzertekort in het bloed echt is aangetoond, want teveel ijzer in het lichaam is ook weer niet goed. Verhoogde kans op blesstres bij wegblijvende menstruatie. Het is bekend dat bij veel duursportsters de menstnratie onregelmatig wordt of zelfs gedrnende langere tijd wegbtijft. Dit lijkt misschien niet zo erg of zelfs gunstig (minder bloedverlies!), maar uiteindelijk is dat het niet. Het wegblijven van de menstruatie gaat narnelijk vaak gepaard met een verlaagde concentratie aan het wouwelijk hormoon "oesEogeen".

Dat kan uitehdelijk resulteren in "botontkalking", waardoor er een verhoogde kans is op het ontstaan van een vermoeidheidsbreukje in de botten. Als er zo'n vermoeidheidsbreukje is ontstaan, kan er minimaal 6 weken niet (voluit) getraind worden. Het is bekend dat vrouwen die "de pil" gebruiken minder kans op botontkalking hebben.

Conclusie

zijn wouwen meer aan sport gaan doen.Zij lopen hun prestatieve achterstand op manneÍl mel in. Er zullen echter altijd prestatieve verschillen blijven doordat er lichamelijk verschillen aantoonbaar zijn in uithoudingsvennogen en lsachtsniveauPas de laatste decennia

Els Sto[q bondsarts KNAU


Locafietraining bij THETRA in Raeren 26 februari20OT Het was wel een bijzondere ochtend die 26e februarí. Toen we om half negen met zijn 45-enl (volgen mij een nieuw record) vertrokken regende het pijpenstelen, dus jammer, jammer, maar onze wandelaars die de eerste keer mee gingen op een locatietocht moesten maar meteen onder de zrvaÍe omstandigheden hun locatietraining afiverken. Maar, ... wat schetst onze verbazing, hoe dichter we in de buurt van Raeren kwamen, hoe droger het werd. En warempel, bij Jean en Lara was het droog gn uie hebben op een paar spatjes na de hele training droog kunnen afiverken (tj4 je krtjgt wat je verdient of zo iets). Voor de tweede keer waren we als STB te gast bij Jean en Lara in het Belgische plaatsje Raeren. Bij aankomst werden we luidruchtig begroet door 5 vriendelijk keffende hus§'s (en uiteraard ook door Jean en Lar4 maar die deden dat wat minder luidruchtig). Zou je denken bij iemand thuis trainen met zoveel man, dat wordt niets. Maar de kop zegt niet voor niets locatietraining bij TFIETRA. We mochten namelijk aanschouwen wat Jean in de afgelopen twee jaar allemaal zelf uit de grond gestampt had. Zijn nieuwe praktrjk (Tï{ETRA) was zo goed als klaar en zÀg q werkelijk schitterend uit. We hadden dus alle ruimte om onze spullen achter te laten en ons voor en na de training te verkleden.

Even over THETRA, voor diegene jullie die niet de 26" niet konden of bang waren om nat te worden en dit dus niet weten. Jean opent in april de onder

van zijn praktrjk voor TÉIErapie en TRAining. Als bewegingswetenschapper, fusiothera-peut en sportmasseur richt hij zich in zijn praktijk op sporters en mensen die willen werken aan de verbetering van hun gezondheid. Hij gebruikt hierbij een combinatie van therapie én training. De trainingen worden hierbij deuren

zowel binnen als buiten

verzorgd.

Waarbij Jean zich naast de aandacht voor de individuele sporter ook richt op het verzorgen van trainingsstages van een dag, weekeinde of een week.

Na meer dan twee jaar verbouwen, is de praktijkruimte bijna klaar. Naast de wachtruimte zijn er twee behandelkamers voor de individuele frsiotherapeutische behandeling. Denk daarbij aan diagnostisch onderzoek, (sport)massage- en individuele therapie. Er is ook een fitnessruimte met toestellen en een zaaltje, waar Jean groepstrainingen

gaat geven en individuen kan begeleiden bij de training. Boven is er nog een onWangstruimte waar ruim 40 mensen iets kunnen eten en drinken.

Vervolgens togen we met zijn allen richting bos om uitleg te krijgen over de verschillende parcoursen die voor ons waren uitgezeÍ. Aldus werden de wandelaars op pad gestuurd. Zij mochten het met witte pijlen gemarkeerd pad volgen. Wij lopers gingen eventjes een rondje inlopen. Dit


rondje wÍrs pakweg 3 kilometer en moet voor menigeen al gevoeld hebben alsof de wedstrijd gestart was. Na de laatste instructies rondom de tijdcontainer mocht onze nestor Theo op de gebruikelijke STB-wijze het startschot voor deze nieuwe STB-run geven. Drie-twee-een en weg was Theo. Na ongeveer één kilometer begonnen de eerste demarrages, die echter op kilometer twee weer teniet gedaan werden doordat een of andere malloot de pijlen gejat had. De groep was weer compleet. Mu* jq we hadden het kunnen weten. Dat waren twee inloop kilometer over geciviliseerd terrein. Vanaf dat punt had Jean een leuke verrassing in petto, die maakte dat je vanzelf een schifting kreeg. Het was de volgende 6 kilometer: water, modder, moeras, door een beekje heen bergop, spoorweg over opnieuw héél véél bergop, lang en vals

plat naar

beneden, moeftLs, beekjes,

bomstammen over de beek en bergop door het bos. Vervolgens moesten we nog

zo'n 2 kilometer uitbollen over

een

normale weg om in de container onze tijd te mogen registreren. Tja wï, de lopers, hebben er een wedsrijdje van gemaakt.

En zoals als bij elke wedstrijd hoort ook bij deze een uitslag. Voor wat het waard is: het parcours werd officieel met GPS gemeten door onze Garmin-ploeg. En na wat discussie werd de afstand offïcieel vastgesteld op 9940 meter. De tijden waren:

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jo,46.38

Ger:46.40 lean:46.41 Wiel:47.10 Jan: 47.34

Sjack: 48.59 John: 49.19

Bram:49.32

Fra*;49.44

10. Theo;50.10 11. Herm: 50.26 12. Herman: 52.10 13. Egon: 55.40 14. Patty: 55.40 15. Monique: 55.40 16. Alois:55.51 17. Wim : 55.56 18. Roland:58.35

19. Gtnter: 58.36

20. Ron: 1.01.12 21. Albert: i.01.12 22. Enc: 1.02.00 23. Peter: 1.02.00 24. B,en: 1.04.50 25. Mana: 1.10.00 26. Frtis: 1.10.00

Ook weer zo typisch STB's. Nadat de eerste lopers gefinisht waren en hun tijd hadden geregistreerd, dribbelden zij terug naar de laatste loper om vervolgens samen met hem te finishen. Onze wandelaars waren inmiddels ook gefinisht en we togen met zijn allen weer richting THETRA om ons te verkleden en op zijn STB's gebruik te maken van de ontmoetingsruimte. Hier werden we door onze superabrahams Albert en Theo getrakteerd op een brunch ter ere van hun verjaardag. Uiteraard kwam hier, en STB zou STB niet zijn als dat niet gebeurd was, ook een potje bier aan te pas. Nadat alle sterke verhalen over de tocht uitgewisseld, de dorst gelest en de magen gevuld waren, namen we zo rond één uur afscheid van onze gastheer en gaswrouw. Het was een geweldige ochtend geweest die in alle opzichten voor herhaling vatbaar was. Rest nog Jean en Lara te bedanken voor hun gastvrijheid, de twee mooie parcoursen die ze uitgezet hadden en ze veel succes toe te wensen met de praktijk. En Theo en Albert te bedanken voor de brunch. Datze van hun verjaardag een traditie mogen maken die nog vele jaren stand houdt.

Wiel Frins 0-0-0-0-G.0-0-0-0


NOTI]LEN ALGEMEhIE LEDE TVERGADERING S.T3. d.d. 1}03.2M6.

l.

Opening door de voorzitter. Voorziuer Albert Verbunt opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Presentielijst, c.q. vasbtellen stemgerechtigde leden. Afueldingen: Herman Gerards, Wiel Voncken, Jack Lendfers, Alice Lendfers, Sjack H*p, Erikvan Teemse, Louis Cordewener, Marianne Bex, Ger Schafrausen, Sjef van Ooyen, Bert Daemen, Wim Meijboom, Saskia Rademakers, Jos krisg Harm Alkema" Hub Prevoo, Jack Senden, Hub Weijenberg Frans Roumen, Annie Ketelaers, Roland Oostwegel, Henri Giezen, Jan Schwaenen en Jan Manders. De presentielijst wordt getekend door 42 p€rsoneo, waarvan 41 stemgerechtigd.

3.

Mededelingen. Albert Veóunt deelt mede dat de prestaties van de leden van STB goed zijn.In januari hebben we Nic§ Tahapary die Nederlands Kampioen is geworden gehuldigd. In de toekomst worden de Nederlands Kampioenen exta in het zonnetje gezst. Tijdens deze algemene ledenvergadering zettenwe Hein Bodelier en Hub Donders in de zon.

4.

Notulen jaarvergadering d.d. 14 maart 2005. De notulen worden zonder op enlof aanmerkingen goedgekeurd.

5. Jaarverslag secretaris. De secretaris doet in het kort verslag van de gebeurtenissen vatr afgelopen jaar. 6. Financieel jaaroverzicht en balans 2005. De penningmeester geeft een overzichtvan de financiën van 2005 en licht deze toe. Wim van der Linden merkt op dat de post oninbare debiteuren zeer la g is. Dat klopt zegt Annick Ploumen, de ingestagen weg van betalen wertÍ goed. 7. Yerslag kascontrolecommissie

c.q. goedkeuring door de ledenvergadering en

decharge. Petty Nollet heeft samen met Dick van Pelt de kas gecontroleerd en alles was goed

in

orde. Complimenten voor de penningmeester. De ledenvergadering dechargeert de penningmeester.

8.

Yaststellen begroting 2006. Annick Ploumen geeft uitleg over de begroting. Bij de uitgaven post "huur baan Avon Volwassenen" is er van uit gegaan dat we weer bij Avon gaen trainen.Er z.alwel nog even gepolst moeten worden of we dit ook willen, eangezien de donderdagavond training bij UOW zeer goed in de smaak valt. tilzim v/d Linden geeft aan dat hoe je het ook wendt of keer! bij UOW geen sprake is van een baantraining en dit is een achtemitgang. De dinsdag en donderdag training zullen als we bij UOW blijven beter op elkaar afgestemd moeten worden. Hierover zaltz.t. overleg moeten zijn.

Depost"huur rymzÀalVolwassenen" moetkostendel*end zijnditbetekend daterlT l8 leden per week moeten deelnemen aan de training. Hierover zalmetMarjo Moonen worden gesproken. tndien dit aantal niet reëel is zal de training vervallen of gekeken worden nÍur een andere oplossing.

a


Adviesbureau voor bedrijYen en

wije beroepen ffimxffiยงnffiffiffi ยงr*ffiastrffi$rffi#ffi Yer zeke rin gs s pe ci alist

Collectieve'Werknemersveruekeringen Ziektevemuim - Arbeidsongeschiktheid

Aansprakelijkheid Transp ort -\ilagenp arken Brand-Bedrijfsschade Hyp oth eke n -B e drij fskre die t Akerstraat 30 - gll HB Heerlen Telefoon: M5-574AW2 Mobiel: 0G29042500 Fax: 04*5719930


De kosten van de jeugd zijn in 2005 groter dan de opbrengsten. Dit komt o.a door grotere deelname aan wedstrijden en door het jeugdkamp. In 2006 zullen de uitgaven daar waar mogelijk beperkt worden c.q. zal er gewerkt worden aan extra inkomsten. Vooralsnog wordt er voor 2007 geenvoorstel gedaanvoor contributieverhoging. De Begroting wordt verder goedgekeurd.

9. ContributieĂ NT. De begroting is goedgekeurd. Er zalgeen contributie verhoging komen voor 2007. 10. Yerslag van de commissies: - feugdcommissie: Dick van Pelt geeft een overzicht van de activiteiten van de jeugd

in 2005. 2005 was voor de jeugd zeer succesvol. Er zijn weer diverse kinderen kampioen zowel indoor als outdoor. Ook bij het LCC was de STB jeugd zeer goed vertegenwoordigd en boekte ook goede resultaten. Bij de junioren staan 4 kinderen op de nationale ranglijst. In 2005 is er ook weer een Schoololympiade georganiseerd en deze is zeer goed verlopen. De catering bij Heideloop en de Kapellerbosloop die door de jeugdleden en de ouders verzorgd werd heeft een goede opbrengst gehad. Het kamp met de jeugd was zeer geslaagd. In 2005 zijn er geen clubkampioenschappen geweest omdat de baan in staat van renovatie verkeerd we hopen dit in 2006 wel weer te kunnen organiseren. De Grote clubactie heeft minder opgebracht dan in 2004 verzocht wordt om de loten ook bij de volwassen leden aan te bieden. De communicatie tussen jeugdcommissie en degene die voor de jeugd in het bestuur zit verloopt niet zo soepel. Hieraan zal komend jaar gewerkt moeten worden zowel door het bestuur als door de jeugdcommissie. Verder hebben we afscheid genomen van V/iel Frins. We hebben voor hem een goede vervanger gevonden in de persoon van Ronald Frins. Helaas heeft Ronald aangegeven dat htj er na de zomervakantie van 2006 mee gaat stoppen en zijn we dus opzoek naar een Yervanger. Een aantal zaken die voor 2006 op het programma staan: Schoololympiade 19 mei 2006 zal op de draf- en lsafaan gehouden worden en hieraan zullen naar verwachting 3100 kinderen deelnemen. Er z.alrogveel materiaal besteld moeten worden n.a.v. de inbraak en brand. En ook dit jaar hopen we vreer veel kampioenen te krijgen. Al met al een zeer goed 2005 voor de jeugdafcleling en goede vooruitzichten voor 20M. Maar het allerbelangrjkste voor ons is het plezier dat de kinderen hebben. Albert bedankt de jeugdcommissie voor het vetzeffe werk en de doede resultaten. - Redactiecommissie: Theo Schmeits: ook dit jaar is het clubblad weer 5 x verschenen in een oplage van plusminus 190 stuks. Veel vaste koprj. Het zou ook leuk zijn als er wat meer verhaaltjes geschreven worden. Verder iedereen bedankt die het afgelopen jaar koprj heeft ingeleverd. Ook de jeugdpagina is een zeer leuk item. Theo bedankt Els en Wiel Frins voor de wederom zeer leuke samenwerking vao het afgelopen jaar. Tevens komt Theo terug op de post "clubblad" voor de begroting van 2006. Het bestuur heeft deze post met 500 euro verlaagd omdat zij de kosten te hoog vinden. De redactiecommissie en veel leden zijn het hier niet mee eens. Het clubblad is een

.

r .


belangrijke bindende factor binnen de vereniging. Verschillende opties om het goedkoper te maken znals: Het clubblad 4 x per jaar urtgeven" geen clubblad meer of clubblad op intemet plaatsen zijn geen goede oplossingen. Ook sparen op de portokosten is geen optie. Theo heeft reeds een offerte aangevraagd bij de firma Postco maar ook daar zijn de kosten niet lager. Theo zou niet weten hoe hij verder kan besparen. Voorstel is dat er meer geld binnen moet komen door goede adverteerders te zoeken alleen dan kunnen we het clubblad laten zoals het is. Dus iedereen die nieuwe adverteerders weet te vinden geeft dit door. Het bestur:r gaat akkoord maar geeft wel aan dat indien het er onvoldoende nieuwe adverteerders zijn de contributie straks verhoogd moet worden omdat het clubblad anders niet bekostigd kan worden. - Heideloopcommissie: Marcel Meens wil iedereen die meegewerkt heeft aan de Heideloop bedanken. Voor dit jaar kunnen we nog wijwilligers gebruiken voor de drankpost en voor het opruimen naderhand. Marcel geeft aan dat hij het idee heeft dat de loop een beetje buiten de vereniging staat. Hij vraagl zich afwie de commissie is omdat hij hier alleen bij staat en je dan volgens hem niet van een commissie kunt spreken. Bovendien geeft hij aan dathij te veel moet wagen om mensen bij elkaar te krijgen voor de organisatie. Voorstel Jos Janssen: degene die de wedstrijd niet lopen melden zich aan als wijwilliger bij de Heideloop. Bij de benoeming van de commissies zullen er voor de commissie Heideloop meerdere personen worden ,enge\rezen die bepaalde dingen voor hun rekening nemen. Marcel zal dao deze personen t.z.t.bij elkaar roepen voor overleg. - Kapellerbosloopcomiissie: Theo Schmeits: de22" editie was een groot succes. Aantal deelnemers: 430, een stijging van ruim 50 personen t.o.v.vorig jaar. Dit komt mede doordat de wedstrijd is opgenomen in hetZLCC. Er waren veel toeschouwers en het weer was goed. Een verbetering van het parcours record werd echter net niet gehaald door Roger Smeets. Verder was de catering goed geregeld en het inschrijvingsbureau liep ook als een klok Alle wijwilligers hartelijk bedankt en we kunnen stellen dat zowel sportief als financieel genen de Sjef van Ooyen Kapellerbosloop 2005 een goot succes was. Theo hoopt dat hij in 2006 weer een beroep kan doen op alle mensetr die hieraan hebben meegeholpen. - Onderhoudscommissie: AsEid Kokkelkorn meldt dat de onderhoudscommissie als een trein ging tot dat het niet meer nodig was.Ze zullen hiermee verder gaan als de faan we€Í gebruiksklaar is. Wel zal er goed materiaal aangeschaft moeten worden om het onderhoud in de toekomst te kunnen uitvoeren. - Accommodatiecommiissi# Albert Verbunt bedankt Jos van Spanje voor de steun tijdens alle onderhandelingen bij de gemeente Landgraaf. We zijn met Jo van Vlodrop van de Gemeente goed gestart en alles liep redelijk totdat Jo ziek werd-. We hebben de pech gehad dat er 2 schachten op het terrein zijn aangetroffen waardoor we heel veel vertraging hebben opgelopen. Tevens is er een tekort opgetreden op het budget van 45.000 euro van de gemeente. We zullen geld moeten gebruiken uit onze extra middelen om het tekort van de gemeente te kunnen aanvullen. Voor de spullen die aangeschaft moeten worden voor de jeugd zullen we plusminus 10.000 euro nodig hebben. VerdeÍ zullen we met TCN overleggen of we de spullen van de jeugd blj hun kunnen opslaan dit i.v.m. de diverse inbraken afgelopen jaar. Leo Kockelkorn vraagt wat er nu precies gehuurd wordt als je zeglhuur vernieuwde Cooperbaan.Drtzal in de onderhandelingen met de gemeente worden opgenomen.


Al met al, er àjn

dus veel onderhandelingen geweest en ook veel tegenslagen. Maar de eindconclusie is dat we met 45.000 euro en een deel eigen geld de baan kunnen opknappen en ook de benodigde spullen voor dejeugd kunnen arnschaffen. En dat we in mei 2006 weer op de baan kunnen trainen. - Commissie clubreizen: Theo Schmeits laat weten dat de clubreis naar de Postbankloop in Velp een groot succes vras. STB was daar aanweÀgmet42 deelnemers. Over de wedstrijd zelf was iedereen zeer te spreken. In 2006 willen we weer een clubreis organiseren mÍur de22 Jungfrau gangers op 9 september 2006 zittet ons een beetje in het vaarwater. Het voorstel van Theo is nu om de clubreis van 2006 op 15 okÍober naar Hasselt te laten gaan. In de vergadering wordt door de leden besloten dat dit voorstel akkoord is

- Trainers- en bergloopcommissie: Wim v.d. Linden geeft aan dat het goed loopt. tn de toekomst zal.de dinsdag en de donderdag training beter op elkaar afgestemd worden. Verder bedankt Wim alle trainers. Gertie Uitenvijk geeft haar complimenten voor de maniervan trainen bij STB. I 1. Benoeming commissies.

t

o c o o c o o o

reugdcommissie: Dick van Pelt, Jos van spanje, Bert Daemen, collet Hansser €tr Marianne Bex Redactiecommissiez Theo Schmeits, Wiel Frins m Els Frins. Heideloopcommissie: coördinator Marcel Meens, Saskia Rademakers parcours, Annick Ploumen inschrijving, tijdregistratie Wiel Frins en Jos Janssen, speakers Roger Steens en Wim van der Linden, jeugd Gerte Offeringa Kapellerbosloopcommissr'a Theo Schmeits en John Borjans. Accommodatiecommíssie.'Dick van Pelt, Jos van spanje, Albert verbunt Onderhoudscommrssie.' coördinator: AsEid Kokkelkorn. Frank Eiseng4 Roger Steens, Hein Bodelier, Hub Erkens, Wiel Frins, Hub Donders, Ronald Smeets, Saskia Rademakers, Sabine Krieg, Jos Be4 Carla Willems en Josette Gijselaers e.a. Commissie clubreizen'Jos Janssen, Albert VerbmlTheo Schmeits en Els Frins Trainers- en bergloopcommissie: John Hendriks, Ger Bodelier, Theo Schmei8, Wim v.d. Linden, Leo Kockelkorn, Roger Steens en Frank Eisenga Koscontrolecommiss&: Dick van Pelt en Sabine Krieg. Yvonne Monse is reserve.

12. Clubreizen.

Zie punt l0 verslag van de commis5igs: commissie clubreizen. 13. Bestu u rsverkiezin g. Annick Ploumen is voor 2 jaar benoemd tot penningmeester. Ralf de Leeuw bedankt zich als bestuurslid en Bert Daemen zal deze plaats innemen. Alle leden stemmen hiermee in. Ook met de uitbreiding van het bestuur in de persoon van Frank Eisenga voor de ledenadministratie gaan de aartwezige leden akkoord. 14. Rondvraag.

Annick bedankt Harrie Lejeune voor zijn hulp bij het afsluiten van de jaarrekening, het opstellen van de begroting en de boekhoudkundige ketrnis. Theo vraagt of de verenieing verzekerd is voor eventuele ongevallen die gebeuren tijdens de training onder begeleiding van een loopgroep begeleider. Bestuur zal dit uitzoeken en via het clubblad wordt dit gepubliceerd.


\j tJ

Lj

]

ilde uys b.v

i

Porticuliere onderdelenverkoop tegen Groothondelspriizen t

Bouwmaterialen

lndustrieterrein

Slerbestrating

Abdissenbosch

AutomoÍeriolen verkoop Alle voorkomende reporolies Periodiek onderhoud APK en roelmeling

Bondenspeciolist

Zand en Grind

Valkweg 92

lemmenreporoiies

Landgraaf

Iuilenservice Airco onderhoud,ofvullen en reinigen

20

llieuwslrool T: 045-5315034 ó373 Jl{ londgrooÍ F: 045-53Ió728

Tel.: 003í

- (0)45 - 53í 1227

inÍo@ouiorenlrumopdekomp.nl www.oulorenlru mopdekom P.n I

E:

Autobedriif Harry van der Laar

sportfysiotherapeut Sporters spreekuur Blessure training Conditie testen Lactaat testen Sport specifieke testen Tapen en bandageren Sportmassage

Hommert 10" 6361 HN Vaesrade-Nuth Tel. 046-4426088

{

Zdrojewski Heerlenseweg 200

6371 HX Landgraaf

Tel.045-5720002 Verl«oop auto's

Autoverhuur & Leasing Reparatie & 0nderhoud APK keuringen Carwash Selhervice station Uitgebreideshop


Wim van der Linden vindt dat wij ons als verenigen te weinig presenteren naar buiten toe. We hebben een PR commissie nodig voor de jeugd en voor de senioren, zodat er stukjes in landgraaf actueel komen.

1.

Sluiting. Albert bedankt alle aanwezigen en sluit der vergadering om 23.05 uur.

Vic§

Teeken, secretaris

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nieuwe Leden

Dekker

Jorn Burg.Custerslaan 6373 Geb. 19 december

Langen Adrienne Evers 137 Mergelsweg 72 63T4B[Landgraaf f/lgBBHeerlen Geb. 16 maartl992 Geb. 17 maart 1985 tel. M5-5332023 Tel.06-38300491

Rybakowski 34 &33 LA Hoensbroek Geb.27 augustus 1972 Tel.045-5228106

Alois Pilich Willem Alexanderstraat

Kevin Graveuweg

34 TRlandgraaf 1997 Tel.045-5326335 Branka Bovenste Wehr

Clement 91

Gerrion Verbruggen-Wulms René Dr.Clemens.Meulemanstaat Heerlerweg 6418 PC 6367 AC Voerendaal Geb. 27 Geb. l juli

Heerlen julil957 Tel.045-5416303

7

Tom Mikes

3 Maastrichterlaan 167 6373K[Landgraaf 6374YP Landgraaf Geb. I meí1962 Geb.29 september 1999 Tel.045-5313960 Tel. M5-5330109

1961 Tel.045-5231477

Jolanda Overeem

Kloosterraderstraat 65 6461CB Kerkrade Geb.24 augustus 1970

Tel.045-5459592

E-mail. g.verbrue gen@home.nl

Moni Kockelkorn Ericastraat 26 «668C Kerkrade Geb.27 september 1970 Tel. 045-5413408

Beëindiging lidmaatschap Marion Mooneq Alexandra en Sebastian Dreesen, Kimberly van den Heuvel Theo Schmeits

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0


Jeugdpagina S.T.B.

Kerstcross Als iemand Kerstmis zegl denken wij aan winter, kou, sneeuw, en lekker binnen bij de warme kachel (verwarrring) zitten. Tenminste.. . zo zouhet moeten zijn, maar tijden veranderen, en tegenwoordig gaat het weer met deze verandering mee. Als wrj, en zeker diegenen die bij de Kerstcross van Avon aanwezig waren aan Kersmis denkeru denken wij aan een ietwat zonnige, maar best wel frisse o'abien eÍt Brunssummerheide, aan warme jassen, muts€xr en handschoenen. Wij denken aen de juiste p€nion€n om daar aan t€ denken? Nee, want daman je denken mag je alleen als behalve woeg bent opstaan op 2" Kerstdag, ook nog eens je sportspullen aantrekt, en MEEDOET met deze wedstrijd- Zoals de jeugd van STB, die dit alles niet schijnt te der,e,n, en met een lach op hrm guicht aan de start verschijnen. Deze lach is bij sommigen iets minder als zij uitgeput over de finish komen, maar is wij snel weer temg zoals wij dat van hun gewend zijn.

ontbering", alhoewel... zijn wij wel

Natuurlijk is meedoen het belangrijkste bij dit soort wedstrijden, en wlj hebben nu eenmaal de naam om steeds met een flinke groep blj dit soort evenementen aanwezig te zijn; maar behalve da! zijn wrj ook steeds goed voor een paar podiumplaatsen.Dezp keer was het natuurlijk niet anders, €n we zagen l(ay ajnnlveran" en Tom zijn bronzen medaille in ontvangst nemen bij de jongens pupillen{. Bij de meisje B-pupillen waren het bekende gezichtea die wel regelmatig van plaas wisselen; deze keer zagen we Kyra op de 2e plaatq terwijl Imme sp de hoogste trede eindigde. Daarna was het de beurt aan Davi{ die in een slim gelopen wedstrijd het goud bij de A-pipille,n pakte. De laatste 2 STB-ers op het podium waren Pim (2e) en Dajo (3e) die ook regelmatig samen op het podium staan, maar regelmatig hun plaats wisselen. Daama kwamen de A- en B-junioren, en hier was het Ivo die een mooie 2e plaats wist te pakken. Naast de podiumplaatsen waren er nog diverse mooie prestaties, maar door het grote aantal STBdeelnemers aan dezewedstrijd te veel omze allemaal op te noemen. De pechprijs was voor Sanne, die helaas de wedstrijd vanwege een blesstrre moest staken. Ikzelf ben al jaren aanwezig bij de Kerstcross; óf omdat Pim meeloopt óf omdat ik de str§rummers moet regelen voor de andere jeugddeelnemers. Iederjaar doet het me pijn om 's morgens woeg afscheid te nemen van -rjn heerlijk warme bed en de kou op te zoeken op een cross-paÍcours. Maar iederjaar opnieuw ben ik achteraf weer blij, dat ik ben geweest en weer heb kunnen genieten van de prestaties van onze jeugd; of ze iets hebben gewonnen of niet, ze hebben vireer een fantastische prestatie geleverd, door aanweagte zrjn, en nog meer, door mee te doen. Ik hoop dat dat ik met mijn gedachte niet alleen sta....

Een goed begin is het halve werk

Op 7 januari was het weer tijd voor de nieuwjaarsreceptie van STB. De mensen die hier nog nooit zijn geweest, \ileten niet wat ze misserq want het is altijd heel gezellig en de verzorging van Fritz en Maria is meer dan uitstekend. Toch zijn er ook mensen die andere zaken belangrijkervindeq en enkele van deze zijn toevallig j eugdleden.

Zo is er Martijn Daemen, die deze dag heeftuitgekozen om voor de eerste keer aan een echte polsstokhoogspringwedstrijd mee te doen. Alleen het woord is bij scrabble al goed voor bijna 100 punten, maar het lef dat je nodig hebt om je te meten met die hoge lat, is veel meer waard; an lef heeft Martijn. Hij stond een dag later dan ook met foto in de laant . Ofschoon hï niet het gewenste resuttaat haalde, en misschien een beetje teleurgesteld was, zijn wij toch wel een beetje trots op hem. Hij is immers de eerste STB-er op dit onderdeel.


En dan Dortnund, waar een indoorwedstrijd was. Dick ging hier met Yael naa toe, en als je dan toch gaat kun je net zo goed de hele auto vol laden; dus grngen Nikki, Esra en Pim ook mee. Alledrie moesten ze het opnemen tegen sporters wÍurvan de meerderheid I tot 2 jaar ouder was, en dat deden ze niet onverdienstelijk Zo zagen we Pim een clubrecord verbeteren op de 800 m, terwijl Nikki dit deed op de 200 m Esra zat op dit onderdeel slechts I sec achter Nikki, en deed het dus uitstekend. Ook op de 60 m sprint zaten de dames heel dicht achter elkaar. Ja, je moet er wat voor over hebben (2 uur heen en 2 uur terug) ) frazc dan heb je ook wat...

Fagro-parkloop in het zonnetje januari, het zonnetje schijnt en het lijkt wel voorjaar; eigenlijk geen dag om een cross te lopen. Toch gingan wij met een kleine afraardiging naar Beelg om deel te nemen aan de Fagro-parkloop. Kleine afraardiging?? Ja, terwijl wij normaal met 20 tot 30 kinderen aan de start verschijnen, was dat ja als de junioren's morgens woeg lopen, en de bij deze wedstrijd slechts met 12 jeugdleden. pupillen pas in de middag, als de overige lope'n al vooóij zijn, is dit een te verwachten gevolg. Dit laatste was ook in de overige categoriën te àen, zoals bij de jrmioren A en B. Hier waren dus 3 groepen samengevoegd en nog slechts 7 mn aan de start.... Bij deze gosp zag6,n we wel lvo, die als 3e over de sreep kwam; dat hij daarna nogl ll2 uur mo€st wachte,n op de prijsuitreiking was gewoon jammer. Bij de junioren-C was het Dajo die een sterke wedstrijd hep en voor STB de overwinning opeiste. Tenslotte waren het bij de meisjes B-pupillen opnieuw Kyra (1e) erl Imme (2e) die de wedsrijd 14

M*

bepaalden.

Maar naast de overwinningen waren er ook enkele jeugdleden die STB op een apart plaatsje neerzetten door als laatste binnen te komen, maar de wedstrijd wél helemaal uit te lopen. Zo kregen hekkesluiters Paul en Mike een geweldig applaus tijdens de laatste meters van hun wedsEijd. Een zwaarparcouÍs, een flinke afstan{ snelle tegenstanders, en dan toch tot het einde alles blijven geven; ook dat is sport. Kinderen hebben zich geamuseerd, ouders hebben lekker in het zonnetje gestaan, dus toch een lekker dagie atletiek.

Martijn op eenzame hoogte Voor het eerst in de geschiedenis van STB heeft deze vereniging iemand die het onderdeel polsstokhoogspringen beoefent; een D-junior die in Sitard deelneemt aan de regionale trainingen. Afgelopen zonlag deed deze STB-er voor de 2e keer mee aan een wedstrijd, en wist over de 2 metsr te springen (ter vergelijking: dit betekent met behulp van e€n stok over een deur heeir springen). AIs we dan zien dat deze STB-er MaÍtijn Daemen heet en qua lengte niet echt tot de caÍegorie "lange slungels" behoo( mogen we best van een topprestatie spreken.

Voor Martijn betekent dit een persoonlijk

recor{ en clubrecord, eÍl een plaats op de Nederlandse ranglijsten. Voor STB opnieuw iets waarmee de vereniginglaataen daÍzp meer is d^n een clubje van hardlopers die in de regio hrm wedstrijdje lopen. Komend r€ist Martijn Daemen af naar Groningen om daar deel te nemeÍl aan de Nederlandse kampioenschappen. Onderstaande foto werd tijdens de vorige wedstrijd genomen; tijdens deze wedstrijd


Aannemerts en TimmerbedrÍif

q,s-,*Srffiffiïi-i,

H de Haan b.v.

Alfa 147

Iet je op scherp §ee me, Edisonstrad 23 6372

AK

feelme,

Landgraaf

touft

Fr.Erenslaan 24 6311 GV Landgraaf

Tel. 045

- 53t4849

me,

drive me. Telefoon: 045-5321088 Telefar : M5-5321128

Autobediif I GULF Station / Carvash

kickken reclomeproduclies Lan@raaf To4lr-53274§

verkoop nieuw & gebnrikt le klas occasions met BOVAG garantie inruil mogelljk reparatie en onderhoud van alle merken APK-keuringen schade-ta:raties en reparaties APK-keudrysstatfun & werplrats I(lirenderstraat95 6343

ontwerp & uiwoering reclameborden autoreclarne

-v

^-' [Grrff]

AA Klinrmen

Tel{0a5)a05

13 58

GI]LF §tettun & Cervesh Ilogeweg 78

fullcolor

W Voerendaal Tet d045F5751,149

6367

G r


lukte het Martijn net niet. Toch was zijn presatie van toen goed voor een plaasje in het Limburgs Dagblad. Behalve Mr.trjru zagen we ook Nikki eeÍr clubrecord veóeteren, en wel op de 60 m horden. Haar tijd is goed voor eeÍr 6e plaats op de Nationale ranglijsten. Roel Kist wist zowel op de 60 m sprint als bij het kogelstoten een clubrecord te verbeteren.

Mrrtlrr, Proficiat met deze geweldige prestatie

en we wensen

je veel succes in Groningen

STB in het hoge noorden

Behalve de Abdijcross wÍrs er afgelopen weekend nog meer te doen, in Nederland- Als we ons landje oversteken, komen we in Groningen, en daar werden de Nationale C/D.spelen gehouden. Dit zijn de Nederlandse Kampioenschappen voor C- en Djunioren. Al ligt Groningen dan niet naast de deur, toch zijn er iederjaar een paar STB-ers op dit evenement terug te vinden. 2 laar geleden werd Pim hier nog 2e bij het hoogspringerL en vorig

jaar won Nikki hier haar Nederlandse titel. Dit jaar bestond onze afvaardiging al uit 4 penionen; Murtrjq Sanne,

Nikki en Esra

En om maar gelijk met Martijn te beginnen; die sprong in Groningen over 2.10 en verbeterde daarmee zijn vorige

week gevestigde record met 10 crn. Volgax de Belgische logic4 zou dit betekenen, dat Rens Blom zich rond 2011 zoÍgen moet gaan maken (uitgaande van &10 wedstrijden per jaaÍ x 10 cm per wedstrijd hoger...). Nikki wist tot de halve finales door te dringea zowel op de 60 m sprint als op de 60 m horden. Voor Esra was het resultaat bij het verspringen helaas niet genoeg om brj de besten mee te tellen, terwijl zij ook op de sprint andereÍr moest laten vóórgaan, maar dat kan gebetnen, als je met de top van

Nederland aan de start verschijnl Sanne had last van een grlepje, en kon daarom geen echte prestaties neerzetten; de 600 m liet zij daarom schieten, en ook bij het kogelstotan brak het "niet lekker zijn" haar op. De uitslagen: onderdeel

prestatie

plaats

Martijn

1000 m

3.38.2s

22 (van de 33)

Matijn

verspringen

3.&

37 (van de

6l)

Martijn

polsstokhoogspringen

2.10

5 (van de7 lbrj de C-jmioren)

Sanne

kogelstoten

6.99

44

Sanne

600 m

Nikki Nikki

60m

8.47

niet meegedaan vanwege zielÍe ?? (vm de7l- halve finale)

60 m horden

9.79

15

Esra

60m

9.00

49 (van de

Esra

verspringen

4.19

36 (van de 57)

(vatde 47)

(vm de 55

-

7l)

halve finale)


Behalve de mooie prestaties van de atleteÍL wÍul er ook genoeg tijd voor plezier. Zij, en hun meegereisde familieleden hadden een heerlijk weekend in het vlakbij Groningen gelegen vakantiepariq en zij zullar zich dit uitstapje nog lang herinneren-

Abdijcross, koud en modderig De AMijcross van 2007 verschilde weinig van die van voorgaande jarerl tenminste als we naar het wesr en het parcours

kijken. Nat, kou en modder ajnde trefwoorden die het beste

bij deze

Kerkraadse cross horenToch waren er op deze zondag opnieuwveel mensen, die dit leuk vinderU of in ieder geval denken dathet leuk is. Natuurlijk was STB op deze dag ook aanvtezig, om het beste beentje voor te zetten, en lekker door de modder te baggeren. En als we dan naar de

uitslagen kijke& zi€n we dat ook wij (de jeugd van STB) het niet slecht hebben gedaan. Kaj Stevelmans, onze C-pupil, wist de hele wedstrijd in de voorste gelederen te blijven, en pakte op het laatste stuk zelfs de koppositie. Hiervoor moest hij tot het uiterste gaan, wat hem in de eindsprint de le plaats kostte. Hij eindigde op een dik verdiende 2e plaats. Bij de meisjes pupillen-B hadden we al eeÍr paar podi 'mplaatsen gereserveerd voor ons bekende duo Kyra en Imme. Ondanks het afschaffen van het cross-circuig waren deze meisjes bij alle wedstrijden (Enci, Kapellerbosloop, Kerstcross, Fagroloop en Abdijcross) aanwezig, en stonden zij iedere keer \ryeer samen op het podirun. Zij wisselden elkaar wel eens af bij het bereden van de hoogste trede, maar stondeÍr samen steeds op het podium; deze keer stond Kyra weer op I en Imme op 2, al scheelde het maar heel weinig. En dan was er naturnlijk Dajo, een van de andere vaste podiumbezoekers. Naast crosswedstrijden, is hij de rest van het jaar op de racefiets te vinden, en daaÍom weet hij heel goed, dat de wedstrijd "op de meet" wordt beslist. Hij liep een uitstekende wedstrijd en eindigde na een eindspurt op een verdiende 2e plaats. Van de overige STB-deelnemers mag worden gezeg{ dztzrj allemaal een mooie prestatie neerzetten, ook zonder podinmFlaats. Uitlopen is op zich al een prestatie, maar als je dat op dit zware parcours doet, is het zelfs een hele goede prestatie. En dan waren er nog diverse jeugdleden die voor htm school aandeze wedsnijd deelnamen. In de uitslagenlijst dan ook diverse "bekende' namen. De 2 opvallends&e wanen nduuÍlijk Biond+ "?genwe dre2e werd bij de meisjes van gro€,p 718 enlare die als winnares over de stre€p kwam bij de meisjes van groep 5/6. Jos van Spanje

0-0-0-0-G.0-G0-0-0-0-0-0


a

q

STB Clubblad 2007 nr 1  
Advertisement